Grajewo, I. Podstawa prawna:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grajewo, I. Podstawa prawna:"

Transkrypt

1 Grajewo, Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRAJEWO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA I. Podstawa prawna: Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz ze zm.), zwana dalej ustawą OOŚ. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14 ww. ustawy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Ocena ta obejmuje: 1. uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 3. uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 4. zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. Podstawę prawną do opracowania podsumowania z postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata stanowi art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ. Do elementów obowiązkowych ww. podsumowania ustawa OOŚ zalicza: 1. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. 2. Informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, b) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz ze zm.), tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, c) zgłoszone uwagi i wnioski, d) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, e) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. II. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu (Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata ) w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych: Przedmiotowy Program jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia ochrony środowiska na terenie Gminy Grajewo i ma charakter deklaratywny określający, co powinno być zrealizowane w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Grajewo. Program określa zadania i cele krótkoterminowe (4-letnie), oraz zadania długookresowe (przewidziane do roku 2022). Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju Gminy Grajewo, która ma być realizacją Polityki ekologicznej państwa w skali regionu.

2 Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata to: Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju, Realizacja Polityki ekologicznej państwa na terenie Gminy Grajewo, Strategiczne zarządzanie na analizowanym terenie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, Zestawienie informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego oraz jego poszczególnych komponentów, Podsumowanie stanu środowiska poprzez zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Gminy, a także określenie głównych zagrożeń ekologicznych i szans rozwoju Gminy Grajewo, Wskazanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata obejmuje informacje ogólne (m.in. środowiskowe i gospodarcze) o Gminie, charakterystykę aktualnego stanu środowiska wraz z jej podsumowaniem przy pomocy analizy SWOT. Program ocenia realizację dotychczasowego programu ochrony środowiska. Ustalenia Programu obejmują priorytety i działania ekologiczne, cele i kierunki ochrony środowiska oraz plan operacyjny określający przedsięwzięcia wytypowane na podstawie zdefiniowanych wcześniej celów. Program porusza zagadnienia systemowe związane z zarządzaniem i monitoringiem środowiska oraz monitoringiem realizacji Programu, a także aspekty finansowe realizacji Programu. Nadrzędny cel Programu określony został jako: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY GRAJEWO SZANSĄ NA POPRAWĘ I PROMOCJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Powyższy nadrzędny cel będzie realizowany poprzez wyznaczone cele długoterminowe (na lata ) oraz cele krótkoterminowe (na lata ): 1. Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych 2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej mieszkańcom Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapobieganie eutrofizacji 3. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji Pogłębienie i udostępnienie wiedzy o zasobach przyrodniczych Stworzenie prawno-organizacyjnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody Ochrona struktury i zapewnienie stabilności siedlisk i ekosystemów Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenie gminy Zapobieganie konfliktom ekologicznym na obszarach chronionych 4. Zmniejszenie zagrożenia hałasem poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów Rozpoznanie i ocena stopnia narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas Eliminacja narażenia mieszkańców na hałas

3 5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej dopuszczonej wartości 6. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Zwiększenie wykorzystania OZE 7. Zapobieganie powstaniu poważnych awarii przemysłowych Monitoring obszarów zagrożonych wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych 8. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin 9. Ochrona powierzchni ziemi Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Identyfikacja obszarów zanieczyszczonych i zdegradowanych, ich rekultywacja i zagospodarowanie 10. Wzrost świadomości ekologicznej Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i racjonalnej gospodarki odpadami Oszczędność wody oraz jej ochrona jako wynik większej świadomości ekologicznej mieszkańców Pogłębienie świadomości ekologicznej w obrębie pozostałych elementów środowiska Cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Grajewo zostały określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata przedstawia cele i zadania do wykonania w zakresie inwestycji krótkoterminowych ( ), oraz długoterminowych ( ). Planowane inwestycje własne Gminy Grajewo oscylują głównie w zakresie: Infrastruktury wodno kanalizacyjnej, Gospodarki odpadami, Odnawialnych Źródeł Energii, Termomodernizacji. Wyznaczone cele są spójne z dokumentami wyższych szczebli, zawierają pełen zakres informacji w zakresie aktualnego stanu środowiska naturalnego w Gminie, przedziały czasowe wykonania poszczególnych inwestycji oraz nakłady finansowe i sposób ich finansowania, dlatego zrezygnowano z przedstawienia rozwiązań alternatywnych do zaproponowanych. III. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko Do opracowanego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

4 środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U , ze zm.), w ramach której sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata został stworzony w celu poprawy istniejącego stanu środowiska i w pełni uwzględnia ustalenia zawarte w Prognozie. Niemniej jednak niektóre z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć mogą lokalnie oddziaływać na środowisko. Podstawowym celem sporządzania Prognozy było wskazanie potencjalnych skutków realizacji ustaleń Programu na środowisko i mieszkańców. Ze względu na znaczny stopień ogólności sformułowań w zakresie priorytetów zawartych w dokumencie, możliwe było dokonanie ogólnej ich oceny. IV. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.). Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.) właściwymi organami w sprawach opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Pismem z dnia r. znak: R Wójt Gminy Grajewo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem z dnia r., znak: WOOŚ-I EC, uzgodnił zaproponowany przez Wójta Gminy Grajewo zakres prognozy oddziaływania na środowisko uwzględniający w całości treść art. 51 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ. W dniu r. Wójt Gminy Grajewo wystąpił również do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (pismo znak: R ) o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata W odpowiedzi Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku pismem znak: NZ z dnia r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata Dnia r. Wójt Gminy Grajewo wystąpił z wnioskami o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata do: - Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (pismo znak: R ),

5 - Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (pismo znak: R ). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia r. (znak pisma: WOOŚ-I EC) zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie swoich kompetencji. Ponadto w swojej opinii napisał, że Przedłożona prognoza odniosła się do ustalonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku zakresu i stopnia szczegółowości informacji wykazanych w prognozie. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, pismem z dnia r. (pismo znak: NZ ) pozytywnie zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata Przedmiotowy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata w pełni uwzględnia: - opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia r. (znak pisma: WOOŚ-I EC) oraz - opinię Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z dnia r. (pismo znak: NZ ). Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz ze zm.) projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu również przez organ wykonawczy powiatu. W związku z powyższym Wójt Gminy Grajewo pismem z dnia r. (znak pisma: R ) zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Grajewie z prośbą o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata Zarząd Powiatu Grajewskiego w piśmie z dnia r. poinformował Wójta Gminy Grajewo, iż uchwałą Nr 154/620/14 Zarządu Powiatu Grajewskiego zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata V. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski W dniu r. zostało wydane przez Wójta Gminy Grajewo Obwieszczenie o konsultacjach społecznych znak: R , podające do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata Uwagi i wnioski można było składać w terminie od 27 listopada 2014 r. do 18 grudnia 2014 r. w jednej z następujących form: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, Grajewo, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

6 ustnie do protokołu. Informacja o konsultacjach została zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo pod adresem: onsulta.htm, na stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo pod adresem na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo przy ul. Komunalnej 6, Grajewo, 26 listopada 2014 r. w Gazecie Wyborczej (nr ), informacja w sprawie konsultacji została przekazana również do wszystkich sołtysów. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków. VI. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja celów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata oraz Prognozie oddziaływania na środowisko niniejszego dokumentu, nie będzie oddziaływać transgranicznie w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. VII. Informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu Analiza skutków realizacji postanowień Programu Ochrony Środowiska Gminy Grajewo na lata , będzie odbywała się co 4 lata w ramach aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska. W celu częstszej weryfikacji postępu postanowień wynikających z Programu, co 2 lata sporządzony będzie Raport z wykonania Programu. W celu ułatwienia oceny realizacji działań Programu zaproponowane zostały w nim wskaźniki monitorowania, przywołane w poniższej tabeli. Tabela 1. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska Cele strategiczne oraz wskaźniki monitorowania stanu środowiska Jednostka miary 1. KONTYNUACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ JAKOŚCI POWIETRZA Źródło informacji o wskaźniku Liczba zmodernizowanych kotłowni dane własne JST, WIOŚ Wielkość emisji niskiej %, Mg/rok dane własne JST, GUS, WIOŚ Łączna emisja zanieczyszczeń gazowych Mg/rok GUS, WIOŚ Liczba budynków objętych termomodernizacją dane własne JST

7 Cele strategiczne oraz wskaźniki monitorowania stanu środowiska Jednostka miary Źródło informacji o wskaźniku 2. OSIĄGNIĘCIE I UTRZYMANIE DOBREGO STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH I RACJONALIZACJA ICH WYKORZYSTANIA Ilość wykonanej infrastruktury dla ochrony środowiska: liczba nowopowstałych SUW liczba zmodernizowanych SUW liczba przydomowych oczyszczalnie ścieków liczba zmodernizowanych komunalnych oczyszczalni ścieków długość sieci wodociągowej długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej km km WIOŚ, GUS Ludność korzystająca z oczyszczalni ogółem (w ogólnej liczbie ludności) % WIOŚ, GUS Pobór wód podziemnych dam 3 WIOŚ, GUS Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku dam 3 WIOŚ, GUS Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach: BZT 5 CHZT Zawiesina ogólna Azot ogólny Fosfor ogólny WIOŚ, GUS 3. ZACHOWANIE, ODTWORZENIE I ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI Ilość stworzonych korytarzy i przejść ekologicznych dane własne JST Udział obszarów przyrodniczo cennych, chronionych prawnie ha, % dane własne JST, RDOŚ Podjęte działania ochronne (np. nowe pomniki przyrody, użytki ekologiczne, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu) dane własne JST, RDOŚ Liczba zorganizowanych spotkań i kampanii informacyjnych, miejscowej społeczności, potencjalnych inwestorów i organizacji ekologicznych dane własne JST 4. ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA HAŁASEM POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO NATĘŻENIA DO POZIOMU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW Liczba uciążliwych źródeł hasłu dane własne JST, WIOŚ Liczba stref ciszy (jeziora) dane własne JST, RDOŚ Długość zmodernizowanej infrastruktury drogowej km dane własne JST 5. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI Poziom pola elektromagnetycznego V/m WIOŚ 6. OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii kw, % dane własne JST Liczba nowych instalacji wykorzystujących OZE dane własne JST 7. ZAPOBIEGANIE POWSTANIU POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH Ilość wykorzystywanych substancji niebezpiecznych w zakładach przemysłowych kg dane PPKSP w Grajewie, Dane własne JST

8 Cele strategiczne oraz wskaźniki monitorowania stanu środowiska Roczna ilość przewozu substancji niebezpiecznych przez teren powiatu Jednostka miary 8. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI Mg Źródło informacji o wskaźniku dane PPKSP w Grajewie, Dane własne JST Liczba eksploatowanych złóż kopalin dane własne JST, PIG 9. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Udział powierzchni zalesianych do powierzchni ogółem ha, % dane własne JST, GUS 10. WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ Ilość przeprowadzonych działań edukacyjnych dane własne JST Ilość i długość ekologicznych ścieżek edukacyjnych, km dane własne JST Nakłady na edukację ekologiczną zł, % dane własne JST Ilość organizacji pozarządowych działających aktywnie na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej dane własne JST Stopień realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata oceniany będzie za pomocą prowadzonego monitoringu. Monitoring polegać będzie na bieżącej analizie postępów w osiąganiu założeń strategicznych i prowadzony będzie za pomocą wskaźników jakościowych i ilościowych. Wskaźniki ilościowe będą wykorzystywane przy monitorowaniu stopnia realizacji celów strategicznych i priorytetów realizowanych poprzez zadania inwestycyjne. Natomiast cele strategiczne i priorytety dotyczące poziomu życia mieszkańców, przedsiębiorczości, innowacyjności będą monitorowane przy wykorzystaniu metod o charakterze jakościowym. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty na sesji Rady Gminy Grajewo w dniu 16 lutego 2015 r. Uchwałą Nr 24/III/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grajewo na lata z perspektywą na lata WÓJT mgr inż. Stanisław Szleter

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

GMINA MIASTO AUGUSTÓW GMINA MIASTO AUGUSTÓW Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Białystok,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09.

2. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi - pismo z dnia 16 grudnia 2009 roku znak: PWIS-NS-OZNS-072/231/09. PODSUMOWANIE przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stryków na lata 2009-2012 z perspektywą na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski

INFORMACJA. URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski URZĄD MIASTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego

Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko www.energoekspert.com.pl Wrzesień, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna i przebieg procedury...

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Uzasadnienie i podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 Sierpień 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020 Gdańsk, listopad 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Kętrzyn, listopad 2015 roku Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kołbaskowo wraz z uzasadnieniem Kołbaskowo, 2015 Zespół autorski: mgr inż. Justyna Siudak

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku)

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku) PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018

PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 PODSUMOWANIE DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018 Wałbrzych 2011 ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23 45-864 Opole tel./fax. 77/454-07-10,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie MPU-II/4523/81/28/2016/MG Radom, dnia 02.09.2016 r. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ

Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ Udział społeczeństwa w procedurach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko SOOS i oceny oddziaływania na środowisko SOOŚ WARSZAWA, 8 października 2015 r. JOANNA SZTYBER Art. 3 ust.1 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WYSZKÓW NA LATA Z PERSPEKTYWĄ

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WYSZKÓW NA LATA Z PERSPEKTYWĄ PODSUMOWANIE PRZEBIEGU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WYSZKÓW NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 WYSZKÓW 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020

Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Załącznik nr 2 do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola na lata 2013-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 Raport z konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek n/dunajcem 2011 Spis treści 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata ,

PODSUMOWANIE. do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata z perspektywą na lata , PODSUMOWANIE do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020, 1.Przedmiot opracowania W 2013 roku Gmina Tułowice przystąpiła do opracowywania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022

PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA 2014-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2018-2022 ZAŁĄCZNIK 1 do Programu ochrony środowiska Miasta Białogard na lata 2014-2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2022 PLAN REALIZACYJNY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIAŁOGARD NA LATA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Młynary

Miasto i Gmina Młynary Miasto i Gmina Młynary PODSUMOWANIE/UZASADNIENIE zgodnie z art. 42 oraz 55 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie... 185 12.1. Instrumenty do realizacji programu ochrony środowiska... 185 12.2. System oceny realizacji Programu...

Bardziej szczegółowo

Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski Obszar Funkcjonalny Miejski Obszar Funkcjonalny PODSUMOWANIE Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS na lata 2014 2020 z perspektywą do 2030 roku

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podsumowanie

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podsumowanie Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Podsumowanie Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska PODSUMOWANIE PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOMPLEKSOWEGO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SOSNOWIEC Zrealizowany w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na lata 2016 2023 Styczeń 2017 Projekt Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miedziana Góra na

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strona 1 z 10

PODSUMOWANIE. Strona 1 z 10 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA TERENÓW POZA AGLOMERACJAMI, POŁOŻONYCH W POBLIŻU DRÓG KRAJOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, KTÓRYCH EKSPLOATACJA SPOWODOWAŁA NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza

OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY. Synteza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD ZLEWNI GOWIENICY Synteza Praca została wykonana na zlecenie Skarbu

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU POLKOWICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. Warsztaty

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU POLKOWICKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. Warsztaty progeo sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław ZARZĄD D POWIATU POLKOWICKIEGO 59-100 Polkowice, ul. Górna 2 Certyfikat przyznany firmie progeo sp. z o.o. nr 0266/2008 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Zakres niniejszego Podsumowania określa ustawa z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁÓWCZYCE DLA TERENU W MIEJSCOWOŚCI GŁÓWCZYCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE SŁUPSK 2010 mgr inż. arch. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Programy ekologiczne

Programy ekologiczne Programy ekologiczne Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z Uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

informuje Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. SGW HK

informuje Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. SGW HK SGW.6220.25.2016.HK Nowogród Bobrzański, dnia 30 sierpnia 2016r. Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 952/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKAWINA PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XIIN/456/13 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Z DNIA 12.12.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017 PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017 Sanok, sierpień 2010 1. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo