ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE"

Transkrypt

1 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi pln I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunki ubezpieczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz.U. z 2011r. nr 293 poz.1729/. 2.Suma gwarancyjna:równowartość w złotych kwoty euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. II. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO. Ubezpieczenie dobrowolne obejmuje: odpowiedzialność cywilną podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej oraz innej takiej jak np. usługi transportu sanitarnego. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe. Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Czarna 14 Lokalizacja mienia: EKD 8514 REGON NIP PKD 8514B Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 1 z 6

2 Tel. 032/ Fax 032/ Jednostki organizacyjne: Stacja Pogotowia Ratunkowego Sosnowiec, ul. Czarna 14 Punkt Postoju Ambulansu Sosnowiec, ul. Wiejska 160 Stacja Pogotowia Ratunkowego Będzin, ul. Sączewskiego 29 Podstacja Pogotowia Ratunkowego Będzin, ul. Modrzejowskiej 74 Stacja Pogotowia Ratunkowego Czeladź ul. Szpitalna 40 Stacja Pogotowia Ratunkowego Dąbrowa Górnicza ul. Łącząca 24 Stacja Pogotowia Ratunkowego Jaworzno ul. Chełmońskiego 28 Stacja Pogotowia Ratunkowego Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Punkt Postoju Ambulansu Pilica ul. ul. Senatorska 3 Podstacja Pogotowia Ratunkowego Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6 Punkt Postoju Ambulansu Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 33 Punkt Postoju Ambulansu Siewierz Warszawska 8A Punkt Postoju Ambulansu Mierzęcice ul. Wolności Założenia ogólne 3.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres jednego roku (od do ) 3.2. Wysokość składki należy określić przy założeniu płatności w czterech równych ratach kwartalnych 3.3. We wszystkich ryzykach należy znieść franszyzę integralną, wariantem preferowanym jest zniesienie franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego w szkodzie 3.4. We wszystkich ubezpieczeniach, przy włączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela z rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, preferuje się włączenie klauzuli reprezentantów, przy czym za reprezentantów uważa się Dyrektora Pogotowia, jego zastępców oraz Kierowników Działów 3.5. Klauzula stempla bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę obciążenia rachunku ubezpieczającego ( zamawiającego ) Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów. Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zastępuje wnioski ubezpieczeniowe i zwalnia Zamawiającego od ich wypełnienia. TRIGGERS ACT COMMITTED Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni się szkoda i czy zgłoszone zostanie roszczenie o jej naprawie 4.1 Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej podmiotu leczniczego z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTE SĄ RÓWNIEŻ SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody: powstałe przy wykonywaniu odpłatnych i nie odpłatnych usług medycznych. Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 2 z 6

3 a) błąd w sztuce medycznej b) wynikłe z działania lub zaniechania dyspozytora zespołów ratowniczych c) powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW, oraz pozostałe wymienione w Ustawie z dnia r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. d) spowodowane wadą dostarczonych towarów, w tym również produktów leczniczych,produktów medycznych i innych służących bezpośrednio do wykonywania działalności leczniczej, o ile można przypisać winę zamawiającemu, a nie wynikają z braku wymaganego prawem ważnego atestu lub certyfikatu. e) powstałe wskutek awarii urządzeń jonizujących, laserowych, maserowych, wytwarzających energię jądrową, pole magnetyczne lub elektromagnetyczne. f) powstałe wskutek przetaczania krwi lub preparatów krwiopochodnych, jej pobrania, przechowywania, przetaczania.zamawiający nie prowadzi banku krwi i komórek macierzystych. g) powstałych wskutek niezachowana zasad higieny i antyseptyki. h) wyrządzone osobom, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego między innymi: transporty medyczne zabezpieczenie imprez masowych. i) Wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego/Ubezpieczającego, za które ponosi on odpowiedzialność w ramach łączącego strony stosunku prawnego np. lekarze i ratownicy kontraktowi, stażyści, wolontariusze, j) związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej k) wyrządzone wskutek takich usług medycznych jak: * ratownictwo i przewozy l) incydentalnie wysyłanie karetki spoza systemu Ratownictwa Medycznego jako zabezpieczenie imprez o charakterze masowym. Obsadę karetki stanowią: kierowca + ratownik medyczny lub pielęgniarka. W skali roku odnotowujemy nie więcej niż 10 takich zdarzeń. Obrót za ,11zł Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 3 z 6

4 Informacje techniczne: 1 Wartość zamówień na świadczenie usług zawartych z NFZ na bieżący rok: Ratownictwo medyczne (2012) ,80 zł 2 Przewidywana wysokość wpływów dodatkowych z tytułu świadczenia usług medycznych 3 Liczba zatrudnionych pracowników ogółem 1. Pracownicy etatowi 2. Pracownicy kontraktowi 4 Liczba zatrudnionych lekarzy ogółem 1. Lekarze etatowi ,00 zł 401 osób 76 osób 16 osoby 35 osób 2. Lekarze kontraktowi 5 Liczba zatrudnionego personelu medycznego 332 osoby 6 Czy zakład prowadzi działalność w zakresie szpitalnictwa Nie 7 Liczba łóżek znajdujących się w dyspozycji Ubezpieczającego Nie dotyczy 8 Przewidywana liczba pacjentów Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia 1. ratownictwo 2. przewozy INFORMACJE O LICZBIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI Specjalizacje Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Medycyna ratunkowa Położnictwo i ginekologia Choroby wewnętrzne Lekarze bez specjalizacji Lekarze z I stopniem specjalizacji Lekarze z II stopniem specjalizacji (50868 w 2011r.) 4400 (4397 w 2011r) Liczba lekarzy INFORMACJE O LICZBIE ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO Ilość osób wykonujących ten Zawód medyczny zawód Pielęgniarki i położne 112 Ratownik medyczny 144 Ogółem zatrudnionych pracowników 401 (wg Stanu na dzień ). Ogółem przyjętych pacjentów w 2012 roku Rodzaj prowadzonej działalności: Ratownictwo Medyczne Dane uzupełniające: 1. Pogotowie uzyskuje dochody z kontraktów zawartych z NFZ, 2. Pogotowie pozyskuje dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej dodatkowej działalności tj. transportów medycznych. Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 4 z 6

5 III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody w mieniu i na osobie (z wyłączeniem szkód na osobie będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych) wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością niemedyczną. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. TRIGGERS ACT COMMITTED Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w okresie ubezpieczenia. Nie ma znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni się szkoda i czy zgłoszone zostanie roszczenie o jej naprawie OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ OBJĘTE SĄ RÓWNIEŻ SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 1. SUMA GWARANCYJNA: Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia (szkody) w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 zł. 2. MINIMALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ: 2.1 Odpowiedzialność cywilna deliktowa, tzn. z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością oraz odpowiedzialność cywilna kontraktowa tzn. w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania, 2.2 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami i obiektami, należącymi lub będącymi w posiadaniu Pogotowia(w odniesieniu do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym), 2.3 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomym) z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy. 2.4 Odpowiedzialność cywilna pracodawcy: Suma gwarancyjna w okresie trwania umowy ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenie ,00PLN Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia ( między innymi: wolontariusze, praktykanci, studenci, pracownicy etatowi, kontraktowi itp.) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 5 z 6

6 zawodowych (Dz.U. nr 199, poz z późn. zm). Odszkodowanie ustala się według przepisów prawa cywilnego 2.5 Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych), centralnego ogrzewania, gazowych (w tym także gazów medycznych) lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, Załącznik 2 do SIWZ 03/ZP/2012 Strona 6 z 6

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej: WARTA)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Znak sprawy: DP/2310/26/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 207 000 EURO Usługa ubezpieczenia majątku

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo