2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od do )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)"

Transkrypt

1 ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja mienia: EKD 8514 REGON NIP PKD 8514B Tel. 032/ Fax 032/ Jednostki organizacyjne: 1. Administracja Sosnowiec ul. Teatralna 9 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego Sosnowiec, ul. 3-go maja Stacja Pogotowia Ratunkowego Będzin, ul. Sączewskiego Stacja Pogotowia Ratunkowego Czeladź ul. Szpitalna Stacja Pogotowia Ratunkowego Dąbrowa Górnicza ul. Łącząca Stacja Pogotowia Ratunkowego Jaworzno ul. Chełmońskiego Stacja Pogotowia Ratunkowego Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Punkt Postoju Ambulansu Pilica ul. ul. Senatorska 3 9. Podstacja Pogotowia Ratunkowego Szczekocinach, ul. Jana Pawła II Punkt Postoju Ambulansu Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich Punkt Postoju Ambulansu Siewierz Warszawska 8A 12. Punkt Postoju Ambulansu Mierzęcice ul. Wolności Założenia ogólne 2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od do ) 2.2. Wysokość składki należy określić przy założeniu płatności w ośmiu równych ratach kwartalnych 2.3. We wszystkich ryzykach należy znieść franszyzę integralną, wariantem preferowanym jest zniesienie franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego w szkodzie 2.4. We wszystkich ubezpieczeniach, przy włączeniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela z rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, preferuje się włączenie klauzuli reprezentantów, przy czym za reprezentantów uważa się Dyrektora Pogotowia, jego zastępców Klauzula stempla bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę obciążenia rachunku ubezpieczającego ( Zamawiającego ). Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 1 z 7

2 2.6. Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów. Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.(zamawiającego) 2.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do podniesienia sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych w czasie trwania okresu ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki ustalonej z Ubezpieczycielem Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zastępuje wnioski ubezpieczeniowe i zwalnia Zamawiającego od ich wypełnienia. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi PLN 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozamedycznej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia-górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi PLN I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunki ubezpieczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz.U. z 2011r. nr 293 poz.1729/. 2.Suma gwarancyjna: równowartość w złotych kwoty euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. II. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 2 z 7

3 2. Ubezpieczycie udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie: 1) nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub 2) objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 3. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia ,00PLN TRIGGERS ACT COMMITTED Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni się szkoda i czy zgłoszone zostanie roszczenie o jej naprawie. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej podmiotu leczniczego z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTE SĄ RÓWNIEŻ SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Rzeczpospolita Polska. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody: powstałe przy wykonywaniu odpłatnych i nie odpłatnych usług medycznych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody: a) błąd w sztuce medycznej b) wynikłe z działania lub zaniechania dyspozytora zespołów ratowniczych c) powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW, oraz pozostałe wymienione w Ustawie z dnia r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. d) powstałe wskutek zakażenia gronkowcem, e) spowodowane wadą dostarczonych towarów, w tym również produktów leczniczych, produktów medycznych i innych służących bezpośrednio do wykonywania działalności leczniczej, o ile można przypisać winę zamawiającemu, a nie wynikają z braku wymaganego prawem ważnego atestu lub certyfikatu. f) powstałych wskutek nie zachowana zasad higieny i aseptyki. g) wyrządzone osobom, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego między innymi: transporty medyczne zabezpieczenie imprez masowych. W tym osoby wymienione w pkt j. h) związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej ( np. powstałych wskutek uszkodzenia lub wadliwego działania) i) wyrządzone wskutek takich usług medycznych jak: Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 3 z 7

4 ratownictwo i transporty oraz zabezpieczenie imprez masowych. Odpowiedzialność transportowo - terytorialna - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień owu Oferenta ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych podczas wykonywania przez Zamawiającego działalności leczniczej ( podczas transportu) w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, powstałe na terenie RP - podczas usług transportu medyczno - sanitarnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej m,in. - HIV, WZW, gronkowiec, żółtaczka oraz pozostałe zgodnie z wykazem chorób zakaźnych wymienionych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. Nr 234 poz o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. j) wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. Podwykonawcy to między innymi: lekarze i ratownicy kontraktowi,,stażyści, ochrona obiektu, usługi pralnicze, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, ratownictwo medyczne jako podwykonawca Zamawiającego w ramach umowy zawartej przez Zamawiającego z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne dla obszaru Myszków.Podwykonawca: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Myszkowie. Na wniosek Oferenta, Zamawiający udostępni do wglądu pełne brzmienie Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 4 z 7

5 Obrót za 2014: ,59zł Informacje techniczne: 1 Wartość zamówień na świadczenie usług zawartych z NFZ na bieżący rok: Ratownictwo medyczne (2014) ,10zł 2-3 Liczba zatrudnionych pracowników ogółem 1. Pracownicy etatowi 2. Pracownicy kontraktowi 4 Liczba zatrudnionych lekarzy ogółem 1. Lekarze etatowi 2. Lekarze kontraktowi 5 Liczba zatrudnionego personelu medycznego Czy zakład prowadzi działalność w zakresie szpitalnictwa Nie 7 Liczba łóżek znajdujących się w dyspozycji Ubezpieczającego Nie dotyczy 8 Przewidywana liczba pacjentów Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia - ratownictwo - transporty medyczne INFORMACJE O LICZBIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI Specjalizacje Liczba lekarzy Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Medycyna ratunkowa Choroby wewnętrzne Lekarze bez specjalizacji Lekarze z I stopniem specjalizacji Lekarze z II stopniem specjalizacji INFORMACJE O LICZBIE ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO Ilość osób wykonujących ten Zawód medyczny zawód Pielęgniarki i położne 11 Ratownik medyczny 213 Dyspozytor 28 Ogółem zatrudnionych pracowników: 390 (wg stanu na dzień ). Ogółem przyjętych pacjentów w 2014 roku: Rodzaj prowadzonej działalności: Ratownictwo Medyczne i Transport Medyczny. Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 5 z 7

6 Szkodowość: Załącznik nr 5 Dane uzupełniające: 1. Pogotowie uzyskuje dochody z kontraktów zawartych z NFZ, 2. Pogotowie pozyskuje dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej dodatkowej działalności tj. transportów medycznych. III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. TRIGGERS ACT COMMITTED Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni się szkoda i czy zgłoszone zostanie roszczenie o jej naprawie OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTE SĄ RÓWNIEŻ SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 1. SUMA GWARANCYJNA: Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia (szkody) w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 zł. 2. MINIMALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ: 2.1 Odpowiedzialność cywilna deliktowa, tzn. z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością oraz odpowiedzialność cywilna kontraktowa tzn. w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania, 2.2 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami i obiektami, należącymi lub będącymi w posiadaniu Pogotowia(w odniesieniu do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym), 2.3 Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjne na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia - dotyczy wyłącznie działalności pozamedycznej. 2.4 Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia regresowego względem Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 6 z 7

7 pracownika. Za pracownika uważa się osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem jednak osób fizycznych, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy. 2.5 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomym) z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy. 2.6 Odpowiedzialność za szkody w mieniu pracowników oraz osób działających na podstawie innych umów, w tym pojazdach z podlimitem ,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 2.7 Odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, w tym m.in. dokumentacji medycznej, w pojazdach, z podlimitem ,00 zł. na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Z wyłączeniem ryzyka kradzieży. 2.8 Odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Suma gwarancyjna w okresie trwania umowy ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenie ,00 PLN. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia ( między innymi: praktykanci, studenci, pracownicy etatowi, kontraktowi itp.) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późn. zm). Odszkodowanie ustala się według przepisów prawa cywilnego 2.9 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych lub nieprzewidzialnych (OC za szkody środowiskowe) z podlimitem odpowiedzialności ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Usługi transportu niemedycznego - komercyjnego Obowiązek informacyjny: Ubezpieczyciel powiadomi niezwłocznie Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art kc oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oferent zobowiązuje się do przekazania kopii decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Załącznik 2 do SIWZ 07/ZP/2015 Strona 7 z 7

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo