Data publikacji: Nr postępowania Z2/POKL/ /13 z dnia r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca"

Transkrypt

1 Data publikacji: Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND-POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr postępowania Z2/POKL/ /13 z dnia r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca I.1) I.2) I.3) I.4) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Lander s education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy NIP: , Tel: Osoba do kontaktu: Wojciech Kostecki Kierownik Projektu Fax: Adresy internetowe: Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających: Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Definicje pojęć: a) Zamawiający - Projektodawca LANDER`S education & services Wojciech Kostecki z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 7, Tychy, tel fax , strona internetowa: e- mail: b) Projekt projekt TRAMPOLINA DO SUKCESU innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka nr WND- POKL /13 realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany przez LANDER`S education & services w terminie od do na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej w dniu r. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia c) ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji - Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II), pełniąca bezpośredni nadzór nad realizacją projektu.

2 SEKCJA II. Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji komputerowej dla nauczycieli w ramach realizacji projektu: Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. II.1.2) Rodzaj zamówienia, miejsce dostawy lub świadczenia usług Usługa II.1.3) Wspólny słownik zamówień (CPV): Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe, i wsparcia Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe. II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia: II.2.1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: 185 scenariuszy zajęć z języka angielskiego dla klasy 1,2,3 w okresie od dnia do r. 2. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: 70 scenariuszy zajęć z nauczania wczesnoszkolnego dla klas 1,2,3 w okresie od dnia do r. 3. Aplikacja komputerowa dla Nauczycieli: 4 scenariusze zajęć terenowych w okresie od dnia do r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. II.2.2) Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące wykonania aplikacji komputerowej dla nauczycieli: 1. W ramach opracowania powyższych pozycji rozumie się: wykonanie aplikacji, opracowanie graficzne, wytworzenie/wyprodukowanie oraz szkolenie z obsługi aplikacji w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. Każdy element powinien być zaprojektowany i przygotowany w formie umożliwiającej powielanie i przygotowanie kopii przez nauczycieli i szkoły bez generowania dodatkowego kosztu. 2. Wykonawca opracuje aplikację na podstawie opisu merytorycznego dostarczonego przez Zamawiającego. 3. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram wykonania zamówienia z uwzględnieniem czasu na rozwiązanie trudności jakie mogą wystąpić przy okazji uruchamiania lub testów. 4. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania projektu aplikacji lub jej prezentacji

3 przedstawi swoje uwagi do projektu, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przesłać poprawiony projekt w ciągu kolejnego dnia roboczego. 5. Procedura, o której mowa w punkcie 3 i 4 jest realizowana do momentu ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dokona częściowego odbioru etapu prac lub odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia go o gotowości przekazania do odbioru zgodnie z przedstawiony harmonogramem w pkt. II.2.2 pkt Odbiór zamówienia odbywa się na podstawie częściowego protokołu odbioru lub końcowego odbioru zgodnego ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzenie przez Kierownika Projektu oraz Kierownika Metodycznego Programu protokołu odbioru. 8. Akceptacja końcowa wykonanej aplikacji nastąpi po pozytywnym zakończeniu testu funkcjonalnego. 9. Każdy element aplikacji powinien spełniać wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla zasobów edukacyjnych w zakresie zgodnym z wymaganiami dla zasobów umieszczanych na portalu scholaris.pl. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo opisane są w Załączniku nr W ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu świadczenie serwisu gwarancyjnego jak również przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych i elementów graficznych wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, przenoszenia praw na podstawie Umowy na inne osoby z prawem do dokonywania w nich zmian. 11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aplikację, dokonać jej uruchomienia i wdrożenia oraz przeprowadzić szkolenia użytkowników w siedzibie Zamawiającego. 12. Wykonawca musi posiadać doświadczenie i zasoby niezbędne do wykonania usługi i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu. 13. Zmawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem w tym również do dokumentów finansowych Wykonawcy. 14. Wykonawca zobowiązany jest stosować aktualne przepisy z Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki _POKL_ pdf 15. Wykonawca jest zobligowany do umieszczenia na wszystkich materiałach: a. informacji o współfinansowaniu, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz znaku Unii Europejskiej (UE) zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydanymi przez Instytucję Zarządzającą 13.pdf c. Logotypu Zamawiającego oraz projektu Trampolina do sukcesu, którego wzór dostarczy Zamawiający

4 16. Wykonawca jest zobligowany do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i uzgadniania z nim treści opracowywanych materiałów. 17. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy II.3 Czas trwania zamówienia i termin wykonania: 1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2015r. 2. Protokół odbioru z wykonania poszczególnych elementów obudowy będzie stanowił pisemne potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tzn. prowadza działalność gospodarcza zgodną z przedmiotem zamówienia weryfikowane będzie to na podstawie dokumentów rejestracyjnych firmy Wykonawcy. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, tzn. dysponują odpowiedni ilością personelu, sprzętu, oprogramowania do realizacji zamówienia weryfikowane będzie to na podstawie oświadczenia Wykonawcy o ilości zatrudnionych pracowników lub stale współpracujących osób na stanowisku programistów. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie zamówienia weryfikowane będzie to na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego długości okresu prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej oraz wpisu do ewidencji lub KRS. d. złożą poprawnie wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z pozostałymi Załącznikami zapytania ofertowego e. wykażą się zrealizowaniem minimum 1 zamówienia w zakresie opracowania aplikacji komputerowej lub programu komputerowego, zupełnie od podstaw, zgodnie wymaganiami klienta oraz bezpośrednio dla niego przeznaczonego, w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

5 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) Tryb udzielania zamówienia: IV.1V1) Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe IV.2) Kryteria oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy według następującego kryterium: a) Punkty za kryterium cena brutto za wykonanie zamówienia waga 60% będą obliczone wg poniższego wzoru: Najniższa cena brutto spośród badanych ofert C = x 60 pkt Cena brutto badanej oferty, gdzie: C ilość punktów w kryterium cena 1 pkt = 1 % Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku b) Punkty za kryterium doświadczenie waga 10 % będą obliczone następująco: Wskazanie zrealizowania 1 zlecenia dla branży edukacyjnej = 5 pkt Wskazanie zrealizowania 2 lub więcej zleceń dla branży edukacyjnej = 10 pkt Gdzie 5 punktów będzie równało się 5 %, 10 punktów = 10 %, c) Punkty za kryterium ilość programistów waga 15 % będą obliczone następująco: Wskazanie 1 programisty = 5 pkt Wskazanie 2-9 programistów = 10 pkt Wskazanie 10 i więcej programistów = 15 pkt Gdzie 5 punktów będzie równało się 5 %, 10 pkt = 10 %, 15 pkt = 15 % d) Punkty za kryterium okres prowadzenia działalności waga 15 % będą obliczone następująco: Wskazanie prowadzenia działalności do 2 lat = 5 pkt Wskazanie prowadzenia działalności 3-5 lat = 10 pkt Wskazanie prowadzenia działalności 6 lub więcej lat = 15 pkt Gdzie 5 punktów będzie równało się 5 %, 10 pkt = 10 %, 15 pkt = 15 %

6 W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. IV.3) IV.4) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Z2/POKL/ /13 Termin składania ofert w postępowaniu: godzina 13:00 IV.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski IV.5.1) Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia- PLN. IV.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.6.1) Proponowana forma zawarcia umowy: Umowa cywilnoprawna, umowa o współpracę. SEKCJA VI: Informacje uzupełniające: VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacja o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Projekt: Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka Nr SIMIK: WND- POKL /13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. VI.3) Informacje dodatkowe: VI.3.1) Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania podstawowe: VI.3.2) Forma oferty: a. Oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1), b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, c. oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną, d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, a. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

7 b. każda korekta w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą, c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania. VI.3.3) Kompletna oferta musi zawierać: 1. Wycenę przedmiotu zamówienia wg wzoru Formularza oferty (Załącznik nr 1), 2. Formularz oświadczeń (Załącznik nr 2) 3. Wykaz doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3), 4. Zaakceptowana - parafowana Specyfikacja Przedmiotu zamówienia wraz z ogólnymi wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi (Załącznik nr 4), 5. Wyciąg z CEIDG lub KRS (Załącznik nr 5), 6. Zaakceptowany parafowany wzór protokołu odbioru (Załącznik nr 6), 7. Zaakceptowany parafowany wzór umowy (Załącznik nr 7), 8. Wykaz Załączników (Załącznik nr 8), VI.3.4) Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 9. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres lub osobiście lub pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami na adres Lander s education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy. 10. Strony oferty wraz z załącznikami muszą zostać podpisane w wyznaczonych miejscach i parafowane na stronach, na których nie widnieje podpis. 11. Dokumenty składające się na ofertę muszą być zespolone (zbindowane, zszyte lub w skoroszycie). 12. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, lub na pierwszej stronie z adnotacją od strony do strony, wraz z datą i czytelnym podpisem 13. Ofertę należy złożyć do dnia do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. 14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogę ową. VI.3.5) Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. VI.4) Uwagi końcowe VI.4.1) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub

8 osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo. VI.4.2) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepodpisania Umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. VI.5) Postanowienia końcowe: Do zapytania ofertowego dołączono: Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Formularz oferty Wzór oświadczeń Wykaz doświadczenia Wykonawcy Specyfikacja Przedmiotu zamówienia wraz z ogólnymi wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi Wyciąg z CEIDG lub KRS Wzór protokołu odbioru Wzór umowy do akceptacji Wykaz Załączników

9 Dane oferenta Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy do Zapytania Ofertowego nr Z2/POKL/ /13 FORMULARZ OFERTY... Nazwa Wykonawcy.. Adres Wykonawcy NIP/REGON KRS (jeśli dotyczy)... Nr tel/fax... Adres Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach Zapytania ofertowego nr Z2/POKL/ /13... Imię i nazwisko Nr tel/adres FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr Z2/POKL/ /13 składam ofertę na realizację następujących usług w ramach projektu TRAMPOLINA DO SUKCESU - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Lp Usługa scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy 1,2,3 scenariusz zajęć z nauczania wczesnoszkolnego dla klas 1,2,3 3. scenariusze zajęć terenowych Kwota brutto za jeden scenariusz (PLN) Lp. Suma słownie kwota: Łączna kwota wykonania usługi:... słownie:.... Miejsce, dnia Pieczęć firmowa Wykonawcy Czytelny podpis oferenta (-ów)

10 . Imię i Nazwisko oraz adres oferenta /osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy/ Załącznik nr 2 Formularz Oświadczeń do Zapytania Ofertowego nr Z2/POKL/ /13 FORMULARZ OŚWIADCZEŃ Treść oświadczeń Parafka oferenta Oświadczam iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr Z2/POKL/ /13 Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego nr Z2/POKL/ /13 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest ważna 60 dni licząc od dnia, w którym mija termin składania ofert. Akceptuję warunki umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr Z2/POKL/ /13, a która zostanie podpisana w przypadku wybrania mojej oferty Oświadczam, że oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczam, że dane zawarte w załącznikach są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na ich weryfikację przez Zamawiającego oraz że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) za złożenie zeznań niezgodnych z prawdą i zatajenie prawdy. Oświadczam, iż nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne / uzyskałem(-am) przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie zamówienia. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, tzn. dysponuję odpowiednią ilością personelu, sprzętu, oprogramowania do realizacji zamówienia Oświadczam, iż nie zostałem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w tym zakresie. Oświadczam, iż nie jestem powiązany (-a) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Miejscowość, data Czytelny podpis osoby(osób) upoważnionej (ych) do występowania w imieniu Wykonawcy

11 Załącznik nr 3 Wykaz Doświadczenia do Zapytania Ofertowego nr Z2/POKL/ /13 WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pieczęć Wykonawcy Niniejszym oświadczam, iż w ciągu ostatnich 4 lat 1 zrealizowałem/ -am usługi związane z wykonaniem oprogramowania i wdrożenia; LP.: PRZEDMIOT WYKONANEJ USŁUG TERMIN REALIZACJI (MIESIĄC / ROK) OD DO NAZWA ZLECENIODAWCY KWOTA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnione 1 Przy określaniu terminu realizacji usługi należy brać pod uwagę termin zakończenia realizacji usługi na dzień złożenia oferty.

12 Załącznik nr 4 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia wraz z Ogólnymi wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi i organizacyjnymi do Zapytania Ofertowego nr Z2/POKL/ /13 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: 185 scenariuszy zajęć z języka angielskiego dla klasy 1,2,3 w okresie od dnia do r. 2. Wykonanie i wdrożenie aplikacji komputerowej dla Nauczycieli: 70 scenariuszy zajęć z nauczania wczesnoszkolnego dla klas 1,2,3 w okresie od dnia do r. 3. Aplikacja komputerowa dla Nauczycieli: 4 scenariusze zajęć terenowych w okresie od dnia do r. W ramach opracowania powyższych pozycji rozumie się: wykonanie aplikacji, opracowanie graficzne, wytworzenie/wyprodukowanie oraz szkolenie z obsługi aplikacji w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę. Każdy element powinien być zaprojektowany i przygotowany w formie umożliwiającej powielanie i przygotowanie kopii przez nauczycieli i szkoły bez generowania dodatkowego kosztu. Główne założenia aplikacji: Aplikacja ma służyć jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela, przy korzystaniu z programu nauczania Trampolina do Sukcesu. a) Pod względem merytorycznym zawierać będzie: scenariuszy lekcji j. angielskiego, - 70 scenariuszy nauczania zintegrowanego, - 4 scenariusze lekcji terenowych, Każdy scenariusz zawierać będzie bezpośredni dostęp do wszystkich elementów programu nauczyciela w skład których wchodzą m.in.: (100 kart pracy ucznia, 50 plansz edukacyjnych, 100 szablonów do wycinania, 30 rodzajów zachętek: 50 piosenek, 30 filmików; 30 lekcji interaktywnych) oraz ogólne informacje o programie nauczania Trampolina do sukcesu innowacyjny program nauczania dla klas I-III drogą do kreatywnego i interdyscyplinarnego rozwoju dziecka b) Pod względem technicznym aplikacja powinna zawierać następujące cechy: - Aplikacja zostanie oprogramowany w języku C# w technologii ASP.NET i będzie posiadał bazę danych w MSSQL w wersji Express - Aplikacja będzie funkcjonowała od czerwca 2015 roku do czerwca 2021 roku (łącznie 6 lat), z zastrzeżeniem, iż koszty pomocy technicznej oraz tzw. help-desk dla systemu, będą wliczone w cenę oferty. Tym samym utrzymanie aplikacji do czerwca 2021 roku nie będzie obciążało kosztami Zamawiającego. - dostęp do aplikacji odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową oraz łatwy interfejs obsługi umożliwiający korzystanie z aplikacji również przez użytkowników posiadających podstawową wiedzę i umiejętności obsługi komputera - aplikacja powinna być darmowa dla wszystkich użytkowników,

13 - logowanie na podstawie rejestracji użytkownika (imię i nazwisko oraz adres ), - W ramach zlecenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe aplikacji, - Aplikacja powinna posiadać otwartą licencję z możliwością przekazania praw autorskich i licencyjnych na osoby trzecie, - Aplikacja powinna posiadać zabezpieczenie bazy danych przed atakami typu SQL Injection oraz Cross- Scripting c) Schemat obrazujący proces obsługiwany przez Aplikację System Rejestracja Logowanie do systemu <<extend>> Wydruk scenariusza Tworzenie scenariusza lekcji <<extend>> Nauczyciel <<extend>> Pobranie paczki multimediów Podgląd własnych scenariuszy Baza danych Obudowy dydaktycznej Administator Podgląd wszystkich stworzonych scenariuszy Rejestracja Logowanie do systemu Pobierz Baza danych Obudowy dla rodziców Rodzic Otwórz

14 WYKONAWCA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZOBOWIĄZANY JEST DO STOSOWANIA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH WSKAZANYCH PRZEZ OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE, TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCÓW ZASOBÓW Niniejszy dokument opisuje wymagania funkcjonalne, techniczne dla opracowania i wykonania materiałów elektronicznych (zasobów edukacyjnych). Zasoby edukacyjne w niniejszym dokumencie rozumiane są szeroko i obejmują zarówno kursy, czy lekcje e-learningowe, jak i wszelkiego rodzaju materiały interaktywne, samouczki, filmy edukacyjne, pliki graficzne, pliki dźwiękowe, dokumenty itd. Dla uproszczenia, przy określaniu poniższych warunków przyjęto następującą charakterystykę zasobów: 1) zasoby to wszelkie przydatne w procesie edukacyjnym materiały zapisane w postaci cyfrowej (w formatach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dalszej części dokumentu), które można udostępniać nauczycielom i uczniom, do pobrania offline lub uruchomienia online, 2) zasoby mogą mieć postać pojedynczego pliku lub zestawu plików (skala stopnia agregacji zaczyna się od pojedynczego pliku, a kończy na kursie e-learning), Przez zasoby multimedialne, w szczególności rozumiane są: a) Prezentacja multimedialna b) Arkusz kalkulacyjny c) Fotografie i ilustracje (w tym mapy, schematy itd.) d) Muzyka i nagrania dźwiękowe e) Nagranie dźwiękowe lektorskie f) Kurs e-learningowy (e-lekcja) w formacie SCORM g) Film h) Animacja wektorowa lub 3D z oprawą dźwiękową i) Prezentacja obsługi programu komputerowego (animacja/screencast) krok po kroku. j) Interaktywne widgety, zadania i aplikacje, specjalistyczne obiekty multimedialne lub oprogramowanie. Minimalne wymagania techniczne dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania za pomocą przeglądarek internetowych w trybie online: 1. Zasoby edukacyjne przeznaczone do uruchamiania w trybie online muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych przeglądarek internetowych, zarówno na komputerach osobistych (Windows, Mac, Linux), jak i tabletach z systemem Android i ios, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Dostawca zasobów edukacyjnych musi zapewnić kompatybilność z każdym z poniższych środowisk (system operacyjny/przeglądarka): Windows 7, Windows Vista, Windows XP, platforma Linux, Mac OS X (10.5+), ios 4+, Android 3.0+, Safari 5+, Opera 10.5+, IE9+, Chrome 22+, Firefox 8+.

15 3. Sformułowanie kompatybilność dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do uruchamiania online obejmuje dostosowanie ich do charakterystycznych właściwości wymienionych urządzeń np.: mniejsza rozdzielczość ekranu, czy interface dotykowy. 4. Zasoby edukacyjne wymagające interakcji z użytkownikiem muszą zostać dostosowane do obsługi za pomocą interfejsu dostępnego na danym urządzeniu. 5. Zasoby edukacyjne muszą być dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności, w tym niedowidzących i niedosłyszących, zgodnie z przyjętymi normami w tym zakresie. Zasoby w formacie *.html (kursy, lekcje, materiały interaktywne, animacje) muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami grupy Web Accessibility Initiative (WAI) dotyczącymi projektowania stron internetowych. Zgodnie ze standardami dokumentu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), opublikowanego przez WAI, dostępnego pod adresem W szczególności należy zapewnić: a. kompatybilność zasobów edukacyjnych z najczęściej wykorzystywanym przez osoby niepełnosprawne oprogramowaniem np.: NonVisual Desktop Access, Web Reader; b. równoważne odpowiedniki funkcji i treści materiałów audiowizualnych, np. tekstowe odpowiedniki wszystkich nietekstowych materiałów; c. poprawnie utworzone arkusze stylu i znaczniki, np. przez stosowanie relatywnych znaczników stylu, zamiast absolutnych; d. przekształcające się tabele (tabelom o skomplikowanej strukturze należy zadać znaczniki połączeń pól danych i nagłówków); e. kontrolę treści dynamicznych poprzez umożliwienie zatrzymywania, cofania i przewijania odtwarzania (a także możliwość ich zatrzymania poprzez skrypty wykonywane po stronie przeglądarki); f. bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika, niezależnie od wersji oprogramowania czy wtyczek wykorzystywanych przez użytkownika; g. jasny mechanizm nawigacyjny, dostępny również w sytuacji wyłączenia arkusza stylu lub wtyczek; h. nawigację zarówno za pomocą myszy, klawiatury, jak i ekranu dotykowego; Minimalne wymagania techniczne dla zasobów w postaci plików do pobrania (offline) 1. Zasoby audio-wizualne przeznaczone do pobrania i wykorzystania offline muszą być prawidłowo odtwarzane i obsługiwane w pełnym zakresie funkcjonalnym za pomocą standardowych narzędzi dostępnych w wymienionych w niniejszym dokumencie środowiskach, bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania (wtyczek, środowisk uruchomieniowych, kodeków). 2. Zasoby w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych muszą być prawidłowo obsługiwane przez następujące aplikacje biurowe: Microsoft Office od wersji 2003, LibreOffice (zalecana ostatnia wersja) dla Windows i Linux, Najnowsza wersja pakietu iworks, odpowiednio dla typu pliku: Pages (dokumenty), Numbers (arkusze kalkulacyjne) lub Keynote (prezentacje) dla Mac, usługi Google Docs. Sposób katalogowania zasobów: 1. Każdy pojedynczy zasób (np. pojedynczy plik wideo, pojedynczy dokument tekstowy, aplikacja/gra multimedialna w całości zgrana do jednego podfolderu) musi być zapisany w osobnym folderze, który w nazwie wpisany będzie miał unikalny identyfikator. 2. Nazwy plików składowych zasobu muszą zawierać w swojej nazwie numer identyfikatora zasobu do którego należą 3. Nazwy plików dostarczonych w ramach zasobu nie mogą zawierać znaków specjalnych oraz polskich i zagranicznych znaków diakrytycznych. Dozwolonymi znakami specjalnymi są: _ (Znak podkreślenia), - "(minus),. (kropka). 4. Dodatkowo dla każdego zasobu musi zostać dostarczony unikalny plik graficzny w formacie JPEG, który będzie stanowił miniaturę obrazującą zasób. Wymagana szerokość obrazu to 190px

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ...

I. Opis zamówienia. Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r. Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk ... Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2014 r.... ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych.

Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Wrzesień 2013 Wymagania funkcjonalne, techniczne i organizacyjne dla wykonawców zasobów edukacyjnych. Spis treści Wprowadzenie 3 Minimalne wymagania techniczne dla zasobów edukacyjnych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo