POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE"

Transkrypt

1 POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007

2 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary podzielone na kategorie i dostawców. W bazie powinni być również klienci wraz z dokonanymi zakupami. Raporty powinny zawierać przychody i koszty ze sprzedaży z podziałem na klientów, dostawców oraz kategorie produktów. Projekt wykonany z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi OpenSource przez co wykonanie takiej bazy w rzeczywistości jest o wiele tańsze (i lepsze??) niż rozwiązania komercyjne. Filarem jest serwer PostgreSQL v8.1.5 działający na platformie Gentoo Linux. W ramach projektu wykonaliśmy także procedurę tworzenia kopii zapasowej bazy danych. Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Backup bazy danych. Zaproponowaliśmy także rozwiązania sprzętowe mające na celu zabezpieczenie danych przy użyciu macierzy dyskowych (rozdział Bezpieczeństwo dzięki RAID ). Oprogramowanie bazy danych opisane jest dokładnie w rozdziale O bazie/omówienie poszczególnych elementów. Nie zapomnieliśmy o mechanizmie replikacji bazy danych (rozdział Replikacja ). Elementy, których nie udało nam się wykonać, a powinny znaleźć się w wersji finalnej opisaliśmy w rozdziale Dodatkowe. Zapraszamy do lektury!

3 Narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu bazy: pgadmin3:

4 Kpogre:

5 Schemat bazy (DbVisualizer):

6 Konsola systemu Linux :)

7 O bazie: Baza danych ma umożliwiać przechowywanie danych oraz ułatwiać ich wykorzystanie zgodnie z ideą działania sklepu. Baza została zaprojektowana do przechowywania informacji o sprzedawanych towarach umożliwiając podzielenie ich na kategorie, dostawcach towarów, klientach oraz fakturach, a także firmach wysyłkowych dostarczających towary do klientów. Na każdej fakturze możliwe jest umieszczenie wielu pozycji odpowiadających sprzedawanym towarom. Jedna faktura nie może być wystawiona dla więcej niż jednego klienta. Nie można także umieścić na niej więcej niż jednej pozycji dotyczącej tego samego towaru. Wszystkie pola z przedrostkiem ID w nazwie (IDTowaru, IDDostawcy itd.) są numerowane automatycznie z jednostkowym przyrostem zaczynając od 1. Dzięki takiemu podejściu nie tracimy informacji dotyczących przeszłości działania firmy, a także możemy zdjąć z użytkownika bazy obowiązek dbania o niepowtarzalność tych pól. Oprogramowanie bazy ma także umożliwiać łatwy dostęp do informacji o najlepszych klientach, a także automatycznie obliczać rabaty do faktur na podstawie wartości wcześniejszych zakupów danego klienta, jak i automatycznie wyliczać wartość do zapłaty na fakturze. Jest także zaimplementowana prosta obsługa magazynu polegająca na automatycznej zmianie wartości odpowiadających ilości towarów na magazynie lub w zamówieniach u dostawców o odpowiednią wartość pobraną z dodawanych do faktur pozycji. Zarówno tworzenie nowych faktur jak i dodawanie do nich pozycji zrealizowane jest za pomocą procedur sprawdzających spełnienie odpowiednich warunków i wypełniających automatycznie wybrane pola tak, aby zminimalizować możliwość błędnego wprowadzenia danych przezużytkownika. Baza zawiera 7 tabel. Dane zostały rozmieszczone tak, aby uniknąć powtórzeń. Kluczami głównymi są automatycznie numerowane pola ID. Między tabelami utworzone są więzy na pola ID, dzięki czemu nie ma potrzeby powtarzania innych danych w tabelach. Powiązania między tabelą Towary a tabelami Kategorie i Dostawcy popierają założenie podzielenia towarów na kategorie i dostawców oraz uniemożliwiają dodanie towaru dla nieistniejącej kategorii lub dostawcy. Tabela PozycjeFaktur ma dwa klucze główne, aby możliwe było tworzenie wielu pozycji dla jednej faktury. Zgodnie z logiką nie jest możliwe stworzenie na jednej fakturze więcej niż jednej pozycji dotyczącej tego samego towaru. Powiązania między tabelami Faktury i PozycjeFaktur uniemożliwiają stworzenie pozycji dla nieistniejącej faktury. Tabela PozycjeFaktur powiązana jest także z tabelą Towary, aby uniemożliwić wpisanie na fakturę nieistniejącego towaru. Tabela Faktury powiązana jest z tabelami Wysylka oraz Klienci co uniemożliwia stworzenie faktury dla klienta i wysyłki, które nie istnieją w bazie. W tablicy Towary pole CenaKupna zawiera cenę towaru u dostawcy, CenaSprzedaży to cena wyjściowa (bez

8 zniżek) dla klienta. Pole IloscWmagazynie zawiera liczbę reprezentującą ilość danego towaru w magazynie, a pole IloscWzamówieniach liczbę reprezentującą ilość danego towaru, który należy zamówić u dostawcy. Omówienie poszczególnych elementów: 1. WIDOKI TrzechNajlepszych: CREATE OR REPLACE VIEW trzechnajlepszych AS SELECT f.idklienta, sum(pf.ilosc * t.cenasprzedazy) AS suma FROM pozycjefaktur pf JOIN towary t ON pf.idtowaru = t.idtowaru JOIN faktury f ON pf.idfaktury = f.idfaktury GROUP BY f.idklienta ORDER BY sum(pf.ilosc * t.cenasprzedazy) DESC LIMIT 3; wyświetla IDKlienta oraz sumę wszystkich zamówien dla trzech najlepszych klientów sklepu. IDKlienta, które widok ten wyświetla umożliwia uzyskanie wszelkich danych o klientach, którzy zostawili najwięcej pieniędzy w sklepie. Wspolnemiasto: CREATE OR REPLACE VIEW wspolnemiasto AS SELECT d.nazwadostawcy, d.adres AS "Adres dostawcy", d.telefon AS "Tel dostawcy",k.nazwaklienta, k.adres AS "Adres klienta", k.miasto, k.kodpocztowy FROM dostawcy d JOIN klienci k ON d.kodpocztowy::text = k.kodpocztowy::text; wyświetla dostawców i klientów pochodzących z tego samego miasta wraz z ich danymi adresowymi. Widok ten może być pomocny w redukcji kosztów zamówienia (jeżeli dostawca i klient są z tego samego miasta to może nie być konieczne wysyłanie towaru ze sklepu). Wyswietldostawcow: CREATE OR REPLACE VIEW wyswietldostawcow AS SELECT d.iddostawcy, d.nazwadostawcy, d.miasto, d.adres, d.kodpocztowy, d.telefon, t.nazwatowaru, t.idtowaru, k.nazwakategorii, k.idkategorii, t.cenakupna AS cena, t.iloscwzamowieniach FROM dostawcy d JOIN towary t ON d.iddostawcy = t.iddostawcy JOIN kategorie k ON t.idkategorii = k.idkategorii; wyświetla najważniejsze dane związane ze wszystkimi dostawcami w bazie. Daje szybki dostęp do wszystkich

9 informacji o towarach, w jakie zaopatrzają sklep, ilości zamówionych u nich towarów oraz dane potrzebne do ewentualnego kontaktu lub dalszego poszukiwania informacji. WyswietlFaktury: CREATE OR REPLACE VIEW wyswietlfaktury AS SELECT f.idfaktury, k.nazwaklienta, f.idklienta, f.data, ( SELECT count(*) AS count FROM pozycjefaktur pf WHERE pf.idfaktury = f.idfaktury) AS "Ilosc pozycji na fakturze" FROM faktury f JOIN klienci k ON f.idklienta = k.idklienta; wyświetla podstawowe informacje o wszystkich fakturach w bazie. Wyświetlane dane zawierają IDFaktury, nazwę klienta, jego ID, datę utworzenia faktury oraz liczbę pozycji, które dana faktura zawiera. Zamowionetowary: CREATE OR REPLACE VIEW zamowionetowary AS SELECT t.nazwatowaru, t.idtowaru, d.nazwadostawcy, t.iddostawcy, k.nazwakategorii, t.idkategorii, t.iloscwzamowieniach AS "Zamowiona ilosc" FROM towary t JOIN dostawcy d ON t.iddostawcy = d.iddostawcy JOIN kategorie k ON t.idkategorii = k.idkategorii WHERE t.iloscwzamowieniach > 0; wyświetla towary, na które złożone jest zamówienie i których tym samym nie ma w magazynie. Widok wyświetla także kategorię, do której należy dany towar oraz zamówioną ilość i dostawcę, u którego jest zamówiony. Widok może być często wykorzystywany, np. jako podstawa udzielenia klientowi informacji o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 2. Funkcje ( w PostgreSQL nie ma typowych procedur, zastępujemy je funkcjami zwracającymi VOID) gettimestamp: CREATE FUNCTION "gettimestamp" ( ) RETURNS timestamp AS ' DECLARE cur_time timestamp; BEGIN cur_time = ''now''; RETURN cur_time; END; Służy do pobierania daty dla funkcji dodajfakture

10 dodajdofaktury: CREATE OR REPLACE FUNCTION dodajdofaktury(int4, int4, int4) RETURNS void AS $BODY$ BEGIN IF EXISTS(SELECT * FROM Faktury WHERE IDFaktury=$1) THEN IF EXISTS(SELECT * FROM Towary WHERE IDTowaru=$2) THEN INSERT INTO PozycjeFaktur (IDFaktury, IDTowaru, Ilosc) VALUES($1,$2,$3); ELSE RAISE EXCEPTION "Towar o podanym IDTowaru nie istnieje!"; END IF; ELSE RAISE EXCEPTION "Faktura o podanym IDFaktury nie istnieje!"; END IF; END; wstawia do faktury nową pozycję. Pobiera od użytkownika IDFaktury, do której pozycja ma być dodana, ID oraz ilość towaru, którego pozycja ma dotyczyć. Następnie sprawdzane jest istnienie faktury oraz towaru o podanych ID. Jeśli wszystko jest w porządku nowa pozycja zostaje dopisana do faktury. Procedura ułatwia użytkownikowi obsługę dodawania nowych pozycji faktur i minimalizuje ryzyko błędu przy wprowadzaniu danych. Dodajfakture: CREATE OR REPLACE FUNCTION dodajdofaktury (IDFaktury_ integer,idtowaru_ integer,ilosc_ integer) RETURNS void AS' BEGIN IF EXISTS(SELECT * FROM Faktury WHERE IDFaktury=IDFaktury_) THEN IF EXISTS(SELECT * FROM Towary WHERE IDTowaru=IDTowaru_) THEN INSERT INTO PozycjeFaktur (IDFaktury, IDTowaru, Ilosc) VALUES(IDFaktury_,IDTowaru_,Ilosc_); --ELSE --RAISE EXCEPTION "Towar o podanym IDTowaru nie istnieje!"; END IF; --ELSE -- RAISE EXCEPTION "Faktura o podanym IDFaktury nie istnieje!"; END IF; END;' dodaje nową fakturę. Pobiera od użytkownika IDKlienta, którego faktura ma dotyczyć oraz IDWysylki, którą towar ma być wysłany. Następnie sprawdza istnienie klienta i wysyłki o podanym ID. Jeżeli wszystko jest w porządku do

11 tabeli wstawiana jest nowa faktura zawierająca IDKlienta, IDWysylki, datę pobraną poprzez getdate() oraz rabat obliczony przy użyciu funkcji PoliczRabat(IDKlienta_). Procedura ogranicza udział użytkownika do podania dwóch wartości i uzupełnia pozostałe upraszczając proces, przez co zmniejsza się ryzyko błędu i ruch w sieci. Policzrabat: CREATE OR REPLACE FUNCTION policzrabat(idklienta_ int4) RETURNS float8 AS DECLARE temp numeric; DECLARE rabat float = 0.0; BEGIN temp=(select SUM(Ilosc*CenaSprzedazy) FROMPozycjeFaktur pf JOIN Towary t ON pf.idtowaru=t.idtowaru JOIN Faktury f ON pf.idfaktury=f.idfaktury WHERE f.idklienta=idklienta_); IF (temp>=1000 AND temp<3000) THEN rabat=0.05; END IF; IF (temp>=3000 AND temp<10000) THEN rabat=0.07; END IF; IF (temp>=10000) THEN rabat=0.1; END IF; RETURN rabat; END; oblicza rabat dla klienta o zadanym IDKlienta. Jest wykorzystywana w funkcji WyswietlFakture. Rabat obliczany jest na podstawie wartości wszystkich zamówień klienta według następujących kryteriów: dla PLN rabat 5% dla PLN rabat 7% dla i więcej rabat 10% wartoscfaktury: CREATE OR REPLACE FUNCTION wartoscfaktury(idfaktury_ int4) RETURNS int4 AS DECLARE Suma integer; BEGIN Suma=(SELECT SUM(Ilosc*CenaSprzedazy) FROM PozycjeFaktur pf JOIN Towary t ON t.idtowaru=pf.idtowaru WHERE pf.idfaktury=idfaktury_ GROUP BY IDFaktury );

12 RETURN Suma; END; oblicza wartość faktury o podanym IDFaktury sumując wartości wszystkich jej pozycji. Jest wykorzystywana w funkcji WyswietlFakture. WyswietlFakture: CREATE OR REPLACE FUNCTION wyswietlfakture(idfaktury_ int4) RETURNS void AS DECLARE temp_wartosc numeric; DECLARE temp_rabat float; DECLARE temp_rabat_percent int; DECLARE do_zaplaty numeric; BEGIN IF EXISTS(SELECT * FROM Faktury WHERE IDFaktury=IDFaktury_) THEN temp_wartosc= (SELECT WartoscFaktury(IDFaktury_)); temp_rabat= (SELECT Rabat FROM Faktury WHERE IDFaktury=IDFaktury_); temp_wartosc = temp_wartosc - temp_wartosc * temp_rabat; temp_rabat_percent=temp_rabat*100; do_zaplaty= (SELECT KosztWysylki FROM Wysylka JOIN Faktury ON Wysylka.IDWysylki=Faktury.IDWysylki WHERE Faktury.IDFaktury=IDFaktury_); do_zaplaty = do_zaplaty + temp_wartosc; SELECT IDFaktury, Faktury.IDKlienta, NazwaKlienta, NazwaWysylki, WartoscFaktury(IDFaktury_) AS "Wartosc faktury", temp_rabat_percent AS "Rabat %", temp_wartosc AS "Wartosc z rabatem", KosztWysylki, do_zaplaty AS "Do zaplaty", Data FROM Faktury JOIN Klienci ON Faktury.IDKlienta=Klienci.IDKlienta JOIN Wysylka ON Faktury.IDWysylki=Wysylka.IDWysylki WHERE Faktury.IDFaktury=IDFaktury_; ELSE RAISE EXCEPTION "Faktura o podanym IDFaktury nie istnieje!"; END IF; END; wyświetla fakturę o podanym przez użytkownika IDFaktury. Po sprawdzeniu czy zadana faktura istnieje wyświetlane są wszystkie dotyczące jej informacje wraz z obliczonymi: rabatem, wartością faktury, wartością po zastosowaniu rabatu oraz kwotą do zapłaty uwzględniającą także koszty wysyłki. Procedura ta w znaczący sposób upraszcza prace z bazą. Wykonuje większość pracy na serwerze zmniejszając ruch w sieci.

13 WyswietlpozycjeFaktury: CREATE OR REPLACE FUNCTION wyswietlpozycjefaktury(idfaktury_ int4) RETURNS void AS BEGIN IF EXISTS (SELECT * FROM Faktury WHERE IDFaktury=IDFaktury_) THEN SELECT pf.idfaktury, pf.idtowaru, t.nazwatowaru, pf.ilosc, t.cenasprzedazy AS "Cena jednostki" FROM PozycjeFaktur pf JOIN Towary t ON pf.idtowaru=t.idtowaru WHERE pf.idfaktury=idfaktury_; ELSE RAISE EXCEPTION "Faktura o podanym IDFaktury nie istnieje!"; END IF; END; wyświetla wszystkie pozycje faktury o podanym IDFaktury. Funkcja ułatwia pracę z bazą i ułatwia pozyskiwanie informacji. 3. Triggery Triggery w PostgreSQL różnią się od tych w MSSQL. W ciele triggera podajemy warunki przy jakich trigger ma wykonywać tzw. Trigger Function. magazynzamowienia: CREATE TRIGGER magazynzamowienia AFTER UPDATE ON towary FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE mag_zam(); CREATE OR REPLACE FUNCTION mag_zam() RETURNS "trigger" AS DECLARE IDTowaru int; BEGIN IDTowaru=(SELECT IDTowaru FROM Inserted); IF (SELECT IloscWmagazynie FROM Towary WHERE Towary.IDTowaru=IDTowaru)<0 THEN UPDATE Towary SET IloscWzamowieniach=IloscWzamowieniach-IloscWmagazynie WHERE IDTowaru IN (SELECT IDTowaru FROM Inserted); UPDATE Towary SET IloscWmagazynie=0 WHERE IDTowaru IN (SELECT IDTowaru FROM Inserted); END IF; END;

14 uaktualnia pole IloscWzamowieniach w tablicy Towary dla towaru, dla którego IloscWmagazynie spadła poniżej zera. Wartość w polu IloscWzamowieniach zwiększana jest w takiej sytuacji o wartość jaka jest na minusie w polu IloscWmagazynie. Na koniec pole IloscWmagazynie ustawiane jest na 0 tak, aby nie było tam już wartości ujemnej. Dodajpunkty: CREATE TRIGGER punkty AFTER INSERT OR UPDATE ON faktury FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE dodaj_punkt(); CREATE OR REPLACE FUNCTION dodaj_punkt() RETURNS "trigger" AS' begin UPDATE KLIENCI SET punkty=punkty+1 WHERE IDKlienta IN (SELECT IDKlienta FROM Faktury WHERE Data=gettimestamp()); RETURN NEW; end; zwiększa wartość pola Punkty w tabeli Klienci dla klienta, na którego wystawiana jest nowa faktura. Dzięki wartości w polu Punkty można łatwo stwierdzić, którzy klienci robią najczęściej zakupy. Zabierzzmagazynu: CREATE TRIGGER zabierzzmagazynu AFTER INSERT ON pozycjefaktur FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE zabierz(); CREATE OR REPLACE FUNCTION zabierz() RETURNS "trigger" AS' DECLARE Ilosc integer; DECLARE IDTowaru_ integer; BEGIN Ilosc=(SELECT Ilosc FROM pozycjefaktur JOIN faktury ON pozycjefaktur.idfaktury=faktury.idfaktury); IDTowaru_=(SELECT Idtowaru FROM pozycjefaktur JOIN faktury ON pozycjefaktur.idfaktury=faktury.idfaktury); UPDATE Towary SET IloscWmagazynie=IloscWmagazynie-Ilosc WHERE IDTowaru=IDTowaru_; RETURN NEW; END;' uaktualnia pole IloscWmagazynie w tabeli Towary odejmując ilość danego towaru, na który wystawiana jest nowa

15 pozycja faktury. Backup bazy danych: Pracując nad naszym projektem nie zapomnieliśmy oczywiście o zaimplementowaniu procedury backup'owania naszej bazy danych. Do tego celu wykorzystaliśmy konsolowe narzędzia o nazwie pg_dump oraz psql. Pierwsze z nich służy do backup'owania bazy danych do pliku wyjściowego będącego skryptem sql zawierającym zestaw poleceń, który może służyć do odzyskania całej bazy danych. Składnia polecenia prezentuje się następująco: 'pg_dump nazwa_bazy > backup.out postgres$ pg_dump pbd2v2 > pbd2v2.out Istnieje również możliwość wykonania kopii zapasowej wszystkich baz danych znajdujących się na serwerze. Można to osiągnąć przy użyciu narzędzia o nazwie pg_dumpall postgres$ pg_dumpall > backup.out Po wykonaniu powyższego polecenia w pliku backup.out znajdzie się kopia wszystkich baz danych z serwera. Nawet najlepsze narzędzie służące do wykonywania backup'u bazy danych jest jednak niewiele warte jeśli przy wykonywaniu każdej kopii wymaga udziału administratora. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy zautomatyzować ten proces. I tutaj znów z pomocą przyszła nam szeroka elastyczność OpenSource. Napisaliśmy skrypt powłoki wykonujący backup istniejących na serwerze baz danych za nas. Kopie baz danych zapisywane są w osobnych plikach po kompresji gzip'em. Nazwy plików odpowiadają nazwą baz danych na serwerze nazwa_bazy.out.gz A oto skrypt: #!/bin/bash DIR=/backups/postgres/ [! $DIR ] && mkdir -p $DIR : LIST=$(psql -l -t awk '{ print $1}' grep -ve '^- ^List ^Name template[0 1]') for d in $LIST do pg_dump $d gzip -c > $DIR/$d.out.gz done

16 I sposób jego wykonania: postgres$ sh nazwa_pliku_ze_skryptem Bez zagłębiania się w szczegóły, skrypt pobiera nazwy istniejących baz danych z narzędzia psql i tworzy pliki o odpowiednich nazwach w katalogu /backups/postgres, który w razie potrzeby tworzy. Wykonanie tak przygotowanego skryptu możemy bez problemu zautomatyzować w systemie tak aby wykonywał się co jakiś czas lub/i w przypadku zdarzeń takich jak np przechwycenie zdefiniowanego komunikatu w logach. To tyle na temat wykonywania kopii zapasowej, a teraz o jej przywracaniu. Do odzyskania bazy danych z wykonywanego wcześniej backup'u używamywspomnianego już wyżej narzędzia psql. W przypadku gdy chcemy odzyskać pojedynczą bazę używamy następującej składni: 'psql -d nazwa_bazy -f plik_z_backupem' postgres$ psql -d pbd2v2 -f pbd2v2.out W przypadku odzyskiwania więcej niż jednej bazy z pliku utworzonego przy użyciu pg_dumpall używamy polecenia w formie: 'psql -f plik_z_backupami' postgres$ psql -f backup.out!uwaga! W razie konieczności wykonania, któregokolwiek z wyżej wymienionych poleceń z konta innego niż postgres lub gdy właścicielem bazy jest inny użytkownik należy użyć przełącznika -U 'nazwa_wlasciciela_bazy'. Oczywiście należy pamiętać o konieczności posiadania odpowiednich uprawnień. root# pg_dump -U ''postgres'' pbd2v2 > pbd2v2.out

17 Bezpieczeństwo dzięki RAID: Do zmniejszenia ryzyka utraty danych spowodowanego fizyczną awarią dysku twardego proponujemy zastosowanie na serwerze macierzy dyskowej RAID6 składającej się z 4 napędów. Wybór uzasadniamy faktem, że mimo wolniejszego zapisu w stosunku do najczęściej stosowanego RAID5 odporność na awarię systemu w wersji 6 jest dużo wyższa. W implementacji tej generowany jest drugi blok parzystości co wymaga stosowania nie jednego a dwóch dysków nadmiarowych. Korzyści płynących z tego rozwiązania jest kilka. Po pierwsze w razie awarii jednego z dysków nie jest konieczna natychmiastowa wymiana napędu i jego odbudowa gdyż macierz może pracować z pełną wydajnością, będąc jednocześnie wystarczająco bezpiecznym. Dzięki temu możemy odłożyć odbudowę na czas mniejszego obciążenia systemu. Co więcej w przypadku RAID6 w czasie trwania odbudowy uszkodzonego napędu cały system jest mniej obciążony gdyż na potrzeby obsługi przychodzących zapytań dostępnych jest więcej dysków. Jest to bardzo ważne szczególnie w czasach gdy pojemności dysków są coraz większe, a sam proces odbudowy zajmuje coraz więcej czasu. Nie zapominajmy że w 3-napędowym RAID5 nie możemy pozwolić sobie na awarię drugiego dysku przed zakończeniem odbudowy wcześniej uszkodzonego napędu. Na korzyść RAID6 przemawia dodatkowo fakt, że coraz częściej w miejsce szybkich dysków SCSI czy FC wstawia się tańsze i pojemniejsze, ale za to wolniejsze i bardziej awaryjne dyski SATA.

18 Replikacja: Postanowiliśmy przetestować system replikacji (Slony1) na naszej bazie. W tym celu dodaliśmy do bazy 4 tabele (dla celów testowych do replikacji): history accounts branches tellers Na początku definiujemy nowe zmienne systemowe: #!/bin/bash export CLUSTERNAME=klaster export MASTERDBNAME=pbd2v2 export SLAVEDBNAME=pbd2v2_slave export MASTERHOST=localhost export SLAVEHOST=localhost export REPLICATIONUSER=lesiu export PBD2V2USER=lesiu W systemie mamy już bazę MASTER, następnym krokiem jest utworzenie bazy SLAVE: gentoo# createdb -O $PBD2V2USER -h $SLAVEHOST $SLAVEDBNAME gentoo# pgbench -i -s 1 -U $PBD2V2USER -h $MASTERHOST $MASTERDBNAME Standardowo Slony-I nie kopiuje sobie bazy MASTER więc na początku należy ją skopiować do SLAVE: gentoo#pg_dump -s -U $REPLICATIONUSER -h $MASTERHOST $MASTERDBNAME psql -U $REPLICATIONUSER -h $SLAVEHOST $SLAVEDBNAME Następnie konfigurujemy naszą bazę do obsługi replikacji ( posłuży nam do tego skrypt 'slonik'): #!/bin/sh slonik <<_EOF_ cluster name = $CLUSTERNAME; node 1 admin conninfo = 'dbname=$masterdbname host=$masterhost user=$replicationuser'; node 2 admin conninfo = 'dbname=$slavedbname host=$slavehost user=$replicationuser'; init cluster ( id=1, comment = 'Master Node'); table add key (node id = 1, fully qualified name = 'public.history'); create set (id=1, origin=1, comment='all pgbench tables'); set add table (set id=1, origin=1, id=1, fully qualified name = 'public.accounts', comment='accounts table'); set add table (set id=1, origin=1, id=2, fully qualified name = 'public.branches', comment='branches table'); set add table (set id=1, origin=1, id=3, fully qualified name = 'public.tellers', comment='tellers table'); set add table (set id=1, origin=1, id=4, fully qualified name = 'public.history', comment='history table', key = serial); store node (id=2, comment = 'Slave node'); store path (server = 1, client = 2, conninfo='dbname=$masterdbname host=$masterhost

19 user=$replicationuser'); store path (server = 2, client = 1, conninfo='dbname=$slavedbname host=$slavehost user=$replicationuser'); store listen (origin=1, provider = 1, receiver =2); store listen (origin=2, provider = 2, receiver =1); _EOF_ Po wykonaniu powyższego skryptu mamy gotowe dwie bazy, wystarczy teraz uruchomić demony replikacji: na serwerze MASTER wpisujemy: gentoo#slon $CLUSTERNAME "dbname=$masterdbname user=$replicationuser host=$masterhost" a na SLAVE: gentoo#slon $CLUSTERNAME "dbname=$slavedbname user=$replicationuser host=$slavehost" (W naszym testowym przypadku jest to jedna i ta sama maszyna) Powinno pojawić się nam coś jak to:

20 Uruchamiamy replikacje poprzez skrypt: #!/bin/sh slonik <<_EOF_ cluster name = $CLUSTERNAME; node 1 admin conninfo = 'dbname=$masterdbname host=$masterhost user=$replicationuser'; node 2 admin conninfo = 'dbname=$slavedbname host=$slavehost user=$replicationuser'; subscribe set ( id = 1, provider = 1, receiver = 2, forward = no); _EOF_ Demony replikacji nasłuchały: W celu sprawdzenia czy bazy są jednakowe po replikacji wykonujemy skrypt: #!/bin/sh echo -n "**** comparing sample1... " psql -U $REPLICATIONUSER -h $MASTERHOST $MASTERDBNAME >dump.tmp.1.$$ <<_EOF_ select 'accounts:'::text, aid, bid, abalance, filler from accounts order by aid; select 'branches:'::text, bid, bbalance, filler from branches order by bid; select 'tellers:'::text, tid, bid, tbalance, filler from tellers order by tid; select 'history:'::text, tid, bid, aid, delta, mtime, filler, "_Slony-I_${CLUSTERNAME}_rowID" from history order by "_Slony-I_${CLUSTERNAME}_rowID"; _EOF_ psql -U $REPLICATIONUSER -h $SLAVEHOST $SLAVEDBNAME >dump.tmp.2.$$ <<_EOF_ select 'accounts:'::text, aid, bid, abalance, filler

21 from accounts order by aid; select 'branches:'::text, bid, bbalance, filler from branches order by bid; select 'tellers:'::text, tid, bid, tbalance, filler from tellers order by tid; select 'history:'::text, tid, bid, aid, delta, mtime, filler, "_Slony-I_${CLUSTERNAME}_rowID" from history order by "_Slony-I_${CLUSTERNAME}_rowID"; _EOF_ if diff dump.tmp.1.$$ dump.tmp.2.$$ >$CLUSTERNAME.diff ; then echo "Bazy są identyczne!! :)." rm dump.tmp.?.$$ rm $CLUSTERNAME.diff else echo "bląd, w pliku $CLUSTERNAME.diff możesz sprawdzić jakie są różnice" fi Wszystko działa, jak dodamy nowe wiersze w MASTER to w SLAVE zostaną natychmiast skopiowane.

22 Dodatkowe: Ze względu na trud jaki podjęliśmy, tworząc bazę przy użyciu narzędzi nie znanych nam wcześniej w obsłudze, nie udało nam się zaimplementować kilku mechanizmów, które w finalnej wersji bazy znaleźć się powinny. Jednak satysfakcja z nauczenia się czegoś nowego i zrobienia tego w tak bardzo cenionej przez nas idei otwartego oprogramowania rekompensuje te niedostatki :) A oto one: Baza nie jest zabezpieczona przed umyślnym usuwaniem z niej wpisów poza sytuacją, gdy nie pozawalają na to więzy integralności. Baza danych nie przewiduje możliwości zapamiętywania zmian cen towarów w czasie.

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL Jesień Linuksowa 2007, 22 września O projekcie... system replikacji danych dla PostgreSQL rozwijany od 2004 roku Open Source Licencja BSD Jan Wieck@Afilias... i inni aktualna seria 1.2.x

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH SIECI HOTELI

BAZA DANYCH SIECI HOTELI Paulina Gogół s241906 BAZA DANYCH SIECI HOTELI Baza jest częścią systemu zarządzającego pewną siecią hoteli. Składa się z tabeli powiązanych ze sobą różnymi relacjami. Służy ona lepszemu zorganizowaniu

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL,

Plan bazy: Kod zakładający bazę danych: DROP TABLE noclegi CASCADE; CREATE TABLE noclegi( id_noclegu SERIAL NOT NULL, Mój projekt przedstawia bazę danych noclegów składającą się z 10 tabel. W projekcie wykorzystuje program LibreOffice Base do połączenia psql z graficznym interfejsem ( kilka formularzy przedstawiających

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami

Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592. Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Kowalski Marcin 156439 Wrocław, dn. 3.06.2009 Jaśkiewicz Kamil 148592 Bazy Danych 1 Podstawy Projekt Temat: Baza danych do zarządzania projektami Spis treści Założenia Projektowe...1 Schemat Bazy Danych...1

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych

Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Aleksandra Kobusińska nr indeksu: 218366 Hurtownia Świętego Mikołaja projekt bazy danych Zaprezentowana poniżej baza jest częścią większego projektu bazy danych wykorzystywanej w krajowych oddziałach wiosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Cele. Definiowanie wyzwalaczy

Cele. Definiowanie wyzwalaczy WYZWALACZE Definiowanie wyzwalaczy Cele Wyjaśnić cel istnienia wyzwalaczy Przedyskutować zalety wyzwalaczy Wymienić i opisać cztery typy wyzwalaczy wspieranych przez Adaptive Server Anywhere Opisać dwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz

Wyzwalacze. do automatycznego generowania wartości kluczy głównych. Składnia instrukcji tworzacej wyzwalacz Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Grupa A (LATARNIE) Imię i nazwisko: Numer albumu: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: Nazwisko prowadzącego: 11: 12: Suma: Ocena: Zad. 1 (10 pkt) Dana jest relacja T. Podaj wynik poniższego zapytania (podaj

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery

BAZY DANYCH Cz III. Transakcje, Triggery BAZY DANYCH Cz III Transakcje, Triggery Transakcje Definicja: Zbiór operacji (modyfikacja danych, usuwanie, wstawianie, tworzenie obiektów bazodanowych), które albo wszystkie kończone są sukcesem, albo

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT );

CREATE TABLE autorzy ( id_autora SERIAL PRIMARY KEY, imie TEXT, nazwisko TEXT ); Projekt ilustruje przykładową bazę domowej biblioteczki. Baza ma za zadanie ułatwić skatalogowanie posiadanych książek wraz z podstawowymi informacjami na ich temat. Opis bazy: Książka może mieć wielu

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski

BAZY DANYCH PROJEKT. Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski Tomasz Osmelak, 258441 Wrocław, 26.01.2014 Instytut Matematyczny Wydział Matematyki I Informatyki Uniwersytet Wrocławski BAZY DANYCH PROJEKT Sprawdzający: dr hab. Robert Stańczy 1 Spis treści: 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON

PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON 1 PHP: bazy danych, SQL, AJAX i JSON SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bazy danych Co to jest MySQL? Jak się połączyć z bazą danych MySQL? Podstawowe operacje na bazie danych Kilka dodatkowych operacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz 1/9

Cheatsheet PL/SQL Andrzej Klusiewicz  1/9 Declare y integer; z varchar2(50); d date; null; Declare x integer:=10; null; x integer; x:=10; dbms_output.put_line('hello world'); for x in 1..10 loop Deklaracja 4 zmiennych. Jednej typu rzeczywistego,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Słonie pracują w stadzie

Słonie pracują w stadzie Słonie pracują w stadzie Adam Buraczewski aburacze@gmail.com GNU/Politechnika, 13.01.2007 r. Plan wykładu Wprowadzenie po co łączyć serwery bazodanowe? Transakcje rozproszone: 2PC, dblink, JTA Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Bartosz Jachnik - Kino

Bartosz Jachnik - Kino Bartosz Jachnik - Kino I. Opis bazy Prezentowana baza danych stworzona została na potrzeby prowadzenia kina. Zawiera ona 8 tabel, które opisują filmy grane w danym okresie w kinie, wraz ze szczegółowym

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi.

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Marek Robak Wprowadzenie do języka SQL na przykładzie baz SQLite Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Tworzenie tabeli Pierwsza tabela W relacyjnych bazach danych jedna

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Programowanie po stronie serwera w SZBD. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie po stronie serwera w SZBD Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Programowanie SZBD (DBMS) Procedury serwera Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Procedury składowane, funkcje i wyzwalacze Struktura bazy danych Tabela Oddziały ID Nazwa Adres 10 POZNAN Kwiatowa 3 20 WARSZAWA al. Jerozolimskie 22 30 KRAKOW Planty 14 40 WROCLAW Nad Odra 16 50 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia

BAZY DANYCH LABORATORIUM. Studia niestacjonarne I stopnia BAZY DANYCH LABORATORIUM Studia niestacjonarne I stopnia Gdańsk, 2011 1. Cel zajęć Celem zajęć laboratoryjnych jest wyrobienie praktycznej umiejętności tworzenia modelu logicznego danych a nastepnie implementacji

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 4 Wsady Procedury składowane Procedury składowane tymczasowe, startowe Zmienne tabelowe Funkcje

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli

1. Tworzenie tabeli. 2. Umieszczanie danych w tabeli 1. Tworzenie tabeli Aby stworzyć tabele w SQL-u należy użyć polecenia CREATE TABLE nazwa_tabeli (nazwa_pola1 właściwości_pola1, nazwa_pola2 właściwości_pola2, itd.) Nazwa_tabeli to wybrana przez nas nazwa

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne

Materiały. Technologie baz danych. Plan wykładu Kursory. Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Kursory jawne. Kursory niejawne Materiały dostępne są na stronie: Materiały Technologie baz danych aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Wykład 5: Kursory jawne. Podprogramy. Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

a) ile wynosiła populacja najbardziej i najmniej ludnego z województw (oraz jakie były ich nazwy)

a) ile wynosiła populacja najbardziej i najmniej ludnego z województw (oraz jakie były ich nazwy) Spis treści 1 TI:WTBD/Ćwiczenia 14 1.1 Sprawdzian 2 - SQL. 1.1.1 Grupa 1 1.1.2 przykład rozwiązania dla zadania gr. 1 1.1.3 Grupa 2 1.1.4 przykład rozwiązania dla gr. 2 TI:WTBD/Ćwiczenia 14 Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych przykład

Projektowanie bazy danych przykład Projektowanie bazy danych przykład Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeń wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko

Struktura drzewa w MySQL. Michał Tyszczenko Struktura drzewa w MySQL Michał Tyszczenko W informatyce drzewa są strukturami danych reprezentującymi drzewa matematyczne. W naturalny sposób reprezentują hierarchię danych toteż głównie do tego celu

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Poznanie złożonych i referencyjnych typów danych Poznanie konstrukcji kursora Poznanie kodu składowanego Poznanie procedur i funkcji 2 Złożone typy danych RECORD

Bardziej szczegółowo

Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyk

Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyk Bazy danych programowanie Wykład dla studentów matematyki 23 kwietnia 2017 Funkcje Funkcje definiuje się w Postgresie używajac konstrukcji CREATE FUNCTION nazwa(parametr typ,...) RETURNS typ-wyniku AS

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych

Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875. Projekt bazy danych Monika Sychla 241858 Daniel Smolarek 241875 Projekt bazy danych Naszym zadaniem było zaprojektowanie przykładowej bazy danych, w oparciu o zagadnienia jakie zostały wprowadzone w trakcie kursu z baz danych.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org

Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org plansoft.org PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Instrukcja instalacji aplikacji PlanSoft.org Oprogramowanie współpracuje z każdą wersją bazy danych Oracle, włączając darmową wersję XE Edition.

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2

Wyzwalacze. Anna Fiedorowicz Bazy danych 2 Wyzwalacze Wyzwalacze są specjalnymi procedurami składowanymi, uruchamianymi automatycznie w następstwie zaistnienia określonego typu zdarzenia. Ich główne zadanie polega na wymuszaniu integralności danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI

NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Kurs interaktywnej komunikacji wizualnej NARZĘDZIA WIZUALIZACJI Andrzej Łachwa andrzej.lachwa@uj.edu.pl 3 4/8 Zobacz film: http://www.ted.com/talks/david_mccandless_the_beauty_of_dat a_visualization.html

Bardziej szczegółowo

Baza danych hotel Maciej Gerus 258583

Baza danych hotel Maciej Gerus 258583 Baza danych hotel Maciej Gerus 258583 Baza ta składa się z 7 tabel (jak widać na rysunku) i pozwala wirtualnie zapisywać (oraz analizować) niektóre uproszczone elementy pracy przedsiębiorstwa oferującego

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS , Comarch DMS i Comarch DMS

Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń Comarch DMS , Comarch DMS i Comarch DMS Zmiany funkcjonalne i lista obsłużonych zgłoszeń 2017.3.0, i 2017.3.2 1. Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane modyfikacje wprowadzone w wersji 2017.3.0, i 2017.3.2. 2. Modyfikacje wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo