ZP/3047/707MZS/2015/15003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP/3047/707MZS/2015/15003"

Transkrypt

1 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości zł, REGON , Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, Płock, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym/-ą przez: zwanym/-ą dalej Wykonawcą, każda z osobna w dalszej części zwanymi Stroną, a łącznie Stronami. 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie przyjęcia oferty złożonej w postępowaniu ZP/3047/707MZS/2015/15003 organizowanym przez Zamawiającego (nr ogłoszenia.oddział Płock z dnia.) Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres prac, stanowiący przedmiot niniejszej umowy, w dalszej części zwanej Umową : Adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku. 2. Jako pełne wykonanie Umowy rozumie się między innymi: a).wykonanie projektu wykonawczego dla stacji GPZ Kutno, GPZ Gąbin i GPZ Wyszogród, b).wykonanie i uruchomienie tablicy rozdzielczo-zabezpieczeniowej w węźle telekomunikacyjnym w pomieszczeniu łączności dla stacji GPZ Kutno, GPZ Gąbin i GPZ Wyszogród, c).montaż i uruchomienie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu łączności dla stacji GPZ Kutno, GPZ Gąbin i GPZ Wyszogród, d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla stacji GPZ Kutno, GPZ Gąbin i GPZ Wyszogród, 3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: a) Przedstawioną ofertą i postanowieniami Umowy, b) Warunkami Zamówienia, c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, d) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami), w dalszej części zwanej Prawem budowlanym, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U ze zmianami), w dalszej 1 / 5

2 części zwanego Rozporządzeniem, e) innymi niż określone w 1 ust. 3 pkt d) przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót 2 Termin realizacji umowy 1. Termin realizacji przedmiotu Umowy ustala się do: r., przy czym termin realizacji etapu dokumentacji projektowej przedmiotu Umowy ustala się do dnia r., termin realizacji etapu całości zamówienia przedmiotu Umowy ustala się do dnia r., Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru prac, co najmniej 7 dni przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku Siły Wyższej lub takich innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a na które to okoliczności nie miały wpływu i którym nie mogły zapobiec pomimo dochowania należytej staranności. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga podpisania pisemnego aneksu do Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania zamówień. 3. Za Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych, chyba że ich brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej. 4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 5. Termin rozpoczęcia prac Strony ustalą niezwłocznie po podpisaniu umowy. 6. Od chwili rozpoczęcia prac Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia w miejscu ich realizacji, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 3 Ceny i warunki płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 1 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie, które wynosi netto.. zł (słownie złotych: ) zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym: - cena za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:...zł netto, - cena za wykonanie robót budowlanych:... zł netto 2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) oraz, że dla celów przedmiotowego podatku posiadają następujące NIP: Zamawiający Wykonawca. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi: wartość usług, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, która będzie przekazana w czasie czynności odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz zysk, narzuty, ewentualne upusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 3. Zamawiający oświadcza, że udziela Wykonawcy upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego. 4. Faktura VAT powinna zawierać oprócz wymaganych danych również numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zamawiającego. Podstawą do 2 / 5

3 wystawienia faktury będzie protokół odbioru. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W tym przypadku podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru spisany po usunięciu wad. 5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze. 6. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, Kalisz. O każdej zmianie ww. adresu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy. 4 Odbiory 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po zgłoszeniu pisemnym przez Wykonawcę na minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę, wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru: a) protokoły badań i prób (w tym dokumenty potwierdzające przeprowadzenie testów poprawności pracy urządzeń na poszczególnych obiektach potwierdzone przez pracownika 7MZS), b) karty gwarancyjne oraz DTR dla zainstalowanych urządzeń, c) dokumentacje techniczne powykonawcze. 5. Ważność zgłoszenia prac do odbioru wymaga formy pisemnej lub elektronicznej. 6. Bezusterkowy protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane prace będące przedmiotem umowy. 7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może: 1) żądać bezpłatnego usunięcia wad i usterek wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 2) nie żądając usunięcia wad lub/i usterek obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 3) odstąpić od umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, jest wadliwa lub niekompletna. 5 Warunki i zasady realizacji umowy 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego. 3. Do wykonania prac Wykonawca zobowiązany jest użyć własne materiały, maszyny i urządzenia gwarantujące spełnienie wszelkich wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość robót. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z użyciem materiałów nowych spełniających obowiązujące normy, posiadających wymagane certyfikaty i atesty. 5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz przepisów obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek, braków i wad, stwierdzonych w trakcie odbiorów, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wzywania. 8. Wykonawca zobowiązuje się delegować do wykonania robót w ramach umowy pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia, wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze i zakresie. 9. Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego zapewnić możliwość kontrolowania przez Zamawiającego jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych robót. W związku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego nie rozszerzające zakresu niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe 3 / 5

4 w czasie prowadzonych robót a wynikłych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając następujących zasad: a) bezwarunkowo teren robót powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia; za ewentualne szkody spowodowane niedbałym zabezpieczeniem odpowiada Wykonawca. b) po zakończeniu robót, pozostawienie terenu robót w należytym stanie tj. uporządkowany i oczyszczony. 12. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko własne), to do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności. 13. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę prace, przez zawierającego umowę z podwykonawcą lub przez inny podmiot, Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnej odpowiedzialności z tego tytułu już na etapie próby pozasądowego zaspokojenia roszczenia. 14. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych, Wykonawca dołoży staranności, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie. 15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dokona on naprawy i doprowadzi do stanu poprzedniego na koszt własny, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla środowiska skutki, które powstaną wskutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a które zostaną stwierdzone w trakcie lub po realizacji przedmiotu umowy. Odpady wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy są odpadami Wykonawcy. 5 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na okres 24 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu podpisania przez przedstawicieli stron bezusterkowego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń - przedmiotu umowy ( 1 ust. 1). 2. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane w dniu wolnym od pracy wówczas termin naprawy liczy się od początku pierwszego dnia roboczego Zamawiającego od godziny 8:00. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.. 3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 4. Usunięcie awarii, w tym naprawa lub wymiana części przez Wykonawcę lub uprawniony serwis nastąpi w terminie określonym w pkt.3 z zastrzeżeniem że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady może wyznaczyć dłuższy termin. 5. Okres napraw gwarancyjnych przedłuża termin gwarancji. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy ukryte i jawne. 7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa. przy czym Strony ustalają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 lat od dnia wydania. 6 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy ( 3 ust. 1 i 2), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 4 / 5

5 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy ( 3 ust. 1 i 2), za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy ( 3 ust. 1 i 2), za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy ( 3 ust. 1 i 2). 2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od niego odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych w ust. 1 - w wysokości przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych. Łączna suma kar i odszkodowań ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć wartości przedmiotu umowy. 8 Postanowienia końcowe 1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają porozumienia stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego i niniejszej umowy w tym w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, jak też informacje przetwarzane w systemach informatycznych, zapisane na nośnikach elektronicznych, do których Wykonawca może mieć dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz produkty i informacje wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz z poz. zm.) i zwane są w dalszej części umowy informacjami poufnymi. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: a) zachowania w tajemnicy informacji poufnych, b) wykorzystywania informacji poufnych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania czynności wynikających z Umowy, c) nieujawniania informacji poufnych zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego, d) niekopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji poufnych, ani ich części bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego. 7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5 / 5

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo