OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1. Stosowane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia terminy oznaczają: wykonawca zakład ubezpieczeń lub ubezpieczyciel są równoznaczne i oznaczają podmiot z którym zamawiający zawrze umowę na wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia; zamawiający lub ubezpieczający Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Rudzie Śląskiej; ubezpieczenie ubezpieczenie grupowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia; ubezpieczony osoba objęta ubezpieczeniem grupowym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia; umowa umowa na usługę ubezpieczenia zawarta w wyniku niniejszego zamówienia; ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenie na życie wraz z ubezpieczeniami chorobowymi i wypadkowymi dla pracowników Domu Pomocy Społecznej SENIOR w Rudzie Śląskiej i członków ich rodzin. CPV CPV Umowa będzie zawarta i obsługiwana przy udziale BROKER-IBL Sp. z o.o., Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 87 B, tel , Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez wykonawcę według stawek ustalonych przez brokera z Wykonawcą przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. 4. Przedmiot działalności Zamawiającego (wg.pkd) 8790Z pozostałą pomoc społeczna z zakwaterowaniem. 5. Stan zatrudnienia Zamawiającego wynosi 119 osób. Aktualnie w ubezpieczeniu grupowym pozostaje 114 osób. Strukturę pracowników uwzględniającą: wiek, płeć i charakter wykonywanej pracy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Z tytułu ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty świadczeń pieniężnych w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń losowych związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i współubezpieczonych. Wykaz zdarzeń objętych ochroną i wysokości świadczeń wypłacanych w przypadku ich zajścia przez zakład ubezpieczeń przedstawia tabela nr 1. Strona 1 z 12

2 Tabela nr 1. Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, wysokości świadczeń w poszczególnych zakresach ubezpieczenia. ZDARZENIE ZAKRES I Śmierć ubezpieczonego Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy Osierocenie dziecka Śmierć małżonka ubezpieczonego Śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć dziecka ubezpieczonego Śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu Urodzenie się martwego dziecka ubezpieczonemu Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym 400 wypadkiem: za każdy 1% trwałego uszczerbku Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym: za każdy 1% trwałego uszczerbku 320 Poważne zachorowanie ubezpieczonego Operacja chirurgiczna ubezpieczonego 1 500/ 900/ 300 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany: 1.Chorobą 2. Nieszczęśliwym wypadkiem: - przez pierwsze 14 dni pobytu Świadczenie za jeden dzień pobytu: Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym: - przez pierwsze 14 dni pobytu 4. Wypadkiem komunikacyjnym: - przez pierwsze 14 dni pobytu 5. Wypadkiem przy pracy: - przez pierwsze 14 dni pobytu 6. Wypadkiem komunikacyjnym przy pracy: - przez pierwsze 14 dni pobytu W przypadkach określonych w pkt. 2-6 wysokość świadczenia za kolejne dni pobytu powyżej 14 wynosi: Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii lub Intensywnej Opieki Medycznej świadczenie jednorazowe za minimum 48 godzinny pobyt. Rekonwalescencja poszpitalna za jeden dzień zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital bezpośrednio po pobycie w tym szpitalu *Zamieszczone w tabeli wysokości świadczeń są wartościami skumulowanymi tj. stanowią całkowitą wartość świadczenia wypłacanego w przypadku zajścia danego zdarzenia. ** Zamieszczone w tabeli wysokości świadczeń są minimalnymi wartościami wymaganymi przez zamawiającego. Strona 2 z 12

3 7. Umowa będzie zawarta na okres 24 miesięcy i po tym okresie wygasa. Początek obowiązywania umowy jest jednocześnie początkiem ubezpieczenia oraz początkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do osób, które na dzień początku umowy podpisały deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia. 8. Ubezpieczeniem zostaną objęci wszyscy pracownicy oraz członkowie rodzin (małżonkowie, pełnoletnie dzieci) pracowników Ubezpieczającego, którzy zadeklarują wolę przystąpienia do ubezpieczenia poprzez złożenie stosownej deklaracji oraz na dzień przystąpienia ukończą 18 i nie ukończą 69 roku życia. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia bez względu na liczbę osób które do ubezpieczenia przystąpią. 9. Jeżeli do wypłaty świadczenia lub załatwienia innych kwestii związanych z realizacją umowy konieczne będzie osobiste stawiennictwo Ubezpieczonego (np. komisja lekarska), Wykonawca zapewni możliwość obsługi ubezpieczonych w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. 10. Wobec przystępujących do ubezpieczenia, zarówno przy zawarciu umowy jak w trakcie jej obowiązywania, Wykonawca nie będzie stosował oceny medycznej ryzyka (w szczególności nie będzie wymagane wypełnianie ankiet medycznych czy też poddanie się badaniu lekarskiemu). 11. W okresie pierwszych trzech miesięcy od początku obowiązywania umowy Wykonawca nie może odmówić objęcia ubezpieczeniem w pełnym zakresie osób, które w momencie przystępowania do ubezpieczenia przebywają na zwolnieniach lekarskich, świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach macierzyńskich, wychowawczych bądź bezpłatnych, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rozpoczęciem umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania były one objęte ubezpieczeniem grupowym w ramach dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia. 12. W stosunku do pracowników oraz członków ich rodzin, którzy bezpośrednio przed rozpoczęciem umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania pozostawali ubezpieczeni w ramach dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia grupowego i przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początku umowy, nie będzie zastosowana karencja ( tj. okres w którym Ubezpieczyciel nie będzie ponosił pełnej odpowiedzialności ) - zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń. 13. W stosunku do pracowników oraz członków ich rodzin, którzy bezpośrednio przed rozpoczęciem umowy będącej wynikiem niniejszego postępowania nie byli ubezpieczeni w ramach dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia grupowego i przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty początku umowy, Ubezpieczyciel ma prawo do zastosowania karencji wynoszącej nie więcej niż: 90 dni w przypadku odpowiedzialności z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej; 30 dni w przypadku odpowiedzialności z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu; 9 miesięcy w przypadku odpowiedzialności z tytułu urodzenia się dziecka ubezpieczonemu. 14. Takie same jak w pkt.13 okresy karencji mogą być zastosowane jeśli po 3 miesiącach od daty początku umowy do ubezpieczenia przystępuje: Strona 3 z 12

4 nowy pracownik Ubezpieczającego, który zgłosił wolę przystąpienia przed upływem 3 miesięcy od daty zatrudnienia; współmałżonek pracownika, który zgłosił wolę przystąpienia przed upływem miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego z pracownikiem Ubezpieczającego; dziecko pracownika,które zgłosiło wolę przystąpienia przed upływem 3 miesięcy od daty uzyskania pełnoletniości; pracownik powracający z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub pracownik po odbyciu służby wojskowej w przypadku gdy wolę przystąpienia do ubezpieczenia osoby te zgłosiły przed upływem 3 miesięcy od daty wznowienia pracy; 15. Ubezpieczony ma prawo w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia grupowego zrezygnować z ubezpieczenia składając ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji. 16. Ilość osób objętych ubezpieczeniem w okresie obowiązywania umowy może się zmieniać. Zmiana liczby osób ubezpieczonych nie stanowi podstaw do zmiany umowy. 17. Ubezpieczający będzie przekazywał składkę za ubezpieczenie w okresach miesięcznych w wysokości zależnej od ilości osób pozostających w ubezpieczeniu w danym miesiącu. Wysokość składki miesięcznej przekazywanej wykonawcy będzie wynosić: SM = Sm x Lb gdzie: SM składka miesięczna należna Wykonawcy; Sm - wysokość składki miesięcznej za jednego ubezpieczonego zgodnie z ofertą Wykonawcy; Lb liczba ubezpieczonych w danym miesiącu 18. Składka będzie przekazywana Ubezpieczycielowi w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 19. Wysokość składki powinna uwzględniać wszelkie koszta Wykonawcy związane z zawarciem i realizacją umowy. 20. Wysokość składki za jednego ubezpieczonego jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 21. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Ubezpieczającego w przypadku nie wywiązywania się ubezpieczyciela z jej postanowień, w szczególności w przypadku niewypłacania lub nieterminowego wypłacania należnych ubezpieczonym świadczeń. W takim przypadku Ubezpieczycielowi przysługuje składka wyłącznie za zrealizowaną część umowy. 22. Umowę uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego jeżeli składka lub jej rata nie została opłacona w terminie określonym w umowie lub owu i pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym 15 dniowym terminie nadal Strona 4 z 12

5 nie została zapłacona. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z upływem trzeciego miesiąca zaległości. 23. Umowa może być również rozwiązana w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie zawarta i wykonywana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o postanowienia i uregulowania zamieszone w SIWZ. 25. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 26. W przypadku gdy zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy są nie mniej korzystne dla ubezpieczonych niż postanowienia zawarte w SIWZ, Wykonawca może przy realizacji umowy ( w szczególności przy wypłacie świadczeń) kierować się zapisami owu, jednak w sytuacjach spornych Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma zawsze prawo żądać realizacji umowy zgodnie z postanowieniami i uregulowaniami SIWZ a Wykonawca - Ubezpieczyciel musi te żądanie spełnić. II. CHARAKTERYSTYKA ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH, ZNACZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ, WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI. 1. ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO. Śmierć ubezpieczonego zgon osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku: śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, aktów terroru, zamieszek,powstań lub przewrotów wojskowych, udziału w masowych rozruchach społecznych. śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego, śmierci ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości. - Świadczenie z tytułu ubezpieczenia nie przysługuje osobie która umyślnie przyczyniła się do śmieci ubezpieczonego. (Zasada ta obowiązuje we wszystkich świadczeniach których podstawą wypłaty jest śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonych ) 2. ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością ubezpieczyciela. UWAGA: Powyższa definicja nieszczęśliwego wypadku obowiązuje we wszystkich rodzajach świadczeń w których zostało użyte określenie nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Prawo do świadczenia Strona 5 z 12

6 przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią ubezpieczonego oraz jeśli śmierć nastąpiła w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który powstał: w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych, w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego: jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu lub też jeżeli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie nieszczęśliwego wypadku, w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę, w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku, w wyniku chorób i stanów chorobowych nawet takich, do ujawnienia których doszło w sposób nagły. 3. ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANA ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM Krwotok śródmózgowy wynaczynienie krwi do tkanki mózgowej. Zawał serca martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a śmiercią ubezpieczonego oraz jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jak w przypadkach określonych w wyłączeniach odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego (pkt.1) Strona 6 z 12

7 4. ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANA WYPADKIEM PRZY PRACY. Wypadek przy pracy nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z jego pracodawcą stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy. Prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem przy pracy a śmiercią ubezpieczonego oraz jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie odpowiedzialności Uezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku przy pracy, który powstał: w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych, w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu, jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu lub jeśli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub też, jeśli prowadzony pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie wypadku przy pracy, w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, podczas wykonywania przez ubezpieczonego pracy bez kwalifikacji lub uprawnień wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. 5. ŚMIERĆ SPOWODOWANA WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM. Wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że pojazd, droga, uczestnik ruchu i kierowca rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym. Prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią ubezpieczonego oraz jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Strona 7 z 12

8 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadku komunikacyjnego, który powstał: w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych, w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu, jeżeli ubezpieczony nie miał uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego pojazdu lub jeśli ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub też jeśli prowadzony pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu; gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to zaistnienie wypadku komunikacyjnego; w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa; 6. OSIEROCENIE DZIECKA. W przypadku osierocenia dziecka w wyniku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie określonej wysokości na każde osierocone dziecko, niezależnie od innych wypłaconych z tytułu zgonu świadczeń. Świadczenie będzie płatne w przypadku gdy ubezpieczony osieroci dziecko własne, a także przysposobione jeżeli nie żyje ojciec lub matka, w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jak w przypadkach określonych w wyłączeniach odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego (pkt.1) 7. TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANY NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego. Strona 8 z 12

9 Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku jak w przypadkach określonych w wyłączeniach odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (pkt.2) 8. TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA LUB KRWOTOKIEM ŚRÓDMÓZGOWYM. Znaczenie pojęć: trwały uszczerbek na zdrowiu, krwotok śródmózgowy jest takie same jak w poprzednich punktach. Definicja zawału serca zgodnie z owu Wykonawcy. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym zaistniałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Prawo do świadczenia przysługuje o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego. 9. POWAŻNE ZACHOROWANIE UBEZPIECZONEGO. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego ciężkiej choroby w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Minimalny wymagany katalog ciężkich chorób objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda - Jakoba, zakażenie wirusem HIV Wystąpienie ciężkiej choroby oznacza zajście następującej okoliczności: a) zdiagnozowania w przypadku zawału serca, nowotworu złośliwego, udaru, choroby Creutzfelda-Jakoba, b) specjalistycznego leczenia- w przypadku niewydolności nerek-stałej dializoterapii lub przeszczepu nerki, c) przeprowadzenie operacji w przypadku chirurgicznego leczenia choroby naczyń wieńcowych by-pass d) zakażenie w przypadku zakażenia wirusem HIV Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte ciężkie choroby które wystąpiły u ubezpieczonego przed początkiem odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego. Ubezpieczyciel może zastrzec, że po wypłacie świadczenia za wystąpienie danej ciężkiej choroby jego odpowiedzialność w zakresie tej choroby wygasa. W przypadku rozszerzenia katalogu ciężkich chorób, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dla chorób dodatkowych zgodnie z owu Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu pozostałych regulacji i postanowień zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Strona 9 z 12

10 10. OPERACJA CHIRURGICZNA UBEZPIECZONEGO. - Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia dla ubezpieczonego w przypadku poddania się przez niego operacji chirurgicznej w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Katalog operacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela powinien obejmować nie mniej niż 500 operacji chirurgicznych. Prosimy o załączenie w ofercie wykazu operacji chirurgicznych. - Wysokość świadczenia jest zależna od klasy operacji zamieszczonej w wykazie operacji chirurgicznych Ubezpieczyciela (minimum 3 kategorie). W przypadku podziału operacji na większą niż 3 ilość kategorii, Ubezpieczyciel wypłaca za operacje kategorii niższych niż trzecia, świadczenie przysługujące za operację kategorii trzeciej. Wysokości świadczeń za operacje danej kategorii nie mogą być niższe niż określone w tabeli nr 1. - Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z owu Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu regulacji i postanowień zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 11. POBYT W SZPITALU UBEZPIECZONEGO Szpital zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności w przypadku pobytu ubezpieczonego w ośrodku opieki społecznej, ośrodku opieki geriatrycznej, ośrodku dla psychicznie chorych, hospicjum, placówce zajmującej się leczeniem alkoholizmu i innych uzależnień, ośrodku rekonwalescencyjnym, rehabilitacyjnym, sanatoryjnym, uzdrowiskowym, prewentoryjnym, szpitalu sanatoryjnym, szpitalu uzdrowiskowym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, ośrodku wypoczynkowym. Rekonwalescencja poszpitalna trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni - bezpośrednio po pobycie w szpitalu - pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital. Definicje: wypadku przy pracy oraz wypadku komunikacyjnego zgodnie z treścią pkt. 4 i 5 niniejszego rozdziału opisu przedmiotu zamówienia. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia ubezpieczonemu w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie co najmniej 4 dni i ma miejsce w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może ograniczyć liczbę dni za które w ciągu roku polisowego będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia do 90 dni pobytu w szpitalu oraz 90 dni rekonwalescencji. Inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z owu Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu regulacji i postanowień zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Strona 10 z 12

11 12. ŚMIERĆ WSPÓŁMAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku zgonu współmałżonka ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci współmałżonka która nastąpiła w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych, 13. ŚMIERĆ MAŁŻONKA W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku śmierci współmałżonka ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Prawo do świadczenia przysługuje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią współmałżonka ubezpieczonego oraz jeśli śmierć nastąpiła w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach analogicznych do określonych w wyłączeniach odpowiedzialności z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (pkt.2) 14. ŚMIERĆ DZIECKA UBEZPIECZONEGO W ramach ubezpieczenia przysługuje świadczenie dla ubezpieczonego w przypadku zaistniałej w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela śmierci dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) - pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci dziecka która nastąpiła w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych. 15. ŚMIERĆ RODZICA UBEZPIECZONEGO ORAZ RODZICA MAŁŻONKA UBEZPIECZONEGO Świadczenie przysługuje w przypadku zaistniałej w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela śmierci osób będących rodzicem ubezpieczonego (bądź macochą lub ojczymem, jeśli rodzice ubezpieczonego nie żyją), oraz rodzicem aktualnego małżonka ubezpieczonego (bądź macochą lub ojczymem, jeśli rodzice małżonka ubezpieczonego nie żyją). Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku działań wojennych, aktów terroru lub udziału w masowych rozruchach społecznych. 16. INDYWIDUALNA KONTYNUACJA Ubezpieczonym przysługuje prawo do dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia kontynuowanego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapewnienia minimum następujących rodzajów i wysokości świadczeń. Strona 11 z 12

12 Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia w % sumy ubezpieczenia śmierć ubezpieczonego 100 % śmierć ubezpieczonego w wyniku NW 200 % śmierć małżonka 100 % śmierć rodziców lub teściów, 20 % śmierć dziecka 30 % urodzenie się dziecka. 10 % urodzenie martwego dziecka 20 % trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 1% SU za 1 % TU osierocenie dziecka 40 % Wysokość sumy ubezpieczenia będzie określona indywidualnie przez osobę przystępującą do ubezpieczenia kontynuowanego z tym, że ubezpieczyciel ma prawo zastrzec, że przedmiotowa suma ubezpieczenia nie może być niższa od dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz wyższa od zł. Miesięczna składka w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym powinna być skalkulowana w oparciu o stopę składki nie większą niż 6 zł od zł sumy ubezpieczenia. Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia posiadają ubezpieczeni którzy bezpośrednio przed przejściem na indywidualną kontynuacje ubezpieczenia opłacali składkę w ramach ubezpieczenia grupowego przez co najmniej 6 miesięcy z uwzględnieniem udokumentowanego stażu ubezpieczeniowego z okresu bezpośrednio poprzedzającego zawarcie umowy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Strona 12 z 12

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Piekary Śląskie, dnia 21.04.2011r MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi których przedmiotem zamówienia jest: ubezpieczenie grupowe na życie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 ZAKRES UBEZPIECZENIA Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ ZAKRES UBEZPIECZENIA A. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Urząd Gminy Ułęż Ułęż 168, Ułęż NIP: REGON: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet

Struktura wiekowa pracowników (128) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MBP TYCHY ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI 1. Przedmiotem jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników MBP Tychy ich współmałżonków i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Struktura wiekowa pracowników (118) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet

Struktura wiekowa pracowników (118) Liczba. Liczba mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet urodzenia mężczyzn kobiet Załącznik Nr 1 do SIWZ Część I zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2013 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczeni pracownicy, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS

Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS Do umowy oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę (bez względu na wymiar etatu 1, ½, 1/8 itd.), umowę -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ dotyczący części nr 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów sp. z o.o. w Uniejowie oraz członków ich rodzin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Lublin: Grupowe ubezpieczenie pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Numer ogłoszenia: 22290-2011; data zamieszczenia: 15.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin: grupowe ubezpieczenie pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Numer ogłoszenia: 361194-2010; data zamieszczenia: 08.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy WK.341-1/10 DRUK WZP-05. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

Znak sprawy WK.341-1/10 DRUK WZP-05. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy WK.341-1/10 DRUK WZP-05 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Księgowości 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 714-32-10 REG: 000517051 NIP: 732-10-03-17 (pieczęć wydziału zamawiającego) Załącznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów

Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę NiezaleŜnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów podpisana została z PZU śycie S.A. umowa ubezpieczenia pn. Policyjny Program Ubezpieczenia Emerytów,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych:

A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

Znak sprawy WK.271.5.2013. Załącznik nr 26.1.a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Znak sprawy WK.271.5.2013 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Księgowości 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 714-32-10 REG: 000517051 NIP: 732-10-03-17 (pieczęć wydziału zamawiającego) DRUK WZP-05 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA ZNAK SPRAWY: WK.271.8.2017 Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ i UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MLASTA ZGIERZA, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA AG.210/17/13 Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum:... Opis przedmiotu zamówienia "Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 2 do wzoru umowy.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A. DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE OFERTY I Wysokość świadczeń i składka UBEZPIECZONY Członek stowarzyszenia Członek stowarzyszenia i jego rodzina * Kwota za dzień Składka miesięczna Kwota za dzień Składka

Bardziej szczegółowo

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A.

KONTYNUACJA SW 2012. w PZU Życie S.A. KONTYNUACJA SW 2012 w PZU Życie S.A. Grupowe Ubezpieczenie na życie dedykowane byłym Funkcjonariuszom i Pracownikom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin. Do kogo adresowana jest oferta? Propozycja

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dn.: r.

Ostrowiec Św., dn.: r. Ostrowiec Św., dn.: 15.04.2016 r. Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia

Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12. Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-1/WK/110/12 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Zamawiającego powinno obejmować następujące zdarzenia, za które zakład

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym:

Ogółem liczba zatrudnionych 123 osób w tym:pracownicy umysłowi 72 osoby pracownicy fizyczni 53 osób w tym: 1 z 7 2014-03-28 11:43 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 81834-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiot zamówienia obejmuje : Ubezpieczenie grupowe pracowników MZBM-TBS

Bardziej szczegółowo

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO

OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO Typ P Plus PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 10.10.2008 r. Spis treści: 1. WSTĘP...... 3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR A.I.271-20/15 Strona 1 Wrocław, 04.08.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2014r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa

Bardziej szczegółowo

WARIANT RODZINNY (10 opcji)

WARIANT RODZINNY (10 opcji) WARIANT RODZINNY (10 opcji) 7000 8 000 9 000 10 000 11 000 Zgon naturalny 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 Zgon w wyniku NW 105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 9 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 Umowa nr.. Zawarta w dniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66 400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska - Boczna 10 posiadającym numer NIP 599-11-13-735 i numer

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i zmiana treści załącznika do SIWZ oznaczenie sprawy: ZP/31/2016 Poznań, dnia 04.05.2016 r. Wszyscy Wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

UBEZPIECZENIA. Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UBEZPIECZENIA Oszczędź sobie zmartwień na emeryturze UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ORAZ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM EMERYT PSP 2014

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i

POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i POLITECHNIKA LUBELSKA Kompleksowa propozycja ubezpieczeń grupowych PZU Życie SA skierowana do pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

Informacje dodatkowe dotyczące oferty: Informacje dodatkowe dotyczące oferty: PZU Życie S.A. 1 OWU Oferta została przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego kod: PTGP32. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr..

Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10. UMOWA Nr.. Numer zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 5 BA-175-1/1974/1160/PKo/10 do SIWZ UMOWA Nr.. zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Miar z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 2, zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do pisma DZP.184.1.2016 INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PEŁNOLETNICH DZIECI i PARTNERÓW ŻYCIOWYCH (obowiązujące w okresie od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ nr P2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje wstępne 1) Lista osób zatrudnionych w MPGK sp. z o.o. wraz z wykazem osób ubezpieczonych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ struktura

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW

ZMIANY DO SIWZ NR 344/29/11/2012/N/WROCŁAW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, 17.12.2012 roku Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Prokuraturze

Bardziej szczegółowo

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego:

1.2.2 Struktura aktualnie ubezpieczonych członków rodziny pracownika Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DOBROWOLNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1.1 Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA I. Podstawowe dane Stan na dzień: 31.10.2011 Liczba Pracownicy ogółem 1325 Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Powiat Wielicki ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR DZ-271-1-26/2015 Strona 1 z 5 Wrocław, 12.11.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 28.09.2011 r. KORZYŚCI Z WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA

Grupowe Ubezpieczenie na Życie MULTIOCHRONA leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę leczenia szpitalnego zapewnia wypłatę SIŻ 2146/??.12 Dlaczego Multiochrona? Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników

Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Dobrowolne Grupowe Ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. w Łodzi i członków ich rodzin 1. Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

AG.210/17/13. UMOWA wzór

AG.210/17/13. UMOWA wzór AG.210/17/13 Załącznik nr 7 do siwz UMOWA wzór zawarta w dniu xx.xx.2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z 05-03-2013 Nazwa zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_mjagiello 08/04/2011- ID:2011-050475 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

na usługę świadczenia ubezpieczenia grupowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

na usługę świadczenia ubezpieczenia grupowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę świadczenia ubezpieczenia grupowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie KOD CPV: 66510000 8 usługi ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA MINI 40,00 miesiąc 50 40 miesiąc 58,90 miesiąc 67,20 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. A. Informacje o Ubezpieczającym/ Ubezpieczonych:

Załącznik nr 5. A. Informacje o Ubezpieczającym/ Ubezpieczonych: Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager

INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager INTER GRUPA dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału Jacek Korzeniewski Manager Grupa INTER Partner bezpiecznego jutra od DZIŚ! Siedziba główna Grupy INTER

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE:

Łódź, 15 maja 2015r. 3. PYTA IE: Łódź, 15 maja 2015r. Dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Oznaczenie sprawy: BZU/04/03/16 ZAŁĄCZNIK 2 DO SIWZ Informacje ogólne : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający (Zamawiający). Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, 2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT

SIŁA W WIEDZY UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA PORADNIK PROGRAM UBEZPIECZENIOWY MON 2016 EMERYT UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA SIŁA W WIEDZY PORADNIK Niniejszy program ubezpieczenia uzyskał aprobatę Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek Ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV SINGIEL 25,64 miesiąc 34 68 miesiąc 42,73 miesiąc 47,10

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców

Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców Toruń, dnia 13 czerwca 2011 r. Do Wszystkich Wykonawców dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa - pracowników PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu.. 2013 r. w Wólce. Gminą Wólka, Jakubiowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 powołaną...

Umowa nr zawarta w dniu.. 2013 r. w Wólce. Gminą Wólka, Jakubiowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 powołaną... Załącznik nr 6 Warunki umowy po zmianach z 05-03-2013 pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2013 r. w Wólce Gminą Wólka, Jakubiowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 powołaną...... reprezentowaną przez: Edwin

Bardziej szczegółowo

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Dotyczy : postępowania nr 2/2013 pn. UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW ŁÓDZKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH - rozstrzygnięcie przetargu. Łódzki Zakład Usług Komunalnych uprzejmie informuje,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/RJ/ 400/ 13 Katowice, dnia 09.12.2013 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.:

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na zadanie - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz służb powiatowych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich

Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, ich Współmałżonków, Pełnoletnich Dzieci oraz Partnerów Życiowych Szanowni Państwo, Mamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku AHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

FORMULARZ OFERTOWY. Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Załącznik nr 2 do SIWZ Znak: AG.I.272.1.46.2012 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce W związku z ogłoszeniem o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

FORMULARZ OFERTOWY. Rodzaj części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom .. pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP. NA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW 20 WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus Kod warunków: PTGP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

Bardziej szczegółowo

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY

KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas UBEZPIECZENI Dla wszystkich, bez względu na formę zatrudnienia zniesienie karencji w dacie startu Polisy na ryzyka: zaliczenie stażu Na nowe ryzyka: KARENCJE MSP 5.1 PRACOWNICY dotychczas NIEUBEZPIECZENI

Bardziej szczegółowo