Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje,"

Transkrypt

1 Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie metodologii grupowania transakcji dla celów analizy limitów ustawowych i zweryfikowania, czy dana transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu cen transakcyjnych. Metodologia grupowania transakcji pośrednio wynika z prawidłowego rozumienia terminu transakcja", o którym jest mowa w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) dalej: UCIT. Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust 7 UCIT; albo EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo EURO - w pozostałych przypadkach; EURO - w przypadku zapłaty należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego (w tym przypadku bez względu na rodzaj transakcji). Termin transakcja" dla potrzeb cen transferowych również nie został wyjaśniony przez Ustawodawcę. Z art. 9a UCIT wynikają różne możliwości rozumienia tego terminu, przykładowo: - 1 transakcja = 1 operacja gospodarcza z jednym podmiotem, np. 1 operacja (dostawa) sprzedaży wyrobów gotowych; - 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych rodzajowo podobnych z jednym podmiotem, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahenta X lub wiele operacji (dostaw) sprzedaży 1 / 12

2 wyrobów gotowych do kontrahenta X; - 1 transakcja = wszystkie operacje gospodarcze z jednym podmiotem, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahenta X i wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahenta X; - 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych, rodzajowo podobnych z wieloma podmiotami, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahentów X, Y, Z lub wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahentów X, Y, Z; - 1 transakcja = wiele operacji gospodarczych z wieloma podmiotami - bez względu na rodzaj, np. wiele operacji zakupu surowców od kontrahentów X, Y, Z i wiele operacji (dostaw) sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahentów X, Y, Z - wszystkie operacje gospodarcze ze wszystkimi podmiotami powiązanymi. W praktyce w zakresie metodologii grupowania transakcji dla celów analizy limitów ustawowych i ustalenia liczby koniecznych do sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych można przyjąć następujące zasady. 1. Zasada ogólna - ROCZNIE - należy analizować, czy limit ustawowy został przekroczony w danym roku podatkowym, bowiem dokumentacja podatkowa powinna być przygotowana w cyklach rocznych" (np. 3 umowy pożyczki z kontrahentami X, Y, Z (okres spłaty - 5 lat) = transakcja w każdym z 5 lat podatkowych, jeżeli został przekroczony limit ustawowy, to również dokumentacja podatkowa w każdym roku); 2. Zasada szczegółowa - 1 KONTRAHENT - sporządzamy odrębne dokumentacje podatkowe dla transakcji z odrębnymi kontrahentami, wobec tego limity ustawowe powinny być analizowane w odniesieniu do transakcji z jednym kontrahentem (np. 3 umowy pożyczki z kontrahentami X, Y, Z = 3 transakcje w każdym z lat podatkowych lub 3 umowy dostawy produktu na rzecz X, Y, Z = 3 transakcje w każdym z lat podatkowych); 3. Zasada szczegółowa - PRZEDMIOTOWO I FUNKCJONALNIE - jedna dokumentacja dla wielu jednorodnych operacji gospodarczych, które stanowić będą jedną transakcję. Wyróżnia się: - jednorodność przedmiotową operacji gospodarczych (odrębnie wyroby gotowe, towary handlowe, surowce, materiały, usługi) np. przedmiotowo odrębne są: transakcja sprzedaży wyrobów gotowych do kontrahenta X (1 transakcja) oraz transakcja sprzedaży towarów handlowych do kontrahenta X (1 transakcja); - jednorodność funkcjonalną operacji gospodarczych (odrębnie ze względu na funkcje, np. Kupujący, Sprzedający) np. funkcjonalnie są odrębne: 2 umowy pożyczki, w których w jednej podmiot A jest pożyczkobiorcą, w drugiej podmiot A jest pożyczkodawcą (2 transakcje). 2 / 12

3 Przykład 1 Spółka A zawarła w 2008 r. umowę pożyczki ze spółką powiązaną B (okres spłaty 5 lat, kwota Euro, oprocentowanie 5% w skali roku, tj Euro). Spółka A w 2008 r. zakupiła za kwotę Euro od spółki powiązanej B towary handlowe, które będzie dalej odprzedawać. Spółka A w 2008 r. sprzedała do spółki powiązanej B wyroby gotowe za kwotę Euro oraz do spółki powiązanej C za kwotę Euro. Pytania 1. Jak w tym przykładzie pogrupować prawidłowo operacje gospodarcze w celu przeprowadzenia analizy limitów ustawowych? 2. Która transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu? 3 / 12

4 Rozwiązanie 1. Stan faktyczny W 2008 r. spółka A dokonała następujących operacji gospodarczych: A (Pożyczkobiorca) - B (Pożyczkodawca) - pożyczka kwota Euro, wartość roczna odsetek 5000 Euro, okres spłaty - 5 lat podatkowych A (Kupujący) - B (Sprzedający) - umowa sprzedaży towarów handlowych na kwotę Euro A (Sprzedający) - B (Kupujący) - umowa sprzedaży wyrobów gotowych A na kwotę Euro A (Sprzedający) - C (Kupujący) - umowa sprzedaży wyrobów gotowych na kwotę Euro 2. Metodologia postępowania w celu ustalenia liczby koniecznych do sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych 1. Grupowanie operacji gospodarczych w celu wytypowania transakcji: 4 / 12

5 ETAP I - ROK w wyniku analizy mamy 1 transakcję ETAP II - liczba kontrahentów - w wyniku analizy mamy 2 transakcje ETAP III - jednorodnie (przedmiotowo i funkcjonalnie) - w wyniku analizy mamy 4 transakcje 2. Analiza limitów ustawowych w stosunku do wytypowanych w punkcie A 4 transakcji w roku podatkowym 2008: - Przeliczenie wartości transakcji w euro na PLN - Transakcja udzielenia przez spółkę A podmiotowi B pożyczki - wartość odsetek 5000 Euro (1 = 4 PLN, wartość PlN) -Transakcja sprzedaży przez spółkę A wyrobów gotowych do podmiotu B - wartość Euro (1 = 4 PLN, wartość PLN) - Transakcja sprzedaży przez spółkę A wyrobów gotowych do podmiotu C - wartość Euro (1 = 4 PLN, wartość PLN) - Transakcja zakupu towarów handlowych przez spółkę A od podmiotu B - wartość Euro (1 = 4 PLN, wartość PLN) - Analiza limitów ustawowych Tabela 1. Przeliczenie limitów ustawowych Limit w EURO / 12

6 / 12

7 2008 ŚREDNI KURS NBP 1 = 4,020 PLN 1 = 4,717 PLN 1 = 4,079 PLN 1 = 3,859 PLN 1 = 3,831 PLN 1 = 3,582 PLN 1 = 4,1724 PLN 7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 a) Transakcja udzielenia przez spółkę A podmiotowi B pożyczki - Wartość odsetek 5000 Euro (przeliczenie PLN); - Analizowany w tym przypadku limit ustawowy to Euro; - Limit Euro = PLN - Wartość odsetek PLN nie przekracza limitu PLN, wobec tego transakcja nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu dla celów cen transferowych w roku podatkowym b) Transakcja sprzedaży przez spółkę A wyrobów gotowych do podmiotu B - Wartość transakcji (dalej: WT) to Euro (przeliczenie PLN); - Kapitał zakładowy (dalej: KZ) to PLN, - WT przekracza 20% KZ (bo 20% KZ to PLN); - Analizowany w tym przypadku limit ustawowy to Euro (50000 Euro = PLN); - WT = PLN nie przekracza PLN, wobec tego transakcja nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu dla celów cen transferowych w roku podatkowym c) Transakcja sprzedaży przez spółkę A wyrobów gotowych do podmiotu C - WT = Euro (przeliczenie PLN); - Przy założeniu, iż KZ = PLN; - WT przekracza 20% KZ (bo 20% KZ to PLN) - Analizowany w tym przypadku limit ustawowy to Euro (50000 Euro = PLN); - WT = PLN przekracza limit PLN, wobec tego transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu dla celów cen transferowych w roku podatkowym / 12

12 d) Transakcja zakupu towarów handlowych przez spółkę A od podmiotu B - WT = Euro (przeliczenie PLN); - Przy założeniu, iż KZ = PLN; - WT przekracza 20% KZ (bo 20% KZ to PLN) - Analizowany w tym przypadku limit ustawowy Euro (50000 Euro = PLN); - WT = przekracza limit PLN, wobec tego transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu dla celów cen transferowych w roku podatkowym Podsumowanie W wyniku przyjętej metodologii grupowania transakcji oraz analizy limitów ustawowych spółka A jest zobowiązana do opracowania dwóch dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych: 1. Transakcji sprzedaży przez spółkę A wyrobów gotowych do podmiotu C; oraz 2. Transakcji zakupu towarów handlowych przez spółkę A od podmiotu B. 12 / 12

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X **

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Beata Trzaskuś-Żak* WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** 1. Wprowadzenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. ALERT Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 styczni Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo