SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak Postępowania ZG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Osusznica w 2013 r Zamawiający, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nie będzie stosował w niniejszym postępowaniu przepisów dotyczących terminów składania ofert, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawców. Znak Postępowania: ZG Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 1

2 Rozdział I. Informacje wprowadzające I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Nadleśnictwo Osusznica Osusznica 3 NIP REGON Tel fax. brak Adres strony internetowej do korespondencji w sprawie zamówienia Godziny urzędowania (od poniedziałku do piątku) II. Tryb udzielenia zamówienia a. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 w/w ustawy tj. powyżej euro. b. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy PZP. III. Przedmiot postępowania a. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług leśnych w Nadleśnictwie Osusznica w roku 2013 b. Przedmiot zamówienia został opisany w Kodach CPV: główny , IV. Ogłoszenia a. Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13 listopada 2012 roku. b. Ukazało się na stronie internetowej bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_osusznica/zamowienia_publiczne oraz w siedzibie Zamawiającego. c. Znak Postępowania: ZG W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług leśnych w Nadleśnictwie Osusznica w roku Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części zadań niezależnych od siebie, które odpowiadają podziałowi administracyjnemu na leśnictwa oraz pozyskanie i zrywka maszynami wielooperacyjnymi, wyprzedzające przygotowanie gleby na terenie obrębów leśnych Osusznica, Chociński Młyn, Sierżno, Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych część I i część II. a. Część nr 1 prace leśne na terenie leśnictwa Masłowice. b. Część nr 2 Pozyskanie i zrywka drewna maszynami wielooperacyjnymi c. Część nr 3 prace leśne na terenie leśnictwa Prądzona d. Część nr 4 prace leśne na terenie leśnictwa Brzeźno e. Część nr 5 prace leśne na terenie leśnictwa Stary Most f. Część nr 6 prace leśne na terenie leśnictwa Wieczywno g. Część nr 7 prace leśne na terenie leśnictwa Luboń h. Część nr 8 prace leśne na terenie leśnictwa Modrzejewo i. Część nr 9 prace leśne na terenie leśnictwa Kiedrowice 2

3 j. Część nr 10 WPG na terenie obrębu leśnego Osusznica k. Część nr 11 prace leśne na terenie leśnictwa Zielona Chocina l. Część nr 12 prace leśne na terenie leśnictwa Żychce m. Część nr 13 prace leśne na terenie szkółki leśnej n. Część nr 14 prace leśne na terenie leśnictwa Lubaszki o. Część nr 15 prace leśne na terenie leśnictwa Bukowa Góra p. Część nr 16 prace leśne na terenie leśnictwa Sierżno q. Część nr 17 prace leśne na terenie leśnictwa Płotowo r. Część nr 18 WPG na terenie obrębu leśnego Chociński Młyn s. Część nr 19 WPG na terenie obrębu leśnego Sierżno t. Część nr 20 Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na terenie leśnictw Stary Most, Wieczywno, Luboń, Modrzejewo, Kiedrowice, Zielona Chocina, Żychce u. Część nr 21 Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na terenie leśnictw Prądzona, Brzeźno, Lubaszki, Bukowa Góra, Sierżno, Płotowo 3. W związku z powyższym dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne może złożyć ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na cztery części. Wymaga się jednak, żeby Wykonawca w każdym z zadań wycenił całość przedmiotu zamówienia pod rygorem jej odrzucenia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji, rodzaju prac, wymaganych ilości oraz terminów wykonywania zamówienia został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ o numerach od 1 do W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do świadczenia usług z zakresu: a) Pozyskania drewna, b) Zrywki drewna, c) Hodowli i ochrony lasu, d) Ochrony ppoż., e) Ochrony przyrody, f) Melioracji wodnych, g) Turystyki, h) Utrzymania infrastruktury w leśnictwach, i) Pozostałych prac związanych z gospodarką leśną. 7. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem powinien być wykonany w sposób zgodny z zasadami, szczegółowo określonymi w: a. Zasadach hodowli lasu wprowadzonych zarządzeniem nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.; b. Instrukcji ochrony lasu wprowadzoną zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.; c. Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. (obowiązuje od 1 października 2012 r.); d. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz.1141); e. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz.405 ze zm.), f. Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2012r.), g. Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC ( h. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 poz. 719 ze zm.), i. Ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 wraz ze zm.); j. Opisie wykonania prac załącznik nr 5 do SIWZ. 3

4 Znak Postępowania ZG Lokalizacja prac wyszczególniona w opisie przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie roku gospodarczego, przy zachowaniu ekwiwalentności. Zmiana lokalizacji nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 9. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń, za wyjątkiem powierzonych przez Zamawiającego, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. 11. Dopuszcza się pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi, na pozycjach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na tych pozycjach nie obowiązują pracochłonności podane w opisie przedmiotu zamówienia. Rozdział III. Składanie ofert częściowych i wariantowych. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, na co najmniej jedną część zamówienia (pakiet), a maksymalnie na cztery. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział IV. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Rozdział V. Termin wykonania zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2013 roku. 2. Terminy realizacji oraz kolejność poszczególnych prac wskazanych w załączniku do SIWZ, będą określane w miesięcznych zleceniach, stanowiących protokół przekazania miesięcznych prac do wykonania, sporządzony przez właściwych terytorialnie leśniczych lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego. Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 2.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi o wartości wymienionej w pkt do , oraz załączy dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: Zadanie nr 1, 4, 6, 8, 12, 16 usługi z zakresu gospodarki leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 2, usługi z zakresu pozyskiwania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi typu harwester i forwarder na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 3 usługi z zakresu gospodarki leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 5, 15 usługi z zakresu gospodarki leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 7, 9, 11, 17 usługi z zakresu gospodarki leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 10 usługi z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 13 usługi z zakresu wykonywania prac na szkółce leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto 4

5 2.1.8 Zadanie nr 14 usługi z zakresu gospodarki leśnej na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 18, usługi z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby na kwotę min ,00 zł. brutto Zadanie nr 19, usługi z zakresu wyprzedzającego przygotowania gleby na kwotę min ,00 zł. Brutto Zadanie nr 20, usługi z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych na kwotę min ,00 zł. Brutto Zadanie nr 21, usługi z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych na kwotę min ,00 zł. brutto Uwaga: w przypadku składania ofert na kilka zadań Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego wykazywania się doświadczeniem w realizacji usług. Ocena powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego wykazu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/niespełna. Uwaga: kwoty w walutach obcych będą przeliczane po kursie danej waluty publikowanej przez NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji 2.2 Przedstawią wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna za potwierdzony przedmiotowy warunek, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i wykaże w wykazie: Zestaw sprzętu do zrywki drewna stosowego składający się z jednostki napędowej zagregowanej z urządzeniem pozwalającym na wykonanie zrywki metodą nasiębierną (bez styku surowca z podłożem) wyposażony w żuraw do załadunku i rozładunku drewna typu forwarder lub ciągnik zagregowany z przyczepą typu jar na zadanie nr 1-12, szt. na każde zadanie Dysponuje lub będzie dysponował przegubowymi ciągnikami specjalistycznymi do zrywki drewna dłużycowego metodą półpodwieszoną lub nasiębierną albo ciągnikami rolniczymi o mocy min. 80 KM posiadającymi napęd na dwie osie oraz wyposażonymi we wciągarkę linową i płytę lub łyżkę mygłującą, którymi można dokonywać zrywki drewna dłużycowego metodą półpodwieszoną na zadanie nr 1-12, szt. na każde zadanie W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej części zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odrębnymi ciągnikami dla każdej z części zamówienia, o realizację, których się ubiega, przy czym liczby ciągników dla każdej z tych części nie mogą być mniejsze od określonych powyżej wymaganych dla tych części Opryskiwacz plecakowy lub ciągnikowy do wykonania zabiegu chemicznego zwalczania szkodliwych organizmów na zadanie nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16-1 szt Sprzęt niezbędny do uporządkowania powierzchni tj. rozdrabniacz do pozostałości zrębowych lub rębak oraz 1 ciągnik rolniczy możliwy do zagregowania z ciężkim sprzętem na zadanie nr 20, 21-1 rozdrabniacz na każde zadanie, na zadanie nr 20, 21-1 ciągnik na każde zadanie, Jeżeli w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI 2.2 Wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, to zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. Ocena powyższego warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/niespełna. 5

6 2.4 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz w ofercie wykaże osoby posiadające następujące kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe: W zakresie koordynowania prac na zadanie nr 1 do 21 1 osoba W zakresie pozyskania drewna - osoby z kwalifikacjami drwala - motorniczego uprawnionego do pracy pilarką spalinową, posiadającą aktualne badania lekarskie na zadanie nr 1,4, 5, 6, 8, 15, 16 3 osoby na zadanie nr 2 1 osoba na zadanie nr 3 2 osoby na zadanie nr 7, 9, 11, 12, 17 4 osoby na zadanie nr 14 5 osób W zakresie pozyskania drewna - osoby z kwalifikacjami operatora harwestera uprawnionego do pracy maszynami wielooperacyjnymi, posiadającą aktualne badania lekarskie na zadanie nr 2 1 osoba Uwaga: Wykonawca przedstawi w/w dokumenty przy podpisaniu umowy. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej części zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi w wykazie, odrębnymi osobami o kwalifikacjach drwala-operatora pilarki innymi dla każdej z części zamówienia, o realizację, których się ubiega, przy czym liczby osób dla każdej z tych części, nie mogą być mniejsze niż określone wyżej. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca winien dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował zobowiązany będzie dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 2.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, na dzień składania ofert, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości określonej dla każdego zadania, lub łącznie. Informacja nie może być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej n/w kwoty na zadanie nr 1 do 21 5 % wartości swojej oferty dla każdej części osobno Ocena przedmiotowego warunku odbywać się będzie na zasadzie kryterium spełnia/niespełna w oparciu o dołączone do oferty dokumenty. W przypadku, gdy kwoty określone w dokumentach składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wyrażone są w innych walutach niż PLN, do ich przeliczania na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji. 2.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne na podstawie art. 23 PZP. W takim przypadku Wykonawcy muszą wykazać spełnianie poniższych warunków łącznie. 2.7 Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 6

7 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.8 Zgodnie z art. 26 ust. 2c Prawa zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 10 do oferty. 2. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunków określonych w rozdziale VI pkt. 2.1 Wzór powyższego wykazu stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunków określonych w rozdziale VI pkt. 2.2 Wzór powyższego wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 4. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór powyższego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków określonych w rozdziale VI SIWZ. 6. Opłaconej polisy do wysokości 500 tys. zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument musi potwierdzać spełnianie warunków określonych w rozdziale VI. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. 2. Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 11 lub dokument sporządzony wg jego wzoru. 3. Wskazanie części zamówienia, której Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy na formularzu oferty. 4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo do złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i 7

8 precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, 5. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. 6. Potwierdzenie wniesienia wadium. Rozdział VIII. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania. 1. Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VIII.A Podmioty zagraniczne: 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII.A 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Zamiast dokumentu, o którym mowa w VIII.A 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w VIII.A 2 lit. a i c oraz VIII. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa VIII.A 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 8

9 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09, Nr 226,poz. 1817). VIII.B Forma dokumentów. 1. Wykonawca może złożyć dokumenty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii za wyjątkiem dokumentów oświadczeń, formularza ofertowego, dokumentu wniesienia wadium, pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Rozdział IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Leszek Bobkowski 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w Rozdziale I punkcie 1 SIWZ. 3. Zapytania mogą być składane na adres e - mail: pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie. 4. Jeżeli strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. 8. Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Muszą one być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 9

10 9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie, dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją zmiana lub wycofanie oferty. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert dla każdego zadania osobno. Zamawiający żąda wniesienia wadium na każdą z części zamówienia, w wysokości: a. zadanie nr 1, ,00 PLN, b. zadanie nr 2, ,00 PLN, c. zadanie nr 3, ,00 PLN, d. zadanie nr 4, ,00 PLN e. zadanie nr 5, ,00 PLN f. zadanie nr 6, ,00 PLN g. zadanie nr 7, ,00 PLN h. zadanie nr 8, ,00 PLN i. zadanie nr 9, ,00 PLN j. zadanie nr 10, - 267,00 PLN k. zadanie nr 11, ,00 PLN l. zadanie nr 12, ,00 PLN m. zadanie nr 13, ,00 PLN n. zadanie nr 14, ,00 PLN o. zadanie nr 15, ,00 PLN p. zadanie nr 16, ,00 PLN r. zadanie nr 17, ,00 PLN s. zadanie nr 18, - 483,00 PLN t. zadanie nr 19, - 592,00 PLN u. zadanie nr 20, - 532,00 PLN w. zadanie nr 21, - 668,00 PLN 2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego w przededniu terminu na składanie ofert, tj. do r. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w sekretariacie Nadleśnictwa, przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na jeden z rachunków bankowych: BGŻ Miastko nr: BS Bytów nr: PEKAO S.A b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. 4. Formy wniesienia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz ze zm.). 5. Zwrot wadium jak i jego zatrzymanie nastąpi w sytuacjach zapisanych w art. 46 ustawy Pzp. Rozdział XI. Termin związania ofertą. 10

11 1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w Rozdziale VII oraz VIII 2. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem, zaadresowanej na Nadleśnictwo Osusznica, Osusznica 3, Lipnica Oferta przetargowa na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Osusznica w 2013 r..nr sprawy ZG z dopiskiem : Nie otwierać przed dniem: godz Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy, składającego ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 5. Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 6. Wszystkie strony oferty winny być przez Wykonawcę ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę. 7. Oferta powinna być oprawiona lub trwale zszyta w sposób uniemożliwiający wymianę jakichkolwiek dokumentów, bez wyraźnego śladu zniszczenia lub wypadnięcia jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 9. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem ZMIANA (pozostałe oznakowanie wg ust. 2). 10. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 11. W przypadku dostarczenia oferty pod adres inny niż wskazany w rozdziale XIII pkt 1 lub dostarczenie nieprawidłowo zamkniętej koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Nadleśnictwo Osusznica, Osusznica 3, Lipnica sekretariat do dnia r., do godz Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania. 11

12 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia , o godz w siedzibie Zamawiającego sala narad. 4. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Rozdział XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa wykonania zamówienia (wraz z należnym podatkiem VAT), jest ceną maksymalną, która musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta: a. Obejmuje wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia. Koszty te stanowią wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, oraz usunięcia i wywiezienia odpadów, itp. b. Uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko, wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. c. Zawiera podatek VAT. 2. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego. 3. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić formularz ofertowy przekazany mu przez Zamawiającego lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze. 4. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. W trakcie wykonywania zamówienia publicznego Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny. 6. W ramach czynności z hodowli lasu dotyczących sadzenia, w cenę sadzenia należy wliczyć koszty załadunku, rozładunku, doniesienia i dołowania sadzonek wraz z zabezpieczeniem. 7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 8. Zamawiający poprawia w tekście oferty: a. Oczywiste omyłki pisarskie. b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 PZP z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Rozdział XV. Kryteria oceny ofert. 1. Do oceny ofert przyjmuje się trzy następujące kryteria: 1.1. Kryterium pierwsze: cena ofert waga min. 90% Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym wzorem: P = (Cn : Cob) x 100 pkt x 90% gdzie: P C n C ob liczba punktów przyznanych Wykonawcy, najniższa zaoferowana cena, cena oferty badanej 1.2. Kryterium drugie: dysponowanie jako właściciel lub leasingobiorca specjalistycznymi ciągnikami do zrywki (skider, forwarder) spełniającymi wymogi techniczne, określone w warunkach udziału w postępowaniu waga 5% Ilości pkt.: P = (1 pojazd 25 pkt, 2 pojazdy 50 pkt, 3 pojazdy -75 pkt, 4 pojazdy i więcej 100 pkt) x 5% 12

13 Znak Postępowania ZG pojazd 25 pkt, - 2 pojazdy 50 pkt, - 3 pojazdy 75 pkt, - 4 pojazdy i więcej 100 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie załącznika do oferty wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca Kryterium trzecie: dysponowanie potencjałem kadrowym jako właściciel lub współwłaściciel (wspólnik) firmy lub wyznaczony pracownik działający jako koordynator, z wykształceniem średnim lub wyższym leśnym waga 5% P= 1 osoba i więcej x 100 x 5% Ocena zostanie dokonana na podstawie załącznika do oferty wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 2. Ocenie podlegać będą ceny brutto Ocena w kryterium ceny zostanie wyliczona poprzez pomnożenie otrzymanych, wg. wzorów jw., punktów i wagi kryterium. Oceny punktowe oferty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert. Jeżeli dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Rozdział XVI. Podwykonawcy 1. Jeżeli Wykonawca nie będzie osobiście realizował przedmiotu zamówienia do jego realizacji może zatrudnić podwykonawców. 2. W takim przypadku w ofercie Wykonawca wskaże część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom na formularzu oferty. Rozdział XVII. Informacja o formalnościach, jakie winien Wykonawca dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: a) W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. b) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy tj., KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające własność sprzętu i dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia leśnego. Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2 %, zadeklarowanej ceny ofertowej (brutto). 13

14 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od b do e musi być wystawione na Nadleśnictwo Osusznica Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na jeden z rachunków bankowych BGŻ Miastko nr: BS Bytów nr: PEKAO S.A Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób - 100% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 1. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji. 3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 14

15 5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się: a. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób b. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w literze a) i b) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Rozdział XXI. Inne informacje 1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Rozdział XXII. Informacje na temat dopuszczalnych zmian w umowie Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 1. Zamawiający dopuszcza redukcję zamówienia w trakcie realizacji umowy w zakresie do 20 % wartości zamówienia w stosunku do pierwotnej podanej w umowie, jeśli uzna, że realizacja danych usług jest w szczególności ze względów ekonomicznych, przyrodniczych i innych zbędna. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian lokalizacji w ramach poszczególnych grup czynności (za wyjątkiem grup czynności dotyczących pozyskania i zrywki drewna) przy zachowaniu ekwiwalentności zamiany oraz przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia i ceny zastrzeżonej dla Wykonawcy w umowie. Wyjątek stanowić będą prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, które będą rozliczane do poziomu typu planu. Zamawiający zastrzega sobie również zmiany technologii prac z zakresu gospodarki leśnej z uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 3. Zmiany umowy mogą wystąpić z następujących przyczyn: 15

16 a. W przypadku zachwiania koniunktury na rynku drzewnym i braku możliwości sprzedaży drewna lub zmiany planu finansowego. b. Redukcja planowanej pielęgnacji nastąpi w przypadku wystąpienia suszy, przymrozków, podtopień lub braku potrzeby pielęgnacji gleby w uprawach; c. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i związanej z nią konieczności natychmiastowej zmiany planów pozyskania i zagospodarowania, np. pożar, śniegołomy; d. Gdy wystąpią istotne szkody od zwierzyny, owadów lub czynników grzybowych i chorobotwórczych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zabiegu lub zagrażające trwałości uprawy, młodnika lub drzewostanu. 4. Zmiany lokalizacji prac mające odzwierciedlenie w zleceniach wystawionych przez właściwych terytorialnie leśniczych lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego, po podpisaniu przez Wykonawcę, są wiążące i nie wymagają aneksu do umowy. 5. Wielkości podane w załączniku nr 1 do SIWZ zostały skorygowane o współczynniki korygujące. Rozdział XXIII. Załączniki do SIWZ Nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 formularz oferty, Nr 3 oświadczenie z art.22, Nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 5 wykaz usług, Nr 6 wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, Nr 7 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, Nr 8 projekt umowy, Nr 9 - opis technologii wykonania prac. SIWZ ZATWIERDZAM N A D L E Ś N I C Z Y mgr inż. Jarosław Czarnecki.. Osusznica dnia 13 listopada 2012 r. 16

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo