ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 17/1.19/ Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5, lok Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej. 2. Szczegółowy zakres ekspertyzy (50-60 stron): 2.1. Spółdzielnie uczniowskie w Polsce Historia, prawne podstawy tworzenia i działania spółdzielni uczniowskich, stan obecny, słabe i mocne strony spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, szanse i zagrożenia jej rozwoju Spółdzielnie uczniowskie jako sposób edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej Czy spółdzielnie uczniowskie są obecnie dobrym sposobem edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Jeżeli nie, to czy mogą być takim sposobem i co do tego byłoby potrzebne? Jakie zmiany istniejących regulacji prawnych mogłyby wzmocnić rolę spółdzielni uczniowskich jako sposobu edukowania i przygotowania do przedsiębiorczości społecznej? 2.3. Inne sposoby edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej Jakie są obecnie inne sposoby edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej stosowane w systemie szkolnym, z uwzględnieniem: - podstawy programowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ponadgimnazjalnych, - formuły projektu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych, - przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jakie są możliwości poszerzenia obecnie stosowanych sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie szkolnym? Jakie zmiany prawne byłyby do tego niezbędne?

2 2.4. Rekomendacje dotyczące działań, które zwiększyłyby skalę i zakres edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w polskim systemie szkolnym, w szczególności dotyczących zmian obowiązującego prawa Celem ekspertyzy jest zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji publicznej jako instytucji wspierających ekonomię społeczną, przedsiębiorców społecznych, ekspertów oraz przedstawicieli podmiotów wspierających przedsiębiorczość społeczną w zakresie unijnych i krajowych regulacji dotyczących pomocy społecznej oraz praktyki ich stosowania w odniesieniu do przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Dotychczas kwestie związane z pomocą publiczną są bardzo słabo rozpoznane w działaniach związanych z przedsiębiorczością społeczną w Polsce i wiedza na temat stosowania regulacji krajowych i unijnych oraz ich konsekwencji dla przedsiębiorców społecznych jest znikoma. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi świadczone przez autorów. 3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji (wykonanie ekspertyz) zamówienia wynosi 20 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie świąt) od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego. 4. Warunki udziału w postępowaniu Analiza może zostać wykonana przez jednego lub dwóch ekspertów. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe wymagania, albo wskazać do realizacji zamówienia osobę, którą dysponują i która będzie realizowała zamówienie spełniającą poniższe wymagania: 1) wykształcenie wyższe prawnicze i/lub stopień naukowy w zakresie nauk prawniczych; 2) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa administracyjnego i/lub publicznego lub oświatowego; 3) dorobek analityczny w zakresie oceny stosowania prawa; 4) jeden z ekspertów powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości społecznej; 5) jeden z ekspertów powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie oświaty i edukacji. Ocena spełniania przedstawionego powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu.

3 5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków Zamawiający w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów: Ad. 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), 4.5): CV osoby - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i spełniające poniższe wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną, wskazanie podstawy do dysponowania taką osobą (umowa o pracę, zlecenie, etc.). Ad 4.1): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku. Ad. 4.2): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku. Ad. 4.3): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Ad. 4.4): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: typ działań związanych z przedsiębiorczością społeczną (miejsce, termin działań) lub zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Ad. 4.5): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: typ działań związanych z oświatą/edukacją (miejsce, termin działań) lub zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 7. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub

4 poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (skan). 2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Elementy oferty Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz Oferty; 2) CV; 3) Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 4) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 5) W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 6) Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 1) Izabela Przybysz, Kierownik Programu Polityki Społecznej; tel , fax ; 9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Instytutu Spraw Publicznych, pod adresem ul. Szpitalna 5 lok. 22 lub przesłać w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faksem bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Szpitalna 5/22, Warszawa; fax ; w nieprzekraczalnym terminie:

5 do dnia 26 kwietnia 2013 do godz. 10:00 Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 10. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Tzn. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie najniższe, ryczałtowe, miesięczne wynagrodzenie zostanie uznany za Wykonawcę zwycięskiego, tzn. tego, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień tyczących treści złożonych ofert. 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 3. Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie elektronicznej na adres wskazny w ofercie, nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 12. Odrzucenie wykonawcy Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo. 13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez . Oferty są składane osobiście, przesyłane pisemnie, skanem lub poprzez faks. 14. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6 15. Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( , faks), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą ową wraz z informacją o wynikach postępowania. 16. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 17. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2) Załącznik nr 2 Wzór CV 3) Załącznik nr 3 Wzór Umowy 4) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dla Wykonawców będących osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście). 5) Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO.

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wzór Formularza Oferty. OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 17/1.19/ ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5, lok Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Adres: Nr telefonu: Nr faksu: Adres NIP Regon 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia;

8 2) Gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego: 1. przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (z VAT) zł (słownie:...); 3) Akceptuję(akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; 4) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 5) Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 6) Oświadczam(y), iż nie jestem/jestem powiązany 1 osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 7) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) Wzór CV, b) Wzór umowy, c) W przypadku składania oferty przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokument stwierdzający status prawny; d) W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego; e) Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO., dnia (czytelny podpis) 1 Niepotrzebne skreślić.

9 Załącznik nr 2 Wzór CV. W razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli w CV Znak * oznacza: niepotrzebne skreślić CV: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: l.p. Warunek Opis 1. Wykształcenie Uczelnia/kierunek/lata/tytuł: 2. Doświadczenie zawodowe I. Miejsce zatrudnienia* Zajmowane stanowisko/zakres obowiązków pod kątem wymagań zapytania: Dorobek analityczny w zakresie oceny stosowania prawa I. Publikacje/Analizy* Tytuł/rok publikacji/wydawnictwo/podmiot zlecający: Doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej I. Podejmowane działania/publikacje

10 5. Doświadczenie w zakresie edukacji/oświaty I. Podejmowane działania/publikacje..., dnia... (podpis) (data)

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wzór Umowy. UMOWA NR.... zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy: w... Fundacją Instytut Spraw Publicznych, siedziba Warszawa, ul. Szpitalna 5/22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwaną dalej "Zamawiającym, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Fundacji Pana Jacka Kucharczyka, a.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności. 2. Niniejsza umowa jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego 1.2 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Ekspertyza powinna być sporządzona od dnia podpisania umowy do 20 dnia roboczego

12 (liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie świąt). 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartym w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania). Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnień i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca ustala z Zamawiającym szczegółową formę i treść analizy. W przypadku rozbieżności stanowisk stron decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiot umowy zostanie przekazany w wersji pisemnej lub elektronicznej. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i stylistyczną wykonywanej recenzji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie pół roku po podpisaniu protokołu odbioru zobowiązuje się do wniesienia zmian, poprawek, uzupełnień oraz udzielenia wyjaśnień do przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy stanowiących tajemnicę Zamawiającego, o których się dowiedział w trakcie realizacji niniejszej umowy. 2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielać ustnych lub pisemnych informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie zaawansowania realizacji zlecenia. Ponadto na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazywać wykonane części dzieła. 3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Projektu. 4. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, zasad obowiązujących w Partnerstwie, zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy.

13 6. Wykonawca oświadcza, że nie jest/jest 2 zaangażowany w realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. W przypadku zaangażowania w inne projekty, Wykonawca zobowiązuje się: a) wskazać te projekty oraz rodzaj zaangażowania; b) zapewnić, by realizowane zadania dla innych projektów czy Zamawiających nie wykluczały możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych niniejszą umową; c) zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (np. kart czasu pracy) dla innych projektów z równoważnych okresów rozliczeniowych i udostępnienia ich w ramach rozliczenia niniejszej umowy; d) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie zobowiązuje się do naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego Strony ustalają, iż wartość zamówienia wynosi brutto... zł (słownie:... zł), według ceny z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Podstawą wystawienia rachunku/faktury jest podpisanie przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy pomocy materiałów Wykonawcy i przy wykorzystaniu jego urządzeń Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, po wykonaniu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. 2. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru określający ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy lub informacja Zamawiającego, o której mowa w 6 ust. 4 niniejszej umowy Niepotrzebne będzie skreślone lub usunięte przy podpisywaniu umowy. Zapis dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących zamówienie osobiście.

14 1. Wykonawca co najmniej na trzy dni przed planowanym dniem przekazania przedmiotu umowy ustala z Zamawiającym datę przekazania. Miejscem przekazania jest siedzibą Zamawiającego. 2. Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania zgłasza Wykonawcy uwagi do przekazanego przedmiotu umowy i wyznacza termin na jego uzupełnienie lub poprawienie. 3. W przypadku kolejnego złożenia przedmiotu umowy ust. 2-3 znajdują zastosowanie. 4. W przypadku braku uwag Strony podpisują protokół odbioru. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2 protokół uważa się za podpisany z dniem następującym po terminie wskazanym w ust W przypadku braku uwag uważa się zamówienie za wykonane z dniem przekazania przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uwag uważa się zamówienie za wykonane z dniem podpisania protokołu odbioru. W protokole odbioru ustala się ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z uwzględnieniem mechanizmów wskazanych w 10 niniejszej umowy. Gdy nie ma protokołu odbioru Zamawiający informuje Wykonawcę o ostatecznej wysokości wynagrodzenia po uwzględnieniu mechanizmów określonych w 10 niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do badań zrealizowanych w wyniku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza też, że jest wyłącznym podmiotem ww. praw autorskich, oraz że dysponowanie tymi prawami nie narusza żadnych praw osób trzecich. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w 4 do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych do opracowania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji: 1) użytkowanie, 2) kopiowanie (zwielokrotnienie dowolną techniką), 3) modyfikowanie, 4) przetwarzanie, 5) wprowadzenie do obrotu, 6) utrwalanie, 7) wprowadzanie do pamięci komputera oraz wyświetlanie na monitorze komputera. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w 4 do przeniesienia własności egzemplarza opracowania (w wersji pisemnej, elektronicznej oraz na nośniku CD). 4. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania autorskich praw osobistych do badania objętego niniejszą umową, w szczególności do niewykonania prawa do oznaczania opracowania swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu opracowania osobom trzecim, prawa nadzoru nad sposobem korzystania z opracowania oraz praw związanych z nienaruszalnością treści i formy opracowania oraz jego rzetelnym wykorzystaniem. 5. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

15 8. Zamawiający nie posiada w stosunku do Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień i obowiązków charakterystycznych dla stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być w razie jakichkolwiek wątpliwości interpretowane jako odnoszące się do regulacji z zakresu prawa pracy, a ma być interpretowane wyłącznie jako umowa cywilnoprawna W związku z realizacją przedmiotu umowy strony dopuszczają komunikowanie się pisemnie, za pomocą faxu oraz pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie. 2. Adresy, faxy oraz poczta elektroniczna do doręczeń: 1) Zamawiającego:.., fax:..., 2) Wykonawcy:, fax:.., Wykonawca wskazuje następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy: 1) Pan(i).. 2) Pan(i) 4. Osoby wymienione w ustępie 3 są upoważnione do dokonania odbioru i zgłaszania uwag. Dla skuteczności wystarczająca jest akceptacja lub zgłoszenie uwag przez jedną z upoważnionych osób Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu w następujących sytuacjach i o następujące kwoty: a) W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3 ust. 4 niniejszej umowy pomniejszenie o 2% łącznego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie; b) W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę pomniejszenie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie. 2. Powyższe zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz do dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość wskazanych pomniejszeń. 11. Zamawiający jest upoważniony (z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia odszkodowań i kar umownych) do pisemnego rozwiązania umowy bez dodatkowego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1. niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;

16 2. nie podpisania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; 3. rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; 4. nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Partnera środków na realizację niniejszej umowy Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w szczególności zmiany sposobu jej wykonania, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 4. Załącznikami do umowy stanowiącymi ich integralną całość są: 1) zapytanie ofertowe; 2) oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:......

17 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych na przygotowanie ekspertyzy dotyczących Spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej...., dnia... (czytelny podpis) (data)

18 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że nie jestem/jestem** zaangażowany(a) w realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jak również w ramach innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). [**Jeżeli Wykonawca nie jest zaangażowany w inne projekty finansowane ze środków PO KL lub NSRO prosimy o usuniecie poniższych trzech akapitów.] Udział w innych projektach finansowanych w ramach PO KL oraz NSRO nie wyklucza jednak możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji przeze mnie wszystkich zadań przedstawionych w zapytaniu ofertowym nr 17/1.19/2012. Niniejszym zobowiązuję się również do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (np. kart czasu pracy) dla innych projektów z równoważnych okresów rozliczeniowych i udostępnienia ich z chwilą zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie zobowiązuję się do naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego. Warszawa, dn.

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo