1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży nieruchomości oraz składników majątku trwałego, których aktualna wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu. 2. Dopuszcza się zbycie całego majątku spółki w drodze jednej licytacji. W takiej sytuacji składniki majątku trwałego, których wartość nie przekracza równowartości euro, mogą być zbywane w tym samym przetargu, w jednej licytacji. 3. SUPRA Agrochemia spółka z o.o. w likwidacji sprzedaje nieruchomości i inne składniki majątku trwałego, których aktualna wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego przekracza równowartość w złotych kwoty euro, w drodze przetargu. 4. Decyzję o sprzedaży poszczególnych nieruchomości i innych składników majątku trwałego podejmuje Likwidator SUPRA Agrochemia spółki z o.o. w likwidacji. Jeżeli przepisy ustawy, umowa spółki lub uchwała organów spółki wymagają udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości lub innych składników majątku trwałego przez Radę Nadzorczą Spółki lub Zgromadzenie Wspólników Spółki wyrażenie zgody następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ. 5. Do przygotowania i przeprowadzenia przetargu - spośród pracowników SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji lub osób związanych ze Spółką umową zlecenia - powołuje się Komisję Przetargową. 6. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej (każdorazowo Likwidator Spółki), jego Zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. 7. Przetargi odbywają się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6 lub innym miejscu wskazanym w obwieszczeniu o przetargu. 2 ZASADY OGŁASZANIA PRZETARGU 1. Wszystkie czynności przygotowawcze związane ze sprzedażą nieruchomości i pozostałych składników aktywów trwałych, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Regulaminu oraz opracowanie dokumentacji przetargowej prowadzi Komisja Przetargowa. 2. Przed przystąpieniem do przetargu ustalana jest cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego z zastrzeżeniem ust. 3, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto lub sumy wartości księgowych. 3. SUPRA Agrochemia spółka z o.o. w likwidacji może odstąpić od sporządzania wyceny poszczególnych nieruchomości lub pozostałych składników aktywów 1

2 trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli koszt wyceny w sposób oczywisty przekroczyłby szacunkową wartość rynkową. 4. Sprzedaż poszczególnych nieruchomości lub pozostałych składników aktywów trwałych nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. 5. Przetarg może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 6. Zgłoszenie się jednego oferenta wystarcza do odbycia przetargu. 7. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu ustnego. 3 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU 1. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym. Dla nieruchomości, których cena wywoławcza przewyższa równowartość w złotych kwotę euro obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się również w widocznym miejscu w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. 2. Obwieszczenie o przetargu określa: a) firmę, siedzibę i adres Spółki, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) termin i miejsce dokonania oględzin przedmiotu przetargu, d) rodzaj i liczbę sprzedawanych poszczególnych nieruchomości ( wykaz pozostałych składników majątku ruchomego jest zamieszczony na stronie internetowej spółki) e) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia, f) termin i sposób wnoszenia wadium, g) pouczenie o wysokości, terminie i formie wnoszenia wadium i okolicznościach jego przepadku. 3. Obwieszczenie o przetargu ogłasza się, na co najmniej 7 dni przed dniem wyznaczonym na przeprowadzenie przetargu. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w obwieszczeniu o przetargu. 2. Dopuszcza się reprezentację przez pełnomocników. Pełnomocnik ma obowiązek wykazania się oryginałem pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, które to ma obowiązek złożyć przy pierwszej czynności związanej z uczestnictwem w przetargu. 3. Cudzoziemców uczestniczących w przetargu obowiązują warunki wymagane przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t Dz. U r. Nr 167 poz z późn. zm.) 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć: a) Likwidator oraz członkowie Rady Nadzorczej SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji, b) członkowie Komisji Przetargowej, c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w niniejszym ustępie, pkt a), b), 2

3 d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg. 5. Uczestnicy przetargu, przed przystąpieniem do niego, powinni okazać Komisji Przetargowej następujące dokumenty: a) dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej albo pełnomocników/reprezentantów osób prawnych lub fizycznych. b) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagającą takiego wpisu, c) aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów gospodarczych, dla których wymagana jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, d) poświadczone notarialnie pełnomocnictwo w przypadku pełnomocników osób uprawnionych do udziału w przetargu, e) zaświadczenie o numerze NIP i Regon, oraz złożyć: f) oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom określonym w ustępie 4 pkt a), b), c), d), g) Oświadczenie licytanta : -do Regulaminu Postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu i nie wnoszenia zastrzeżeń, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 i Oświadczenie licytanta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń do jego stanu technicznego i prawnego, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 5 WADIUM 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru oferenta: 2.1. w pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji podane w obwieszczeniu o przetargu, 2.2. w gwarancjach bankowych, 2.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. Wadium wniesione w pieniądzu SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji przechowuje na rachunku bankowym. 4. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji. Potwierdzenie polecenia przelewu należy przesłać faksem do siedziby SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji przed rozpoczęciem licytacji. 3

4 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w Regulaminie ( 5 pkt. 10 i 13, 7 pkt. 5). 6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. 7. W przypadku, gdy w treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zastrzeżono, iż gwarancja wygasa przed upływem wskazanego w niej okresu ważności wraz z chwilą jej zwrotu gwarantowi, SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji wymaga przedłożenia oryginału ww. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 8. Ważność wadium wniesionego w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi obejmować okres niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego, to jest co najmniej 3 miesięcy od dnia wystawienia stosownej gwarancji. 9. Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być złożony w siedzibie SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji na dwa dni kalendarzowe przed planowanym terminem licytacji. 10. Wadium złożone przez licytanta wygrywającego licytację, przepada - na rzecz SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy. 11. Wadium (lub dokument wadialny) złożone przez licytantów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w terminie do 3 dni roboczych po jego zakończeniu. 12. Wadium złożone przez nabywcę nieruchomości, zostanie zarachowane na poczet ceny. 13. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 6 PRZETARG USTNY 1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji. 2. Licytację prowadzi Licytator, którym jest Przewodniczący Komisji Przetargowej jego Zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. 3. Przed przystąpieniem do licytacji, Komisja Przetargowa sprawdza dokumenty uczestników licytacji, o których mowa w 4 pkt. 5 Regulaminu. Odmowa podpisania przez Licytanta (oferenta) Oświadczeń stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 oznacza odstąpienie przezeń od przetargu ze skutkiem określonym w 5 pkt Wywołując licytację, Licytator podaje do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą, a także informuje o wysokości postąpienia, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej. 5. Po ustaniu postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 6. Po zamknięciu przetargu dopuszcza się prowadzenie negocjacji ( odnośnie innych warunków sprzedaży aniżeli cena) jeżeli przedmiot przetargu oraz okoliczności wskazywać będą na konieczność ich prowadzenia. 4

5 7. Przetarg uważa się za zakończony bez rozstrzygnięcia, jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferował ceny nabycia ( podbicie). 8. Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać: a) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, b) imię i nazwisko licytatora, c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej, d) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium, e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy, f) cenę zaoferowaną przez nabywcę, g) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny, h) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji, i) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, j) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku podpisu, k) termin zawarcia umowy w wymaganej formie. 9. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu. 7 ZAWARCIE UMOWY 1. Po zakończeniu przetargu strony ustalają termin zawarcia umowy w formie wymaganej prawem. 2. Sprzedający wzywa osobę ( podmiot) która(y) wygrała(ł) przetarg do stawienia się we wskazanym miejscu celem zawarcia umowy 3. Treść umowy sprzedaży ustalana jest przez SUPRA Agrochemia spółka z o.o. w likwidacji, nabywcy przysługuje prawo wniesienia uwag. 4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność w formie wymaganej prawem. 5. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 6. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz należności publiczno prawne związane z zawarciem umowy. 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy, następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia lub w innym terminie określonym w akcie notarialnym. 8 WARUNKI UNIEWAŻNIENIA I ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU 1. Prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu, gdy nastąpiło naruszenie obowiązujących Spółkę przepisów. 2. Odstępuje się od przeprowadzenia przetargu, gdy: a) decyzją Likwidatora Spółki odstąpiono od sprzedaży nieruchomości, b) nikt nie przystąpił do przetargu, c) żaden z oferentów nie spełnił wymogów formalnych. 3. Przetarg może być w każdej chwili przerwany przez likwidatora spółki SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji. Przerwanie przetargu nie wymaga podania jego przyczyn. Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez uczestników przerwanego przetargu. Wpłacone wadia zostaną zwrócone uczestnikom przetargu w 5

6 terminie do 3 dni roboczych lub za ich pisemną zgodą pozostawione jako wadia do kolejnego przetargu. Wpłacone lub pozostawione wadia nie podlega żadnemu oprocentowaniu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa cywilnego dotyczące zawierania umów. 2. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA" Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji obwiązuje od dnia roku. Spis załączników: Nr 1 Oświadczenie Licytanta do Regulaminu Postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu i nie wnoszeniu zastrzeżeń. Nr 2 Oświadczenie Licytanta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń do jego stanu technicznego i prawnego. 6

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo