WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH"

Transkrypt

1 str. 11 WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH Elementy wchodzące w skład systemu macierzy dyskowej 1 pamięć masowa 1 szt. 2 system agregacji zasobów pamięci masowej 1zestaw 3 UPS 2 szt. 4 przełacznik FC - 2 szt. 5 biblioteka taśmowa z dwoma napędami 1 szt. patchcordy światłowodowe niezbędne do realizacji wskazanej przez Zamawiającego 6 konfiguracji komplet połączeń 16 sztuk kabli optycznych FC o długości minimum 5 m i zakończonych złączami LC-LC. zrealizowany w pełni redundantnie oprogramowanie umoŝliwiające 7 wykorzystanie w pełni dostarczonej konfiguracji z poziomu systemów: Windows, Linux i Vmware 8 usługi instalacyjno-wdroŝeniowe obejmujące konfigurację i podpięcie do 3 serwerów w jednej lokalizacji w Polsce

2 str. 12 Specyfikacja techniczna pamięci masowej 1 Typy obsługiwanych dysków moŝliwość rozbudowy o dyski FC 4Gbit 300GB obr/min oraz o dyski SATA-2 750GB 2 Pojemność macierzy min. 16 dysków FC 4Gbit/s o pojemności co najmniej 73 GB, 11 dysków SATA II 750GB 3 UŜyteczna pojemność dysków. identyczna pojemność uŝyteczna kaŝdego dysku wykorzystanego na tworzenie LUN ów 4 Obudowa kontrolerów macierzy min. zaprojektowana na instalację co najmniej 15 dysków w technologii FC i SATA-2 5 Skalowalność rozwiązania min. moŝliwość rozbudowy do co najmniej 224 dysków moŝliwość rozbudowy o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. moŝliwość wdedykowania dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot- Spare. moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy) w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych ma obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. MoŜliwość równoczesnego istnienia co najmniej 500 ich kopii w obrębie macierzy. 6 MoŜliwości rozbudowy moŝliwość rozbudowy o replikację danych z druga macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. MoŜliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji, bez potrzeby ponownej pełnej synchronizacji. Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. moŝliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 7 Sposób zarządzania dyskami moŝliwość mieszania dysków FC i SATA2 w obrębie obudowy z kontrolerami macierzy a Ŝe w obrębie półki dyskowej 8 Prędkość obrotowa pojedynczego dysku min obr./min dla dysków FC, 7200 obr/min dla dysków SATA-2 9 Tryb pracy macierzy macierz musi pracować w trybie 4 Gbit/s FC przy połączeniach do dysków. Wszystkie komponenty słuŝące do rozbudowy macierzy muszą być Ŝe wykonane w technologii 4 Gbit/s FC (nie dotyczy samych dysków SATA) 10 Sposób połączenia dysków punkt-punkt do dysków twardych, moŝliwość jednoczesnego transferu danych z co najmniej 2 dysków

3 str Liczba i typ kontrolerów min. dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active 12 Porty FC min. 4 zewnętrzne porty 4Gbit/s Fibre Channel umoŝliwiające bezpośrednie podłączenie serwerów 13 Pamięć cache min. 4GB pamięci cache przeznaczonej wyłącznie dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów), podtrzymywana bateryjnie 14 Podtrzymywanie pamięci cache przez baterie litowo jonowe 15 Czas podtrzymywania pamięci cache min. 72 godziny 16 Swobodny dostęp do dysków awaria dowolnej półki dyskowej nie moŝe powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych 17 Sposoby obsługi wolumenów dyskowych jednoczesna obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10 Liczba dysków jaka moŝe pracować w 20 dysków zgromadzonych w fizyczną grupę przy załoŝeniu, Ŝe maksymalnie pojemność 18 min. RAID 5 jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 19D+1P) 19 Zabezpieczenie przed awarią pojedyńczej bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5 dla zestawu kontrolera i dwóch półek półki dyskowych 20 Wymiana dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap) dynamiczna zmiana określonych poniŝej parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: 21 Typy modyfikowanych parametrów i metody ich modyfikacji - moŝliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID, - moŝliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup - moŝliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych, - moŝliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, - moŝliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy, - moŝliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 22 Liczba moŝliwych do utworzenia wolumenów min niezaleŝnych wolumenów logicznych 23 Wsparcie dla systemów operacyjnych min. Windows 200x, Linux, Novell Netware, IBM AIX, HP-UX, Sun Solaris, Vmware. Liczba interfejsów poprzez które jest 24 realizowane połączenie pomiędzy macierzą a serwerem min. 2 redundantne dla podłączenia 2 serwerów. 25 Oprogramowanie Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieŝki dla kaŝdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych

4 str. 14 powielanie danych zapisywanych w 26 wewnętrznej pamięci cache jednego z w ten sposób by w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była kontrolerów do pamięci cache pozostałych spójność danych. kontrolerów 27 Redundancja zdublowanie ich komponentów jak kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Wymienialność tych komponentów w trakcie pracy macierzy 28 Zasilanie 29 Zarządzanie macierzą moŝliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezaleŝnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie moŝe powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. poprzez sieć SAN i LAN niezaleŝnie od siebie, czyli moŝliwość zarządzania macierzą w przypadku awarii (całkowitej niedostępności) sieci SAN, jak i w przypadku awarii (całkowitej niedostępności) sieci LAN. Podsystem zarządzania macierzą nie moŝe posiadać pojedynczego punktu awarii. poprzez port szeregowy 30 Oprogramowanie do zarządzania przez interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface) 31 Miejsce umocowania w szafie przemysłowej rack Zestaw montaŝowy wszystkie elementy niezbedne do zamocowania w szafie przemysłowej rack 19" 33 Wymiary macierzy max. Wysokość obudowy z kontrolerami macierzy nie większa niŝ 3U i wysokość półek dyskowych nie większe niŝ 3U. 34 Certyfikaty certyfikat ISO 9001:2000 lokalnej organizacji serwisowej producenta macierzy 35 Zdalne nadzorowanie przez serwis producenta bez dodatkowej opłaty serwisowej 36 Wydajność min IOPS potwierdzona wynikiem testu SPC1 37 Gwarancja min. 3 lata gwarancji wraz z 3 letnim wsparciem technicznym

5 str. 15 Specyfikacja techniczna systemu agregacji zasobów pamięci masowej 1 Kompleksowa redundancja wszelkie połączenia FC pomiędzy elementami składowymi systemu 2 Opdorność na chwilowe zaniki napięcia bez przerw w pracy zestawu agregującego 3 Zestaw agregujacy według modelu synchronicznego tzn. bezpośrednie włączonie w architekturę rozwiązania (SAN) między współdzielonymi zasobami dyskowymi a hostami korzystającymi z agregowanej dyskowej pamięci masowej 4 Skalowalność moŝliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów 5 Pamięć cache min. minimum 16GB 6 Monitoring bezpośredni określenie stanu w jakim w danym momencie system wirtualizacyjny się znajduje 7 Panel Operacyjny ustawianie poprzez PO podstawowych parametrów funkcjonalnych ich jak IP czy nazwa 8 Buforowanie dla procesu odczytu Cache 9 Buforowanie dla procesu zapisu Mirrored Cache 10 Wsparcie dla wirtualnych dysków logicznych (LUN) min dla całej (globalnej) puli dyskowej 11 Bezpieczeństwo brak pojedynczego punktu awarii Wsparcie dla funkcjonalności separacji 12 przestrzeni dyskowych pomiędzy róŝnymi podłączonymi hostami

6 str. 16 moŝliwość rozłoŝenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma róŝnymi typami macierzy dyskowych. moŝliwość wykonania kopii danych typu snapshot (PIT) pomiędzy róŝnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone róŝnymi poziomami RAID i egzystować na róŝnych technologicznie dyskach stałych (FC, SATA) moŝliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów 13 Funkcjonalność logicznych pomiędzy róŝnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone róŝnymi poziomami RAID i egzystować na róŝnych technologicznie dyskach stałych (FC, SATA) moŝliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy róŝnymi typami macierzy dyskowych, bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone róŝnymi poziomami RAID i egzystować na róŝnych technologicznie dyskach stałych (FC, SATA) 14 Zasilanie z dwóch niezaleŝnych źródeł prądu 15 UPS ogólnego przeznaczenia podtrzymanie urządzeń o całkowitej mocy czynnej 2000 kw przez czas 45 minut w przypadku awarii zasilania 16 UPSy do systemu agregacji integracja z systemem agregacji w i sposób aby uzyskać rozwiązanie, które w przypadku awarii zasilania podtrzyma urządzenia przez cały czas wystarczający na zapisanie danych znajdujących się w pamięci cache urządzenia na dyski twarde (cache destage). Automatyczne uruchomienie tej procedury w przypadku braku zasilania. 17 Komunikacja za pośrednictwem architektury Fibre Channel o torze danych 4 Gbit/s 18 Zarządzanie systemem za pośrednictwem sieci lokalnej 19 Kompleksowe zarządanie zasobami dyskowymi z jednej konsoli administracyjnej 20 Miejsce umocowania w szafie przemysłowej rack Zestaw montaŝowy wszystkie elementy niezbedne do zamocowania w szafie przemysłowej rack 19" 22 Wydajność IOPS potwierdzona wynikiem testu SPC1 23 Gwarancja min. 3 lata, realizowana przez producenta sprzętu.

7 str. 17 Specyfikacja techniczna przełącznika 1 Typ przełącznika FC 4GB 2 Liczba portów min typy portów min. porty FC pracującye przy 4 Gb/s, 2 Gb/s oraz 1 Gb/s z funkcją tzw. autosensing u przepustowości 4 sposób obsadzenia portów konektorysfp w wersji wielomodowej (laser z falami o krótkiej długości). 5 Wymiana konektorów w trybie na gorąco 6 Tryby obsługi portów końcowych min. Fabric i Public Arbitrated Loop. 7 obsługa zoningu min. w oparciu o numery portów i adresy WWN. 8 kaskadowanie min. do 239 przełączników FICON 9 Zarządzanie przełacznikiem poprzez interfejs www oraz poprzez protokół SNMP oraz Telnet. 10 Zestaw montaŝowy wszystkie elementy niezbedne do zamocowania w szafie przemysłowej rack 19" 11 kable optyczne 16 sztuk kabli FC o długości minimum 5 m i zakończonych złączami LC-LC. 12 Gwarancja min. 3 lata, realizowana przez producenta sprzętu.

8 str. 18 Specyfikacja techniczna biblioteki taśmowej 2 napędy taśmowe umoŝliwiające zapis na kasetach o pojemności bez kompresji nie 1 Biblioteka taśmowa mniejszej niŝ 800GB i prędkości zapisu bez kompresji nie mniejszej niŝ 120 MB/s z natywnym interfejsem FC 4 Gbit/s 2 Sloty na taśmy min Ekran LCD wyświetlajacy komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp. 4 Sloty umoŝliwiające wymianę taśm bez wyłączania urządzenia min. 3 sloty wejścia/wyjścia 5 Czytnik kodów kreskowych 6 Moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy 7 Bezpieczeństwo wykorzystanie pamięci chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika. 8 Sterowanie automatyką wsparcie dla kilku niezaleŝnych dróg sterowania automatyką (multipathing) w obrębie połączeń FC biblioteki i serwera ( serwerów) backupu, automatycznie przełączenie sterowania w razie awarii. W przypadku awarii HBA w serwerze, moŝliwość kontynuacji zadania backupu z wykorzystaniem zapasowego HBA. 9 Obsługa partycjonowania logicznego 10 Wsparcie dla systemów operacyjnych min. Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows 2000 Server, Solaris, AIX, i5os, HP-UX 11 Zestaw montaŝowy wszystkie elementy niezbedne do zamocowania w szafie przemysłowej rack 19" 12 Taśmy min. 60 taśm LTO3 wyposaŝonych w kody kreskowe, rekomendowane przez producenta biblioteki. 13 Gwarancja min. 36 miesięcy, realizowana przez producenta sprzętu.

9 str. 19 Specyfikacja oprogramowania do sporządzania backup-ów 1 Funkcjonalność umoŝliwiająca wykonanie backupu typu progressive 2 Wsparcie dla systemów operacyjnych min. MS Windows NT/2000/2003, AIX, Linux, w tym równieŝ wspólpraca z serwerem 3 Obsługa urządzeń taśmowych i dyskowych słuŝących do przechowywania danych 4 Funkcjonalność umozliwiająca wykonanie mirroring u tej bazy danych 5 Funkcjonalność umoŝliwaijąca wykonanie kopii zapasowej na taśmy 6 Tranzakcyjny proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych 7 Przechowywanie informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych 8 Funkcjonalność zapewniająca definiowanie zdefiniowanie jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie w sposób centralny (z jednej konsoli) harmonogramu Backup u) polityki tworzenia kopii zapasowych 9 Automatyzacja zaplanowanych polityk backupu bez konieczności ingerencji operatora 10 Funkcjonalność umoŝliwiająca wykonywanie określonych akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie) Funkcjonalność umoŝliwiająca wykonywanie kopi zapasowych w sposób przyrostowy Funkcjonalność umoŝliwiająca zdefiniowanie czasu waŝności kopii danych moŝliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na róŝnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). Funkcjonalność umoŝliwiająca prowadzenie wersyfikacji kopii zapasowych pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległe modyfikacji. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. definiowanie ilości przechowywanych wersji backup owanych zasobów

10 15 MoŜliwość jednoczesnego Backup owania wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe Funkcjonalność umoŝliwość tworzenia kopii zapasowych tzw. On-linie z serwera pocztowego MS Exchange Funkcjonalność umoŝliwiająca tworzenia kopii zapasowych tzw. On-linie z serwera baz danych MSSQL oraz Oracle Zarządzanie połoŝeniem danych bez udziału operatora Optymalizacja liczby zapisanych taśm bez udziału operatora MoŜliwość odtwarzania kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie. 21 Funkcja Checkpoint restores str. 20 System bez ingerencji operatora powinien przenieść dane z dysków na taśmy. Metoda ta umoŝliwi znaczne zredukowanie czasu backup u bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych system optymalizuje połoŝenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego uŝycia restart odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca gdzie nastąpiła przerwa 22 Realizacja funkcji archiwizacji danych kopia danych niepodlegających modyfikacji 23 MoŜliwość odtwarzania danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe. 24 Wsparcie dla backupu serwera Vmware 25 Funkcjonalność umoŝliwiająca tworzenie oraz odtwarzania kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) 26 Funkcjonalność umoŝliwiająca tworzenie oraz odtwarzanie archiwów z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) dane w przyszłości będą przesyłane do serwera backupu z ominięciem sieci LAN dane w przyszłości będą przesyłane do serwera backupu z ominięciem sieci LAN 27 Wsparcie i opieka min. 12 miesięcy realizowana przez producenta

11 str. 21 Specyfikacja usług które mają być zrealizowane wraz z dostawą sprzętu 1 Stworzenie projektu technicznego zawierającego szczegółowy opis realizowanych prac, który podlega akceptacji przez Zamawiającego 2 Konfiguracja serwerów wskazanych przez Zamawiającego instalacja kart i sterowników niezbędnych do poprawnej pracy z dostarczonym sprzętem 3 Instalcja i konfiguracja pamięci masowej 4 Instalacja i konfigurację systemu agregacji ma objąć wszystkie dostarczone zasoby dyskowe łącznie z prezentacją i przypisaniem pamięci masowej LUN ów do wskazanych przez zamawiającego serwerów; 5 Konfiguracja nadmiarowego środowiska SAN w oparciu o dostarczony przez Dostawcę sprzęt 6 Instalacja i konfiguracja systemu tworzenia kopii zapasowych ma objąć stworzenie polityki backupowej zgodnej z wymaganiami Zamawiającego 7 Przeprowadzenie wymaganych przez Zamawiającego testów 8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 9 Serwis ze względu na wymogi serwisowania, wszystkie elementy rozwiązania muszą pochodzić od jednego producenta

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo