First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak."

Transkrypt

1 Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW Leszek Wincenciak Model AA DD

2 1. Strona popytowa, krzywa DD First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

3 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego i bilansu obrotów bieżących First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

4 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego i bilansu obrotów bieżących Oczekujemy zgodnie z modelem keynesowskim, że popyt konsumpcyjny będzie rósł wraz ze wzrostem rozporządzalnego dochodu, możemy zatem zapisać, że:

5 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego i bilansu obrotów bieżących Oczekujemy zgodnie z modelem keynesowskim, że popyt konsumpcyjny będzie rósł wraz ze wzrostem rozporządzalnego dochodu, możemy zatem zapisać, że: C = C(Y d ) (1)

6 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego i bilansu obrotów bieżących Oczekujemy zgodnie z modelem keynesowskim, że popyt konsumpcyjny będzie rósł wraz ze wzrostem rozporządzalnego dochodu, możemy zatem zapisać, że: C = C(Y d ) (1) Pomijamy wpływ stopy procentowej na międzyokresowe decyzje konsumentów o alokacji oszczędności i konsumpcji w czasie. Bilans obrotów bieżących (Current Account), definiowany jako różnica między popytem na eksport kraju zgłaszanym przez resztę świata a popytem na import zgłaszanym przez kraj, wyznaczany jest przez dwa czynniki: realny kurs walutowy oraz dochód rozporządzalny. W analizie tej pomijamy inne czynniki wpływające na CA i skupiamy się na tych dwóch, wyżej wymienionych. Pamiętając, że q = EP /P możemy zapisać:

7 1.1. Determinanty popytu konsumpcyjnego i bilansu obrotów bieżących Oczekujemy zgodnie z modelem keynesowskim, że popyt konsumpcyjny będzie rósł wraz ze wzrostem rozporządzalnego dochodu, możemy zatem zapisać, że: C = C(Y d ) (1) Pomijamy wpływ stopy procentowej na międzyokresowe decyzje konsumentów o alokacji oszczędności i konsumpcji w czasie. Bilans obrotów bieżących (Current Account), definiowany jako różnica między popytem na eksport kraju zgłaszanym przez resztę świata a popytem na import zgłaszanym przez kraj, wyznaczany jest przez dwa czynniki: realny kurs walutowy oraz dochód rozporządzalny. W analizie tej pomijamy inne czynniki wpływające na CA i skupiamy się na tych dwóch, wyżej wymienionych. Pamiętając, że q = EP /P możemy zapisać: CA = CA(q, Y d ) (2)

8 Realny kurs walutowy wpływa na CA, ponieważ odzwierciedla zmiany w cenach dóbr i usług krajowych względem zagranicznych. Dochód rozporządzalny wpływa przez ogólny wpływ na wielkość wydatków krajowych. Pamiętając, że: First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

9 Realny kurs walutowy wpływa na CA, ponieważ odzwierciedla zmiany w cenach dóbr i usług krajowych względem zagranicznych. Dochód rozporządzalny wpływa przez ogólny wpływ na wielkość wydatków krajowych. Pamiętając, że: CA = EX IM (3)

10 Realny kurs walutowy wpływa na CA, ponieważ odzwierciedla zmiany w cenach dóbr i usług krajowych względem zagranicznych. Dochód rozporządzalny wpływa przez ogólny wpływ na wielkość wydatków krajowych. Pamiętając, że: CA = EX IM (3) możemy powiedzieć jaki jest kierunek zależności. Zmiany realnego kursu walutowego mają wpływ na CA za pośrednictwem wpływu na zmiany wartości oraz wolumenu handlu. Pamiętając o warunku Marshalla Lernera a, możemy powiedzieć, że jeśli jest on spełniony, wówczas deprecjacja waluty krajowej poprawia CA. W przeciwnym wypadku efekt może być odwrotny. Tradycyjne założenia modelu keynesowskiego pozwalają nam stwierdzić, że wzrost Y d powoduje wzrost popytu na import, zatem pogarsza CA. a Deprecjacja poprawia bilans handlowy, jeśli ε X + ε M > 1

11 1.2. Równanie zagregowanego popytu Oznaczmy zagregowany popyt jako D. Możemy zatem połączyć wszystkie elementy, które się nań składają i zapisać:

12 1.2. Równanie zagregowanego popytu Oznaczmy zagregowany popyt jako D. Możemy zatem połączyć wszystkie elementy, które się nań składają i zapisać: D = C(Y T ) + I + G + CA(EP /P, Y T ) (4)

13 1.2. Równanie zagregowanego popytu Oznaczmy zagregowany popyt jako D. Możemy zatem połączyć wszystkie elementy, które się nań składają i zapisać: D = C(Y T ) + I + G + CA(EP /P, Y T ) (4) Możemy zatem zapisać zagregowany popyt jako funkcję następujących zmiennych: realnego kursu walutowego, dochodu rozporządzalnego, inwestycji oraz wydatków rządowych.

14 1.2. Równanie zagregowanego popytu Oznaczmy zagregowany popyt jako D. Możemy zatem połączyć wszystkie elementy, które się nań składają i zapisać: D = C(Y T ) + I + G + CA(EP /P, Y T ) (4) Możemy zatem zapisać zagregowany popyt jako funkcję następujących zmiennych: realnego kursu walutowego, dochodu rozporządzalnego, inwestycji oraz wydatków rządowych. D = D(EP /P, Y T, I, G) (5)

15 1.2. Równanie zagregowanego popytu Oznaczmy zagregowany popyt jako D. Możemy zatem połączyć wszystkie elementy, które się nań składają i zapisać: D = C(Y T ) + I + G + CA(EP /P, Y T ) (4) Możemy zatem zapisać zagregowany popyt jako funkcję następujących zmiennych: realnego kursu walutowego, dochodu rozporządzalnego, inwestycji oraz wydatków rządowych. D = D(EP /P, Y T, I, G) (5) Realna deprecjacja waluty krajowej powoduje, że dobra krajowe stają się relatywnie tańsze względem zagranicznych. Jeśli warunek M L jest spełniony, to powoduje to ceteris paribus wzrost popytu zagregowanego.

16

17 1.3. Wyprowadzenie krzywej DD Jeśli założymy stałość cen krajowych i zagranicznych w krótkim okresie, to krzywa DD pokazuje nam wszystkie kombinacje kursu walutowego i dochodu, dla których rynek dóbr i usług jest w krótkookresowej równowadze. Rysunek poniżej pokazuje, jak wyprowadza się krzywą DD.

18

19 1.4. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej DD Analizując wpływ każdego czynnika na przesunięcie krzywej DD należy pamiętać, że zawsze analizujemy ten wpływ wyizolowany z pozostałych zmian, czyli pozostałe parametry utrzymujemy pod kontrolą.

20 1.4. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej DD Analizując wpływ każdego czynnika na przesunięcie krzywej DD należy pamiętać, że zawsze analizujemy ten wpływ wyizolowany z pozostałych zmian, czyli pozostałe parametry utrzymujemy pod kontrolą. 1. Zmiana wydatków rządowych (G). Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost zagregowanego popytu, więc przy ustalonej wielkości kursu, równowaga na rynku dóbr musi zachodzić na wyższym poziomie dochodu. Krzywa DD przesuwa się w prawo.

21 1.4. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej DD Analizując wpływ każdego czynnika na przesunięcie krzywej DD należy pamiętać, że zawsze analizujemy ten wpływ wyizolowany z pozostałych zmian, czyli pozostałe parametry utrzymujemy pod kontrolą. 1. Zmiana wydatków rządowych (G). Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost zagregowanego popytu, więc przy ustalonej wielkości kursu, równowaga na rynku dóbr musi zachodzić na wyższym poziomie dochodu. Krzywa DD przesuwa się w prawo. 2. Zmiana podatków (T ). Wzrost wielkości podatków zmniejsza dochód rozporządzalny. Zagregowany popyt zmniejsza się. Zatem krzywa DD przesuwa się w lewo.

22 1.4. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej DD Analizując wpływ każdego czynnika na przesunięcie krzywej DD należy pamiętać, że zawsze analizujemy ten wpływ wyizolowany z pozostałych zmian, czyli pozostałe parametry utrzymujemy pod kontrolą. 1. Zmiana wydatków rządowych (G). Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost zagregowanego popytu, więc przy ustalonej wielkości kursu, równowaga na rynku dóbr musi zachodzić na wyższym poziomie dochodu. Krzywa DD przesuwa się w prawo. 2. Zmiana podatków (T ). Wzrost wielkości podatków zmniejsza dochód rozporządzalny. Zagregowany popyt zmniejsza się. Zatem krzywa DD przesuwa się w lewo. 3. Zmiana inwestycji (I). Wzrost inwestycji prywatnych ma taki sam efekt jak wzrost wydatków rządowych, omówiony w punkcie (1).

23 4. Zmiana poziomu cen krajowych i zagranicznych (P, P ). Wzrost cen krajowych powoduje, że krajowy produkt staje się droższy względem zagranicznego. Stąd popyt na krajowy eksport spada. Powoduje to przesunięcie krzywej DD w lewo. Wzrost cen zagranicznych powoduje odwrotny efekt. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

24 4. Zmiana poziomu cen krajowych i zagranicznych (P, P ). Wzrost cen krajowych powoduje, że krajowy produkt staje się droższy względem zagranicznego. Stąd popyt na krajowy eksport spada. Powoduje to przesunięcie krzywej DD w lewo. Wzrost cen zagranicznych powoduje odwrotny efekt. 5. Zmiany funkcji konsumpcji. Załóżmy ze wzrasta krańcowa skłonność do konsumpcji, czyli rezydenci chcą konsumować więcej i oszczędzać mniej przy każdej wielkości dochodu. Jeżeli wzrost konsumpcji nie przypada w całości na dobra importowane, to powoduje to przesunięcie krzywej DD w prawo.

25 4. Zmiana poziomu cen krajowych i zagranicznych (P, P ). Wzrost cen krajowych powoduje, że krajowy produkt staje się droższy względem zagranicznego. Stąd popyt na krajowy eksport spada. Powoduje to przesunięcie krzywej DD w lewo. Wzrost cen zagranicznych powoduje odwrotny efekt. 5. Zmiany funkcji konsumpcji. Załóżmy ze wzrasta krańcowa skłonność do konsumpcji, czyli rezydenci chcą konsumować więcej i oszczędzać mniej przy każdej wielkości dochodu. Jeżeli wzrost konsumpcji nie przypada w całości na dobra importowane, to powoduje to przesunięcie krzywej DD w prawo. 6. Przesunięcia popytu pomiędzy dobrami krajowymi i zagranicznymi. Załóżmy, że nie ma zmian w funkcji konsumpcji, a tylko zmienia się struktura wydatków. Konsumenci krajowi i zagraniczni chcą teraz większą część dochodu wydawać na dobra krajowe. Poprawia się zatem CA i krzywa DD przesuwa się w prawo.

26 Podsumowując: First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

27 Podsumowując: każde zaburzenie powodujące wzrost zagregowanego popytu na produkt krajowy powoduje przesunięcie krzywej DD w prawo. Każde zaburzenie powodujące spadek zagregowanego popytu na produkt krajowy powoduje przesunięcie krzywej DD w lewo. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

28 2. Równowaga na rynku aktywów, krzywa AA First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

29 2.1. Dochód, stopy procentowe i równowaga na rynku aktywów Równowaga na rynku aktywów wymaga, by stopy zwrotu z aktywów krajowych i zagranicznych wyrażone we wspólnej walucie (np. krajowej) były równe. Zakładamy zatem, że zachodzi parytet stóp procentowych dany równaniem (6):

30 2.1. Dochód, stopy procentowe i równowaga na rynku aktywów Równowaga na rynku aktywów wymaga, by stopy zwrotu z aktywów krajowych i zagranicznych wyrażone we wspólnej walucie (np. krajowej) były równe. Zakładamy zatem, że zachodzi parytet stóp procentowych dany równaniem (6): R = R + Ee E E (6)

31 Ponadto zakładamy również, że krajowy i zagraniczny rynek pieniężny są także w równowadze, czyli: First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

32 Ponadto zakładamy również, że krajowy i zagraniczny rynek pieniężny są także w równowadze, czyli: M s P = L(R, Y ) (7)

33 Ponadto zakładamy również, że krajowy i zagraniczny rynek pieniężny są także w równowadze, czyli: M s P = L(R, Y ) (7) Funkcja popytu na pieniądz, występująca po prawej stronie równania (7) posiada standardowe własności, wg. analizy keynesowskiej. Przeanalizujmy, jak zależą od siebie wielkość dochodu i kurs walutowy w krótkim okresie. Wzrost dochodu, ceteris paribus, powodując wzrost popytu na pieniądz, powoduje wzrost stóp procentowych dla zachowania równowagi na rynku pieniężnym. Na rynku walutowym tej zmianie stóp procentowych, znowu ceteris paribus, odpowiada aprecjacja waluty krajowej.

34

35 2.2. Wyprowadzenie krzywej AA Krzywa AA opisuje wszystkie kombinacje kursu walutowego i wielkości dochodu, dla których rynek pieniężny i walutowy znajdują się w równowadze. Analiza poprzedniego rysunku pokazuje, że wzrostowi dochodu towarzyszy aprecjacja kursu. Krzywa AA ma zatem ujemne nachylenie.

36

37 2.3. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej AA Zbadajmy podobnie jak wcześniej w przypadku krzywej DD, jakie czynniki powodują przesunięcia krzywej AA, oraz jaki jest kierunek zależności.

38 2.3. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej AA Zbadajmy podobnie jak wcześniej w przypadku krzywej DD, jakie czynniki powodują przesunięcia krzywej AA, oraz jaki jest kierunek zależności. 1. Zmiana podaży pieniądza (M s ). Wzrost podaży pieniądza, przy ustalonym poziomie dochodu, powoduje deprecjację waluty krajowej. Stąd, ponieważ teraz przy każdym poziomie dochodu wartość kursu jest wyższa, powoduje to przesunięcie krzywej AA w prawo (do góry).

39 2.3. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej AA Zbadajmy podobnie jak wcześniej w przypadku krzywej DD, jakie czynniki powodują przesunięcia krzywej AA, oraz jaki jest kierunek zależności. 1. Zmiana podaży pieniądza (M s ). Wzrost podaży pieniądza, przy ustalonym poziomie dochodu, powoduje deprecjację waluty krajowej. Stąd, ponieważ teraz przy każdym poziomie dochodu wartość kursu jest wyższa, powoduje to przesunięcie krzywej AA w prawo (do góry). 2. Zmiana poziomu cen (P ). Wzrost cen powoduje spadek realnej podaży pieniądza i podnosi stopy procentowe. To powoduje aprecjację kursu i przesunięcie krzywej AA w lewo (do dołu).

40 2.3. Czynniki wpływające na przesunięcia krzywej AA Zbadajmy podobnie jak wcześniej w przypadku krzywej DD, jakie czynniki powodują przesunięcia krzywej AA, oraz jaki jest kierunek zależności. 1. Zmiana podaży pieniądza (M s ). Wzrost podaży pieniądza, przy ustalonym poziomie dochodu, powoduje deprecjację waluty krajowej. Stąd, ponieważ teraz przy każdym poziomie dochodu wartość kursu jest wyższa, powoduje to przesunięcie krzywej AA w prawo (do góry). 2. Zmiana poziomu cen (P ). Wzrost cen powoduje spadek realnej podaży pieniądza i podnosi stopy procentowe. To powoduje aprecjację kursu i przesunięcie krzywej AA w lewo (do dołu). 3. Zmiana kursu oczekiwanego (E e ). Załóżmy, że uczestnicy rynku dewizowego zmieniają swoje oczekiwania tak, że E e wzrasta. Taka zmiana powoduje przesunięcie w prawo krzywej oczekiwanego zwrotu z aktywów zagranicznych. Powoduje to deprecjację obecnego kursu waluty krajowej przy ustalonym poziomie dochodu. To powoduje przesunięcie krzywej AA na prawo (do góry).

41 4. Zmiana zagranicznych stóp procentowych (R ). Wzrost R powoduje wzrost oczekiwanej stopy zwrotu z aktywów zagranicznych. Powoduje to deprecjację obecnego kursu waluty krajowej przy ustalonym poziomie dochodu. To powoduje przesunięcie krzywej AA na prawo (do góry). First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

42 4. Zmiana zagranicznych stóp procentowych (R ). Wzrost R powoduje wzrost oczekiwanej stopy zwrotu z aktywów zagranicznych. Powoduje to deprecjację obecnego kursu waluty krajowej przy ustalonym poziomie dochodu. To powoduje przesunięcie krzywej AA na prawo (do góry). 5. Zmiana w popycie na realne zasoby pieniądza. Załóżmy, że rezydenci krajowi zmniejszają popyt na realny pieniądz i więcej oszczędności zamierzają trzymać w postaci innych aktywów finansowych. Taka zmiana powoduje przesunięcie krzywej L(R,Y) do wewnątrz układu, spadek stóp procentowych oraz deprecjację waluty krajowej. To powoduje przesunięcie krzywej AA w prawo (do góry).

43 3. Równowaga krótkookresowa w gospodarce, AA DD Punkt równowagi krótkookresowej, przy założeniu stałości cen, wyznaczony jest przez przecięcie się krzywych AA oraz DD. Wyznacza to wielkość dochodu i kursu walutowego, dla których zarówno rynek dóbr i usług, rynek pieniężny jak i rynek dewizowy są w równowadze. Ponieważ dostosowania na rynku dewizowym i pieniężnym przebiegają szybciej niż na rynku dóbr i usług, dochodzenie do równowagi odbywa się tak, jak pokazano na rysunku.

44

45 4. Analiza polityki makroekonomicznej w modelu AA DD First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

46 W tej sekcji zostaną omówione skutki prowadzonej polityki makroekonomicznej w zależności od przyjętego systemu kursowego. Efekty są identyczne jak w modelu Mundella Fleminga IS-LM-BP. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

47 4.1. Polityka pełnego zatrudnienia W sekcji tej będziemy analizować, w jaki sposób przywrócić w gospodarce pełne zatrudnienie po zaburzeniu występującym w gospodarce przejściowo. Zmiany wywołane przejściową polityką nie mają wpływu na oczekiwania.

48 Przejściowy spadek popytu z reszty świata na dobra krajowe First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

49 Przejściowy spadek popytu z reszty świata na dobra krajowe First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

50 Przejściowy spadek popytu z reszty świata na dobra krajowe Przejściowy spadek popytu na dobra krajowe powoduje przesunięcie krzywej DD na lewo. Powoduje to powstanie recesji. W celu przywrócenia pełnego zatrudnienia należy zastosować ekspansję fiskalną (G lub T ) albo ekspansję monetarną (M s ). Ekspansja fiskalna pozostawia kurs na niezmienionym poziomie (E 1 ), podczas gdy ekspansja monetarna powoduje deprecjację kursu walutowego.

51 Przejściowy wzrost krajowego popytu na pieniądz First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

52 Przejściowy wzrost krajowego popytu na pieniądz First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

53 Przejściowy wzrost krajowego popytu na pieniądz Przejściowy wzrost popytu na pieniądz powoduje przesunięcie krzywej AA na lewo. Powoduje to powstanie recesji. W celu przywrócenia pełnego zatrudnienia należy zastosować ekspansję fiskalną (G lub T ) albo ekspansję monetarną (M s ). Ekspansja monetarna pozostawia kurs na niezmienionym poziomie (E 1 ), podczas gdy ekspansja fiskalna powoduje aprecjację kursu walutowego.

54 4.2. Skutki trwałej polityki makroekonomicznej Skutki trwałego wzrostu podaży pieniądza

55 4.2. Skutki trwałej polityki makroekonomicznej Skutki trwałego wzrostu podaży pieniądza Polityka trwała w odróżnieniu od przejściowej, powoduje zmianę oczekiwań co do przyszłego poziomu cen, kursu walutowego i innych zmiennych w gospodarce. Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w punkcie równowagi długookresowej, przy pełnym zatrudnieniu. Obrazuje to punkt 1 na rysunku.

56 Trwała zmiana podaży pieniądza powoduje większe efekty niż przejściowa, gdyż wpływa również na oczekiwania. Uczestnicy rynku wiedzą, że trwały wzrost podaży pieniądza spowoduje deprecjację w długim okresie, zatem spowoduje to wzrost E e już teraz. Ponieważ wzrost podaży pieniądza przesuwa krzywą AA w prawo (do góry) oraz wzrost E e również, to przesunięcie krzywej AA będzie większe, jeśli wzrost podaży pieniądza jest trwały. Obrazuje to przesunięcie krzywej AA od AA1 do AA2. W krótkim okresie gospodarka znajduje się poza punktem pełnego wykorzystania czynników produkcji. Powoduje to powstanie presji na wzrost płac i cen z powodu rosnących kosztów produkcji. Wiemy, że w długim okresie spowoduje to, że ceny i płace nominalne wzrosną o wielkość wzrostu podaży pieniądza. Wzrost cen krajowych, jak to analizowaliśmy wcześniej powoduje jednak, że dobra krajowe stają się relatywnie droższe i spada na nie popyt, co powoduje przesunięcie krzywej DD w lewo. Widać to na rysunku jako przejście od DD1 do DD2. Ponieważ jednocześnie wzrost cen powoduje spadek realnej podaży pieniądza, krzywa AA również przesuwa się w lewo (do dołu). Dostosowania trwają aż do momentu, gdy przecięcie krzywych AA i DD dokona się ponownie w punkcie pełnego zatrudnienia. Pokazuje to punkt 3. Obserwujemy tu zjawisko przestrzelenia kursu. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

57 Trwała ekspansja fiskalna Trwała ekspansja fiskalna ma nie tylko natychmiastowy wpływ na popyt zagregowany (np. przez wzrost G), ale również wpływa na rynek aktywów. Ponieważ jest to trwała polityka, wpływa ona również na zmianę oczekiwań kursowych. Ekspansja fiskalna powoduje, że E e spada.

58

59 Przesunięcie krzywej AA od AA1 do AA2 jest spowodowane zmianą oczekiwań. Powoduje to zniwelowanie wpływu polityki fiskalnej na wielkość produkcji. Bez zmiany oczekiwań gospodarka zatrzymałaby się (w krótkim okresie) w punkcie 3. Aprecjacja kursu wypiera zagregowany popyt na dobra krajowe, gdyż czyni je relatywnie droższymi. W długim okresie zatem trwała ekspansja fiskalna nie ma żadnego wpływu na produkcję, a powoduje jedynie zmianę kursu walutowego. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

60 4.3. System sztywnego kursu walutowego Przyjęcie systemu sztywnego kursu walutowego oznacza zobowiązanie banku centralnego do wymiany każdej ilości waluty krajowej na waluty obce według ustalonego kursu parytetowego (E par ). Oznacza to, że jeżeli rynek aktywów jest w równowadze:

61 4.3. System sztywnego kursu walutowego Przyjęcie systemu sztywnego kursu walutowego oznacza zobowiązanie banku centralnego do wymiany każdej ilości waluty krajowej na waluty obce według ustalonego kursu parytetowego (E par ). Oznacza to, że jeżeli rynek aktywów jest w równowadze: R = R + Ee E E

62 4.3. System sztywnego kursu walutowego Przyjęcie systemu sztywnego kursu walutowego oznacza zobowiązanie banku centralnego do wymiany każdej ilości waluty krajowej na waluty obce według ustalonego kursu parytetowego (E par ). Oznacza to, że jeżeli rynek aktywów jest w równowadze: R = R + Ee E E R = R

63 4.3. System sztywnego kursu walutowego Przyjęcie systemu sztywnego kursu walutowego oznacza zobowiązanie banku centralnego do wymiany każdej ilości waluty krajowej na waluty obce według ustalonego kursu parytetowego (E par ). Oznacza to, że jeżeli rynek aktywów jest w równowadze: R = R + Ee E E R = R Dzieje się tak, ponieważ oczekiwana stopa deprecjacji waluty krajowej wynosi zero.

64 Interwencja walutowa W sytuacji np. wzrostu krajowego dochodu, gdy rośnie popyt na pieniądz, doszłoby do wzrostu krajowej stopy procentowej. Bank centralny nie może do tego dopuścić, gdyż utrzymanie kursu na poziomie (E 1 ) byłoby niemożliwe.

65 Interwencja walutowa W sytuacji np. wzrostu krajowego dochodu, gdy rośnie popyt na pieniądz, doszłoby do wzrostu krajowej stopy procentowej. Bank centralny nie może do tego dopuścić, gdyż utrzymanie kursu na poziomie (E 1 ) byłoby niemożliwe.

66 Interwencja walutowa W sytuacji np. wzrostu krajowego dochodu, gdy rośnie popyt na pieniądz, doszłoby do wzrostu krajowej stopy procentowej. Bank centralny nie może do tego dopuścić, gdyż utrzymanie kursu na poziomie (E 1 ) byłoby niemożliwe. Bank centralny musi podjąć interwencję na rynku walutowym polegającą na skupie aktywów zagranicznych (powiększaniu rezerw dewizowych). Powoduje to zwiększenie podaży pieniądza. Jeżeli podaż pieniądza wzrośnie tak by zrównoważyć wzrost popytu na pieniądz, stopa procentowa się nie zmieni i kurs walutowy pozostanie na poziomie E 1.

67 Skuteczność polityki monetarnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja monetarna powoduje przesunięcie krzywej AA w prawo.

68 Skuteczność polityki monetarnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja monetarna powoduje przesunięcie krzywej AA w prawo.

69 Skuteczność polityki monetarnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja monetarna powoduje przesunięcie krzywej AA w prawo. Ekspansja monetarna wpływa na spadek krajowej stopy procentowej i deprecjację kursu. Aby utrzymać stały kurs walutowy, bank centralny musi sprzedawać aktywa zagraniczne na rynku walutowym i zmniejszać podaż pieniądza. To powoduje przesunięcie krzywej AA w lewo. Dzięki temu kurs walutowy pozostaje stały. Okazuje się, że taka polityka jest całkowicie nieskuteczna.

70 Skuteczność polityki fiskalnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja fiskalna powoduje przesunięcie krzywej DD w prawo.

71 Skuteczność polityki fiskalnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja fiskalna powoduje przesunięcie krzywej DD w prawo.

72 Skuteczność polityki fiskalnej Zakładamy, że gospodarka początkowo znajduje się w pewnym punkcie równowagi. Obrazuje to punkt 1 na poniższym rysunku. Jak pamiętamy z wcześniejszej analizy, ekspansja fiskalna powoduje przesunięcie krzywej DD w prawo. Ekspansja fiskalna wpływa na wzrost dochodu i popytu na pieniądz. Aby przeciwdziałać aprecjacji waluty krajowej, bank centralny musi kupować aktywa zagraniczne na rynku walutowym i powiększać podaż pieniądza. To powoduje przesunięcie krzywej AA w prawo. Dzięki temu kurs walutowy pozostaje stały. Przy okazji okazuje się, że taka polityka skutecznie pobudza produkcję.

73 Kryzysy walutowe w systemie sztywnego kursu Załóżmy, że w pewnym momencie pojawiają się wśród inwestorów podejrzenia, że kraj może zdewaluować walutę, albo inwestorzy obserwują rosnącą podaż pieniądza krajowego, która w głównej mierze finansuje rosnący deficyt budżetowy. Wśród inwestorów pojawiają się zatem oczekiwania przyszłej dewaluacji. Powoduje to, że krzywa zwrotu z aktywów denominowanych w walutach obcych przesuwa się na prawo. Aby utrzymać kurs walutowy na poziomie przyjętego parytetu, bank centralny musi skupować walutę krajową (spadek rezerw dewizowych) na rynku walutowym. To powoduje spadek podaży pieniądza i wzrost krajowej stopy procentowej.

74

75 Jeżeli oczekiwania inwestorów utrzymują się dłużej a sytuacja gospodarcza kraju nie poprawia się by je zmienić, nieuniknione stanie się w efekcie zdewaluowanie kursu lub jego upłynnienie. Jak pokazuje Paul Krugman, nie ma takiej wielkości rezerw dewizowych, która jest w stanie zabezpieczyć przed atakiem spekulacyjnym racjonalnych inwestorów oczekujących dewaluacji (self-fulfilling prophecy). First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

76 5. Podsumowanie 5.1. Skuteczność polityki w warunkach sztywnego kursu walutowego

77 5. Podsumowanie 5.1. Skuteczność polityki w warunkach sztywnego kursu walutowego Polityka Wpływ na Y Wpływ na CA Wpływ na M s Polityka fiskalna ekspansywna + + restrykcyjna + Polityka monetarna ekspansywna restrykcyjna Przyjęliśmy tu założenie o braku sterylizacji interwencji walutowej banku centralnego.

78 5.2. Skuteczność polityki w warunkach płynnego kursu walutowego First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

79 5.2. Skuteczność polityki w warunkach płynnego kursu walutowego Polityka Wpływ na Y Wpływ na E a Wpływ na CA Polityka fiskalna przejściowa ekspansywna + restrykcyjna + + Polityka fiskalna trwała ekspansywna 0 restrykcyjna Polityka monetarna przejściowa ekspansywna restrykcyjna Polityka monetarna trwała ekspansywna restrykcyjna a wzrost oznacza deprecjację kursu

80 5.3. Problemy prowadzenia polityki makroekonomicznej First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

81 5.3. Problemy prowadzenia polityki makroekonomicznej W rzeczywistym świecie prowadzenie polityki makroekonomicznej wymaga niezwykle dogłębnych analiz, gromadzenia ogromu informacji oraz właściwego koordynowania różnych instrumentów w czasie. Może się pojawić wiele problemów i dylematów: jaką politykę stosować i kiedy, na jaką skalę, za pomocą jakich narzędzi itp.

82 5.3. Problemy prowadzenia polityki makroekonomicznej W rzeczywistym świecie prowadzenie polityki makroekonomicznej wymaga niezwykle dogłębnych analiz, gromadzenia ogromu informacji oraz właściwego koordynowania różnych instrumentów w czasie. Może się pojawić wiele problemów i dylematów: jaką politykę stosować i kiedy, na jaką skalę, za pomocą jakich narzędzi itp. 1. Sztywne ceny w krótkim okresie nie tylko pozwalają rządom podnieść dochód, gdy spada on nienormalnie nisko, ale również niosą ze sobą pokusę wywołania przejściowego boomu w gospodarce, powiedzmy tuż przed zbliżającymi się wyborami. Problem pojawia się wtedy, gdy pracownicy i firmy przewidują takie działania rządu i zwiększą swoje roszczenia płacowe antycypując ekspansywną politykę monetarną. Rząd wtedy i tak będzie musiał zastosować taką politykę, ale w celu uniknięcia recesji. W rezultacie w gospodarce pojawia się inflacja a dochód nie wzrasta. Instytucja niezależnego banku centralnego, o dużej wiarygodności, może przekonać uczestników rynku, że polityka nie będzie prowadzona w celu osiągania krótkowzrocznych efektów.

83 2. Jeśli rządowi zależy na wielkości stóp procentowych, wynikających z zastosowanej polityki, musi wcześniej wiedzieć, gdzie leży źródło zakłóceń w gospodarce na rynku dóbr i usług czy na rynku pieniądza, co nie zawsze jest łatwe do stwierdzenia. First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

84 2. Jeśli rządowi zależy na wielkości stóp procentowych, wynikających z zastosowanej polityki, musi wcześniej wiedzieć, gdzie leży źródło zakłóceń w gospodarce na rynku dóbr i usług czy na rynku pieniądza, co nie zawsze jest łatwe do stwierdzenia. 3. Zmiany polityki fiskalnej są uwarunkowane często wielotygodniowymi debatami w parlamencie i procesami legislacyjnymi. To sprawia, że rządy częściej decydują się stosować instrumenty monetarne nawet wtedy, gdy bardziej odpowiednie byłoby zastosowanie polityki fiskalnej.

85 2. Jeśli rządowi zależy na wielkości stóp procentowych, wynikających z zastosowanej polityki, musi wcześniej wiedzieć, gdzie leży źródło zakłóceń w gospodarce na rynku dóbr i usług czy na rynku pieniądza, co nie zawsze jest łatwe do stwierdzenia. 3. Zmiany polityki fiskalnej są uwarunkowane często wielotygodniowymi debatami w parlamencie i procesami legislacyjnymi. To sprawia, że rządy częściej decydują się stosować instrumenty monetarne nawet wtedy, gdy bardziej odpowiednie byłoby zastosowanie polityki fiskalnej. 4. Kolejny problem polityki fiskalnej to problem jej finansowania. Ekspansja fiskalna nie może trwać w nieskończoność i kiedyś trzeba będzie odwrócić kierunek polityki (duży deficyt budżetowy i dług publiczny, wzrastające stopy procentowe od obligacji rządowych). Nie jest do końca pewne, że rządy będą się starały synchronizować prowadzoną politykę wraz z cyklem koniunkturalnym. Raczej można się spodziewać synchronizacji z cyklem wyborczym.

86 2. Jeśli rządowi zależy na wielkości stóp procentowych, wynikających z zastosowanej polityki, musi wcześniej wiedzieć, gdzie leży źródło zakłóceń w gospodarce na rynku dóbr i usług czy na rynku pieniądza, co nie zawsze jest łatwe do stwierdzenia. 3. Zmiany polityki fiskalnej są uwarunkowane często wielotygodniowymi debatami w parlamencie i procesami legislacyjnymi. To sprawia, że rządy częściej decydują się stosować instrumenty monetarne nawet wtedy, gdy bardziej odpowiednie byłoby zastosowanie polityki fiskalnej. 4. Kolejny problem polityki fiskalnej to problem jej finansowania. Ekspansja fiskalna nie może trwać w nieskończoność i kiedyś trzeba będzie odwrócić kierunek polityki (duży deficyt budżetowy i dług publiczny, wzrastające stopy procentowe od obligacji rządowych). Nie jest do końca pewne, że rządy będą się starały synchronizować prowadzoną politykę wraz z cyklem koniunkturalnym. Raczej można się spodziewać synchronizacji z cyklem wyborczym. 5. Polityki analizowane w modelach ekonomicznych działają natychmiast. W rzeczywistości występują różne opóźnienia. Jednocześnie występuje duża trudność w dokładnym określeniu rozmiarów interwencji. Widełki podawane przez różnego rodzaju prognozy mogą się czasem okazać dość szerokie.

87 Dziękuję za uwagę First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

88 Dziękuję za uwagę Zaprojektowano przy pomocy pdfl A TEX a

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt

Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt Produkcja i kurs walutowy w krótkim okresie. Model AA DD. Skrypt mgr Leszek Wincenciak 5 maja 004 r. Wstęp Aby przeanalizować w jaki sposób wyznaczana jest produkcja w krótkim okresie przy sztywnych cenach,

Bardziej szczegółowo

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Model

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: LM: Y = C(Y d ) + I(i) + G

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Model ISLM w gospodarce otwartej Fundamentalne równania modelu: IS: Y = C(Y d ) + I(r) + G + NX(Y,Y*,q)

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 9: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie Interwencje banku centralnego Wpływ na podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 2 Model klasyczny gospodarki otwartej Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/37 Plan wykładu: Model klasyczny małej gospodarki otwartej Przepływy dóbr

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych

Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych Wykład 5 Kurs walutowy parytet stóp procentowych dr Leszek Wincenciak WNUW 2/30 Plan wykładu: Kurs walutowy i stopy procentowe Kursy walutowe i dochody z aktywów Rynek pieniężny i rynek walutowy fektywność

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym. Substytucja walutowa Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Definicja Substytucja walutowa

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki konomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse miedzynarodowe Wykład 16: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan wykładu 16 Kurs

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model portfelowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej II dr Dagmara Mycielska 2014/2015 c by Dagmara Mycielska Wprowadzenie Idea modelu Poziom kursu walutowego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa

EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I Wersja przykładowa... Imię i nazwisko, nr albumu INSTRUKCJA 1. Najpierw przeczytaj zasady i objaśnienia. 2. Potem podpisz wszystkie kartki (tam, gdzie jest miejsce na Twoje imię

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim okresie Wykład 9 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 9 Kurs walutowy w krótkim

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 17: Elastycznościowe podejście do bilansu płatniczego. Warunek Marshalla-Lernera. Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak.

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW mgr Leszek Wincenciak Model Ricardo 1. Założenia modelu First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Założenia modelu występują dwa

Bardziej szczegółowo

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH

STOPA ZWROTU NIEUBEZPIECZONY PARYTET STÓP PROCENTOWYCH STOPA ZWROTU 1 Stopy zwrotu z aktywów denominowanych w złotówkach i walucie zagranicznej mówią nam jak ich wartości zmieniają się w ciągu pewnego okresu czasu. Inną informacją, której potrzebujemy by móc

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków

T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków T7. Szoki makroekonomiczne. Polityka wobec szoków Szoki makroekonomiczne. to nieoczekiwane zdarzenia zakłócające przewidywalny przebieg zmian produktu, bezrobocia i stopy procentowej Szoki popytowe (oddziałujące

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Skuteczność polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną

11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez: a) gospodarstwo domowe b) bank komercyjny c) sektor publiczny d) firmę prywatną Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Baza monetarna to: a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym Model Dornbuscha dr Dagmara Mycielska c by Dagmara Mycielska Względna sztywność cen i model Dornbuscha. [C] roz. 7 Spadek podaży pieniądza w modelu Dornbuscha

Bardziej szczegółowo

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD Analiza cykli koniunkturalnych model AS odstawowe założenia modelu: ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej

Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Zestaw 2 Model klasyczny w gospodarce otwartej Jeżeli do modelu klasycznego poznanego w ramach makro 2 wprowadzimy założenie o możliwości wymiany międzynarodowej, to sumę wydatków w gospodarce danego kraju

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2. CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej

Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2. CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Księgarnia PWN: P.R. Krugman, M. Obstfeld - Ekonomia międzynarodowa. T. 2 CZĘŚĆ III. Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Rozdział 12. Rachunki dochodu narodowego i bilans płatniczy. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r.

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Część I 1. W 2005 roku w pewnym roku nominalny PKB wyniósł 160 mld dolarów USA. Rok później wyniósł 180 mld. Deflator PKB wyniósł 115.

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie

Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Wykład 10 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, C UW Copyright 2006 Pearson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska 2 Wykład 10 Kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Kryzysy walutowe Modele pierwszej generacji teorii kryzysów walutowych Model Krugmana wersja analityczna

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska

Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 18: Efekt przestrzelenia. Efekt Balassy-Samuelsona Gabriela Grotkowska Plan wykładu Kurs walutowy miedzy

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Podsumowanie. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 14. Podsumowanie dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Egzamin i warunki zaliczenia przypomnienie. 2. Czego się nauczyliśmy? Powtórka z wykładu

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i Temat 2 - Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to model krótkookresowy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Bilans płatniczy MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 2016 Bilans płatniczy Czynniki wpływające na inflację 2 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Podstawowe zależności ekonomiczne 3 mgr Tomasz Rosiak Analiza otoczenia Struktura

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak

Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak Handel międzynarodowy, a główne równania makroekonomiczne. Mgr Łukasz Matuszczak Eksport netto jako składnik PKB. Podaż = Produkcja + M = Zużycie Zużycie= C + G + I + X + IC, gdzie M = import towarów i

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Informacje wstępne Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu Zasady zaliczenia przedmiotu i jego organizacja Plan ramowy wykładu, czyli co wiemy po Makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY Makroekonomia II Wykład 8 MODEL AD-AS : MIKROODSTAW Wykład 8 lan MODEL AD-AS : MIKROODSTAW 1.1 Długookresowa krzywa AS 1.2 Sztywność cen 1.3 Sztywność nominalnych płac 2.1 Zagregowany popyt 2.2 Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 9 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga, część II Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/45 Plan wykładu: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej

Spis treści. Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Spis treści Część trzecia Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej Rozdział 12. Rachunkowość dochodu narodowego i bilans płatniczy Rachunki dochodu narodowego Produkt narodowy i dochód narodowy

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Zakłócenia w modelu DAD/DAS: Wzrost produkcji potencjalnej; Zakłócenie podażowe

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY WAHANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ OŻYWIENIE I RECESJA W GOSPODARCE DR JAROSŁAW CZAJA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 17 października 2016 r. KONIUNKTURA GOSPODARCZA DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen.

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen. Notatka model AS-AD Rozważania dotyczące procesów dostosowawczych w gospodarce rozpoczniemy od wyprowadzenia krzywej łącznego popytu AD. Krzywa łącznego popytu reprezentuje punkty równowagi modelu IS-

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i eorii Handlu Zagranicznego Wydział auk konomicznych UW odstawowe założenia modelu Dwa sektory gospodarki - (handlowy oraz (niehandlowy sektorze dóbr handlowych Doskonała konkurencja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia gospodarki otwartej. Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie. Gabriela Grotkowska Makroekonomia gospodarki otwartej Temat 5: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Gabriela Grotkowska Plan zajęć Kurs walutowy w krótkim okresie - parytet stóp procentowych Dochodowość

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo