REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia r Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych przez ROYEN Sp. z o.o. [dalej: Przewoźnik], w zakresie grupowego przewozu osób na rzecz swoich klientów [dalej: Zleceniodawcy]. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów, których przedmiotem jest świadczenie usług transportowych przez ROYEN Sp. z o.o., w tym do czynności związanych z tymi umowami oraz do czynności poprzedzających zawarcie tych umów. 3. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23. Kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Przewoźnik świadczy odpłatnie na rzecz swoich klientów usługi w zakresie krajowego jak i międzynarodowego grupowego przewozu osób. 2. Przewóz osób wykonywany jest pomiędzy wskazanym w treści zlecenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, miejscem rozpoczęcia i miejscem zakończenia usługi przewozu, w ramach stosowanej przez Przewoźnika organizacji procesu transportu. 3. Wykonywanie czynności ładunkowych (czynności załadunku i rozładunku bagaży) należy odpowiednio do obowiązków uczestników przejazdu określonych przez Zleceniodawcę. Pracownik Przewoźnika upoważniony jest do udzielenia pomocy w załadunku bagażu oraz jego nadzorze. Ewentualna pomoc kierowcy przy wykonywaniu czynności ładunkowych udzielana jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność zlecającego wykonanie usługi transportowej. 4. Czas oczekiwania na czynności ładunkowe (czynności załadunku i rozładunku bagażu) wynosi maksymalnie 30 minut i liczony jest od momentu zgłoszenia przez przedstawiciela przewoźnika (kierowcę) gotowości środka transportowego do rozpoczęcia czynności ładunkowych. 5. Przewoźnik nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w luku bagażowym lub wewnątrz pojazdu oraz za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku przewożenia materiałów podatnych na uszkodzenia typu szkło czy elektronika. 6. Kierowca obsługujący autobus będący pracownikiem Przewoźnika zobowiązany jest podczas przewozu stosować się do dyspozycji organizatora, związanych z realizacją usługi zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 7. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne, nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, oraz nie powoduje to naruszenia norm wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy, obsługa autobusu może wykonywać dodatkowe pisemne dyspozycje i zlecenia Zleceniodawcy, za które przysługuje Przewoźnikowi dodatkowa zapłata (zmiana trasy powyżej 10 km, zwiększenie ilości osób w pojeździe).

2 3. 1. Pracownicy Przewoźnika wykonujący bezpośrednio usługę transportu nie są uprawnieni do składania ani do przyjmowania w imieniu przewoźnika oświadczeń woli w zakresie zmian lub uzupełnień treści umowy przewozu oraz oświadczeń woli w zakresie zmian, uzupełnień lub wyłączeń postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Uprawnienie do składania i przyjmowania wiążących oświadczeń woli, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 ma wyłącznie Zarząd ROYEN Sp. z o.o.. 3. Przewoźnik nie jest związany treścią ustnych lub pisemnych wskazówek Zleceniodawcy, które są niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 4. Zmiana, uzupełnienie lub wyłączenie postanowień niniejszego Regulaminu wymaga zgody wyrażonej przez Zarząd ROYEN Sp. z o.o. pod rygorem nieważności na piśmie. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu obowiązujących przepisów porządkowych. 6. Zleceniodawca i uczestnik przewozu ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Przewoźnika, chyba, że strony umówią się inaczej. 7. Kierowca ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia prawidłowości wykonanego zlecenia poprzez umieszczenie w karcie drogowej Przewoźnika stosownej adnotacji przez osobę upoważnioną w imieniu Zleceniodawcy do wydawania dyspozycji pracownikowi Przewoźnika, określoną w zamówieniu grupowego przewozu osób W celu zawarcia umowy grupowego przewozu osób Zleceniodawca powinien uprzednio złożyć Przewoźnikowi wypełnione oraz opatrzone podpisem zamówienie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu nie później niż 5 dni roboczych poprzedzających dzień realizacji zlecenia. Złożone zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy przewozu. 2. Zamówienie przyjęte przez ROYEN w sposób określony w 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy przewozu. 3. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w następujący sposób: 1) elektronicznie za pośrednictwem aplikacji internetowej na platformie bądź em na adres: 2) telefonicznie lub faxem pod numer (56) , kom ) osobiście w siedzibie firmy lub listownie na adres firmy Royen Sp.z o.o. ul. Mazowiecka 72/ Toruń Zleceniodawca zobowiązany jest w zamówieniu do prawidłowego i wyczerpującego określenia przedmiotu zlecenia. W szczególności zobowiązany jest do wskazania szczegółowych warunków zlecenia takich jak miejsce rozpoczęcia usługi przewozu (dokładny adres) miejsce jej zakończenia (dokładny adres) oczekiwany termin realizacji zlecenia oraz ilość osób ze wskazaniem osób dorosłych oraz dzieci.

3 2. Jeżeli usługa realizowana w ramach złożonego zamówienia trwa powyżej jednej doby, do obowiązków Zleceniodawcy należy zabezpieczenie pracownikowi Przewoźnika noclegu oraz całodobowego wyżywienia chyba, że strony umówią się inaczej. 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia opłat związanych z realizacją usługi przewozu w tym opłat parkingowych czy opłat związanych z przejazdem płatnymi odcinkami autostrady, chyba, że strony umówią się inaczej. 4. Zleceniodawca jest związany treścią zamówienia od chwili jego złożenia ROYEN w formie określonej w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją każdorazowo obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu. 2. Przyjęcie zamówienia przez Przewoźnika wymaga pisemnego potwierdzenia opatrzonego podpisem upoważnionego przez Przewoźnika pracownika z adnotacją Zlecenie przyjęto do realizacji. Powyższe stanowi obligatoryjny składnik zamówienia, a jego brak poczytuje się za nieprzyjęcie zlecenia do realizacji. [Lista upoważnionych pracowników w rozumieniu zdania nr 1 dostępna jest w siedzibie Przewoźnika oraz na jego stronie internetowej 3. Przewoźnik potwierdza przyjęcie zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia po upływie terminu wskazanego powyżej, zamówienie uważa się za nieprzyjęte, a umowa przewozu nie zostaje zawarta. 4. Jeżeli wartość usługi transportu grupowego przewozu osób przekracza 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 netto) przewoźnik może żądać od Zleceniodawcy wpłacenia na poczet realizacji niniejszej usługi zaliczki w wysokości maksymalnej do 50 % wartości realizacji usługi określonej w zamówieniu, co jest warunkiem przyjęcia zlecenia. Wpłaty należy dokonać na wskazany rachunek bankowy Przewoźnika. W przypadku rezygnacji z realizacji zamówienia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem przewozu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do potrącenia z zaliczki 10% wartości zlecenia tytułem opłaty manipulacyjnej. 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za nie wykonanie usługi grupowego przewozu osób z tytułu odmowy przyjęcia zamówienia dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia grupowego przewozu osób, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności lub ujemnych następstw, w szczególności, jeżeli: 1) Zamówienie grupowego przewozu osób dotyczy również wykonania przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu drogowego mocą powszechnie obowiązujących przepisów; 2) Zamówienie zostało złożone z naruszeniem chociażby jednego z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie; 3) Przewoźnik nie ma możliwości zrealizowania usługi z uwagi na przeszkody organizacyjne lub techniczne; 4) Zamówienie zostało wypełnione w sposób nieczytelny, nieprawidłowy lub niepełny; 5) Zleceniodawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z płatnością jakiejkolwiek należności przysługującej Przewoźnikowi z tytułu wcześniej świadczonych usług;

4 7. 1. Termin zapłaty określony w zamówieniu biegnie od momentu wykonania usługi. 2. W przypadku, w którym w zamówieniu grupowego przewozu osób określono cenę w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania usługi grupowego przewozu osób. 3. W przypadku, gdy w zamówieniu nie określono innego terminu płatności - termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Przewoźnika. 4. Przewoźnik nie akceptuje kar umownych, które nie są określone w niniejszym Regulaminie. 5. W przypadku opóźnienia bądź zwłoki Zleceniodawcy w dokonywaniu płatności na rzecz Przewoźnika, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Przewoźnikowi na jego pierwsze żądanie dodatkową kwotę wynagrodzenia w wysokości: 1) 10 % wartości zlecenia w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w płatności powyżej 21 dni; 2) 25 % wartości zlecenia w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w płatności powyżej 30 dni. 6. Wszelkie koszty związane uzyskaniem płatności za wykonane usługi grupowego przewozu osób pokrywa Zleceniodawca, w tym m.in. koszty poniesione przez Przewoźnika związane z windykacją należności po upływie ich wymagalnego terminu oraz koszty przelewów Zleceniodawca może złożyć reklamację dotyczącą usługi transportowej, jeśli była ona realizowana z winy umyślnej Przewoźnika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Zleceniodawca w wyniku takiego działania Przewoźnika poniósł szkodę. 2. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty udowadniające szkodę, jej wysokość i winę umyślną Przewoźnika, a także związek przyczynowy pomiędzy działaniem Przewoźnika a powstałą szkodą. Wyżej wymienione dokumenty, należy przedstawić Przewoźnikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty, w której Zleceniodawca dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. W przypadku nieprzedstawienia wyżej wymienionych dokumentów bądź nieprzedstawienia ich w wyżej zakreślonym terminie, reklamacja nie zostanie przez Przewoźnika uwzględniona. 3. Zgłoszenie reklamacji przez Zleceniodawcę, a także przyjęcie reklamacji przez Przewoźnika do rozpatrzenia nie wstrzymuje terminu ani zasadności płatności całości ceny ustalonej na zamówieniu usługi grupowego przewozu osób. 4. Odpowiedzialność Przewoźnika ograniczona jest do jego winy umyślnej Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby wykonać usługę grupowego przewozu osób i jego bagażu w odpowiednim czasie, zgodnie z zamówieniem, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować. 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD)

5 lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych). 3. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych. 5. Jeżeli Przewoźnik nie może podstawić autobusu o umówionym rodzaju i pojemności, winien niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę, jaki pojazd może być podstawiony zastępczo. 6. W przypadku podstawienia autobusu zastępczego, Przewoźnik nie może żądać od Zleceniodawcy opłaty wyższej, niż za podstawienie pojazdu zamówionego, chyba, że strony umówią się inaczej. 7. W przypadku awarii autobusu w trakcie wykonywania przewozu przewoźnik zobowiązuje się do naprawienia pojazdu na miejscu awarii lub zorganizowania transportu zastępczego w czasie nieprzekraczającym 4 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia Niniejszy Regulamin i umowy, do których ma on zastosowanie, podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikające z łączącej Zleceniodawcę a Przewoźnika umowy, w sytuacji, gdy obie strony posiadają siedzibę (miejsce zamieszkania) w Polsce rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Przewoźnika. 2. Niniejszy Regulamin, stosuje się do wszystkich umów, których przedmiotem jest świadczenie usług transportu przez Przewoźnika, w tym do czynności związanych lub poprzedzających zawarcie tych umów. 3. Wszelkie dodatkowe ustalenia między stronami, w szczególności ustalenia sprzeczne z niniejszym Regulaminem wymagają zgody wyrażonej w formie pisemnej przez Zarząd ROYEN Sp. z o.o. Pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie dodatkowe ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem odmienne od postanowień niniejszego Regulaminu, które zostaną zawarte w celu wykonania postanowień umowy, a na które zgodnie z 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu wyraził pisemną zgodę pod rygorem nieważności Zarząd ROYEN Sp. z o.o., Należy dołączyć do niej w formie pisemnej. 5. Złożenie przez Zleceniodawcę zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w każdorazowo obowiązującej wersji. 6. Niniejszy Regulamin w każdorazowo obowiązującej wersji dostępny jest na stronie internetowej ROYEN pod adresem A także w siedzibie spółki ROYEN Sp. z o.o. 7. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością postanowień niniejszego Regulaminu, a wszelkie inne postanowienia zawarte w zamówieniu sporządzonym przez Zleceniodawcę sprzeczne z Regulaminem nie obowiązują w stosunku do Przewoźnika. 8. Wszelkie dodatkowe ustalenia do umów lub zmiany treści stosunku prawnego łączącego Przewoźnika ze Zleceniodawcą wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Dotyczy to także ustalenia o rezygnacji z wymogu formy pisemnej dla ważności ustaleń.

6 9. W rozumieniu Regulaminu za równoważną z formą pisemną uznaje się oświadczenia Przewoźnika i Zleceniodawcy złożone przy wykorzystaniu telefaksu lub poczty elektronicznej. 10. Językiem umowy jest język polski. Jeśli dokumenty umowy sporządzone są w innym języku, obowiązuje ich polska wersja językowa.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo