UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO"

Transkrypt

1 UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zwana dalej Umow Umową, zawarta w.. w dniu... pomiędzy: 1. Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Bielańska 12, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 PLN wpłaconym w całości, zwanym dalej Bank Bankiem iem, reprezentowanym przez: z siedzibą w..., ul... zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla...,. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS..., NIP:,o kapitale zakładowym wynoszącym... *wpłaconym w całości, zwanym dalej Klientem Klientem lub Posiadaczem Rachunku reprezentowanym przez: 1

2 zwanymi razem Stronami a każdy odrębnie Stron Stroną Bank zobowiązuje się wobec Klienta do otwarcia i prowadzenia rachunku... na czas *określony od dnia... do dnia... / *nieokreślony, przechowywania na nim środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku. Rachunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi rachunek płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 25 Ustawy o Usługach Płatniczych. 2. W przypadku, gdy Umowa dotyczy więcej niż jednego rachunku, wszelkie odniesienia zawarte w Umowie do rachunku będą stanowiły odniesienia do każdego rachunku, którego dotyczy Umowa. 3. Wyciągi z rachunków będą przesyłane Klientowi po każdej zmianie salda rachunku w sposób wskazany w oświadczeniu złożonym przez Klienta w formie Załącznika nr 2 do Umowy, bez przesyłania miesięcznego wyciągu z rachunku Do Umowy ma zastosowanie obowiązujący w Banku Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych przez Rabobank Polska Spółka Akcyjna ( Regulamin Regulamin ), a także postanowienia innych aktów wydawanych przez Bank, wskazanych w Umowie lub Regulaminie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem, zastosowanie znajdą postanowienia Umowy. Regulamin podlega zmianom w trybie w nim wskazanym. Wszelkie pojęcia użyte w Umowie napisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że Umowa stanowi inaczej. 2

3 2. Działając na podstawie art. 16 Ustawy o Usługach Płatniczych Strony niniejszym uzgadniają, że przepisy działu II Ustawy o Usługach Płatniczych (Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych) w całości nie będą mieć zastosowania pomiędzy Stronami. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, Strony uzgadniają, że w odniesieniu do usług płatniczych świadczonych przez Bank w ramach obsługi rachunku bankowego Klienta nie będą mieć zastosowania w całości następujące przepisy Ustawy o Usługach Płatniczych: art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2,4,5, art. 47, art. 48 oraz art Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym Klienta są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej stosownie do zasad określonych w Regulaminie oraz w wysokości określanej przez Bank w Tabeli Oprocentowań. Aktualne informacje o obowiązującym oprocentowaniu udostępnione są w siedzibie Banku w formie Tabeli Oprocentowań oraz na stronie internetowej Banku (www.rabobank.pl). 2. Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku określa Regulamin, chyba że co innego wskazano w Umowie. 3. Kapitalizacja odsetek następuje w terminach i na zasadach wskazanych w Tabeli Oprocentowań Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, bez potrzeby wypowiadania warunków Umowy, wysokości oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku, w przypadku, gdy wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego wyznaczana przez Radę Polityki Pieniężnej będąca podstawą 3

4 oprocentowania operacji otwartego rynku NBP ulegnie zmianie przynajmniej o 0,1 punktu procentowego. 2. Zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku wprowadzane są w Tabeli Oprocentowań i nie stanowią zmiany Umowy Zmiany wysokości prowizji i opłat bankowych nie stanowią zmiany Umowy, nie wymagają wypowiedzenia warunków Umowy i obowiązują Klienta od dnia określonego przez Bank, o czym Bank poinformuje Klienta na piśmie, w treści wyciągu z Rachunku lub za pośrednictwem Aktualne informacje o obowiązującej wysokości prowizji i opłat udostępnione są w formie Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.rabobank.pl). 2. Kwota należnych Bankowi opłat i prowizji pobierana jest w ciężar rachunku, którego te opłaty i prowizje dotyczą, chyba że Strony postanowiły inaczej. Klient upoważnia Bank do pobierania z rachunku wszelkich należnych mu prowizji i opłat związanych z prowadzeniem danego Rachunku lub z realizacją dyspozycji złożonej przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Bank ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, Prawie bankowym oraz Ustawie o Usługach Płatniczych oraz innych znajdujących zastosowanie aktach prawnych. W szczególności, Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej, a także, jeżeli szkoda jest wynikiem zastosowania przez Bank procedur wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu i innych przepisów dotyczących prania pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Działanie siły wyższej stanowi jakiekolwiek wydarzenie następujące z przyczyn leżących poza kontrolą Banku i obejmuje m.in. działania władz publicznych, 4

5 strajki, czasowe lub stałe zamknięcie całości lub części zakładu pracy, katastrofy naturalne rozruchy, działania wojenne. Bank nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy posiadacza lub osoby trzeciej, za którą Bank nie ponosi odpowiedzialności na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów prawa. 2. W przypadku opóźnienia w realizacji zlecenia płatniczego z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank dokona na rzecz Klienta wypłaty kary umownej w wysokości równowartości kwoty odsetek należnych od środków zgromadzonych na Rachunku za okres równy okresowi opóźnienia, a w przypadku przelewów transgranicznych, równowartości kwoty odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej zleceniem za okres od końca terminu przewidzianego na realizację zlecenia, do dnia uznania rachunku banku beneficjenta. Klient nie może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną. Odpowiedzialność Banku jest wyłączona, jeżeli okaże się, iż opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy lub beneficjenta. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jeżeli w przeprowadzaniu rozliczenia transgranicznego uczestniczy (pośredniczy) inny bank i z przyczyn leżących po stronie tego Banku rozliczenie zostało przeprowadzone nieterminowo lub niepoprawnie. 7 Na pisemny wniosek Klienta, Bank może otworzyć rachunek pomocniczy. 8 Po przekazaniu przez Klienta danych zawartych w Załącznikach nr 7, 8 i 10 do Umowy oraz spełnieniu przez Klienta minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 7 do Umowy, Bank udostępni Klientowi system bankowości elektronicznej zwany dalej lub Systemem. 5

6 9 1. Szczegółowe warunki udostępnienia i zasady współpracy Klienta z Bankiem w związku z korzystaniem przez Klienta z Systemu określone są w Regulaminie Bankowych Usług Elektronicznych Rabobank Polska S.A., stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy. 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Bankowych Usług Elektronicznych Rabobank Polska S.A., który został mu dostarczony przy podpisaniu Umowy i akceptuje określone w nim warunki świadczenia elektronicznych usług bankowych za pośrednictwem Systemu. 10 Klient przyjmuje do wiadomości, że informacja dotycząca pozasądowych procedur wnoszenia skarg do organu sprawującego nadzór nad Bankiem na działanie Banku lub jego agenta, w związku ze świadczeniem usług płatniczych, znajduje się na stronie internetowej Banku (www. rabobank.pl). 11 Strony dodatkowo postanawiają co następuje: Bank zobowiązuje się umożliwić Klientowi generowanie i korzystanie z Zindywidualizowanych Kont Technicznych powiązanych z Rachunkiem: TAK / NIE Klient jest zobowiązany do przekazywania Bankowi wszelkich niezbędnych informacji w zakresie danych, o których mowa w Ustawie o Przeciwdziałaniu. niepotrzebne skreślić 6

7 13 1. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia na piśmie Umowy zawartej na czas nieokreślony za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia. W przypadku umów zawartych na czas określony Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu, na który została zawarta. 2. Zasady wypowiadania Umowy przez Bank są określone w Regulaminie. 14 Wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile inaczej nie postanowiono w jej treści lub odpowiednich regulaminach i innych aktach wydawanych przez Bank, a mających zastosowanie do Umowy. 15 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Klient niniejszym wyraża zgodę na ujawnianie przez Bank informacji dotyczących Klienta lub Umowy (oraz dokumentacji związanej z Umową), które są objęte tajemnicę bankową Rabobank International (Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów) oraz wszystkim podmiotom, dla których spółka ta jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio dominującym lub zależnym wg informacji zamieszczonych na stronie W szczególności, informacje, o których mowa powyżej obejmują wszelkie dokumenty i informacje, dotyczące czynności bankowych dokonywanych na podstawie Umowy oraz dotyczące Klienta, do których przekazywania Klient jest wobec Banku zobowiązany na mocy postanowień Umowy. Niniejsze oświadczenie obejmuje także zgodę na 7

8 przetwarzanie danych przez podmioty wskazane powyżej. 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, jak również może żądać poprawienia nieprawidłowych danych. 17 Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnianie przez Bank osobom trzecim zarówno danych objętych tajemnicą bankową jak i danych osobowych - również w celu dalszego przetwarzania - których udostępnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem przez Bank w systemie SEPA (Single Euro Payments Area) płatności (wychodzących i przychodzących na rachunki bankowe) koniecznych dla prawidłowego wykonania Umowy. Krąg osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi EBA Clearing Societe par Actions Simplifiee a Capital Variable, z siedzibą zarejestrowaną we Francji, przy 4, rue de Galliéra Paris, oraz podwykonawcy, z którymi EBA Clearing może współpracować jako operator systemu STEP2 SEPA Credit Transfer w celu realizacji polecenia przelewu SEPA. 18 Na podstawie art. 18 ust. 4 Ustawy o Przeciwdziałaniu Bank nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymanie transakcji lub blokadę rachunku dokonaną zgodnie z przepisami tejże ustawy. Zgodnie z art. 20 oraz art. 20 w zw. z art. 20d ust. 3 Ustawy o Przeciwdziałaniu, w przypadku gdy rachunek został zablokowany lub transakcja została wstrzymana lub dokonano zamrożenia wartości majątkowych z naruszeniem prawa, odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Skarb Państwa na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 19 Bank oświadcza, że jest objęty obowiązkowym system gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 8

9 20 Sprawy sporne wynikające z Umowy rozpatruje Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Banku. 21 Wszelkie pojęcia użyte w Umowie napisane z wielkiej litery i nie zdefiniowane odrębnie mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 22 Składając podpis pod Umową, Klient oświadcza, iż zapoznał się i otrzymał następujące dokumenty : Załączniki: 1. Karta Wzorów Podpisów 2. Tryb przesyłania wyciągów bankowych Oświadczenie Klienta 3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dokonywania rozliczeń pieniężnych przez Rabobank Polska S.A. 4. Tabela Prowizji i Opłat Bankowych 5. Tabela Oprocentowań 6. Terminy realizacji zleceń płatniczych 7. Wymagania techniczne i konfiguracja Systemu 8. Lista rachunków 9. Zlecenie Modyfikacji 10. Użytkownicy Systemu 11. Regulamin bankowych usług elektronicznych Rabobank Polska S.A. 12. Nadanie uprawnień Superużytkownika 13. Karta Wzorów Podpisów Elektronicznych (pieczęć firmowa i podpisy osób (pieczęć firmowa i podpisy osób reprezentujących Klienta) reprezentujących Bank) 9

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo