Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych"

Transkrypt

1 Łukasz Przywarty Wrocław, r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski 1 / 11

2 1. ETL Integration Services 1.1 Cel W ramach pierwszego etapu należało załadować dane z plików CSV do bazy MS SQL wykonując integrację i czyszczenie danych. Celem tych operacji jest uzyskanie spójnej i uporządkowanej bazy danych. Zadania integracji zostały wykonane przy użyciu narzędzia Integration Services pakietu MS SQL Server Transformacje Podstawowe zadanie skryptów ETL to integracja i usunięcie niespójności w danych źródłowych (nieprawidłowe wartości danych, niespójne sposoby kodowania wartości, niespójne relacje klucz obcy klucz główny itd.). Wstępne przygotowanie bazy danych: usuwanie istniejących baz danych (jeśli istnieją) i tworzenie nowych baz. Rysunek 1 Listing 1: drop tables (fragment) IF OBJECT_ID('notes', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE notes IF OBJECT_ID('course_group', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE course_group... Listing 2: create tables (fragment) CREATE TABLE course_group ( course varchar(8), course_group tinyint, course_type varchar(1) )... 2 / 11

3 Import danych do bazy: dane są pobierane z plików CSV i wstępnie przetwarzane np. poprzez moduł Derived Column. Etap kończy się wczytaniem danych do tabeli w bazie MS SQL Server. Proces (rys. 3) jest powtarzany dla wszystkich danych źródłowych (6 plików). Rysunek 2 Rysunek 3 Czyszczenie i ujednolicanie danych: najbardziej skomplikowany etap przetwarzania danych źródłowych (rys. 4). Rysunek 4 3 / 11

4 Całość rozpoczyna się od skryptu notes update, który: dodaje informacje o semestrze w kolumnie semester_type (letni gdy semestr parzysty, w przeciwnym razie parzysty), dodaje informacje o roku studiów na podstawie numeru semestru (1 oraz 2 semestr rok pierwszy, 2 i 3 rok drugi itd.) w kolumnie study_year, uaktualnia kolumnę exam w przypadku gdy komórka jest pusta zostaje w nią wpisane Z czyli zaliczenie. Listing 3: notes - update UPDATE [ dziekanat].[dbo].[notes] SET semester_type = 'zimowy' WHERE semester % 2!= 0 UPDATE [ dziekanat].[dbo].[notes] SET semester_type = 'letni' WHERE semester % 2 = 0 UPDATE [ dziekanat].[dbo].[notes] SET study_year = CASE WHEN semester = 1 THEN 1 WHEN semester = 2 THEN 1 WHEN semester = 3 THEN 2 WHEN semester = 4 THEN 2 WHEN semester = 5 THEN 3 WHEN semester = 6 THEN 3 WHEN semester = 7 THEN 4 WHEN semester = 8 THEN 4 WHEN semester = 9 THEN 5 ELSE 5 END UPDATE [ dziekanat].[dbo].[notes] SET exam = 'Z' WHERE exam = '' Skypt notes clear odpowiada za czyszczenie niewłaściwych danych w tabeli notes (nieprawidłowe oceny 0 lub 1 a także nieprawidłowy identyfikator nauczyciela 0). Listing 4: notes - clear DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] WHERE note = 0 OR note = 1 DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] WHERE teacher_id = 0 4 / 11

5 Skrypt course_group update usuwa niespójności między tabelami notes oraz course_group, a dokładnie niespójności pomiędzy kluczem obcym w tabeli faktów notes i kluczem głównym w tabeli wymiaru course_group. Listing 5: course_group - update INSERT INTO [ dziekanat].[dbo].[course_group] SELECT n.course, 1, 'W' FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] AS n LEFT JOIN [ dziekanat].[dbo].[course_group] AS c ON n.course = c.course WHERE (c.course IS NULL) GROUP BY n.course Skrypt course_group clear czyści tabelę course_group usuwa duplikaty wierszy oraz likwiduje rekordy, w których identyfikator kursu jest równy 0. Listing 6: course_group - clear DELETE SUB FROM (SELECT ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY course, course_group ORDER BY course) cnt FROM [ dziekanat].[dbo].[course_group]) SUB WHERE SUB.Cnt > 1 DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[course_group] WHERE course_group = 0 Skrypt teacher_title clear usuwa wiersze, które nie zawierają danych tzn. pole title lub title_long jest puste (w tabeli teacher_title). Listing 7: teeacher_title - clear DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[teacher_title] WHERE title_long = '' OR title = '' Skrypt teachers clear porządkuje tabelę teachers usunięte zostają puste rekordy (title_id, faculty, institute równe 0). 5 / 11

6 Listing 8: teeachers - clear DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[teachers] WHERE faculty = 0 OR institute IS NULL OR institute = '' DELETE FROM [ dziekanat].[dbo].[teachers] WHERE title_id = 0 Skrypt teachers update usuwa niespójności między tabelami notes oraz teachers (podobnie jak w przypadku tabel course_group oraz notes). Listing 9: teachers - update INSERT INTO [ dziekanat].[dbo].[teachers] SELECT n.teacher_id, 'M', 1, 'I-00', 1 FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] AS n LEFT JOIN [ dziekanat].[dbo].[teachers] AS t ON n.teacher_id = t.teacher_id WHERE (t.teacher_id IS NULL) GROUP BY n.teacher_id Tworzenie i formatowanie nowo powstałych tabel: w ramach etapu tworzone są tabele: workload - opisująca obciążenie prowadzącego w danym semestrze mierzone liczbą kursów), tabela notes_desc zawierająca kolumny, które nie są kluczami obcymi w tabeli faktów notes, oraz tabela notes_fact_table, która jest tabelą faktów. Rysunek 5 Skrypt course_group edit tworzy również kolumnę course_type w tabeli course_group oznaczającą typ zajęć (wykład W, laboratorium L itp.) Listing 10: course_group - edit UPDATE[ dziekanat].[dbo].[course_group] SET course_type = RIGHT(course, 1); 6 / 11

7 Aby poprawnie utworzyć tabelę workload należało: sprawdzić czy tabela przypadkiem już nie istnieje (jeśli tak usunąć starą wersję), wybrać z tabeli notes unikalne rekordy reprezentujące identyfikator nauczyciela oraz semestr i skopiować je do tabeli workload, policzyć liczbę ocen wystawioną przez jednego prowadzącego w konkretnym semestrze. Listing 11: workload - create IF OBJECT_ID('workload', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE workload SELECT DISTINCT teacher_id, semester INTO [ dziekanat].[dbo].[workload] FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] ORDER BY teacher_id ALTER TABLE [ dziekanat].[dbo].[workload] ADD course_count int UPDATE [ dziekanat].[dbo].[workload] SET course_count = (SELECT COUNT (DISTINCT notes.course) FROM notes WHERE notes.teacher_id = workload.teacher_id AND notes.semester = workload.semester) Tabele notes_desc i notes_fact_table tworzone są poprzez podzielenie tabeli tymczasowej notes_tmp. Listing 12: notes_desc - create IF OBJECT_ID('notes_desc', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE notes_desc... SELECT IDENTITY (bigint,1,1) AS notes_desc_id, semester, year, course, teacher_id, note, exam, student_id, semester_type, study_year INTO [ dziekanat].[dbo].[notes_tmp] FROM [ dziekanat].[dbo].[notes] SELECT notes_desc_id, semester, semester_type, study_year, year, exam INTO [ dziekanat].[dbo].[notes_desc] FROM [ dziekanat].[dbo].[notes_tmp] 7 / 11

8 Listing 13: notes_fact_table - create SELECT note, notes_desc_id, course, teacher_id, student_id, semester INTO [ dziekanat].[dbo].[notes_fact_table] FROM [ dziekanat].[dbo].[notes_tmp] 2. Model Analysis Services 2.1 Cel Drugi etap polega na zbudowaniu wielowymiarowego modelu danych. W tym celu należało określić relację między tabelami (tabelą faktów oraz tabelami wymiarów) oraz zdefiniować zmienne, które będą przedmiotem analizy, oraz zmienne wymiarów. Zadanie zostało wykonane przy pomocy narzędzia Analysis Services pakietu MS SQL Server Operacje Etap rozpoczęto od stworzenia nowego projektu, a także zdefiniowana Data Source oraz Data Source View, gdzie określa się relacje pomiędzy tabelami faktów i wymiarów (rys. 6). Rysunek 6: 8 / 11

9 Kolejnym krokiem było utworzenie nowej kostki wielowymiarowej, która korzysta z Data Source View. Należało również spełnić wymagania dotyczące analizowanych zmiennych oraz wymiarów, po których można prowadzić analizy. Rysunek 7 Kostka uwzględnia wymiary: courses hierarchia według identyfikatora kursu, grupy kursów oraz typu kursu (wykład, laboratorium, ćwiczenia itd.), student gender płeć studenta, teacher affiliation hierarchia według afiliacji prowadzącego ( identyfikator prowadzącego, instytut, tytuł naukowy), teacher gender płeć nauczyciela, teachers hierarchia według prowadzących (identyfikator prowadzącego, tytuł naukowy), 9 / 11

10 time hierarchia według czasu (semestr, typ semestru, rok studiów, rok kalendarzowy), workload miara obciążenie prowadzącego w semestrze. Rysunek 8 Dodatkowo zdefiniowano zmienną notes average, która reprezentuje średnią ocenę (listing 14). Zmienna wyliczana jest na podstawie sumy ocen podzielonej przez ich liczbę (zakładka Calculations w widoku kostki rys. 8). Listing 14: notes average [Measures][Notes summary]/[measures][notes count] Tak przygotowaną kostkę można umieścić na serwerze Analysis Services i przeglądać ją za pomocą Browsera. 2.3 Przykładowe analizy Analiza 1: zależność średniej oceny od płci prowadzącego oraz jego stopnia naukowego. Okazuje się, że w bazie nie istnieją prowadzący posiadający niektóre tytuły naukowe (np. kobiety z tytułem docenta lub doktora habilitowanego). Mężczyźni wraz ze wzrostem stopnia naukowego oceniają surowiej (w przeciwieństwie do kobiet). Najłagodniej oceniają mężczyźni oraz kobiety magistrowie, najsurowiej kobiety z tytułem doktora i mężczyźni z tytułem doktora habilitowanego. 10 / 11

11 Rysunek 9 Analiza 2: zależność liczby ocen od semestru oraz płci prowadzącego: Kobiety podczas całego okresu kształcenia studentów wystawiają mniejszą liczbę ocen. Ponadto z semestru na semestr zarówno kobiety jak i mężczyźni wystawiają coraz więcej ocen. Tendencja wzrostowa utrzymuje się do 7 semestru, a następnie mocno spada. Analiza 2: zależność liczby ocen od instytutu oraz roku kształcenia: Niektóre instytuty najwyraźniej nie kształcą studentów przez cały okres trwania studiów (np. I-17 czy I-22). Ponadto można zauważyć, że dalszy rok studiów charakteryzuje się wyższą średnią ocen. Prowadzący w instytutach oceniają bardzo różnie (świadczy to o wysokim poziomie kształcenia lub kiepskiej pracy studentów w przypadku ocen niskich oraz niskim poziomie kształcenia lub bardzo dobrej pracy studentów w przypadku ocen wysokich). Najwyżej ocenia instytut SWF, najniżej wydział W-11. Rysunek / 11

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE POSTGRESQL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY KOŁO NAUKOWE SYSTEMÓW OPEN SOURCE ŁUKASZ CPAK PIOTR LEŚNIAK NOWY SĄCZ, 2007 Temat: Baza danych sklepu. Sklep sprzedaje towary

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports.

Charakterystyka przestrzennych typów danych. do tworzenia raportów. Using spatial data types in reports. Materiały konferencyjne Bazy Danych i Business Intelligence Dr inż. Jacek Markus Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jacek.markus@gmail.com typów danych do tworzenia raportów. Using spatial data types

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo