WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy SZP-022/DEZ/375/2014 Gdańsk, dn r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o., działając na podstawie przepisów art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r w odpowiedzi na zapytania wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz osób współubezpieczonych (członków rodziny ubezpieczonego) Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. na okres 3 lat. Pytanie 1 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres wykonania zamówienia tj. okres na jaki zawarta będzie umowa grupowego ubezpieczenia na życie wynoszący 36 miesięcy będzie kończył się z końcem ostatniego dnia 36 miesiąca, np r. Odpowiedź na pytanie nr. 1: Zamawiający potwierdza że okres na jaki zawarta będzie umowa ubezpieczenia kończy się z dniem ostatniego dnia 36 miesiąca umowy. Pytanie 2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że właściwie interpretuje zapis w SIWZ, rozdz. VI Karencja pkt 3., że w stosunku do pracowników oraz ich małżonków i pełnoletnich dzieci (za wyjątkiem partnerów) zatrudnionych po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, którzy podpisali deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty zatrudnienia nie mają zastosowania okresy karencji, natomiast w stosunku do partnerów obowiązuje karencja zgodnie z owu Wykonawcy? Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający wyjaśnia że w stosunku do partnerów karencja będzie stosowana zgodnie z OWU Wykonawcy. Pytanie 3 Zamawiający w SIWZ wskazał ogólną definicję wypadku komunikacyjnego (definicja nr 15, str. 9), w związku z powyższym Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach tej definicji Zamawiający zaakceptuje definicję: wypadek komunikacyjny nieszczęśliwy wypadek: a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że pojazd, droga, uczestnik ruchu i kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj, b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że: - pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, - pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrz zakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego, c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy, str. 1

2 d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. W przypadku nie przyjęcia powyższej definicji przez Zamawiającego Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający zaakceptuje, iż w ramach wypadku w ruchu powietrznym odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych? Jeśli jednak Zamawiający nie zaakceptuje ww. definicji, prosimy o zdefiniowanie listy zamkniętej statków powietrznych. Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający informuje że nie przyjmuje definicji zaproponowanej przez Wykonawcę, natomiast akceptuje, że w ramach wypadku w ruchu powietrznym odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą pasażerskie statki powietrzne koncesjonowanych linii lotniczych. Pytanie 4 W SIWZ w definicji ciężkich chorób (definicja nr 28, str. 11) Zamawiający wskazał, że wystąpieniem choroby jest jej zdiagnozowanie. Wykonawca prosi o rozważenie poniższej propozycji przyjęcia różnych definicji wystąpienia w zależności od rodzaju choroby, gdyż nie zawsze diagnoza będzie adekwatną formą wystąpienia dla danego rodzaju zachorowania: a) zdiagnozowanie - w przypadku: bakteryjnego zapalenia wsierdzia, choroby Creutzfeldta-Jakoba, choroby Huntingtona, choroby neuronu ruchowego, choroby Parkinsona, nowotworu złośliwego, oponiaka, przewlekłego zapalenia wątroby, sepsy, stwardnienia rozsianego, udaru, utraty słuchu, wzroku lub mowy nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, zawału serca, niewydolności wątroby, choroby Alzheimera, b) zajście nieszczęśliwego wypadku w przypadku: oparzeń oraz utraty słuchu, utraty wzroku, utraty mowy, utraty kończyn, tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, c) hospitalizacji - w przypadku: bakteryjnego zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozy, odkleszczowego wirusowego zapalenia mózgu oraz tężca, wścieklizny i zgorzeli gazowej nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, d) specjalistycznego leczenia - w przypadku: anemii aplastycznej - regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych lub przeszczepu szpiku kostnego, gruźlicy leczenia przeciwprątkowego, niewydolności nerek stałej dializoterapii lub przeszczepu nerki, e) przeprowadzenia operacji - w przypadku: bąblowca mózgu, chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych by-pass, choroby aorty brzusznej, choroby aorty piersiowej, masywnego zatoru tętnicy płucnej leczonego operacyjnie, ropnia mózgu, transplantacji organów, utraty kończyny wskutek choroby, wady serca, zakażonej martwicy trzustki, chirurgicznego leczenia aorty, bąblowca wątroby, f) zakażenia - w przypadku: zakażenia wirusem HIV. Ponadto przyjęcie jednej definicji wystąpienia choroby zdiagnozowania do wszystkich chorób, może powodować pewne nadużycia (np. ubezpieczony zostanie pogryziony przez psa i podejrzewając możliwość wystąpienia wścieklizny przystąpi do ubezpieczenia zanim uda się do lekarza, który zdiagnozuje wściekliznę). Natomiast część ww. definicji wystąpienia choroby będzie korzystniejsza dla ubezpieczonego (np. diagnoza jest wcześniej, niż przeprowadzenie operacji). Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie 5 Czy w ramach wymienionej w SIWZ ciężkiej choroby (definicja nr str. 12) transplantacja organów: operacja przeszczepu serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki, lub szpiku kostnego, którą przebył chory w charakterze biorcy. Zamawiający zaakceptuje allogeniczny przeszczep szpiku kostnego? Odpowiedź na pytanie nr 5 Zamawiający nie zaakceptuje w definicji tylko allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego. Pytanie 6 Zamawiający w SIWZ w rozdz. XV. Rodzaje świadczeń w pkt w ramach dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności w podpunkcie c. wskazał zapis: W stosunku do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszego ubezpieczenia, były objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, str. 2

3 Wykonawca odstąpi od ograniczenia swej odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego, której przyczyną była próba samobójcza. Do stażu w ubezpieczeniu wliczony zostaje okres ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela. Zamawiający wnosi o skorygowanie tego zapisu, gdyż Wykonawca nie może odstąpić od ograniczenia swojej odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku popełnionego samobójstwa, z uwagi na zapis w art. 833 kc,,przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.,, Zamawiający może natomiast zaliczyć do okresu, o którym mowa powyżej, okres ubezpieczenia z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia w stosunku do osób, które przystąpią do niniejszej umowy ubezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiane również jako ciągłość w opłacaniu składek. Odpowiedź na pytanie nr 6 Zamawiający akceptuje skorygowany przez Wykonawcę zapis. Pytanie 7 Zamawiający w SIWZ w definicji szpitala (definicja nr 23, str. 10) wskazuje zakres terytorialny dla pobytu w szpitalu znajdującym się na terenie RP lub w innym kraju. Czy Zamawiający zgodzi się aby zakres terytorialny w ryzyku leczenia szpitalnego, w tym także pobycie na OIOM (definicja OIOM nr 25, str. 11), obejmował terytorium RP oraz terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu? Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający nie zgodzi się na zaproponowany przez Wykonawcę zakres terytorialny. Pytanie 8 Czy w związku z zapisem pkt SIWZ: Wykonawca wypłaca świadczenie za każde wystąpienie ciężkiej choroby w czasie odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje wypłatę świadczenia za każde wystąpienie ciężkiej choroby niezależnie od ilości zachorowań w okresie trwania umowy w stosunku do jednego ubezpieczonego,z zastrzeżeniem, że po wystąpieniu danej ciężkiej choroby odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w zakresie tej choroby? Odpowiedź na pytanie nr 8 Zamawiający akceptuje zastrzeżenie. Pytanie 9 Zamawiający w SIWZ w ramach ryzyka wystąpienia ciężkiej choroby wymienił następujące jednostki chorobowe wraz z definicjami: chirurgiczne leczenie aorty (def. nr ), choroba aorty brzusznej (def. nr ), choroba aorty piersiowej (def. nr ). W opinii Wykonawcy w definicji chirurgicznego leczenia aorty mieszczą się definicje choroby aorty brzusznej oraz choroby aorty piersiowej. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku wystąpienia: 1) chirurgicznego leczenia aorty lub choroby aorty brzusznej, albo 2) chirurgicznego leczenia aorty lub choroby aorty piersiowej, wypłacone zostanie świadczenie za jedną z dwóch rodzajów wymienionych chorób? Odpowiedź na pytanie nr 9 Zamawiający zaakceptuje zastrzeżenie zaproponowane przez Wykonawcę. Pytanie 10 Zamawiający w SIWZ w ramach ryzyka wystąpienia ciężkiej choroby wymienił następujące jednostki chorobowe wraz z definicjami: transplantacja organów (def. nr 28.7.) oraz niewydolność nerek (def. nr 28.5.). W ramach transplantacji organów Zamawiający wymienia m.in. przeszczep nerki. Wykonawca odpowiada za przeszczep nerki w ramach ciężkiej choroby niewydolność nerek : za niewydolność nerek uważa się schyłkowe stadium choroby nerek, wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub przeszczepu nerek., str. 3

4 Czy w związku z tym, że w Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przeszczep nerki w obydwu chorobach, Zamawiający zaakceptuje usunięcie operacji przeszczepu nerki z definicji transplantacja organów albo wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku operacji przeszczepienia nerki zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie? Odpowiedź na pytanie nr. 10 Zamawiający nie zaakceptuje usunięcia operacji przeszczepu nerki w definicji transplantacji organów, akceptuje natomiast zastrzeżenie, że w przypadku operacji przeszczepienia nerki zostanie wypłacone tylko jedno świadczenie. Pytanie 11 W celu uniknięcia nieprawidłowości przy złożeniu oferty, które mogą skutkować odrzuceniem oferty Wykonawca prosi o wyjaśnienie do jakich punktów w SIWZ odnosi się Zamawiający w następujących zapisach: g) Odwołanie w rozdziale nr XVI. Punkt 4, str. 35: Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepisy pkt stosuje się odpowiednio. O jakich przepisach w pkt jest mowa, gdyż Wykonawca nie odnalazł w SIWZ punktu na który powołuje się Zamawiający? h) Odwołanie w rozdziale nr XVIII, pkt. 1, podpunkt 1.7., str. 36: 1.7. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń żądanych w Punkcie 7 niniejszej SIWZ i przedstawionych wraz z ofertą, z zastosowaniem metody spełnia / nie spełnia Wykonawca nie odnalazł w SIWZ punktu na który powołuje się Zamawiający? i) Odwołanie w rozdziale nr XIX, pkt 1., podpunkt 1.3., str. 38: 1.3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w pkt. 1 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć : Wykonawca nie odnalazł w SIWZ punktu na który powołuje się Zamawiający? j) Odwołanie w rozdziale nr XXII, pkt 3 i 4, str. 41: 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmian w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego w pkt. 4 niniejszego rozdziału z dopiskiem ZMIANA. 4. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert. Podstawą wycofania jest złożenie pisemnego powiadomienia w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego pkt. 4 niniejszego rozdziału z dopiskiem WYCOFANIE. Zamawiający odwołuje się do pkt. 4 niniejszego rozdziału, a pkt. 4 niniejszego rozdziału ma brzmienie zgodne z zacytowanym przez Wykonawcę punktem w tej części pytania. O jakim wzorze wspomina Zamawiający? k) Odwołanie w rozdziale nr XXIV, pkt 1, ppkt.1.11., str. 42: Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Punkcie 7 niniejszej SIWZ; oraz wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i podpisane bądź parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wykonawca nie odnalazł w SIWZ punktu na który powołuje się Zamawiający? l) W rozdziale XXIV Wykonawca prosi o uporządkowanie numeracji w punktach i podpunktach, np. w pkt. IV numeracja podpunktów oznaczona jest w sposób: IV.1. zamiast 4.1., co powoduje błędy w odwołaniach w treści dokonywanych przez Zamawiającego. Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. g Zamawiający informuje że nastąpiła omyłka pisarska i że odniesienie dotyczy pkt Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. h Zamawiający informuje że nastąpiła omyłka pisarska i że odniesienie dotyczy rozdziału XIX. Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. i str. 4

5 Zamawiający informuje że nastąpiła omyłka pisarska i że odniesienie dotyczy rozdziału XVIII pkt Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. j Zamawiający informuje że nastąpiła omyłka pisarska i że odniesienie dotyczy rozdziału XXIV pkt i 2.2. Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. k Zamawiający informuje że nastąpiła omyłka pisarska i że odniesienie dotyczy rozdziału XIX Odpowiedź na pytanie nr. 11 pkt. l Zamawiający przedstawia uporządkowany pod względem numeracji rozdział XXIV XXIV. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Forma i treść oferty 1.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna, ostateczna cena. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty powinna być określona w walucie polskiej, w cenach brutto oraz stanowić wartość przedmiotu zamówienia na dzień sporządzenia ostatecznej oferty cenowej Oferta powinna być sporządzona pisemnie pod rygorem nieważności, w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów Oferta powinna zawierać: a. wypełniony formularz ofertowy Załącznik NR 2 do SIWZ ; 1.5. Składki / ceny podane w formularzu ofertowym traktowane będą jako składki / ceny ostateczne nie podlegające żadnym zmianom w zależności od zakresu ubezpieczenia lub sposobu płatności Wykonawca zobowiązany jest do takiego ustalenia ceny oferty by była ona adekwatna do zaoferowanego zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ oraz zamawianego sposobu płatności. 1.7.Oferty zawierające w swej treści sformułowania mające wpływ na wysokość kwot podanych w Załączniku NR 2 do SIWZ traktowane będą na równi z ofertami zawierające błędy w obliczeniu ceny i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6. zostaną odrzucone. 1.8.Wyklucza się możliwość waloryzacji ceny przez Wykonawcę. Zmiana kursu walutowego nie będzie miała wpływu na zmianę ceny. 1.9.Wyklucza się możliwość udzielenia zaliczki 1.10.Ewentualne upusty cenowe muszą zawierać się w oferowanej cenie Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Punkcie 7 niniejszej SIWZ; oraz wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i podpisane bądź parafowane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty Ocenie będą podlegać oferty ważne, których treść będzie zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian we wzorach druków 1.14.Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zdobycie niezbędnych informacji leży w interesie Wykonawcy 2. Opakowanie i oznakowanie ofert 2.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: Grupowe ubezpieczenie na życie dla Pracowników i członków ich rodzin Szpital Dziecięcego Polanki im,. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. 3. Tryb postępowania z ofertami złożonymi po terminie str. 5

6 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania (art.84 ust.2 Pzp) 4. Oferta wspólna 4.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (w ramach art. 23 Ustawy Pzp 4.2. W przypadku o którym mowa w pkt Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo lub inny dokument (z którego wynika pełnomocnictwo np. umowa konsorcjum), powinno być załączone do oferty i zawierać: a. nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy b. ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie Podpisy na dokumencie muszą być złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 4.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 pkt. 1 i 4 Ustawy Pzp, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków 4.5. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy musi być złożone przez każdego z Wykonawców lub przez Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie w imieniu każdego z nich Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców, którego adres należy wpisać do formularza oferty. Pytanie 12 Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty na usługę ubezpieczenia, w punkcie 5. odwołuje się do zapisów Umowy Generalnej: 5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść.. Wykonawca nie odnalazł w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ wzoru lub treści Umowy Generalnej, zatem nie może oświadczyć zapoznania się z jej treścią. Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu lub, w przypadku jego pozostawienia, o dołączenie do SIWZ wzoru Umowy, na którą powołuje się Zamawiający. Odpowiedź na pytanie nr 12 Zamawiający usuwa zapis dotyczący umowy generalnej. Pytanie 13 SIWZ, pkt X, ppkt 1 czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu W przypadku pozostałych świadczeń Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w terminie 30 dni Odpowiedź na pytanie nr 12 Zamawiający akceptuje doprecyzowanie zaproponowanego zapisu. Pytanie 14 SIWZ, VII. Warunki opłacania składki pkt 2 - Czy Zamawiający zgodzi się aby składkę przyjąć za opłaconą z chwilą uznania jej na rachunku Wykonawcy. Złożenie polecenia przelewu przez Zamawiającego nie jest jednoznaczne z opłaceniem składki w szczególności w sytuacji gdy np. na rachunku Zamawiającego nie ma wymaganej wysokości środków lub gdy polecenie przelewu złożone zostało np. w piątek wieczorem. Odpowiedź na pytanie nr 14 Zamawiający nie zgodzi się aby składkę przyjąć za opłaconą z chwilą uznania jej na rachunku wykonawcy. Pytanie 15 str. 6

7 SIWZ, VII, pkt 2 ( ) W przypadku gdy dzień płatności składek ubezpieczeniowych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, składki zostaną zapłacone w najbliższym dniu roboczym po tym terminie. Czy Zamawiający zgodzi się na następujące doprecyzowanie ww. zapisu: W przypadku gdy dzień płatności składek ubezpieczeniowych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, składki zostaną zapłacone w najbliższym dniu roboczym po tym terminie, pod warunkiem, że nie będzie to dzień kolejnego miesiąca, tylko dzień miesiąca za który jest należna składka. Odpowiedź na pytanie nr 15 Zamawiający akceptuje zaproponowane doprecyzowanie. Pytanie 16 SIWZ, VII pkt 2 ( )W przypadku nieopłacenia składek ubezpieczeniowych w części lub całości w określonym powyżej terminie nie powoduje to ustania odpowiedzialności Wykonawcy i nie wstrzymuje wypłaty świadczeń. W takim przypadku Wykonawca wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując co najmniej 14 dniowy termin zapłaty składki. Zgodnie z art oraz z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż po opłaceniu składki i nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył, że chce korzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony nie ma zatem podstaw do wypłaty świadczenia jeżeli składka nie zostanie wpłacona/uregulowana w wyznaczonym terminie. Mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę ww. zapisu: Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy, a jedynie jej zawieszenie. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości wskazując co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki. Po uregulowaniu zaległej składki ochrona zostaje wznowiona i ubezpieczyciel wypłaca świadczenia za okres zawieszenia. Odpowiedź na pytanie nr 16 Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany zapisu. Pytanie 17 Czy Zamawiający zgodzi się aby zapisy o zaległościach w składkach nie odnosiły się do pierwszej składki, której wpłata w terminie jest niezbędna do nadania prawidłowego początku odpowiedzialności? Odpowiedź na pytanie nr 17 Zamawiający zaakceptuje zaproponowany zapis. Pytanie 18 Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 5 Formularza oferty na usługę ubezpieczenia znajduje się zapis: ( ) Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść. Wzór Umowy Generalnej nie był dołączony do przesłanej dokumentacji przetargowej, nie został również wskazany w spisie załączników umieszczonym w SIWZ. Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie czy obowiązuje ustalony przez Zamawiającego wzór Umowy Generalnej jeżeli tak to prosimy o przesłanie. Odpowiedź na pytanie nr 18 Zamawiający informuje że nie obowiązuje ustalony przez niego wzór umowy generalnej. Pytanie 19 Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między leczeniem specjalistycznym a zgonem jest związek przyczynowo skutkowy? Odpowiedź na pytanie nr 19 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia. Pytanie 20 str. 7

8 Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie leczenia specjalistycznego dotyczyła leczenia zastosowanego wskutek choroby stwierdzonej lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałego po dniu zawarcia umowy? Odpowiedź na pytanie nr 20 Pytanie 21 Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między poważnym zachorowaniem/ciężką chorobą a zgonem jest związek przyczynowo skutkowy? Odpowiedź na pytanie nr 21 Pytanie 22 Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochrona ubezpieczeniowa w zakresie operacji dotyczyła zabiegów, które miały miejsce w przypadku gdy choroba została stwierdzona lub nieszczęśliwy wypadek zaistniał po dniu zawarcia umowy? Odpowiedź na pytanie nr 22 Pytanie 23 Czy Zamawiający dopuszcza, aby ochroną ubezpieczeniową objęte były operacje, które były następstwem choroby lub wypadku zaistniałych po raz pierwszy po rozpoczęciu odpowiedzialności? Odpowiedź na pytanie nr 23 Pytanie 24 Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu operacji, zgon nastąpił w ciągu 6 miesięcy od doręczenia wniosku o wypłatę świadczenia i między operacją a zgonem jest związek przyczynowo skutkowy? Odpowiedź na pytanie nr 24 Pytanie 25 Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń np. świadczenie za zgon w następstwie udaru mózgu lub zawału serca będzie należne jeżeli udar mózgu lub zawał serca miał miejsce w okresie ubezpieczenia a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca? Odpowiedź na pytanie nr 25 Pytanie 26 Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń np. wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu/trwała utrata zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jeżeli - trwały uszczerbek na zdrowiu/trwała utrata zdrowia, nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? Odpowiedź na pytanie nr 26 Pytanie 27 str. 8

9 Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń np. wypłata świadczenia z tytuły śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku? wypłata świadczenia z tytuły śmierci w skutek wypadku komunikacyjnego tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku komunikacyjnego? wypłata świadczenia z tytuły śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku w pracy tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia wypadku w pracy? Odpowiedź na pytanie nr 27 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych ograniczeń. Pytanie 28 Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w O.W.U. Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku np. 60, 65 lat np. śmierć w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby, operacji chirurgicznej? Odpowiedź na pytanie nr 28 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych ograniczeń. Pytanie 29 Czy Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej? Odpowiedź na pytanie nr 29 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych ograniczeń. Pytanie 30 Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%? Odpowiedź na pytanie nr 30 Pytanie 31 Czy Zamawiający zgadza się, żeby wypłata za operację chirurgiczną była uzależniona od okresu hospitalizacji osoby ubezpieczonej, np. wypłata nastąpi tylko w przypadku, gdy osoba przebywała w szpitalu nieprzerwanie 20/30 dni Odpowiedź na pytanie nr 31 Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane ograniczenie. str. 9

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń. UA. 271.1.14.2011 Orli Staw, dnia 28 listopada 2011 roku Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h

N A R O D O W E C E N T R U M B A D A Ń J Ą D R O W Y C H N a t i o n a l C e n t r e f o r N u c l e a r R e s e a r c h Znak: ZP/11/2015 Otwock, dnia 03.03.2015r. Zamawiający Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 Szczecin, 03.02.2016 r. Dyrektor Sądu Okręgowego ul. Kaszubska 42 70-952 Szczecin ZP/1/PN/O1/2016 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 1 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie.

Odp. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozszerzenie. Gdynia, dnia 24.12.2013 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin znak sprawy: ZP/220/27/15 Szczecin dn. 08.04.2015 r. Dotyczy: usługi grupowego

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA Orli Staw, dnia 25 listopada 2013 roku UA.271.1.16.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ.

Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ. AG-I.272.1.43.2013 Kielce, 31 grudnia 2013 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Grupowe

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby)

5 200 (44 choroby) 2 200 (22 choroby) 2 000 (44 choroby) 5 000 (22 choroby) Ciężka choroba ubezpieczonego (wymienione poniżej) 3 000 (22 choroby) Oferta grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, małżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Nowe oferty ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Nr sprawy: A.I.271-29/13 Strona 1 z 13 Wrocław, 08.08.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Toruń, dnia 22 sierpnia 2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

NZ/220/113/W1/2014 24.12.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NZ/220/113/W1/2014 24.12.2014 r. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ WOMP CP-L/DA/333/5/10 Łódź, dnia 25 listopada 2010 roku Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy!

Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Bezpieczna Grupa Pracownicy są największym kapitałem każdej firmy. Dbamy o nich dzięki kapitalnej ofercie specjalnej Compensy! Program grupowego ubezpieczenia na życie EKO Życie Compensa Początek 1 listopada

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 13.11.2014 r. Znak sprawy: ZP/73/96/2014/PN/73

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Starachowice: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

na zapytania w sprawie SIWZ

na zapytania w sprawie SIWZ Łódź, 27.06.2017r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr 25/ZPN/17 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniach 09.06.2017 roku i 20.06.2017 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK.271.5.2013 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA SIŁA W WIEDZY PORADNIK Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR)

Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) Znak sprawy: WK. 271.2.2015 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... (WZÓR) W dniu... w Zgierzu pomiędzy Gminą Miasto

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON..

FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu... Numer faksu... Nr REGON.. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY ( po zmianie) Dane Wykonawcy Nazwa;. Siedziba ;... Adres poczty elektronicznej. Strona internetowa;.. Numer telefonu..... Numer faksu... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY

Adres wykonawcy*: Adres e-mail* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Sądu Rejonowego w Puławach Znak sprawy 6/03/Ż/NO/BU Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 2012-05-25 Do Wszystkich wykonawców ZP/17/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia grupowego na życie pracowników MPO Łódź Sp. z o.o. przetargowego: Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda,

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., Tyrowo 104, Ostróda, Ostróda: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Oleskim, z siedzibą przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Nr ewidencyjny NIP: 576-157-58-40, Regon: 532463350, reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK

UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ENERGETYK UBEZPIECZENIOWY SZANOWNI PAŃSTWO Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków wynegocjowała specjalną ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia dla pracowników i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 POLICJA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA MAŁOPOLSKA 2016 Dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A. PRZY WSPÓŁPRACY Z KONSORCJUM KDB

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Strona 1 z 5 Wrocław, 29.08.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 15 maja 2014 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz OA.OD.272.11/14/ZP/PN S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo