UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora Sądu, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w... wpisanym (-a) do. pod numerem... reprezentowanym (-ą) przez: zwanym (-ą) dalej Wykonawcą, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest ochrona osób i mienia świadczona na rzecz Sądu Okręgowego w Zamościu, realizowana w budynkach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu wraz z terenami przyległymi, zlokalizowanymi przy ul. Akademickiej 1, Partyzantów 10, Orlicz Dreszera 10 oraz Ormiańskiej 9/ Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz.1221 ze zm.). Sposób i zakres, a także miejsce i czas (harmonogram) świadczonych usług ochroniarskich został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Za ochronę osób i mienia, stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, uznaje się działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i

2 mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz.1221 ze zm.), mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 4. W czasie wykonywania umowy i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy przez osoby nie karane, posiadające licencję pracownika ochrony pierwszego lub drugiego stopnia stosownie do treści ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221 ze zm.), zaznajomione z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osób, którymi się posługuje przy realizacji przedmiotu umowy w ubrania służbowe, identyfikatory osobiste z nazwą firmy, noszone w widocznym miejscu oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 3. Osoby, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Zamawiający może im wydać specjalne dyspozycje z pominięciem Wykonawcy, wyłącznie pod warunkiem odnotowania ich w księdze raportów. Dyspozycje te będą wykonywane w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa. 4. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy: a) obsadzenie każdego z posterunków przez osobę posiadającą licencję pracownika ochrony, zgodnie z harmonogramem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (załącznik nr 1 do niniejszej umowy);

3 b) zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na terenie ochranianym; c) ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem; d) obsługa ruchomych bramek radiometrycznych i ręcznych detektorów metalu; e) zapewnienie asysty przy transporcie korespondencji oraz przewożeniu (przenoszeniu) materiałów niejawnych; f) prowadzenie gospodarki kluczami wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób upoważnionych oraz prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; g) zamykanie i otwieranie obiektów; h) prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie obiektów i terenach przyległych po godzinach urzędowania; i) dokonywanie stałych przeglądów obiektów i terenów przyległych; j) zapewnienie wsparcie grupy interwencyjnej z odpowiednimi licencjami, której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotarcie do wskazanego chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu otrzymania informacji. k) inne obowiązki i zdania szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 5. Za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi się Wykonawca posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, odpowiada Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania. 6. Wykaz osób, którymi się Wykonawca posługuje przy realizacji niniejszej umowy wraz z kopiami dokumentów, stwierdzającymi posiadanie przez nie uprawnień, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany osobowej w wykazie, Wykonawca dokona jego aktualizacji ze wskazaniem osoby zastępującej i zastępowanej oraz załączy stosowne uprawnienia. 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

4 a) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich przypadkach nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy; b) powiadamiania Wykonawcy o wszystkich zmianach dokonywanych w chronionym budynku i terenie przyległym, które mają wpływ na świadczenie usług ochrony przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy; c) udostępnienia odpowiednio wyposażonego i zabezpieczonego pomieszczenia dla Wykonawcy / osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy. 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i osobie, powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, chyba że są one wynikiem siły wyższej lub powstały z wyłącznej winy Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach: a) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczególności: - w sytuacji nie zapewnienia ciągłości ochrony i dozoru, - wykonywania obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto umowy liczonej wg stawki godzinowej za cały okres trwania umowy, zgodnie z 7 ust.2 umowy; b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, o których mowa w ust. 3, a także odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości brutto umowy liczonej wg stawki godzinowej za cały okres trwania umowy, zgodnie z 7 ust.2 umowy. 3. W przypadku wystąpienia kolejno dwóch uchybień wskazanych w ust. 2 lit. a) oraz w razie wystąpienia innego przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę, którą się Wykonawca posługuje przy wykonywaniu umowy, współdziałania z osobą wyrządzającą szkodę, a także w sytuacji

5 naruszenia 7 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. Uprawnienie to Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 5. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zaistnienia konieczności jej rozwiązania w związku z wszczęciem przez Sąd Apelacyjny w Krakowie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na usługę objętą przedmiotem niniejszej umowy w ramach realizacji Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (Dz. Urz. M.S. Z 2012 r, poz. 23). Odstąpienie takie zostanie zrealizowane na piśmie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności stanowiącej jego przyczynę, za zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia należnego do dnia odstąpienia od umowy. 5 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony 12 miesięcy. 2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień 1 czerwca 2012 roku, a usługa świadczona będzie do dnia 31 maja 2013 roku włącznie.

6 6 OSOBY UPOWAŻNIONE DO WZAJEMNYCH KONTAKTÓW 1.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan Grzegorz Ulanowski, tel Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest...tel... 7 WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, wynosi:...zł netto (słownie:...) za 1 godzinę plus podatek VAT, czyli...zł brutto, (słownie...) za 1 godzinę i będzie rozliczane miesięcznie. 2. Wartość umowy według stawki godzinowej za cały okres trwania umowy (suma godzin w okresie 12 miesięcy x stawka za 1 godzinę) wynosi netto (słownie:..) plus podatek VAT, czyli brutto (słownie ). 3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, na podstawie złożonej faktury, w terminie 21 dni od daty jej doręczenia, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca do każdej faktury wystawionej za dany miesiąc dołączy zestawienie ilości przepracowanych godzin w rozliczeniu na poszczególne obiekty. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 pozostaje niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty konieczne dla jej prawidłowego wykonania.

7 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221 ze zm.), ustawy prawo zamówień publicznych, a w kwestiach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 2. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 3. Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 2) oferta cenowa; 3) wykaz osób, którymi się Wykonawca posługuje przy wykonywaniu umowy wraz z kopią ich uprawnień (licencji). 4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną w tym sprzedaż napojów alkoholowych piwa DNI DAMNICY Każde pokolenie ma swój czas - PIKNIK SENIORA

Bardziej szczegółowo