SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice Sochaczew dnia 8 listopada 2007 r.

2 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o., ul. 1 Maja 16, tel. (046) , fax.(046) ogłasza przetarg ofertowy na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice Termin realizacji zamówienia (licząc od dnia podpisania umowy) - 30 dni Termin płatności 30 dni Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Sochaczewie (96-500), ul. 1 Maja 16, budynek Urzędu Miejskiego, II piętro, pokój nr 43 w dni robocze, w terminie od 8 listopada do 15 listopada 2007 r. (włącznie), w godz oraz pobrać ze strony internetowej Ewentualne pytania w związku z niniejszym ogłoszeniem kierować należy wyłącznie pisemnie w języku polskim przez sekretariat Zapraszającego (fax , ). Uprawnieni do kontaktów z oferentami: 1. Pan Bogdan Zasada. 2. Pan Arkadiusz Gawin Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Ogłoszenie o przetargu ofertowym na ekspertyzę mającą określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice Termin składania ofert upływa 15 listopada 2007 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2007 r. o godz w siedzibie Zamawiającego Kryteria oceny ofert: Cena oferty 100% Zastrzeżenie: Warunkiem dopuszczenia do rozpatrzenia oferty jest udokumentowane doświadczenie do badania stanu nawierzchni lotniskowych.

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 1. Przedmiot zamówienia Zarząd Spółki z o.o. Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew, Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice Termin realizacji zamówienia (licząc od dnia podpisania umowy) : 30 dni 1.2. Zakres zamówienia : 1. Określenie rzeczywistej nośności nawierzchni drogi startowej lotniska Sochaczew- Balice przeprowadzonej przy wykorzystaniu urządzeń, metod i procedur badawczych odpowiadających wymaganiom stawianym przez ICAO (zastosowaniu do pomiarów urządzeń do badania nawierzchni lotniskowych), wyrażonych w postaci wskaźnika PCN (Pavement classification number) z wykorzystaniem klasyfikacji ACN s i dla 80% operacji realizowanych samolotami typu Airbus A-320, Boeing B-737 oraz założeniu, że z istniejącej DS będzie obsługiwanych rocznie 1 mln pasażerów oraz 5 mln pasażerów/rok w ciągu najbliższych 10 lat (co dwa lata o 1 mln więcej niż w roku poprzednim) 2. Opracowanie wymagań inwestora dotyczących przebudowy badanej nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania, płyt postojowych dla uzyskania wartości standardowych parametrów określonych w załączniku 14 Konwencji ICAO przy zakładanym wyżej ruchu lotniczym. 3. Opracowania szacunkowego budżetu (kosztu netto w cenach 2007r) wymienionej w p.2 powyżej przebudowy. Wykonawca oprócz zastosowania innych metod powinien dokonać kilku odwiertów w celu weryfikacji składu i stanu podłoża oraz przedstawić powinien badania i zalecenia w formie opisowej i graficznej (przekroje, etc...).

4 1.3. Forma płatności 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury przewidzianych do zapłaty przez Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy 2 zostanie wystawione w dniu protokolarnego odbioru prac przez Zamawiającego wg terminów realizacji określonych w 2 pkt.1 umowy. 2. Płatność uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury Opracowanie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Aneksem 14 ICAO, a wszystkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. Projekt winien zawierać: 1. Określenie rzeczywistej nośności nawierzchni drogi startowej lotniska Sochaczew-Balice. 2. Opracowanie wymagań inwestora dotyczących przebudowy badanej nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania, płyt postojowych dla uzyskania wartości standardowych parametrów. 3. Opracowania szacunkowego budżetu (kosztu netto w cenach 2007r) wymienionej w p.2 powyżej przebudowy. Przygotowywana ekspertyza zostanie przekazana Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (całej dokumentacji). 2. Wymagania stawiane Oferentom Udokumentowane doświadczenie i posiadanie odpowiedniego sprzętu oraz znajomość technologii badania stanu nawierzchni lotniskowych. 3. Opis sposobu przygotowania ofert 3.1 Ofertę stanowi,,formularz oferty sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji. 3.2 W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego

5 reprezentanta Oferenta. 3.3 Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 3.4 Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3). 3.5 Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 3.6 Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach. 3.7 Koperta zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: OFERTA na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice oraz Nie otwierać przed 15 listopada 2007 r. godz Wskazane jest, aby koperta zewnętrzna poza oznakowaniem jw., była również opisana nazwą i adresem Oferenta 3.9 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Wymaga się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem. 4. Dokumenty składające się na ofertę 4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zaparafowaną propozycje umowy

6 4.1.3 Dokładny opis technologii wykonania badań i wykaz zastosowanego do tych badań sprzętu a także propozycję spisu treści (zawartości) raportu finalnego (ze spisem rysunków, szkiców, etc.) Dane o doświadczeniu zawodowym Oferenta potwierdzone pozytywnymi referencjami od poprzednich Inwestorów (z podaniem zakresu prac, miejscem wykonania oraz wartości) 5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5.1 Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie na piśmie. 5.2 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert 5.3 Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: Pan Bogdan Zasada Pan Arkadiusz Gawin w godz do OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY. 6. Okres związania ofertą Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 7. Miejsce i termin składania ofert 7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 7.2. Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2007.r o godzinie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

7 8. Otwarcie i badanie ofert 8.1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 15 listopada 2007 r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena (koszt) 100 % 9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, oraz oferuje wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia za najniższą cenę 9.4. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa wg formuły iż ważna oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt a pozostałe proporcjonalnie mniej Cena szacunkowa PLN netto. 10. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn. 11. Informacja o formalnościach po wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Podpis zatwierdzającego dokumentację Sochaczew dnia r

8 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć Oferenta) Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o. ul. 1 Maja Sochaczew Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice 1. OFERUJEMY WYKONANIE... ZA CENĘ::...netto słownie: OFERUJEMY WYKONANIE. ZA CENĘ:...brutto słownie:......

9 1. Powyższa cena jest ceną ryczałtową. 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 4. OFERTĘ niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1...., 2...., 3...., 4...., 5...., 6...., dn r.... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapraszającym jest Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew Sp. z o.o. (zwany dalej w treści Memorandum MPLS lub Zapraszającym) z siedzibą w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, wpisana do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON ,NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł. Zwany dalej Zamawiającym OPIS Istniejący obiekt wojskowy, II klasy, o powierzchni 691,1678 ha, zlokalizowany w gminie Sochaczew, znajduje się na terenie równinnym, w odległości 5 km na południowy-wschód od granic miasta Sochaczewa i między 37 i 45 km w kierunku zachodnim od Warszawy i 5 km na południowy wschód od miasta Sochaczew. Teren jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Szefostwa Infrastruktury Lotniskowej Sił Powietrznych. Teren posiada drogę startową o długości 2500 m i szerokości 60 m o nawierzchni betonowo-asfaltowej. Obiekt posiada czołowe pasy bezpieczeństwa oraz zapasowy, równoległy pas lądowania o nawierzchni trawiastej (2500m x 260m). Ponadto posiada dwustronne zasilanie energetyczne, niezbędne pozwolenia wodno-prawne oraz naturalną ochronę akustyczną przed hałasem obszar o pow. 148,75 hektarów lasu. Współrzędne geograficzne drogi startowej wynoszą ; szerokość 52 s i długość 20 s Średnia wysokość lotniska to: 92 m n.p.m. Obecnie znajduje się wieża kontroli ruchu, hangar oraz podstawowe budynki zaplecza technicznego. Bliższe informacje na temat Portu Lotniczego są dostępne na stronie internetowej

11 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DO ZADANIA 1 I. PRZEDMIOT UMOWY 1 Na podstawie udzielonego zamówienia z dnia. r. w trybie przetargu ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska Sochaczew-Bielice 2 Termin realizacji zamówienia (licząc od dnia podpisania umowy) - 30 dni w zakresie: 1. Określenia rzeczywistej nośności nawierzchni drogi startowej lotniska Sochaczew- Balice przeprowadzonej przy wykorzystaniu urządzeń, metod i procedur badawczych odpowiadających wymaganiom stawianym przez ICAO (zastosowaniu do pomiarów urządzeń do badania nawierzchni lotniskowych), wyrażonych w postaci wskaźnika PCN (Pavement classification number) z wykorzystaniem klasyfikacji ACN s i dla 80% operacji realizowanych samolotami typu Airbus A-320, Boeing B-737 oraz założeniu, że z istniejącej DS będzie obsługiwanych rocznie 2 mln pasażerów oraz 10 mln pasażerów/ rok w ciągu najbliższych 10 lat (co dwa lata o 2 mln więcej niż w roku poprzednim). 2. Opracowania wymagań inwestora dotyczących przebudowy badanej nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania, płyt postojowych dla uzyskania wartości standardowych parametrów określonych w załączniku 14 Konwencji ICAO przy zakładanym wyżej ruchu lotniczym. 3. Opracowania szacunkowego budżetu (kosztu netto w cenach 2007r) wymienionej w p.2 powyżej przebudowy. 4. Wykonawca oprócz zastosowania innych metod powinien dokonać kilku odwiertów w celu weryfikacji składu i stanu podłoża oraz przedstawić powinien badania i zalecenia w formie opisowej i graficznej (przekroje, etc...). 3 Na przedmiot umowy ujęty w 1 składa się opracowanie ekspertyzy określonej w 2 w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej (cała dokumentacja) 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury przewidzianych do zapłaty przez Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy 2 wystawiona może zostać w dniu finalnego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru prac przez Zamawiającego wg terminów realizacji określonych w 2 umowy z zastrzeżeniem p. 2 i 3 poniżej.

12 2. Zamawiający będzie miał 14 dni na przedstawienie ewentualnych uwag, wskazania usterek a Wykonawca będzie miał 14 dni od zgłoszenia tych uwag na usunięcie usterek, korektę przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 3. Płatność uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury i podpisania przez strony protokołu odbioru, który stwierdzał będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy. 4 W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 6 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 7 8 W sprawach spornych właściwym do rozstrzygania ich będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.4223.72.1.2014. Nowy Targ, dnia 20.08.2014 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo