Spis treści. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ceny transferowe i prawidłowe sporządzenie dokumentacji podatkowej to jedna z bardziej istotnych kwestii dla podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie zgodnie z naszą wiedzą jest to obszar, który budzi duże zainteresowanie w trakcie kontroli podatkowych. Dlatego też postanowiliśmy oddać do Państwa rąk niniejszy poradnik. Zawarliśmy w nim krótkie, ale praktyczne komentarze na temat istotnych kwestii, z którymi mogą zetknąć się podatnicy przystępujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jak zwykle w przypadku naszych porad staraliśmy się, aby miały one jak najbardziej praktyczny charakter. Wierzymy, że materiał, który oddajemy w Państwa ręce mimo skromnej objętości będzie cenną pomocą w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół ABC Tax Spis treści Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa Str. 2 Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki kapitał czy odsetki? Str. 3 Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej Str. 4 Transakcje usługowe który próg z przepisów należy stosować? Str. 5 Czy należy sumować wartość wszystkich transakcji? Str. 6 Czy należy brać pod uwagę kwoty netto czy brutto? Str. 7

2 Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa Paweł Sancewicz doradca podatkowy, manager? Nasi klienci mają często wątpliwość, czy w sytuacji gdy nie ma ryzyka zakwestionowania cen, brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem ukarania na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego. Co do zasady, brak dokumentacji wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatku do doszacowanego dochodu, co samo w sobie jest już wystarczającą zachętą dla podatników do sporządzenia dokumentacji. Mogą się zdarzyć jednak takie sytuacje, że ryzyko karnej stawki podatku nie jest istotne z punktu widzenia podatnika przykładowo kwota transakcji i ewentualnego doszacowanego dochodu jest relatywnie niska albo podatnik ma pewność, że stosowane w transakcji ceny mają charakter rynkowy. Pojawia się pytanie, czy można w takich sytuacjach nie przygotowywać dokumentacji podatkowej. W naszej ocenie brak dokumentacji podatkowej może wiązać się z ryzykiem zastosowania sankcji z Kodeksu Karnego Skarbowego (dalej: KKS). Co istotne, odpowiedzialności z KKS nie podlega sam podatnik (np. spółka będąca osobą prawną), lecz osoby fizyczne zajmujące się sprawami finansowymi Spółki, przykładowo dyrektor finansowy czy pracownik działu finansowego, w szczególności główny księgowy. Jakkolwiek KKS wprost nie odnosi się do dokumentacji cen transferowych, to na podstawie szeregu jego przepisów istnieje naszym zdaniem możliwość pociągnięcia osób fizycznych zajmujących się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z dokumentacjami cen transferowych. Przepisy podatkowe nakazują, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej przedłożyć dokumentację cen transferowych. Władze skarbowe mogą w związku z tym uznać, że dokumentacja cen transferowych stanowi informację podatkową w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Zgodnie natomiast z art. 80 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny. Dodatkowo, nieprzedłożenie takiej dokumentacji mogłoby zostać potraktowane jako utrudnianie kontroli podatkowej, czyli czyn podlegający również karze grzywny na podstawie art. 83 KKS. Ponadto, według niektórych poglądów, dokumentacja cen transferowych może być potraktowana przez właściwe władze skarbowe jako księga na gruncie KKS. Zgodnie bowiem z art pkt 5) KKS za księgę uważa się (oprócz przykładowo ksiąg rachunkowych czy rejestrów) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa. Zgodnie natomiast z art. 60 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi podlega karze grzywny. Podobnie, na podstawie art. 61 KKS, karalne jest nierzetelne prowadzenie księgi. Ponadto, karze za wykroczenie skarbowe podlega ten, kto wadliwie prowadzi księgę (art. 61 KKS). W konsekwencji obowiązywania powyższych przepisów, istnieje naszym zdaniem ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej wymienionych powyżej osób odpowiedzialnych zarówno z tytułu braku dokumentacji, jak i błędnie sporządzonej dokumentacji cen transferowych. Wreszcie, naszym zdaniem istnieje ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności z art. 56 KKS. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Z kolei podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podsumowując, w naszej ocenie nawet w sytuacji, gdy ryzyko doszacowania dochodu nie istnieje lub ewentualny podatek byłby nieistotny z punktu widzenia podatnika, to brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem zastosowania przepisów KKS. 2 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

3 Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki kapitał czy odsetki? Tomasz Napierała doradca podatkowy, partner? Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone progi. Pomijając pewną niezręczność językową tego przepisu powstaje pytanie, czy w przypadku umowy pożyczki o obowiązku sporządzenia dokumentacji decyduje tylko kwota odsetek, czy również kapitału. Z językowej wykładni wskazanego przepisu (która ma priorytet przy wykładni prawa podatkowego) wynika raczej jednoznacznie, że należy uwzględnić to zarówno odsetki, jak i kapitał. Kwota kapitału związana jest bowiem oczywiście z transakcją pożyczki i jest ona rzeczywiście płacona lub wymagalna i wynika ona z umowy. Wypełnia ona zatem dyspozycję przepisu, który mówi o łącznej kwocie wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym świadczeń. Niemniej jednak, zważywszy na to, że przepływ kwot kapitału jest na gruncie podatkowym neutralny nie stanowi przychodu ani kosztu podatkowego, a tylko odsetki stanowią przychód / koszt podatkowy, racjonalne wydaje się także uznanie, że dla oceny czy konieczne jest sporządzanie dokumentacji podatkowej istotna jest tylko kwota odsetek. Powyższy argument jest tym bardziej istotny, gdy weźmie się pod uwagę cel istnienia przepisów w zakresie cen transferowych. Mają one bowiem służyć zabezpieczeniu interesów państwa i ograniczyć ryzyko uchylania się od opodatkowania poprzez stosowanie nierynkowych cen. Skoro sama wartość kapitału w przypadku pożyczek jest neutralna podatkowo, to ewentualne przerzucanie dochodów do opodatkowania mogłoby dotyczyć tylko samych odsetek. Wskazać można również, że pożyczka jest usługą finansową, za którą pożyczkodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek, które odzwierciedlają wartość tej usługi, czyli wartość transakcji. Takie podejście znajduje poparcie w interpretacjach indywidulnych. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z (sygn. IPPB5/ /11-2/AS), organ wskazał, że w przypadku transakcji polegających na udzielaniu pożyczki wartością transakcji, jaką należy przyjąć dla potrzeb określenia wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej będzie wartość odsetek wynikająca z umowy, bądź odsetek zapłaconych w roku podatkowym. Jakkolwiek bowiem w przypadku pożyczki z prawnego punktu widzenia: następuje przeniesienie własności na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy, to jednak z gospodarczego i podatkowego punktu widzenia mamy do czynienia z»prawem do korzystania z cudzej rzeczy«, zapłatą za które są odsetki. Niestety, stanowisko organów nie jest jednolite. Można spotkać bowiem przeciwne stanowisko. Przykładowo w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z (sygn. ITPB3/ /10/MK) organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem, który był zdania, że wartością transakcji jest otrzymane wynagrodzenie w postaci odsetek. W naszej ocenie prawidłowe jest to pierwsze podejście i przemawiające za nim argumenty. Tym niemniej, biorąc pod uwagę ryzyko związane z jego przyjęciem (o którym świadczą przeciwne stanowiska organów) podatnicy mogą rozważyć przygotowywanie dokumentacji również w przypadkach, gdy sama wartość pożyczki przekracza próg wskazany w ustawie. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 3

4 Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej Michał Kubik doradca podatkowy, partner? Transakcje, których wartość nie przekracza wskazanego w ustawie progu nie podlegają obowiązkowi udokumentowania tzw. dokumentacją podatkową. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy dotyczy to również sytuacji, gdy mają miejsce świadczenia nieodpłatne? Przepisy podatkowe nakazują sporządzenie dokumentacji podatkowej, gdy wartość transakcji przekroczy określone w niej progi wartościowe. Progi te wynoszą co do zasady równowartość euro dla transakcji o charakterze usługowym oraz lub euro dla transakcji towarowych. Transakcje, których wartość nie przekracza ww. progów zatem nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak sytuacje, w których strony transakcji z różnych względów rezygnują z wynagrodzenia lub odpłatności. Przykładem może być udzielenie nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu, gdzie rezygnacja pożyczkodawcy z odsetek podyktowana jest chęcią wsparcia pożyczkobiorcy będącego w trudnej sytuacji finansowej. Inne przykłady to nieodpłatne gwarancje (na potrzeby kredytu), bezpłatne wsparcie doradcze czy po prostu darowizna lub umorzenie zobowiązania. W takich przypadkach pojawia się wątpliwość, czy tego typu zdarzenia są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej. Intuicyjnie nasuwa się odpowiedź, że skoro wartość takiej transakcji (wynosząca przecież 0 ) nie przekracza ustawowych progów to nie ma obowiązku dokumentacyjnego. Przepis mówi bowiem wyraźnie, że obowiązek ten obejmuje transakcje, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone kwoty. W transakcji nieodpłatnej natomiast nie będzie kwoty rzeczywiście zapłaconej i prawdopodobnie (zależeć to jednak będzie od umowy czy też ustaleń między stronami) nie będzie kwoty wynikającej z umowy. W rozstrzygnięciu ww. wątpliwości pomocna może być również interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2012 (ILPB4/ /11-3/MC). Dyrektor, powołując się na definicję słownikową, uznał że transakcja to operacja handlowa, a cechą każdego przedmiotu operacji handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży jest jej wartość wyrażona w cenie. Oznacza to, iż transakcja musi posiadać odpłatny charakter. W konsekwencji zdaniem Dyrektora pożyczka udzielona nieodpłatnie nie będzie posiadać wszystkich cech transakcji, o jakich mowa w przepisach o cenach transferowych; odpłatność jest zatem przesłanką konstytutywną dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli uznamy, że nieodpłatna transakcja nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu to nie wyklucza to możliwości szacowania dochodu przez organy podatkowe. Przepisy dają bowiem organom podatkowym prawo do określania dochodu nie tylko w sytuacji otrzymania nieodpłatnego świadczenia, ale również gdy to podatnik dokonuje takiego nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie bowiem z przepisami podatkowymi, jeżeli w wyniku powiązań strony ustalą warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów to jego dochody (i należny podatek) określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z takich powiązań. Daje to w konsekwencji organom podatkowym możliwość doszacowania dochodu podatnikowi, który dokonał nieodpłatnego świadczenia na rzecz powiązanego podmiotu. 4 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

5 Transakcje usługowe który próg z przepisów należy stosować? Natalia Kotlarek konsultant podatkowy? Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach kwoty. Sam wybór właściwego progu z ustawy może jednak rodzić wątpliwości. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: euro jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego (określonego zgodnie z przepisami ustawy CIT), albo euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo euro w pozostałych przypadkach. W pierwszym kroku należy zatem zidentyfikować transakcje, które w świetle przepisów podatkowych podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepis powyższy stwarza jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych, a jedna z nich dotyczy ustalenia progu kwotowego dla transakcji usługowych. Z jednej strony, przepis wprost wskazuje próg euro dla usług, z drugiej jednakże odrębny próg ustalony jest dla transakcji, których wartość jest stosunkowo niska w porównaniu z kapitałem zakładowym. Pojawia się w konsekwencji pytanie, czy konieczne jest udokumentowanie transakcji, której wartość przekracza euro (przekroczony próg nr 2), lecz wynosi mniej niż euro i jednocześnie mniej niż 20% kapitału zakładowego (czyli poniżej progu nr 1). Pierwsze podejście uznaje limit wynikający z pkt 1) przepisu za nadrzędny wobec pozostałych progów kwotowych. Ustalenie zatem czy transakcja usługowa o wartości pomiędzy a euro podlega udokumentowaniu, wymaga w pierwszej kolejności zbadania czy jej wartość przekracza 20% kapitału zakładowego. Odpowiedź negatywna na to pytanie pozwala sądzić, że obowiązek dokumentacyjny dla tej transakcji nie powstaje. Dopiero w sytuacji, gdy wartość transakcji wynosi więcej niż 20% kapitału zakładowego, zastosowanie znajduje pkt 2) przepisu. Za słusznością tej koncepcji opowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z r. (sygn. ILPB3/ /08-2/HS). Zgodnie natomiast z drugim podejściem, decyzję o konieczności sporządzenia dokumentacji transakcji należy podjąć wyłącznie w oparciu o próg euro. Stanowisko to zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia r. (sygn. IPPB5/ /11-2/IŚ) wskazując, że: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla transakcji dotyczących świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych powstaje po przekroczeniu euro. W przypadku tego rodzaju transakcji bez znaczenia pozostaje wysokość kapitału zakładowego. Uznanie tej koncepcji za prawidłową sprawia, że obowiązek dokumentacyjny może powstać dla większej liczby transakcji aniżeli w przypadku zastosowania pierwszej metodologii. Naszym zdaniem prawidłowe jest właśnie to stanowisko, zgodnie z którym dla transakcji usługowych bezwzględnie obowiązującym jest limit euro. Przemawia za tym fakt, że ustawodawca wprost określił odrębny próg dla usług. Jest to również podejście bardziej ostrożne, jego przyjęcie ogranicza ryzyko postawienia przez organ podatkowy zarzutu braku dokumentacji podatkowej. Można spotkać dwa podejścia, a zastosowanie się do każdego z nich wiąże się z odmiennymi skutkami. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 5

6 Czy należy sumować wartość wszystkich transakcji? Martyna Ciuksza? Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach progi. Okazuje się jednak, że weryfikacja czy dany próg został przekroczony może przysparzać podatnikom sporo wątpliwości. Przepis art. 9a ustawy o CIT wskazuje, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, gdy zawiera z podmiotem powiązanym transakcje, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych świadczeń przekracza określony w ustawie limit. W przypadku transakcji towarowych (tj. zakupu lub sprzedaży wyrobów czy towarów) przepis ten nie budzi wątpliwości i co do zasady analizując, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej sumuje się wartość całej sprzedaży lub całych zakupów z danym podmiotem powiązanym. Dla transakcji o charakterze usługowym (a także w zakresie sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych) limit ten wynosi równowartość euro. W praktyce pojawiała się jednak wątpliwość, jak należy interpretować zapis transakcje, których łączna kwota w stosunku do tych transakcji czy oznacza on, że powinno się zsumować wszystkie transakcje z danym podmiotem powiązanym i porównać z ustawowym progiem? Czy też może podatnicy powinni wskazane limity odnosić do poszczególnych rodzajów transakcji w ramach danego typu, czyli np. osobno do zakupu usług najmu a osobno do zakupu usług doradczych. Przez długi czas można było spotkać pogląd, iż próg ten należy rozpatrywać odrębnie dla każdego rodzaju usług nabywanych od tego samego podmiotu (czyli np. odrębnie dla usług doradczych i usług IT). Niestety, w ostatnim czasie można jednak zaobserwować zmianę podejścia sądów i organów podatkowych w tym zakresie i odejście od powyższego, liberalnego stanowiska. Zgodnie z coraz częściej prezentowanym poglądem próg kwotowy powinien być stosowany dla łącznej wartości transakcji. W wyrokach wydawanych w ciągu ostatnich dwóch trzech lat sądy i Minister Finansów prezentują niekorzystne dla podatników podejście, zgodnie z którym powinno się sumować wartość wszystkich usług, bez względu na ich rodzaj. Zatem nie ma znaczenia, że świadczone usługi nie są ze sobą powiązane biznesowo w żaden inny sposób niż przez osobę kontrahenta (chociażby przykładowo usługi księgowe i najmu nieruchomości nabywane od tego samego podmiotu powiązanego). W rezultacie zdaniem sądów i organów usługi, bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju i ich wartość należy ze sobą łączyć. Takie stanowisko prezentowane jest przykładowo przez NSA w wyrokach z 17 grudnia 2014 r. (sygn. II FSK 2849/12), 15 stycznia 2013 r. (sygn. II FSK 1052/11) i 10 maja 2012 r. (sygn. II FSK 1893/10), czy też przez WSA w Warszawie z 25 lipca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2659/11). Niestety, efektem takiego podejścia jest również fakt, że nie bierze się pod uwagę, iż dana usługa może być usługą poboczną i o bardzo niskiej wartości. W praktyce może to prowadzić do paradoksalnych sytuacji, w których podatnik musi sporządzić dokumentację podatkową dla szeregu drobnych transakcji, np. refaktury kosztów biletu lotniczego, odsetek od drobnej i krótkookresowej pożyczki czy jednorazowego zakupu usług konsultacji technicznej o ile dokonał jednocześnie zakupu jednej usługi przekraczającej ustawowy próg (np. najem biura). Co robić w takiej sytuacji? Prostym, bezpiecznym i jednocześnie niewymagającym wysokich kosztów rozwiązaniem wydaje się sporządzenie jednej zbiorczej dokumentacji, mającej za zadanie objęcie wszystkich transakcji o niewielkiej wartości i niskiej istotności z punktu widzenia podatnika. W takiej sytuacji zostanie dochowany obowiązek dokumentacyjny przy stosunkowo ograniczonym nakładzie pracy i kosztów. 6 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

7 Czy należy brać pod uwagę kwoty netto czy brutto? Michał Olejniczak? W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których wartość netto transakcji z powiązanym podmiotem nie przekracza właściwego progu wskazanego w przepisach podatkowych, natomiast wartość brutto znajduje się już powyżej niego. Podatnicy często mają wówczas wątpliwości, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przepisy podatkowe przewidują określone progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, przekroczenie których rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (w zależności od typu transakcji jest to lub euro). Ustawy o podatkach dochodowych nie wskazują jednak wprost, czy należy rozpatrywać wartości transakcji w kwocie netto czy z uwzględnieniem VAT. Problem ten dotyczy zasadniczo transakcji krajowych w tym przypadku bowiem na fakturze pojawia się VAT, a zatem aktualne jest pytanie, czy to właśnie kwota brutto jest tą, którą należy rozpatrywać w kontekście obowiązku sporządzenia dokumentacji. Brzmienie ustaw o podatkach dochodowych nie przesądza jednoznacznie, czy zastosowanie ma kwota netto czy brutto. Analiza sformułowanego przez ustawodawcę przepisu naszym zdaniem sugeruje jednak, że chodzi o kwotę brutto, czyli z VAT. Zapis łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń w naszej ocenie należałoby interpretować w ten sposób, iż należy brać pod uwagę całkowitą kwotę należną / wymagalną z tytułu transakcji. Całkowitą, a więc taką która uwzględnia również VAT, który musi być doliczony do kwoty netto i uwzględniony na fakturze oraz jest należny razem z kwotą netto. Podejście takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2009 r. (sygn. ITPB3/ /09/AW), który wskazał, iż wyrażenie kwota wynikająca z umowy interpretować należy w ten sposób, że konieczne jest uwzględnienie całej kwoty wynagrodzenia za usługi ( ceny sprzedaży ) za cały okres obowiązywania umowy. Ponadto, zdaniem Dyrektora kryterium rzeczywiście zapłaconej kwoty, polega na tym, że uwzględnia się rzeczywiście zapłaconą w danym roku łączną kwotę wymagalnych w tym roku świadczeń. W konsekwencji Dyrektor uznał, iż limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto. Jest to na pewno podejście bardziej bezpieczne z punktu widzenia podatnika, ogranicza bowiem ryzyko uznania przez organy podatkowe, że obowiązek sporządzenia dokumentacji nie został dochowany. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 7

8 jest niezależną firmą tworzoną przez doradców podatkowych, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w renomowanych, globalnych firmach doradczych. Po latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach postanowiliśmy zaoferować naszym Klientom najwyższą jakość i standardy usług oraz elastyczne i indywidualne podejście przy zapewnieniu atrakcyjnych warunków współpracy. Wiemy, jak ważne dla Państwa jest bezpośrednie zaangażowanie doświadczonych doradców oraz jak istotna jest jakość doradztwa. Od tego zależy czy współpraca będzie sprawna i efektywna. Dlatego też w ABC Tax prace realizowane są bezpośrednio przez doradców posiadających odpowiednią wiedzę i długoletnie doświadczenie. Nie jesteśmy sami. Działalność w ramach grupy doradczej Audit & Business Consulting Group, skupiającej audytorów, księgowych i prawników pozwala nam zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie. Wierzymy, że będziemy dla Państwa nie tylko zwykłym doradcą, ale zaufanym partnerem, wspólnie z Państwem pracującym na rzecz sukcesu i bezpieczeństwa Państwa Firmy. KONTAKT tel faks biuro w Poznaniu ul. Paderewskiego 6/11 biuro w Łodzi al. Kościuszki 103/105 Audit & Business Consulting Group tworzą: ABC Audit Sp. z o.o. ABC Accounting Sp. z o.o. Śron&Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c., Spółka doradztwa podatkowego, ul. Paderewskiego 6/11, Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy: KRS NIP ; REGON ; Kapitał zakładowy: PLN Zawarte w niniejszym opracowaniu artykuły i porady mają jedynie informacyjny charakter i w żadnym przypadku nie stanowią porady podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z poruszanymi tematami zalecamy kontakt z lub Państwa doradcą podatkowym. FL1 1504

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik. Przewodnik

Świadomy Podatnik. Przewodnik Świadomy Podatnik Przewodnik Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę podatku we właściwej wysokości obliczonej zgodnie z prawem ani więcej, ani mniej. (Deklaracja Praw Podatnika; Punkt V; Departament

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

przedstawiam następujące stanowisko:

przedstawiam następujące stanowisko: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. PG VIII TK 109/13 P 40/13 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w W., czy art. 62 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BANKOWY 1/2015

BIULETYN BANKOWY 1/2015 BIULETYN BANKOWY 1/2015 Przegląd interpretacji Ministra Finansów oraz orzeczeń Sądów Administracyjnych wydanych w drugiej połowie 2014 roku dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Nie boimy się myśleć... Newsletter. Styczeń 2013. www.ozog.pl

Nie boimy się myśleć... Newsletter. Styczeń 2013. www.ozog.pl Nie boimy się myśleć... Newsletter Styczeń 2013 Spis treści Podatek VAT Ulga na złe długi nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2013 r......3 Optymalizacja podatkowa Trendy w optymalizacji podatkowej AD

Bardziej szczegółowo