Podręcznik dla księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik dla księgowych"

Transkrypt

1 Podręcznik dla księgowych

2 Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Opis zakładek Strona główna Przychody Faktura VAT Korekta faktury VAT Faktura VAT zaliczkowa Faktura VAT końcowa Faktura VAT proforma Dowód księgowy Przychód nieudokumentowany Dokumenty zdefiniowane Wyszukiwarka przychody Wydatki Koszt Dowód księgowy Dokumenty zdefiniowane Dokumenty zdefiniowane Kontrahenci Księgowość Zobowiązania Majątek Zakup na fakturę VAT Zakup środka trwałego na inny dokument Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Zakup pojazdu na fakturę VAT Zakup pojazdu na inny dokument Kontynuacja amortyzacji pojazdu Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Deklaracje Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Ewidencje

3 1. Logowanie użytkownika do aplikacji Ustawienia firmy Aby rozpocząć pracę w programie księgowym Idea Bank, należy określić rodzaj prowadzonej działalności. W tym celu trzeba wejść w zakładkę Ustawienia i wybrać Ustawienia firmy. Następnie należy uzupełnić dane w bilansie otwarcia. Bilans otwarcia umożliwia wprowadzanie dalszych zapisów do księgi przychodów i rozchodów. W ustawieniach firmy określimy także ustawienia opłacanych składek ZUS, formy rozliczenia z urzędem skarbowym oraz adresy firmy. Ustawienia użytkownika w tym miejscu mamy możliwość zmiany hasła do logowania oraz innych ustawień dotyczących użytkownika, np. numeru konta bankowego, danych do kontaktu. Numeracja dokumentów możemy zdefiniować własną numerację dokumentów lub skorzystać z numeracji automatycznej. Miesiąc księgowy ustawimy tu miesiąc, do którego zakwalifikujemy dokumenty księgowe; ustawimy tutaj okres księgowy, do którego chcemy zakwalifikować wprowadzane aktualnie dokumenty. Bilans otwarcia umożliwia kontynuowanie zapisów w książce przychodów i rozchodów; po wpisaniu danych informacje te zostaną przeniesione do KPiR. 3

4 2. Opis zakładek W pasku menu widoczne są następujące zakładki: Strona główna, Przychody, Koszty, Kontrahenci, Księgowość Strona główna Na stronie głównej aplikacji Idea Bank można wystawić szybką fakturę. Dla wygody użytkownika do wystawienia faktury konieczne jest wpisanie tylko: daty domyślnie wstawiona data bieżąca, nazwy kontrahenta, który jest już zdefiniowany na liście kontrahentów, danych dotyczących transakcji: nazwy towaru lub usługi, jednostki domyślnie sztuki, liczby, podatku stawka podatku VAT, ceny jednostkowej netto. 4

5 Wartość netto wyliczy się automatycznie. Domyślnym sposobem płatności w szybkiej fakturze jest płatność gotówką. Po uzupełnieniu wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Wystaw dokument system przeniesie nas do podglądu szczegółów dokumentu, gdzie można będzie wydrukować fakturę. Faktura automatycznie zostanie zaksięgowana w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT. 5

6 2.2. Przychody W zakładce Przychody można wystawić dokumenty przychodowe, tj. fakturę VAT, fakturę VAT zaliczkową, fakturę VAT końcową, fakturę VAT proforma, dowód księgowy oraz przychód nieudokumentowany. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie już wystawionych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów przychodowych, które zostały wystawione w aplikacji Faktura VAT Podatnicy zarejestrowani do celów podatku VAT jako podatnicy czynni zobowiązani są do udokumentowania transakcji na rzecz innych przedsiębiorców poprzez faktury VAT. Fakturę należy wystawić niezależnie od zgłoszenia żądania ze strony innego przedsiębiorcy. Jeśli transakcja dokonywana jest na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, fakturę wystawia się na żądanie takiej osoby zgłoszone w terminie 7 dni od dokonania czynności. Zakładka Faktura VAT służy do wystawiania faktur. Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych w pozycjach faktury należy podać informacje dotyczące sprzedaży: nazwę towaru lub usługi, PKWiU numer Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, liczbę, jednostkę, cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę VAT. 6

7 Wartość VAT oraz wartość brutto zostaną wyliczone automatycznie. Użycie przycisku Dodaj nową pozycję skutkuje dodaniem nowego wiersza do Pozycji faktury. Dodatkowo można wybrać opcje: Podpis domyślnie ustawiony jest brak podpisu, Zapisz jako dokument zdefiniowany dokument zostanie zdefiniowany po wpisaniu jego nazwy. Naciśnięcie pola Wystaw dokument spowoduje automatyczne zaksięgowanie faktury VAT w książce przychodów i rozchodów oraz w ewidencji sprzedaży VAT według określonej w dokumencie daty księgowania. 7

8 Gdy dokument jest już wystawiony, można: określić status płatności, powrócić do listy dokumentów przychodowych, anulować dokument wówczas zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży; dokument taki będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów ze statusem dokument anulowany, wystawić dokument ponownie otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu z domyślnie wstawionym kontrahentem, usunąć dokument zostanie on usunięty z KPiR i ewidencji sprzedaży i nie będzie dostępny w wyszukiwarce przychodów, skopiować dane otworzy się nowy formularz wystawiania dokumentu, w którym będą skopiowane następujące dane: kontrahent, forma płatności, pozycje faktury, wystawić duplikat faktury duplikat można wystawić w wypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury wystawionej pierwotnie, dokonać korekty korekta pozwala poprawić błędy w fakturze w stawce, w kwocie podatku, zaniżonej podstawie opodatkowania, wydrukować dokument Korekta faktury VAT Aby wystawić korektę faktury przychodowej, należy w wyszukiwarce przychodów odnaleźć dokument, który ma być skorygowany. Po wejściu w szczegóły dokumentu przychodowego na dole strony należy wybrać pole Korekta. Dane do korekty zostaną przepisane z dokumentu pierwotnego. W pozycji faktury należy wprowadzić prawidłową wartość transakcji system wyliczy różnicę i odpowiednio zaksięguje ją do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. 8

9 Na wydruku korekty faktury pojawią się pozycje: Przed korektą, Po korekcie, Różnica. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i ponowną korektę oraz wydrukować Faktura VAT zaliczkowa Obowiązek podatkowy w podatku VAT powstać może na skutek otrzymania zaliczki od kontrahenta na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Otrzymana należność, w szczególności: przedpłata, zaliczka, zadatek oraz rata, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania. Fakturę zaliczkową należy wystawić nie później niż 7 dni po dniu, w którym otrzymano od nabywcy część lub całość należności. Zakładka Faktura VAT zaliczka służy do wystawienia faktury zaliczkowej. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola: Wartość zaliczki (brutto) jest to kwota otrzymana na poczet przyszłych transakcji, np. sprzedaży towaru czy wykonania usługi, Pozostało do zapłaty kwota, jaką kontrahent będzie musiał jeszcze dopłacić. Pole Pozycje faktury odnosi się do wartości całej transakcji, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. 9

10 Po uzupełnieniu pozycji faktury pojawi się możliwość wpisania wartości wpłaconej zaliczki. W polu tym należy podać wartość brutto wpłaconej zaliczki z podziałem na stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Jeśli dana transakcja wymaga wystawienia kilku faktur VAT zaliczkowych: wyszukujemy fakturę VAT zaliczkową, która została już wystawiona, i wchodzimy w jej podgląd (szczegóły dokumentu), wybieramy opcję Kopiuj, na kopii dokumentu faktura VAT zaliczkowa możemy wpisać nową wartość wpłaconej zaliczki oraz kwotę, jaka pozostała do zapłaty, wypełniamy pole Wartość zaliczki według stawki VAT. Po zatwierdzeniu faktury VAT zaliczkowej poprzez naciśnięcie pola Wystaw dokument faktura zostanie zaksięgowana do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT końcowa Faktura końcowa to dokument, który należy wystawić po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki udokumentowane fakturą zaliczkową. Faktura końcowa stanowi potwierdzenie zakończenia transakcji. Aby wystawić fakturę końcową, należy wybrać fakturę VAT zaliczkową, której dotyczy dana transakcja. Istnieje możliwość dodania kilku faktur VAT zaliczkowych. 10

11 Po wybraniu faktury VAT zaliczkowej pozostałe dane z faktury VAT końcowej zostaną przepisane. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, można zapisać fakturę, używając pola Wystaw dokument. Faktura VAT końcowa zostanie automatycznie zaksięgowana do KPiR oraz do ewidencji sprzedaży. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Faktura VAT proforma Fakturę proforma można traktować jako ofertę zawarcia umowy o sprzedaż towaru lub świadczenie usługi. Wystawienie takiego dokumentu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego oraz VAT. Faktura proforma nie jest księgowana do KPiR ani do ewidencji sprzedaży. W sytuacji gdy kontrahent po otrzymaniu faktury proforma dokona płatności, sprzedawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania płatności zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat oraz wydrukować Dowód księgowy Dowód księgowy jest to dowód dokumentujący zapisy w KPiR dotyczące przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych dowód księgowy jest dokumentem pozwalającym na zapis w KPiR przychodów z kapitalizacji odsetek bankowych. Dodajemy go w momencie faktycznej kapitalizacji odsetek. Dokument po zapisaniu można anulować, wystawić ponownie, skopiować, wystawić jego duplikat i korektę oraz wydrukować Przychód nieudokumentowany Jest to dokument sprzedażowy, na którego podstawie można wprowadzić przychody, tj. sporządzić: wydruk miesięczny z kasy fiskalnej dokument prezentujący sprzedaż z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej, ewidencję sprzedaży nieudokumentowanej jest ona prowadzona, gdy nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów przychodowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które jesteśmy zobowiązani wystawiać np. cyklicznie. 11

12 Wyszukiwarka przychody W wyszukiwarce przychodów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości Wydatki W zakładce Koszty można wystawić dokumenty kosztowe, tj. koszt i dowód księgowy. Dla ułatwienia dodaliśmy możliwość zdefiniowania gotowych dokumentów na podstawie wystawianych. Dostępna jest także wyszukiwarka dokumentów kosztowych, które zostały wystawione w aplikacji Koszt Zakładka Koszt umożliwia wprowadzenie dokumentów zakupowych oraz zaksięgowanie ich do odpowiedniej kolumny w KPiR. 12

13 W polu Rodzaj dokumentu można wybrać następujące opcje: Zakup towarów handlowych i materiałów (kol. 10 KPiR), Koszty uboczne zakupu (kol. 11 KPiR), Wynagrodzenia (kol. 12 KPiR), Pozostałe wydatki (kol. 13 KPiR), Inne (kol. 15 KPiR), Zakup mieszany umożliwia wprowadzenie faktury kosztowej dotyczącej kilku różnych transakcji za pomocą jednego dokumentu, np. zakupu towarów (kol. 10 KPiR) czy kosztów ubocznych zakupu (kol. 11 KPiR), Brak wpisu do KPiR dokument nie zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów. Opcja Waluta umożliwia wybór waluty, w jakiej wystawiony jest dokument kosztowy, oraz wprowadzenie odpowiedniego kursu waluty. Program po wprowadzeniu tych danych przeliczy fakturę na PLN i odpowiednio ją zaksięguje. Wpis do rejestru VAT umożliwia wprowadzenie: zakupu krajowego, odliczenia podatku VAT po terminie płatności (media). 13

14 Wybór opcji Brak wpisu do rejestru VAT skutkuje niezapisaniem dokumentu w ewidencji zakupów VAT. Odpowiedni wybór dokumentu rejestru VAT pozwoli prawidłowo zaksięgować dokument kosztowy w rejestrach zakupu VAT oraz do deklaracji VAT. Pole Data VAT określa, z jaką datą dokument zostanie rozliczony w ewidencji zakupu VAT. Korekta ustawienie opcji Tak umożliwia wprowadzenie korekty dokumentu zakupowego z kwotą ujemną; po zaznaczeniu opcji Tak pojawi się pole Korekta do faktury (pod polem Kontrahent); można wówczas wybrać dokument kosztowy, którego dotyczy korekta. Wydatek związany z pozwala na przyporządkowanie wydatku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. 14

15 Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych należy wcisnąć przycisk Wystaw dokument zostanie zapisany i zaksięgowany odpowiednio do KPiR oraz do ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć Dowód księgowy Jest to dokument pozwalający na zapis wydatków w KPiR. Na dowodzie jest możliwość określenia kolumny w ewidencji KPiR, do której powinien trafić. Można także zaznaczyć, że dany dowód księgowy nie zostanie wpisany do ewidencji opcja Brak wpisu do KPiR. Dokument po zapisaniu można usunąć Dokumenty zdefiniowane Lista dokumentów kosztowych, które zostały zapisane jako zdefiniowane. Pozwalają one na przyspieszenie wystawiania dokumentów, które chcemy wystawiać np. cyklicznie Dokumenty zdefiniowane W wyszukiwarce kosztów wyświetlają się wszystkie dokumenty wystawione od początku pracy w aplikacji księgowej Idea Bank. Po wejściu w wyszukiwarkę widocznych jest 20 pierwszych dokumentów. Aby zobaczyć kolejne, należy zjechać na dół strony dokumenty zostaną załadowane do widoku. Aby zawęzić listę dokumentów, możemy użyć filtrów wyszukiwania, np.: kontrahent, data wystawienia, kwota itp., lub skorzystać z wyszukiwarki, która przeszuka dokumenty według wpisanej wartości. 15

16 3. Kontrahenci Aby wystawić jakikolwiek dokument, musimy najpierw dodać i zdefiniować kontrahenta. Kontrahenta możemy wprowadzić, wybierając opcję Nowy kontrahent w zakładce Kontrahenci. Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu dodawania kontrahenta. Kontrahent powinien być odpowiednio zdefiniowany jako dostawca, odbiorca lub dostawca i odbiorca jednocześnie (kontrahenta dostawcę system podpowie tylko w dokumentach kosztowych, natomiast kontrahenta odbiorcę tylko w dokumentach przychodowych). Kontrahentów możemy dodać także zbiorowo, wybierając opcję Import kontrahentów w zakładce Kontrahenci. Znajdziemy tam przykładowy plik importu i instrukcję, w jaki sposób przygotować własny plik. 4. Księgowość W zakładce Księgowość wyodrębniono: zobowiązania, majątek, deklaracje oraz ewidencje Zobowiązania Zakładka ta pozwala na zarządzanie płatnościami zobowiązaniami wobec właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe zobowiązania dodają się automatycznie po dodaniu deklaracji za odpowiedni okres. Automatycznie też dodają się składki dotyczące danej firmy. 16

17 Zobowiązania można wprowadzić także ręcznie, korzystając z opcji Dodaj przelew. Jest to przydatne zwłaszcza przy przenoszeniu księgowości z innego programu księgowego. Należy w takim wypadku wprowadzić wszystkie opłacone zobowiązania powstałe od początku roku. W zakładce Zobowiązania można wykonać przelew do odpowiedniego urzędu, pod warunkiem połączenia konta księgowego z bankowością Idea Bank Majątek Zakładka Majątek umożliwia wprowadzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo w zakładce tej dostępna jest wyszukiwarka dokumentów majątku, które zostały wystawione w aplikacji. 17

18 Zakup na fakturę VAT Zakładka umożliwia wprowadzenie zakupionego na fakturę VAT środka trwałego. Majątek dodajemy do ewidencji środków, przy czym wprowadzony dokument zasili również ewidencję zakupu. Dokument umożliwia wybranie w prosty sposób odpowiedniej stawki amortyzacji danego majątku. Dostępna Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) pozwala wyszukać stawki po numerze KŚT lub bezpośrednio przeglądać klasyfikację. Po naciśnięciu odpowiedniej podgrupy w polu Stawka amortyzacji pojawi się proponowana stawka amortyzacji. W polu Opis dokumentu należy wybrać preferowaną Metodę amortyzacji liniową lub degresywną. Następnie wybieramy Współczynnik przeliczeniowy (domyślnie 1). Po wypełnieniu dokumentu w pozycji Odpis automatycznie wyliczy się kwota odpisu amortyzacyjnego. Jeśli odpis ma być jednorazowy, przycisk do euro umożliwi jednorazowe wpisanie majątku do kosztów i zaksięgowanie do KPiR. 18

19 Wydatek związany ze sprzedażą pozwala na przyporządkowanie zakupu majątku do rodzaju sprzedaży: sprzedaży opodatkowanej, sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, sprzedaży zwolnionej. Kliknięcie pola Wystaw dokument spowoduje zapisanie majątku do ewidencji zakupów oraz pozwoli naliczać odpisy amortyzacyjne. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). W szczegółach wybranego majątku, po naliczeniu pierwszego odpisu amortyzacyjnego, na dole strony znajdzie się Tabela amortyzacyjna. Kwoty w poszczególnych miesiącach oznaczają kwotę naliczonej i zaksięgowanej amortyzacji Zakup środka trwałego na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup środka trwałego na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne. 19

20 Kontynuacja amortyzacji środka trwałego Dokument pozwala na dodanie środka trwałego do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Zakładka ta umożliwia wprowadzenie środka trwałego, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości środka trwałego w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT Opcja ta umożliwia wprowadzanie do ewidencji zakupu wartości niematerialnej i prawnej na fakturę VAT. Zakup zostanie dodany do ewidencji środków oraz zasili ewidencję zakupu VAT. Dokument po zapisaniu można usunąć, jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument Po wybraniu opcji Zakup wartości niematerialnej i prawnej na inny dokument należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Zapisany dokument zostanie dodany do KPiR, ale nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej Dokument pozwala na dodanie wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie wartości niematerialnej i prawnej, która już była używana oraz amortyzowana. Pole Wartość początkowa służy do określenia WNiP w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 20

21 Zakup pojazdu na fakturę VAT Dokument umożliwia wprowadzenie do ewidencji samochodu osobowego zakupionego na fakturę VAT. Zakup pojazdu zasili ewidencję środków oraz ewidencję zakupu. W pole Wartość netto należy wpisać wartość netto zakupionego samochodu. Zgodnie z ustawą maksymalna wartość początkowa zakupionego samochodu to euro w przeliczeniu na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania. W pozycji Dodatkowe wydatki związane z zakupem i rejestracją pojazdu + nierozliczony VAT należy dodać koszt wydatków podwyższających wartość początkową pojazdu. Do tej pozycji zostanie automatycznie doliczona kwota nierozliczonego VAT-u. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Zakup pojazdu na inny dokument Zakup pojazdu na inny dokument wystawiony dokument zostanie dodany do ewidencji, przy czym wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne) Kontynuacja amortyzacji pojazdu Dokument pozwala na dodanie pojazdu do ewidencji środków, jednak wprowadzony dokument nie zasili ewidencji zakupu. Opcja ta umożliwia wprowadzenie pojazdu, który już był używany oraz amortyzowany. Pole Wartość początkowa służy do określenia wartości pojazdu w momencie nabycia, natomiast Wartość obecna wartości, jaka pozostała do amortyzacji. Dokument po zapisaniu można usunąć (jeśli nie zostały naliczone odpisy amortyzacyjne). 21

22 Naliczenie odpisów amortyzacyjnych Opcja ta pozwala na naliczenie odpisów amortyzacyjnych wprowadzonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pojazdów. Amortyzacja nie nalicza się automatycznie w każdym nowym miesiącu księgowym należy ręcznie naliczyć odpis amortyzacyjny. Naliczenie odpisu amortyzacyjnego powoduje utworzenie dowodu wewnętrznego, w którym wyszczególnione są odpisy amortyzacyjne poszczególnych środków trwałych. Dokument zasila KPiR poz Deklaracje Zakładka Deklaracje służy do generowania deklaracji na podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług VAT. Dodatkowo dostępny jest podgląd wszystkich deklaracji wygenerowanych w poszczególnych miesiącach / kwartałach. W lewym górnym rogu znajduje się informacja o aktualnych ustawieniach rozliczeń z urzędem skarbowym. Jeśli generujesz deklarację w naszym systemie po raz pierwszy, wpisz następujące dane: - sumę składek społecznych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę składek zdrowotnych (kwotę składek zapłaconych w bieżącym roku podatkowym); w zakładce Zobowiązania dodaj przelew w wysokości zapłaconych składek z datą pierwszego dnia pierwszego miesiąca księgowego, - sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące; wprowadź dane w deklaracji, kwotę zaliczek wpisz w pozycji Suma zaliczek za poprzednie miesiące; pomniejsz wartość w pozycji Zaliczka za miesiąc o kwotę wprowadzonych zaliczek Generuj deklarację VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala automatycznie wygenerować deklarację na podatek VAT za dany okres, w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Po sprawdzeniu poprawności danych można wydrukować deklarację, używając przycisku Generuj PDF. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wykazać kwotę wydatku na zakup kasy fiskalnej, dokonać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć kwotę podatku VAT. 22

23 Generuj korektę VAT-7 / VAT-7K Pole to pozwala wygenerować korektę deklaracji VAT-7 / VAT-7K w momencie, gdy deklaracja pierwotna za dany okres została przekazana do urzędu skarbowego Generuj deklarację PIT-5 / PIT-5K / PIT-5L / PIT-5L K Pole to pozwala na wygenerowanie deklaracji na podatek dochodowy w zależności od wskazanej w ustawieniach formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli po raz pierwszy generujemy deklarację na podatek dochodowy w księgowości Idea Bank, należy wpisać kwotę straty z lat poprzednich, którą można rozliczyć w danym roku podatkowym. W wypadku gdy strata w poprzednich latach nie wystąpiła lub została już rozliczona, należy wpisać wartość 0 (zero). Po sprawdzeniu poprawności danych, które przepiszą się automatycznie, można zapisać deklarację. W deklaracji można ręcznie modyfikować wartości, np.: wprowadzić wartość zapłaconych składek ZUS, jeśli zostały opłacone z innego konta niż w Idea Bank, wprowadzić sumę zaliczek na podatek dochodowy za poprzednie miesiące, jeśli w ciągu roku została zmieniona aplikacja do rozliczeń księgowych. Kwoty ręcznie wprowadzone do formularza nie zostaną automatycznie przeliczone należy ręcznie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy. Po dokonaniu w systemie zmian, które wymagają korekty wyliczeń podatku dochodowego, wystarczy ponownie wygenerować deklarację na podatek dochodowy. 23

24 4.4. Ewidencje Zakładka Ewidencje umożliwia przeglądanie książki przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu oraz ewidencji sprzedaży. Każdą z ewidencji można wydrukować, używając przycisku Generuj PDF oraz zastosować Eksport CSV. 24

25

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo