Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!"

Transkrypt

1 Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska

2 Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe cechy rozwi"za# Przyk$ady implementacji Zarz"dzanie infrastruktur" IT Stan obecny i kierunki rozwoju Podstawowe cechy i wyró%niki rozwi"za# Przyk$ady wdro%e# 2

3 AUTOMATYZACJA

4 Inicjatywy BMC Service Automation BSM zwi!zane z automatyzacj! Helps you address critical BSM Initiatives " Automatyzacja Data Center " Proaktywne Operacje " Cloud Computing " IT Governance, zarz!dzanie ryzykiem i zgodno#ci! " Zarz!dzanie aplikacjami " Automatyzacja IT Decision support " Zarz!dzanie us"ugami IT PLAN & GOVERN 4

5 BMC Service Automation Uwarunkowania biznesowe Redukcja kosztów IT Nieefektywne zasoby: infrastruktura, powierzchnia, energia elektryczna, czynno#ci manualne Poprawa dost$pno#ci 60% awarii spowodowana b"$dnymi konfiguracjami Poprawa procesu wdro%enia nowych us"ug Redukcja czasu MTTD nowych jednostek konfiguracji/us"ug o 40% IT Governance, zarz!dzanie ryzykiem i zgodno#ci! Elementy kontrolne s"abo zdefiniowane i trudne do wymuszenia Umo%liwienie wirtualizacji i Cloud Computing Rosn!cy koszt zarz!dzania z"o%onymi #rodowiskami 5

6 BMC Service Automation Przyk"ady klientów " Zmiana wielko!ci Server:Admin z 45:1 do 125:1 i Change:Admin z 10:1 do 2,000:1 " Zmniejszone koszty operacyjne na incydent zwi"zany z serwerem o 33% " Redukcja Mean Time and Cost to Deploy aplikacji o 90% " Poprawiona zgodno#& urz"dze# sieciowych z wewn&trznymi politykami bezpiecze#stwa z 60% do 90% " Redukcja zada' wykonywanych r$cznie o 90% dzi&ki orkiestracji 6

7 BMC Service Automation Mo%liwo#ci Automatyzacja konfiguracji Kontrola zmian w!rodowisku fizycznym, wirtualnym, serwerowym, sieciowym, aplikacyjnym Szybkie i skuteczne dostarczanie us"ug Bezpieczne przekazanie nowych us$ug i updatów na produkcj& Zarz!dzanie zgodno#ci! Automatyczne audytowanie powi"zane z zarz"dzaniem zmianami Automatyzacja i integracja procesów Standaryzacja najlepszych praktyk w celu minimalizacji obci"%enia pracowników 7

8 BMC Service Automation Wyró%niki Kontrola dost$pu na poziomie elementów konfiguracji Minimalizacja ryzyka b$&dów zwi"zanych ze zbyt du%ymi przywilejami Szczegó"owe informacje o zasobach, pe"ny Provisioning wszystkich warstw Poprawa efektywno!ci- provisioning, konfiguracja & dystrybucja us$ug w!rodowisku fizycznym, wirtualnym & cloud Zamkni$ta p$tla zarz!dzania zgodno#ci! Poprawa jako!ci us$ug proaktywne zarz"dzanie skomplikowanymi zmianami Jednorodna architektura BSM Redukcja kosztów Podej!cie oparte na zdefiniowanych us$ugach z gotow" integracj" i automatyzacj" 8

9 BSM i rozwi!zania Service Automation Rozwi!zania " BMC BladeLogic Server Automation " BMC BladeLogic Application Release Automation " BMC BladeLogic Network Automation " BMC BladeLogic Client Automation " BMC Atrium Orchestrator PLAN & GOVERN REQUEST & SUPPORT Change & Release Management INTEGRATE & ORCHESTRATE CMDB / CMS Discovery & Dependency PROVISION & CONFIGURE Dashboards & Analytics Application Automation Server Automation Network Automation Client Automation MONITOR & OPERATE 9

10 Kontrola dost$pu na poziomie elementów konfiguracji Kontrola dost$pu na poziomie zadania, polityki, CI lub fazy cyklu %ycia One Configuration File Entries for Development Stage Data Center Resources Developm ent Stage Test Stage Applications Production Stage Entries for Test Stage Entries for Production Stage Role Based Access Control Development Engineer Test Engineer Production Admin Architektura RBAC zapewnia #cis"! kontrol$, jednocze#nie umo%liwiaj!c wspó"prac$ mi$dzy zespo"ami 10

11 Granularne informacje o zasobach Common Object Dictionary Informacje o zasobach w odniesieniu do czasu rzeczywistego Dost&p oparty na rolach do poszczególnych elementów (równie% linii czy sekcji plików) Akcje mog" by' podejmowane na poziomie parametrów Jednolita obs$uga ró%nych platform i aplikacji Server port= 8005 shutdown= SHUTDOWN 11

12 Provisioning wszystkich warstw Typowe technologie tworzenia paczek oprogramowania s" specyficzne dla danej platformy Technologia zawarta w BMC BladeLogic Server Automation jest oparta na XML i dzia$a jednolicie dla ró%nych platform Standard Packaging BMC BladeLogic Composite Packaging Windows Admin Linux BMC BladeLogic Admin Admin MSI Packages Unix Admin BMC BladeLogic Composite RPM Package System V Packages Packages Windows Servers Linux Servers Unix Servers 12

13 Provisioning wszystkich warstw IT and Line-of-Business Define Service Service Catalog Self-Service Portal Request Service Customer Service Retirement Storage Cloud Network Virtual Servers Physic al Server s Automated Provisioning Operations Performance Compliance Management Management 13

14 Zamkni$ta p$tla zarz!dzania zgodno#ci! KTO! App HOW JAK Package Promote! Applications! App Server! Resource Req CO Build Provision Certify! Server! Storage! Network Ops Patch Configure! Server! Network! Workflow Kontrola dost"pu Akcje Automatyzacja zada! Scan Provision Task Automation Discover Provision Patch Deploy Patch Administer Deploy Change Administer Mgmt Polityki Sec Konfiguracje Remediate! Server! Network Discover Browse Browse Snapshot Snapshot Audit Incident Audit Mgmt Konfiguracja #rodowiska live!adowanie Ustawie" konfiguracji 14

15 Zamkni$ta p$tla zarz!dzania zgodno#ci! Raport zgodno!ci Odczyt zaufanej konfiguracji Weryfikacja zmiany Autodetekcja zmiany lub zmiana polityki Wykonanie zmiany Auto-Generacja Zadania naprawczego Inicjacja procesu aprobaty zmiany 15

16 Service Automation Zdefiniowane przep"ywy zada' (workflows) SOLUTIONS / FUNCTIONAL AREAS WORKFLOWS SOLUTIONS / FUNCTIONAL AREAS Provisioning wszystkich warstw Dostarczenie pe$nych us$ug nie tylko na pojedyncze CI START Service Request Management START Zamkni$ta p$tla zgodno#ci/audyt Aprobata i dokumentowanie zmian Change Management Configuration Change Automation Proaktywne akcje naprawcze Ocena stanu i naprawa b$&dnych konfiguracji w celu rozwi"zania incydentów START Event and Impact Management Ci!g"a Optymalizacja Pojemno#ci W$"czenie analizy pojemno!ci i planowania w oparciu o dane czasu rzeczywistego START Proactive Availability & Performance Management 16

17 Service Automation Zunifikowana architektura BSM Integracja z : " Asset Management " Zarz"dzanie zmianami i wydaniami " Zarz"dzanie Incydentami Configuration Automation (Server, Network, Application, Client) " Service Request Management Integracja z " Zarz"dzanie zgodno!ci" Workflow Automation Integration with: " Wykrywanie!rodowiska i zale%no!ci " Dashboards and Analytics " Service Level Management Integracja z: " Zarz"dzanie zdarzeniami " Zarz"dzanie wydajno!ci" i dost&pno!ci" " Capacity Management 17

18 BMC Service Automation Korzy#ci Redukcja kosztów IT Efektywne zarz!dzanie wykorzystaniem zasobów: infrastruktura, powierzchnia, energia, czynno#ci r$czne Poprawa dost$pno#ci Zmiany nie powoduj$ nieplanowanych przestojów Poprawa skuteczno#ci wdro%e' Realizacja dok"adnych zmian w zdefiniowanym wcze#niej czasie Zarz!dzanie "adem, ryzykiem i zgodno#ci! Zmniejszenie ryzyka, efektywne procesy Governance i Compliance Umo%liwienie wirtualizacji i Cloud Computing Efektywne kosztowo wykorzystanie wirtualizacji na produkcji 18

19 Zarz!dzanie infrastruktur! IT

20 BMC Service Assurance Inicjatywy BSM Automatyzacja Datacenter Proaktywne Operacje Cloud Computing Utrzymanie Aplikacji " Automatyzacja IT Decision " support 20

21 Wyzwania stoj!ce przed Operacjami Dost&pno!' Reaktywne, r&czne procesy zarz"dzania w celu unikni&cia przestojów Wykorzystanie zasobów Us$ugi dostarczane przez niewykorzystan" w pe$ni infrastruktur& i przeci"%one zasoby ludzkie Wydajno!' biznesowa Niespe$nione oczekiwania i niewype$nione zobowi"zania IT Ryzyko Niewystarczaj"ca ilo!' decyzji opartych na w$a!ciwej informacji 21 21

22 Cele Proaktywnych Operacji Unikni&cie awarii Zrównowa%enie popytu i poda%y zasobów IT Wsparcie szybkich zmian Podejmowanie w$a!ciwych decyzji 22 22

23 Zmiany w podej#ciu do zarz!dzania infrastruktur! IT Data / Event Complexity / Volume Wymagane przeanalizowane, przewidywalne dane Silo End-to-End (Static) E-to-E (Dynamic/Virtual) User/ Transaction User/ Transaction User/ Transaction 23

24 Service Assurance Strategia Prewencja Predictive Analytics Automation & BSM Integration Automatyzacja Zmniejszenie Product Line Simplification z"o%ono#ci Platforma proaktywnych operacji " Nowe wydania Service Assurance pojawiaj! si$ w regularnych odst$pach " Ka%de wydanie nakierowane na zwi$kszenie warto#ci dla klienta i zmniejszenia TCO 24

25 BMC Service Assurance Wyró%niki Planowanie pojemno#ci dopasowane do us"ug biznesowych Poprawa jako!ci us$ug Dopasowanie pojemno!ci IT do popytu biznesowego Predyktywna ocena wp"ywu na biznes Usprawnienie trafno!ci KPI zorientowanie na najbardziej istotne elementy Predyktywne okre#lanie przyczyny problemu Zwi&kszenie dost&pno!ci Unikanie przestojów poprzez proaktywne alarmy Dynamiczna wirtualizacja & Analityka w chmurze Umo%liwienie wirtualizacji i cloud a Mapowanie, monitorowanie i!ledzenie zasobów fizycznych, wirtualnych i chmury Ci!g"a diagnostyka problemów Poprawa efektywno!ci Przyspieszenie rozwi"zania problemów Jednolita architektura BSM z prewencyjn! automatyzacj! Redukcja kosztów- Proaktywna platforma w celu przej!cia do modelu chmury 25

26 Rozwi!zania BMC Service Assurance BMC ProactiveNet Performance Management BMC Capacity Management REQUEST & SUPPORT REQUEST & SUPPORT PLAN & GOVERN PLAN & GOVERN INTEGRATE & ORCHESTRATE INTEGRATE & ORCHESTRATE CMDB / CMS PROVISION & CONFIGURE Capacity Management Event & Impact Management MONITOR & OPERATE Performance & Availability Management 26

27 Planowanie pojemno#ci dopasowane do us"ug biznesowych Usprawnienie rozmieszczenia us"ug Wzrost biznesu i punkt saturacji (# zamówie' i data) " Zarz"dzanie pojemno!ci" z perspektywy KPI i Aplikacji - Identyfikacja punktów saturacji infrastruktury w odniesieniu do czynników biznesowych - Zrozumienie wp$ywu zmian biznesowych na utylizacj& i czas odpowiedzi - (ledzenie, przewidywanie i modelowanie czasu odpowiedzi aplikacji " Wszechstronna analiza, modelowanie i mo%liwo!' predykcji typu Co-Je!li dla wszystkich u%ytkowników i przypadków u%ycia - Korelacja - Przewidywanie - Analityczne modelowanie Nielinearny podzia" czasu odpowiedzi aplikacji " )atwo!' u%ycia - Wykorzystanie kreatorów i przep$ywów zada# 27

28 Samoucz!cy si$ motor analityczny Eliminacja polegania na reaktywnych poziomach alarmów? $ Górny poziom bazowy Normalne zachowanie Dolny poziom bazowy 28

29 Samoucz!cy si$ motor analityczny Eliminacja 90% niepotrzebnych zdarze' i zg"osze' React to Problems All Hands On Deck Mniejsza liczba bardziej znacz!cych zdarze"; skupienie tylko na priorytetach 29

30 Dynamiczna wirtualizacja & Analityka w chmurze Zwi$kszenie MTBF w wirtualnych #rodowiskach " Proaktywna detekcja problemów z pojemno!cia (du%a ilo!' przeniesie# maszyn wirtualnych) " Generacja dok$adnych przyczyn awarii i wp$ywu na us$ugi " Populacja modeli us$ug dynamicznymi wirtualnymi i fizycznymi relacjami " Przechowanie poziomów bazowych w celu dopasowania!rodowisk wirtualnych czy prywatnej chmury " Ci"g$a korelacja wydajno!ci z przeniesieniami maszyn wirtualnych (zmianami) Virtual Server Within a modern virtual environment, when combined with the dynamic attributes of virtual objects, demonstrates the growing need for analytical tools (Gartner, April 2010) 30

31 Predyktywne okre#lanie przyczyny problemu Dostarczenie ostrze%e' z odpowiednim wyprzedzeniem Czas ostrze!enia Static Threshold 7 am 9 am 11 am 31

32 Predyktywne okre#lanie przyczyny problemu Korelacja mi$dzy zdarzeniami a danymi Root Cause Inteligentne regu#y i polityki Patented Technology 32

33 Ci!g"a diagnostyka problemów Wskazanie (róde" awarii aplikacji Opatentowana technologia " Ci"g$y monitoring rzeczywistych i syntetycznych transakcji u%ytkownika " Wskazanie przyczyny problematycznych transakcji aplikacji " Efektywna eskalacja problemów do supportu aplikacji dla g$&bokiej analizy kodu i rozwi"zania problemu 33 33

34 Predyktywne okre#lanie przyczyny problemu Izolacja wp"ywu zmian konfiguracji Przekszta$cenie zmian konfiguracji w bardziej precyzyjn" analizy *róde$ problemu Analiza danych o zmianach z dowolnego *ród$a Redukcja wp$ywu skutków ubocznych zmian i ludzkich b$&dów Uruchomienie weryfikacji zmian konfiguracji i zada# naprawczych 34

35 Real-Time Uproszczone Predictive modele Service Impact us"ug Reduced effort via simple service models Szczegó$owe modele Korzy#& Uproszczone modele us$ug Automatyczny mapping zdarze# do urz"dze# Tradycyjna konsola zdarze# Inwestycja 35

36 Jednolita architektura BSM Proaktywna konsola zarz!dzania operacjami " Pojedyncza konsola dla us$ug, zdarze# i danych " Automatyczna platforma dla oceny zakresu awarii, izolacji, notyfikacji i dzia$a# naprawczych 36

37 Jednolita architektura BSM Powi!zanie metryk biznesowych i wydajno#ci IT Ilo!" wykonanych zakupów vs. Czas odpowiedzi us#ugi 37

38 Jednolita architektura BSM Automatyzacja i integracja BMC Process & Product Integration BMC Remedy ITSM BMC BladeLogic Automation Discovery BMC ProactiveNet Performance Management Service Impact Event Management Predictive Analytics Dashboards and Analytics Service Level Management BMC Capacity Management Process and Task Orchestration 38

39 Proaktywna Platforma Operacji Uproszczenie metody gromadzenia danych obni%a TCO Event & Impact Management Admin Console Centralized Configuration Management Analytics Server Operator Console Reports PMDB Proactive OPS Collection Server ADAPTER PATROL Agent+ KMs ProactiveNet Agent Agent-less Collection 3rd Party Collection End User Monitoring 39

40 Prewencyjna automatyzacja Zdefiniowane przep"ywy zada' (workflows) SOLUTIONS / FUNCTIONAL AREAS WORKFLOWS SOLUTIONS / FUNCTIONAL AREAS Proactive Availability & Performance Management START Automatyczny Provisioning Dostarczanie agentów monitoringu Proaktywne akcje naprawcze Ocena skutków i naprawa b$&dnych konfiguracji dla rozwi"zania incydentów START Configuration Change Automation Event & Impact Management Capacity Management START START START Dynamiczna alokacja pojemno#ci Alokacja pojemno!ci w oparciu o zmienne potrzeby biznesu Ci!g"a optymalizacja pojemno#ci Uruchamianie analizy pojemno!ci i planowania w oparciu o zdarzenia z czasu rzeczywistego Proaktywne zarz!dzanie incydentami i problemami Tworzenie zpriorytetyzowanych incydentów ze zdarze' START START Change Management Incident & Problem Management 40

41 BMC Service Assurance Przyk"ady klientów " Obni%ony MTTR o 75%, zmniejszony czas awarii > 60% " Zwi&kszona widoczno!' zdarze# wp$ywaj"cych na klientów 20% to 70% " Zmniejszony time to value o 50%, mniejsza ilo!' zg$osze# o 20% " Zarz"dzanie >25000 servers, mniej zg$osze# o 74% " Skrócenie czasu trwania awarii o 51% 41

42 BMC Service Assurance Kluczowe korzy#ci Wi$ksza jako#& us"ug Poprawiona rozliczalno#& celów us"ug Zwi$kszona dost$pno#& Umo%liwienie wirtualizacji i Cloud Computing Zmniejszone koszty IT 42

43 Dzi$kujemy za uwag$

BMC Software License Management

BMC Software License Management Piotr Gulbicki CompFort Meridian Polska Dlaczego Zarz!dzanie Licencjami? Wyzwania Ograniczona widoczno"# stanu zasobów Manualne zarz!dzanie i raportowanie zgodno"ci Brak informacji na temat stopnia wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna podejście i przykłady

Chmura prywatna podejście i przykłady Chmura prywatna podejście i przykłady Centrum świadczenia usług dla biznesu Tomasz Gajewski - Architekt Sławomir Bochowicz Architekt Microsoft Enterprise Services Zoptymalizowane DataCenter a Chmura +

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights Październik, 27, 2011 Hotel Sheraton Warszawa The role of Performance Management in your BI and ERP Initiatives Rafał Stalewski, Principal Pre-Sales

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management

Schody do nieba. Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Schody do nieba Włodek Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management 1 2 Cloud Computing Pracownik Banku 3 Idea cloud computing jest super, ale wdrożenie chmury prywatnej okazuje się często bardzo

Bardziej szczegółowo

Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant

Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5. Jacek Woytynowski. Senior Presales Consultant Backup Danych - nowe podejście Veritas NetBackup 6.5 Jacek Woytynowski Senior Presales Consultant Przegląd programu NetBackup Opis: Ochrona danych dla przedsiębiorstw od stacji roboczych do centrów danych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Tivoli

Oprogramowanie IBM Tivoli Oprogramowanie IBM Tivoli Jarosław Jackowiak Software IT Architect Jaroslaw.Jackowiak@pl.ibm.com Security Management IBM Tivoli - oferta z lotu ptaka Business Service Management Availability Service Continuity

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

Quest Software, now a part of Dell

Quest Software, now a part of Dell Security & Identity Round Table Warszawa, 24 kwietnia 2014 Quest Software, now a part of Dell Bezpieczne zarządzanie w cyklu życia stacji roboczych Warszawa, 29 maja 2014 1 Oferta oprogramowania narzędziowego

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT

ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT ROZWIĄZANIA FILE & CONTENT TOMASZ JANGAS 1 2012 Hitachi Data Systems. All rights reserved. Command Suite ZINTEGROWANE I SKALOWALNE PORTFOLIO DEDYKOWANE URZĄDZENIA HDI Software HDI Single HDI Dual OBIEKTY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT - optymalizacja kosztów zakupów i utrzymania Włodzimierz Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Plan prezentacji Fundamentalne pytanie: po co? Wyzwania i korzyści Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com

VMware premiera vsphere 4.0. Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com VMware premiera vsphere 4.0 Artur Rosiński artur.rosinski@avnet.com Agenda vsphere 4.0 Przypomnienie funkcjonalności tylko w VMware Vmotion, storage Vmotion,HA, DRS, Capacity on demand, DPM, Update Manager,

Bardziej szczegółowo