Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Nazwa: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej Adres: ul. Listopadowa 31, Bielsko-Biała Rodzaj działalności podstawowej (wg EKD) 7523 działalność prawnicza i sądowa Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej jest państwową jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej. Podstawy prawne działalności: Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U Nr 7 poz. 39 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49 poz ), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U Nr 49 poz.297 ) Zakres właściwości terytorialnej: Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej działa w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i zakresem swojego działania obejmuje obszar właściwości czterech prokuratur rejonowych. Prokuratury Rejonowe okręgu bielskiego: Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Południe w Bielsku - Białej Prokuratura Rejonowa Bielsko - Biała Północ w Bielsku - Białej Prokuratura Rejonowa w Cieszynie Prokuratura Rejonowa w Żywcu II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach są zakresem i warunkami obligatoryjnymi, minimalnymi do zaakceptowania przez Wykonawcę. Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy/Ubezpieczyciela zwanych dalej OWU/SWU, znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są szersze od opisanych w SIWZ, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej niniejszej umowy. Zapisy w OWU/SWU Wykonawcy, z których wynika, że zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej są węższe aniżeli opisane w niniejszej SIWZ i załącznikach nie mają zastosowania dla umowy ubezpieczenia. 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin. Pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci) będą mogli przystąpić do jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia na życie zróżnicowanych zakresem ochrony i wysokością świadczeń. Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej, określony rodzajem i wysokością świadczeń dla dwóch grup świadczeń, zwanych dalej Wariant I i Wariant II, zamieszczony jest w punkcie VI niniejszego załącznika do SIWZ. 1 z 11

2 2. Okres ubezpieczenia: od roku do roku 3. Katalog osób ubezpieczonych: 1) Pracownicy Zamawiającego oraz zgłoszeni przez ubezpieczonych pracowników ich małżonkowie / partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, 2) Struktura aktualnie ubezpieczonych pracowników oraz członków ich rodzin wg wieku i płci (stan na 31 października 2011r.) została określona w Załączniku nr Wiek wstępu Wraz z zawarciem umowy lub w trakcie jej trwania do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 69 roku życia. Osoby, które przystąpiły do programu przed ukończeniem 69 roku życia będą objęte pełnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 5. Poziom partycypacji Liczba zatrudnionych: 198 Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia: 205 Liczba obecnie ubezpieczonych pracowników: 170 Liczba obecnie ubezpieczonych członków rodziny pracowników: 35 Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia w Wariancie I: 123 Przewidywana liczba osób do ubezpieczenia w Wariancie II: 82 Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy i członkowie ich rodzin skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Zamawiający deklaruje że procent partycypacji pracowników i członków ich rodzin do grupowego ubezpieczenia na życie wyniesie nie mniej niż 70% aktualnie ubezpieczonych. Zamawiający z uwagi na dobrowolny charakter ubezpieczenia, nie gwarantuje poziomu partycypacji. Wykonawca nie będzie uzależniał ważności oferty od poziomu partycypacji. 6. Weryfikacja medyczna Zamawiający nie dopuszcza żądania przez Wykonawcę, wypełniania ankiet i kwestionariuszy medycznych, ani żadnych innych form oceny stanu zdrowia pracowników i członków ich rodzin przystępujących do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początkowej tj. od dnia r., a w przypadku nowo zatrudnionych pracowników w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy o pracę. 7. Ogólne zasady obsługi ubezpieczeń Komisje lekarskie będą organizowane w miejscowościach w których Zamawiający prowadzi działalność. Zamawiający dopuszcza możliwość zaocznego orzekania na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji wysokości orzeczonego w ten sposób trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu przysługuje prawo do ponownej weryfikacji medycznej przed komisją lekarską. Za komisję lekarską w rozumieniu niniejszych zapisów, uznaje się również badanie lekarskie. III. INFORMACJE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA (WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH) Pracownicy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i członkowie ich rodzin są aktualnie ubezpieczeni na podstawie umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Umowa zostały wypowiedziana ze skutkiem na dzień roku. Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o szkodowości. Aktualny ubezpieczyciel odmówił udzielenia informacji o przebiegu ubezpieczenia i przekazania danych o ilości i wysokości wypłaconych świadczeń w okresie ubezpieczenia oraz o założonych rezerw na wypłatę przyszłych świadczeń powołując się na brak takiego obowiązku. 2 z 11

3 IV. DEFINICJE, ZAKRES UBEZPIECZENIA IV. I. DEFINICJE: Zamawiający / Ubezpieczający: osoba prawna zawierająca z Ubezpieczycielem/Wykonawcą umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonych i przekazuje składki ubezpieczeniowe tj. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej. Wykonawca / Ubezpieczyciel: osoba prawna, która udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach przedstawionych w zamówieniu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i zawrze umowę z Zamawiającym. Ubezpieczony: osoba, której życie i zdrowie są przedmiotem umowy ubezpieczenia pracownik, małżonek, partner życiowy, pełnoletnie dziecko pracownika. Pracownik Zamawiającego: to osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz Zamawiającego/Ubezpieczającego. Uposażony: osoba fizyczna lub prawna uprawniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. Współmałżonek: jako współmałżonka Pracownika Zamawiającego rozumie się osobę pozostającą z Ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za współmałżonka ubezpieczyciel winien uznać także konkubinę/konkubenta, a także partnera życiowego w przypadku związków osób tej samej płci. Partner Życiowy: osoba pozostająca w związku pozamałżeńskim, nieformalnym z Ubezpieczonym, zgłoszona do ubezpieczenia w Deklaracji Przystąpienia do ubezpieczenia, prowadząca z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, pod warunkiem iż żadna z osób nie pozostaje w innym formalnym związku małżeńskim. Partnerem Życiowym nie jest osoba spokrewniona z Ubezpieczonym Dziecko ubezpieczonego: dziecko własne lub przysposobione, do zakończenia przez nie nauki lub studiów, maksymalnie jednak do ukończenia przez nie 25 roku życia. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową pełnoletniego dziecka na warunkach jakie posiada Pracownik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zastosowanie będzie miała definicja Pełnoletnie dziecko - dziecko własne, lub przysposobione (o ile nie żyje ojciec lub matka pasierba) pod warunkiem, że ukończyło 18 rok życia. Rodzic: ojciec lub matka Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego oraz macocha i ojczym Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego bądź osoba, która dokonała przysposobienia Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego jeśli nie żyje ojciec lub matka. Płatnik składki: płatnikiem składki jest ubezpieczony, a do przekazania składki Wykonawcy upoważniony jest przez Ubezpieczonego Zamawiający. Jako płatnika uznaje się osobę, która pozostaje z Zamawiającym w stosunku prawnym i jest objęta ochroną z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą. Ubezpieczony może być płatnikiem składki za siebie oraz swojego współmałżonka i pełnoletnie dzieci, które przystąpią do ubezpieczenia. Deklaracja przystąpienia/początek odpowiedzialności Wykonawcy względem Ubezpieczonego Pisemne oświadczenie woli Ubezpieczonego o przystąpieniu do wybranego przez siebie zakresu ubezpieczenia, określonego jako wariant I lub wariant II. Deklaracja przystąpienia zawiera podstawowe dane o Ubezpieczonym ze wskazaniem uposażonych (gdy taka jest wola Ubezpieczonego), danych współmałżonka lub partnera (konkubenta), bez wymogu wypełniania przez Ubezpieczonego szczegółowej deklaracji o stanie zdrowia i innych danych o charakterze medycznym dotyczy również małżonka lub 3 z 11

4 partnera i pełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz zgodę Ubezpieczonego na potrącanie z poborów należnej ubezpieczycielowi składki (gdy taka jest wola Ubezpieczonego). Pracownik zamawiającego ma prawo złożyć deklarację przystąpienia do wybranego przez siebie zakresu ubezpieczenia w Wariancie I lub w Wariancie II, w każdym czasie trwania umowy, pod warunkiem jednak, że w chwili przystąpienia ma nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 69 lat. Początek odpowiedzialności Wykonawcy względem Ubezpieczonego następuje pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Ubezpieczony złożył deklarację przystąpienia. Deklaracja zmian Pisemna informacja Ubezpieczonego o zmianie danych podanych Wykonawcy w deklaracji przystąpienia. Umowa ubezpieczenia: umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym / Ubezpieczającym a Wykonawcą / Ubezpieczycielem na rzecz ubezpieczonych. Świadczenie ubezpieczeniowe: kwota pieniężna, którą ubezpieczyciel wypłaca w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Nieszczęśliwy wypadek: nagłe, zewnętrzne i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, niemające bezpośredniego lub pośredniego źródła w jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym schorzeniu Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca, wylewu krwi, udaru, zatrucia oraz wszelkich chorób będących wynikiem infekcji (w tym występujących nagle). Trwały uszczerbek: trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Urodzenie dziecka: urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Kwota świadczenia określona w SIWZ należna jest za każde dziecko urodzone w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, Z urodzenie dziecka uważa się również przysposobienie dziecka. Urodzenie martwego noworodka: urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Osierocenie dziecka: osierocenie dziecka, własnego lub przysposobionego, na sutek śmierci ubezpieczonego podczas trwania umowy. Wypłata pełnej kwoty świadczenia przysługuje każdemu dziecku ubezpieczonego. Niewydolność nerek: schyłkowe stadium choroby nerek w postaci przewlekłej niewydolności obu nerek, wymagające trwałej dializy lub przeszczepu nerki. Nowotwór złośliwy: potwierdzony diagnozą lekarską lub badaniami histopatologicznymi nowotwór złośliwy, rozumiany jako proces niekontrolowanego rozrostu komórek patologicznych. Za nowotwór złośliwy uważa się także białaczkę, ziarnicę złośliwą i chłoniaki nieziarnicze. OIOM: specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych wymagających intensywnego leczenia, opieki i stałego nadzoru. Za pobyt na OIOM świadczenie dla ubezpieczonego jest wypłacane gdy pobyt trwał co najmniej 48 godzin. Operacja chirurgiczna: zabieg chirurgiczny wykonany w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Świadczenie jest wypłacane bez względu na czas pobytu w szpitalu i przyjętą metodę operacji, tj. metodę endoskopową, otwartą, zamkniętą. Nieszczęśliwy wypadek: nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Wypadek komunikacyjny: każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze, z udziałem ubezpieczonego jako uczestnika ruchu, kierowcy, pasażera; z tym, że określenie ruch pojazdu, pojazd, 4 z 11

5 kierowca, uczestnik, droga występują w rozumieniu zgodnym z przepisami prawa o ruchu drogowym. Za wypadek komunikacyjny uważa się też wypadek wywołany ruchem statku wodnego lub powietrznego. Zawał serca - nagłe zmniejszenie dopływu krwi do części mięśnia sercowego, powodujące martwicę tej części mięśnia sercowego. Udar mózgu - nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Pobyt w szpitalu całodobowy pobyt w szpitalu na terytorium RP, państw Europy a także krajów basenu Morza Śródziemnego, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Australii w celu leczenia, trwającego, dłużej niż 3 kolejne dni, wypłata świadczenia od 1 dnia pobytu. IV. II. ZAKRES UBEZPIECZENIA Ryzyko istniejące (Pre existing) Ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które zostały stwierdzone (lub z powodu, których rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze) /zaszły przed początkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujących nabycie przez ubezpieczonego prawa do świadczenia w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zapisy te mają zastosowanie w odniesieniu do pełnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej/wszystkich świadczeń objętych umową ubezpieczenia u wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początkowej umowy ubezpieczenia. Zbieg roszczeń W przypadku, gdy zajście zdarzenia powoduje odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego z więcej niż jednego ryzyka ubezpieczeniowego objętego zakresem ochrony, świadczenie ze wszystkich ryzyk zostanie wypłacone w pełnej wysokości bez zastosowania potrąceń przewidzianych ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy. Trwały uszczerbek na zdrowiu każde naruszenie sprawności organizmu, polegające na fizycznej utracie organu, narządu lub trwałym uszkodzeniu ciała, upośledzeniu czynności organizmu lub narządu, lub ograniczeniu, upośledzeniu ich funkcji. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku wypłacane jest za każdy procent stwierdzonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nie jest dopuszczalne wprowadzanie minimalnych wysokości (progów) orzeczonego trwałego uszczerbku. Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu orzeczonego trwałego uszczerbku w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego wynosi 100%. Operacje chirurgiczne ubezpieczonego Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia ograniczeń wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych ze względu na metodę jaką przeprowadzono operację lub związanych z minimalną długością koniecznego pobytu w szpitalu. Wykonawca wypłaca świadczenie po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją operacji chirurgicznych zawartą w OWU, z tym że: o Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczyciela / Wykonawcy przewidują podział operacji chirurgicznych na 3 klasy, świadczenie z tytułu operacji chirurgicznych powinny być przyporządkowane następująco: - 100% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji I - 50% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji II - 30% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji III o sumy ubezpieczenia dla wariantów ubezpieczenia I i II wynoszą odpowiednio: zł i zł. o Jeżeli warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela /Wykonawcy przewidują podział operacji chirurgicznych na 5. klas, gdzie do klasy I należą operacje najcięższe (najbardziej skomplikowane pod względem 5 z 11

6 medycznym) o najwyższej wysokości świadczenia, a do klasy V najlżejsze (najprostsze) o najniższej wysokości świadczenia, to wypłata świadczenia winna wynosić odpowiednio: - 100% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji I - 50% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji II i III - 30% sumy ubezpieczenia wskazanej dla klasy operacji IV i V Minimalny katalog operacji winien obejmować 450 pozycji. Leczenie szpitalne Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 3 dni. W przypadku pobytu w szpitalu dłuższego niż 3 dni, świadczenie wypłacane jest za cały okres pobytu w szpitalu, nie więcej niż za 90 dni pobytu w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pobytu w hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za pobyt w szpitalu zakończony przed początkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do ubezpieczonego. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego ubezpieczonego za cały okres pobytu w szpitalu w stosunku do ubezpieczonych, których pobyt w szpitalu miał miejsce w momencie wejścia w życie umowy ubezpieczenia. Za OIT (Oddział Intensywnej Terapii) / OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej) uważa się wyodrębniony organizacyjnie, jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju; za powyższy uważa się również salę intensywnej opieki medycznej, tj. salę wydzieloną w oddziale szpitalnym, przeznaczoną dla pacjentów pod opieką specjalistów intensywnej terapii i anestezjologii, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do reanimacji i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, w której odbywa się leczenie ciężkich stanów niewydolności najważniejszych organów i układów organizmu oraz ciężkich stanów pooperacyjnych lub odpowiednik takiej sali działający zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego się znajduje; za salę intensywnej opieki medycznej uważa się również salę intensywnej terapii oraz salę intensywnego nadzoru medycznego. Za pobyt na OIT / OIOM uważa się trwający nieprzerwanie co najmniej 48 godzinny pobyt na OIT w trakcie pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM przysługuje Ubezpieczonemu niezależnie od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. Za rekonwalescencję uważa się trwający nieprzerwanie pobyt ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu, odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego po danym pobycie w szpitalu. Za pobytu w sanatorium po przebytej rekonwalescencji uważa się pobyt w sanatorium, który pozostaje w bezpośrednim związku z pobytem w szpitalu, o ile pobyt Ubezpieczonego w sanatorium potwierdzony został dokumentacją medyczną. Poważne zachorowanie ubezpieczonego Za wystąpienie poważnego zachorowania uważa się: a) zdiagnozowanie lub rozpoczęcie procesu leczenia łagodnego guza mózgu (w szczególności oponiaka), niewydolności nerek, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, udaru mózgu, utraty wzroku spowodowanej chorobą, zawału serca, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, b) zajście nieszczęśliwego wypadku w przypadku poważnego oparzenia, utraty wzroku spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, c) przeprowadzenie operacji w przypadku chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych bypass, operacji aorty, transplantacji niektórych organów, wymiany zastawki serca, Zamawiający określa następujący minimalny katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego: 1. Zawał mięśnia sercowego 6 z 11

7 2. Chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych i zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, 3. Udar mózgu, 4. Nowotwór złośliwy, 5. Niewydolność nerek, 6. Przeszczep (transplantacja narządów) narządów, 7. Utrata wzroku w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, 8. Paraliż, 9. Poparzenie, 10. Stwardnienie rozsiane, 11. Choroba Parkinsona, 12. Operacja aorty, 13. Utrata mowy, 14. Śpiączka, 15. Utrata kończyn, 16. Utrata słuchu, 17. Łagodny guz mózgu (w szczególności oponiak), 18. Wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Minimalny katalog poważnych zachorowań małżonka Ubezpieczonego winien obejmować: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, ciężkie poparzenie, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych i zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu, niewydolność nerek, utrata wzroku, utrata słuchu, paraliż, stwardnienie rozsiane. Assistance medyczny / Medical Assistence Zamawiający określa minimalny pakiet świadczeń opiekuńczych, organizację i pokrycie kosztów: 1) Wizyty lekarskie w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku co najmniej 2 wizyty 2) Wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku 3) Dostarczanie leków zapisanych przez lekarza do miejsca pobytu 4) Transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania 5) Opieka pielęgniarki po hospitalizacji 6) Zdrowotne usługi informacyjne. V. ZNIESIENIE OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1) Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie z powodu zgonu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku i wypadku komunikacyjnego przy pracy jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w terminie nieprzekraczającym 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego oraz jeżeli zgon, oraz nieszczęśliwy wypadek nastąpił w okresie trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, 2) Wypłacone świadczenie przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu nie pomniejsza w żadnym przypadku należnego świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, który nastąpił w okresie trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia. 3) Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie orzeczenia odpowiedniego procentu sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, w granicach od 1% do 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z tabelą norm oceny procentowej uszczerbków na zdrowiu stanowiącą załącznik do OWU/SWU Ubezpieczyciela. 4) Ubezpieczyciel gwarantuje, że w stosunku do wszystkich osób, które przystąpią do umowy ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początkowej umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia oraz w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia (dotyczy nowozatrudnionych pracowników) odpowiada za zdarzenia ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia a są skutkiem stanów chorobowych oraz wypadków, które wystąpiły, zostały 7 z 11

8 stwierdzone lub rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze przed początkiem odpowiedzialności. VI. ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Zakres ubezpieczenia i tabela świadczeń dla ubezpieczonych w Wariancie I Lp. Zakres ubezpieczenia/rodzaj świadczenia Minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku * Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego ** Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW -za 1% trwałego uszczerbku Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub udaru -za 1% trwałego uszczerbku Całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek NW lub choroby Poważne zachorowanie ubezpieczonego (min. 18 jednostek chorobowych) Operacje chirurgiczne Operacje chirurgiczne wg klasy I -100 % sumy ubezpieczenia Operacje chirurgiczne wg klasy II -50 % sumy ubezpieczenia Operacje chirurgiczne wg klasy III -30 % sumy ubezpieczenia Leczenie szpitalne : - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NNW przez pierwsze 14 dni świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NNW od 15 dnia 75 - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą przez pierwsze 14 dni świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą od 15 dnia 50 - rozszerzenie zakresu terytorialnego oświadczenie za pobyt w szpitalu za granicą TAK 10 Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM ( nieprzerwanie co najmniej 48 godzin) Śmierć małżonka Śmierć małżonka wskutek NW ** Śmierć rodzica lub teścia Śmierć dziecka do 25 roku życia Urodzenie się dziecka Osierocenie dziecka Poważne zachorowanie małżonka (min 10 jednostek chorobowych****) USŁUGI MEDICAL ASSISTANCE *** Składka miesięczna w PLN Max. 66,00 Zakres ubezpieczenia i tabela świadczeń dla ubezpieczonych w Wariancie II Lp. Zakres ubezpieczenia/rodzaj świadczenia Minimalna wysokość świadczenia w PLN 1 Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku * Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego ** Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW -za 1% trwałego uszczerbku Trwały uszczerbek wskutek zawału serca lub udaru -za 1% trwałego uszczerbku Całkowita trwała niezdolność do pracy wskutek NW lub choroby Poważne zachorowanie ubezpieczonego (min. 18 jednostek chorobowych) Operacje chirurgiczne -Operacje chirurgiczne wg klasy I -100 % sumy ubezpieczenia z 11

9 -Operacje chirurgiczne wg klasy II -50 % sumy ubezpieczenia Operacje chirurgiczne wg klasy III -30 % sumy ubezpieczenia Leczenie szpitalne: - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NNW przez pierwsze 14 dni świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w skutek NNW od 15 dnia świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą przez pierwsze 14 dni świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą od 15 dnia 50 - rozszerzenie zakresu terytorialnego o świadczenie za pobyt w szpitalu za granicą TAK/NIE 10 Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (nieprzerwanie co najmniej 48 godzin) USŁUGI MEDICAL ASSISTANCE *** Składka miesięczna w PLN Max. 55,00 * wysokość świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu zgonu. ** wysokość świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu zgonu i zgonu w następstwie NW. *** pakiet świadczeń opiekuńczych, organizacja i pokrycie kosztów: wizyty lekarskie w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku (co najmniej 2 wizyty), wizyty pielęgniarki w miejscu pobytu po nieszczęśliwym wypadku, dostarczenie leków zapisanych przez lekarza, transport medyczny z osobą bliską z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, opieka pielęgniarki po hospitalizacji, zdrowotne usługi informacyjne. VII. KARENCJA i DOPUSZCZALNE OKRESY KARENCJI Jakiekolwiek karencje na wszystkie świadczenia nie mają zastosowania dla Ubezpieczonych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty wskazanej w umowie jako początek odpowiedzialności Wykonawcy oraz dla Ubezpieczonych, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia. Po tym terminie karencja dotyczy jedynie ograniczenia czasowego wypłaty określonych świadczeń przez okres: - 9 miesięcy dla następujących świadczeń: urodzenie dziecka, - 6 miesięcy dla następujących świadczeń: śmierć Ubezpieczonego, śmierć rodziców lub teściów, śmierć małżonka, śmierć dziecka, osierocenie dziecka, urodzenie się martwego dziecka, operacje chirurgiczne, - 3 miesiące dla następujących świadczeń: poważne zachorowanie, - 1 miesiąc dla następujących świadczeń: pobyt w szpitalu wskutek choroby. Karencje mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nie spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. VIII. GWARANCJA INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA 1. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej oraz członków ich rodzin winna gwarantować Ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Zamawiającym / Ubezpieczającym. Minimalny zakres ubezpieczenia w ramach Indywidualnej Kontynuacji winien obejmować następujący zakres: a) śmierć ubezpieczonego, b) śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, c) trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW, d) śmierć współmałżonka, e) śmierć rodziców ubezpieczonego, f) śmierć teściów ubezpieczonego. 2. Warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego, w tym zakres ubezpieczenia i wysokość składki od zł sumy ubezpieczenia, zostaną określone w momencie złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego i będą obowiązywały bez zmian dożywotnio. 9 z 11

10 3. Wykonawca zapewnia możliwość przystąpienia do ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego w przeciągu 3 pełnych miesięcy kalendarzowych od ustania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego pracownika opłacającego składkę z Zamawiającym. 4. Ubezpieczony uzyskuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia w przypadku opłacenia składek za okres 6 miesięcy poprzedzających moment ustania stosunku prawnego łączącego ubezpieczonego pracownika opłacającego składkę z Zamawiającym. 5. Wykonawca uzna staż Ubezpieczonego w dotychczasowym programie grupowego ubezpieczenia na życie, niezbędny do nabycia uprawnień do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, o ile zachowana została ciągłość ochrony. 6. Kontynuacja oznacza zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do wszystkich świadczeń, które Ubezpieczony posiadał w ramach grupowego ubezpieczenia i które wybrał w ramach polisy indywidualnej. 7. Określenie brak okresu karencji oznacza, że w odniesieniu do każdej osoby, która złoży wniosek o indywidualną kontynuację ubezpieczenia i opłaci składkę w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia z ubezpieczenia grupowego, Ubezpieczyciel nie może stosować żadnego ograniczenia czasowego wypłaty poszczególnych świadczeń. IX. INNE POSTANOWIENIA 1. Rozbieżności pomiędzy zapisami OWU i SIWZ lub umowy ubezpieczenia będą interpretowane następująco: 1) jeśli zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w OWU są węższe od zapisów SIWZ, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ 2) jeśli zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w OWU są szersze od zakresu opisanego w SIWZ, wówczas automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. 2. Wysokość składek miesięcznych dla Ubezpieczonego oraz rodzaj i wysokość świadczeń w złożonej przez Wykonawcę ofercie będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 3. Składka miesięczna, łączna za wszystkich ubezpieczonych będzie płatna przez Ubezpieczającego w następujących terminach: a) Składka za pierwszy miesiąc ochrony (styczeń 2012 r.) do 30 stycznia 2012r., b) Składka za pozostałe miesiące (od lutego 2012r. do grudnia 2013 r.) - do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc ochrony. W przypadku gdy termin wypada na dzień wolny od pracy tj. sobota, niedziela oraz święta ustawowo wolne od pracy, zapłata następować będzie pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. 4. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny Pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia netto Pracownika. 5. Zamawiający wymaga spełnienia określonego w rozdziale VI niniejszego załącznika rodzaju i wysokości świadczeń. Podane wysokości świadczeń dla Wariantu I, i dla Wariantu II są wartościami minimalnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 6. Podane przez Zamawiającego wysokości składek ubezpieczeniowych dla 1 Ubezpieczonego w Wariancie I I w Wariancie II są wysokościami maksymalnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Wykonawca na własny koszt zorganizuje realizację wszelkich procedur niezbędnych do zawarcia i obsługi ubezpieczenia. 8. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków ochrony niezależnie od liczby Ubezpieczonych i nie wymaga określenia minimalnej liczby osób przystępujących do poszczególnych wariantów. 9. Odpowiedzialność względem Ubezpieczonych z tytułu śmierci samobójczej Ubezpieczonego od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia winna być interpretowana przez Wykonawcę z uwzględnieniem treści normy zawartej w art. 833 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz.93 wraz z późn. zm.). Tym samym Zamawiający żąda aby śmierć samobójcza ubezpieczonego nie zwalniała ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty świadczenia, jeśli nastąpiła po upływie dwóch lat od momentu, gdy ubezpieczony został objęty ochroną ubezpieczeniową. Przy czym do okresu tego zalicza się okres ubezpieczenia w poprzedniej umowie grupowego ubezpieczenia na życie zawartej przez Zamawiającego, w ramach, której był objęty ochroną Ubezpieczony. 10. Przystąpienie Pracownika do ubezpieczenia, w tym również współmałżonka, partnera i pełnoletniego 10 z 11

11 dziecka odbywać się będzie wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia. 11. Pracownik przystępujący do umowy ubezpieczenia składa deklarację przystąpienia, w której wyraża zgodę na potrącanie składek z wynagrodzenia za pracę w określonej wysokości włącznie ze składką za małżonka/partnera życiowego lub pełnoletnie dzieci, jeżeli Osoby te przystąpią do niniejszej umowy ubezpieczenia. W takim przypadku małżonek/partner życiowy i pełnoletnie dzieci pracownika składają także deklarację przystąpienia. 12. Ubezpieczony wyznacza w deklaracji przystąpienia osoby uposażone do wypłaty świadczeń. Ubezpieczony w każdym czasie trwania niniejszej umowy ma prawo do zmiany uposażonych. 13. Do niniejszej umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 69 roku życia. 14. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do osób ubezpieczonych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca wnioskowanej przez nie ochrony z zastrzeżeniem, że osoby te złożyły oświadczenie o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia na odpowiednim druku Ubezpieczyciela w miesiącu poprzedzającym miesiąc wnioskowanej ochrony i została za nie odprowadzona składka w terminie określonym w pkt Ubezpieczyciel gwarantuje, że do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w chwili podpisywania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14 dni pod warunkiem, że była objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach dotychczasowych umów zawartych przez Zamawiającego. 16. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie Ubezpieczającemu o rezygnacji, które będzie skutkować końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca polisy, za jaki przekazano składkę. 17. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwości realizowania wszelkich świadczeń objętych umową ubezpieczenia, w tym zapewnienia komisji i badań lekarskich najbliżej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, co najmniej w następujących miejscowościach Żywiec, Bielsko Biała i Cieszyn oraz we wszystkich placówkach Wykonawcy na terenie Polski. 18. Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczonym możliwość złożenia dokumentacji szkodowej i zgłoszenia roszczenia w formie elektronicznej, faxowej, przesyłką pocztową lub w Placówce Wykonawcy (Punkcie Obsługi Klienta) na terenie miast, w których siedziby mają Prokuratura Okręgowa w Bielsku Białej i podległe jej jednostki. 19. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia raportu szkodowości za okres od r. do roku do dnia r. oraz na koniec okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia, jednak nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, co oznacza że Wykonawca przedstawi dane o - ilości i rodzaju wypłaconych świadczeń, - wysokości wypłaconych świadczeń i założonych rezerw, - ilości odmów wypłaty świadczeń. 20. Wykonawca zapewni rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium RP zgodnie z OWU/SWU Wykonawcy z zastrzeżeniem, że w przypadku śmierci, niezdolności do pracy, uszczerbku, operacji chirurgicznych i poważnych zachorowaniach rozszerzenie obejmuje cały świat, a w przypadku pobytu w szpitalu co najmniej na terytorium państw Europy a także krajów basenu Morza Śródziemnego, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Australii. 21. Ubezpieczyciel gwarantuje, że sporządzi dla każdego Ubezpieczonego Certyfikat potwierdzający zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 22. Wykonawca zapewni Zamawiającemu elektroniczną obsługę ubezpieczenia, która w szczególności umożliwi: - prowadzenie ewidencji osób objętych grupowym ubezpieczeniem, - ewidencjonowanie osób przystępujących do grupowego ubezpieczenia, - ewidencjonowanie osób występujących z ubezpieczenia, - rozliczanie miesięcznych składek, - wydruk wniosków do zgłaszania zdarzeń szkodowych. 11 z 11

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA

Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych w partnerstwie z Mentor SA Program grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych przygotowany przez MENTOR SA to atrakcyjna oferta

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warka, dn. 06 marca 2012 r. Dotyczy postępowania nr 50855-2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_mjagiello 08/04/2011- ID:2011-050475 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA UTRATY DOCHODÓW NA SKUTEK CHOROBY LUB WYPADKU WRAZ Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE W trosce o zapewnienie stabilności finansowej lekarza i jego najbliższych Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia :

Oferta ubezpieczenia grupowego. Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego. Wariant III. L.P Rodzaj świadczenia : Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla emerytów służb mundurowych woj. kujawsko-pomorskiego L.P Rodzaj świadczenia : Wariant I Wariant II 1. Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu LĄDOWYM

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-02/2013 Załącznik 1 do SIWZ Niniejszy Załącznik winien zostać podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę oraz załączony jako integralna część oferty Wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres obligatoryjny:

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.11.2014.EL Mielec, dnia 05 września 2014 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz ich współmałżonków i pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia Strona 1 Szczegółowe warunki zamówienia Załącznik nr 1 I. Podstawowe dane Stan na grudzień 2016 Liczba Pracownicy ogółem 598 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - -

UBEZPIECZENIE L4 WARIANT ROZSZERZONY PLUS WARIANT ROZSZERZONY. 9,90 zł 20,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 70,00 zł 80,00 zł. Do 5 000,00 zł - - UBEZPIECZENIE L4 ZAKRES UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wyrównanie 20% uposażenia funkcjonariusza służby mundurowej/żołnierza(zwolnienie LEKARSKIE) Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 0 czerwca 014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł Zgon w Rodzinie Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny R1u R2u R3u R4u R5w R6W Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł 1) 200 000,00 zł 1) 280 000,00 zł 1) 340

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na lipiec 2013 Liczba Pracownicy ogółem 204 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin

Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin Przygotowano we współpracy z Zarządem Wojewódkim NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego Agencja Terlecki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Stosowane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia terminy oznaczają: wykonawca zakład ubezpieczeń lub ubezpieczyciel są równoznaczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zespół Ubezpieczenie grupowe

Zespół Ubezpieczenie grupowe Zespół Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Zespół cel ubezpieczenia Zespół Zapewnienie finansowej rekompensaty w razie utraty życia i zdrowia wskutek nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Łowicz, 13.03.2014r. Do wszystkich zainteresowanych Postępowaniem nr ZOZ.VI.ZP.241-5/2014 O D P O W I E D Ź NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014.03.12 do

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov.

Zamawiający Sąd Okręgowy w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 15 tel.: 32 / 33 80 200 centrala fax: 32 / 33 80 102 www.gliwice.so.gov. Zabrze, 2012-01-19 nr spr.: 55/11/OF Do Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich współmałżonków/partnerów oraz

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp. 07-10-2011 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Nr sprawy: 12/ZP/11 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU ROSZCZENIA Z TYTUŁU POCZTOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Formy zgłoszenia W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Specjalnie dla pracowników firmy Playada

Specjalnie dla pracowników firmy Playada Oferta ubezpieczenia grupowego Specjalnie dla pracowników firmy Playada Agencja Terlecki Dla pracowników Dla rodziny Zgon w Rodzinie Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 16 2016-02-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzbm.sosnowiec.pl Sosnowiec: Grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia warunku zmieniającego zakres nie podlegający

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Informacje dodatkowe do oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Toruń, 1 października 2016 r. 1 Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane: Liczba Pracownicy ogółem 210 Załącznik nr 1 Struktura zawodowo-wiekowa pracowników Załącznik nr 2 do SIWZ Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo