PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012"

Transkrypt

1 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, r.

2 KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU POLICJA 2012: W Programie POLICJA 2012 na tle Programu POLICJA 2008 wprowadzono następujące zmiany: 1. Rozszerzono odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego o zdarzenia powstałe w ruchu wodnym, drogowym, lotniczym (nowa definicja wypadku komunikacyjnego); 2. Podwyższono świadczenie za zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w trakcie wykonywania czynności służbowych (dotyczy funkcjonariuszy Wariant I i II) 3.Zmieniono definicję zawału serca w opcjach ciężkie choroby i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca zgodnie z nowymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia; 4. W Wariantach podstawowych I i II rozszerzono katalog poważnych zachorowań objętych ochroną z 19 na 36 jednostek chorobowych; 5. W Wariancie I Rodzinnym dodano nową opcję: utrata zdrowia przez dziecko (ciężkie choroby dziecka); 6. dodano opcję Trwała niezdolność do pracy (Wariant I i II); 7. Rozszerzono opcję pobytu ubezpieczonego w szpitalu (wariant I i II) dodając: - wyższe świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego oraz w wyniku NW przy pracy - dotychczas ubezpieczonemu przysługiwało świadczenie w tej samej wysokości jak za pobyt w wyniku NW, - jednorazowe świadczenie za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) Ponadto rozszerzono zakres terytorialny opcji leczenia szpitalnego. W Programie POLICJA 2008 opcja dotyczy wyłącznie szpitali na terytorium Polski ; w Programie Policja 2012 zakres rozszerzono na kraje Unii Europejskiej oraz Australię, Islandię, Japonię, Kanadę, Monako, Norwegię, Nową Zelandię, USA, Szwajcarię, Watykan. 8. Uzupełniono zakres ubezpieczenia o opcję operacje chirurgiczne ubezpieczonego (wariant I i II); 9. Zmodyfikowano ofertę ubezpieczenia dla małżonków i pełnoletnich dzieci wprowadzając cztery dodatkowe warianty ubezpieczenia do wyboru. 10. Zmodyfikowano ofertę ubezpieczenia dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji poprzez: - wprowadzenie dodatkowych wariantów ubezpieczenia (W Programie warianty, w Programie wariantów) - rozszerzenie oferty ubezpieczenia dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na ich współmałżonków i pełnoletnie dzieci. W Programie Policja 2008 dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci oferowany jest jeden odrębny wariant ubezpieczenia. W Programie POLICJA 2012 Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej podczas udziału w masowych rozruchach społecznych a także w trakcie uprawiania sportów o ryzykownym charakterze - związanych z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków służbowych. W nowym Programie utrzymano rozszerzoną odpowiedzialności w ramach opcji leczenia szpitalnego o pobyty w szpitalu związane z leczeniem nerwic przy uwzględnieniu maksymalnej kwoty wypłaty wynoszącej zł. 2

3 KONSTRUKCJA PROGRAMU Parametr Policja 2008 Policja 2012 Wariant I Pełny RODZINNY OCHRONNY Wariant II + Ubezpieczenie (bez opcji zgon podstawowe OGRANICZONY/OCHRONNY OGRANICZONY małżonka, zgon rodziców, teściów) Wariant socjalny + + Dodatkowa ochrona życia + + bez zmian Ubezpieczenie małżonka i pełnoletnich dzieci 1 wariant 5 wariantów do wyboru Ubezpieczenie warianty dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników 4 warianty dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników, 1 wariant dla małżonków 7 wariantów do wyboru dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników, oraz małżonków Zniżki w ubezpieczeniach prywatnych + + Oferta Klubu PZU POMOC W ramach umowy Ubezpieczenie zdrowotne Opieka medyczna

4 WARIANT I RODZINNY - porównanie zakresu i wysokości świadczeń w Programach POLICJA 2008 i POLICJA 2012 PROGRAM POLICJA Ryzyko Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia SUMA UBEZPIECZENIA Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (łącznie) Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i krwotoku śródmózgowego (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych Śmierć małżonka Śmierć małżonka spowodowana NW (łącznie) Śmierć rodziców lub teściów Śmierć dziecka Urodzenie dziecka Urodzenie martwego dziecka Osierocenie dziecka Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego - za 1% uszczerbku Trwała niezdolność do pracy brak brak brak Ciężkie choroby ubezpieczonego 4 000/ / / / / / 36 Utrata zdrowia przez dziecko brak brak brak Leczenie szpitalne (świadcz. dzienne) w wyniku: - NW przy pracy jak za nw 180 jak za nw 202,50/ jak za nw NW komunikacyjnego jak za nw 180 jak za nw 202,50/ jak za nw NW 160/ / / / / /100 - zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 160/ / / / / /100 - choroby pobyt na OIT brak 400 brak 450 brak zakres terytorialny opcji leczenia szpitalnego Polska rozszerz. Polska rozszerz Polska rozszerz Operacje chirurgiczne I klasy II klasy III klasy SKŁADKA 52,56 58,30 59,13 65,20 65,70 72,60 brak brak Brak

5 Wariant II OCHRONNY (Policja Ograniczony) - porównanie zakresu i wysokości świadczeń w Programach POLICJA 2008 i POLICJA 2012 PROGRAM POLICJA Ryzyko Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia SUMA UBEZPIECZENIA Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (łącznie) Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i krwotoku śródmózgowego (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym przy pracy (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych Śmierć małżonka brak brak brak Śmierć rodziców lub teściów brak brak brak Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW za 1% uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego - za 1% uszczerbku Trwała niezdolność do pracy brak brak brak Ciężkie choroby ubezpieczonego 4 000/ / / / / / 36 Leczenie szpitalne (świadcz. dzienne) w wyniku: - NW przy pracy jak za NW jak za NW 202,50/ 90 jak za NW 225/ NW komunikacyjnego jak za NW 180/ 80 jak za NW 202,50/ 90 jak za NW 225/ NW 160 /80 160/ / /90 200/ / zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 160 / / / / / / choroby pobyt na OIT brak 400 brak 450 brak zakres terytorialny opcji leczenia szpitalnego rozszerzony poza terytorium Polski nie tak nie tak nie tak Operacje chirurgiczne I klasy II klasy III klasy SKŁADKA 43,44 41,80 48,87 46,65 54,30 51,50 brak 180/ brak brak

6 POLICJA koszt ubezpieczenia przy pozostałych sumach ubezpieczenia w Wariantach I i II: Suma ubezpieczenia Wariant I - RODZINNY Wariant II - OCHRONNY ,35 39, ,60 57, ,35 62, ,15 66, ,05 71, ,90 76, ,80 81, ,70 86, ,60 91,20 Utrata zdrowia przez dziecko - opcja w Wariancie I Rodzinnym: Opcja dotyczy dzieci do 25 lat. Katalog chorób objętych ochroną obejmuje 20 zachorowań: Ciężkie oparzenie Dystrofia mięśni Gorączka reumatyczna z przetrwałymi powikłaniami sercowymi Łagodny guz mózgu Nabyta niedokrwistość plastyczna Nabyta niedokrwistość hemolityczna Nabyta przewlekła choroba serca Nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) Niewydolność nerek Nowotwór złośliwy Porażenie(paraliż) Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B lub C Śpiączka Tężec Utrata kończyn Utrata słuchu Utrata wzroku(ślepota) Zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi Zapalenie mózgu Zapalenie opon mózg. rdzeniowych Świadczenie wynosi od % sumy ubezpieczenia w zależności od danego ciężkiego zachorowania, w tabeli podano wysokość sumy ubezpieczenia (SU zł). Wypłata świadczenia następuje pod warunkiem, że dziecko pozostanie przy życiu przez 29 dni od wystąpienia poważnego zachorowania. Odpowiedzialność nie obejmuje chorób, które wystąpiły w ciągu pierwszych 2 lat od początku ochrony i powstały na skutek przyczyn lub objawów o których ubezpieczony lub dziecko wiedzieli przed początkiem ochrony. 6

7 Operacje chirurgiczne ubezpieczonego - opcja w Wariancie I i II: Wypłata świadczenia następuje po wykonaniu operacji chirurgicznej zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych (538 zabiegów i operacji chirurgicznych) w następującej wysokości: Na przykładzie wariantu I ze składką w wysokości 58,30 zł: - operacja I klasy - 50 % SU tj zł - operacja II klasy - 30 % SU tj. 900 zł - operacja III klasy - 10 % SU tj. 300 zł Suma ubezpieczenia zł Okres karencji wynosi 180 dni. Karencja nie obowiązuje w przypadku operacji chirurgicznych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. W ciągu każdego okresu trwającego kolejne 60 dni należne jest jedno świadczenie. Jeśli w tym okresie konieczne jest przeprowadzenie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych, wypłacone zostanie najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operację spośród wykonanych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte ubezpieczeniem podstawowym, które nie ukończyły 69 roku życia. W rocznicę polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia odpowiedzialność wygasa. Trwała Niezdolność do pracy - opcja w Wariancie I i II: Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji utrzymująca się w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A. dłużej niż 180 dni całkowita i długotrwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będącą rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Po ukończeniu przez ubezpieczonego 55 roku życia odpowiedzialność zostaje ograniczona do następstw nieszczęśliwego wypadku. 7

8 CIĘŻKIE CHOROBY katalogi chorób objętych ochroną w PROGRAMACH POLICJA 2008 i w Wariantach I i II POLICJA 2008 POLICJA 2012 Katalog ciężkich chorób objętych ochroną: 19 chorób: Zawał serca Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass Nowotwory złośliwe Udar Niewydolność nerek Choroba Creutzfelda- Jakoba Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą Zakażenie wirusem HIV poprzez transfuzję krwi Oparzenia Transplantacja organów (serca, serca i płuc, wątroby lub jej części lub allogenicznego przeszczepu szpiku kostnego) Utrata wzroku Oponiak Choroba Parkinsona Inwazyjne leczenie choroby naczyń wieńcowych Utrata kończyn Utrata słuchu Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) Wymiana zastawki serca Operacja aorty 36 chorób: Anemia aplastyczna Bąblowiec mózgu Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass Chor. Creutzfelda- Jakoba Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie Niewydolność nerek Nowotwór złośliwy Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu Ropień mózgu Sepsa Tężec Udar Wścieklizna Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą Zakażenie wirusem HIV poprzez transfuzję krwi Zawał serca Zgorzel gazowa Borelioza Choroba aorty brzusznej Choroba aorty piersiowej Gruźlica Przewlekłe zapalenie wątroby Utrata kończyny wskutek choroby Utrata słuchu Wada serca Choroba neuronu ruchowego choroba Huntingtona Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych Zakażona martwica trzustki Bakteryjne zapalenie wsierdzia Stwardnienie rozsiane Oparzenia Transplantacja organów Utrata wzroku Oponiak Choroba Parkinsona 8

9 WARIANT SOCJALNY - porównanie zakresu i wysokości świadczeń w Programach POLICJA 2008 i POLICJA 2012: RYZYKO POLICJA 2008 POLICJA 2012 Suma ubezpieczenia Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW (łącznie) Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i krwotoku śródmózgowego Śmierć spowodowana wypadkiem przy pracy (łącznie) Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie) Śmierć małżonka Śmierć małżonka spowodowana NW (łącznie) Śmierć rodziców lub teściów Śmierć dziecka Urodzenie dziecka Urodzenie martwego dziecka Osierocenie dziecka Trwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu NW Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału i krwotoku Ciężkie choroby chorób chorób Leczenie szpitalne (świadczenie dzienne ) - w wyniku NW - w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego - w wyniku choroby 104/52 104/ /60 120/60 30 Łączna składka 35,00 39,75 Możliwość uruchomienia dla pracowników wariantu socjalnego w jednostkach terenowych w całej Polsce pod warunkiem, że minimalna liczba osób przystępujących w danej jednostce wynosi 10 osób. Zakres ciężkich chorób w Programie POLICJA 2012 (17 chorób): anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężęc, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV będące następstwem wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa. * W Programie 2008 katalog ciężkich chorób taki sam jak w Wariancie I i II (strona 7). 9

10 UBEZPIECZENIE DODATKOWE (Dodatkowa ochrona życia): Ubezpieczenie dodatkowe w PROGRAMIE POLICJA 2012 pozostaje bez zmian. Osoby posiadające ochronę w ramach jednego z wariantów podstawowych (Wariant I rodzinny lub wariant II ochronny) mają możliwość doubezpieczenia poprzez przystąpienie do jednego z trzech niżej przedstawionych wariantów. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, świadczenia należne z ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego kumulują się. Zakres zdarzeń objętych ochroną Wysokość świadczenia w złotych Zgon naturalny Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego Zgon w wyniku wypadku przy pracy/służbie Składka 8,00 zł 11,00 zł 15,50 zł 10

11 UBEZPIECZENIE DLA WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI W Programie POLICJA wariantów dla współmałżonków i pełnoletnich dzieci z SU: 6.000, 7.000, 8.000, i zł do wyboru. ZAKRES ŚWIADCZEŃ Policja 2008 Wysokość świadczenia Policja 2012 Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Zgon ubezpieczonego Zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW: - za 1% trwałego uszczerbku Zgon małżonka Zgon dziecka Zgon rodziców ubezpieczonego oraz rodziców małżonka Osierocenie dziecka Urodzenie dziecka Urodzenie martwego dziecka Poważne zachorowania / 22 ch / 22 ch / 22 ch / 22 ch / 22 ch. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu min. 4 dni Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji: - w wyniku wypadku do 14 dnia pobytu, - w wyniku wypadku po 14 dniu pobytu - w wyniku choroby Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia tak tak tak tak tak tak Składka miesięczna 36,50 zł 36,75 42,90 49,05 55,25 61, Do wariantu dla współmałżonków i dzieci pracowników oraz funkcjonariuszy Policji mogą przystępować osoby w wieku lat. 11

12 UBEZPIECZENIE dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji POLICJA EMERYT Zdarzenie ubezpieczeniowe POLICJA EMERYT 2008 dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji POLICJA EMERYT 2012 dla emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci Wariant Suma ubezpieczenia (SU) % SU Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV I II III IV V VI VII Śmierć ubezpieczonego 250% Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500% Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 500% Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1000% Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 4% Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego 4% Śmierć małżonka 100% Śmierć małżonka w wyniku nw 200% Śmierć rodziców i teściów 20% Śmierć dziecka 30% Osierocenie dziecka 40% Wystąpienie ciężkiej choroby * 30% Operacje chirurgiczne ubezpieczonego I klasa /II klasa/ III klasa Pobyt w szpitalu (świadczenie dzienne) Spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem wysokość świadczenia do 14 dnia pobytu spowodowany chorobą lub spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem wysokość świadczenia od 15 dnia pobytu 1% ,5% Składka miesięczna 37 zł 47 zł 57 zł 63 zł 40,00 51,43 62,54 68,09 73,00 75,00 90,00 *POLICJA 2008 zakres ciężkich chorób (13 chorób): zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych by-pass, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, oparzenia wymagające hospitalizacji, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak mózgu, choroba Parkinsona, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV będące następstwem wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi POLICJA 2012 zakres ciężkich chorób (rozszerzony PLUS 36 chorób): - Anemia aplastyczna, Bąblowiec mózgu, Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by-pass, Chor. Creutzfelda- Jakoba, Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, Niewydolność nerek, Nowotwór złośliwy, Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, Ropień mózgu, Sepsa, Tężec, Udar mózgu, Wścieklizna, Zakażenie wirusem HIV w zw. z wykonywaną pracą, Zakażenie wirusem HIV poprzez transfuzję krwi, Zawał serca, Zgorzel gazowa, Borelioza, Choroba aorty brzusznej, Choroba aorty piersiowej, Grużlica,, Przewlekłe zapalenie wątroby, Utrata kończyny wskutek choroby, Utrata słuchu, Wada serca, Choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona, Bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, zakażona martwica trzustki, Bakteryjne zapalenie wsierdzia, twardnienie rozsiane, Oparzenia, Transplantacja organów, Utrata wzroku, Oponiak, Choroba Parkinsona. 12

13 POLICJA EMERYT 2008: Zakres ubezpieczenia dla małżonków byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Zdarzenie ubezpieczeniowe Suma ubezpieczenia % sumy ubezpieczenia Wysokość świadczenia zł Śmierć ubezpieczonego 200% Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW 400% Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 4% 240 Śmierć małżonka 100% Śmierć rodziców i teściów 20% Śmierć dziecka 30% Osierocenie dziecka 40% Ciężka choroba (zakres podstawowy) Leczenie szpitalne 0,5%/1% 50 zł nw/ 25 zł choroba Składka łączna za ubezpieczenie 35 zł POLICJA INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 roku życia. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z oferty funkcjonującej wg zasad grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P PLUS może być utrzymana do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia. Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczonemu przysługuje prawo do dalszej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia (dożywotnio) na zasadach: ZAKRES INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI % sumy ubezpieczenia Śmierć ubezpieczonego 100 % Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW 200% Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego 700 % Trwały uszczerbek na zdrowiu 4% Śmierć małżonka 50% Śmierć małżonka w wyniku NW 300 % Śmierć dziecka 30% Śmierć rodziców i teściów 20% Urodzenie się dziecka 10% Urodzenie się martwego dziecka 20% Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 40% Składka miesięczna od zł sumy ubezpieczenia 6,00 zł 13

14 POLICJA 2012 DODATKOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPIEKA MEDYCZNA S: Standard Standard Plus Komfort Komfort Plus Premium Plus Meritum Ubezpieczony 23,50 zł 43,60 zł 30,80 zł 47,20 zł 81,30 zł 29,10 zł Współubezpieczony 23,25 zł 43,35 zł 30,55 zł 46,95 zł 81,05 zł 28,85 zł 14

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIA DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MODYFIKACJA 2012 Szanowni Państwo! Modyfikacja programu ubezpieczeniowego przygotowana została przy współpracy NSZZ Funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie

Informacje dodatkowe dotyczące wariantów grupowego ubezpieczenia na życie OPIS PROGRAMU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN PSP 2014 Rozszerzenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi i członków ich rodzin 1. Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIA GRUPOWE. Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO UBEZPIECZENIA GRUPOWE Nowy program ubezpieczeniowy PZU OFERTA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO DLACZEGO POWSTAŁ NOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY? Nowy program ubezpieczeniowy jest wynikiem postępowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Znak sprawy: 30/12/02/2013/N/WROCŁAW Strona 1 z 15 Wrocław, 12.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby małżonka

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby małżonka Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby małżonka Kod warunków: MCGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA Kod warunków: MCGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Kod warunków: CCGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby kod warunków CCGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ PWSZ-III-AGOO-P1-29020-5/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia NNW studenta, OC studenta, pracownika dydaktycznego, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A.

Bardziej szczegółowo

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin

I. Program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Łódzkiej i członków ich rodzin r. I. Prgram grupweg ubezpieczenia na życie dla pracwników Plitechniki Łódzkiej i człnków ich rdzin Przedstawiamy Państwu nwy prgram ubezpieczenia grupweg na życie, który będzie bwiązywał d 01.11.2012

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na życie Multiochrona SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II Przedmiot i zakres Ubezpieczenia str 3 ROZDZIAŁ III Zawarcie

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

PZU Pomoc od serca INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INDYWIDUALNE DODATKOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU Pomoc od serca PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK NOWOTWORU I INNYCH CIĘŻKICH CHORÓB

Bardziej szczegółowo

- uruchomienie polisy od 01/01/2014 uzależnione od przystąpienia przynajmniej 100 osób w skali kraju do wszystkich wariantów.

- uruchomienie polisy od 01/01/2014 uzależnione od przystąpienia przynajmniej 100 osób w skali kraju do wszystkich wariantów. PROCEDURY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW EMERYTÓW i RENCISTÓW SLUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH i DOROSŁYCH DZIECI POWYŻEJ 18 LAT W T.U. n Ż WARTA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy Podstawowej,

Bardziej szczegółowo

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO.

19. OWU oznacza niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oznaczone symbolem GRO. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na Życie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO NORDEA PARTNER Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 16

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE NORDEA PROGRAM OCHRONY PRACOWNIKÓW Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA

SUPER GWARANCJA. UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA SUPER GWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ DO UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GWARANCJA POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza umowa dodatkowa stanowi integralną część Umowy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

MOJA RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA RODZINA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MOJA RODZINA, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo