PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) Int.Cl. D06M 11/00 ( ) D06M 11/01 ( ) D06M 11/42 ( ) (54) Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 09/13 (72) Twórca(y) wynalazku: EDYTA MATYJAS-ZGONDEK, Łódź, PL EDWARD RYBICKI, Łódź, PL ANNA BACCIARELLI, Brześć Kujawski, PL MAREK KOZICKI, Dęblin, PL MAREK KOŁODZIEJCZYK, Łódź, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Wojciech Bałczewski

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi, przy użyciu nanocząstek srebra. Znany jest, z czasopisma Colloids and Surfaces, , (2007) sposób wytwarzania nanocząstek srebra w drodze redukcji soli srebra borowodorkiem sodu lub cytrynianem sodu. Ze zgłoszenia patentowego US 2003/ jest znany sposób otrzymywania roztworu koloidalnego srebra w procesie redukcji roztworu aminosrebrowego, stabilizowanego substancjami żelującymi jak skrobia czy pochodne celulozy, za pomocą wodzianu hydrazyny. Sposobem tym otrzymuje się roztwór koloidalny srebra zawierający 0,01-0,4% wagowych nanocząstek srebra o rozmiarach cząstek nm, przy czym roztwór zawiera dodatkowo substancje żelujące. W czasopiśmie Journal of Colloid and Interface Science, 288, (2005) opisano sposób otrzymywania nanocząstek srebra w procesie redukcji azotanu srebra kwasem L-askorbinowym w środowisku wodnym. Z czasopisma Hydrometallurgy, 89, (2007) jest znany sposób odzyskiwania srebra z kompleksów tiosiarczanowych w drodze redukcji podsiarczynem sodu w obecności jonów wodorotlenowych, w wyniku którego uzyskuje się cząstki srebra o rozmiarach µm. Znany jest także, ze zgłoszenia patentowego US 2006/ sposób otrzymywania nanocząstek srebra w drodze redukcji azotanu srebra alkoholem jedno- lub wielowodorotlenowym w temperaturze powyżej 85 C w obecności organicznych środków ochronnych o masie molowej Nadto ze zgłoszenia patentowego US 2006/ wiadomo, iż nanocząstki srebra powstają w wyniku adsorpcji srebra na powierzchni włókien syntetycznych w procesie elektrolizy. W opisie patentowym US opisano sposób antybakteryjnego wykończenia przędzy, polegający na napawaniu przędzy zawiesiną nanocząstek srebra powstałą przez zmieszanie wodnego roztworu azotanu srebra z wodnym roztworem związków redukujących jak glukoza, witamina C czy wodzian hydrazyny, odwirowaniu, suszeniu, praniu i ponownym suszeniu. Sposób antymikrobowego wykończenia wyrobów tekstylnych, opisany w opisie patentowym US , polega na naniesieniu na powierzchnię wyrobu kompozycji zawierającej mieszaninę fosforanów cyrkonu i srebra, zeolity srebra lub szkło zawierające srebro oraz środki wiążące niejonowe, anionowe lub ich mieszaninę. Właściwości antybakteryjne nadane wyrobom tekstylnym znanymi sposobami nie są odporne na konserwację. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra, w drodze redukcji soli srebra podsiarczynem sodu w obecności wodorotlenku sodu, według wynalazku charakteryzuje się tym, że do wodnego roztworu soli srebra o temperaturze C wkrapla się powoli roztwór wodny podsiarczynu sodowego i wodorotlenku sodu, korzystnie w obecności środków ochronnych w postaci związków powierzchniowo czynnych niejonowych, jonowych lub polimerów syntetycznych rozpuszczalnych w wodzie. Powstały w ten sposób osad przemywa się wodą destylowaną, następnie alkoholem i suszy w temperaturze otoczenia. Reakcję prowadzi się przy stosunku molowym sól srebra : podsiarczyn sodowy : wodorotlenek sodowy równym 2-6 : 1 : 2-8. Środek ochronny stosuje się w ilości 0,1-10, korzystnie 0,1-2 g/dm 3 roztworu soli srebra. Jako sól srebra korzystnie stosuje się azotan srebra, zaś do przemycia osadu nanocząstek srebra korzystnie stosuje się alkohol metylowy. Sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi, przy użyciu nanocząstek srebra, według wynalazku polega na tym, że sporządza się kompozycję zawierającą nanocząstki srebra, środki wiążące o charakterze niejonowym lub anionowym oraz wodę, i kompozycję tę nanosi się na wyroby techniką napawania. Sporządza się kompozycję o stosunku wagowym składników 0,01-10, korzystnie 0,1-5 części wagowych cząstek srebra/5-35, korzystnie 8-18 części wagowych środka wiążącego/70-94,99 części wagowych wody. Sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra, według wynalazku polega na również na tym, że sporządza się kompozycję zawierającą nanocząstki srebra, środki wiążące o charakterze niejonowym lub anionowym, zagęszczenie oraz wodę i kompozycję tę nanosi się na wyroby techniką drukowania, powlekania lub natryskiwania. Sporządza się kompozycję o stosunku wagowym składników 0,01-10, korzystnie 0,1-5 części wagowych cząstek srebra/5-35, korzystnie 8-18 części wagowych środka wiążącego/1-50 części wagowych zagęszczenia/5-93,99 części wagowych wody. Stosuje się korzystnie zagęstnik syntetyczny.

3 PL B1 3 W przypadku zastosowania techniki drukowania stosuje się odległość między nadrukowanymi powierzchniami nie większą niż 1 mm. Sposobem według wynalazku otrzymuje się nanocząstki srebra o wymiarach nm. Sposobem wykończenia wyrobów według wynalazku nadaje się tym wyrobom właściwości antybakteryjne odporne na konserwację. Przedmiot wynalazku ilustrują poniższe przykłady. Części występujące w przykładach oznaczają części wagowe. P r z y k ł a d I Przygotowano wodny roztwór azotanu srebra zawierający 3,397 części azotanu srebra oraz wodę do 100 części. Do ogrzanego do temperatury 40 C wodnego roztworu azotanu srebra dodawano kroplami, w trakcie intensywnego mieszania, wodny roztwór podsiarczynu sodu i wodorotlenku sodu. Stosunek molowy azotanu srebra/podsiarczynu sodu/wodorotlenku sodu był równy 2:1:2. Wytrącony w tej reakcji osad przemywano kilkakrotnie wodą destylowaną, sączono, następnie przemywano metanolem i w końcu suszono w warunkach otoczenia. Metodą elektronowej mikroskopii skaningowej stwierdzono, iż otrzymano srebro w postaci cząstek o wymiarach nm. 0,1 części otrzymanego srebra, 10 części środka wiążącego o charakterze anionowym, o nazwie handlowej Helizarin Binder ET95 firmy BASF oraz 89,9 części wody dyspergowano za pomocą ultradźwięków w czasie 10 minut aż do uzyskania stabilnej dyspersji. Otrzymaną kompozycją napawano tkaninę z włókien bawełny oraz tkaninę o składzie surowcowym 40% bawełny i 60% poliestru, przy użyciu laboratoryjnej napawarki wałowej stosując 3-krotne napawanie przy docisku 40 kg/cm. Napawane tkaniny suszono 3 minuty w temperaturze 80 C, a następnie dogrzewano 3 minuty w temperaturze 130 C przy użyciu dogrzewacza laboratoryjnego. Właściwości bakteriostatyczne tkanin oceniano przy zastosowaniu testu dyfuzyjnego na agarze, zgodnie z normą PN-EN ISO 20645:2000, przed i po procesie ich konserwacji. Strefy zahamowania wzrostu bakterii wynosiły odpowiednio: dla tkaniny bawełnianej: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 0,5 mm przed praniem i 0,5 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 0,5 mm przed praniem i 0,5 po 5-krotnym praniu, dla tkaniny o składzie surowcowym 40% bawełny i 60% poliestru: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 1,0 mm przed praniem i 0,5 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 0,5 mm przed praniem i 0,5 po 5-krotnym praniu. P r z y k ł a d II Przygotowano wodny roztwór azotanu srebra postępując jak w przykładzie I, zawierający dodatkowo 0,2 części środka ochronnego w postaci niejonowego związku powierzchniowo czynnego, pochodnego alkoholu izotridecylowego o stopniu etoksylowania 8, charakteryzującego się równowagą hydrofilowo-lipidową o wartości 12,8 (HLB), o nazwie handlowej Marlipal 013/80 firmy Sasol. Przygotowany roztwór ogrzano do temperatury 60 C i dodano do niego kroplami, w trakcie intensywnego mieszania, roztwór wodny podsiarczynu sodu i wodorotlenku sodu. Stosunek molowy substratów czyli azotanu srebra/podsiarczynu sodu/wodorotlenku sodu był równy 6:1:8. Wytrącony osad nanocząstek srebra przemywano kilkakrotnie wodą destylowaną, sączono, przemywano metanolem i suszono w warunkach otoczenia. Postępując jak w przykładzie I stwierdzono, iż otrzymano srebro w postaci cząstek o wymiarach nm. 7 części zagęstnika syntetycznego o nazwie handlowej Lutexal HIT firmy BASF oraz 93 części wody mieszano przy użyciu laboratoryjnego mieszadła szybkoobrotowego z prędkością 900 obrotów/minutę w czasie 10 minut. Otrzymano w ten sposób pastę matkę. Następnie 0,2 części nanocząstek srebra, 10 części środka wiążącego anionowego o nazwie handlowej Helizarin Binder ET95 firmy BASF oraz 89,8 części wody dyspergowano za pomocą ultradźwięków w czasie 5 minut aż do uzyskania stabilnej dyspersji. Uzyskaną dyspersję dodawano powoli do pasty matki w trakcie mieszania przy użyciu laboratoryjnego mieszadła szybkoobrotowego z szybkością 800 obrotów/minutę, w czasie 10 minut. Tak otrzymaną kompozycją powleczono, przy użyciu przecieraka gumowego, powierzchnię tkaniny z włókien bawełnianych oraz powierzchnię włókniny z włókien wiskozowych, po czym wyroby suszono w temperaturze 80 C w czasie 3 minut, a następnie dogrzewano 3 minuty w temperaturze 130 C przy użyciu dogrzewacza laboratoryjnego. Właściwości bakteriostatyczne tkaniny oceniano postępując jak w przykładzie I. Strefy zahamowania wzrostu bakterii wynosiły odpowiednio:

4 4 PL B1 dla tkaniny z włókien bawełny: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 1,0 mm przed praniem i 0,5 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 1,0 mm przed praniem i 0,5 po 5-krotnym praniu, dla włókniny z włókien wiskozowych: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 1,0 mm przed praniem i 1,0 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 1,0 mm przed praniem i 0,5 po 5-krotnym praniu. P r z y k ł a d III Przygotowano wodny roztwór azotanu srebra postępując jak w przykładzie I, zawierający dodatkowo 0,2 części środka ochronnego w postaci poliwinylopirolidonu o masie molowej Przygotowany roztwór ogrzano do temperatury 60 C i dodano do niego kroplami, w trakcie intensywnego mieszania, roztwór wodny podsiarczynu sodu i wodorotlenku sodu. Stosunek molowy substratów czyli azotanu srebra/podsiarczynu sodu/wodorotlenku sodu był równy 4:1:6. Wytrącony osad nanocząstek srebra przemywano kilkakrotnie wodą destylowaną, sączono, przemywano metanolem i suszono w warunkach otoczenia. Postępując jak w przykładzie I stwierdzono, iż otrzymano srebro w postaci cząstek o wymiarach nm. 8 części zagęstnika syntetycznego o nazwie handlowej Lutexal HIT firmy BASF oraz 92 części wody mieszano przy użyciu laboratoryjnego mieszadła szybkoobrotowego z prędkością 900 obrotów/minutę w czasie 10 minut. Otrzymano w ten sposób pastę matkę. Następnie 0,5 części nanocząstek srebra, 10 części środka wiążącego anionowego o nazwie handlowej Helizarin Binder ET95 firmy BASF oraz 89,5 części wody dyspergowano za pomocą ultradźwięków w czasie 5 minut aż do uzyskania stabilnej dyspersji. Uzyskaną dyspersję dodawano powoli do pasty matki w trakcie mieszania, przy użyciu laboratoryjnego mieszadła szybkoobrotowego, z szybkością 800 obrotów/minutę w czasie 10 minut. Tak otrzymaną kompozycją drukowano tkaniny z włókien bawełnianych oraz dzianinę z włókien bawełnianych techniką płaskiego druku filmowego z zastosowaniem wzoru w pasy o odległości nadrukowanych powierzchni nie większej niż 1 mm. Nadrukowane wyroby suszono w temperaturze 80 C w czasie 3 minut, a następnie dogrzewano 3 minuty w temperaturze 130 C przy zastosowaniu dogrzewacza laboratoryjnego. Właściwości bakteriostatyczne tkaniny oceniano postępując jak w przykładzie I. Strefy zahamowania wzrostu bakterii wynosiły odpowiednio: dla tkaniny bawełnianej: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 1,5 mm przed praniem i 1,0 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 1,5 mm przed praniem i 1,0 po 5-krotnym praniu, dla dzianiny bawełnianej: - bakterie Gram(+) Bacillus subtilis - 1,0 mm przed praniem i 0,5 mm po 5-krotnym praniu, - bakterie Gram(-) Escherichia coli - 1,0 mm przed praniem i 0,5 po 5-krotnym praniu. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra, w drodze redukcji soli srebra podsiarczynem sodu w obecności wodorotlenku sodu, znamienny tym, że do wodnego roztworu soli srebra o temperaturze C wkrapla się powoli roztwór wodny podsiarczynu sodowego i wodorotlenku sodu, korzystnie w obecności środków ochronnych w postaci związków powierzchniowo czynnych niejonowych, jonowych lub polimerów syntetycznych rozpuszczalnych w wodzie, po czym powstały osad nanocząstek srebra przemywa się wodą destylowaną, następnie alkoholem i suszy w temperaturze otoczenia, przy czym reakcję prowadzi się przy stosunku molowym sól srebra : podsiarczyn sodowy : wodorotlenek sodowy równym 2-6 : 1 : 2-8, zaś środek ochronny stosuje się w ilości 0,1-10, korzystnie 0,1-2 g/dm 3 roztworu soli srebra. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako sól srebra korzystnie stosuje się azotan srebra. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że do przemycia osadu nanocząstek srebra korzystnie stosuje się alkohol metylowy. 4. Sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi, przy użyciu nanocząstek srebra, znamienny tym, że sporządza się kompozycję zawierającą nanocząstki srebra, środki wiążące o charakterze niejonowym lub anionowym oraz wodę i kompozycję tę nanosi się na wyroby techniką napawania.

5 PL B Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że sporządza się kompozycję o stosunku wagowym składników 0,01-10, korzystnie 0,1-5 części wagowych cząstek srebra/5-35, korzystnie 8-18 części wagowych środka wiążącego/70-94,99 części wagowych wody. 6. Sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi przy użyciu nanocząstek srebra, znamienny tym, że sporządza się kompozycję zawierającą nanocząstki srebra, środki wiążące o charakterze niejonowym lub anionowym, zagęszczenie oraz wodę i kompozycję tę nanosi się na wyroby techniką drukowania, powlekania lub natryskiwania. 7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że sporządza się kompozycję o stosunku wagowym składników 0,01-10, korzystnie 0,1-5 części wagowych cząstek srebra/5-35, korzystnie 8-18 części wagowych środka wiążącego/1-50 części wagowych zagęszczenia/5-93,99 części wagowych wody. 8. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że stosuje się korzystnie zagęszczenie syntetyczne. 9. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że w przypadku nanoszenia kompozycji techniką drukowania stosuje się odległość między nadrukowanymi powierzchniami nie większą niż 1 mm.

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 22/10

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 22/10 PL 215991 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387882 (51) Int.Cl. D06M 11/83 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych

PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych PL 214689 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214689 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384484 (51) Int.Cl. D06M 11/00 (2006.01) D06M 11/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób antybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych

PL B1. Sposób antybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych PL 215037 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215037 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390807 (51) Int.Cl. D06M 11/83 (2006.01) D06M 13/144 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 21/10

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 21/10 PL 215349 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215349 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387686 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160056 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276128 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1988 (51) IntCl5: C09B 67/20 C09B

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania PL 215465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398943 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1

(19) PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 324710 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (19) PL (11)189348 (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych PL 217617 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217617 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390296 (22) Data zgłoszenia: 27.01.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392207 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2010 (51) Int.Cl. C08L 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk, PL BUP 16/13. ŁUKASZ RAJSKI, Leżajsk, PL

PL B1. EKO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk, PL BUP 16/13. ŁUKASZ RAJSKI, Leżajsk, PL PL 220012 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397964 (51) Int.Cl. D06M 11/83 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178871 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307881 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1995 (51) IntCl7: A61L 15/22 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 226007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417124 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (62) Numer zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228551 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415085 (51) Int.Cl. C01G 55/00 (2006.01) C22B 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228983 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419862 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.2016

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Antybakteryjne włókna celulozowe

Antybakteryjne włókna celulozowe Antybakteryjne włókna celulozowe Dr inż. Barbara Niekraszewicz Politechnika Łódzka Katedra Włókien Sztucznych ul. Żeromskiego 116 90-543 Łódź e-mail: bniekras@mail.p.lodz.pl Metody otrzymywania włókien

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17 PL 225512 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225512 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 415204 (51) Int.Cl. C23C 10/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167358 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291734 (51) IntCl6: D21G 1/02 C08L 7/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.09.1991 C08L 9/06 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sposób nadawania właściwości przeciwkurczliwych wełnianym wyrobom włókienniczym

Sposób nadawania właściwości przeciwkurczliwych wełnianym wyrobom włókienniczym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197663 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 332327 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1999 (51) Int.Cl. D06M 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ciecze jonowe pochodne heksahydrotymolu oraz sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych heksahydrotymolu

PL B1. Ciecze jonowe pochodne heksahydrotymolu oraz sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych heksahydrotymolu PL 214104 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214104 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396007 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 19/13 PL 217937 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217937 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398470 (51) Int.Cl. A61K 9/48 (2006.01) A61K 9/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158788 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 276441 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1988 (51) Int.Cl.5: C11D 3/386

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230907 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423255 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych syntetycznych oraz ich mieszanek. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych syntetycznych oraz ich mieszanek. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 215910 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215910 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392144 (22) Data zgłoszenia: 16.08.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra

Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra Suchedniów 22.09.-24.09.2010 r. Romualda Koźmińska Izabela Oleksiewicz Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230908 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423256 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych PL 214086 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396008 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego PL 213675 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213675 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382362 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182704 (2 1) Numer zgłoszenia: 316108 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1996 (13) B1 (51) Int.Cl.7 A23L 1/317

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 224647 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408574 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 10/11

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 10/11 PL 217029 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217029 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389476 (51) Int.Cl. C01G 5/02 (2006.01) G03C 1/035 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 422418 (22) Data zgłoszenia: 22.06.2015 (51) Int.Cl. B29C 45/00 (2006.01) C08L 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197893 (21) Numer zgłoszenia: 348857 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat. PL 220905 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220905 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376878 (51) Int.Cl. F16H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ochronne okrycie dla zwierząt kopytnych i udomowionych oraz sposób wytwarzania ochronnego okrycia dla zwierząt kopytnych i udomowionych

Ochronne okrycie dla zwierząt kopytnych i udomowionych oraz sposób wytwarzania ochronnego okrycia dla zwierząt kopytnych i udomowionych PL 216694 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216694 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397194 (22) Data zgłoszenia: 30.11.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02402 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/02402 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203794 (21) Numer zgłoszenia: 360711 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.07.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 02/10 PL 215751 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215751 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385658 (51) Int.Cl. C04B 14/04 (2006.01) C04B 20/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Szerokoporowaty podkład do hodowli komórkowych, zwłaszcza do hodowli komórkowych 3D, sposób jego wytwarzania i jego zastosowanie

PL B1. Szerokoporowaty podkład do hodowli komórkowych, zwłaszcza do hodowli komórkowych 3D, sposób jego wytwarzania i jego zastosowanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211793 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 379880 (22) Data zgłoszenia: 07.06.2006 (51) Int.Cl. C12N 5/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228134 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406353 (22) Data zgłoszenia: 03.12.2013 (51) Int.Cl. A23L 33/00 (2016.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 25/16. AGNIESZKA WOSZUK, Lublin, PL WOJCIECH FRANUS, Prawiedniki, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 25/16. AGNIESZKA WOSZUK, Lublin, PL WOJCIECH FRANUS, Prawiedniki, PL PL 226803 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226803 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 416992 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Opatrunek przyspieszający ziarninowanie i sposób wytwarzania opatrunku przyspieszającego ziarninowanie

PL B1. Opatrunek przyspieszający ziarninowanie i sposób wytwarzania opatrunku przyspieszającego ziarninowanie PL 221886 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221886 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391310 (51) Int.Cl. A61L 15/18 (2006.01) A61L 15/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL PL 224716 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224716 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406545 (22) Data zgłoszenia: 16.12.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania pigmentów na bazie mikroporowatych sit molekularnych zawierających indygo

PL B1. Sposób otrzymywania pigmentów na bazie mikroporowatych sit molekularnych zawierających indygo PL 214019 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214019 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388935 (51) Int.Cl. C01B 39/00 (2006.01) C09B 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188279 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 320904 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1997 (13) B1 (51) IntCl7: C07D 219/08

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210808 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381821 (22) Data zgłoszenia: 22.02.2007 (51) Int.Cl. B29C 45/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306106 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1994 (51) IntCl6: A61L 27/00 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204151 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351372 (51) Int.Cl. A61K 31/4196 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/17. TOMASZ GARBACZ, Lublin, PL ANETA TOR-ŚWIĄTEK, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230168 (21) Numer zgłoszenia: 422417 (22) Data zgłoszenia: 22.06.2015 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181506 (13) B1 PL 181506 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 318073 (22) Data zgłoszenia: 21.01.1997 (19) PL (11) 181506 (13) B1 (51) Int.Cl.7 H01F 1/117

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych.

Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych. SPRAWOZDANIE: REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE WYBRANYCH ANIONÓW. Imię Nazwisko Klasa Data Uwagi prowadzącego 1.Wykrywanie obecności jonu chlorkowego Cl - : Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo