Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej."

Transkrypt

1 Kraków, dn r. Szanowni Wykonawcy Postępowania nr ZP-5-U/2011 na ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej. W odpowiedzi na zapytania uczestników ogłoszonego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia majątkowe oraz OC Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania oraz sprostowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednocześnie informując o tym wszystkie zainteresowane strony. Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia r. uczestnicy ogłoszonego przetargu zwracają się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących kwestiach: Odpowiedzi do pytań pierwszego Uczestnika wraz z treścią pytań: Pytanie do pkt. 3 Określenie przedmiotu zamówienia Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na rozdzielenie Zadania I na dwa oddzielne Zadania jak poniżej: - Ubezpieczenie majątku - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na rozdzielenie Zadania I na dwa oddzielne Zadania. Wprowadza się Zmianę do Ogłoszenia: Zmiana do Ogłoszenia: 1. W spisie treści (strona 2): - Zadanie I usuwa się pkt.: 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej - Zadanie II zmienia się pkt na Zadanie III zmienia się pkt na dodaje się Zadanie IV Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Określenie przedmiotu zamówienia 4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami

2 5. Opis prowadzonej działalności 6. Opis przedmiotu zamówienia A. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Zadanie II 6.5. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.6. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), B. Założenia ogólne C. Klauzule obligatoryjne D. Klauzule fakultatywne 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 9. Termin wykonania zamówienia 10. Opis warunków udziału w postępowaniu 11. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12. Inne dokumenty 13. Termin związania ofertą 14. Opis sposobu przygotowania ofert 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16. Opis sposobu obliczania ceny 17. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 19. Środki ochrony prawnej 20. Informacje uzupełniające Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym

3 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Określenie przedmiotu zamówienia 4. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami 5. Opis prowadzonej działalności 6. Opis przedmiotu zamówienia E. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, Zadanie II 6.4. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.5. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie IV 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej F. Założenia ogólne G. Klauzule obligatoryjne H. Klauzule fakultatywne 7. Dopuszczalność składania ofert częściowych 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 9. Termin wykonania zamówienia 10. Opis warunków udziału w postępowaniu 11. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 12. Inne dokumenty 13. Termin związania ofertą 14. Opis sposobu przygotowania ofert 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16. Opis sposobu obliczania ceny 17. Opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert 18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 19. Środki ochrony prawnej 20. Informacje uzupełniające

4 2. W spisie załączników (strona 2/3): - dodaje się załącznik nr 10 i 11 Załączniki: Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Formularz oferty Zadanie I Formularz oferty Zadanie II Formularz oferty Zadanie III Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) Opis Konstrukcji Budynków Szpitala, Załączniki: Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 Prawo zamówień publicznych Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Formularz oferty Zadanie I Formularz oferty Zadanie II Formularz oferty Zadanie III Wzór umowy ubezpieczeń majątkowych (Zadanie I) Wzór umowy ubezpieczeń komunikacyjnych (Zadanie II) Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie III) Opis Konstrukcji Budynków Szpitala, Formularz oferty Zadanie IV Wzór umowy ubezpieczenia OC (Zadanie IV) 3. W pkt. 3 (strona 3/4) Określenie przedmiotu zamówienia w przedmiocie zamówienia rozdziela się zadanie I na dwa oddzielne zadania: Zadanie I Ubezpieczenie majątku, Zadanie IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dodaje się wymagany sposób płatności dla zadania IV. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I:

5 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie II: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie III: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), Kody CPV : usługi ubezpieczeniowe Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Określona wartość majątku do ubezpieczenia może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy ze względu na zakupienie dodatkowego sprzętu. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będące przedmiotem w/w postępowaniu jest zobowiązany w przypadku zamówień uzupełniających do stosowania stawek nie wyższych niż w zamówieniu podstawowym Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie II: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) - pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Zadanie III:

6 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), Zadanie IV: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdrój Kody CPV : usługi ubezpieczeniowe Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., a dla pojazdów okres roczny - w zależności od daty stanowiącej początek okresu ubezpieczenia. Wymagany sposób płatności: Zadanie I: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie II: jednorazowo Zadanie III: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do Zadanie IV: w 4 równych ratach 1 rata do rata do rata do rata do W pkt. 6 (strona 10) opis przedmiotu zamówienia: - Zadanie I usuwa się pkt.: 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej - Zadanie II zmienia się pkt na Zadanie III zmienia się pkt na dodaje się Zadanie IV Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

7 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, 6.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Zadanie ubezpieczenia pojazdów Zadanie ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie I 6.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 6.2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 6.3. ubezpieczenie maszyn od awarii, Zadanie II 6.4. ubezpieczenia pojazdów Zadanie III 6.5. ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U.Nr 112, poz.654), Zadanie IV 6.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej 5. Z Zadania I (strona 23) usuwa się cały pkt Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6. W Zadaniu II (strona 28) zmienia się pkt na 6.4.

8 6.5.Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW 6.4. Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW 7. W Zadaniu III (strona 30) zmienia się pkt. 6.6 na Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), 6.5 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. Nr 112, poz. 654), 8. Zostaje dodane Zadanie IV (strona 30; pomiędzy Zadaniem III a B. Założenia ogólne) w treści: Zadanie IV 6.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U., Nr 210, poz. 2135, z późn. zm) Zakres ubezpieczenia obowiązkowego: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz.U. z 2008 r., Nr 3, poz. 10) Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia

9 6.6.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - wymagany trigger wypadku ubezpieczeniowego: act committed lub trigger claims made. Oferta wykonawcy powinna opierać się na jednym z dwóch przedstawionych poniżej triggerów wypadku ubezpieczeniowego, tj. trigger act committed lub trigger claims made. Oferta nie może uwzględniać obu przedstawionych poniżej triggerów wypadku ubezpieczeniowego. Wypadkiem / zdarzeniem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu. Trigger act committed zapis preferowany (100 pkt) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wynikłe ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować roszczenia osób poszkodowanych dotyczące szkód wynikłych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby osoby poszkodowane zgłosiły je po tym okresie, jednakże w terminie ustawowo przewidzianym, tj. przed upływem terminu przedawnienia roszczeń osób poszkodowanych. Trigger claims made zapis mniej preferowany (0 pkt.) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe skutkujące zgłoszeniem w okresie ubezpieczenia roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanych, z zastrzeżeniem, iż szkody te wynikły ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, mających miejsce po dacie zawarcia ubezpieczenia (data początkowa). W powyższym przypadku wymagane jest ustalenie przedłużonego okresu składania roszczeń odszkodowawczych (okres dodatkowy) następującego po zakończeniu zawartej z wykonawcą umowy ubezpieczenia, kiedy to wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczenia ze zdarzeń ubezpieczeniowych (polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność), mających miejsce po dacie początkowej a przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Okres dodatkowy nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od końca zawartej z wykonawcą umowy ubezpieczenia. Zakres wspólny dla triggerów act committed oraz claims made: W szczególności zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z prowadzoną

10 działalnością (z uwzględnieniem działalności apteki szpitalnej, która działa wyłącznie na potrzeby szpitala i nie prowadzi zewnętrznej sprzedaży leków gotowych lub robionych na zamówienie oraz jednostki ratownictwa medycznego) i posiadanym mieniem (w szczególności: ruchomości, nieruchomości, dróg wewnętrznych i parkingów). Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) i rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które osoby poszkodowane osiągnęłyby, gdyby im szkód nie wyrządzono. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wynikłe ze zdarzeń polegających na działaniu lub zaniechaniu Zamawiającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe związane z działalnością polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe związane z działalnością polegającą na prowadzeniu kuchni i sprzedaży posiłków. Ochrona powinna obejmować szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne. Zakres wspólny dla triggerów act committed oraz claims made: Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody: będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych (w szczególności WZW i HIV, zakażeniu gronkowcem), będące następstwem zatrucia drogą pokarmową (w szczególności czerwonką i salmonellą), będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych,

11 będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepienia komórek lub tkanek ludzkich, będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych, wyrządzone osobom, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, wyrządzone osobom bliskim osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, w mieniu powierzonym (dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenie), wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym osoby zatrudnione na każdej podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do wykonywania zawodu, wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w innych placówkach służby zdrowia, gdy ze względu na awarię sprzętu w placówce Zamawiającego lub inną przyczynę zaistnieje taka konieczność, poniesione przez pracowników Zamawiającego niezależnie od formy zatrudnienia, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wolontariuszom, osobom odbywającym studia doktoranckie, staż, specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów; w tym odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia), z włączeniem odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na parkingach dla pracowników (OC pracodawcy), (dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenie, w tym podlimit w pojazdach pracowniczych zł), powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, szkód polegających na wadliwym wykonaniu robót i usług/świadczeń, powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościa, z których korzystano na postawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy), dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, powstałe w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych, chronionych przez Ubezpieczonego (OC parkingu), dopuszcza się zastosowanie limitu nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

12 powstałe chorób związku z prowadzeniem apteki wewnętrznej (OC apteki), dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności nie niższego niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia, powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów, powstałe w związku z przyjmowaniem zamówień na świadczenia zdrowotne, Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń objętych ubezpieczeniem nie może być węższy niż wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, który stanowi załącznik do ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U nr 234, poz z póź. zm.). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego i osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - zgodnie z poniższą treścią: strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia dobrowolnego o szkody - powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). Zakres terytorialny: terytorium RP Franszyza/udział własny: Udział własny w szkodzie rzeczowej 10% nie mniej niż pln Franszyza integralna nie więcej niż 500 zł Suma gwarancyjna: co najmniej zł na wszystkie zdarzenia zł na jedno zdarzenie Podlimity ogólnej sumy gwarancyjnej: OC pracodawcy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym OC z tytułu prowadzenia parkingów dla pracowników : zł na jedno i wszystkie zdarzenie, OC nadwyżkowa: do wysokości sumy gwarancyjnej OC za mienie przechowywane: zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC najemcy: zł na jedno i wszystkie zdarzenia, OC parkingu: zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

13 OC apteki: zł na jedno i wszystkie zdarzenia pozostałe ryzyka do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej Wypłata odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem dopuszczonych limitów. 9. Zostaje zmieniony opis kryteriów oraz sposobu oceny oferty dla Zadania I w pkt. 17 (strona 41). Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 85%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%, - zaakceptowanie zapisu preferowanego (Triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 5%. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 85%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 85% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% za zaakceptowane zapisu preferowanego(triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt x 5%, według zasady: - włączenie zapisu preferowanego (Trigera act committed) 100 pkt - włączenie zapisu mniej preferowanego (Triggera claims made) - 0 pkt ilość punktów = suma punktów za zaakceptowanie zapisu preferowanego x 5% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru.

14 Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule +ilość punktów za zakceptowanie zapisu preferowanego Zadanie I Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 90%, - zaakceptowane klauzule fakultatywne... 10%,. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej: za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 90%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 90% za zaakceptowane klauzule fakultatywne od 0 pkt do 100 pkt x 10%, według zasady: - włączenie fakultatywnych klauzul nr 1, 2: za każdą z klauzul po 10 pkt max. 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 3 20 pkt - max 20 pkt. - włączenie fakultatywnej klauzuli nr 4,5 za każdą z klauzul po 30 pkt - max 60 pkt. ilość punktów = suma punktów indywidualnych za zaakceptowane klauzule x 10% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zaakceptowane klauzule Dodaje się kryteria oceny oraz sposób oceny oferty dla Zadania IV (Pkt. 17, strona 41) w treści: Zadanie IV Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (poniżej podano znaczenie procentowe danego kryterium): - cena łączna ubezpieczenia... 95%, - zaakceptowanie zapisu preferowanego (Triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 5%. Każde z ww. kryteriów oceniane będzie w skali 100-punktowej:

15 za cenę łączną ubezpieczenia od 0 pkt do 100 pkt, według zasady: [(cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu / cena badana) x 100 pkt] x 95%, cena najniższa x 100 pkt ilość punktów = cena badanej oferty x 95% za zaakceptowane zapisu preferowanego(triggera act committed) w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt x 5%, według zasady: - włączenie zapisu preferowanego (Trigera act committed) 100 pkt - włączenie zapisu mniej preferowanego (Triggera claims made) - 0 pkt ilość punktów = suma punktów za zaakceptowanie zapisu preferowanego x 5% Ostateczna liczba przyznanych punktów obliczana będzie wg wzoru. Łączna ilość punktów = ilość punków za cenę oferty + ilość punktów za zakceptowanie zapisu preferowanego 11. Dodaje się załącznik nr 11 do wzorów umów w pkt. 18 (strona 43). Wzory umów - załączniki nr 6, 7 i 8 Wzory umów - załączniki nr 6,7,8, Zmienia się treść załącznika nr 1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój - reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

16 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój - reprezentując wykonawcę (nazwa)... jako upoważniony na piśmie/wpisany w rejestrze jego przedstawiciel, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zmienia się treść załącznika nr 2. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)... oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na Ubezpieczeniu majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub Ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) pojazdów Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój lub na Ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)... oświadczam, że wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Zmienia się treść załącznika nr 3.

17 ... (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 3 (formularz oferty) OFERTA Zadanie I Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: 1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:.. zł (słownie złotych:.. Ubezpieczenie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie maszyn od awarii Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej Ubezpieczenie obowi ązkowe odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Razem Stawka (w procentach) Składka (w złotych) 1 2 2) oświadczamy, iż akceptujemy dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr.., 3) oświadczamy, iż akceptujemy/nie akceptujemy preferowany zapis w ubezpieczeniu OC: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić), 4) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 5) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 6) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 7) oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni), tj. do dnia r. 8) w sprawie podpisania umów należy skontaktować się z:...tel.... reprezentant wykonawcy. 8) ofertę składamy na. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

18 ... (pieczęć adresowa wykonawcy) Załącznik nr 3 (formularz oferty) OFERTA Zadanie I Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: 2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:.. zł (słownie złotych:.. Ubezpieczenie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie maszyn od aw arii Razem Stawka (w procentach) Składka (w złotych) 1 2 9) oświadczamy, iż akceptujemy dodatkowe klauzule (fakultatywne) nr.., 10) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, 11) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, 12) w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego, 13) oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30 dni), tj. do dnia r. 14) w sprawie podpisania umów należy skontaktować się z:...tel.... reprezentant wykonawcy. 8) ofertę składamy na. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach...., dnia r.... (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy Zmienia się treść załącznika nr 6: W 1 w pkt. 1 usuwa się ppkt. 1) i 2) 1 Przedmiot umowy

19 1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczającego w zakresie: 1) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego jako świadczeniodawcy w rozumieniu Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz z późniejszymi zmianami) - obowiązkowe; 2) odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego (dobrowolne), w tym z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej; 3) ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk; 4) ubezpieczenia sprzętu Ubezpieczającego elektronicznego od wszystkich ryzyk; 5) ubezpieczenia maszyn od awarii, 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczającego w zakresie: 1) ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk; 2) ubezpieczenia sprzętu Ubezpieczającego elektronicznego od wszystkich ryzyk; 3) ubezpieczenia maszyn od awarii, Dodaje się załącznik nr 10. Dodaje się załącznik nr 11. Pytania do pkt Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - wymagany trigger wypadku ubezpieczeniowego :act committed lub trigger claims made. Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zniesienie możliwości złożenia oferty według mniej korzystnego triggera claims made. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Pytanie: Z uwagi, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez pracowników itp. Zamawiającego za szkody wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w innych placówkach służby zdrowia wnioskujemy o wykreślenie zapisu: wyrządzone pacjentom w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w innych placówkach służby zdrowia, gdy ze

20 względu na awarię sprzętu w placówce Zamawiającego lub inną przyczynę zaistnieje taka konieczność Wykonawca wyjaśnia, iż w przypadku szkody stwierdzenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego opierać się będzie na ustaleniu jego ustawowej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę i będzie polegało na określeniu czy to Zamawiający czy też inna placówka zdrowia odpowiada za wyrządzoną szkodę stąd intencja Wykonawcy objęcie ochroną jedynie odpowiedzialności Zamawiającego a nie ponoszenia jej za Inny podmiot w sytuacji gdy Zamawiający za szkodę nie odpowiada. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Wyjaśnia się, że intencją zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jedynie tych sytuacji gdzie istniała by odpowiedzialność zamawiającego (w innych placówkach służby zdrowia np. z uwagi na awarię sprzętu lub inną przyczynę) a nie chodzi tu o objęcie odpowiedzialności innego podmiotu (np. placówki służby zdrowia) jeśli to ten podmiot jest odpowiedzialny za powstanie szkody. Pytanie: W odniesieniu do szkód w pojazdach mechanicznych prosimy o wyłączenie ryzyka utraty pojazdu lub mienia w pojeździe chyba, że Zamawiający prowadzi parking strzeżony spełniający wymogi wskazania w treści poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowym dozorowanym, 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego, 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyłkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) polegających na zaginięciu, podmianie, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Odpowiedź: Dopuszcza się złożenie oferty zgodnie z treścią poniższej klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych przez ubezpieczonego.

21 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym, oświetlonym w porze nocnej i całodobowym dozorowanym, 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego, 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyłkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) polegających na zaginięciu, podmianie, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. Wyjaśniamy, iż wprowadzenie powyższej klauzuli traci na znaczeniu, ponieważ Uzdrowisko nie prowadzi parkingów strzeżonych. Parking strzeżony, dzienny i całodobowy dla kuracjuszy na terenie Uzdrowiska obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną. Pozostałe miejsca na terenie Uzdrowiska, gdzie pozostawiane są pojazdy to place postojowe. Uzdrowisko nie odpowiada za utratę pojazdu lub mienia z pojazdu w pojazdach pozostawionych na placach postojowych. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju produkty są wprowadzane do obrotu przez Szpital. Odpowiedź: Wyjaśnia się, że są to głównie posiłki wydawane pacjentom lub innym podmiotom korzystającym z usług gastronomicznych świadczonych przez Uzdrowisko. Możliwe są również sytuacje wprowadzenia do obrotu środków medycznych ( m. in. leków) i opatrunkowych. Pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę wysokości udziału własnego. Z: Udział własny nie wyższy niż 5 % ( dotyczy szkód rzeczowych) Na udział własny w szkodzie rzeczowej 10% nie mniej niż pln Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zmiana została uwzględniona w nowym Zadaniu IV w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Wnioskujemy o zmianę modyfikację treści Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną w części dotyczącej zapisu lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie z uwagi na fakt, iż obecnie wykonywanie czynności podmiotu

22 przyjmującego zamówienie nie podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu więc nie może zostać objęte ubezpieczeniem nadwyżki w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Odpowiedź: Zapis został zmodyfikowany w nowym Zadaniu IV w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Klauzule dodatkowe: Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ klauzuli zbiegu roszczeń, klauzuli rozliczenia składki, przoczenia faktu powodującego wzrost ryzyka wystąpienia szkody. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Klauzule zostały wykreślone w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Ponadto, prosimy o poniższe informację: - Obrót wykonywany za rok 2011 oraz obrót planowany na rok Wartość kontraktu z NFZ na rok 2011 oraz planowane na 2012 Odpowiedź: - obroty za zł - obroty za zł - kontrakt z NFZ zł ( 2011 ) - kontrakt z NFZ zł ( 2012 ) Pytania do pkt. 6.5 Ubezpieczenie pojazdów OC, AC, NNW Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Pytanie: W odniesieniu do zapisu: Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym, wyposażeniem dodatkowym oraz wyposażeniem specjalistycznym podlegające stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracja w RP, suma ubezpieczenia pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. Prosimy o podanie wykazu wyposażenia standardowego pojazdu/pojazdów tzn. wyposażenia zamontowane w pojazdach na stałe, którego demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych oraz ewentualnego wyposażenia dodatkowego/specjalistycznego. Odpowiedź: Wykaz wyposażenia: Dacia Logan o nr rej. WJ szyby elektryczne oraz centralny zamek Ciągniki rolnicze brak wyposażenia Ubezpieczenia Assistance Pytanie: W odniesieniu do zapisu: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie assistance w takim stopniu, w jakim nie spowoduje to zwyżki składki ( minimum zakres jaki jest dodawany bezskładkowo do polis ubezpieczenia AC lub OC Wykonawcy). Czy wyrażają Państwo zgodę na uzupełnienie treści zapisu: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie assistance w takim stopniu, w jakim nie spowoduje to zwyżki składki z wyłączeniem ciągników rolniczych (minimum zakres jaki jest dodawany bezskładkowo do polis ubezpieczenia AC lub OC Wykonawcy)

23 Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. Zmiana została uwzględniona w tekście jednolitym SIWZ. Pytanie: Czy r. wyrażają Państwo zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Zmienia się termin składania ofert na dzień r. Wprowadza się sprostowanie do załącznika nr 5 Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdrój reprezentując wykonawcę (nazwa)....., oświadczam, że: Wprowadza się sprostowanie do załącznika nr 8 Z 4 pkt. 2 usuwa się zapis, lub przyczyną zmiany będzie aktualizacja wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej umowy. Z 6 usuwa się pkt Płatność 1. Łączna składka za okresy ubezpieczenia (o których mowa w 2) wyniesie... zł (słownie złotych:...). 2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana wysokości składki w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Ubezpieczyciela jest możliwa, w szczególności zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, lub potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa, lub przyczyną zmiany będzie aktualizacja wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej umowy. 3. Składka za ubezpieczenia będzie płatna przez Ubezpieczającego w 4 ratach:

24 1 rata do rata do rata do rata do Dopuszczenie zamówień uzupełniających Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6 Dopuszczenie zmian w umowie Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczone są: 1. wszelkie zmiany w zawartej umowie ubezpieczenia na wniosek i korzyść zamawiającego, 2. potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa, 3. zostanie zaktualizowana wartość majątku Zamawiającego - ostateczna wysokość składki może ulec zmianie ze względu na aktualizację wartości majątku, w szczególność w przypadku aktualizacji wartości pojazdów. Zmianie nie ulegną zastosowane w ofercie stawki ubezpieczeniowe. 4 Płatność 1. Łączna składka za okresy ubezpieczenia (o których mowa w 2) wyniesie... zł (słownie złotych:...). 2. Ostateczna wysokość składki może ulec zmianie w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana wysokości składki w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Ubezpieczyciela jest możliwa, w szczególności zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego, lub potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa. 3. Składka za ubezpieczenia będzie płatna przez Ubezpieczającego w 4 ratach: 1 rata do rata do rata do rata do

25 Dopuszczenie zamówień uzupełniających Zamawiający zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6 Dopuszczenie zmian w umowie Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczone są: 1. wszelkie zmiany w zawartej umowie ubezpieczenia na wniosek i korzyść zamawiającego, 2. potrzeba zmiany wyniknie ze zmiany przepisów prawa Goczałkowice Zdrój r. W imieniu Zamawiającego: Tomasz Niesyto

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław telefon 71/784-17-54, faks 71/784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ANDRYCHOWIE. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek

/ - / Piotr Rozwadowski / - / Grzegorz Brożek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU, O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIGP-11/ZP/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Krobia zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenia majątkowo-osobowe Gminy Krobia CPV:66510000-8 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B Spółdzielnia Mieszkaniowa Piast we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 10 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczyciela mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

5. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Łódź, dnia 04 grudnia 2012 roku Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego Nr 45/ZP/2011, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NAŁĘCZÓW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo