Projekt Zainwestuj w siebie! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Zainwestuj w siebie! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Lublin, r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP , KRS , Do:.. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Zainwestuj w siebie! realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego w Partnerstwie z Powiatem garwolińskim - obejmującego swoim zakresem m.in. zajęcia z obszarów: VCC Programowanie serwisów WWW, VCC Programy biurowe w administracji, VCC Multimedia w reklamie, VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych, VCC Systemy mobilne w standardzie Vocational Competence Certificate - VCC SYNTEA Spółka Akcyjna poszukuje wykonawców zdolnych do realizacji w/w zajęć i zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej: realizacji usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć z zakresu: VCC Programowanie serwisów WWW, VCC Programy biurowe w administracji, VCC Multimedia w reklamie, VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych, VCC Systemy mobilne zakończonych egzaminami i wydaniem certyfikatu Vocational Competence Certificate - VCC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć w standardzie Vocational Competence Certificate VCC, których uczestnikami będą uczniowie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, dalej ZSP1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, dalej ZSP2,

2 Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem, dalej ZSR w Miętnem, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, dalej ZSP w Żelechowie (woj. mazowieckie, pow. garwoliński). Zajęcia realizowane będą z następujących obszarów: VCC Programowanie serwisów WWW 50 h dla każdej z 12 grup (117 os.) ZSP1: 20os.; ZSP 2: 27os.; ZSP w Żelechowie: 70os. Łączna liczba godzin z zakresu VCC Programowanie serwisów WWW - 600h. VCC Programy biurowe w administracji 80 h dla każdej z 4 grup (40 os.) ZSP1: 20os.; ZSR w Mietnem: 20os. Łączna liczba godzin z zakresu VCC Programy biurowe w administracji 320h. VCC Multimedia w reklamie 60 h dla każdej z 12 grup (117 os.) ZSP1: 20os.; ZSP2: 27os.; ZSP w Żelechowie: 70os. Łączna liczba godzin z zakresu VCC Multimedia w reklamie 720h. VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D - 60 h dla każdej z 16 grup (156 os.) ZSP1: 20os.; ZSP2: 56os.; ZSR w Miętnem: 10os.; ZSP w Żelechowie: 70os. Łączna liczba godzin z zakresu VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D 960h. VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych - 50 h dla każdej z 3 grup (29 os.) ZSP2: 29os.; Łączna liczba godzin z zakresu VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych 150h. VCC Systemy mobilne - 35 h dla każdej z 3 grup (29 os.) ZSP2: 29os.; Łączna liczba godzin z zakresu VCC Systemy mobilne 105h. Zajęcia powinny być realizowane metodą warsztatową i przygotowywać uczestników do egzaminu certyfikacyjnego w standardzie VCC. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować, co najmniej następujący zakres tematyczny: VCC Programowanie serwisów WWW : Grafika WWW, Język HTML, Kaskadowe arkusze stylów, PHP, JavaScript, Pozycjonowanie oraz optymalizacja stron. VCC Programy biurowe w administracji, System zarządzania bazą danych Ms Access 2007, Arkusze kalkulacyjne, Edytor tekstu, Program do tworzenia prezentacji multimedialnych, Program pocztowy Ms Outlook 2007.

3 VCC Multimedia w reklamie Historia w Multimediach oraz Grafice Komputerowej, Edycja Obrazu, Edycja dźwięku, Multimedialna prezentacja, Animacje Fleshowe, Tworzenie filmu, Authoring, Projektowanie okładki na płytę, Udostępnianie materiałów w Internecie. VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej, Tworzenie obiektów, Edycja obiektami, Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie, Modelowanie bryłowe (acis), Oglądanie rysunku w przestrzeni, Animowanie nawigacji, Rysowanie precyzyjne 3d, Wydruk. VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych Klawiatura komputerowa, Katalogi i pliki, Okna, Interfejs systemu operacyjnego, Narzędzia diagnostyczne, Panel sterowania, Przeglądanie stron internetowych, Wyszukiwanie informacji, Poczta, Usługi dostępne za pomocą Internetu, Komunikacja. VCC Systemy mobilne Systemy bezprzewodowej transmisji cyfrowej, Globalny system nawigacji satelitarnej, Przegląd wybranych urządzeń mobilnych, Przegląd mobilnych systemów operacyjnych, Podstawy programowania w języku Java, Tworzenie aplikacji na platformę Android. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia wg. CPV: Usługi szkoleniowe; Usługi szkolenia komputerowego Wybór Wykonawcy będzie dokonany zgodnie z procedurą Zasady konkurencyjności określonej w Sekcji Podsekcja 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL / NSRO Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. (MRR/KL/1(9)07/13) - bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4 Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru informatycznego (np. programowania serwisów www lub projektowania komputerowego 2 i 3D lub programów biurowych itp.). b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do prowadzenia zajęć zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami standardu Vocational Competence Certificate VCC, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie są powiązani z SYNTEA Spółka Akcyjna osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferta powinna zawierać informacje na temat: 1) oferowanej ceny brutto realizacji usługi zgodnie ze sposobem określonym w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, 2) oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z SYNTEA Spółka Akcyjna zawarte w treści formularza ofertowego - załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania. Nie dopuszczamy składania ofert wariantowych, tj. zakładających inny niż określony przez SYNTEA SA sposób wykonania usługi. SYNTEA SA zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty w sposób nieznaczny przekraczać będzie kwotę, którą dysponuje SYNTEA SA na sfinansowanie planowanego zamówienia. Zachęcamy do skorzystania z załączonego Formularza oferty!

5 Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest: Paweł Chudy Wiceprezes Zarządu SYNTEA SA, Agata Wójcik Koordynator projektu, tel. (81) , fax (81) , Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy należy przesłać w formie pisemnej na adres: SYNTEA Spółka Akcyjna, Lublin, ul. Wojciechowska 9a (III p.) lub w wersji elektronicznej (tj. skan podpisanej oferty) na adres lub fax em na numer (81) z dopiskiem Oferta dot. projektu Zainwestuj w siebie! w terminie do dnia do godz Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej SYNTEA SA niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu przyznawania punktacji. Informacje przedstawione w ofercie analizowane będą w oparciu następujące kryteria oceny ofert: Lp. Kryterium Kryterium: Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 1. SUMA Liczba punktów (waga) 100 pkt/100 % 100 pkt/100 % Sposób obliczania punktów w ramach kryterium: Pc = (C ON / C OB ) x 100 % x 100 gdzie C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert C OB - cena oferty badanej Pc liczba punktów w ramach kryterium: Cena brutto za wykonanie całości zamówienia Z poważaniem

6 Załącznik nr 1 do Zapytania. (nazwa / pieczęć Oferenta) Do Zamawiającego: SYNTEA Spółka Akcyjna Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP , KRS , OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r. dotyczące przeprowadzenia zajęć VCC Programowanie serwisów WWW, VCC Programy biurowe w administracji, VCC Multimedia w reklamie, VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych, VCC Systemy mobilne w standardzie Vocational Competence Certificate - VCC w ramach projektu Zainwestuj w siebie! realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w imieniu Wykonawcy:. (dane Oferenta / pieczęć firmowa) oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu za kwotę: cena brutto za całość zamówienia:.. zł, Tj. za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Programowanie serwisów zł brutto, za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Programy biurowe w administracji:.. zł brutto, za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Multimedia w reklamie:.. zł brutto, za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D:.. zł brutto,

7 za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Komputer i Internet w zawodach technicznych:.. zł brutto, za jedną godzinę realizacji zajęć VCC Systemy mobilne:.. zł brutto, oświadczamy, że: a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy lub będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru informatycznego (np. programowania serwisów www lub projektowania komputerowego 2 i 3D lub programów biurowych itp.). b) dysponujemy lub będziemy dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawniające do prowadzenia zajęć zgodne z aktualnie obowiązującymi wymaganiami standardu Vocational Competence Certificate VCC c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, d) nie jesteśmy powiązani z SYNTEA Spółka Akcyjna osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna lub osobami wykonującymi w imieniu SYNTEA Spółka Akcyjna czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (miejscowość, data)... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta / pieczęć firmowa)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dn. 11.12.2014r. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Reklama w Internecie w formie mailingu reklamowego do użytkowników portalu ONET.pl

Reklama w Internecie w formie mailingu reklamowego do użytkowników portalu ONET.pl - Ogłoszenie o zamówieniu NR UKA 6/ZP/2012 Reklama w Internecie w formie mailingu reklamowego do użytkowników portalu ONET.pl na potrzeby projektu Umiędzynarodowienie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo