Co dla Ciebie oznacza Cloud Computing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co dla Ciebie oznacza Cloud Computing"

Transkrypt

1 Co dla Ciebie oznacza Cloud Computing Maciej Tomkiewicz CompFort Meridian Polska

2 Cloud Computing Od czego si! zacz!"o

3 Rok Powstaje ARPAnet, sie# czterech komputerów stworzona przez ameryka$sk% agencj! rz%dow% ARPA. W 1971 sie# ta liczy"a sobie 13 w!z"ów, a w 1973 roku - ju& 35 w!z"ów. Sie# ARPAnet z miejsca zostaje wykorzystywana do komunikacji mi!dzy naukowcami, przesy"ania listów elektronicznych i wspólnej pracy nad projektami. Powstaje pierwszy dokument z serii RFC, napisany przez Steve Crockera.

4 Rok Network File System (NFS) is a network file system protocol originally developed by Sun Microsystems in 1984, allowing a user on a client computer to access files over a network in a manner similar to how local storage is accessed. NFS, like many other protocols, builds on the Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC) system. The Network File System is an open standard defined in RFCs, allowing anyone to implement the protocol.

5 Rok Hype Cycle for Emerging Technologies, 2009 Source: Gartner (July 2009)

6 Cloud Computing tytu"em wst!pu

7 4 g"ówne punkty 1 Obecnie najwa!niejsza inicjatywa IT Czym jest Cloud Computing? 11/18/10

8 Cloud Computing definicja! Model "atwego, dynamicznego udost!pniania konfigurowalnych, wspó"dzielonych zasobów obliczeniowych w sieciach (prywatnych, publicznych)! Atrybuty! Szybki przydzia" i zwrot zasobów! Minimalne wymagania dotycz%ce zarz%dzania i nadzoru lub interakcji z dostawc%! Wysokie oczekiwania zwi%zane z dost!pno'ci%! Koszt zwi%zany z faktycznym zu&yciem! Okre'lony czas &ycia IaaS PaaS SaaS

9 Co z tego wynika?! Standard oferty, zamówienie poprzez self-service! Automatyzacja konfiguracji us"ugi (czas)! Automatyzacja utrzymania (monitoring, obs"uga awarii, zmiany przydzia"u zasobów, upgrade i patche)! Wsparcie dla u&ytkownika funkcje service desk! Nadzór badanie dost!pno'ci, wydajno'ci, compliance! Analiza ekonomiczna i raportowanie! Zmiany umów, zamkni!cie umowy, likwidacja 'rodowiska/ us"ugi! DOSTOSOWANIE PROCESÓW I NARZ(DZI DO BIZNESPLANU US)UGI

10 Rodzaje Cloud Computing Private Cloud Twoja w!asna biblioteka Musimy kupi# wszystkie DVD w bibliotece Mo&emy ogl%da# tylko to, co posiadamy Sami zarz%dzamy zawarto'ci% Public Cloud - Netflix Musimy posiada# konto w systemie Nie ma potrzeby kupowania p"yt Ogl%damy na zasadzie wypo&yczania Mamy dost!p do nieograniczonych zasobów Software as a Service HBO On Demand (video streaming) Uzyskujemy dost!p do wybranych tre'ci Nie mamy dost!pu do fizycznych no'ników Cena na zasadzie subskrypcji

11 4 g"ówne punkty 1 Obecnie najwa!niejsza inicjatywa IT 2 Wszyscy chc" korzysta# z chmury Dlaczego? 11/18/10

12 Wymagania wobec IT wci%& rosn% Redukcja kosztów IT Jak najwi!cej pozyska# z ka&dej osoby, aktywno'ci, projektu, urz%dzenia, oprogramowania Minimalizacja wp$ywu zmian Jak utrzyma# elastyczno'# bez rujnowania relacji z biznesem Wzrost wp$ywu Biznesu Jak zapewni# zbie&no'# inwestycji i decyzji operacyjnych IT i oczekiwa$ Biznesu? Wykorzysta# Wirtualizacj% Data Center Jak zagwarantowa# realizacj! korzy'ci wynikaj%cych z wirtualizacji i zachowa# przy tym kontrol!?

13 Oczekiwania wobec Cloud Computing Elastyczno&# IT w odpowiedzi na potrzeby firmy Obni!enie kosztów prowadzenia biznesu Poprawa jako&ci &wiadczonych us$ug Poprawa finansowej przejrzysto&ci IT 13

14 Wykorzystanie Cloud w praktyce Firmy maj% zró&nicowane cele do osi%gni!cie przez Cloud Computing, jednak jest co' wspólnego:! Wykorzystanie zewn!trznych chmur dla mniej krytycznych us"ug! Zmiana relacji pomi!dzy IT a biznesem! Zbli&y# dzia"anie IT do potrzeb biznesowych w oparciu o jego wykorzystanie i dok"adne kalkulacje kosztów Redukcja kosztów IT Jednolite zarz"dzenie Cloud jest katalizatorem dla poprawy dojrza$o&ci IT

15 Cloud zmienia podej'cie do IT!"#$%&!'& (')*')'+,-.$&!"#$%&'&/+.,%0#$-.,&1)213&45&%'&'()%"*+,-.,$/0#"'1+2- Wysoki Priorytet Wszystko inne Platinum Gold Silver Bronze Domy'lnym priorytetem jest najwy&szy poziom us"ug dla ka&dego &%dania od biznesu Koszty trudne do oszacowania Standardowe klasy us"ug z dobrze zdefiniowanymi kosztami

16 Korzy'ci p"yn%ce z Cloud Computing Private Cloud Enterprises Chcemy skróci! czas Delivery od tygodni do godzin Chcemy, automatyzacji naszej infrastruktury poprzez portal samoobs"ugowy Kto# powiedzia", $e nale$y budowa! chmury... Chcemy zwi%kszy! wykorzystania zasobów Musimy mie! to co Amazon! Chcemy mie! dost%p do wszystkich zwirtualizowanych zasobów Public Cloud Service Providers Chcemy kawa"ek tego biznesu! Co trzeba zrobi!, aby przenie#! obecny "hosting" w "chmur%"? Jak mo$emy zautomatyzowa! ca"y proces dostarczenia us"ugi do klienta? Kto# powiedzia", $e nale$y budowa! chmury... Jak mo$na na tym zarobi!? Chcemy mie! to co Amazon! Jak mo$na wyprzedzi! konkurencj%?

17 4 g"ówne punkty 1 Obecnie najwa!niejsza inicjatywa IT 2 Wszyscy chc" korzysta# z chmury 3 Cloud wymaga BSM? 11/18/10

18 Cloud i BSM cz!'# wspólna 6$7896$":.0$&!'"*,7& >1).-$))&& 6$":.0$&A,*,7'3& ;1*'<,*$%&!"':.).'-.-3&!$"8'"<,-0$& =,-,3$<$-*&

19 Cloud Computing strategia BMC U&ycie oprogramowanie BMC w modelu Software as a Service Wsparcie dla Hybrid Clouds Hybrid Wsparcie dla przedsi!biorstw klasy Enterprise Private Wsparcie dla Service Providerów Public

20 Cloud Computing Value Paths INICJATYWY BSM Cloud Computing Umo&liwienie efektywnego tworzenia i dzia"ania 'rodowisk Cloud Comuting! Planowanie! Skanowanie i ocena istniej&cych zasobów IT! Stworzenie technicznych i biznesowych planów przej#cia do chmury! Cloud Lifecycle Management! Skuteczny i precyzyjny provisioning us"ug do modelu Cloud za po#rednictwem samoobs"ugowego portalu w oparciu o katalog us"ug! Monitorowanie i optymalizacja! Proaktywne monitorowanie chmury - przewidzie! i naprawi! problem zanim u$ytkownicy odczuj& wp"yw awarii! Aktywne zarz&dzanie w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów! Cloud Governance! IT jak biznes: widoczno#! i przewidywalno#ci wska'ników finansowych

21 4 g"ówne punkty 1 Obecnie najwa!niejsza inicjatywa IT 2 Wszyscy chc" korzysta# z chmury 3 Cloud wymaga BSM 4 BMC oferta w pe$ni funkcjonalna Dlaczego? 11/18/10

22 BMC Cloud Lifecycle Management BMC Cloud Lifecycle Management Nowy Produkt, GA May 10 zawiera Self-Service Portal User Portal, Admin & Operations GUIs Zintegrowany Service Catalog Pre-definiowane procesy Full-stack provisioning CMDB/CMS Service Catalog Network Provisioning Orchestration Automation Provisioning Configuration Compliance Virtualized Infrastructure Dedykowane narz!dzie administracyjne Cloud Computing Gotowe integracje CMDB ITSM Change & Asset Management Server s Storag e Networ ks Softwar e Public Clouds Wsparcie dla Amazon web services

23 Model cyklu &ycia us"ugi Cloud ($8.-.0B,&1)213.& CD%,-.$&1)213. <=(&(>&)%'+(.'/0&1'( 2*3*$#4(.'$9:.'/0&1'( (;#/3*$( 56738#"%&8(.'/0&1'(D'E-'+3( )*+#,-( 6*'",3$& H$*+'"I& A7'1%& G."*1,7& 6$":$")&!EF).0,7& JK$",0B$& F'3'/&%4(H( 2I*/4',*18(

24 Referencje Service Providers Enterprises Partners

25 Zarz%dzanie Cloud BMC i inni O-$$:.3*18(;/#0&+&#%&%4( P'3"#/8(;/#0&+&#%&%4Q <+#$*L#%( <%3'4/*L#%+( 2#/'(O-%1L#%*$&37( G=+,"$L&M$-L&&NFK$"9G& ;4ML&6'7,".)& ;<,#'-&OAP&&!EF).0,7&6F)*$<)& =.%%7$+,"$& ;KK7.0,V'-)& ='-.*'".-3&5''7)& A'<K7.,-0$&!'7.0.$)& X177&-$*+'"I90'-*,.-$"&K"':.).'-.-3& )$*)&0'""$0*&-$*+'"I&)$Y-3)&TF&)$":.0$& A1)*'<.#,T7$&!'"*,7& A1)*'<.#,T7$&['7$9T,)$%&;00$))& A1)*'<.#,T7$&Q'"I\'+)& A1)*'<.#,T7$&X1779)*,0I&!"':.).'-.-3& 45&6$":.0$&A')V-3& 6$":.0$&=,-,3$<$-*& A=(>_&AE,-3$&=,-,3$<$-*& A'<K7.,-0$&!'7.0.$)&!$"8'"<,-0$&='-.*'".-3& =17V9*$-,-*&61KK'"*& 60,7,T.7.*F& N.3E&;:,.7,T.7.*F&61KK'"*& Q)K,"0.$&5ORSJ&%7,&+FT",-$B&<$*'%F& +."*1,7.#,0B.U&& >,#'+,-.$&*F7I'&-,&+0#$/-.$B&#%$W-.'+,-F0E& )#,T7'-,0EU& Q)K,"0.$&*F7I'&%7,&+FT",-F0E&'T)#,"Z+& ).$0.'+F0EU& 5F7I'&K"$%$W-.'+,-$&$7$<$-*F&#&I*Z"F0E& #T1%'+,-F&B$)*&K'"*,7&'T)213.&]0E<1"F^U& 4-*$3",0B$&*F7I'&+&",<,0E&K"'%1I*Z+& '8$"'+,-F0E&K"#$#&%,-$3'&%')*,+0`U& >",I&3'*'+$3'&+)K,"0.,&%7,&.-)*,7,0B.&N;U&

26 Przyk"ad integracji z VMware vcloud Director Service Catalog Public Cloud Applications Network Storage 02$#-J(S&/'13#/( Virtual Servers Physical Servers

27 Cloud od BMC co Nas wyró&nia Skalowalno&#, Elastyczno&# Dowolny HW, hypervisor, software Dowolnie du!a skala, wiele DC Dynamiczne kontenery Automatyczna konfiguracja sieci z wieloma zonami (wydajno&#, bezpiecze'stwo) Pe$na automatyzacja Provisioning, Configuration, Response, etc. ITIL integration i Compliance Wspólna baza CMDB Zarz"dzania Zmian", Discovery, hardening, remediation Full-Stack Provisioning Serwery, Aplikacje, Network, etc. Zarz"dzanie biznesowe Monitorowanie, planowania zasobów, modelowanie i kalkulacja kosztów us$ug

28 4 g"ówne punkty 1 Obecnie najwa!niejsza inicjatywa IT Wszyscy chc" korzysta# z chmury Cloud wymaga BSM BMC oferta w pe$ni funkcjonalna 11/18/10

29 Cloud Computing nie ca"kiem na powa&nie Jak przenie'# DataCenter do pracy w "chmurze": Co na ten temat my'l% eksperci z zaprzyja*nionej firmy: I wreszcie - Cloud for dummies

30 Dzi%kujemy za uwag%

31 Q & A

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur!

Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Strategia BMC w zakresie automatyzacji i zarz!dzania infrastruktur! Przemys"aw Mazurkiewicz CompFort Meridian Polska Agenda Automatyzacja Strategia i korzy!ci biznesowe Wymagane funkcjonalno!ci Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. pełna wirtualizacja środowisk informatycznych. Piotr Beńke Senior IT Architect. 2010 IBM Corporation

Cloud computing. pełna wirtualizacja środowisk informatycznych. Piotr Beńke Senior IT Architect. 2010 IBM Corporation Cloud computing pełna wirtualizacja środowisk informatycznych Piotr Beńke Senior IT Architect 2010 IBM Corporation Agenda Współczesne wyzwania dla IT Ewolucja IT Biznes a IT Architektura cloud computing

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT

Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT Wymagania dotyczące zarządzania dostępnością i pojemnością infrastruktury bankowych usług IT Agenda Wprowadzenie Rekomendacje w zakresie Architektury infrastruktury teleinformatycznej Komponentów infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Platforma zarządzania usługami IBM Service Management

Platforma zarządzania usługami IBM Service Management Platforma zarządzania usługami IBM Service Management Włodzimierz Dymaczewski, Tivoli Technical Sales Team Leader 2009 IBM Corporation Innowacja to proces. Sukces to jego rezultat 2 Innowacja to proces

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Dariusz Rydz Politechnika Czstochowska Al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna podejście i przykłady

Chmura prywatna podejście i przykłady Chmura prywatna podejście i przykłady Centrum świadczenia usług dla biznesu Tomasz Gajewski - Architekt Sławomir Bochowicz Architekt Microsoft Enterprise Services Zoptymalizowane DataCenter a Chmura +

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo przyszłości jak cloud i mobilność zmienia rzeczywistość IT?

Przedsiębiorstwo przyszłości jak cloud i mobilność zmienia rzeczywistość IT? Przedsiębiorstwo przyszłości jak cloud i mobilność zmienia rzeczywistość IT? Dorota Grudzień-Molenda, Cloud Business Development Manager Tomasz Blicharz, FSI Industry Manager 24 kwiecień 2013 Czy zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com

Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com W drodze do chmury cyfrowej Robert Bigos IBM Polska Tel: 693935191 Email: robert.bigos@pl.ibm.com Agenda Wyzwania związane z infrastrukturą IT spojrzenie globalne Definicje i upiory chmury cyfrowej (cloud

Bardziej szczegółowo

Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA

Historia wdro!e produktów BMC w PGNiG SA Historia wdro!e" produktów BMC w PGNiG SA Pawe! Nowak Warszawa Forum BMC 2010 Podstawowa dzia#alno$% firmy PGNiG S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. Dzia!alno"# podstawowa spó!ki obejmuje poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie

Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie Ewelina ZAJĄC, Tomasz CIEPLAK Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:ewelina.n.zajac@gmail.com, t.cieplak@pollub.pl Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru

Bardziej szczegółowo

HP BladeSystem Matrix. Informacje ogólne

HP BladeSystem Matrix. Informacje ogólne HP BladeSystem Matrix Informacje ogólne Podsumowanie W ostatnich latach przetwarzanie w chmurze stało się jednym z najważniejszych trendów IT. Szybko nagłośniły go media oraz firmy takie jak: Amazon, Salesforce.com,

Bardziej szczegółowo

Identity Management - integralna część BSM

Identity Management - integralna część BSM Identity Management - integralna część BSM Maciej Bukowski CompFort Meridian Polska Agenda 1. Wprowadzenie 2. Identity Management w BSM 3. Identity & Access Governance 4. Podsumowanie BSM kompleksowa platforma

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich.

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich. WYDANIE SPECJALNE grudzień 2012 ISSN 1640-9183 www.crn.pl Partnerem dodatku jest Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE Nowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT - optymalizacja kosztów zakupów i utrzymania Włodzimierz Dymaczewski Architekt rozwiązań Service Management Plan prezentacji Fundamentalne pytanie: po co? Wyzwania i korzyści Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

IBM Tivoli fundament efektywnych rozwiązań IT w architekturze cloud. Piotr Pietrzak Chief Technologist Business Analytics & Optimization SME

IBM Tivoli fundament efektywnych rozwiązań IT w architekturze cloud. Piotr Pietrzak Chief Technologist Business Analytics & Optimization SME IBM Tivoli fundament efektywnych rozwiązań IT w architekturze cloud Piotr Pietrzak Chief Technologist Business Analytics & Optimization SME Co to jest Cloud Computing Co to jest Cloud Computing według

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i orkiestracja - praktyczne podejście do ITaaS. Paweł Tokarski, Wojciech Pliszka @paweltokarski

Automatyzacja i orkiestracja - praktyczne podejście do ITaaS. Paweł Tokarski, Wojciech Pliszka @paweltokarski Automatyzacja i orkiestracja - praktyczne podejście do ITaaS. Paweł Tokarski, Wojciech Pliszka @paweltokarski 1 Agenda REDEFINE-as-a-Service Droga do transformacji gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy jak tam

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu

Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Kwicien 2014 Optymalizacja infrastruktury dzięki oprogramowaniu Karolina Pilarczyk C&SI Partner Manager Agenda Zarządzanie infrastrukturą - monitoring, analiza predykcyjna, optymalizacja zakupów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze sprzedażowe Microsoft Azure na rynku MŚP. Tomasz Kaczorowski Azure Business Development Manager Small & Medium Business

Scenariusze sprzedażowe Microsoft Azure na rynku MŚP. Tomasz Kaczorowski Azure Business Development Manager Small & Medium Business Scenariusze sprzedażowe Microsoft Azure na rynku MŚP Tomasz Kaczorowski Azure Business Development Manager Small & Medium Business Jeżeli po podłączeniu do sesji Live Meeting 2007 pojawia się komunikat

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo