Podręcznik dla księgowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla księgowych"

Transkrypt

1 Podręcznik dla księgowych

2 Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Opis zakładek Strona główna Przychody Faktura VAT Korekta faktury VAT Faktura VAT zaliczkowa Faktura VAT końcowa Faktura VAT proforma Dowód księgowy Przychód nieudokumentowany Dokumenty zdefiniowane Wyszukiwarka przychody Wydatki Koszt Dowód księgowy Dokumenty zdefiniowane Dokumenty zdefiniowane Kontrahenci Księgowość Zobowiązania Majątek Zakup na fakturę VAT Zakup środka trwałego na inny dokument Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Zakup pojazdu na fakturę VAT Zakup pojazdu na inny dokument Kontynuacja amortyzacji pojazdu Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Deklaracje Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Ewidencje

3 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Ustawienia firmy Aby rozpocząć pracę w programie księgowym Idea Bank, należy określić rodzaj prowadzonej działalności. W tym celu trzeba wejść w zakładkę Ustawienia i wybrać Ustawienia firmy. Następnie należy uzupełnić dane w bilansie otwarcia. Bilans otwarcia umożliwia wprowadzanie dalszych zapisów do księgi przychodów i rozchodów. W ustawieniach firmy określimy także ustawienia opłacanych składek ZUS, formy rozliczenia z urzędem skarbowym oraz adresy firmy. Ustawienia użytkownika w tym miejscu mamy możliwość zmiany hasła do logowania oraz innych ustawień dotyczących użytkownika, np. numeru konta bankowego, danych do kontaktu. Numeracja dokumentów możemy zdefiniować własną numerację dokumentów lub skorzystać z numeracji automatycznej. Miesiąc księgowy ustawimy tu miesiąc, do którego zakwalifikujemy dokumenty księgowe; ustawimy tutaj okres księgowy, do którego chcemy zakwalifikować wprowadzane aktualnie dokumenty. Bilans otwarcia umożliwia kontynuowanie zapisów w książce przychodów i rozchodów; po wpisaniu danych informacje te zostaną przeniesione do KPiR. 3

4 2. Opis zakładek W pasku menu widoczne są następujące zakładki: Strona główna, Przychody, Koszty, Kontrahenci, Księgowość Strona główna Na stronie głównej aplikacji Idea Bank można wystawić szybką fakturę. Dla wygody użytkownika do wystawienia faktury konieczne jest wpisanie tylko: daty domyślnie wstawiona data bieżąca, nazwy kontrahenta, który jest już zdefiniowany na liście kontrahentów, danych dotyczących transakcji: nazwy towaru lub usługi, jednostki domyślnie sztuki, liczby, podatku stawka podatku VAT, ceny jednostkowej netto. 4

5 Wartość netto wyliczy się automatycznie. Domyślnym sposobem płatności w szybkiej fakturze jest płatność gotówką. Po uzupełnieniu wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Wystaw dokument system przeniesie nas do podglądu szczegółów dokumentu, gdzie można będzie wydrukować fakturę. Faktura automatycznie zostanie zaksięgowana w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT. 5

6 2.2. Przychody W zakładce Przychody można wystawić dokumenty przychodowe, tj. fakturę VAT, fakturę VAT zaliczkową, fakturę VAT końcową, fakturę VAT proforma, dowód księgowy oraz przychód nieudokumentowany. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie już wystawionych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów przychodowych, które zostały wystawione w aplikacji Faktura VAT Podatnicy zarejestrowani do celów podatku VAT jako podatnicy czynni zobowiązani są do udokumentowania transakcji na rzecz innych przedsiębiorców poprzez faktury VAT. Fakturę należy wystawić niezależnie od zgłoszenia żądania ze strony innego przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie takiej osoby zgłoszone w terminie 7 dni od dokonania czynności. Zakładka Faktura VAT służy do wystawiania faktur. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych w pozycjach faktury należy podać informacje dotyczące sprzedaży: nazwę towaru lub usługi, PKWiU numer Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, liczbę, jednostkę, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę VAT. 6

7 Wartość VAT oraz wartość brutto zostaną wyliczone automatycznie. Użycie przycisku Dodaj nową pozycję skutkuje dodaniem nowego wiersza do Pozycji faktury. Dodatkowo można wybrać opcje: Podpis domyślnie ustawiony jest brak podpisu, Zapisz jako dokument zdefiniowany dokument zostanie zdefiniowany po wpisaniu jego nazwy. Naciśnięcie pola Wystaw dokument spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury VAT w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT według określonej w dokumencie daty księgowania. 7

8 Gdy dokument jest już wystawiony, można: określić status płatności, powrócić do listy dokumentów przychodowych, anulować dokument wówczas zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży; dokument taki będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów ze statusem dokument anulowany, wystawić dokument ponownie otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu z domyślnie wstawionym kontrahentem, usunąć dokument zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży i nie będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów, skopiować dane otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu, w którym będą skopiowane następujące dane: kontrahent, forma płatności, pozycje faktury, wystawić duplikat faktury duplikat można wystawić w wypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury wystawionej pierwotnie, dokonać korekty korekta pozwala poprawić błędy w fakturze w stawce, w kwocie podatku, zaniżonej podstawie opodatkowania, wydrukować dokument Korekta faktury VAT Aby wystawić korektę faktury przychodowej, należy w wyszukiwarce przychodów odnaleźć dokument, który ma być skorygowany. Po wejściu w szczegóły dokumentu przychodowego na dole strony należy wybrać pole Korekta. Dane do korekty zostaną przepisane z dokumentu pierwotnego. W pozycji faktury należy wprowadzić prawidłową wartość transakcji system wyliczy różnicę i odpowiednio zaksięguje ją do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. 8

9 Na wydruku korekty faktury pojawią się pozycje: Przed korektą, Po korekcie, Różnica. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i ponowną korektę oraz wydrukować Faktura VAT zaliczkowa Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstać może na skutek otrzymania zaliczki od kontrahenta na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Otrzymana należność, w szczególności: przedpłata, zaliczka, zadatek oraz rata, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 7 dni po dniu, w którym otrzymano od nabywcy część lub całość należności. Zakładka Faktura VAT zaliczka służy do wystawienia faktury zaliczkowej. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola: Wartość zaliczki (brutto) jest to kwota otrzymana na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru czy wykonania usługi, Pozostało do zapłaty kwota, jaką kontrahent będzie musiał jeszcze dopłacić. Pole Pozycje faktury odnosi się do wartości całej transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. 9

10 Po uzupełnieniu pozycji faktury pojawi się możliwość wpisania wartości wpłaconej zaliczki. W polu tym należy podać wartość brutto wpłaconej zaliczki z podziałem na stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Jeśli dana transakcja wymaga wystawienia kilku faktur VAT zaliczkowych: wyszukujemy fakturę VAT zaliczkową, która została już wystawiona, i wchodzimy w jej podgląd (szczegóły dokumentu), wybieramy opcję Kopiuj, na kopii dokumentu faktura VAT zaliczkowa możemy wpisać nową wartość wpłaconej zaliczki oraz kwotę, jaka pozostała do zapłaty, wypełniamy pole Wartość zaliczki według stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT końcowa Faktura końcowa to dokument, który należy wystawić po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki udokumentowane fakturą zaliczkową. Faktura końcowa stanowi potwierdzenie zakończenia transakcji. Aby wystawić fakturę końcową, należy wybrać fakturę VAT zaliczkową, której dotyczy dana transakcja. Istnieje możliwość dodania kilku faktur VAT zaliczkowych. 10

11 Po wybraniu faktury VAT zaliczkowej pozostałe dane z faktury VAT końcowej zostaną przepisane. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, można zapisać fakturę, używając pola Wystaw dokument. Faktura VAT końcowa zostanie automatycznie zaksięgowana do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT proforma Fakturę proforma można traktować jako ofertę zawarcia umowy o sprzedaż towaru lub świadczenie usługi. Wystawienie takiego dokumentu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego oraz VAT. Faktura proforma nie jest księgowana do KPiR ani do ewidencji sprzedaży. W sytuacji gdy kontrahent po otrzymaniu faktury proforma dokona płatności, sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania płatności zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Dowód księgowy Dowód księgowy jest to dowód dokumentujący zapisy w KPiR dotyczące przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych dowód księgowy jest dokumentem pozwalającym na zapis w KPiR przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych. Dodajemy go w momencie faktycznej kapitalizacji odsetek. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i korektę oraz wydrukować Przychód nieudokumentowany Jest to dokument sprzedażowy, na którego podstawie można wprowadzić przychody, tj. sporządzić: wydruk miesięczny z kasy fiskalnej dokument prezentujący sprzedaż z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej, ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej jest ona prowadzona, gdy nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów przychodowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które jesteśmy zobowiązani wystawiać np. cyklicznie. 11

12 Wyszukiwarka przychody W wyszukiwarce przychodów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości Wydatki W zakładce Koszty można wystawić dokumenty kosztowe, tj. koszt i dowód księgowy. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie wystawianych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów kosztowych, które zostały wystawione w aplikacji Koszt Zakładka Koszt umożliwia wprowadzenie dokumentów zakupowych oraz zaksięgowanie ich do odpowiedniej kolumny w KPiR. 12

13 W polu Rodzaj dokumentu można wybrać następujące opcje: Zakup towarów handlowych i materiałów (kol. 10 KPiR), Koszty uboczne zakupu (kol. 11 KPiR), Wynagrodzenia (kol. 12 KPiR), Pozostałe wydatki (kol. 13 KPiR), Inne (kol. 15 KPiR), Zakup mieszany umożliwia wprowadzenie faktury kosztowej dotyczącej kilku różnych transakcji za pomocą jednego dokumentu, np. zakupu towarów (kol. 10 KPiR) czy kosztów ubocznych zakupu (kol. 11 KPiR), Brak wpisu do KPiR dokument nie zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów. Opcja Waluta umożliwia wybór waluty, w jakiej wystawiony jest dokument kosztowy, oraz wprowadzenie odpowiedniego kursu waluty. Program po wprowadzeniu tych danych przeliczy fakturę na PLN i odpowiednio ją zaksięguje. Wpis do rejestru VAT umożliwia wprowadzenie: zakupu krajowego, odliczenia podatku VAT po terminie płatności (media). 13

14 Wybór opcji Brak wpisu do rejestru VAT skutkuje niezapisaniem dokumentu w ewidencji zakupów VAT. Odpowiedni wybór dokumentu rejestru VAT pozwoli prawidłowo zaksięgować dokument kosztowy w rejestrach zakupu VAT oraz do deklaracji VAT. Pole Data VAT określa, z jaką datą dokument zostanie rozliczony w ewidencji zakupu VAT. Korekta ustawienie opcji Tak umożliwia wprowadzenie korekty dokumentu zakupowego z kwotą ujemną; po zaznaczeniu opcji Tak pojawi się pole Korekta do faktury (pod polem Kontrahent); można wówczas wybrać dokument kosztowy, którego dotyczy korekta. Wydatek związany z pozwala na przyporządkowanie wydatku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. 14

15 Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy wcisnąć przycisk Wystaw dokument zostanie zapisany i zaksięgowany odpowiednio do KPiR oraz do ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć Dowód księgowy Jest to dokument pozwalający na zapis wydatków w KPiR. Na dowodzie jest możliwość określenia kolumny w ewidencji KPiR, do której powinien trafić. Można także zaznaczyć, że dany dowód księgowy nie zostanie wpisany do ewidencji opcja Brak wpisu do KPiR. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów kosztowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które chcemy wystawiać np. cyklicznie Dokumenty zdefiniowane W wyszukiwarce kosztów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości. 15

16 3. Kontrahenci Aby wystawić jakikolwiek dokument, musimy najpierw dodać i zdefiniować kontrahenta. Kontrahenta możemy wprowadzić, wybierając opcję Nowy kontrahent w zakładce Kontrahenci. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu dodawania kontrahenta. Kontrahent powinien być odpowiednio zdefiniowany jako dostawca, odbiorca lub dostawca i odbiorca jednocześnie (kontrahenta dostawcę system podpowie tylko w dokumentach kosztowych, natomiast kontrahenta odbiorcę tylko w dokumentach przychodowych). Kontrahentów możemy dodać także zbiorowo, wybierając opcję Import kontrahentów w zakładce Kontrahenci. Znajdziemy tam przykładowy plik importu i instrukcję, w jaki sposób przygotować własny plik. 4. Księgowość W zakładce Księgowość wyodrębniono: zobowiązania, majątek, deklaracje oraz ewidencje Zobowiązania Zakładka ta pozwala na zarządzanie płatnościami zobowiązaniami wobec właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe zobowiązania dodają się automatycznie po dodaniu deklaracji za odpowiedni okres. Automatycznie też dodają się składki dotyczące danej firmy. 16

17 Zobowiązania można wprowadzić także ręcznie, korzystając z opcji Dodaj przelew. Jest to przydatne zwłaszcza przy przenoszeniu księgowości z innego programu księgowego. Należy w takim wypadku wprowadzić wszystkie opłacone zobowiązania powstałe od początku roku. W zakładce Zobowiązania można wykonać przelew do odpowiedniego urzędu, pod warunkiem połączenia konta księgowego z bankowością Idea Bank Majątek Zakładka Majątek umożliwia wprowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo w zakładce tej dostępna jest wyszukiwarka dokumentów majątku, które zostały wystawione w aplikacji. 17

18 Zakup na fakturę VAT Zakładka umożliwia wprowadzenie zakupionego na fakturę VAT środka trwałego. Majątek dodajemy do ewidencji środków, przy czym wprowadzony dokument zasili również ewidencję zakupu. Dokument umożliwia wybranie w prosty sposób odpowiedniej stawki amortyzacji danego majątku. Dostępna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) pozwala wyszukać stawki po numerze KŚT lub bezpośrednio przeglądać klasyfikację. Po naciśnięciu odpowiedniej podgrupy w polu Stawka amortyzacji pojawi się proponowana stawka amortyzacji. W polu Opis dokumentu należy wybrać preferowaną Metodę amortyzacji liniową lub degresywną. Następnie wybieramy Współczynnik przeliczeniowy (domyślnie 1). Po wypełnieniu dokumentu w pozycji Odpis automatycznie wyliczy się kwota odpisu amortyzacyjnego. Jeśli odpis ma być jednorazowy, przycisk do euro umożliwi jednorazowe wpisanie majątku do kosztów i zaksięgowanie do KPiR. 18

19 Wydatek związany ze sprzedażą pozwala na przyporządkowanie zakupu majątku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. Kliknięcie pola Wystaw dokument spowoduje zapisanie majątku do ewidencji zakupów oraz pozwoli naliczać odpisy amortyzacyjne. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). W szczegółach wybranego majątku, po naliczeniu pierwszego odpisu amortyzacyjnego, na dole strony znajdzie się Tabela amortyzacyjna. Kwoty w poszczególnych miesiącach oznaczają kwotę naliczonej i zaksięgowanej amortyzacji Zakup środka trwałego na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup środka trwałego na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne. 19

20 Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Dokument pozwala na dodanie środka trwałego do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Zakładka ta umożliwia wprowadzenie środka trwałego, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości środka trwałego w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Opcja ta umożliwia wprowadzanie do ewidencji zakupu wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT. Zakup zostanie dodany do ewidencji środków oraz zasili ewidencję zakupu VAT. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Dokument pozwala na dodanie wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie wartości niematerialnej i prawnej, która już była używana oraz amortyzowana. Pole Wartość początkowa służy do określenia WNiP w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 20

21 Zakup pojazdu na fakturę VAT Dokument umożliwia wprowadzenie do ewidencji samochodu osobowego zakupionego na fakturę VAT. Zakup pojazdu zasili ewidencję środków oraz ewidencję zakupu. W pole Wartość netto należy wpisać wartość netto zakupionego samochodu. Zgodnie z ustawą maksymalna wartość początkowa zakupionego samochodu to euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania. W pozycji Dodatkowe wydatki związane z zakupem i rejestracją pojazdu + nierozliczony VAT należy dodać koszt wydatków podwyższających wartość początkową pojazdu. Do tej pozycji zostanie automatycznie doliczona kwota nierozliczonego VAT-u. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup pojazdu na inny dokument Zakup pojazdu na inny dokument wystawiony dokument zostanie dodany do ewidencji, przy czym wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji pojazdu Dokument pozwala na dodanie pojazdu do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie pojazdu, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości pojazdu w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 21

22 Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Opcja ta pozwala na naliczenie odpisów amortyzacyjnych wprowadzonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pojazdów. Amortyzacja nie nalicza się automatycznie w każdym nowym miesiącu księgowym należy ręcznie naliczyć odpis amortyzacyjny. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego powoduje utworzenie dowodu wewnętrznego, w którym wyszczególnione są odpisy amortyzacyjne poszczególnych środków trwałych. Dokument zasila KPiR poz Deklaracje Zakładka Deklaracje służy do generowania deklaracji na podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług VAT. Dodatkowo dostępny jest podgląd wszystkich deklaracji wygenerowanych w poszczególnych miesiącach / kwartałach. W lewym górnym rogu znajduje się informacja o aktualnych ustawieniach rozliczeń z urzędem skarbowym. Jeśli generujesz deklarację w naszym systemie po raz pierwszy, wpisz następujące dane: - sumę składek społecznych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę składek zdrowotnych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące; wprowadź dane w deklaracji, kwotę zaliczek wpisz w pozycji Suma zaliczek za poprzednie miesiące; pomniejsz wartość w pozycji Zaliczka za miesiąc o kwotę wprowadzonych zaliczek Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala automatycznie wygenerować deklarację na podatek VAT za dany okres, w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Po sprawdzeniu poprawności danych można wydrukować deklarację, używając przycisku Generuj PDF. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wykazać kwotę wydatku na zakup kasy fiskalnej, dokonać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć kwotę podatku VAT. 22

23 Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala wygenerować korektę deklaracji VAT-7 / VAT-7K w momencie, gdy deklaracja pierwotna za dany okres została przekazana do urzędu skarbowego Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Pole to pozwala na wygenerowanie deklaracji na podatek dochodowy w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli po raz pierwszy generujemy deklarację na podatek dochodowy w księgowości Idea Bank, należy wpisać kwotę straty z lat poprzednich, którą można rozliczyć w danym roku podatkowym. W wypadku gdy strata w poprzednich latach nie wystąpiła lub została już rozliczona, należy wpisać wartość 0 (zero). Po sprawdzeniu poprawności danych, które przepiszą się automatycznie, można zapisać deklarację. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wprowadzić wartość zapłaconych składek ZUS, jeśli zostały opłacone z innego konta niż w Idea Bank, wprowadzić sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące, jeśli w ciągu roku została zmieniona aplikacja do rozliczeń księgowych. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Po dokonaniu w systemie zmian, które wymagają korekty wyliczeń podatku dochodowego, wystarczy ponownie wygenerować deklarację na podatek dochodowy. 23

24 4.4. Ewidencje Zakładka Ewidencje umożliwia przeglądanie książki przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu oraz ewidencji sprzedaży. Każdą z ewidencji można wydrukować, używając przycisku Generuj PDF oraz zastosować Eksport CSV. 24

25

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania: Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do aplikacji księgowej Ustawienia wyglądu pulpitu Moduł Ustawienia Dane Użytkownika Dane firmy...

Pierwsze logowanie do aplikacji księgowej Ustawienia wyglądu pulpitu Moduł Ustawienia Dane Użytkownika Dane firmy... Spis treści Pierwsze logowanie do aplikacji księgowej... 2 Ustawienia wyglądu pulpitu... 3 Moduł Ustawienia... 5 Dane Użytkownika... 6 Dane firmy... 7 Serie numeracji dokumentów... 9 Bilans początkowy...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie bilansu otwarcia w KPIR

Wprowadzanie bilansu otwarcia w KPIR Wprowadzanie bilansu otwarcia w KPIR Spis treści Informacje ogólne... 2 Wprowadzanie faktur sprzedaży... 3 Wprowadzanie faktur zakupu... 4 Wprowadzanie bilansu otwarcia Środków Trwałych... 6 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie bilansu otwarcia

Wprowadzanie bilansu otwarcia Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych

Bardziej szczegółowo

System księgowości On-line TAX

System księgowości On-line TAX System księgowości On-line TAX Spis treści Logowanie... 2 Strona główna... 2 Toolbox... 3 Księgowośd... 4 Strona główna... 5 Przychody... 6 Wystaw dokument... 7 Podgląd dokumentu szczegóły dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Spis treści

Środki Trwałe. Spis treści Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, reklasyfikować środki trwałe oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank

1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank 1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

FAQ - integracja Idea Cloud z usługami Tax Care

FAQ - integracja Idea Cloud z usługami Tax Care FAQ - integracja Idea Cloud z usługami Tax Care Spis treści Aktywacja usług Tax Care w Idea Cloud Aktywacja usług Tax Care w Idea Cloud........................................................ Ile kosztuje

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Spis treści

Środki Trwałe. Spis treści Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, tworzyć operacje na środkach trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie wartości środków trwałych jest bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care

Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care Integracja Idea Cloud z usługami Tax Care Spis treści Chmura Faktur Fakturowanie Jeżeli korzystałeś z dotychczasowej aplikacji do fakturowania w Idea Cloud (zakładka Księgowość), teraz aktywuj Chmurę Faktur.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360 Księgowość można korzystać w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie

Bardziej szczegółowo

I. Księgowanie 100% VATu

I. Księgowanie 100% VATu I. Księgowanie 100% VATu Od 1 kwietnia 2014 firmowe samochody osobowe używane wyłącznie do celów firmowych (aby można było odliczyć 100% VAT od zakupów eksploatacyjnych z nimi związanych), muszą mieć prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Opis zdarzenia. adres. Suma strony. Przeniesienie z poprzedniej strony. początku roku. Wydatki (koszty) razem wydatki (12+13) pozostałe wydatki

Opis zdarzenia. adres. Suma strony. Przeniesienie z poprzedniej strony. początku roku. Wydatki (koszty) razem wydatki (12+13) pozostałe wydatki ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... (imię i nazwisko (firma))... (adres) Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów w księdze należy się szczegółowo zapoznać z przepisami

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów Podręcznik Użytkownika Projekty i centra kosztów Projekty i centra kosztów mogą być wykorzystane do szczegółowych analiz dochodów i wydatków. Aby móc wprowadzić transakcje do projektów i centrów kosztów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy

Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy Spis treści Ustawienia ZUS... 2 Wyliczenie Składek ZUS Duży ZUS... 2 Wyliczenie składek ZUS - Mały ZUS... 3 Opłata za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe... 4 Składka

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab6 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Środki trwałe... 3 1.1 Utworzenie kartoteki

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość PEŁNA KSIĘGOWOŚC - Podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z 360K

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące

Transakcje walutowe. Spis treści. Waluty. Konto czyszczące Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI Transakcje walutowe Waluty... 1 Konto czyszczące... 1 Przykłady operacji walutowych... 2 Faktura sprzedaży w USD, płatność otrzymana w walucie PLN z użyciem konta czyszczącego....

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Pełnej Księgowości

Prowadzenie Pełnej Księgowości Prowadzenie Pełnej Księgowości Oprogramowanie to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Z można korzystać w dowolnym miejscu za pomocą praktycznie każdego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KPR na 2013 rok.

Zmiany w programie KPR na 2013 rok. Zmiany w programie KPR na 2013 rok. W związku ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2013 roku w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24b) i ustawie z dnia 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1

CEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1 Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej

Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT

PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto zostanie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wydatki. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wydatki. Spis treści PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Wydatki Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz generuj wszystkie raporty w module Wydatki. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupu, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie, faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej kieszeni.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo