Spis treści. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ceny transferowe i prawidłowe sporządzenie dokumentacji podatkowej to jedna z bardziej istotnych kwestii dla podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi. Jednocześnie zgodnie z naszą wiedzą jest to obszar, który budzi duże zainteresowanie w trakcie kontroli podatkowych. Dlatego też postanowiliśmy oddać do Państwa rąk niniejszy poradnik. Zawarliśmy w nim krótkie, ale praktyczne komentarze na temat istotnych kwestii, z którymi mogą zetknąć się podatnicy przystępujący do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jak zwykle w przypadku naszych porad staraliśmy się, aby miały one jak najbardziej praktyczny charakter. Wierzymy, że materiał, który oddajemy w Państwa ręce mimo skromnej objętości będzie cenną pomocą w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół ABC Tax Spis treści Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa Str. 2 Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki kapitał czy odsetki? Str. 3 Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej Str. 4 Transakcje usługowe który próg z przepisów należy stosować? Str. 5 Czy należy sumować wartość wszystkich transakcji? Str. 6 Czy należy brać pod uwagę kwoty netto czy brutto? Str. 7

2 Brak dokumentacji a odpowiedzialność karnoskarbowa Paweł Sancewicz doradca podatkowy, manager? Nasi klienci mają często wątpliwość, czy w sytuacji gdy nie ma ryzyka zakwestionowania cen, brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem ukarania na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego. Co do zasady, brak dokumentacji wiąże się z zastosowaniem wyższej stawki podatku do doszacowanego dochodu, co samo w sobie jest już wystarczającą zachętą dla podatników do sporządzenia dokumentacji. Mogą się zdarzyć jednak takie sytuacje, że ryzyko karnej stawki podatku nie jest istotne z punktu widzenia podatnika przykładowo kwota transakcji i ewentualnego doszacowanego dochodu jest relatywnie niska albo podatnik ma pewność, że stosowane w transakcji ceny mają charakter rynkowy. Pojawia się pytanie, czy można w takich sytuacjach nie przygotowywać dokumentacji podatkowej. W naszej ocenie brak dokumentacji podatkowej może wiązać się z ryzykiem zastosowania sankcji z Kodeksu Karnego Skarbowego (dalej: KKS). Co istotne, odpowiedzialności z KKS nie podlega sam podatnik (np. spółka będąca osobą prawną), lecz osoby fizyczne zajmujące się sprawami finansowymi Spółki, przykładowo dyrektor finansowy czy pracownik działu finansowego, w szczególności główny księgowy. Jakkolwiek KKS wprost nie odnosi się do dokumentacji cen transferowych, to na podstawie szeregu jego przepisów istnieje naszym zdaniem możliwość pociągnięcia osób fizycznych zajmujących się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe związane z dokumentacjami cen transferowych. Przepisy podatkowe nakazują, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej przedłożyć dokumentację cen transferowych. Władze skarbowe mogą w związku z tym uznać, że dokumentacja cen transferowych stanowi informację podatkową w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Zgodnie natomiast z art. 80 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny. Dodatkowo, nieprzedłożenie takiej dokumentacji mogłoby zostać potraktowane jako utrudnianie kontroli podatkowej, czyli czyn podlegający również karze grzywny na podstawie art. 83 KKS. Ponadto, według niektórych poglądów, dokumentacja cen transferowych może być potraktowana przez właściwe władze skarbowe jako księga na gruncie KKS. Zgodnie bowiem z art pkt 5) KKS za księgę uważa się (oprócz przykładowo ksiąg rachunkowych czy rejestrów) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa. Zgodnie natomiast z art. 60 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi podlega karze grzywny. Podobnie, na podstawie art. 61 KKS, karalne jest nierzetelne prowadzenie księgi. Ponadto, karze za wykroczenie skarbowe podlega ten, kto wadliwie prowadzi księgę (art. 61 KKS). W konsekwencji obowiązywania powyższych przepisów, istnieje naszym zdaniem ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej wymienionych powyżej osób odpowiedzialnych zarówno z tytułu braku dokumentacji, jak i błędnie sporządzonej dokumentacji cen transferowych. Wreszcie, naszym zdaniem istnieje ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności z art. 56 KKS. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Z kolei podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Podsumowując, w naszej ocenie nawet w sytuacji, gdy ryzyko doszacowania dochodu nie istnieje lub ewentualny podatek byłby nieistotny z punktu widzenia podatnika, to brak dokumentacji podatkowej wiąże się z ryzykiem zastosowania przepisów KKS. 2 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

3 Limit do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla pożyczki kapitał czy odsetki? Tomasz Napierała doradca podatkowy, partner? Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone progi. Pomijając pewną niezręczność językową tego przepisu powstaje pytanie, czy w przypadku umowy pożyczki o obowiązku sporządzenia dokumentacji decyduje tylko kwota odsetek, czy również kapitału. Z językowej wykładni wskazanego przepisu (która ma priorytet przy wykładni prawa podatkowego) wynika raczej jednoznacznie, że należy uwzględnić to zarówno odsetki, jak i kapitał. Kwota kapitału związana jest bowiem oczywiście z transakcją pożyczki i jest ona rzeczywiście płacona lub wymagalna i wynika ona z umowy. Wypełnia ona zatem dyspozycję przepisu, który mówi o łącznej kwocie wynikającej z umowy lub rzeczywiście zapłaconej w roku podatkowym łącznej kwocie wymagalnych w roku podatkowym świadczeń. Niemniej jednak, zważywszy na to, że przepływ kwot kapitału jest na gruncie podatkowym neutralny nie stanowi przychodu ani kosztu podatkowego, a tylko odsetki stanowią przychód / koszt podatkowy, racjonalne wydaje się także uznanie, że dla oceny czy konieczne jest sporządzanie dokumentacji podatkowej istotna jest tylko kwota odsetek. Powyższy argument jest tym bardziej istotny, gdy weźmie się pod uwagę cel istnienia przepisów w zakresie cen transferowych. Mają one bowiem służyć zabezpieczeniu interesów państwa i ograniczyć ryzyko uchylania się od opodatkowania poprzez stosowanie nierynkowych cen. Skoro sama wartość kapitału w przypadku pożyczek jest neutralna podatkowo, to ewentualne przerzucanie dochodów do opodatkowania mogłoby dotyczyć tylko samych odsetek. Wskazać można również, że pożyczka jest usługą finansową, za którą pożyczkodawca otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek, które odzwierciedlają wartość tej usługi, czyli wartość transakcji. Takie podejście znajduje poparcie w interpretacjach indywidulnych. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z (sygn. IPPB5/ /11-2/AS), organ wskazał, że w przypadku transakcji polegających na udzielaniu pożyczki wartością transakcji, jaką należy przyjąć dla potrzeb określenia wystąpienia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej będzie wartość odsetek wynikająca z umowy, bądź odsetek zapłaconych w roku podatkowym. Jakkolwiek bowiem w przypadku pożyczki z prawnego punktu widzenia: następuje przeniesienie własności na pożyczkobiorcę określonej ilości pieniędzy, to jednak z gospodarczego i podatkowego punktu widzenia mamy do czynienia z»prawem do korzystania z cudzej rzeczy«, zapłatą za które są odsetki. Niestety, stanowisko organów nie jest jednolite. Można spotkać bowiem przeciwne stanowisko. Przykładowo w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z (sygn. ITPB3/ /10/MK) organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem, który był zdania, że wartością transakcji jest otrzymane wynagrodzenie w postaci odsetek. W naszej ocenie prawidłowe jest to pierwsze podejście i przemawiające za nim argumenty. Tym niemniej, biorąc pod uwagę ryzyko związane z jego przyjęciem (o którym świadczą przeciwne stanowiska organów) podatnicy mogą rozważyć przygotowywanie dokumentacji również w przypadkach, gdy sama wartość pożyczki przekracza próg wskazany w ustawie. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 3

4 Nieodpłatne świadczenia a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej Michał Kubik doradca podatkowy, partner? Transakcje, których wartość nie przekracza wskazanego w ustawie progu nie podlegają obowiązkowi udokumentowania tzw. dokumentacją podatkową. Podatnicy mają jednak wątpliwości, czy dotyczy to również sytuacji, gdy mają miejsce świadczenia nieodpłatne? Przepisy podatkowe nakazują sporządzenie dokumentacji podatkowej, gdy wartość transakcji przekroczy określone w niej progi wartościowe. Progi te wynoszą co do zasady równowartość euro dla transakcji o charakterze usługowym oraz lub euro dla transakcji towarowych. Transakcje, których wartość nie przekracza ww. progów zatem nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. W praktyce gospodarczej zdarzają się jednak sytuacje, w których strony transakcji z różnych względów rezygnują z wynagrodzenia lub odpłatności. Przykładem może być udzielenie nieoprocentowanej pożyczki podmiotowi powiązanemu, gdzie rezygnacja pożyczkodawcy z odsetek podyktowana jest chęcią wsparcia pożyczkobiorcy będącego w trudnej sytuacji finansowej. Inne przykłady to nieodpłatne gwarancje (na potrzeby kredytu), bezpłatne wsparcie doradcze czy po prostu darowizna lub umorzenie zobowiązania. W takich przypadkach pojawia się wątpliwość, czy tego typu zdarzenia są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej. Intuicyjnie nasuwa się odpowiedź, że skoro wartość takiej transakcji (wynosząca przecież 0 ) nie przekracza ustawowych progów to nie ma obowiązku dokumentacyjnego. Przepis mówi bowiem wyraźnie, że obowiązek ten obejmuje transakcje, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza określone kwoty. W transakcji nieodpłatnej natomiast nie będzie kwoty rzeczywiście zapłaconej i prawdopodobnie (zależeć to jednak będzie od umowy czy też ustaleń między stronami) nie będzie kwoty wynikającej z umowy. W rozstrzygnięciu ww. wątpliwości pomocna może być również interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2012 (ILPB4/ /11-3/MC). Dyrektor, powołując się na definicję słownikową, uznał że transakcja to operacja handlowa, a cechą każdego przedmiotu operacji handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży jest jej wartość wyrażona w cenie. Oznacza to, iż transakcja musi posiadać odpłatny charakter. W konsekwencji zdaniem Dyrektora pożyczka udzielona nieodpłatnie nie będzie posiadać wszystkich cech transakcji, o jakich mowa w przepisach o cenach transferowych; odpłatność jest zatem przesłanką konstytutywną dla powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli uznamy, że nieodpłatna transakcja nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu to nie wyklucza to możliwości szacowania dochodu przez organy podatkowe. Przepisy dają bowiem organom podatkowym prawo do określania dochodu nie tylko w sytuacji otrzymania nieodpłatnego świadczenia, ale również gdy to podatnik dokonuje takiego nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie bowiem z przepisami podatkowymi, jeżeli w wyniku powiązań strony ustalą warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów to jego dochody (i należny podatek) określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z takich powiązań. Daje to w konsekwencji organom podatkowym możliwość doszacowania dochodu podatnikowi, który dokonał nieodpłatnego świadczenia na rzecz powiązanego podmiotu. 4 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

5 Transakcje usługowe który próg z przepisów należy stosować? Natalia Kotlarek konsultant podatkowy? Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach kwoty. Sam wybór właściwego progu z ustawy może jednak rodzić wątpliwości. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: euro jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego (określonego zgodnie z przepisami ustawy CIT), albo euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo euro w pozostałych przypadkach. W pierwszym kroku należy zatem zidentyfikować transakcje, które w świetle przepisów podatkowych podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepis powyższy stwarza jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych, a jedna z nich dotyczy ustalenia progu kwotowego dla transakcji usługowych. Z jednej strony, przepis wprost wskazuje próg euro dla usług, z drugiej jednakże odrębny próg ustalony jest dla transakcji, których wartość jest stosunkowo niska w porównaniu z kapitałem zakładowym. Pojawia się w konsekwencji pytanie, czy konieczne jest udokumentowanie transakcji, której wartość przekracza euro (przekroczony próg nr 2), lecz wynosi mniej niż euro i jednocześnie mniej niż 20% kapitału zakładowego (czyli poniżej progu nr 1). Pierwsze podejście uznaje limit wynikający z pkt 1) przepisu za nadrzędny wobec pozostałych progów kwotowych. Ustalenie zatem czy transakcja usługowa o wartości pomiędzy a euro podlega udokumentowaniu, wymaga w pierwszej kolejności zbadania czy jej wartość przekracza 20% kapitału zakładowego. Odpowiedź negatywna na to pytanie pozwala sądzić, że obowiązek dokumentacyjny dla tej transakcji nie powstaje. Dopiero w sytuacji, gdy wartość transakcji wynosi więcej niż 20% kapitału zakładowego, zastosowanie znajduje pkt 2) przepisu. Za słusznością tej koncepcji opowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z r. (sygn. ILPB3/ /08-2/HS). Zgodnie natomiast z drugim podejściem, decyzję o konieczności sporządzenia dokumentacji transakcji należy podjąć wyłącznie w oparciu o próg euro. Stanowisko to zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia r. (sygn. IPPB5/ /11-2/IŚ) wskazując, że: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla transakcji dotyczących świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych powstaje po przekroczeniu euro. W przypadku tego rodzaju transakcji bez znaczenia pozostaje wysokość kapitału zakładowego. Uznanie tej koncepcji za prawidłową sprawia, że obowiązek dokumentacyjny może powstać dla większej liczby transakcji aniżeli w przypadku zastosowania pierwszej metodologii. Naszym zdaniem prawidłowe jest właśnie to stanowisko, zgodnie z którym dla transakcji usługowych bezwzględnie obowiązującym jest limit euro. Przemawia za tym fakt, że ustawodawca wprost określił odrębny próg dla usług. Jest to również podejście bardziej ostrożne, jego przyjęcie ogranicza ryzyko postawienia przez organ podatkowy zarzutu braku dokumentacji podatkowej. Można spotkać dwa podejścia, a zastosowanie się do każdego z nich wiąże się z odmiennymi skutkami. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 5

6 Czy należy sumować wartość wszystkich transakcji? Martyna Ciuksza? Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeśli wartość takich transakcji przekracza wskazane w przepisach progi. Okazuje się jednak, że weryfikacja czy dany próg został przekroczony może przysparzać podatnikom sporo wątpliwości. Przepis art. 9a ustawy o CIT wskazuje, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, gdy zawiera z podmiotem powiązanym transakcje, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych świadczeń przekracza określony w ustawie limit. W przypadku transakcji towarowych (tj. zakupu lub sprzedaży wyrobów czy towarów) przepis ten nie budzi wątpliwości i co do zasady analizując, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej sumuje się wartość całej sprzedaży lub całych zakupów z danym podmiotem powiązanym. Dla transakcji o charakterze usługowym (a także w zakresie sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych) limit ten wynosi równowartość euro. W praktyce pojawiała się jednak wątpliwość, jak należy interpretować zapis transakcje, których łączna kwota w stosunku do tych transakcji czy oznacza on, że powinno się zsumować wszystkie transakcje z danym podmiotem powiązanym i porównać z ustawowym progiem? Czy też może podatnicy powinni wskazane limity odnosić do poszczególnych rodzajów transakcji w ramach danego typu, czyli np. osobno do zakupu usług najmu a osobno do zakupu usług doradczych. Przez długi czas można było spotkać pogląd, iż próg ten należy rozpatrywać odrębnie dla każdego rodzaju usług nabywanych od tego samego podmiotu (czyli np. odrębnie dla usług doradczych i usług IT). Niestety, w ostatnim czasie można jednak zaobserwować zmianę podejścia sądów i organów podatkowych w tym zakresie i odejście od powyższego, liberalnego stanowiska. Zgodnie z coraz częściej prezentowanym poglądem próg kwotowy powinien być stosowany dla łącznej wartości transakcji. W wyrokach wydawanych w ciągu ostatnich dwóch trzech lat sądy i Minister Finansów prezentują niekorzystne dla podatników podejście, zgodnie z którym powinno się sumować wartość wszystkich usług, bez względu na ich rodzaj. Zatem nie ma znaczenia, że świadczone usługi nie są ze sobą powiązane biznesowo w żaden inny sposób niż przez osobę kontrahenta (chociażby przykładowo usługi księgowe i najmu nieruchomości nabywane od tego samego podmiotu powiązanego). W rezultacie zdaniem sądów i organów usługi, bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju i ich wartość należy ze sobą łączyć. Takie stanowisko prezentowane jest przykładowo przez NSA w wyrokach z 17 grudnia 2014 r. (sygn. II FSK 2849/12), 15 stycznia 2013 r. (sygn. II FSK 1052/11) i 10 maja 2012 r. (sygn. II FSK 1893/10), czy też przez WSA w Warszawie z 25 lipca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2659/11). Niestety, efektem takiego podejścia jest również fakt, że nie bierze się pod uwagę, iż dana usługa może być usługą poboczną i o bardzo niskiej wartości. W praktyce może to prowadzić do paradoksalnych sytuacji, w których podatnik musi sporządzić dokumentację podatkową dla szeregu drobnych transakcji, np. refaktury kosztów biletu lotniczego, odsetek od drobnej i krótkookresowej pożyczki czy jednorazowego zakupu usług konsultacji technicznej o ile dokonał jednocześnie zakupu jednej usługi przekraczającej ustawowy próg (np. najem biura). Co robić w takiej sytuacji? Prostym, bezpiecznym i jednocześnie niewymagającym wysokich kosztów rozwiązaniem wydaje się sporządzenie jednej zbiorczej dokumentacji, mającej za zadanie objęcie wszystkich transakcji o niewielkiej wartości i niskiej istotności z punktu widzenia podatnika. W takiej sytuacji zostanie dochowany obowiązek dokumentacyjny przy stosunkowo ograniczonym nakładzie pracy i kosztów. 6 Ceny transferowe Praktyczny poradnik ABC Tax

7 Czy należy brać pod uwagę kwoty netto czy brutto? Michał Olejniczak? W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których wartość netto transakcji z powiązanym podmiotem nie przekracza właściwego progu wskazanego w przepisach podatkowych, natomiast wartość brutto znajduje się już powyżej niego. Podatnicy często mają wówczas wątpliwości, czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przepisy podatkowe przewidują określone progi wartościowe dla transakcji z podmiotami powiązanymi, przekroczenie których rodzi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej (w zależności od typu transakcji jest to lub euro). Ustawy o podatkach dochodowych nie wskazują jednak wprost, czy należy rozpatrywać wartości transakcji w kwocie netto czy z uwzględnieniem VAT. Problem ten dotyczy zasadniczo transakcji krajowych w tym przypadku bowiem na fakturze pojawia się VAT, a zatem aktualne jest pytanie, czy to właśnie kwota brutto jest tą, którą należy rozpatrywać w kontekście obowiązku sporządzenia dokumentacji. Brzmienie ustaw o podatkach dochodowych nie przesądza jednoznacznie, czy zastosowanie ma kwota netto czy brutto. Analiza sformułowanego przez ustawodawcę przepisu naszym zdaniem sugeruje jednak, że chodzi o kwotę brutto, czyli z VAT. Zapis łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń w naszej ocenie należałoby interpretować w ten sposób, iż należy brać pod uwagę całkowitą kwotę należną / wymagalną z tytułu transakcji. Całkowitą, a więc taką która uwzględnia również VAT, który musi być doliczony do kwoty netto i uwzględniony na fakturze oraz jest należny razem z kwotą netto. Podejście takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2009 r. (sygn. ITPB3/ /09/AW), który wskazał, iż wyrażenie kwota wynikająca z umowy interpretować należy w ten sposób, że konieczne jest uwzględnienie całej kwoty wynagrodzenia za usługi ( ceny sprzedaży ) za cały okres obowiązywania umowy. Ponadto, zdaniem Dyrektora kryterium rzeczywiście zapłaconej kwoty, polega na tym, że uwzględnia się rzeczywiście zapłaconą w danym roku łączną kwotę wymagalnych w tym roku świadczeń. W konsekwencji Dyrektor uznał, iż limity dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczą kwot brutto. Jest to na pewno podejście bardziej bezpieczne z punktu widzenia podatnika, ogranicza bowiem ryzyko uznania przez organy podatkowe, że obowiązek sporządzenia dokumentacji nie został dochowany. Praktyczny poradnik ABC Tax Ceny transferowe 7

8 jest niezależną firmą tworzoną przez doradców podatkowych, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w renomowanych, globalnych firmach doradczych. Po latach spędzonych w międzynarodowych korporacjach postanowiliśmy zaoferować naszym Klientom najwyższą jakość i standardy usług oraz elastyczne i indywidualne podejście przy zapewnieniu atrakcyjnych warunków współpracy. Wiemy, jak ważne dla Państwa jest bezpośrednie zaangażowanie doświadczonych doradców oraz jak istotna jest jakość doradztwa. Od tego zależy czy współpraca będzie sprawna i efektywna. Dlatego też w ABC Tax prace realizowane są bezpośrednio przez doradców posiadających odpowiednią wiedzę i długoletnie doświadczenie. Nie jesteśmy sami. Działalność w ramach grupy doradczej Audit & Business Consulting Group, skupiającej audytorów, księgowych i prawników pozwala nam zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie. Wierzymy, że będziemy dla Państwa nie tylko zwykłym doradcą, ale zaufanym partnerem, wspólnie z Państwem pracującym na rzecz sukcesu i bezpieczeństwa Państwa Firmy. KONTAKT tel faks biuro w Poznaniu ul. Paderewskiego 6/11 biuro w Łodzi al. Kościuszki 103/105 Audit & Business Consulting Group tworzą: ABC Audit Sp. z o.o. ABC Accounting Sp. z o.o. Śron&Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c., Spółka doradztwa podatkowego, ul. Paderewskiego 6/11, Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy: KRS NIP ; REGON ; Kapitał zakładowy: PLN Zawarte w niniejszym opracowaniu artykuły i porady mają jedynie informacyjny charakter i w żadnym przypadku nie stanowią porady podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z poruszanymi tematami zalecamy kontakt z lub Państwa doradcą podatkowym. FL1 1504

Rozliczenie CIT za 2014 Komentarz ABC Tax

Rozliczenie CIT za 2014 Komentarz ABC Tax Rozliczenie CIT za 2014 Komentarz ABC Tax Szanowni Państwo, Za nami 2014 rok, przed nami nowe szanse i możliwości, ale także i wyzwania, które przynosi rok 2015. Jak zwykle, jednym z istotnych wyzwań jakie

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje,

Bowiem przedmiotem dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych jest transakcja lub są transakcje, Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie metodologii grupowania transakcji dla celów analizy limitów ustawowych i zweryfikowania, czy dana transakcja podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu cen transakcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r.

Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP. 30 stycznia 2013 r. Zmiany podatkowe 2013 i 2014 w pigułce zaproszenie na warsztaty online ABC Tax & KURP 30 stycznia 2013 r. Zapraszamy Państwa na warsztaty online dotyczące najważniejszych zmian w przepisach podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012

Warszawa, lipiec 2012 Russell Bedford Poland Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Blue Point Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa, Poland, T: +48 22 516 26 80 F: +48 22 516 26 82

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. ALERT Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 styczni Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne

ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne DORADCA PODATKOWY P r z e m y s ł a w W i ę c e k nr wpisu 07680 ODPOWIEDŹ / WYJAŚNIENIE 23 października 2013 roku Materiały promocyjne Zagadnienie: Świadczenie usług pomiędzy wspólnikiem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI Tax Alert 22/2015 Szanowni Państwo, Dnia 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/11/2011. Spis treści

Newsletter 1/11/2011. Spis treści TAAC Sp. z o.o. Newsletter 1/11/2011 Spółka Doradztwa Podatkowego Al. Niepodległości 120 lok. 13 02-577 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail: biuro@taacsolutions.pl Spis treści I Dojazdy

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień

Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Podatek od towarów i usług w praktyce omówienie wybranych zagadnień Agnieszka Taraśkiewicz Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Faktura powinna dokumentować zdarzenia

Faktura powinna dokumentować zdarzenia Konsekwencje podatkowe przekroczenia terminu wystawienia faktury Paweł Barnik, Karolina Gierszewska Na gruncie podatku od towarów i usług podstawowym dokumentem potwierdzającym czynności sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r.

Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Wybrane orzeczenia TSUE oraz polskich sądów administracyjnych wydane w 2015 r. Agnieszka Szuper Bącik Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Rozliczanie

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych ALERT Kontrole Podatkowe 2015 podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych Plan działań organów podatkowych na rok 2015 Zgodnie z nowo opracowanym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w cenach transferowych. Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania!

Zmiany w cenach transferowych. Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania! Zmiany w cenach transferowych Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania! Najistotniejszy zakres zmian w zasadach dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (w zależności od poziomu rocznych przychodów/kosztów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Partnerzy Zarządzający Audit & Business Consulting Group Szanowni Państwo W imieniu spółek wchodzących w skład Audit & Business Consulting Group mamy przyjemność przestawić Państwu ofertę naszych usług i zaprosić do współpracy. Audit & Business Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1 stycznia 2016 oraz

Bardziej szczegółowo

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238)

Justyna Górniak Biegły Rewident (nr 12238) Kim jesteśmy? Joanna Bielewicz Doradca Podatkowy (nr wpisu 09520) Z doradztwem podatkowym związana jest od 1993 r. Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu, a po uzyskaniu w 1998

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT Informację opracował: Maciej Kułak prawnik PTPA I. Wstęp Świadczenie przez prawników i prawniczki usług za wynagrodzeniem podlega opodatkowaniu podatkiem

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać

Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 O czym trzeba pamiętać Odliczanie podatku Vat 2014 Odliczanie podatku Vat na nowych zasadach zwracamy uwagę na największe trudności i wyjaśniamy zawiłości w tym zakresie. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Warszawa, 6 maja 2013 r. Sz. P. Paweł Rochowicz Redaktor dziennika Rzeczpospolita p.rochowicz@rp.pl AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Szanowny Panie Redaktorze, w związku z prowadzoną przez Redakcję

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Metodologia zastosowana przy tworzeniu raportu. a) Odpowiedzi Ministerstwa Finansów Przepisy dotyczące cen transferowych funkcjonują w Polsce od 1997 r. Od tej daty poza drobnymi zmianami ich brzmienie nie uległo zmianie. Ponadto, corocznie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi: opis W książce kompleksowo przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP.

- pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, - nie są wyłączone z KUP. Likwidacja zaniechanej inwestycji a możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych Zasadne jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w odniesieniu do formy,

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Szkolenie otwarte dwudniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte dwudniowe Temat szkolenia Streszczenie tematyki Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej Szkolenie kompleksowo prezentuje złożoną problematykę tzw.

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem

W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu trzeba podjąć decyzje o sposobie rozliczeń z fiskusem W styczniu mija większość terminów na złożenie oświadczeń o sposobie rozliczeń z fiskusem. Dotyczy to m.in. wyboru formy opodatkowania,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zagadnienia wstępne... 3 I. Wstęp i podstawa prawna dokumentacji... 4 II. Opis podmiotów biorących udział w transakcjach... 4 III. Charakterystyka rynku hurtowej sprzedaży owoców... 5 Transakcja: Pożyczki...

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga

Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Maciej Jurczyga Kto odpowiada za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Maciej Jurczyga Członkowie zarządów oraz wspólnicy spółek ponoszą bardzo szeroką odpowiedzialność za działania przedsiębiorstwa w sferze prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO NEWSLETTER PODATKOWY 1. ZUS Samozatrudnieni zapłacą niższą składkę wypadkową Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI ANKIETA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ DO CEN TRANSFEROWYCH POMIĘDZY POMIOTAMI POWIĄZANYMI Szanowni Państwo, przedmiotowa ankieta ma na celu określenie zakresu przedmiotowego i kształtu

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014

CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 CRIDO TAXAND FLASH LUTY 2014 TEMATY MIESIĄCA Zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od samochodów osobowych Różnicowanie stawek VAT w zależności od terminu przydatności narusza zasadę neutralności

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo