KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów 1.2. Forma studiów studia stacjonarne/niestacjonarne 1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 1.4. Profil studiów ogólnoakademicki/praktyczny 1.5. Specjalność 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot SJO UJK Kielce 1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu mgr Renata Suchojad 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba wyznaczona przez SJO do prowadzenia zajęć z języka obcego 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. PrzynaleŜność do modułu ogólnouczelniany 2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 2.3. Język wykładowy angielski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot 1, 2, 3, 4 lub 2, 3, 4, 5 lub 1, 2, 3, 4, 5* (w zaleŝności od planów studiów na poszczególnych kierunkach/wydziałach) 2.5. Wymagania wstępne Wyniki procentowe pisemnego egzaminu maturalnego kwalifikacja do grup zgodnie ze strategią nauczania języków obcych w UJK Kielce (zarządzenie nr 8/2008 Rektora UJK Kielce) 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć lektorat 3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK 3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną po kaŝdym semestrze nauki. Uczelniany egzamin certyfikacyjny po zakończeniu kursu językowego Metody dydaktyczne Metody bazujące na podejściu komunikacyjnym, metoda bezpośrednia 3.5. Wykaz podstawowa New English File Intermediate, Oxford University Press literatury uzupełniająca Total English Intermediate, Longman Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University Press Thomas, B.J., Intermediate Vocabulary, Longman Misztal, M. Test in English Thematic Vocabulary, WSiP 1

2 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu C01- rozwija i podnosi kompetencje językowe z uwzględnieniem poszczególnych sprawności. C02- rozwija umiejętności działania na płaszczyźnie komunikacyjnej i interpersonalnej z uwzględnieniem kwalifikacji potrzebnych do pracy zawodowej. C03- uświadamia sobie potrzebę podnoszenia kwalifikacji językowych Treści programowe Treści leksykalne: >śywność: rodzaje posiłków; sposoby odŝywiania; jedzenie poza domem; określenia typu: raw, grilled, spicy >Sport: rodzaje dyscyplin sportowych; imprezy sportowe; kolokacje tematyczne: golf course, get injured >Rodzina: stosunki pokrewieństwa, relacje w rodzinie, rodzina w przyszłości; przymiotniki opisujące osobowość: affectionate, moody, manipulative ; tworzenie przeciwieństw typu: self-confident insecure, honest dishonest >Pieniądze: sposoby zarabiania i wydawania pieniędzy, znaczenie pieniędzy we współczesnym świecie, społeczeństwo konsumpcyjne; kolokacje tematyczne: can afford, take money out, borrow from ; rodzaje walut; procenty; ułamki >Zmiany: Ŝyciowe decyzje; przymiotniki typu strong oraz neutral : hungry starving, angry furious >PodróŜe: sposoby podróŝowania; transport publiczny; kolokacje typu: baggage reclaim, rush hour, parking space >Komunikacja: sposoby komunikacji werbalnej i pozawerbalnej; maniery w komunikacji; szok kulturowy; wyraŝenia związane z telefonią komórkową typu: text a friend, voice mail >Wygląd zewnętrzny: opisywanie wyglądu: wiek, budowa ciała, włosy, cera; ocenianie ludzi po wyglądzie >Sukcesy i poraŝki: zmaganie się z przeciwnościami; stany emocjonalne, przymiotniki typu: disappionted/ disappointing, embarrassed/ embarrassing >Edukacja: szkoła dawna i współczesna; znaczenie edukacji we współczesnym świecie; polski i brytyjski system edukacji; kolokacje tematyczne typu: boarding school, gradute from university,head teacher >Miejsce zamieszkania: rodzaje domów; wnętrze domu; opis domu marzeń >Związki: rodzaje więzi międzyludzkich i ich znaczenie; opis przyjaciela; kolokacje tematyczne: have hale lot in common, keep in touch ; wyraŝenia oparte na czasowniku get: get rid of, get to know >śycie prywatne i zawodowe: styl Ŝycia; stosunek do pracy; warunki pracy; rodzaje zawodów; wyraŝenia typu: apply for a job, get promoted; be sacked >MęŜczyźni a kobiety: róŝnice między płciami; charakterystyczne zachowania kobiet i męŝczyzn; dyskryminacja za względu na płeć; poprawność polityczna >Zakupy: rodzaje sklepów; problemy z zakupami; słownictwo tematyczne typu: refund, bargain, shop window >Rozrywka: rodzaje rozrywek; kino; ikony kina oraz innych dziedzin Ŝycia >Szczęście i pech: czynniki determinujące szczęście; tworzenie przymiotników i przysłówków od rzeczowników: luck lucky unlucky luckily >Zbrodnia i kara: zdarzenia kryminalne; rzeczowniki złoŝone: police officer, detective novel >Telewizja: programy telewizyjne: realisty show, drama series ; stosunek do oglądania telewizji; czasowniki frazowe: look forward to, turn off Treści gramatyczne: > Czasy present simple i present continuous >Czasy past simple, past continuous, present perfect > Formy przyszłe be going to, present continuous, will/shall > Czasy present perfect i past simple > Czas Present perfect continuous > Stopniowanie przymiotników 2

3 > Czasowniki modalne (przymus) must, have to, should > Czasowniki modalne (spekulacja) must, might, can t > Czasowniki modalne (umiejętność) can, could, be able to > Pierwszy okres warunkowy, zdania warunkowe czasowe z when, until, as soon as etc > Drugi okres warunkowy > UŜycie usually i used to > WyraŜenia ilościowe a lot of, much, many, etc. > Przedimki a/an, the, brak przedimka > Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne > Formy imiesłowowe i bezokolicznikowe: gerund i infinitives > Czasowniki: make, let, allow > Mowa zaleŝna: zdania oznajmujące, pytania, polecenia > Strona bierna be + past participle > Zdania podrzędne relative clauses defining and non-defining > Trzeci okres warunkowy > Question tags, pytania pośrednie > Czasowniki złoŝone i ich składnia (phrasal verbs) Treści funkcje językowe: > Nazywanie produktów Ŝywnościowych, posiłków oraz sposobów ich przyrządzania; wypowiadanie się na temat róŝnych sposobów odŝywiania się > Wypowiadanie się na temat wydarzeń sportowych, ulubionych zespołów, sportowców > Określanie związków rodzinnych > Opisywanie osobowości w formie listu elektronicznego > Określanie sposobów zarabiania i wydawania pieniędzy; wypowiadanie się na temat pieniędzy w Ŝyciu >Nazywanie róŝnych walut; określanie róŝnych sum ; określanie procentów i ułamków > Wypowiadanie się na temat problemów związanych z motoryzacją; określanie sposobów podróŝowania > Formułowanie próśb i udzielanie na nie odpowiedzi w sytuacjach związanych z pracą w biurze > Określanie powinności, konieczności lub jej braku, zakazów > Wypowiadanie się na temat korzystania z telefonów komórkowych > Wypowiadanie się na temat zasad dobrego wychowania > Opisywanie wyglądu zewnętrznego i wypowiadanie się na temat jego znaczenia > Określanie moŝliwości /niemoŝliwości/pewności zaistnienia róŝnych sytuacji/stanów emocjonalnych > Udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat wynajmowania mieszkania > Pisanie listu z podziękowaniem za udzieloną gościnę > Wypowiadanie się na temat szkolnych doświadczeń > RozwaŜanie hipotetycznych sytuacji > Opisywanie wnętrz, rodzajów, elementów domów; opisywanie miejsca zamieszkania > Określanie stylu Ŝycia w odniesieniu do pracy i Ŝycia osobistego > Wypowiadanie się na temat róŝnic między kobietami i męŝczyznami w traktowaniu rozmaitych rzeczy i zajęć > Wypowiadanie się na temat róŝnych zawodów i swojej do nich przydatności > Wypowiadanie się na temat robienia zakupów w róŝnego rodzaju sklepach; wyraŝanie niezadowolenia z powodu nieprzyjemnych sytuacji w sklepie > Streszczanie i ocenianie filmu; przedstawianie postaci, jako autorytetu i uzasadnianie swojego wyboru; recenzowanie filmu > Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat zdarzeń kryminalnych > WyraŜanie i uzasadnianie opinii na temat programów telewizyjnych oraz stosunku do oglądania telewizji 3

4 4.3. Efekty kształcenia kod Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów kształcenia w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru W01 rozumie i identyfikuje struktury leksykalno gramatyczne, pozwalające mu na opisywanie znanych mu wydarzeń z Ŝycia codziennego i związanych z jego zainteresowaniami W02 rozpoznaje informacje w róŝnych typach komunikatów językowych. W03 ma wiedze o środkach językowych, pozwalających na wyraŝanie opinii, uczuć i planów. U01 U02 U03 U04 K01 K02 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: rozpoznaje i przetwarza informacje w róŝnych typach tekstów. konstruuje wypowiedzi pisemne i ustne na znane mu i związane z jego zainteresowaniami tematy. potrafi wyraŝać uczucia, opinie, plany, Ŝyczenia i wchodzi w interakcje językowe. rozumie główne wątki komunikatów werbalnych oraz intencje rozmówcy. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: nawiązuje samodzielnie kontakty społeczne oraz pracuje w zespole i porozumiewa się z nim ma świadomość swoich kompetencji językowych i jest zorientowany na ustawiczne poszerzanie ich w procesie uczenia się przez całe Ŝycie 4.4 Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 a) b) 51%-60% semestralnej 51%-60% 61%-70% 61%-70% 71%-80% 71%-80% 81%-90% 81%-90% 91%-100% semestralnej 91%-100% 4.5 Metody oceny ustny pisemny Projekt Kolokwium Zadania domowe Referat Sprawozdania Dyskusje X X X X X X X - bieŝące przygotowani e do zajęć - praca własna studenta (np. lektura, portfolio, teczka z materiałami opracowanym i samodzielnie) - systematyczne uczęszczanie na zajęcia Inne 4

5 - aktywność na zajęciach 5. BILANS PUNKTÓW ECTS NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria ObciąŜenie studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów Samodzielne przygotowanie do zajęć (zadania domowe, lektura itp.) Udział w konsultacjach Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu Sumaryczne obciąŝenie pracą studenta PUNKTY ECTS za przedmiot 9 9 * Kartę naleŝy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do karty. 5

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPO Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH Wskazania ogólne 1. Edukacja uczniów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo