zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. NIP, REGON zwanym dalej NAJEMCĄ, o następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. Działając na podstawie protokołu Nr z posiedzenia Komisji... z dnia......zatwierdzonego przez Burmistrza Dzielnicy w dniu... WYNAJMUJĄCY wynajmuje z dniem...a NAJEMCA bierze w najem lokal użytkowy położony w Warszawie, przy ulicy nr, numer ewid. lokalu...usytuowany... o powierzchni ogólnej... m2, w tym: - powierzchnia podstawowa m2 - powierzchnia piwnic m2 - powierzchnia pozostała m2 2. Lokal użytkowy będący przedmiotem niniejszej umowy wykorzystywany będzie przez NAJEMCĘ z przeznaczeniem na : Zmiana przeznaczenia w/w lokalu, rodzaju prowadzonej działalności lub branży wymaga pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. 4. NAJEMCA zobowiązuje się rozpocząć działalność, o które mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy, w terminie do dnia... Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy NAJEMCY przekraczające 1 miesiąc, bez uzyskania pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. 5. Wydanie NAJEMCY przedmiotu najmu następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do niniejszej umowy i zawierającego: -protokół pomiaru lokalu wraz z planem lokalu, -opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. Stan lokalu opisany w powyższym protokole stanowić będzie podstawę przy

2 rozliczeniu stron po zakończeniu umowy 2najmu i po wydaniu lokalu przez NAJEMCĘ. 6. WYNAJMUJĄCY, po uprzednim powiadomieniu NAJEMCY co najmniej na 7 dni naprzód, ma prawo do dokonania wizji lokalu, a w szczególności w celu kontroli właściwej eksploatacji lokalu. 2 WYNAJMUJĄCY oświadcza, że lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich.* WYNAJMUJĄCY informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności orzeczenia odmawiającego prawa własności czasowej do gruntu w stosunku do nieruchomości opisanej w 1.* Opłaty za wynajmowany lokal 3 1. Z tytułu najmu NAJEMCA jest zobowiązany uiszczać wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości: za powierzchnię podstawową tj. m2 wg stawki tj. PLN plus VAT 22% tj. PLN PLN za/1m2 za powierzchnię piwnic tj. m2 wg stawki PLN za 1/m2 tj. PLN plus VAT 22% tj. PLN za powierzchnię pozostałą tj. m2 wg stawki PLN za 1/m2 tj. PLN plus VAT 22% tj. PLN RAZEM:... /słownie złotych : 2. WYNAJMUJĄCY ma prawo corocznie dokonywać waloryzacji czynszu, nie więcej niż od 0 do 50% wskaźnika wzrostu cen i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wysokość waloryzacji określa Prezydent m. st. Warszawy w drodze zarządzenia, w terminie do końca października, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku. 3. Zmiana czynszu w wyniku dokonanej waloryzacji następować będzie bez konieczności wypowiadania warunków umowy, w formie pisemnego powiadomienia NAJEMCY na jeden miesiąc przed wprowadzeniem nowej stawki Niezależnie od czynszu najmu NAJEMCA jest zobowiązany wnosić na rzecz WYNAJMUJĄCEGO opłaty z tytułu świadczeń dodatkowych tj: -centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, korzystanie z windy i inne. 2. Wysokość w/w opłat ustalona na podstawie kosztów ponoszonych przez WYNAJMUJĄCEGO na rzecz dostawców mediów lub usługodawców określa ZAŁĄCZNIK Nr 2 do niniejszej umowy. 3. W przypadku zmiany stawek opłat za przedmiotowe świadczenia, wynikającej z przyczyn niezależnych od WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA zobowiązuje się do

3 3 zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go. Zmiana taka nie jest zmianą umowy. 4. Obowiązek wnoszenia opłat z tytułu czynszu i świadczeń powstaje od dnia wydania NAJEMCY przedmiotu najmu. Za dzień wydania przedmiotu najmu uważa się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 1 ust NAJEMCA zobowiązany jest wnosić opłaty określone w 3 ust. 1 oraz opłaty za świadczenia, o których mowa w 3 ust. 1 oraz podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki, z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, za który przypada należność, na podstawie faktury. 2. NAJEMCA pokrywa należności z tytułu umowy najmu na konto:... W przypadku dokonywania zapłaty przelewem datą zapłaty jest data uznania rachunku Wynajmującego. Najemca upoważnia do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 3. W przypadku nie uiszczania czynszu i opłat za świadczenia w terminie wymienionym w ust. 1 WYNAJMUJĄCEMU przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę oraz obciążenia NAJEMCY kosztami postępowania upominawczego. NAJEMCA zobowiązany jest do: Obowiązki stron 6 a/ używania lokalu, będącego przedmiotem niniejszej umowy najmu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w 1 ust. 2, zgodnie z przepisami prawa, b/ dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny lokalu, dostosowany do wymagań właściwych służb architektonicznych, c/ -nie dokonywania bez pisemnej zgody WYNAJMUJĄCEGO zmian naruszających w sposób trwały substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany witryn, okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza, -nie dokonywania bez pisemnej zgody zmian w elementach zabytkowych, jeśli takie znajdują się w lokalu, d/ przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w nieruchomości, w której znajduje się lokal, e/ przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, f/ przystosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych w zakresie... g/ nie wnoszenia prawa najmu przedmiotowego lokalu, jako aportu lub wkładu do spółki. 7 NAJEMCA zobowiązany jest do przeprowadzania na własny koszt i we własnym zakresie konserwacji i naprawy elementów wyposażenia lokalu, a w szczególności:

4 1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, 4 ściennych, okładzin ceramicznych, szklanych i innych we wszystkich pomieszczeniach lokalu, 2. okien, drzwi oraz wbudowanych mebli, zamków, zamknięć. 3. przepływowych grzejników wody /gazowych i elektrycznych/, podgrzewaczy wody, wszelkich urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,baterii, zaworów czerpalnych, 4. urządzeń grzejnych, gazowych i elektrycznych z wyjątkiem grzejników i instalacji c.o., 5. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłocznego usuwania ich niedrożności, 6. naprawy i wymiany osprzętu instalacji elektrycznej poczynając od licznika energii, 7. innych elementów wyposażenia wnętrz lokalu poprzez: -malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, -malowanie okien i drzwi, wbudowanych mebli, innych urządzeń sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją. 8 1.Na dokonanie zmian i ulepszeń w lokalu NAJEMCA jest zobowiązany uzyskać zgodę WYNAJMUJĄCEGO oraz odpowiednie zezwolenia właściwych organów budowlanych. 2. NAJEMCA może wprowadzić w lokalu zmiany tylko za zgodą WYNAJMUJĄCEGO i na podstawie pisemnego porozumienia remontowego określającego rodzaj wprowadzanych elementów i sposób rozliczeń z tego tytułu. Porozumienie remontowe powinno być podpisane w terminie...dni od dnia złożenia wniosku przez NAJEMCĘ. Najemca może przeprowadzić remont bez uprzedniego podpisania Porozumienia remontowego w przypadku, gdy nie zostanie ono podpisane w powyższym terminie z winy Wynajmującego. 3. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy z powodu określonego w 14 ust. 1 WYNAJMUJĄCY nie zwraca nie zamortyzowanej części nakładów poniesionych przez NAJEMCĘ. 4. WYNAJMUJĄCY nie jest również zobowiązany do zwrotu NAJEMCY poniesionych przez niego nakładów, a mających na celu przystosowanie lokalu do jego indywidualnych potrzeb. To samo dotyczy nakładów poniesionych przez NAJEMCĘ na remont lub wymianę elementów, które z uwagi na stopień zużycia nie były zakwalifikowane do wymiany zgodnie z protokołem., o którym mowa w 1 ust. 5 lub w porozumieniu remontowym, o którym mowa w 8 ust. 2. NAJEMCA nie może przedmiotu najmu, bez zgody WYNAJMUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej: 1.podnająć w całości lub części, 2. oddać osobie trzeciej w całości lub części do bezpłatnego używania, 3. zmienić jego dotychczasowego przeznaczenia WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku ruchomym NAJEMCY powstałe w wyniku włamania, kradzieży i innych zdarzeń losowych przez niego niezawinionych.

5 2. W sytuacji określonej w ust. 1 szkody i skutki 5 usuwa NAJEMCA we własnym zakresie. 11 Instalowanie na zewnątrz budynku, w którym znajduje się przedmiot umowy lub na samym przedmiocie umowy wszelkiego rodzaju reklam, napisów informacyjnych, anten satelitarnych, itp. wymaga uzyskania uprzedniej zgody WYNAJMUJĄCEGO, który ustala niezbędny zakres i warunki dodatkowych prac oraz określa wysokość opłat dodatkowych z tego tytułu w drodze odrębnej umowy. Czas trwania umowy 12 1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 3 lata tj. do dnia... 2.Kolejna umowa na czas oznaczony może zostać zawarta pod warunkiem, że co najmniej na sześć miesięcy przed upływem terminu, na który została zawarta, NAJEMCA wystąpi do WYNAJMUJĄCEGO z wnioskiem o przedłużenie stosunku najmu. Za zgodą stron termin ten może ulec skróceniu. Przeniesienie praw wynikających z umowy NAJEMCA, w przypadku gdy jest osobą fizyczną i wywiązuje się z obowiązków umownych ma prawo za pisemną zgodą WYNAJMUJĄCEGO wskazać w trakcie najmu: - małżonka lub osobę spokrewnioną w I stopniu ( rodzice, dzieci), z którą zostanie zawarta umowa najmu na dotychczasowych warunkach, - następcę prawnego wstępującego w stosunek najmu z WYNAJMUJĄCYM, na wypadek śmierci, na warunkach dotychczasowych Rozwiązanie umowy WYNAJMUJĄCY może wypowiedzieć niniejsza umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli NAJEMCA: a/ używa przedmiotu najmu niezgodnie z treścią niniejszej umowy, b/ swoim niewłaściwym postępowaniem czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku lub sąsiedztwie, c/ przerywa prowadzenie działalności na okres powyżej 7 dni bez zgody Urzędu Dzielnicy, d/ zalega z zapłatą czynszu lub opłat za dwa okresy płatności i po upływie miesięcznego terminu wyznaczonego do zapłaty zaległości nie uregulował zaległego czynszu wraz z odsetkami, e/ narusza obowiązki NAJEMCY określone w 6 lit. a, c, d, g, f/ narusza przepisy 9,

6 g/ składa fałszywe oświadczenia lub 6inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź zataja istotne okoliczności mające wpływ na zawarcie stosunku najmu, h/ zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Rozwiązanie umowy następuje: w przypadku określonym w ust. 1 z ostatnim dniem wskazanym przez WYNAJMUJĄCEGO w wypowiedzeniu umowy, jako dzień rozwiązania umowy 3. Wypowiedzenie umowy winno być dokonane na piśmie i doręczone stronie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Doręczenia Wszelkie pisma kierowane do stron będą doręczane na adres: a/ WYNAJMUJĄCY Warszawa,... b/ NAJEMCA adres lokalu lub adres zamieszkania najemcy/ lub siedziby najemcy/ Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu. Powiadamianie jest skuteczne od chwili otrzymania go przez stronę, do której jest adresowane. 3. Zaniechanie powyższego obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres podany w ust. 1, a w przypadku wypowiedzenia w sposób określony w 14 ust. 3, uznaje się za doręczone. 4. Pismo wysłane na adres podany w ust. 1, dwukrotnie awizowane, uznaje się za doręczone Obowiązki stron po rozwiązaniu umowy Po zakończeniu najmu NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić WYNAJMUJĄCEMU lokal w stanie nie pogorszonym oraz odnowić lokal i dokonać obciążających go napraw na własny koszt. 2. Jeżeli NAJEMCA zmienił lub ulepszył lokal bez wymaganej zgody, WYNAJMUJĄCY w przypadku braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu lokalu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawą obliczenia wartości nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lub wymianę będzie zakres zmian i wartość nakładów oparta na zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysie, bazującym na średnich stawkach określonych w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla danego okresu. 3. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez NAJEMCĘ, w lokalu pozostaną jakiekolwiek ruchomości wniesione przez NAJEMCĘ, a Najemca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie

7 jednego miesiąca od dnia zawiadomienia 7 go przez Wynajmującego, pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę. Postanowienia końcowe W dniu NAJEMCA wpłacił na konto WYNAJMUJĄCEGO kaucję w wysokości...pln (słownie złotych: 2. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wyrządzonych przez NAJEMCĘ szkód w lokalu, pogorszenia stanu lokalu, zaległości z tytułu czynszu i świadczeń dodatkowych, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu i innych roszczeń wynikających z nie dotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych. 3. W czasie trwania najmu NAJEMCA nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań wobec WYNAJMUJĄCEGO z wpłaconej kaucji. 4. Kaucja podlega oprocentowaniu, jak wkłady płatne na każde żądanie, na rachunku bankowym należącym do WYNAJMUJĄCEGO. 5. Po rozwiązaniu stosunku najmu i zwrocie lokalu WYNAJMUJĄCY może potrącić z kaucji swoje należności od NAJEMCY z tytułów wymienionych w ust W przypadku, gdy WYNAJMUJĄCY nie ma w stosunku do NAJEMCY żadnych roszczeń w dniu zwrotu lokalu, kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu lokalu Załącznikiem Nr 3 ( stanowiącym jej integralną część) do niniejszej umowy jest oświadczenie w formie aktu notarialnego- złożone i opłacone przez Najemcę - w którym Najemca zobowiązuje się do wydania i opróżnienia przedmiotu najmu w terminie 14 dni od daty ustania stosunku najmu, zaś co do obowiązku zapłaty czynszu oraz opłat niezależnych od wynajmującego wraz z podatkiem VAT,w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu w terminie określonym w umowie, poddaje się egzekucji wprost w trybie określonym w trybie art ust. 4 i 5 k.p.c., z tym że Wynajmujący będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie 12 miesięcy od dat wypowiedzenia umowy. 2. Koszt zawarcia aktu, o którym mowa w ust. 1 ponosi Najemca i Wynajmujący po połowie. 3. W przypadku zmiany podmiotu stosunku najmu na wniosek najemcy, koszt zawarcia kolejnego aktu, o którym mowa w ust. 1 obciążają w całości najemcę lokalu Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy najmu po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu, w sposób o którym mowa w art. 674 k.c.

8 820 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Spory mogące wynikać ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez są właściwy dla siedziby Wynajmującego. 21 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje WYNAJMUJĄCY, a jeden NAJEMCA. 22 Najemca ma prawo do dokonania odliczenia kwoty... PLN /słownie złotych:.../ stanowiącej połowę poniesionej przez Niego w dniu... taksy notarialnej z tytułu zawarcia aktu notarialnego, o którym mowa w 18 niniejszej umowy. Odliczenie to jest jednorazowe i nastąpić winno z przypisu czynszowego powstałego od dnia wynajmu tj. za miesiąc... roku. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: ZAŁĄCZNIK Nr 1 Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, ZAŁĄCZNIK Nr 2 Wykaz opłat za świadczenia wymienione w 4, ZAŁĄCZNIK Nr 3 Akt notarialny.

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo