SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP"

Transkrypt

1 SAP NETWEAVER JAKO PLATFORMA DOSKONALENIA SYSTEMU ERP Anna Lenart Wprowadzenie W warunkach globalnej konkurencji rozwój organizacji jest ściśle związany z doskonaleniem systemów wspomagania organizacji. Celem opracowania jest prezentacja moŝliwości zastosowania komponentów platformy SAP NetWeaver oraz architektury zorientowanej na usługi (SOA) w procesie doskonalenia systemu ERP. W opracowaniu dokonano równieŝ krótkiej charakterystyki systemów ERP oraz opisano doskonalenie na tle cyklu Ŝycia systemu ERP. 1. Krótka charakterystyka systemów ERP Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resource Planning) są niezbędnym zestawem narzędzi przeznaczonych do zarządzania współczesną organizacją. System ERP to zintegrowany system informatyczny, który umoŝliwia planowanie, zarządzanie i wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji oraz kontrolę wszystkich procesów biznesowych w czasie rzeczywistym [TuLe07]. Systemy tej klasy cechuje otwartość i elastyczność. Otwartość oznacza moŝliwość integracji z innymi systemami, usługami internetowymi i urządzeniami mobilnymi. Elastyczność umoŝliwia zmianę konfiguracji systemu w celu dostosowa-

2 nia do zmieniających się wymagań i praktyk biznesowych. Szczegółowej charakterystyki systemów ERP dokonano w: [Hami03; Lena05; Sumn05]. System ERP to zestaw wielu zintegrowanych modułów, które realizują róŝne scenariusze procesów biznesowych. W tabeli 1 dokonano zestawienia najwaŝniejszych procesów biznesowych oferowanych uŝytkownikom przez system SAP ERP (dawnej SAP R/3) niemieckiej firmy SAP, która od kilku lat jest liderem rynku systemów ERP na świecie i w Polsce. System SAP ERP w ujęciu procesów biznesowych Obszar zarządzania Zarządzanie finansami Zarządzanie logistyczne Zarządzanie kapitałem ludzkim Główne procesy biznesowe Rachunkowość finansowa Rachunkowość zarządcza Zarządzanie finansowym łańcuchem dostaw Nadzór korporacyjny Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie zapasami i magazynami Zarządzanie produkcją Zarządzanie sprzedaŝą i dystrybucją Zarządzanie personelem Zarządzanie transakcjami pracowniczymi Zarządzanie relacjami z pracownikami Źródło: Opracowanie własne Tabela 1 Środowisko systemu ERP jest wspierane przez platformę integracyjnoaplikacyjną SAP NetWeaver. Platforma ta udostępnia m.in. następujące komponenty: portal korporacyjny, hurtownię danych, technologie mobilne, technologie automatycznej identyfikacji oraz usługi sieciowe. Ponadto oferuje narzędzia słuŝące do: projektowania i tworzenia aplikacji oraz wdraŝania, obsługi, monitorowania i wspierania rozwiązań SAP.

3 2. Doskonalenie na tle cyklu Ŝycia systemu ERP Systemy ERP to powielarne systemy informacyjne, czyli uniwersalne pakiety programów, które w procesie wdroŝenia, poprzez wybór odpowiednich scenariuszy procesów biznesowych, naleŝy dostosować do potrzeb uŝytkowników. System informacyjny przechodzi wraz z organizacją kolejne stadia rozwoju [KiSi05] określane jako cykl Ŝycia systemu. W cyklu Ŝycia indywidualnego (dedykowanego) systemu informacyjnego wyróŝnia się cztery fazy (etapy): analiza, projektowanie, zastosowanie i utrzymanie [KiSi05]. W przypadku systemów powielarnych w literaturze polskiej i anglojęzycznej proponuje się w cyklu Ŝycia systemu wyróŝnić następujące etapy: definicja wymagań, wybór dostawcy, wdroŝenie, uŝytkowanie i doskonalenie [Harw03; Info03]. W związku z powyŝszym w cyklu Ŝycia systemu ERP wyróŝniono pięć etapów: analizę przedwdroŝeniową - specyfikacja wymagań i ograniczeń dotyczących funkcjonowania przyszłego systemu, pozyskanie systemu - wybór dostawcy i podpisanie kontraktu, wdroŝenie, czyli realizacja projektu wdroŝeniowego, uŝytkowanie (eksploatacja), doskonalenie systemu [Flas06; Harw03; Info03; Olea05; Olso04]. Pierwszy etap w cyklu Ŝycia systemu ERP dotyczy analizy przedwdro- Ŝeniowej. W ramach tego etapu naleŝy przeprowadzić analizę procesów biznesowych (przygotowanie modelu procesowego organizacji), analizę potrzeb uŝytkownika i analizę infrastruktury niezbędnej do wdroŝenia systemu oraz przygotować wstępną definicję projektu [Flas06; Olea05].

4 W celu skrócenia analizy procesów biznesowych stosuje się branŝowe modele referencyjne oraz narzędzia informatyczne wspomagające korzystanie z tych modeli. Narzędziem informatycznym, które umoŝliwia korzystanie z modeli referencyjnych oprogramowania firmy SAP jest ARIS for SAP NetWeaver firmy IDS Scheer. Moduł ten moŝe być uŝywany w trakcie analiz przedwdroŝeniowych, do opracowania ogólnej koncepcji procesów organizacji oraz w projektach wdroŝeniowych do realizacji szkoleń, testowania systemu i dokumentacji wdroŝonego systemu. Pozyskanie systemu to drugi etap w cyklu Ŝycia systemu ERP. Procedura pozyskania systemu ERP obejmuje: przygotowanie bazy potencjalnych dostawców, opracowanie i wysłanie zapytania ofertowego, analizę i ocenę ofert, prezentacje i wizyty referencyjne, negocjacje merytoryczne i handlowe, ostateczny wybór systemu oraz zawarcie umów licencyjnych na oprogramowanie, wdroŝeniowych i serwisowych [Info03; Olea05]. NajwaŜniejsze czynniki, którymi naleŝy kierować się dokonując wyboru systemu ERP to: stopień wspomagania procesów decyzyjnych, funkcjonalność, poziom zabezpieczeń, czas reakcji i koszt posiadania systemu oraz ergonomiczność i przyjazność interfejsu [Info03]. Kolejny etap w cyklu Ŝycia systemu ERP to wdroŝenie, czyli wszelkie działania mające na celu przygotowanie systemu do eksploatacji uŝytkowej. Prace wdroŝeniowe prowadzone są z zastosowaniem metodyk wdro- Ŝeniowych wspomaganych narzędziami informatycznymi. Metodyka wdroŝenia określa sposób realizacji wszystkich czynności wykonywanych w procesie wdroŝenia. Niektóre metodyki uwzględniają równieŝ działania realizowane przed i po wdroŝeniu systemu. Jedną z metodyk

5 wdroŝeniowych jest SAP Solution Manager firmy SAP. Projekt wdroŝeniowy systemu ERP składa się z czterech faz: przygotowanie organizacyjne wdroŝenia (np. utworzenie struktury organizacyjnej i definicję projektu), projektowanie wdroŝenia (np. weryfikacja modelu procesowego organizacji i definiowanie modelu systemu informatycznego), wdroŝenie systemu (np. czynności związane z konfiguracją systemu, szkoleniem uŝytkowników oraz testowaniem systemu), uruchomienie i funkcjonowanie systemu (np. przekazanie systemu do eksploatacji, rozwój systemu i wsparcie uŝytkowników) [Flas06; Harw03; Olso04]. UŜytkowanie systemu stanowi najdłuŝszy etap w cyklu Ŝycia systemu ERP. W trakcie eksploatacji następuje spełnienie potrzeb i oczekiwań uŝytkowników systemu. UŜytkowanie systemu ERP to zaplanowane działania wykonawcze mające na celu efektywne i sprawne korzystanie z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymanie systemu. Do uŝytkowania systemu ERP zalicza się działania techniczne, organizacyjne, planistyczne i kontrolne, które pozwalają na utrzymanie systemu w takim stanie, aby realizował on postawione przed nim cele. System ERP powinien być podawany ciągłej ocenie skuteczności i efektywności na tle zmieniających się warunków gospodarowania [Info03; Olso04]. Ostatnim etapem w cyklu Ŝycia systemu ERP jest doskonalenie. Etap ten jest ściśle związany z uŝytkowaniem systemu. Zmiany potrzeb informacyjnych uŝytkowników wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia i rozwoju systemów wspomagania organizacji. System ERP musi sprawnie funkcjonować i dostosowywać się do zmian w warunkach funkcjono-

6 wania organizacji. Proces doskonalenia systemu ERP obejmuje działania konserwacyjne, modernizacyjne, rozwojowe i integracyjne [Info03; Komp06]. Działania konserwacyjne dotyczą utrzymania poziomu walorów uŝytkowych systemu, a modernizacyjne powinny zapewnić poprawę parametrów eksploatacyjnych. Działania rozwojowe polegają na rozszerzaniu zakresu merytorycznego systemu (adaptacja nowoczesnych metod zarządzania, nowe aplikacje) i wprowadzaniu nowych technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjne. Działania integracyjne mają na celu zwiększenie stopnia zespolenia aplikacji biznesowych i rozwiązań komunikacyjnych stosowanych w organizacji [Info03]. Szerzej na temat doskonalenia systemów ERP patrz [Harw03]. W dalszej części opracowania zaprezentowano zastosowanie platformy SAP NetWeaver i architektury SOA w zakresie działań rozwojowych i integracyjnych. 3. MoŜliwości zastosowania platformy SAP NetWeaver i architektury SOA w procesie doskonalenia systemu ERP Funkcjonowanie organizacji w turbulentnym otoczeniu wymaga duŝej elastyczności w zakresie doboru stosowanych metod zarządzania i wspierających je rozwiązań informatycznych. Kluczem do sukcesu we współczesnym świecie biznesu jest umiejętność szybkiego dostosowania się organizacji do zmieniających się potrzeb otoczenia. Wymaga to doskonalenia systemów ERP w zakresie stosowanych procesów biznesowych. Doskonalenie systemu ERP polega na szybkiej zmianie procesów biznesowych oraz stałym unowocześnianiu wspierających je rozwiązań informatycznych.

7 W latach 90. XX w. powstała koncepcja zarządzania procesami biznesowymi BPM (Business Process Management), która koncentruje się na identyfikacji i zarządzaniu procesami biznesowymi organizacji [Debe06]. Systemy zarządzania procesami biznesowymi udostępniają graficzne podejście do automatyzacji i monitorowania procesów biznesowych oraz integrują aplikacje organizacji. Zastosowanie BPM umoŝliwia standaryzację modeli procesów w oparciu o branŝowe modele referencyjne i skraca czas wdroŝenia. Koncepcję BPM moŝna realizować w ramach architektury zorientowanej na usługi SOA (Service Oriented Architecture). W przypadku firmy SAP architektura ta nazwa się ESA (Enterprise Service Architecture). Architektura SOA pozwala przełoŝyć operacje wykonywane w ramach procesów biznesowych na usługi dostarczane przez infrastrukturę informatyczną. SOA to koncepcja tworzenia systemów informatycznych opartych na luźno połączonych usługach, które spełniają wymogi procesów biznesowych i uŝytkowników. KaŜdy element oprogramowania jest usługą, moŝe działać niezaleŝnie od innych i posiada interfejs za pomocą którego udostępnia realizowane funkcje. Usługi moŝna implementować stosując róŝne technologie i udostępniać za pomocą platformy komunikacyjnej. Nie jest to nowe podejście, ale nabrało ono istotnego znaczenia w wyniku rozpowszechniania usług sieciowych (Web services). Korzyści jakie zapewnia zastosowanie architektury SOA to: oszczędności, optymalizacja inwestycji w IT oraz dopasowanie rozwiązań IT do procesów biznesowych [Hupa07]. W architekturze SOA rozwiązania IT moŝna łatwo dopasować do zmieniających się procesów biznesowych i warunków rynkowych. Implementacja SOA umoŝliwia uzyskanie

8 oszczędności wynikających ze swobodnego wykorzystywania współdzielonych usług biznesowych bez ich powielania dla róŝnych rozwiązań IT. SOA nie wymaga natychmiastowej wymiany komponentów i przebudowy infrastruktury IT. Dzięki stopniowej implementacji SOA pozwala wykorzystywać dotychczasowe rozwiązania. Strategia SOA przekształca rozwiązania IT w samodzielne usługi, które odpowiadają procesom biznesowym. Dopasowanie to ułatwia realizację funkcji usługowych IT we wspieraniu działań biznesowych [Hupa07]. W celu zapewnienia elastyczności rozwiązań informatycznych i implementacji architektury SOA moŝna zastosować platformę integracyjno-aplikacyjną SAP NetWeaver. Poprzez zastosowanie architektury SOA platforma SAP NetWeaver umoŝliwia integrację heterogenicznych systemów informatycznych i rozwój systemów ERP. Na temat form integracji i kierunków rozwoju systemów ERP pisze [Lena05]. Do kierunków rozwoju systemów ERP zalicza się integrację z innymi systemami oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych. Zastosowanie platformy SAP NetWeaver pozwala na integrację systemu ERP z innymi rozwiązaniami, np. systemem zarządzania relacjami z klientem CRM (Customer Relationship Management), systemem zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) i systemem informacji geograficznej GIS (Geographical Information Systems). Właściwości komponentów platformy SAP NetWeaver zostały ukazane w tabeli 2. Komponenty te umoŝliwiają integrację [CaMo07]: ludzi (np. portal korporacyjny, technologie mobilne), informacji (np. zarządzanie wiedzą, hurtownia danych), procesów biznesowych (np. BPM).

9 Tabela 2 Komponenty platformy SAP NetWeaver Nazwa Właściwości komponentu SAP Enterprise Zarządzanie wiedzą i współpraca; Portal portal korporacyjny SAP Business Hurtownia danych Warehouse SAP Exchange Sterowanie procesami integracji; Infrastructure Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) SAP Master Data Zarządzanie danymi podstawowymi Management (archiwizacja, konsolidacja i dystrybucja danych) SAP Web Application Server Obsługa usług sieciowych SAP Mobile Tworzenie aplikacji mobilnych dla urządzeń bezprzewodowych (np. palmtopy) Infrastructure SAP Auto-ID Automatyczna identyfikacja (np. czytniki RFID; Infrastructure czytniki kodów kreskowych) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [CaMo07] Portal korporacyjny jako narzędzie zarządzania wiedzą w organizacji oferuje uŝytkownikom usługi informacyjne, komunikacyjne i marketingowe. Technologie mobilne umoŝliwiają korzystanie z bazy danych systemu ERP organizacji, gdy pracownik (przedstawiciel handlowy, serwisant) przebywa w terenie. Hurtownia danych to technologia przechowywania danych stosowana w systemach inteligencji biznesowej BI (Business Intelligence). Organizacja działająca w turbulentnym otoczeniu naraŝona jest na ryzyko szybkich zmian w celu dostosowania do realiów współczesnego biznesu. Komponenty platformy SAP NetWeaver przyczyniają się do doskonalenia systemu ERP, poniewaŝ udostępniają nowoczesne metody zarządzania i wspierające je technologie informatyczne.

10 Dzięki SOA systemy informatyczne szybciej adaptują się do celów i procesów oraz zapewniają większą tolerancję zmian. Zastosowanie architektury SOA przynosi największe korzyści w przypadku zmian organizacyjnych, fuzji i przejęć, rozszerzenia obszarów IT poza granice organizacji oraz tworzenia nowych kanałów dystrybucji [Hupa07]. SAP NetWeaver jako platforma integracyjno-aplikacyjna wspierająca architekturę SOA umoŝliwia doskonalenie procesów biznesowych oraz integrację systemów. Dzięki temu pozwala zmniejszyć ryzyko i koszty związane z wdraŝaniem nowych procesów biznesowych. Zastosowanie platformy SAP NetWeaver i architektury SOA przyczynia się do wydłu- Ŝenia cyklu Ŝycia systemu ERP, poniewaŝ ułatwia integrację z innymi rozwiązaniami oraz stopniowy rozwój stosowanych rozwiązań IT. Platforma SAP NetWeaver pozwala dostosować technologie IT do potrzeb biznesowych organizacji. Komponowanie aplikacji na bazie usług sieciowych przyczynia się ona do zmniejszenia stopnia złoŝoności rozwiązań IT oraz zwiększenia otwartości i elastyczności systemów ERP. Literatura [CaMo07] [Debe05] Campbell S., Mohun V.: Mastering Enterprise SOA with SAP NetWeaver and mysap ERP. Wiley, Indianapolis Debevoise T.: Business Process Management with a Business Rules Approach: Implementing the Service Oriented Architecture. Business Knowledge Architects, Roanoke 2005.

11 [Flas06] Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi. PWN, Warszawa [Hami03] Hamilton S.: Maximizing Your ERP System. A Practical Guide for Managers. McGraw Hill, New York [Harw03] Harwood S.: ERP - The Implementation Cycle. Butterworth-Heinemann, Oxford [Hupa07] Hupało T.: SOA: nie pozostań w tyle, Lepszy Biznes 2007, nr 3. [Info03] Informatyka ekonomiczna. Red. E. Niedzielska. AE we Wrocławiu, Wrocław [KiSi05] Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa [Komp06] Komputerowe wspomaganie biznesu. Red. A Nowicki. Placet, Warszawa [Lena05] Lenart A.: Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV. UG, Gdańsk [Olea05] O Leary D. E.: Enterprise Resource Planning Systems Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press, New York [Olso04] Olson D. L.: Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems. Mc Graw Hill, Boston [Sumn05] Sumner M.: Enterprise Resource Planning. Pearson Prentice Hall, New Jersey [TuLe07] Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management. Transforming Organizations in the Digital Economy. Wiley, New York 2007.

12 Informacje o autorach Dr Anna Lenart Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański ul. Piaskowa Sopot Polska Numer telefonu (fax) +48/58/

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA

KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Edyta Abramek, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Henryk Sroka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KIERUNKI BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI. Marek Dziembała

SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI. Marek Dziembała SYSTEMY WORKFLOW W PODEJŚCIU PROCESOWYM DO ORGANIZACJI Marek Dziembała Wprowadzenie W. Edwards Deming [Latzko95] odnotował, iŝ zarządzanie organizacją powinno skupić się na zarządzaniu w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Celina M. Olszak Grażyna Billewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Wprowadzenie Implementacja wielu nowoczesnych podejść do zarządzania nie jest

Bardziej szczegółowo