ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 17/1.19/ Nazwa (firma) i adres Zamawiającego Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5, lok Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej. 2. Szczegółowy zakres ekspertyzy (50-60 stron): 2.1. Spółdzielnie uczniowskie w Polsce Historia, prawne podstawy tworzenia i działania spółdzielni uczniowskich, stan obecny, słabe i mocne strony spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, szanse i zagrożenia jej rozwoju Spółdzielnie uczniowskie jako sposób edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej Czy spółdzielnie uczniowskie są obecnie dobrym sposobem edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Jeżeli nie, to czy mogą być takim sposobem i co do tego byłoby potrzebne? Jakie zmiany istniejących regulacji prawnych mogłyby wzmocnić rolę spółdzielni uczniowskich jako sposobu edukowania i przygotowania do przedsiębiorczości społecznej? 2.3. Inne sposoby edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej Jakie są obecnie inne sposoby edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej stosowane w systemie szkolnym, z uwzględnieniem: - podstawy programowej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ponadgimnazjalnych, - formuły projektu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych, - przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jakie są możliwości poszerzenia obecnie stosowanych sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie szkolnym? Jakie zmiany prawne byłyby do tego niezbędne?

2 2.4. Rekomendacje dotyczące działań, które zwiększyłyby skalę i zakres edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w polskim systemie szkolnym, w szczególności dotyczących zmian obowiązującego prawa Celem ekspertyzy jest zwiększenie wiedzy przedstawicieli administracji publicznej jako instytucji wspierających ekonomię społeczną, przedsiębiorców społecznych, ekspertów oraz przedstawicieli podmiotów wspierających przedsiębiorczość społeczną w zakresie unijnych i krajowych regulacji dotyczących pomocy społecznej oraz praktyki ich stosowania w odniesieniu do przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Dotychczas kwestie związane z pomocą publiczną są bardzo słabo rozpoznane w działaniach związanych z przedsiębiorczością społeczną w Polsce i wiedza na temat stosowania regulacji krajowych i unijnych oraz ich konsekwencji dla przedsiębiorców społecznych jest znikoma. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi świadczone przez autorów. 3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji (wykonanie ekspertyz) zamówienia wynosi 20 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie świąt) od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego. 4. Warunki udziału w postępowaniu Analiza może zostać wykonana przez jednego lub dwóch ekspertów. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą albo sami spełniać poniższe wymagania, albo wskazać do realizacji zamówienia osobę, którą dysponują i która będzie realizowała zamówienie spełniającą poniższe wymagania: 1) wykształcenie wyższe prawnicze i/lub stopień naukowy w zakresie nauk prawniczych; 2) doświadczenie zawodowe w zakresie prawa administracyjnego i/lub publicznego lub oświatowego; 3) dorobek analityczny w zakresie oceny stosowania prawa; 4) jeden z ekspertów powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości społecznej; 5) jeden z ekspertów powinien mieć podstawową wiedzę w zakresie oświaty i edukacji. Ocena spełniania przedstawionego powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu.

3 5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków Zamawiający w celu potwierdzenia warunku określonego w punkcie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów: Ad. 4.1), 4.2), 4.3), 4.4), 4.5): CV osoby - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i spełniające poniższe wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną, wskazanie podstawy do dysponowania taką osobą (umowa o pracę, zlecenie, etc.). Ad 4.1): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku. Ad. 4.2): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku. Ad. 4.3): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Ad. 4.4): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: typ działań związanych z przedsiębiorczością społeczną (miejsce, termin działań) lub zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Ad. 4.5): CV, w którym wskazane będą informacje potwierdzające spełnianie tego warunku w szczególności: typ działań związanych z oświatą/edukacją (miejsce, termin działań) lub zakres analizy/ temat publikacji, rok wydania, wydawnictwo. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zapytania ofertowego Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 7. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub

4 poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (skan). 2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Elementy oferty Kompletna oferta powinna zawierać: 1) Wypełniony Formularz Oferty; 2) CV; 3) Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 4) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 5) W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 6) Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 1) Izabela Przybysz, Kierownik Programu Polityki Społecznej; tel , fax ; 9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie Instytutu Spraw Publicznych, pod adresem ul. Szpitalna 5 lok. 22 lub przesłać w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faksem bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Szpitalna 5/22, Warszawa; fax ; w nieprzekraczalnym terminie:

5 do dnia 26 kwietnia 2013 do godz. 10:00 Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 10. Kryteria oceny ofert 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Tzn. Wykonawca, którego oferta zawierać będzie najniższe, ryczałtowe, miesięczne wynagrodzenie zostanie uznany za Wykonawcę zwycięskiego, tzn. tego, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień tyczących treści złożonych ofert. 2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 3. Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania w formie elektronicznej na adres wskazny w ofercie, nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 12. Odrzucenie wykonawcy Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 4) w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo. 13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub poprzez . Oferty są składane osobiście, przesyłane pisemnie, skanem lub poprzez faks. 14. Unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6 15. Pozostałe informacje 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( , faks), jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą ową wraz z informacją o wynikach postępowania. 16. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 17. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2) Załącznik nr 2 Wzór CV 3) Załącznik nr 3 Wzór Umowy 4) Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dla Wykonawców będących osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście). 5) Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO.

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wzór Formularza Oferty. OFERTA ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 17/1.19/ ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Instytut Spraw Publicznych ul. Szpitalna 5, lok Warszawa 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Adres: Nr telefonu: Nr faksu: Adres NIP Regon 3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1) Zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia;

8 2) Gwarantuję(gwarantujemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego: 1. przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej (z VAT) zł (słownie:...); 3) Akceptuję(akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego; 4) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 5) Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 6) Oświadczam(y), iż nie jestem/jestem powiązany 1 osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 7) Załącznikami do niniejszej oferty są: a) Wzór CV, b) Wzór umowy, c) W przypadku składania oferty przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokument stwierdzający status prawny; d) W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego; e) Oświadczenie Wykonawcy, również osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO., dnia (czytelny podpis) 1 Niepotrzebne skreślić.

9 Załącznik nr 2 Wzór CV. W razie potrzeby prosimy powielać wiersze tabeli w CV Znak * oznacza: niepotrzebne skreślić CV: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: l.p. Warunek Opis 1. Wykształcenie Uczelnia/kierunek/lata/tytuł: 2. Doświadczenie zawodowe I. Miejsce zatrudnienia* Zajmowane stanowisko/zakres obowiązków pod kątem wymagań zapytania: Dorobek analityczny w zakresie oceny stosowania prawa I. Publikacje/Analizy* Tytuł/rok publikacji/wydawnictwo/podmiot zlecający: Doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej I. Podejmowane działania/publikacje

10 5. Doświadczenie w zakresie edukacji/oświaty I. Podejmowane działania/publikacje..., dnia... (podpis) (data)

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wzór Umowy. UMOWA NR.... zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy: w... Fundacją Instytut Spraw Publicznych, siedziba Warszawa, ul. Szpitalna 5/22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , zwaną dalej "Zamawiającym, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Fundacji Pana Jacka Kucharczyka, a.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności. 2. Niniejsza umowa jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego 1.2 Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Ekspertyza powinna być sporządzona od dnia podpisania umowy do 20 dnia roboczego

12 (liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w tym okresie świąt). 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartym w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania). Kopia Zapytania Ofertowego oraz jego wyjaśnień i zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca ustala z Zamawiającym szczegółową formę i treść analizy. W przypadku rozbieżności stanowisk stron decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiot umowy zostanie przekazany w wersji pisemnej lub elektronicznej. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i stylistyczną wykonywanej recenzji. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie pół roku po podpisaniu protokołu odbioru zobowiązuje się do wniesienia zmian, poprawek, uzupełnień oraz udzielenia wyjaśnień do przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych czy stanowiących tajemnicę Zamawiającego, o których się dowiedział w trakcie realizacji niniejszej umowy. 2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udzielać ustnych lub pisemnych informacji (według wyboru Zamawiającego) o stanie zaawansowania realizacji zlecenia. Ponadto na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazywać wykonane części dzieła. 3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji Projektu. 4. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, zasad obowiązujących w Partnerstwie, zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca, na żądanie podmiotów kontrolujących Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszej umowy.

13 6. Wykonawca oświadcza, że nie jest/jest 2 zaangażowany w realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w ramach innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. W przypadku zaangażowania w inne projekty, Wykonawca zobowiązuje się: a) wskazać te projekty oraz rodzaj zaangażowania; b) zapewnić, by realizowane zadania dla innych projektów czy Zamawiających nie wykluczały możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych niniejszą umową; c) zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (np. kart czasu pracy) dla innych projektów z równoważnych okresów rozliczeniowych i udostępnienia ich w ramach rozliczenia niniejszej umowy; d) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie zobowiązuje się do naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego Strony ustalają, iż wartość zamówienia wynosi brutto... zł (słownie:... zł), według ceny z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Podstawą wystawienia rachunku/faktury jest podpisanie przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przy pomocy materiałów Wykonawcy i przy wykorzystaniu jego urządzeń Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, po wykonaniu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. 2. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru określający ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy lub informacja Zamawiającego, o której mowa w 6 ust. 4 niniejszej umowy Niepotrzebne będzie skreślone lub usunięte przy podpisywaniu umowy. Zapis dotyczy osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących zamówienie osobiście.

14 1. Wykonawca co najmniej na trzy dni przed planowanym dniem przekazania przedmiotu umowy ustala z Zamawiającym datę przekazania. Miejscem przekazania jest siedzibą Zamawiającego. 2. Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania zgłasza Wykonawcy uwagi do przekazanego przedmiotu umowy i wyznacza termin na jego uzupełnienie lub poprawienie. 3. W przypadku kolejnego złożenia przedmiotu umowy ust. 2-3 znajdują zastosowanie. 4. W przypadku braku uwag Strony podpisują protokół odbioru. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie, o którym mowa w ust. 2 protokół uważa się za podpisany z dniem następującym po terminie wskazanym w ust W przypadku braku uwag uważa się zamówienie za wykonane z dniem przekazania przedmiotu zamówienia. W przypadku zgłoszenia uwag uważa się zamówienie za wykonane z dniem podpisania protokołu odbioru. W protokole odbioru ustala się ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z uwzględnieniem mechanizmów wskazanych w 10 niniejszej umowy. Gdy nie ma protokołu odbioru Zamawiający informuje Wykonawcę o ostatecznej wysokości wynagrodzenia po uwzględnieniu mechanizmów określonych w 10 niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do badań zrealizowanych w wyniku wykonania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza też, że jest wyłącznym podmiotem ww. praw autorskich, oraz że dysponowanie tymi prawami nie narusza żadnych praw osób trzecich. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w 4 do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych do opracowania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności zaś na następujących polach eksploatacji: 1) użytkowanie, 2) kopiowanie (zwielokrotnienie dowolną techniką), 3) modyfikowanie, 4) przetwarzanie, 5) wprowadzenie do obrotu, 6) utrwalanie, 7) wprowadzanie do pamięci komputera oraz wyświetlanie na monitorze komputera. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach kwoty określonej w 4 do przeniesienia własności egzemplarza opracowania (w wersji pisemnej, elektronicznej oraz na nośniku CD). 4. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania autorskich praw osobistych do badania objętego niniejszą umową, w szczególności do niewykonania prawa do oznaczania opracowania swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu opracowania osobom trzecim, prawa nadzoru nad sposobem korzystania z opracowania oraz praw związanych z nienaruszalnością treści i formy opracowania oraz jego rzetelnym wykorzystaniem. 5. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń terytorialnych ani jakichkolwiek innych, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

15 8. Zamawiający nie posiada w stosunku do Wykonawcy jakichkolwiek uprawnień i obowiązków charakterystycznych dla stosunku pracy. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być w razie jakichkolwiek wątpliwości interpretowane jako odnoszące się do regulacji z zakresu prawa pracy, a ma być interpretowane wyłącznie jako umowa cywilnoprawna W związku z realizacją przedmiotu umowy strony dopuszczają komunikowanie się pisemnie, za pomocą faxu oraz pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie. 2. Adresy, faxy oraz poczta elektroniczna do doręczeń: 1) Zamawiającego:.., fax:..., 2) Wykonawcy:, fax:.., Wykonawca wskazuje następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji umowy: 1) Pan(i).. 2) Pan(i) 4. Osoby wymienione w ustępie 3 są upoważnione do dokonania odbioru i zgłaszania uwag. Dla skuteczności wystarczająca jest akceptacja lub zgłoszenie uwag przez jedną z upoważnionych osób Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu w następujących sytuacjach i o następujące kwoty: a) W przypadku naruszenia obowiązków określonych w 3 ust. 4 niniejszej umowy pomniejszenie o 2% łącznego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie; b) W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę pomniejszenie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie. 2. Powyższe zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz do dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość wskazanych pomniejszeń. 11. Zamawiający jest upoważniony (z zachowaniem uprawnienia do dochodzenia odszkodowań i kar umownych) do pisemnego rozwiązania umowy bez dodatkowego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1. niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę;

16 2. nie podpisania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; 3. rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy na podstawie której jest finansowana niniejsza umowa; 4. nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą/Partnera środków na realizację niniejszej umowy Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w szczególności zmiany sposobu jej wykonania, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 4. Załącznikami do umowy stanowiącymi ich integralną całość są: 1) zapytanie ofertowe; 2) oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:......

17 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Spraw Publicznych na przygotowanie ekspertyzy dotyczących Spółdzielczości uczniowskiej w Polsce w systemie edukacji formalnej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej...., dnia... (czytelny podpis) (data)

18 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że nie jestem/jestem** zaangażowany(a) w realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), jak również w ramach innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). [**Jeżeli Wykonawca nie jest zaangażowany w inne projekty finansowane ze środków PO KL lub NSRO prosimy o usuniecie poniższych trzech akapitów.] Udział w innych projektach finansowanych w ramach PO KL oraz NSRO nie wyklucza jednak możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji przeze mnie wszystkich zadań przedstawionych w zapytaniu ofertowym nr 17/1.19/2012. Niniejszym zobowiązuję się również do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (np. kart czasu pracy) dla innych projektów z równoważnych okresów rozliczeniowych i udostępnienia ich z chwilą zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie zobowiązuję się do naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego. Warszawa, dn.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy dotyczącej analizy (ekspertyza) prawnej dot. spółdzielni socjalnych. w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy dotyczącej analizy treści regulacji prawnych pod kątem przedsiębiorczości społecznej w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie analizy (ekspertyza) prawnej dot. możliwości poszerzenia zakresu klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych o inne grupy społeczne, które zatrudnia wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 02.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: transport dla 10 uczestników podczas wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) w dn. 11-17 września 2011 r. w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących pomocy publicznej w działalności przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu systemowego 1.2 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Klauzule społeczne w Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego 1.19 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 24/1.19/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: moderację czterech wywiadów grupowych z interesariuszami klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektu systemowego 1.19 PO KL Zintegrowany system wsparcia ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przeprowadzenie czterech wywiadów indywidualnych z interesariuszami klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektu systemowego 1.19 PO KL Zintegrowany system wsparcia

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia od październik 2014 r. do dnia zakończenia robót, tj. 31 lipca 2015 r.

3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia od październik 2014 r. do dnia zakończenia robót, tj. 31 lipca 2015 r. Stanowice, dn. 29.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad budowę Elektrociepłowni biomasowej w Stanowicach, gmina Bogdaniec, działka nr 98/91 i 103 1. Nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a..., z siedzibą w..., ul..., NIP., REGON.., reprezentowaną/ym przez:

UMOWA nr. a..., z siedzibą w..., ul..., NIP., REGON.., reprezentowaną/ym przez: Załącznik nr 2 wzór umowy z wykonawcą UMOWA nr zawarta w dniu. 2012 r. w Gdańsku pomiędzy : Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnnej 14, nr KRS 0000277617, NIP: 583 298

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji dla każdego z raportów wchodzących w zakres zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do druku.

Termin realizacji dla każdego z raportów wchodzących w zakres zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia przekazania materiałów do druku. Warszawa, dn. 14.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: druk i oprawę dwóch publikacji (raport z badania ilościowego oraz raport z badania jakościowego) w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: opracowanie koncepcji i narzędzi monitoringowych dotyczących stosowania klauzul społecznych oraz opracowanie wyników monitoringu w postaci raportu, w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Working Links i Opportunity New York City jako przykłady nowego podejścia do aktywizacji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Wykonanie ekspertyzy prawno-ustawowej dot. prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności przez spółdzielnie socjalne osób prawnych. Nr postępowania: 6/7.4/2011 1. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Opracowanie podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz sylabusa kursu na temat klauzul społecznych wykorzystywanego przez uczelnie wyższe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Ocena wprowadzonych i projektowanych zmian prawnych z perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w ramach projektu systemowego Zintegrowany system

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczecin, 16 czerwca 2014 roku ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 20 CZERWCA 2014 DO GODZ. 16:00. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/06/2014 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: organizację dwóch wywiadów grupowych w Poznaniu i Warszawie (po jednym w każdym z miast) z pracownikami administracji publicznej przeszkolonymi ze stosowania klauzul społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy System wsparcia ekonomii społecznej w ramach projektu systemowego Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Nr postępowania: 32/1.19/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 07.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie recenzji naukowej raportu z badania ilościowego i jakościowego podmiotów wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Ul. Podwale 13 00-252 Warszawa

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Ul. Podwale 13 00-252 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Świadczenie usług transportowych podczas Sesji Warsztatowych w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Nr postępowania: 19/1.18/2011

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 08 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/01/2015 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wyszukiwania i doboru

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego. Warszawa, dn. 10.10.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: skład i projekt okładki publikacji Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem w ramach projektu systemowego 1.18

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 07.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: asystenta moderatora prowadzącego cztery wywiady grupowe z przedstawicielami społeczności lokalnych w ramach projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 03.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie ewaluacji procesu standaryzacji i realizacji standardów w ramach projektu "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn.13.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie szczegółowej recenzji naukowej trzech typów narzędzi (wytycznych) do wywiadów indywidualnych, prowadzonych w ramach jakościowych badań nad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: organizację czterech wywiadów grupowych z osobami zaangażowanymi w stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Polsce w ramach projektu systemowego Zintegrowany system

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, pod redakcją Marka

Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, pod redakcją Marka Warszawa, dn. 07.02.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: druk i oprawę publikacji (Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, pod redakcją Marka Rymszy) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Ul. Szpitalna 5, lok Warszawa

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Ul. Szpitalna 5, lok Warszawa 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Świadczenie usług organizacji spotkań Laboratorium Innowacji Społecznej w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: POKL/2/2011 Płock, dnia 19.10.2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul Kobylińskiego 6, 09-400 Płock, tel./fax 24 2263 32 74, e-mail: zgrp@op.pl;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 31.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: współautorstwo raportu z badania ilościowego i jakościowego podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w ramach projektu systemowego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 24.07.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie szczegółowej recenzji naukowej publikacji podsumowującej diagnozę stanu partycypacji publicznej w Polsce i pilotaż narzędzia do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Projekt "Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Standardy działań stowarzyszeń abstynenckich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 01.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na przeprowadzenie superwizji doradczych dla 20 konsultantów i konsultantek (po jednej dla każdego konsultanta/konsultantki) oraz

Bardziej szczegółowo

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach.

CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. Warszawa, 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15 CEO/Au/ZO/15/ przeprowadzenie pokazów doświadczeń chemicznych w trakcie Festiwalu Uczniowskiej Nauki oraz w szkołach. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 15.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: organizację dwóch wywiadów grupowych w ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie merytoryczne wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) dla Laboratorium Innowacji Społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie merytoryczne wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) dla Laboratorium Innowacji Społecznej ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie merytoryczne wizyty studyjnej w Danii (Kopenhaga i/lub okolice) dla Laboratorium Innowacji Społecznej Nr postępowania: 40/1.18/2011 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2015/OWES. na usługę gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2015/OWES. na usługę gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2015/OWES na usługę gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka.

Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka. Gdańsk, 04 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Przeprowadzenie badań ilościowo-jakościowych na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków Domów Dziecka. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia r. (dotyczy przygotowania studium wykonalności projektu)

Zapytanie ofertowe z dnia r. (dotyczy przygotowania studium wykonalności projektu) Warszawa, dn. 08.08.2016 r. Zapytanie ofertowe z dnia 08.08.2016 r. (dotyczy przygotowania studium wykonalności projektu) I. Nazwa i adres Zamawiającego Zamawiający: Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 12 września 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/09/2014 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie druku ulotek oraz wizytówek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wykonanie i montaż 4 zestawów mebli kuchennych w Domach dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w Gdańsku i w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wykonanie i montaż 4 zestawów mebli kuchennych w Domach dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w Gdańsku i w Gdyni Gdańsk 09 września 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wykonanie i montaż 4 zestawów mebli kuchennych w Domach dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w Gdańsku i w Gdyni w ramach projektu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 08.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

2. Usługa cateringowa: I. przygotowanie i obsługa cateringu dla max. 300 uczniów.

2. Usługa cateringowa: I. przygotowanie i obsługa cateringu dla max. 300 uczniów. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18 Warszawa, 08.02.2013 CEO/Au/ZO/18/Organizacja Festiwalu uczniowskiej nauki dla szkół z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu Akademia uczniowska wynajem sal z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie kursu gotowania na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wynajem sali i zaplecza kuchennego

przeprowadzenie kursu gotowania na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wynajem sali i zaplecza kuchennego Gdańsk, 1 października 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przeprowadzenie kursu gotowania na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wynajem sali i zaplecza kuchennego w ramach projektu Pierwsza Praca współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Podwale 13 00-252 Warszawa

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Podwale 13 00-252 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NA: zakup mebli biurowych wraz z transportem, montażem i ustawieniem w ramach projektu 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Nr postępowania: 32/1.18/2011

Bardziej szczegółowo

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Piekary Śląskie, 10.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014 z dnia 10.03.2014 r. na usługę o wartości zamówienia przekraczającą w złotych równowartość 14000 EUR w ramach zasady konkurencyjności, na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 12 września 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/09/2014 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wykonania długopisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, r. DFE/0723/10.13/TW/JB. I. ZAMAWIAJĄCY Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, r. DFE/0723/10.13/TW/JB. I. ZAMAWIAJĄCY Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska Warszawa DFE/0723/10.13/TW/JB Warszawa, 07.10.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, Ostróda. tel/fax (89) REGON NIP

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, Ostróda. tel/fax (89) REGON NIP Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/ /2012 Ostróda, dnia 27.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Dopracowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badań (studium przypadku) dotyczących metod zarządzania w 8 przedsiębiorstwach społecznych, napisanie raportów oraz raportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 21.10.2013 przeprowadzenie konsultacji eksperckich dotyczących wsparcia w opracowaniu projektu i źródeł jego finansowania w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 12 września 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 3/09/2014 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wykonania stojaków reklamowych

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INES 2011/.../..

UMOWA NR INES 2011/.../.. UMOWA NR INES 2011/.../.. realizowana na podstawie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności usługi, na podstawie umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00 o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do Umowa nr ( wzór ) W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś nauka, jutro zawód" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Dziś nauka, jutro zawód współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zabrze, 02..202 ZAPYTANIE OFERTOWE Na dostawę pomocy dydaktycznych do doradztwa zawodowego w ramach realizowanego przez Gimnazjum nr 20 w Zabrzu w partnerstwie z firmą Pro-Publico projektu Dziś nauka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego według poniższej charakterystyki:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego według poniższej charakterystyki: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego Zintegrowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku z języka polskiego na język rosyjski i ukraiński W oparciu

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Warszawa, dn. 16.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy poświęconej relacjom obywatela z wymiarem sprawiedliwości w kontekście nowych technologii informacyjnych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa 22 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo