1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie systemu pzyskiwania i dystrybucji map cyfrwych Przedmit przetargu Szczegółwy pis Etapów zamówienia Charakterystyka twrzneg rzwiązania B2B Zastswana technlgia infrmatyczna Obsługiwane prcesy bizneswe Twrzne składniki Infrmatyczne Aplikacja mbilna Mbilny mduł pzyskiwania infrmacji terenwych Internetwy Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych Mduł bazdanwy Internetwy Mduł udstępniania danych mapwych Internetwy Mduł d zgłaszania uwag d Klientów i Dstawców Internetwy Mduł Administracyjny Systemu Prawa autrskie d przedmitu ferty Wyknanie systemu pzyskiwania i dystrybucji map cyfrwych 1

2 1.1 Przedmit przetargu System składa się z następujących składwych wzajemnie współpracujących ze sbą: Identyfikacja i rerganizacja prcesów Zamawiająceg, aplikacja mbilna (windws XP ) d pzyskiwania danych mapwych w terenie, aplikacja mbilna (Andrid) d pzyskiwania danych mapwych w terenie, Internetwy mduł grmadzeni danych mapwych, baza danych mapwych ferenta (pełna struktura d zapisu grmadznych jak i edytwanych w siedzibie zamawiająceg, raz udstępnianych danych przestrzennych). Internetwy mduł udstępniania danych mapwych, Internetwy mduł zgłaszania uwag i zamówień, Internetwy mduł Administracyjny (Zarządczy) całeg systemu, Wyknanie dkumentacji technicznej i funkcjnalnej, Prmcja i Szklenia dal pracwników Navig. 1.2 Szczegółwy pis Etapów zamówienia Prjektu realizwany w strukturach Wniskdawcy będzie plegał na zbudwaniu i wdrżeniu innwacyjneg systemu B2B d bsługi prcesów bizneswych realizwanych przez Navig i jeg Partnerów: pdmitów pzyskujących dane mapwe. Kncepcja prjektu pwstała w dpwiedzi na zidentyfikwane prblemy w realizacji prcesów bizneswych pmiędzy Wniskdawcą a Partnerami, mające swe źródł w występującej becnie nadmiernej czas- i pracchłnnści. Przyczynkiem d realizacji przedsięwzięcia są także wyskie i stale rsnące kszty bsługi tychże prcesów. Brak stswnych narzędzi infrmatycznych zmusza Wniskdawcę d angażwania craz większych zasbów rzeczwych i sbwych d realizacji tych prcesów, c z klei prwadzi d braku spójnści i pprawnści przetwarzanych danych i infrmacji bizneswych, a w knsekwencji naraża Wniskdawcę na pnszenie ddatkwych ksztów raz zamyka niejednkrtnie szansę dalszeg dynamiczneg rzwju. W becnym mdelu techniczn-rganizacyjnym przedsiębirstwa, sprawne realizwanie szeregu złżnych prcesów zachdzących przy cdziennej wymianie infrmacji bizneswych z Partnerami w czasie rzeczywistym staje się niemalże niewyknalne i rzutuje na płynnść rganizacyjną firmy. Przeprwadzna przez zespół Wniskdawcy przedprjektwa analiza prcesów bizneswych pmiędzy Partnerami wykazały, że żadna gtwa usługa i prdukt nie spełnia wymagań stawianych integracji i autmatyzacji prcesów. Ze względu na spre dświadczenie i slidne przygtwanie d realizacji prjektu Wniskdawca psiada dkładną rientację na rynku dstawców systemów infrmatycznych. Ptencjał zaangażwanych wyknawców musi gwarantwać umiejętnść przeciwdziałania ryzykm pjawiającym się w teg typu pracach prgramistycznych, takich 2

3 jak zagrżenia terminweg wyknania zlecenia lub kniecznść przeprwadzenia ddatkwych prób lub testów przed dbirem daneg elementu prjektu lub pszczególnych kmpnentów systemu B2B. Wdrżenie systemu B2B w Navig pzwli w dużym stpniu zmienić tradycyjny, angażujący duże zasby persnalne, mdel wymiany infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg Partnerami i zastąpić innwacyjnym, bardz funkcjnalnym rzwiązaniem w pstaci elektrnicznej platfrmy wymiany danych bizneswych między współpracującymi przedsiębirstwami. W ramach przedmitweg przedsięwzięcia dzięki zastswaniu innwacyjneg systemu infrmatyczneg wdrżny zstanie Zintegrwany System infrmatyczny Wymiany Danych Mapwych, który bejmie swim działaniem i zestandaryzuje cały prces aktualizacji danych mapwych raz pzwalający na autmatyzację przepływu infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg kluczwymi Partnerami bizneswymi, pprzez jej usprawnienie uprządkwanie, znaczne przyspieszenie i bniżenie ksztów. System infrmatyczny, który pwstanie na ptrzeby Navig będzie zbudwany z platfrmy webwej z umieszcznymi na niej mdułami d autmatyzacji prcesów B2B. Zstanie n zintegrwany z systemami IT Partnerów birących udział w prjekcie na zasadzie cienkieg klienta, czyli pprzez zapewnienie Partnerm mżliwści dstępu d wdrażanej platfrmy z wykrzystaniem psiadanych przez Partnerów kmputerów i prgramwania. Zakres rzeczwy przedmitwej inwestycji bejmuje przede wszystkim zakup wartści niematerialnych i prawnych, które dprwadzą d pwstania innwacyjneg systemu elektrnicznej współpracy B2B. Prace infrmatyczne zstaną zlecne firmm zewnętrznym wybranym na drdze prcedury fertwej, specjalizującym się w pracwywaniu kmplekswych rzwiązań infrmatycznych dla biznesu. Inwestycja pwinna zstać przeprwadzna w czterech etapach, których czas trwania i nakład prac zstały zaplanwane w spsób ptymalny z uwagi na cele prjektu i jeg kńcwy sukces. ETAP I (d ) Etap 1 ptrwa kł 4 miesięcy. W jeg ramach Wniskdawca zleci firmie zewnętrznej przygtwanie identyfikacji i rerganizacji prcesów B2B pd kątem wdrżenia raz ulepszenia spsbu funkcjnwania firmy w celu dkładneg zbadania stanu funkcjnaln-rganizacyjneg całeg przedsiębirstwa, udkumentwania wszystkich zachdzących w przedsiębirstwie prcesów bizneswych pd kątem ich usprawnienia i zautmatyzwania dzięki zmapwaniu ich w pszczególne bszary pracwywaneg prgramwania. Klejnym elementem realizacji pierwszeg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania mdułu bazdanweg przechwująceg archiwalne dane klientów i ich dane mapwe. W ramach etapu 1 stwrzny zstanie także mduł administracyjny systemu Internetweg. Będzie t narzędzie nadzrcze, integrujące funkcjnalnść pzstałych mdułów funkcjnalnych. Zawierać będzie także funkcjnalnść zakładania knt, lgwania, ustalania uprawnień. ETAP II ( ) 3

4 W drugim etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie rzbudwany klejne mduły funkcjnalne niezbędne d bieżącej działalnści Wniskdawcy. W ramach etapu specjalistyczna firma zewnętrzna zbuduje mbilny mduł realizujący prcesy pzyskania infrmacji terenwych w technlgii WinXP. Klejnym elementem realizacji drugieg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania internetweg mdułu zgłaszania uwag. ETAP III ( ) W trzecim etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie uzupełniny dwa mduły funkcjnalne niezbędne d bieżącej działalnści Wniskdawcy. W ramach etapu specjalistyczna firma zewnętrzna zbuduje mbilny mduł realizujący prcesy pzyskiwania infrmacji terenwych w standardzie Andrid. Drugim elementem realizacji niniejszeg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania mdułu realizująceg prcesy grmadzenia danych mapwych d klientów i partnerów prjektu. ETAP IV ( ) W czwartym etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie ukńczny i w całści uruchminy ze wszystkimi mdułami funkcjnalnymi. W ramach statnieg etapu specjalistyczna firma zewnętrzna uzupełni system B2B internetwy mduł realizujący udstępniania danych mapwych d klientów i partnerów prjektu. Pnadt przygtwana zstanie dkumentacja funkcjnalna systemu dla użytkwnika i administratra, niezbędnej d dalszej bsługi i rzwju systemu. W ramach IV etapu przeprwadzne zstaną również specjalistyczne szklenie skierwane d pracwników firmy Navig krzystających z systemu B2B. Szklenie zstanie przeprwadzne p pracwaniu platfrmy B2B i będzie dtyczył zasad jej funkcjnwania, mówienia pszczególnych mdułów i funkcjnalnści. Dzięki wdrżeniu innwacyjneg zarówn dla Wniskdawcy, jak i dla jeg Partnerów systemu mżliwe będzie rzwinięcie i zptymalizwanie współpracy, na nwym, niesiągalnym dtychczas pzimie, głównie pprzez bniżenie jej ksztów i usprawnienie rganizacyjne. Nwe rzwiązanie infrmatyczne umżliwi zautmatyzwanie kmunikacji bizneswej w zdecydwany spsób usprawniając wymianę danych i infrmacji pmiędzy Partnerami, a także ptymalizację efektywneg zarządzania infrmacjami. W jej wyniku w znaczny spsób pszerzne zstanie spektrum liczby i jakści usług z ferty Wniskdawcy, a pśredni także jeg Partnerów. 1.3 Charakterystyka twrzneg rzwiązania B2B Isttą prjektu jest rzbudwanie istniejąceg systemu infrmatyczneg firmy Navig system B2B w celu autmatyzacji przepływu infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg partnerami bizneswymi. Wdrżenie systemu B2B ma umżliwić bsługę wspólnych prcesów zewnętrznych pmiędzy partnerami współpracującymi pdmitami. P zakńczeniu prjektu prcesy pmiędzy współpracującymi przedsiębirstwami będą realizwane w frmie elektrnicznej zastępując becnie stswane tradycyjne czaschłnne 4

5 metdy. Takie rzwiązanie pzwli znacznie skrócić czas wymiany infrmacji wewnętrznej, który becnie jest niewystarczając szybki, raz dprwadzi d bniżenia ksztów pracwniczych. Obecne czynnści związane z realizwaniem tych prcesów przez nas wskazanych angażują znaczące zasby czaswe persnelu Navig i Partnerów, barczne są wyskimi ksztami przechwywania, dstępu i przesyłania d becnej dkumentacji. Pza tym angażują ne w znacznym stpniu zasby ludzkie, rzeczwe i finanswe, które z pwdzeniem i duż efektywniej byłyby mżliwe d wprwadzenia na innych plach. W związku z pwyższymi ptrzebami firma Navig utwrzy Zintegrwany System infrmatyczny Wymiany Danych Bizneswych, który bejmie swim działaniem i zestandaryzuje cały prces wymieninych pniżej isttnych aspektów pracy firmy. Stwrzna platfrma webwa B2B jest nwczesnym narzędziem płącznym z systemem infrmatycznym Wniskdawcy stanwiącym kanał wymiany infrmacji bizneswych pmiędzy Wniskdawcą, a jeg partnerami. Zbudwanie platfrmy znacząc usprawni i przebuduje wyknywany dtychczas w tradycyjny spsób prcesy: 1. Pzyskiwania danych mapwych d dstawców, z którymi firma stale kperuje w bszarze rzwju i aktualizacji danych mapwych, 2. Prcesu łączenia trzymanych danych d różnych pdmitów zewnętrznych i kmórek wewnętrznych firmy ze sbą, a p prcesie weryfikacji i kntrli z aktualną bazą danych mapwych firmy. 3. Przekazywaniu uzupełninych danych mapwych dbircm bizneswym. Prces ten dtyczy przekazywania zarówn pierwtnych danych mapwych jak i dstarczania cyklicznych aktualizacji tychże treści, 4. Zgłaszania przez klientów bizneswych i dstawców bizneswych firmy, błędów, zmian, zaptrzebwania na uszczegółwienie treści mapwych w knkretnych bszarach w rzumieniu gegraficznym i tematycznym. Dzięki wykrzystaniu innwacyjnych technlgii umżliwiających dstęp d platfrmy webwej B2B z dwlneg kmputera pdłączneg d sieci Internet lub urządzenia mbilneg bsługująceg system WinX lub andrid, będzie na spełniała funkcję medium w prcesie kmunikacji pmiędzy Wniskdawcą, a partnerami zastępując kmunikację sbistą, telefniczną, fakswą i papierwą, przez c znacznie bniży kszty peracyjne Wniskdawcy. Zmiana taka w zdecydwanie pzytywny spsób wpłynie na relacje Wniskdawcy z jeg partnerami i pprawiając tym samym wizerunek sameg przedsiębirstwa. Dzięki zestandaryzwaniu, ujednliceniu, zautmatyzwaniu prcesów B2B Wniskdawca uzyska: ujednlicenie treści mapwych pzyskiwanych d różnych kperantów; znaczące przyspieszenie prcesu pzyskiwania danych, wydawania danych, trzymywania infrmacji niedstatkach danych mapwych; 5

6 zautmatyzwanie prcesu pzyskiwania, weryfikacji, wydawania danych mapwych raz prcesu zgłaszania i analizy niedstatków map zgłaszanych d Navig wpływające na zmniejszenie zaangażwania czynnika ludzkieg w ten prces; bieżącą i histryczną kntrlę nad wydawanymi zleceniami pzyskiwania danych, zbwiązaniami wbec klientów; większe parametry piswe pzyskiwanych danych pprawiające prces ich weryfikacji i histrii zmian; Obniżenie ksztów pzyskiwania danych, weryfikacji, włączania, wydawania danych mapwych, a także prcesu analizy zgłszeń dt. niedstatków danych w knkretnych bszarach; usprawnienie spsbu przechwywania danych aktualnych wraz z psiadaniem szczegółwej jednlitej histrii zmian; zwiększenie pewnści przeprwadzania transakcji; przypminanie kniecznści dknywania pszczególnych czynnści. 1.4 Zastswana technlgia infrmatyczna Prjektwany system B2B będzie wykrzystywał następujące platfrmy infrmatyczne: SERWER WWW APACHE Apache jest najszerzej stswanym serwerem HTTP przy realizacji prjektów związanych z prgramwaniem webwym. W płączeniu z interpreterem języka skryptweg PHP i bazą danych MySQL lub PstgreSQL stanwi jedną z najczęściej wykrzystywanych platfrm systemwych dla dynamicznych serwisów WWW. Jeg niewątpliwą zaletą jest niezwykła stabilnść raz stsunkw małe wymagania sprzętwe. Ważnym elementem jest niezawdnść i bardz duże bezpieczeństw pracy. Język prgramwania - PHP PHP t biektwy, skryptwy język prgramwania zaprjektwany d generwania systemów internetwych pracujących w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stswanym językiem d budwania różnrdnych rzwiązań e- cmmerce. Nie psiada graniczeń jeśli chdzi platfrmy systemwe. Psiada natmiast prstą, czytelną składnię, jest szybki i niesamwicie wydajny, wśród specjalistów uchdzi za rzwiązanie niezawdne. Język prgramwania - HTML5 HTML5 jest rzwinięciem języka HTML4 służąceg d twrzenia strn i serwisów internetwych. W przedmitwym systemie w HTML5 zstaną wyknane także narzędzia d wizualizacji aktualnej mapy. Navig na urządzeniach mbilnych raz w internetwym mdule zgłaszania błędów na mapie. 6

7 Baza PstgreSQL z mdułem PstGIS lub zbliżne rzwiązania alternatywne PstgreSQL jest jednym z trzech najppularniejszych wln dstępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Zawiera mduł d przechwywania danych przestrzennych PstGIS. Język prgramwania C++ Język prgramwania gólneg przeznaczenia umżliwiający budwanie składni w parciu paradygmaty strukturalne, biektwe bądź generyczne. Zawiera lbrzymi zbiór gólndstępnych biblitek d wykrzystania w pisaniu aplikacji. Maszyna wirtualna - Dalvik Maszyna wirtualna, przeznaczna na platfrmę Andrid Zstała zaprjektwana w taki spsób, aby był mżliwe jej wydajne działanie na platfrmach wypsażnych w wlne prcesry raz małą pamięć na przykład urządzenia mbilne. Nie jest maszyna wirtualna Javy gdyż używa własneg kdu bajtweg. (za:wikipedia.pl 1.5 Obsługiwane prcesy bizneswe Scharakteryzwane pwyżej rzwiązania infrmatyczne w pstaci systemu B2B pzwlą na wdrżenie szeregu prcesów bizneswych, za które w chwili becnej Wniskdawca w przumieniu z Partnerami swjeg prjektu uznał: 1. Nwe pdejście d realizacji zamówień i pzyskiwania infrmacji terenwych Niniejszy prces bizneswy będzie mżliwy d zrealizwania przez Wniskdawcę wraz z jeg partnerami bizneswymi dzięki wdrżeniu dwóch nwych mdułów platfrmy B2B w pstaci mbilneg mdułu pzyskiwania infrmacji terenwych raz internetweg mdułu d grmadzenia pzyskanych danych mapwych. Obecnie psiadany przez Wniskdawcę system infrmatyczny pzwala jedynie ręcznie grmadzić isttne dane terenwe służące ujednliceniu treści mapwych pzyskiwanych d różnych kperantów bizneswych. Nwe funkcje B2B dprwadzą d autmatyzacji i rzbudwania zunifikwanej bazy danych raz umżliwią realizwanie teg prcesu w spsób w pełni zdigitalizwany pprzez rejestrwanie śladu GPS i uzupełnianiu treści mapwych pzyskiwanych bezpśredni w terenie przez partnerów w kreślny, usystematyzwany spsób (wedle jednej spójnej struktury zapisu, ujednlicnych nazw, parametrów, itp), w bszarach zlecanych przez Wniskdawcę. Jedncześnie aplikacja mbilna zawierająca mduł transmisji zebranych infrmacji na serwery Navig, wpierałaby prces sprządzania kreślnych statystyk i raprtów z analizwanych prac raz definiwanie zleceń pracy raz uniwersalnych dla wszystkich słwników atrybutów zbieranych danych. 2. Zarządzanie realizacją zamówień w parciu pzyskaną bazę danych Niniejszy prces bizneswy będzie mżliwy d zrealizwania przez Wniskdawcę wraz z jeg partnerami bizneswymi dzięki wdrżeniu dwóch nwych mdułów platfrmy B2B 7

8 w pstaci mdułu bazdanweg raz internetweg mdułu udstępniania danych mapwych. Wdrżenie systemu B2B, zapewni pracwnikm Wniskdawcy szybki dstęp d wydajneg systemu bazdanweg, któreg zadaniem byłby przechwywanie dtychczaswych danych mapwych, zapisywanie nw pbranych danych z uwzględnieniem histrii zmian i atrybutów stanów aktualnści pszczególnych części danych. Jedncześnie baza danych zstałaby stwrzna w nwej, lepszej strukturze, która zawierałaby ptymalny pdział na pszczególne kategrie danych. Stanwiąc ddzielne części treści mapwych, uwzględniałyby wzajemne pwiązanie między kategriami. Pzwli t na bezpśredni/internetwy spsób kmunikacji pmiędzy Mdułem Bazdanwym Systemu, a Odbircami Bizneswymi firmy Navig. Mduł w swich zamierzeniach będzie realizwał ustandaryzwaną ścieżkę jednczesneg pwiadamiania wszystkich klientów dstępnści nwych danych i umżliwienie im (wszystkim jedncześnie) pbierania treści, dla nich przygtwanych. Dtychczas firma klejn, ręcznie realizwała teg typu zbwiązania. Mduł pzwalałby definiwać zakres tematyczny i przedział czaswy udstępniania danych mapwych klientwi, eliminwał d zera pmyłki związane z niezaplanwanym późnieniem wysłania infrmacji d klienta. Pzwalałby również na dntwanie pbrania danych przez klienta. 3. Prces bsługi reklamacji i zgłaszanych uwag d klientów bizneswych Niniejszy prces bizneswy będzie bezpśredni realizwany przez internetwy mduł d zgłaszania uwag d klientów bizneswych, który jest składnikiem całeg systemu dpwiadająceg za kmunikację Klientów Bizneswych z Navig Sp. z.. w celu zgłaszania uwag i błędów, ubytków, nadinterpretacji, zaptrzebwania i planów inwestycyjnych, które pwinny znaleźć się na mapach. Mduł składałby się z systemu wielu indywidualnych knt, z których zbircz (z pdziałem na klientów) spływałyby w jednlitej pstaci wszystkie zgłszenia dt. niedstatków. Zebrane infrmacje pdlegałyby weryfikacji w celu: ewentualneg drzuceniu uwagi, włączenia uwagi d zasbu mapweg; zlecenia weryfikacji terenwej; przyjęciu zamówienia d realizacji czy zleceniu firmie zewnętrznej prcesu uzupełnienia danych mapwych w bszarze, na który jest szczególne zaptrzebwanie ze strny Klienta(ów). 4. Zarządzanie całą warstwą infrmacyjną systemu wraz prirytetyzacją wiadmści i alertów W chwili becnej zarządzanie warstwą infrmacyjną Systemu Wymiany Danych Mapwych dbywa się w spsób niezautmatyzwany i mżliwy jest jedynie d przeprwadzenia z siedziby Wniskdawcy. Mduł administracyjny byłby platfrmą d spójneg dstępu d innych Mdułów Systemu z dwlneg miejsca. 8

9 Jest t mduł nadrzędny sprawujący kntrlę zarządczą nad wszystkimi pzstałymi mdułami Systemu. Krdynuje ich prace, sprawdza zależnści prcesów, knt użytkwników, uprawnień, zbwiązań, wydajnści, realizacji zamierznych zleceń i prac wewnętrznych, jak również pwiadamia prirytetach i alertach. Z prawidłwe funkcjnwanie niniejszeg prcesu biznesweg dpwiedzialny będzie internetwy mduł administracyjny systemu. 1.6 Twrzne składniki Infrmatyczne Cały Zintegrwany Infrmatyczny System Wymiany Danych Mapwych ma ujednlicać w spsób spójny w firmie cały prces pzyskiwania map, przetwarzania ich, knwersji i udstępniania klientm. Pzwalałby im samym spójnie dnsić się d jakści tych danych i przyjmwać zamówienia. System ma prządkwać prcesy firmy, jasn rzgraniczając, prcesy zamówień, zleceń, uwag, ptrzeb, zapytań w ramach całej struktury klientów i zlecenibirców, a także ddzielnie dla każdeg z nich (a nawet ich pszczególnych działów w firmach). Platfrma zawierać będzie także zaawanswany system raprtwy. Dla każdeg użytkwnika będą przypisane uprawnienia i histria jeg aktywnści w systemie w każdym z bszarów jeg funkcjnwania (nawet w skrajnych przypadkach gdyby jeden z naszych Dstawców danych mapwych był jedncześnie i Klientem innych bszarów bazy). Szerkie Prace związane z nwą, wydajniejszą strukturą danych mapwych w firmie, wymagają zakupu bardziej zaawanswaneg technlgicznie prgramwania d bróbki danych mapwych. Będzie n zainstalwane na kmputerach pracwników Navig (w siedzibie spółki). Wprwadzenie systemu B2B dprwadzi d bniżenia ksztów i wzrstu przychdów wszystkich firm krzystających z systemu, zwłaszcza że w nwej rganizacji współpraca na pzimie zasbów będzie dbywać się w sytemie24h/7d. 1.7 Aplikacja mbilna Aplikacja mbilna będzie narzędziem d zbierania i weryfikwania danych mapwych w terenie. Prgram będzie pracwał na urządzeniach przenśnych z systemem WindwsXP (lub nwszym) raz na urządzeniach mbilnych z systemem Andrid. Opracwanie prduktu na 2 różne platfrmy pzwli w pełni wykrzystać zaptrzebwanie na różneg rdzaju prace terenwe dtyczące zbierania map. W przypadku bardziej szczegółwych pracwań terenwych, niezbędne jest wykrzystanie laptpów z pdłącznym mdułem GPS, większym ekranem i mcą bliczeniwą prcesrów. W przy pracach dtyczących weryfikacji i uzupełniania danych mapwych, węższym zakresie tematycznym pzyskiwanych infrmacji, przenśne urządzenia mbilne z najppularniejszym na rynku systemem Andrid będą najlepszym rzwiązaniem. Firmy kperujące z Navig w bszarze dstarczania danych mapwych będą mgły sprstać 9

10 wymgm psiadania kreślneg sprzętu w dpwiedniej liczbie urządzeń, gdyż nie będą t wymagania niszwe. 1.8 Mbilny mduł pzyskiwania infrmacji terenwych Zakres funkcjnalny: mżliwść pbierania nline (w pstaci elektrnicznych zleceń) z serwera Navig zadekretwanych przez Dyrektra Map Cyfrwych zakresów prac d wyknania. Zlecenia będą zawierały kreślne meta infrmacje dtyczące bszaru, tematyki, czasu, terminów, itp. Mżliwść wysyłania nline na serwer Navig zebranych infrmacji mapwych w pstaci zebranych raprtów. Każda dana mapwa zawiera szereg meta infrmacji (kreślanych autmatycznie i przez peratra zbierająceg dane) ułatwiających jej późniejsza bróbkę przez Wniskdawcę. Mżliwść pdczytywania nline (w trakcie lub przed wyknywaniem prac terenwych) danych mapwych Navig, bwiązujących aktualnie w celu prównywana ich z rzeczywistą sytuacją terenwą i nanszeniem ewentualnych zmian. Mżliwść pdczytywania innych pdkładów mapwych czy zdjęć ltniczych lub satelitarnych za pmcą standardu udstępniania map WMS (Web Map Service). Dane mapwe Navig mgą być pdczytywane również lkalnie z plików (wersja ffline). Mżliwść zdefiniwania w menu aplikacji (i zleceniu z Navig) jakie elementy mapy będą pdlegały pracm zbierania danych. Tylk te elementy będą wówczas wyświetlane w pdkładzie, pcjach menu dtyczące innych elementów mapy, nie będą wyświetlane (aby uczynić interfejs przejrzystszym). Mżliwść pbierania z serwerów Navig aktualnej bazy słwnikwej - tzn. listy wszystkich mżliwych atrybutów i ich wartści dla każdeg rdzaju elementu zbieranych danych mapwych (pbierane na starcie, lub na życzenie peratra). Użytkwnik wyknujący aktualizację będzie miał jedynie wybór z picklisty dpwiednieg atrybutu dla daneg aktualizwaneg elementu mapweg. mżliwść autmatycznej aktualizacji samej aplikacji, gdy na serwerze Navig jest jej nwsza wersja. Menu aplikacji będzie zawierać c najmniej pcje: wejścia/ wyjścia z aplikacji, dczytu zleceń, zapisu zebranych raprtów, pdczytywania pdkładów mapwych (Navig, WMS), definiwania raprtu zbieranych danych (bszar pracwania, data, zakres tematyczny, nwe elementy wybierane z menu wraz z kreśleniem standardwych atrybutów (definiwanych przedział w przez Navig w celu usystematyzwania zbieranych danych), każdy raprt będzie miał przypisane autmatycznie unikalne ID, dczytu nwej listy atrybutów jakimi mgą być pisywane zbierane dane mapwe. 10

11 Pbieranie aktualizacji samej aplikacji d zbierania danych mapwych. Ustawienia dtyczące aplikacji, zakresu zbieranych danych, infrmacji peratrze, itp. Włączenia/wyłączenia zapisu lgów GPS, Pakiet pdstawwych narzędzi jak przesuwanie mapy, pwiększanie/zmniejszanie widku mapy, włączanie/wyłączanie pszczególnych elementów mapy, linijka, selektr pjedynczy, selektr bszarwy, Mżliwść cfnięcia kreślnej liczby peracji dtyczy ryswania dwlnych krzywych na mapie Mżliwść etykietwania pszczególnych elementów mapy. zbieranie lgów z trasy wraz z infrmacjami dtyczącymi czasu, prędkści i parametrów drgi pisywanych przez peratra. Mżliwść nanszenia przez Operatra kmentarzy: dźwiękwych/głswych, piswych (text), szkiców na mapie (ryswanie dwlnych krzywych), kreślanie stpnia pewnści, dkładnści zebranych infrmacji, wstawianie biektów z datą ich rzeczywisteg ddania d użytku, zaznaczania hiptetycznych rzwiązań. Opcje zliczania statystyk i zbirczych raprtów dnśnie zbieranych danych. Mduły kmunikacji z Navig w trakcie prac dtyczących zbierania danych. (tzw pwiadmienia, które mgą być generwane w bie strny), Mduł pwinien umżliwiać selekcję raprtów na: zawierające zmianę gemetrii/nwą gemetrię elementu mapweg, zawierające jedynie zmianę atrybutu/atrybutów elementu mapweg. 1.9 Internetwy Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych ma pełnić funkcję serwera kmunikacyjneg zarówn z mbilnymi aplikacjami d zbierania danych mapwych, jak i kmunikacji z serwerem bazdanwym zasbów mapwych Wniskdawcy. W zakresie kmunikacji z aplikacjami mbilnymi mduł będzie realizwał funkcje: Udstępniania najnwszej wersji aplikacji mbilnych d pbrania bądź autmatycznej aktualizacji z pzimu tych aplikacji. Udstępniania d pbrania przez aplikację najnwszych tabeli słwnikwych definiujących zakres mżliwych atrybutów d pisywania każdeg rdzaju pzyskiwanych danych mapwych), Udstępniana części zasbów mapwych, mających pełnić rle pdkładów, na których nanszne aktualizwane dane. 11

12 Udstępniania kreślnym Kperantm zdefiniwanych dla nich zakresów prac zbierania danych mapwych. Zbierania z aplikacji mbilnych raprtów aktualizacyjnych (nwe dane) jak i raprtów i statystyk zbirczych d daneg Operatra. Generwanie pwiadmień d kreślneg Kperanta lub wręcz peratra, który zbiera dane w danych reginie i czasie. Odbieranie takich pwiadmień d Operatrów. W zakresie definiwania prac, słwników i bróbki danych mduł będzie realizwał funkcje: Interfejs d umieszczania na serwerze nwych plików aplikacji mbilnych i pwiadamiania mżliwści jej aktualizacji. Interfejs d definiwania słwników atrybutów piswych dla pszczególnych kategrii danych mapwych. Interfejs d ddawania niektórych zasbów pdkładów mapwych dla Kperanta lub peratra z zawężeniem zakresu (terytrialneg, czasweg, tematyczneg) ich użytkwania. Interfejs d definiwania zakresu prac (terytrialnie, czasw, przedmitw) dla pszczególnych Kperantów. Interfejs d zbierania raprtów aktualizacyjnych, ich analizy, łączenia w większe grupy i rdzaje danych, weryfikacji jakściwej i ilściwej, zatwierdzania danych d włączenia d zasbu bazdanweg Wniskdawcy. Interfejs d pbierania statystyk i raprtów zbirczych, weryfikacji, pdliczania wyknanych prac dla celów statystycznych jak i wyceny. Interfejs d wysyłania i dbierania pwiadmień d/d Operatrów i Kperantów. Interfejs d kńcweg nadpisania zatwierdznych danych mapwych na serwerze bazdanwym Navig. W zakresie kmunikacji z serwerem bazdanwym Navig mduł będzie realizwał funkcje: nadpisywania zatwierdznych nwych danych mapwych na serwerze mapwym wraz ddatkwymi meta infrmacjami dtyczącymi czasu, miejsca, pdmitu, itp ich pzyskiwania. 12

13 1.10 Mduł bazdanwy Relacyjna baza danych (serwer bazdanwy) ma stanwić rzwinięcie istniejącej bazy danych mapwych. Umżliwi płączenie pdzielnych bszarami pwiatów elementów mapwych w jedną spójną bazę. W związku z tym, że becnie dane mapwe firmy Navig przechwywane są jak gebaza persnalna zarządzana pprzez narzędzie desktpwe ArcMap (dstawca ESRI) lgicznym wydaje się wykrzystanie ArcGIS Server a jak narzędzia umżliwiająceg dstęp d danych zgrmadznych na serwerze i funkcji GIS zarówn całemu przedsiębirstwu jak i zewnętrznym pdwyknawcm. Równcześnie firma rzważa parciu prgramwania serwerweg OpenSurcwe narzędzie PstGIS, zakupując wznwienia prgramwania ArcDesktp na kmputerach peratrów map. W ramach budwy mdułu należy wyróżnić następujące zadania d wyknania: mergwanie (łączenie) i migracja bazy danych, analiza, update i unifikacja elementów mapwych i ich atrybutów, prgramwanie narzędzi weryfikujących pprawnść aktualizwanej bazy danych w parciu becnie wykrzystywane standardy i narzędzia Internetwy Mduł udstępniania danych mapwych Mduł udstępniania danych mapwych ma pełnić funkcje kmunikacji między firmą Navig a klientami bizneswymi w zakresie udstępniania nwych wersji prgramwania raz danych mapwych według dpwiednieg cyklu aktualizacji dla każdeg klienta. W zakresie przygtwywania aktualizacji dla klientów mduł będzie spełniał funkcje: Wgrywania na serwer zaktualizwanej wersji prgramwania dla klienta według infrmacji prdukcie jaki psiada klient. Infrmwania klienta wystawieniu nwej wersji aktualizacji przez wysłanie wiadmści . Pbierania najnwszej wersji prgramwania raz dwóch pprzednich wersji archiwalnych. W zakresie wystawiania zaktualizwanych danych mapwych raz prduktów Navig mduł będzie psiadał: Interfejs ddawania aktualizacji danych mapwych i prduktów wspólnych dla grupy klientów. Interfejs ddawania aktualizacji danych mapwych i prduktów dedykwanych dla wybranych klientów. Interfejs pbierania aktualizacji. 13

14 1.12 Internetwy Mduł d zgłaszania uwag d Klientów i Dstawców Mduł zgłaszania błędów dtyczących danych mapwych raz prduktów ma pełnić funkcje kmunikacyjne między firmą Navig a klientami krzystającymi z danych mapwych raz prduktów Navig. W zakresie kmunikacji klientów z firmą Navig dtyczącej zgłaszania uwag dtyczących danych mapwych mduł będzie realizwał funkcje: Ddawania uwag dtyczących knkretnych lkalizacji z pdziałem na rdzaje raz typy zgłszeń. Przeglądania listy statusów zgłszeń uwag dtyczących mapy. Aktualizwania statusów wyknania (lub drzucenia) zmian zaprpnwanych przez klientów. Kmentwania zgłszeń, dzięki czemu będzie dstępne archiwum kmentarzy dtyczące współpracy między klientem a Navig w ramach zgłszenia. W zakresie definiwania błędów, uwag i prpzycji zmian w danych mapwych mduł będzie psiadał: Interfejs ddawania nwych zgłszeń składający się z mapy raz frmularzy zawierających uszczegółwine infrmacje zgłszeniu wraz z mżliwścią załączenia plików. Interfejs d definiwania słwników atrybutów piswych dla pszczególnych rdzaj i typów błędów danych mapwych. Interfejs d przeglądania listy zgłszeń i statusu ich realizacji. Interfejs d kmunikacji między Navig i klientem. W zakresie definiwania błędów, uwag i prpzycji zmian dtyczących prduktów Navig mduł będzie realizwał funkcje: Ddawania uwag dtyczących knkretnych prduktów. Przeglądania listy dstępnych dla klienta prduktów (niektóre prdukty są spersnalizwane pd wymagania wybranych klientów Navig). Aktualizwania statusów wyknania (lub drzucenia) zmian zaprpnwanych przez klientów. Kmentwania zgłszeń, dzięki czemu będzie dstępne archiwum kmentarzy dtyczące współpracy między klientem a Navig w ramach zgłszenia. 14

15 1.13 Internetwy Mduł Administracyjny Systemu Najbardziej skmplikwany mduł, zaprjektwany, sknfigurwany i zaprgramwany pd specyfikę firmy. Stanwi mduł nadrzędny sprawujący kntrlę nad: mechanizmami twrzenia indywidualnych knt dla każdeg klienta biznesweg (z rzdzieleniemna pszczególne sby, uprawnine d dstępu), pracwnika Navig, Z lecenibircy (z rzdzieleniem na pszczególne sby uprawnine d dstępu); nadawanie każdemu kntu zakresu współpracy, uprawnień, ram czaswych, wskaźników ilściwych i ilściwych; rejestrwanie ptwierdzenia wyknania zaplanwanych czynnści wraz z ew. kmunikacją mailwą z użytkwnikiem, zwalnianie mżliwści realizacji prcesów zależnych d tych już wyknanych i zakńcznych. system przypminania i pwiadmień kniecznści pdejmwania czynnści związanych z uzupełnianiem, pprawianie czy dstarczaniem danych, system rejestracji kmentarzy d zdarzenia bu strn; zapisywałby pełną i szczegółwą histrię zdarzeń i prcesów. Zaimplementwanie elektrnicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT jest rzwiązaniem innwacyjnym w tej branży i pzwli jeszcze bardziej autmatyzwać przepływy danych raz w znacznym zakresie wyeliminuje tradycyjny bieg dkumentów. Pzwli t jeszcze na włączenie firmy d międzynardwej rdziny firm wyższej kulturze biznesu i kmunikacji. Zintegrwany system mdułów prcesów charakteryzuje zaleta jaką jest autmatyzacja, a tym samym ptymalizacja zachdzących prcesów bizneswych. Wyski stpień niezawdnści i bezpieczeństwa systemu B2B minimalizuje d zera mżliwść awarii, a tym samym przerwania prcesów B2B i przestju firmy i jej kperantów częst kara za późnienia jest bardz wyska i stanwi zagrżenie kntynuwania współpracy. Przyspieszenie i uniezależnienie prcesów d człwieka pzwala szybciej pdejmwać decyzje, jest kluczwą sprawą w dzisiejszych czasach i pzwala pszerzać sieć kperantów bez twrzenia przerstu persnalneg, który jest największym ksztem firm. Pzwala również w nwy bardziej efektywny spsób spjrzeć na transakcje d tej pry niepłacalne lub niskiej marżwści. Niniejszy prjekt ma realizwać następujące cele nadrzędne w firmie: Autmatyzacja przepływu danych w dtychczaswej współpracy i rganizacji firmy, infrmacje przesyłane są tradycyjnymi kanałami: faks, telefn, , pczta, sptkanie. Są t pwlne, kszttwórcze metdy kmunikacji wyskiej absrpcji ludzkiej pracy, a c najgrsze generujące infrmację w frmie niebrabialnej, nie nadającej się d razu d bróbki i współdzielenia. 15

16 Prpnwane przez nas d wdrżenia rzwiązania infrmatyczne w pstaci innwacyjneg systemu B2B rzwiąże te prblemy umżliwiając wszystkim, każdej prze i z każdeg miejsca niegraniczny dstęp d danych ujednlicnym frmacie i strukturze, Skrócenie czasu wszystkich prcesów pprzez wyeliminwanie tradycyjnych metd kmunikacji, ingerencji człwieka, a przede wszystkim pwlnych prcedur partych na ręcznym wypełnianiu papierwych dkumentów. Eliminację zbędnych prcesów nwa rganizacja wyeliminuje pewne czynnści w biegu dkumentów, gdyż zstanie z nich wyeliminwany człwiek, a zstaną wyknane przez system w tle lub też zastąpią je inne, Większe bezpieczeństw danych tradycyjne metdy transferu danych raz spsób ich przechwywania nie zabezpieczają danych przed kradzieżą, niepwłanym dstępem lub też zdarzeniami lswymi. Dpier nwczesna platfrma sftwarwa parta na szyfrwaniu i systemach zabezpieczeń w płączeniu z nwczesną centralną platfrmą sprzętwą, z najwyższym standardem zabezpieczeń w pełnym zakresie daje gwarancję bezpieczeństwa danych firm i ich partnerów. Nwe efektywniejsze prcedury rganizacyjne rzprszenie pszczególnych prcesów zarządczych i administracyjnych partnerów, sprawia, że cdzienna praca wyknywana jest wg własnych prcedur i kmplikuje wspólne relacje i uniemżliwia efektywną współpracę. Innwacyjny system B2B wprwadzi nwą rganizację, parametryzując i ujednlicając pszczególne prcesy na każdym etapie kntaktów bizneswych zachdzących pmiędzy firmami, Obniżenie ksztów administracyjn-biurwych nwy system eliminując w większści przypadków papierwe dkumenty raz tradycyjne spsby kmunikacji drastycznie zmniejszy wydatki na materiały biurwe, pmieszczenia d archiwizacji dkumentów, na sby d wypełniania i bróbki stsu tradycyjnych dkumentów raz bniży rachunki za telefny, fax, przesyłki pcztwe etc. Wzrst brtów i rentwnści sprzedaży usprawnienie i ujednlicenie systemu całej sieci kperantów umżliwi pszerzenie ferty prduktwej, zwiększenie efektywnści sprzedaży raz dalszy rzwój w parciu nwe prdukty i nwych partnerów bizneswych. Przy nwym systemie płacalne dla firmy będą transakcje pmijane, jak realizacja małych zamówień i dmówienia. Zwiększenie knkurencyjnści i eliminacja zagrżeń kmplekswy innwacyjny system zarządczy pzwli wyprzedzić knkurencję, pprzez lepszą efektywnść prcesów bizneswych, wyższe standardy pracy wewnątrz i na zewnątrz raz szybszą i pełniejszą analizę prcesów bizneswych pzwalającą przewidzieć zagrżenia i szanse, przez c firma ma mżliwść eliminacji tych pierwszych i wykrzystania tych drugich. 16

17 Uzyskanie wystandaryzwaneg i jednznaczneg kanału kmunikacji - wdrżenie elektrnicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT pzwli na wyeliminwanie w praktyce pmyłek i błędów w kmunikatach, dkumentach i wiadmściach wymienianych z partnerami i związanych, z tym ksztów raz usprawni dalszą integrację z innymi partnerami. Nwczesny system pracwany na ptrzeby teg prjektu zaspki wszystkie zdiagnzwane ptrzeby zarówn Wniskdawcy jak i partnerów graniczając kszty i pdnsząc rentwnść działań bizneswych, c dprwadzi d zwrtu nakładów raz dalszeg dynamiczneg rzwju całej grupy kperantów. 17

18 2 Prawa autrskie d przedmitu ferty Oferent jest nazywany niżej Wyknawcą 1 Wyknawca świadcza, iż Przedmit Oferty będą stanwiły dpwiedni ryginalny utwór alb prgram kmputerwy w rzumieniu ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych pdlegające chrnie prawn-autrskiej na pdstawie przepisów tej ustawy. 2 Wyknawca świadcza pnadt, że na pdstawie art. 8 lub art. 12 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych alb na pdstawie umów zawartych z sbami uprawninymi, przysługują mu bądź przysługiwać mu będą w dniu przeniesienia na Zamawiająceg praw autrskich d Przedmitu Oferty wszelkie prawa majątkwe, w szczególnści autrskie prawa majątkwe, d Przedmitu Oferty dstarczaneg Zamawiającemu (Przedmit Oferty jest zwany dalej łącznie Utwrami ), na plach eksplatacji pzwalających na prawidłwe wyknanie umwy zawartej z Zamawiającym. 3 Wyknawca gwarantuje, że wszelkie Utwry pwstałe w wyknaniu lub w związku z wyknaniem umwy, c d których Wyknawca przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, będą, w chwili przeniesienia tych praw, wlne d wad prawnych. 4 Wyknawca: 4.1 zezwala na niewskazywanie swjeg imienia i nazwiska przy krzystaniu z Utwrów, c d których przensi prawa majątkwe autrskie na Zamawiająceg przy czym zezwlenie t dtyczy tak krzystania przez Zamawiająceg jak i przez sby trzecie (tj. Zamawiający ma praw g udzielić dwlnej sbie trzeciej lub przenieść na nią t praw); 4.2 udziela zezwlenia na sprządzanie, krzystanie raz rzprządzanie utwrami zależnymi w stsunku d Utwrów, c d których przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, przy czym zezwlenie t dtyczy tak Zamawiająceg jak i sób trzecich (tj. Zamawiający ma praw g udzielić dwlnej sbie trzeciej lub przenieść na nią t praw). 5 Pnadt, w przypadku nabycia przedmitwych praw d Utwrów d sób trzecich, Wyknawca zapewnia że sby te udzieliły zezwleń, których mwa w ust.4.1 pwyżej z prawem udzielania takich, dalszych, zezwleń sbm trzecim. 6 Wyknawca świadcza także, że: 6.1 Utwry nie są lub dpwiedni najpóźniej w dniu przeniesienia praw majątkwych 18

19 6.2 autrskich d nich na Zamawiająceg nie będą w żaden spsób graniczne na rzecz sób trzecich lub w inny spsób krzystanie z nich lub rzprządzanie nimi nie będzie graniczne; 6.3 Utwry pwstałe w wyknaniu lub w związku z wyknaniem niniejszej umwy, c d których Wyknawca przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, będą wyknane przy użyciu materiałów własnych, t jest c d których Wyknawca psiada majątkwe prawa autrskie lub jest uprawniny d krzystania na innej pdstawie. 7 Wyknawca udziela Zamawiającemu niegraniczneg w czasie i miejscu raz niedwłalneg a także niegasnąceg na wypadek śmierci pełnmcnictwa d wyknywania w jeg imieniu autrskich praw sbistych d Utwrów, c d których przenszne są na Zamawiająceg prawa autrskie z prawem udzielania dalszeg pełnmcnictwa w tym zakresie sbm trzecim, na które przeniesie n majątkwe prawa autrskie lub udzieli im licencji. Pełnmcnictw, którym mwa w niniejszym ustępie bejmuje również zgdę na wyknywanie autrskich praw sbistych w zakresie wprwadzania zmian w Utwrach raz twrzenia ich pracwań (utwrów zależnych) raz praw d złżenia świadczenia zezwleniu na sprządzanie, rzprządzanie i krzystanie z tych pracwań. Przedmitwe pełnmcnictw jest udzielane bez kniecznści składania ddatkwych świadczeń, w chwili przedstawienia Utwru lub jeg części d dbiru Zamawiająceg. 8 Wyknawca, z dniem przedstawienia Utwru lub jeg części d dbiru Zamawiająceg przensi na Zamawiająceg, bezwarunkw i niezwłcznie, wszelkie prawa majątkwe d teg Utwru jak całści, jak i pszczególnych jeg części, w tym majątkwe prawa autrskie na plach eksplatacji znanych w chwili teg przeniesienia, w szczególnści zaś na plach eksplatacji kreślnych w art. 50 raz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych. 9 Pla eksplatacji kreślne w ust.8 in fine niniejszeg paragrafu bejmują w szczególnści: wpisanie d pamięci kmputera; udstępnienie za pśrednictwem sieci kmputerwych, w tym Internetu, Intranetu i Extranetu; utrwalanie i zwielkrtnianie za pmcą zapisu magnetyczneg, zapisu elektrniczneg, zapisu cyfrweg lub jakąklwiek inną techniką; krzystanie ze zwielkrtninych egzemplarzy; publiczne wyknanie lub wyknywanie; wystawienie, wyświetlenie, dtwrzenie, a także publiczne udstępnienie całści lub części w taki spsób, aby każdy mógł mieć d nieg dstęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wyłączne używanie i wykrzystywanie we wszelkiej działalnści Zamawiająceg lub sób trzecich, w tym marketingwej i 19

20 10 reklamwej; nadawanie za pmcą wizji przewdwej, bezprzewdwej raz za pśrednictwem satelity; wprwadzanie d brtu, użyczanie lub najem ryginału lub egzemplarzy kpii; wydawanie i rzpwszechnianie; dtwarzanie i reemitwanie; użyczanie lub najem ryginałów raz innych egzemplarzy; tłumaczenie, przystswywanie, zmiany układu lub wprwadzanie jakichklwiek innych zmian. 11 W wypadku ujawnienia nweg pla eksplatacji, nieznaneg w dniu przenszenia na Zamawiająceg przedmitwych praw majątkwych autrskich, mająceg znaczenie dla Zamawiająceg, Strny zmienią niniejszą umwę, ddając pstanwienie, na mcy któreg Wyknawca przeniesie na Zamawiająceg przedmitwe prawa także na tym wskazanym przez Zamawiająceg plu eksplatacji, za uzgdniną między Strnami kwtę w wyskści 1,00 (słwnie: jeden) złtych brutt. 12 Zamawiający ma praw wprwadzania zmian w Utwrach i ich dwlnej mdyfikacji według własneg uznania. Wyknawca niniejszym udziela niedwłalneg zezwlenia na krzystanie i rzprządzanie przez Zamawiająceg z pracwań Utwrów w szczególnści tłumaczenia, przeróbki, adaptacji i innych stanwiących przedmit drębneg prawa autrskieg. Wyknawca jedncześnie przensi na Zamawiająceg praw d udzielania zezwleń na mdyfikwanie, krzystanie i rzprządzanie przez inne pdmity z pracwań Utwrów pzwalając także na przeniesienie tych uprawnień na sby trzecie. 13 Wyknawca zbwiązuje się d pwstrzymywania się d wyknywania w stsunku d Zamawiająceg raz d sób trzecich autrskich praw sbistych d Utwrów kreślnych w niniejszym paragrafie, c d których przensi na Zamawiająceg autrskie prawa majątkwe raz zbwiązuje się uzyskać identyczne zbwiązania innych twórców tych Utwrów (jeżeli tacy będą np. pdwyknawców Wyknawcy). 14 Zamawiający zapłaci Wyknawcy wynagrdzenie za przeniesienie przedmitwych praw zgdnie z pstanwieniami umwy zawartej w wyniku złżenia ferty. Wynagrdzenie t bejmuje wszystkie pla eksplatacji kreślne w niniejszej umwie, na których prawa są przenszne. Wraz z przeniesieniem autrskich praw majątkwych i w ramach wynagrdzenia, którym mwa w zdaniu pprzedzającym, przenszne jest również praw własnści d egzemplarza nśnika na którym dstarczn Utwór/ry. 15 Wyknawca wyda Zamawiającemu Kdy Źródłwe niezwłcznie p przeniesieniu na Zamawiająceg przedmitwych praw. Wyknawca gwarantuje dstarczenie pełnych Kdów Źródłwych jakści pwszechnie przyjętej w branży IT. 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cprdip.pl Warszawa: Rezerwacja i zakup raz dstarczanie biletów na przewzy pasażerskie na rzecz Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Organizacja Plenerwej Imprezy Festyn Ludwy Z Klbergiem p Gminie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stawymilickie.pl Milicz: DOSTAWA KOMPUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO PRACY BIUROWEJ. Numer pstępwania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Knkurs pd nazwą WYPRAWA W NIEZNANE Z EDEM STAFFORDEM (zwany dalej Knkursem ) rganizwany jest przez Discvery Plska Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo