Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz"

Transkrypt

1 Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie, umożliwiający gromadzenie (naklejanie) Punktów naliczanych w związku z nabywaniem Produktów. Infolinia linia telefoniczna o numerze , którą Organizator udostępni podczas trwania Programu Uczestnikom, dla celów kontaktowych w związku z organizacją Programu. Konto miejsce w komputerowym systemie obsługującym Program, w ramach którego gromadzone są Punkty przez Uczestników. Dostęp do Konta możliwy jest za pośrednictwem Strony internetowej Programu po wprowadzeniu numeru Konta i hasła. Stan Konta Uczestnik może sprawdzić również wysyłając sms-a o treści i na nr wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu lub dzwoniąc na Infolinię. Katalog Nagród wykaz Nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora w ramach Programu, zawierający: zestawienie wartości zakupów Produktów określonych w ofercie handlowej Organizatora oraz ilości Punktów, które można uzyskać za zakup tych Produktów; termin dostępności Nagród oferowanych przez Organizatora w Programie. Katalog Nagród dostępny jest na Stronie internetowej Programu, a także zostanie przesłany do Uczestnika po dokonaniu rejestracji w Programie. Edycja - Czas trwania programu Mistrzowie Tytana dzieli się na Edycje stanowiące okres czasu trwający od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca roku następnego. Numery Edycji następują kolejno po sobie. O rozpoczęciu nowej Edycji programu uczestnicy są informowani drogą internetową i mailową oraz w katalogu nagród obowiązującego podczas trwania danej Edycji. Nagrody określone w Katalogu Nagród i na Stronie Internetowej Organizatora produkty, stanowiące własność Organizatora, które Uczestnicy otrzymują w zamian za Punkty zgromadzone w Programie. Organizator Agencja Reklamowa ZI-CO ( Zi Co Sp. Zo.o.) z siedzibą we Wrocławiu (52-427), ul. Kupiecka 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca kapitał zakładowy wwysokości zł, NIP , REGON , na podstawie odrębnej

2 umowy zawartej z podmiotem trzecim (Selena S.A.) uprawniony jest w szczególności do naliczania Uczestnikom Punktów za zakupione Produkty, do wymiany Punktów na Nagrody oraz do dostarczania Nagród Uczestnikom. Produkt określony na Stronie internetowej Programu towar, stanowiący własność Organizatora, w związku z którym przyznawane są Punkty. Program MISTRZOWIE TYTANA program lojalnościowy, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. Punkty jednostki naliczane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzające dokonanie zakupu Produktów, których aktualnie posiadaną ilość Uczestnik może weryfikować w ramach Konta. Punkt Sprzedaży lokalizacja, w której Uczestnik Programu dokonuje zakupu Produktu i nabywa prawo do otrzymania Nagrody. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie MISTRZOWIE TYTANA. Strona internetowa Programu strona serwis internetowy służący do publikacji informacji dotyczących Programu, Katalogu Nagród, Regulaminu Programu, składania zamówień na Nagrody. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w charakterze konsumenta lub przedsiębiorcy. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem Nagród zawiera wszystkie warunki, które Uczestnik akceptuje poprzez pobranie pierwszych Punktów. 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizator określił datę rozpoczęcia Programu na dzień Program zostanie zakończony z dniem ustalonym przez Organizatora. Organizator poinformuje Uczestników o terminie zakończenia Programu, na co najmniej jeden (1) miesiąc przed terminem zakończenia poprzez opublikowanie stosownej informacji na Stronie internetowej Programu. Zasady uczestnictwa w Programie 1. W Programie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która osobiście dokonuje zakupów Produktów w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu, jako konsument lub przedsiębiorca.

3 2. Uczestnikiem Programu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy spółek: Zi-Co Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ani członkowie ich rodzin. 3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktów w Punktach Sprzedaży oraz akceptacja Regulaminu. 4. Dodatkowo, Uczestnik, który przystąpił do Programu w sposób określony w ust. 3 powyżej, powinien zarejestrować się w Programie w jeden z poniższych sposobów: 1. rejestracja na Stronie internetowej Programu (www.mistrzowietytana.pl) poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. po tak dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres podany w formularzu rejestracyjnym hasło dostępu do Konta na Stronie internetowej Programu; 2. wypełnienie druku formularza rejestracji dostępnego w Punktach Sprzedaży Produktów, a następnie odesłanie prawidłowo (kompletnie) wypełnionego formularza na wskazany w nim adres; 3. rejestracja telefoniczna za pośrednictwem Infolinii nr tel w dni robocze (poniedziałek piątek) w godzinach , polegająca na podaniu danych do rejestracji oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych i akceptacji Regulaminu. 5. Po zarejestrowaniu się w Programie Uczestnik otrzyma na adres wskazany podczas procedury rejestracji przesyłkę zawierającą list z podziękowaniem za rejestrację, Katalog Nagród, Formularz Rejestracji Transakcji oraz drobny upominek. 6. Zarejestrowany Uczestnik Programu uprawniony będzie do zamówienia dodatkowego Katalogu Nagród oraz Formularza Rejestracji Transakcji poprzez wysłanie sms-a na numer wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu. Druk Formularza rejestracji będzie również dostępny do pobrania na Stronie internetowej Programu. Dane osobowe 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na administrowanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty wskazane podczas procedury rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.), w formie oświadczenia woli złożonego podczas procedury rejestracji, zgodnie z postanowieniami rozdziału III niniejszego Regulaminu. 2. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji, zgodnie z postanowieniami rozdziału III pkt 4, jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), w celach związanych z realizacją Programu oraz w innych celach, na które Uczestnik wyraził zgodę, w szczególności w celach marketingowych. 3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji i ich usuwania, poprzez dostęp do Konta za pośrednictwem Strony internetowej Programu, przesłanie stosownej pisemnej informacji do Organizatora bądź za pośrednictwem Infolinii.

4 4. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie danych osobowych. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody wymaga przesłania przez Uczestnika stosownego oświadczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Gromadzenie Punktów 1. Podstawą przyznania Punktów jest dokonanie zakupu Produktów w Punkcie Sprzedaży. 2. W momencie zakupu Produktu w Punkcie Sprzedaży, Użytkownik otrzymuje Punkty w ilości wskazanej każdorazowo na opakowaniu Produktu. 3. Punkty związane z nabywaniem Produktów gromadzone są na Koncie Uczestnika. Uczestnik posiada możliwość wglądu do zgromadzonych Punktów poprzez: 1. zalogowanie się na Stronie internetowej Programu; 2. wysłanie sms-a na numer wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu za pośrednictwem modułu wysyłania wiadomości sms ze Strony internetowej Programu; 3. dzwoniąc na Infolinię. 4. Konto jest przypisane tylko do jednego Uczestnika i tylko on jest dysponentem gromadzonych na nim Punktów. Punkty zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika nie mogą być przekazane w żaden sposób innemu Uczestnikowi Programu. 5. Punkty naliczane i przydzielane są przez Organizatora. 6.W danej edycji programu honorowane są naklejki z dwóch poprzednich edycji. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem lub w innych uzasadnionych sytuacjach Punktów danemu Uczestnikowi na zasadach innych niż obowiązujące w danym momencie. 7. Programem objęte są zakupy Produktów dokonane od początku czasu trwania Programu do jego zakończenia. 8. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup w celu weryfikacji, że podstawą zdobytych Punktów były rzeczywiście zakupy dokonane przez Uczestnika. Wymiana Punktów na Nagrody 1. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na przedmioty inne niż określone przez Organizatora, jako Nagrody. 2. Odebranie Nagrody możliwe jest tylko po wykorzystaniu Punktów zgromadzonych na Koncie. 3. Uczestnik może odebrać Nagrodę, składając zamówienie na Nagrodę w jeden z

5 następujących sposobów: 1. wypełniając formularz zamówienia na Stronie internetowej Programu, 2. przesyłając poprawnie wypełniony druk zamówienia dostępny w Punktach Sprzedaży na wskazany w nim adres, 3. wysyłając sms-a na numer wskazany przez Organizatora na Stronie Internetowej Programu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Punktów zgromadzonych przez Uczestnika lub danych podanych przed odbiorem Nagrody, pod kątem ich rzetelności i prawdziwości. W celu weryfikacji tych danych Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia na Nagrodę w przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych, a Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia z tym związane. W razie stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika są rzetelne i prawidłowe, Organizator przystąpi do realizacji zamówienia na Nagrodę. 5. Odbiór Nagrody jest możliwy tylko pod warunkiem, że Uczestnik zgromadził na Koncie wymaganą przez Organizatora ilość Punktów i uiścił Cenę. 6. Nagrody będą dostarczane Uczestnikom za pośrednictwem firm kurierskich w terminie do 2 tygodni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na Nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firm kurierskich związane z doręczaniem Nagród Uczestnikom, skutkujące w szczególności opóźnieniem w doręczaniu Nagród. 7. Odebranie Nagrody skutkować będzie pomniejszeniem ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika o ilość Punktów określoną w Katalogu dla danej Nagrody. 8. Nagrody odebrane przez Uczestników nie podlegają, zwrotowi lub wymianie. Uczestnik nie może domagać się również od Organizatora zwrotu Punktów, o które zostało pomniejszone Konto Uczestnika. Ewentualna wymiana Nagrody na inną stanowi jedynie dobrą wolę Organizatora. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Katalogu Nagród, w tym także do rozszerzenia asortymentu Nagród. Termin dostępności Nagród określony jest w Katalogu Nagród oraz na Stronie internetowej Programu. Nagrody mogą być niedostępne w Programie wskutek upływu określonego terminu lub wskutek wyczerpania zapasów Nagród. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia danej Nagrody inną, podobną do tej, do której prawo przysługuje Uczestnikowi, a także do wycofania Nagród z Katalogu Nagród. W przypadku zastąpienia lub wycofania Nagrody z Katalogu Nagród bądź wyczerpania się zapasów Nagrody, Uczestnik ma prawo do wyboru innej Nagrody lub do kontynuowania zbierania Punktów. O zastąpieniu lub wycofaniu danej Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez zamieszenie stosownej informacji na Stronie internetowej Programu. 11. Organizator może zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów na Nagrodę nie znajdującą się w Katalogu Nagród. 12. Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia współpracy z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom.

6 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią praw do Nagrody. 14. W zamian za przesłane punkty klienci uczestniczący w programie lojalnościowym będą uprawnieni do otrzymania specjalnego rabatu wynoszącego 99,99% wartości produktu; cena zakupu nie może być jednak mniejsza niż 1 zł netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. Cena ta zostanie uiszczona w formie pobrania podczas dostawy zamówionych produktów; strony mogą jednak zgodnie ustalić inny sposób płatności. Każda transakcja zostanie udokumentowana zgodnie z właściwymi przepisami (np. zostanie wystawiony paragon potwierdzający zakup). Informacja o ilości punktów, jaką należy zgromadzić, aby zakupić dany produkt z rabatem jest umieszczona na stronie internetowej Rabat nie przysługuje w przypadku, gdy wartość produktu przewyższa kwotę, o której mowa w następnym punkcie (15) i jest dostępny jedynie w przypadku produktów, które nie przekraczają tej wartości. 15. Jeżeli w zamian za przesłane punkty klienci uczestniczący w programie lojalnościowym dokonają wyboru produktu o wartości rynkowej powyżej 760 zł brutto, wówczas nagrodą klienta jest wybrany produkt oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do potrącenia z nagrody pieniężnej należnych zobowiązań publicznoprawnych, należnych od całości nagrody (rzeczowej i pieniężnej), od której Organizator konkursu ma obowiązek pobrać podatek, jako płatnik a klient na powyższe potrącenie wyraża zgodę. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami będą rozpatrywane tylko po złożeniu przez Uczestnika pisemnego, uzasadnionego, wniosku do siedziby Organizatora wraz z oryginałem lub kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 2. Organizator nie rozpatruje reklamacji dotyczących Produktów zakupionych przez Uczestników, a wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane do Punktu Sprzedaży lub Producenta. 3. Reklamacje dotyczące Produktów Uczestnicy mogą zgłaszać w Punktach Sprzedaży lub odpowiednich punktach serwisowych danego producenta Produktu. Uprawnienia Uczestników z tytułu gwarancji na Produkt, w przypadku jej udzielenia przez producenta lub sprzedawcę, powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi producenta bądź sprzedawcy. 4. Selena SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępności w danym Punkcie Sprzedaży towarów oznakowanych naklejkami, biorącymi udział w Programie. W szczególności Selena SA nie odpowiada za brak naklejek na towarach, dostarczonych do Punktów Sprzedaży, z uwagi na działania osób trzecich (dostawców, klientów). Postanowienia Końcowe 1. Niezaakceptowanie Regulaminu powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z Programu. 2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu może skutkować cofnięciem przez Organizatora części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym utratą części lub wszystkich Punktów, przy czym zastosowany przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

7 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Programu, za pośrednictwem Infolinii oraz w siedzibie Organizatora. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie i bez podania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu oraz o jej wejściu w życie Organizator poinformuje Uczestników e- mailem lub za pośrednictwem poczty. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja

Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Informacja o zmianie Regulaminu Akcji Ostra Promocja Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy ul. Batalionu Platerówek 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo