Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL /13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL /13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gdańsk, dnia r.

2 1. Dane Zamawiającego Gdański Klaster Budowlany sp. z o.o. NIP: Człowiek + certyfikat = fundament GKB Dokładny adres do korespondencji: Gdański Klaster Budowlany sp. z o.o. ul. Klonowa Gdańsk Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Dominika Toczek, Marcin Bielawa tel./fax.: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu spawania dla 5 grup pracowników w ramach projektu Człowiek + certyfikat = fundament GKB. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV: Szkolenie pracowników. Zamawiający oświadcza, że szkolenia realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i w ponad 70% koszty szkoleń zostaną pokryte ze środków publicznych. Wymagane parametry zamówienia: a) Terminy szkolenia: szkolenia planowane są w okresie od r. do r. b) Liczba uczestników: do 38 uczestników szkoleń w podziale na 5 grup szkoleniowych, przy założeniu, że minimalna liczba osób w grupie szkoleniowej to 4 osoby. c) Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o certyfikowane programy szkoleniowe Instytutu Spawalnictwa i przygotują uczestników do zdania egzaminu, po którym uczestnik uzyska Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. d) Miejsce przeprowadzenia szkolenia (jednocześnie miejsce dostawy przedmiotu zamówienia):wymaga się, aby szkolenie prowadzone było w Gdańsku sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć teoretycznych wskaże i zapewni Zamawiający, miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych zapewnia i finansuje Wykonawca. e) Materiały i narzędzia dydaktyczne: Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne niezbędne uczestnikom szkolenia do zgłębienia wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych wraz z niezbędnym sprzętem, narzędziami warsztatowymi, materiałami spawalniczymi itp. Zamawiający wyposaży uczestników w stosowną odzież ochronną oraz podręczniki niezbędne uczestnikom szkolenia zgodnie z dyspozycją Wykonawcy.

3 f) Tematyka szkoleń: spawanie z zakresu metody TIG 141 spoinami pachwinowymi blach czarnych dla 1 grupy szkoleniowej, spawanie z zakresu metody MIG 131 spoinami pachwinowymi dla 1 grupy szkoleniowej, spawanie z zakresu metody gazowej 311-G dla 1 grupy szkoleniowej, spawanie elektrodami otulonymi 111 MMA spoinami pachwinowymi dla 1 grupy szkoleniowej, spawanie z zakresu metody MAG 135 spoinami pachwinowymi blach czarnych dla 1 grupy szkoleniowej, łącznie 5 grup szkoleniowych. g) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić test wiedzy uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkoleń z danej tematyki oraz na zakończenie cyklu szkoleń. Wyniki w formie porównawczej przedstawi Zamawiającemu. Test wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia oraz test wiedzy po zakończeniu szkoleń zostanie opracowany przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawi Wykonawcy wzór dokumentu, który będzie stanowił podstawę do porównania wyników testów. h) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dziennik zajęć według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. i) Wykonawca zobowiązany będzie do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia (na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiającego) każdemu uczestnikowi, który szkolenie ukończy. Lista osób, którym zaświadczenie zostanie przekazane zostanie uprzednio poddana weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. j) Szkolenia realizowane będą w kolejności następującej po sobie nie dopuszcza się prowadzenia dwóch szkoleń równolegle tzn. kolejne szkolenie rozpocznie się po zakończeniu całego cyklu szkolenia poprzedzającego. Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostanie przedstawiony na etapie zawierania umowy z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji umowy szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń może ulec zmianie i nie będzie to wymagało aneksu do umowy, o której mowa w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego. k) Zamawiający ma prawo do zmiany daty prowadzenia szkolenia (zmiany harmonogramu), a w przypadku szkoleń, które się nie rozpoczęły do odstąpienia od realizacji szkolenia dla danej grupy bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żądań wobec Zamawiającego. l) Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych. m) Zamawiający zapewnia: sale szkoleniowe dla realizacji zajęć teoretycznych, odzież ochronną dla uczestników szkolenia (zgodnie z dyspozycją Wykonawcy), podręczniki dla uczestników (zgodnie z wymogiem Wykonawcy).

4 3. Zawartość oferty 1. Program szkoleniowy dla każdej tematyki szkoleń wskazanej w punkcie 2f zapytania ofertowego wraz z podaniem liczby godzin zajęć przeznaczonej na poszczególne zagadnienia omawiane/praktykowane w ramach zajęć oraz wskazaniem liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 2. Oświadczenie odnośnie liczby kursów zrealizowanych przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 3. Cenę brutto zawierającą wszystkie opłaty, podatki i koszty związane z przedmiotem zamówienia w odniesieniu do całego zamówienia i w podziale na poszczególne tematyki szkoleń według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 4. Oświadczenie dotyczące powiązań pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 4. Miejsce i termin składania ofert Termin składania ofert upływa r. o godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie Dane Zamawiającego. 5. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Posiadają odpowiednie narzędzia, warsztaty, materiały i inne niezbędne do realizacji zmówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria, oferent zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Kryterium wyboru oferty: 1. Cena brutto najniższa cena otrzyma 60 punktów; każda następna otrzyma punkty w zakresie ceny zgodnie ze wzorem: cena najniższa/cena danej oferty x 60 punktów (wynik będzie zaokrąglony do jedności zgodnie z zasadami matematyki).

5 2. Doświadczenie liczba przeprowadzonych kursów z zakresu spawania metodami, o których mowa w punkcie 2 litera f niniejszego zapytania ofertowego według wzoru: liczba kursów wykazana w ramach danej oferty / najwyższa liczba kursów zgłoszona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe x 40 punktów (wynik będzie zaokrąglony do jedności zgodnie z zasadą matematyczną). Brak spełnienia wymogów w zakresie zgodności oferty z wymogami Zamawiającego oznacza odrzucenie oferty. 6. Sposób wyboru ofert, porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w punkcie I Dane Zamawiającego jako adres do korespondencji. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4 Miejsce i termin składania ofert. 7. Zakres wykluczenia Gdański Klaster Budowlany sp. z o.o. (GKB) nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między GKB lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu GKB lub osobami wykonującymi w imieniu GKB czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W postępowaniu nie może brać udziału partner w realizacji projektu Człowiek + certyfikat = fundament GKB tj. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów. 8. Dodatkowe informacje Wyłonienie Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego potwierdzone musi być umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku zaakceptowania oferty do realizacji Wykonawca zobowiązuje się do podpisani umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6 Rozliczenie umowy nastąpi po zrealizowaniu całości zamówienia lub w podziale na etapy, gdzie za etap przyjmuje się przeprowadzenie szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej. Zastrzega się 30 dniowy termin płatności licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny w każdym momencie realizacji procedury. Załączniki: 1. Formularz oferty cenowej. 2. Informacja o liczbie zrealizowanych kursów. 3. Oświadczenie o braku powiązań.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo