ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013"

Transkrypt

1 Szczecin, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/ Szczecin NIP: Zamawiający oświadcza, iż procedurę wyboru Wykonawcy przeprowadzi osobiście, bez udziału osób trzecich. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa, w ramach projektu E_PERSONEL II nr umowy UDA.POKL /12-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) CZĘŚĆ I przeprowadzenie szkolenia: PROGRAMISTA projekt obejmuje realizację szkolenia PROGRAMISTA, dla 15 osobowej grupy szkoleniowej (osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku poniżej 25 roku życia), szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje, łączna liczba godzin szkoleniowych 200, łączna ilość dni szkoleniowych 20 (śr. 10 godzin/dzień), termin realizacji zamówienia: r r. dla pierwszej grupy szkoleniowej (Programista) program szkolenia musi obejmować m. in.: programowanie JAVA J2ME, e podstawy, środowisko przygotowanie oprogramowania niezbędnego do tworzenia aplikacji mobilnych, wprowadzenie do języka JAVA, interfejs użytkownika w J2ME, obsługa operacji I/O operacje na danych zewnętrznych, połączenie z Internetem, Game API, obsługa multimediów odtwarzanie plików audio/wideo, itp.

2 b) CZĘŚĆ II przeprowadzenie szkolenia: GRAFIK KOMPUTEROWY projekt obejmuje realizację szkolenia GRAFIK KOMPUTEROWY, dla 15 osobowej grupy szkoleniowej (osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku poniżej 25 roku życia), szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje, łączna liczba godzin szkoleniowych 200, łączna ilość dni szkoleniowych 20 (śr. 10 godzin/dzień), termin realizacji zamówienia: r r. dla drugiej grupy szkoleniowej (Grafik komputerowy) program szkolenia musi obejmować m. in.: język HTML w tworzeniu stron www, główne elementy tekstowe strony www, arkusze stylów CSS i ich podłączanie do strony, ogólne ustawienia strony www, inne elementy składowe strony, grafika i używanie kolorów, elementy div i span oraz tworzenie bardziej złożonych układów stron, linki/hiperłącza, udostępnianie plików za pośrednictwem strony www, automatyczne tworzenie wiadomości , udostępnianie stron www, reguły pozycjonowania stron, obsługa wybranego CMS, rejestrowanie stron w wyszukiwarkach, katalogi tematyczne. c) CZĘŚĆ III przeprowadzenie szkolenia: WEBMASTER projekt obejmuje realizację szkolenia WEBMASTER, dla 15 osobowej grupy szkoleniowej (osoby pozostające bez zatrudnienia, w wieku poniżej 25 roku życia), szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kompetencje, łączna liczba godzin szkoleniowych 200, łączna ilość dni szkoleniowych 20 (śr. 10 godzin/dzień), termin realizacji zamówienia: r r. dla trzeciej grupy szkoleniowej (Webmaster) program szkolenia musi obejmować m. in.: grafika wektorowa, grafika bitmapowa, grafika dla Internetu, przygotowanie grafiki do druku, grafika komputerowa w fotografii, tworzenie i edytowanie grafiki komputerowej, opracowanie materiałów promocyjnych, transformacja obiektów, eksport grafiki, obsługa map bitowych, narzędzia malarskie, tworzenie grafiki, projekty opracowanie i drukowanie, korekcja, grafika stron www, wydruk wielkoformatowy, kalibracje, spady, teoria koloru i techniki korekt, retusz, kolaże, kompozycje, automatyzacja prac, edycja grafiki 3D, przygotowanie obrazów do druku na urządzeniach różnego typu: drukarki laserowe i atramentowe, maszyny offsetowe, sitodruk. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa musi obejmować pełną realizację wybranej Części zamówienia. Zakres części wybranej do realizacji nie może być mniejszy niż wskazany w opisie poszczególnych części (od I do III). Przykładowo oferent może złożyć ofertę jedynie na przeprowadzenie szkolenia PROGRAMISTA, w zakresie wskazanym w Części I, natomiast nie może złożyć oferty na przeprowadzenie np. 100 h szkolenia.

3 5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY A. Wykonawca musi spełniać następujące warunki formalne (Załącznik nr 2): a) nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. B. Wykonawca musi spełniać następujące warunki merytoryczne (Załącznik nr 3): a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. C. Wykonawca musi spełniać następujące warunki merytoryczne (Załącznik nr 4 i 5): a) udokumentuje posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia szkoleń, poprzez przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą: - wykazu szkoleń z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą (szkolenia dla grup min 5 osobowych, przeprowadzone w okresie max. 3 lat od dnia złożenia oferty), wraz z ich nazwą, okresem realizacji oraz liczbą przeszkolonych osób (Załącznik 4), - wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi szkoleniowej, wraz z informacją dot. ich wykształcenia i/lub doświadczenia niezbędnego do prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi szkoleniowej, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik 5). b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentacji poświadczającej informacje zawarte w w/w wykazach. 6. KRYTERIA OCENY OFERT Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowią cena (50%) oraz doświadczenie (50%). Kryterium I - Oferta z najniższa ceną otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem zaproponowanej ceny wygląda następująco: (najniższa cena / cena zaproponowana oferenta) x 50 = ilość uzyskanych punktów Kryterium II - Oferta z największym doświadczeniem oferenta (najwyższą liczbą przeprowadzonych szkoleń o tematyce zbieżnej z przedmiotem oferty) otrzymuje 50 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem oferowanego doświadczenia wygląda następująco: (ilość szkoleń przeprowadzona przez oferenta /najwyższa liczba przeprowadzonych szkoleń ) x 50 = ilość uzyskanych punktów

4 Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę z największą sumą punktów uzyskanych w związku z oceną Kryterium I i Kryterium II. 7. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY a. Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym (ZAŁĄCZNIK NR 1) wraz z Oświadczeniami Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (ZAŁĄCZNIK NR 2 oraz ZAŁĄCZNIK NR 3), wykazem szkoleń z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą (ZAŁĄCZNIK NR 4) oraz wykazem osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi szkoleniowej (ZAŁĄCZNIK NR 5), w zamkniętych, opieczętowanych lub czytelnie podpisanych kopertach do dnia r. do godz Oferty należy składać w Biurze Projektu Zamawiającego Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych TWIKS, ul. Wojska Polskiego 63, Szczecin. b. Oficjalne otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:00. c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. d. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądał od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. f. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: g. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub elektroniczną lub telefonicznie. 8. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: CPV: Usługi szkolenia komputerowego CPV: Kursy komputerowe 9. KONTAKT Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2, Szczecin Biuro Projektu: Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin Tel/fax: , ZAŁĄCZNIKI Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Wykaz szkoleń z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi szkoleniowej

5 ZAŁĄCZNIK NR 1. (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY /Nazwa Oferenta, adres, numer telefonu, , NIP/ W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/SZK/EPII/2013 z dnia r., dotyczące wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach projektu E_PERSONEL II, realizowanego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych TWIKS Kryterium I - oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę: LP. PRZEDMIOT USŁUGI ILOŚĆ 1 część I - przeprowadzenie szkolenia: PROGRAMISTA 200 godzin 2 część II - przeprowadzenie szkolenia: WEBMASTER 200 godzin CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO 3 część III - przeprowadzenie szkolenia: GRAFIK KOMPUTEROWY Łączna wartość brutto słownie: 200 godzin RAZEM... Kryterium II oświadczamy, iż doświadczenie Oferenta w zakresie przeprowadzonych szkoleń z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą jest następujące: LP. PRZEDMIOT USŁUGI 1 część I - przeprowadzenie szkolenia: PROGRAMISTA LICZBA PRZEPROWADZONYCH PRZEZ OFERENTA SZKOLEŃ 1 2 część II - przeprowadzenie szkolenia: WEBMASTER 3 część III - przeprowadzenie szkolenia: GRAFIK KOMPUTEROWY 1 szkolenia dla grup min 5 osobowych, przeprowadzone w okresie max. 3 lat od dnia złożenia oferty

6 Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Wykonawcy: a/ imię i nazwisko:, b/ stanowisko:... c/ numer telefonu:..., d/ /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ ZAŁĄCZNIKI Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym, Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Wykaz szkoleń z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi szkoleniowej

7 ZAŁĄCZNIK NR 2. (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR 01/SZK/EPII/2013 na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn.: E_PERSONEL Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

8 ZAŁĄCZNIK NR 3. (miejscowość i data). (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NR 01/SZK/EPII/2013 na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu pn.: E_PERSONEL Oświadczam, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym, tj.: a) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

9 ZAŁĄCZNIK NR 4. (miejscowość i data). (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy) WYKAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO ZBIEŻNEGO Z PRZEDMIOTOWĄ OFERTĄ Oświadczam, iż doświadczenie Oferenta w zakresie przeprowadzonych szkoleń, z zakresu merytorycznego zbieżnego z przedmiotową ofertą jest następujące: Lp. Nazwa zrealizowanego szkolenia 1 i zakończenia szkolenia Data rozpoczęcia (z dokładnością do dnia) CZĘŚĆ I szkolenie PROGRAMISTA Liczba przeszkolonych osób Odbiorca usługi (Zamawiający) CZĘŚĆ II szkolenie WEBMASTER CZĘŚĆ III szkolenie GRAFIK KOMPUTEROWY.. /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 1 szkolenia dla grup min 5 osobowych, przeprowadzone w okresie max. 3 lat od dnia złożenia oferty

10 ZAŁĄCZNIK NR 5. (miejscowość i data). (Dane adresowe / Pieczęć Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ Oświadczam, iż Oferent dysponuje następującym personelem, w celu realizacji przedmiotowych szkoleń: Lp. Imię i Nazwisko Wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotowym szkoleniem oraz zakres wykonywanych przez nich czynności CZĘŚĆ I szkolenie PROGRAMISTA CZĘŚĆ II szkolenie WEBMASTER CZĘŚĆ III szkolenie GRAFIK KOMPUTEROWY.. /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo