WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ Wadowice, ul. Wojska Polskiego 26 B NIP tel fax Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa i nadbudowa zakładu obnróbki szkła Zakres: Projekt zamienny - rysunki zamienne lokalizacja dz. Nr 269/11, 269/13, 269/15 w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 26B Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Pilotaż Wsparcie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na pierwsze wdrożenie wynalazku. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót. 3. Części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 4. Termin realizacji zamówienia Termin zakończenia robót do 31 marca 2014r. Termin uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie do 31 maj 2014r.

2 5. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zamówienia; 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne 6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości 7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 8. udzielą 3 letniej gwarancji na wykonane zamówienie od daty końcowego odbioru robót. 6. Warunki realizacji robót 1. Wykonawca winien dokonać oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych projektem i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 2. Roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego 3. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 5. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt ewentualnego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 6. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i wykona oznakowanie miejsca robót. 7. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 8. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy wymagane). 9. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku

3 realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia. 10. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 11. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 12. Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (gdy wymagane). 13. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach. Za koordynację robót branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy. 14. Wykonawca na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu, złoży je w imieniu zamawiającego w Powiatowym Inspektoracie nadzoru budowlanego, oraz w razie potrzeby dostarczy dokumenty uzupełniające. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa we wszelkich czynnościach związanych w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i również poniesie koszty z tym związane. 15. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie kolidujący z zachowaniem ciągłości produkcji zamawiającego 7. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Dokumenty bezwzględnie wymagane: (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta) a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, b) kosztorys ofertowy uproszczony c) harmonogram rzeczowo-finansowy d) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym zamówieniem e) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, o braku zaległości podatkowych f) aktualne zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń społecznych, o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne g) aktualną polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min zł 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

4 Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres zamawiającego, po czym zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na pytania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Norbert Hombesch tel Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 10 Opis przygotowania oferty 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty 9. Ofertę należy złożyć, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego. 10. Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone dokładną nazwą i adresem oferenta oraz oznakowane następująco: Oferta na: "Przebudowa hali przemysłowej z instalacjami i przyłączem kanalizacji sanitarnej z separatorem, rozbiórka budynku portierni i wagi samochodowej na działce 2415/13, 2415/16, 2409/6 w obrębie ewidencyjnym Wadowice jednostka ewidencyjna Wadowice 11. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca winien podać cenę ofertową brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2. Cena ofertowa winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, i innych załączonych dokumentów

5 3. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji służy do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 4. Przy obliczeniu ceny należy uwzględnić opisy uzupełniające, będące załącznikiem do zaproszenia. 5. Wykonawca przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego powinien dokładnie zapoznać się z terenem, wymaganiami specyfikacji tak, aby cena ofertowa obejmowała cały przedmiot zamówienia. 6. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień, nie ujęcia lub niewłaściwego ujęcia w przedmiarze robót pozycji wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji projektowej, należy niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego o stosowne wyjaśnienie. 7. W planowanym zestawieniu kosztów Wykonawca winien przewidzieć i wycenić wszystkie koszty objęte nie tylko dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi, ale również koszty niezbędne do realizacji zadania, w tym m.in.: a) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, wszelkich robót przygotowawczych (oznakowania oraz zabezpieczenia przejętego placu budowy), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, b) ewentualnego zajęcia pasa drogowego, dozorowania budowy, likwidacji placu budowy, przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację, c) nadzorów specjalistycznych zarządców sieci, badań zagęszczenia gruntu, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z powykonawczą, projektu organizacji robót, d) wszystkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, badań, pomiarów, prób, wykonanie ewentualnych robót naprawczych dla osób trzecich oraz inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów związanych uzyskaniem z pozwolenia na użytkowanie i uczestnictwa w czynnościach z tym związanych. f) Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia jak również będą obowiązywały do wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających 12. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert Oferty należy składać do dnia w siedzibie zamawiającego 13. Warunki umowy Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

6 14. Kryteria oceny oferty Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium : cena oferty 100% Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 15. Zabezpieczenie na okres gwarancji 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia na okres udzielonej gwarancji w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w: a) pieniądzu, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane po okresie gwarancji. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie na okres gwarancji na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie gwarancji nie usunie ich w wyznaczonym terminie. 16. Ogłoszenie wyników postępowania 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę z najniższą ceną. 2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 3. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania. 4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z najniższą ceną. Załączniki: 1. formularz ofertowy 2. przedmiary robót 3. dokumentacja techniczna 4. decyzja środowiskowa 5. opisy uzupełniające 6. wzór umowy

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo