CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną"

Transkrypt

1 CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną w tym sprzedaż napojów alkoholowych piwa DNI DAMNICY Każde pokolenie ma swój czas - PIKNIK SENIORA W STRZYŻYNIE imprezy plenerowej DNI DAMNICY KAŻDE POKOLENIE MA SWÓJ CZAS Oferta dotyczy obsługi imprez w dniach Piknik seniora otwarcie kompleksu rekreacyjnego w Strzyżynie oraz , na terenie gminnego kompleksu rekreacyjnego w Damnicy. o ramowym programie imprezy informacji udziela Grzegorz Gurłacz, tel , kom Informuję, że warunkiem przyjęcia przez CEiK w Damnicy oferty, jest spełnienie kryteriów zawartych w umowie stanowiącej załącznik do ogłoszenia określającej zakres i warunki obsługi gastronomicznej imprezy. Z pośród ofert wybrana zostanie ta, w której przedsiębiorca zaproponuje najwyższą kwotę za przekazanie wyłączności. Kwota wyjściowa nie mniejsza niż 2,000,00 brutto. W przypadku zadeklarowania przez kilku przedsiębiorców stawek w tej samej wysokości o wyborze ofert zadecydują: - ilość zabezpieczonego do obsługi sprzętu (ławy, stoły piwne, namioty, parasole) - ewentualne referencje posiadane przez firmę, a uzyskane od instytucji na których rzecz firma świadczyła podobne usługi w latach , - warunkiem podpisania przez CEiK Damnica umowy na obsługę gastronomiczną imprezy, w tym sprzedaż alkoholu jest uzyskanie przez przedsiębiorcę pozytywnej opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE DO DNIA 09 MAJA 2014 ROKU DO GODZINY 11:00 W BIURZE CEiK W DAMNICY Koperta powinna być opisana w widocznym miejscu: Konkurs ofert obsługa gastronomiczna XI DNI DAMNICY KAŻDE POKOLENIE MA SWÓJ CZAS OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 09 MAJA 2014 ROKU O GODZ. 13:00. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wyborze oferty. Oferta powinna zawierać: - wykaz ilościowy zabezpieczonego do obsługi imprezy sprzętu (ławy, stoły, namioty, parasole) - wysokość deklarowanej kwoty za przekazanie wyłączności na obsługę gastronomiczną imprezy, - mile widziana dokumentacja zdjęciowa zabezpieczonego sprzętu i referencje (wygląd stoisk, stan techniczny, estetyczny parasoli może mieć istotne znaczenie w przypadku zadeklarowania przez przedsiębiorców stawek za wyłączność w tej samej wysokości) CEiK Damnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

2 Formularz Ofertowy Odpowiadając na konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej Dni Damnicy Każde pokolenie ma swój czas opublikowany na stronie internetowej: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie CEiK w Damnicy: (Nazwa, adres firmy, numer kontaktowy).. 1. Oferujemy za przyznanie nam wyłączności kwotę brutto...pln. słownie W przypadku przyznania nam wyłączności-obsługi gastronomicznej podczas imprezy w dniach zobowiązujemy się do wpłacenia oferowanej kwoty na konto Organizatora konkursu w wyznaczonych terminach. Oferujemy następujący asortyment: Oferujemy następujące zaplecze gastronomiczne (zaplecze sprzętowe): 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie i akceptujemy wszystkie zawarte w nim informacje (miejscowość, data) (podpis)

3 UMOWA w sprawie Kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas imprez plenerowych DNI DAMNICY KAŻDE POKOLENIE MA SWÓJ CZAS Piknik Seniora w Strzyżynie oraz Wszyscy razem w Damnicy Umowa zawarta w dniu.roku w Damnicy pomiędzy: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Wincentego Witosa 13, Damnica, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Grzegorza Gurłacza dyrektora CEiK a zwanym dalej Wykonawcą 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gastronomicznych (w tym sprzedaży piwa) w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas imprezy plenerowej organizowanej na terenie gminy Damnica tj.: Dni Damnicy Każde pokolenie ma swój czas. Świadczenie usług w zakresie i na warunkach ustalonych niniejszą umową odbywać się będzie w dniach:, w okresie obowiązywania umowy nie dłużej jednak niż do godziny 18:00 w dniu r. 1. Obsługa gastronomiczna, o której mowa w 1, obejmuje: stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie (potrawy z grilla, rożna, hot-dogi, zapiekanki, itp. w ilości wystarczającej do obsługi wystawców, pracowników, zwiedzających imprezę. Sprzedaż alkoholu na podstawie stosownego zezwolenia, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Nieprzedłożenie Zamawiającemu stosownego zezwolenia jest równoczesne z rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązuje się wpłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 (dwa tysiące złotych). 2. Zapewnienia wystarczającej ilości miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem (parasolami lub daszkiem min. 17 parasoli i nie mniej niż 480 miejsc siedzących przy zachowaniu przelicznika: 1 kpl. piwny: stół + 2 ławki = 8 miejsc do siedzenia) 3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gotowych posiłków określonych w ust. 2 uczestnikom imprez po ustalonych przez siebie cenach. 2 W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprez oraz przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych oraz obowiązujących norm żywienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie i warunki, w tym pomieszczenia i sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków w zakresie świadczenia usług zbiorowego

4 żywienia, w tym przygotowania i sprzedaży posiłków zgodnie z niniejsza umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami sanitarnymi, które to przepisy i wymagania zobowiązuje się przestrzegać w ramach realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora, oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przestrzegania regulaminu imprezy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt zakazu sprzedaży podczas imprezy napojów w butelkach szklanych oraz w tworzywach innych większych objętościowo ponad 0,5 l. 3 W związku z niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Zapłaty kwoty.zł (słownie:..zł) za imprezę objętą umową za wyłączność na obsługę gastronomiczną. Wpłatę należy dokonać na konto Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy. 2. Utrzymania porządku i czystości w czasie trwania imprez, w tym wywóz wytworzonych odpadów (puszki, tacki, plastikowe kufle, itp.). 4 Umowa może ulec rozwiązaniu przed terminem, na jaki została zawarta, przez każda ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w terminie krótszym niż 10 dni od daty imprezy, kwota o której mowa w 3 nie podlega zwrotowi. 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 1. Naruszenia postanowień i warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności: a) Naruszenia ustaleń w zakresie sprzedaży i wydawania posiłków, b) Stwierdzenia przez Zamawiającego lub Sanepid rażących uchybień w zakresie warunków przygotowania i wydawania posiłków, c) Nie uregulowania przez wykonawcę opłaty określonej w 3. 6 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset zł). W przypadku gdy wartość szkody przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w zakresie różnicy pomiędzy wysokością poniesionej szkody, a wysokością kary umownej. 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w czasie trwania imprezy możliwy jest udział w niej gminnych Kół Gospodyń Wiejskich ze stoiskami promocyjnymi, na których będzie sprzedaż regionalnych potraw wypieki, ciasta, itp. (bez potraw mięsnych ciepłych, zimnych napoi), a także stoiska z watą cukrową, lodami, popcornem, haribo, itp. Zamawiający zapewnia Wykonawcy jedynie ograniczony dostęp do energii elektrycznej (6KW 16A). Prąd zostanie doprowadzony do tablicy rozdzielczej, ustawionej w miejscu skonsultowanym z Wykonawcą. Rozprowadzenie przyłączy od tablicy rozdzielczej do

5 poszczególnych urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Do tego celu Wykonawca stosował będzie jedynie atestowane przewody o odpowiednim przekroju. W przypadku stwierdzenia niesprawności stosowanych przewodów, Zamawiający może podjąc decyzję o odłączeniu Wykonawcy od energii elektrycznej. 8 Wykonawca nie może powierzać wykonania usług wynikających z umowy innym podmiotom lub innej osobie bez zgody Zamawiającego. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci aneksu. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy postanowienia niniejszej umowy w stosunku do osób trzecich. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr.. /PDT/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: Parkiem Naukowo-Technologicznym z siedzibą w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 c,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad:

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA

Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA Biuro Projektu: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 38, 32-300 Olkusz, Tel/fax (32) 643 13 72 UMOWA SZKOLENIOWA W dniu w pomiędzy: 1/ Cechem Rzemiosł Różnych w Olkuszu z siedzibą przy ulicy Króla Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo