1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie systemu pzyskiwania i dystrybucji map cyfrwych Przedmit przetargu Szczegółwy pis Etapów zamówienia Charakterystyka twrzneg rzwiązania B2B Zastswana technlgia infrmatyczna Obsługiwane prcesy bizneswe Twrzne składniki Infrmatyczne Aplikacja mbilna Mbilny mduł pzyskiwania infrmacji terenwych Internetwy Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych Mduł bazdanwy Internetwy Mduł udstępniania danych mapwych Internetwy Mduł d zgłaszania uwag d Klientów i Dstawców Internetwy Mduł Administracyjny Systemu Prawa autrskie d przedmitu ferty Wyknanie systemu pzyskiwania i dystrybucji map cyfrwych 1

2 1.1 Przedmit przetargu System składa się z następujących składwych wzajemnie współpracujących ze sbą: Identyfikacja i rerganizacja prcesów Zamawiająceg, aplikacja mbilna (windws XP ) d pzyskiwania danych mapwych w terenie, aplikacja mbilna (Andrid) d pzyskiwania danych mapwych w terenie, Internetwy mduł grmadzeni danych mapwych, baza danych mapwych ferenta (pełna struktura d zapisu grmadznych jak i edytwanych w siedzibie zamawiająceg, raz udstępnianych danych przestrzennych). Internetwy mduł udstępniania danych mapwych, Internetwy mduł zgłaszania uwag i zamówień, Internetwy mduł Administracyjny (Zarządczy) całeg systemu, Wyknanie dkumentacji technicznej i funkcjnalnej, Prmcja i Szklenia dal pracwników Navig. 1.2 Szczegółwy pis Etapów zamówienia Prjektu realizwany w strukturach Wniskdawcy będzie plegał na zbudwaniu i wdrżeniu innwacyjneg systemu B2B d bsługi prcesów bizneswych realizwanych przez Navig i jeg Partnerów: pdmitów pzyskujących dane mapwe. Kncepcja prjektu pwstała w dpwiedzi na zidentyfikwane prblemy w realizacji prcesów bizneswych pmiędzy Wniskdawcą a Partnerami, mające swe źródł w występującej becnie nadmiernej czas- i pracchłnnści. Przyczynkiem d realizacji przedsięwzięcia są także wyskie i stale rsnące kszty bsługi tychże prcesów. Brak stswnych narzędzi infrmatycznych zmusza Wniskdawcę d angażwania craz większych zasbów rzeczwych i sbwych d realizacji tych prcesów, c z klei prwadzi d braku spójnści i pprawnści przetwarzanych danych i infrmacji bizneswych, a w knsekwencji naraża Wniskdawcę na pnszenie ddatkwych ksztów raz zamyka niejednkrtnie szansę dalszeg dynamiczneg rzwju. W becnym mdelu techniczn-rganizacyjnym przedsiębirstwa, sprawne realizwanie szeregu złżnych prcesów zachdzących przy cdziennej wymianie infrmacji bizneswych z Partnerami w czasie rzeczywistym staje się niemalże niewyknalne i rzutuje na płynnść rganizacyjną firmy. Przeprwadzna przez zespół Wniskdawcy przedprjektwa analiza prcesów bizneswych pmiędzy Partnerami wykazały, że żadna gtwa usługa i prdukt nie spełnia wymagań stawianych integracji i autmatyzacji prcesów. Ze względu na spre dświadczenie i slidne przygtwanie d realizacji prjektu Wniskdawca psiada dkładną rientację na rynku dstawców systemów infrmatycznych. Ptencjał zaangażwanych wyknawców musi gwarantwać umiejętnść przeciwdziałania ryzykm pjawiającym się w teg typu pracach prgramistycznych, takich 2

3 jak zagrżenia terminweg wyknania zlecenia lub kniecznść przeprwadzenia ddatkwych prób lub testów przed dbirem daneg elementu prjektu lub pszczególnych kmpnentów systemu B2B. Wdrżenie systemu B2B w Navig pzwli w dużym stpniu zmienić tradycyjny, angażujący duże zasby persnalne, mdel wymiany infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg Partnerami i zastąpić innwacyjnym, bardz funkcjnalnym rzwiązaniem w pstaci elektrnicznej platfrmy wymiany danych bizneswych między współpracującymi przedsiębirstwami. W ramach przedmitweg przedsięwzięcia dzięki zastswaniu innwacyjneg systemu infrmatyczneg wdrżny zstanie Zintegrwany System infrmatyczny Wymiany Danych Mapwych, który bejmie swim działaniem i zestandaryzuje cały prces aktualizacji danych mapwych raz pzwalający na autmatyzację przepływu infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg kluczwymi Partnerami bizneswymi, pprzez jej usprawnienie uprządkwanie, znaczne przyspieszenie i bniżenie ksztów. System infrmatyczny, który pwstanie na ptrzeby Navig będzie zbudwany z platfrmy webwej z umieszcznymi na niej mdułami d autmatyzacji prcesów B2B. Zstanie n zintegrwany z systemami IT Partnerów birących udział w prjekcie na zasadzie cienkieg klienta, czyli pprzez zapewnienie Partnerm mżliwści dstępu d wdrażanej platfrmy z wykrzystaniem psiadanych przez Partnerów kmputerów i prgramwania. Zakres rzeczwy przedmitwej inwestycji bejmuje przede wszystkim zakup wartści niematerialnych i prawnych, które dprwadzą d pwstania innwacyjneg systemu elektrnicznej współpracy B2B. Prace infrmatyczne zstaną zlecne firmm zewnętrznym wybranym na drdze prcedury fertwej, specjalizującym się w pracwywaniu kmplekswych rzwiązań infrmatycznych dla biznesu. Inwestycja pwinna zstać przeprwadzna w czterech etapach, których czas trwania i nakład prac zstały zaplanwane w spsób ptymalny z uwagi na cele prjektu i jeg kńcwy sukces. ETAP I (d ) Etap 1 ptrwa kł 4 miesięcy. W jeg ramach Wniskdawca zleci firmie zewnętrznej przygtwanie identyfikacji i rerganizacji prcesów B2B pd kątem wdrżenia raz ulepszenia spsbu funkcjnwania firmy w celu dkładneg zbadania stanu funkcjnaln-rganizacyjneg całeg przedsiębirstwa, udkumentwania wszystkich zachdzących w przedsiębirstwie prcesów bizneswych pd kątem ich usprawnienia i zautmatyzwania dzięki zmapwaniu ich w pszczególne bszary pracwywaneg prgramwania. Klejnym elementem realizacji pierwszeg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania mdułu bazdanweg przechwująceg archiwalne dane klientów i ich dane mapwe. W ramach etapu 1 stwrzny zstanie także mduł administracyjny systemu Internetweg. Będzie t narzędzie nadzrcze, integrujące funkcjnalnść pzstałych mdułów funkcjnalnych. Zawierać będzie także funkcjnalnść zakładania knt, lgwania, ustalania uprawnień. ETAP II ( ) 3

4 W drugim etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie rzbudwany klejne mduły funkcjnalne niezbędne d bieżącej działalnści Wniskdawcy. W ramach etapu specjalistyczna firma zewnętrzna zbuduje mbilny mduł realizujący prcesy pzyskania infrmacji terenwych w technlgii WinXP. Klejnym elementem realizacji drugieg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania internetweg mdułu zgłaszania uwag. ETAP III ( ) W trzecim etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie uzupełniny dwa mduły funkcjnalne niezbędne d bieżącej działalnści Wniskdawcy. W ramach etapu specjalistyczna firma zewnętrzna zbuduje mbilny mduł realizujący prcesy pzyskiwania infrmacji terenwych w standardzie Andrid. Drugim elementem realizacji niniejszeg etapu prjektu będzie zlecenie zewnętrznemu wyknawcy pracwania mdułu realizująceg prcesy grmadzenia danych mapwych d klientów i partnerów prjektu. ETAP IV ( ) W czwartym etapie przedsięwzięcia, system B2B zstanie ukńczny i w całści uruchminy ze wszystkimi mdułami funkcjnalnymi. W ramach statnieg etapu specjalistyczna firma zewnętrzna uzupełni system B2B internetwy mduł realizujący udstępniania danych mapwych d klientów i partnerów prjektu. Pnadt przygtwana zstanie dkumentacja funkcjnalna systemu dla użytkwnika i administratra, niezbędnej d dalszej bsługi i rzwju systemu. W ramach IV etapu przeprwadzne zstaną również specjalistyczne szklenie skierwane d pracwników firmy Navig krzystających z systemu B2B. Szklenie zstanie przeprwadzne p pracwaniu platfrmy B2B i będzie dtyczył zasad jej funkcjnwania, mówienia pszczególnych mdułów i funkcjnalnści. Dzięki wdrżeniu innwacyjneg zarówn dla Wniskdawcy, jak i dla jeg Partnerów systemu mżliwe będzie rzwinięcie i zptymalizwanie współpracy, na nwym, niesiągalnym dtychczas pzimie, głównie pprzez bniżenie jej ksztów i usprawnienie rganizacyjne. Nwe rzwiązanie infrmatyczne umżliwi zautmatyzwanie kmunikacji bizneswej w zdecydwany spsób usprawniając wymianę danych i infrmacji pmiędzy Partnerami, a także ptymalizację efektywneg zarządzania infrmacjami. W jej wyniku w znaczny spsób pszerzne zstanie spektrum liczby i jakści usług z ferty Wniskdawcy, a pśredni także jeg Partnerów. 1.3 Charakterystyka twrzneg rzwiązania B2B Isttą prjektu jest rzbudwanie istniejąceg systemu infrmatyczneg firmy Navig system B2B w celu autmatyzacji przepływu infrmacji pmiędzy Wniskdawcą i jeg partnerami bizneswymi. Wdrżenie systemu B2B ma umżliwić bsługę wspólnych prcesów zewnętrznych pmiędzy partnerami współpracującymi pdmitami. P zakńczeniu prjektu prcesy pmiędzy współpracującymi przedsiębirstwami będą realizwane w frmie elektrnicznej zastępując becnie stswane tradycyjne czaschłnne 4

5 metdy. Takie rzwiązanie pzwli znacznie skrócić czas wymiany infrmacji wewnętrznej, który becnie jest niewystarczając szybki, raz dprwadzi d bniżenia ksztów pracwniczych. Obecne czynnści związane z realizwaniem tych prcesów przez nas wskazanych angażują znaczące zasby czaswe persnelu Navig i Partnerów, barczne są wyskimi ksztami przechwywania, dstępu i przesyłania d becnej dkumentacji. Pza tym angażują ne w znacznym stpniu zasby ludzkie, rzeczwe i finanswe, które z pwdzeniem i duż efektywniej byłyby mżliwe d wprwadzenia na innych plach. W związku z pwyższymi ptrzebami firma Navig utwrzy Zintegrwany System infrmatyczny Wymiany Danych Bizneswych, który bejmie swim działaniem i zestandaryzuje cały prces wymieninych pniżej isttnych aspektów pracy firmy. Stwrzna platfrma webwa B2B jest nwczesnym narzędziem płącznym z systemem infrmatycznym Wniskdawcy stanwiącym kanał wymiany infrmacji bizneswych pmiędzy Wniskdawcą, a jeg partnerami. Zbudwanie platfrmy znacząc usprawni i przebuduje wyknywany dtychczas w tradycyjny spsób prcesy: 1. Pzyskiwania danych mapwych d dstawców, z którymi firma stale kperuje w bszarze rzwju i aktualizacji danych mapwych, 2. Prcesu łączenia trzymanych danych d różnych pdmitów zewnętrznych i kmórek wewnętrznych firmy ze sbą, a p prcesie weryfikacji i kntrli z aktualną bazą danych mapwych firmy. 3. Przekazywaniu uzupełninych danych mapwych dbircm bizneswym. Prces ten dtyczy przekazywania zarówn pierwtnych danych mapwych jak i dstarczania cyklicznych aktualizacji tychże treści, 4. Zgłaszania przez klientów bizneswych i dstawców bizneswych firmy, błędów, zmian, zaptrzebwania na uszczegółwienie treści mapwych w knkretnych bszarach w rzumieniu gegraficznym i tematycznym. Dzięki wykrzystaniu innwacyjnych technlgii umżliwiających dstęp d platfrmy webwej B2B z dwlneg kmputera pdłączneg d sieci Internet lub urządzenia mbilneg bsługująceg system WinX lub andrid, będzie na spełniała funkcję medium w prcesie kmunikacji pmiędzy Wniskdawcą, a partnerami zastępując kmunikację sbistą, telefniczną, fakswą i papierwą, przez c znacznie bniży kszty peracyjne Wniskdawcy. Zmiana taka w zdecydwanie pzytywny spsób wpłynie na relacje Wniskdawcy z jeg partnerami i pprawiając tym samym wizerunek sameg przedsiębirstwa. Dzięki zestandaryzwaniu, ujednliceniu, zautmatyzwaniu prcesów B2B Wniskdawca uzyska: ujednlicenie treści mapwych pzyskiwanych d różnych kperantów; znaczące przyspieszenie prcesu pzyskiwania danych, wydawania danych, trzymywania infrmacji niedstatkach danych mapwych; 5

6 zautmatyzwanie prcesu pzyskiwania, weryfikacji, wydawania danych mapwych raz prcesu zgłaszania i analizy niedstatków map zgłaszanych d Navig wpływające na zmniejszenie zaangażwania czynnika ludzkieg w ten prces; bieżącą i histryczną kntrlę nad wydawanymi zleceniami pzyskiwania danych, zbwiązaniami wbec klientów; większe parametry piswe pzyskiwanych danych pprawiające prces ich weryfikacji i histrii zmian; Obniżenie ksztów pzyskiwania danych, weryfikacji, włączania, wydawania danych mapwych, a także prcesu analizy zgłszeń dt. niedstatków danych w knkretnych bszarach; usprawnienie spsbu przechwywania danych aktualnych wraz z psiadaniem szczegółwej jednlitej histrii zmian; zwiększenie pewnści przeprwadzania transakcji; przypminanie kniecznści dknywania pszczególnych czynnści. 1.4 Zastswana technlgia infrmatyczna Prjektwany system B2B będzie wykrzystywał następujące platfrmy infrmatyczne: SERWER WWW APACHE Apache jest najszerzej stswanym serwerem HTTP przy realizacji prjektów związanych z prgramwaniem webwym. W płączeniu z interpreterem języka skryptweg PHP i bazą danych MySQL lub PstgreSQL stanwi jedną z najczęściej wykrzystywanych platfrm systemwych dla dynamicznych serwisów WWW. Jeg niewątpliwą zaletą jest niezwykła stabilnść raz stsunkw małe wymagania sprzętwe. Ważnym elementem jest niezawdnść i bardz duże bezpieczeństw pracy. Język prgramwania - PHP PHP t biektwy, skryptwy język prgramwania zaprjektwany d generwania systemów internetwych pracujących w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stswanym językiem d budwania różnrdnych rzwiązań e- cmmerce. Nie psiada graniczeń jeśli chdzi platfrmy systemwe. Psiada natmiast prstą, czytelną składnię, jest szybki i niesamwicie wydajny, wśród specjalistów uchdzi za rzwiązanie niezawdne. Język prgramwania - HTML5 HTML5 jest rzwinięciem języka HTML4 służąceg d twrzenia strn i serwisów internetwych. W przedmitwym systemie w HTML5 zstaną wyknane także narzędzia d wizualizacji aktualnej mapy. Navig na urządzeniach mbilnych raz w internetwym mdule zgłaszania błędów na mapie. 6

7 Baza PstgreSQL z mdułem PstGIS lub zbliżne rzwiązania alternatywne PstgreSQL jest jednym z trzech najppularniejszych wln dstępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Zawiera mduł d przechwywania danych przestrzennych PstGIS. Język prgramwania C++ Język prgramwania gólneg przeznaczenia umżliwiający budwanie składni w parciu paradygmaty strukturalne, biektwe bądź generyczne. Zawiera lbrzymi zbiór gólndstępnych biblitek d wykrzystania w pisaniu aplikacji. Maszyna wirtualna - Dalvik Maszyna wirtualna, przeznaczna na platfrmę Andrid Zstała zaprjektwana w taki spsób, aby był mżliwe jej wydajne działanie na platfrmach wypsażnych w wlne prcesry raz małą pamięć na przykład urządzenia mbilne. Nie jest maszyna wirtualna Javy gdyż używa własneg kdu bajtweg. (za:wikipedia.pl 1.5 Obsługiwane prcesy bizneswe Scharakteryzwane pwyżej rzwiązania infrmatyczne w pstaci systemu B2B pzwlą na wdrżenie szeregu prcesów bizneswych, za które w chwili becnej Wniskdawca w przumieniu z Partnerami swjeg prjektu uznał: 1. Nwe pdejście d realizacji zamówień i pzyskiwania infrmacji terenwych Niniejszy prces bizneswy będzie mżliwy d zrealizwania przez Wniskdawcę wraz z jeg partnerami bizneswymi dzięki wdrżeniu dwóch nwych mdułów platfrmy B2B w pstaci mbilneg mdułu pzyskiwania infrmacji terenwych raz internetweg mdułu d grmadzenia pzyskanych danych mapwych. Obecnie psiadany przez Wniskdawcę system infrmatyczny pzwala jedynie ręcznie grmadzić isttne dane terenwe służące ujednliceniu treści mapwych pzyskiwanych d różnych kperantów bizneswych. Nwe funkcje B2B dprwadzą d autmatyzacji i rzbudwania zunifikwanej bazy danych raz umżliwią realizwanie teg prcesu w spsób w pełni zdigitalizwany pprzez rejestrwanie śladu GPS i uzupełnianiu treści mapwych pzyskiwanych bezpśredni w terenie przez partnerów w kreślny, usystematyzwany spsób (wedle jednej spójnej struktury zapisu, ujednlicnych nazw, parametrów, itp), w bszarach zlecanych przez Wniskdawcę. Jedncześnie aplikacja mbilna zawierająca mduł transmisji zebranych infrmacji na serwery Navig, wpierałaby prces sprządzania kreślnych statystyk i raprtów z analizwanych prac raz definiwanie zleceń pracy raz uniwersalnych dla wszystkich słwników atrybutów zbieranych danych. 2. Zarządzanie realizacją zamówień w parciu pzyskaną bazę danych Niniejszy prces bizneswy będzie mżliwy d zrealizwania przez Wniskdawcę wraz z jeg partnerami bizneswymi dzięki wdrżeniu dwóch nwych mdułów platfrmy B2B 7

8 w pstaci mdułu bazdanweg raz internetweg mdułu udstępniania danych mapwych. Wdrżenie systemu B2B, zapewni pracwnikm Wniskdawcy szybki dstęp d wydajneg systemu bazdanweg, któreg zadaniem byłby przechwywanie dtychczaswych danych mapwych, zapisywanie nw pbranych danych z uwzględnieniem histrii zmian i atrybutów stanów aktualnści pszczególnych części danych. Jedncześnie baza danych zstałaby stwrzna w nwej, lepszej strukturze, która zawierałaby ptymalny pdział na pszczególne kategrie danych. Stanwiąc ddzielne części treści mapwych, uwzględniałyby wzajemne pwiązanie między kategriami. Pzwli t na bezpśredni/internetwy spsób kmunikacji pmiędzy Mdułem Bazdanwym Systemu, a Odbircami Bizneswymi firmy Navig. Mduł w swich zamierzeniach będzie realizwał ustandaryzwaną ścieżkę jednczesneg pwiadamiania wszystkich klientów dstępnści nwych danych i umżliwienie im (wszystkim jedncześnie) pbierania treści, dla nich przygtwanych. Dtychczas firma klejn, ręcznie realizwała teg typu zbwiązania. Mduł pzwalałby definiwać zakres tematyczny i przedział czaswy udstępniania danych mapwych klientwi, eliminwał d zera pmyłki związane z niezaplanwanym późnieniem wysłania infrmacji d klienta. Pzwalałby również na dntwanie pbrania danych przez klienta. 3. Prces bsługi reklamacji i zgłaszanych uwag d klientów bizneswych Niniejszy prces bizneswy będzie bezpśredni realizwany przez internetwy mduł d zgłaszania uwag d klientów bizneswych, który jest składnikiem całeg systemu dpwiadająceg za kmunikację Klientów Bizneswych z Navig Sp. z.. w celu zgłaszania uwag i błędów, ubytków, nadinterpretacji, zaptrzebwania i planów inwestycyjnych, które pwinny znaleźć się na mapach. Mduł składałby się z systemu wielu indywidualnych knt, z których zbircz (z pdziałem na klientów) spływałyby w jednlitej pstaci wszystkie zgłszenia dt. niedstatków. Zebrane infrmacje pdlegałyby weryfikacji w celu: ewentualneg drzuceniu uwagi, włączenia uwagi d zasbu mapweg; zlecenia weryfikacji terenwej; przyjęciu zamówienia d realizacji czy zleceniu firmie zewnętrznej prcesu uzupełnienia danych mapwych w bszarze, na który jest szczególne zaptrzebwanie ze strny Klienta(ów). 4. Zarządzanie całą warstwą infrmacyjną systemu wraz prirytetyzacją wiadmści i alertów W chwili becnej zarządzanie warstwą infrmacyjną Systemu Wymiany Danych Mapwych dbywa się w spsób niezautmatyzwany i mżliwy jest jedynie d przeprwadzenia z siedziby Wniskdawcy. Mduł administracyjny byłby platfrmą d spójneg dstępu d innych Mdułów Systemu z dwlneg miejsca. 8

9 Jest t mduł nadrzędny sprawujący kntrlę zarządczą nad wszystkimi pzstałymi mdułami Systemu. Krdynuje ich prace, sprawdza zależnści prcesów, knt użytkwników, uprawnień, zbwiązań, wydajnści, realizacji zamierznych zleceń i prac wewnętrznych, jak również pwiadamia prirytetach i alertach. Z prawidłwe funkcjnwanie niniejszeg prcesu biznesweg dpwiedzialny będzie internetwy mduł administracyjny systemu. 1.6 Twrzne składniki Infrmatyczne Cały Zintegrwany Infrmatyczny System Wymiany Danych Mapwych ma ujednlicać w spsób spójny w firmie cały prces pzyskiwania map, przetwarzania ich, knwersji i udstępniania klientm. Pzwalałby im samym spójnie dnsić się d jakści tych danych i przyjmwać zamówienia. System ma prządkwać prcesy firmy, jasn rzgraniczając, prcesy zamówień, zleceń, uwag, ptrzeb, zapytań w ramach całej struktury klientów i zlecenibirców, a także ddzielnie dla każdeg z nich (a nawet ich pszczególnych działów w firmach). Platfrma zawierać będzie także zaawanswany system raprtwy. Dla każdeg użytkwnika będą przypisane uprawnienia i histria jeg aktywnści w systemie w każdym z bszarów jeg funkcjnwania (nawet w skrajnych przypadkach gdyby jeden z naszych Dstawców danych mapwych był jedncześnie i Klientem innych bszarów bazy). Szerkie Prace związane z nwą, wydajniejszą strukturą danych mapwych w firmie, wymagają zakupu bardziej zaawanswaneg technlgicznie prgramwania d bróbki danych mapwych. Będzie n zainstalwane na kmputerach pracwników Navig (w siedzibie spółki). Wprwadzenie systemu B2B dprwadzi d bniżenia ksztów i wzrstu przychdów wszystkich firm krzystających z systemu, zwłaszcza że w nwej rganizacji współpraca na pzimie zasbów będzie dbywać się w sytemie24h/7d. 1.7 Aplikacja mbilna Aplikacja mbilna będzie narzędziem d zbierania i weryfikwania danych mapwych w terenie. Prgram będzie pracwał na urządzeniach przenśnych z systemem WindwsXP (lub nwszym) raz na urządzeniach mbilnych z systemem Andrid. Opracwanie prduktu na 2 różne platfrmy pzwli w pełni wykrzystać zaptrzebwanie na różneg rdzaju prace terenwe dtyczące zbierania map. W przypadku bardziej szczegółwych pracwań terenwych, niezbędne jest wykrzystanie laptpów z pdłącznym mdułem GPS, większym ekranem i mcą bliczeniwą prcesrów. W przy pracach dtyczących weryfikacji i uzupełniania danych mapwych, węższym zakresie tematycznym pzyskiwanych infrmacji, przenśne urządzenia mbilne z najppularniejszym na rynku systemem Andrid będą najlepszym rzwiązaniem. Firmy kperujące z Navig w bszarze dstarczania danych mapwych będą mgły sprstać 9

10 wymgm psiadania kreślneg sprzętu w dpwiedniej liczbie urządzeń, gdyż nie będą t wymagania niszwe. 1.8 Mbilny mduł pzyskiwania infrmacji terenwych Zakres funkcjnalny: mżliwść pbierania nline (w pstaci elektrnicznych zleceń) z serwera Navig zadekretwanych przez Dyrektra Map Cyfrwych zakresów prac d wyknania. Zlecenia będą zawierały kreślne meta infrmacje dtyczące bszaru, tematyki, czasu, terminów, itp. Mżliwść wysyłania nline na serwer Navig zebranych infrmacji mapwych w pstaci zebranych raprtów. Każda dana mapwa zawiera szereg meta infrmacji (kreślanych autmatycznie i przez peratra zbierająceg dane) ułatwiających jej późniejsza bróbkę przez Wniskdawcę. Mżliwść pdczytywania nline (w trakcie lub przed wyknywaniem prac terenwych) danych mapwych Navig, bwiązujących aktualnie w celu prównywana ich z rzeczywistą sytuacją terenwą i nanszeniem ewentualnych zmian. Mżliwść pdczytywania innych pdkładów mapwych czy zdjęć ltniczych lub satelitarnych za pmcą standardu udstępniania map WMS (Web Map Service). Dane mapwe Navig mgą być pdczytywane również lkalnie z plików (wersja ffline). Mżliwść zdefiniwania w menu aplikacji (i zleceniu z Navig) jakie elementy mapy będą pdlegały pracm zbierania danych. Tylk te elementy będą wówczas wyświetlane w pdkładzie, pcjach menu dtyczące innych elementów mapy, nie będą wyświetlane (aby uczynić interfejs przejrzystszym). Mżliwść pbierania z serwerów Navig aktualnej bazy słwnikwej - tzn. listy wszystkich mżliwych atrybutów i ich wartści dla każdeg rdzaju elementu zbieranych danych mapwych (pbierane na starcie, lub na życzenie peratra). Użytkwnik wyknujący aktualizację będzie miał jedynie wybór z picklisty dpwiednieg atrybutu dla daneg aktualizwaneg elementu mapweg. mżliwść autmatycznej aktualizacji samej aplikacji, gdy na serwerze Navig jest jej nwsza wersja. Menu aplikacji będzie zawierać c najmniej pcje: wejścia/ wyjścia z aplikacji, dczytu zleceń, zapisu zebranych raprtów, pdczytywania pdkładów mapwych (Navig, WMS), definiwania raprtu zbieranych danych (bszar pracwania, data, zakres tematyczny, nwe elementy wybierane z menu wraz z kreśleniem standardwych atrybutów (definiwanych przedział w przez Navig w celu usystematyzwania zbieranych danych), każdy raprt będzie miał przypisane autmatycznie unikalne ID, dczytu nwej listy atrybutów jakimi mgą być pisywane zbierane dane mapwe. 10

11 Pbieranie aktualizacji samej aplikacji d zbierania danych mapwych. Ustawienia dtyczące aplikacji, zakresu zbieranych danych, infrmacji peratrze, itp. Włączenia/wyłączenia zapisu lgów GPS, Pakiet pdstawwych narzędzi jak przesuwanie mapy, pwiększanie/zmniejszanie widku mapy, włączanie/wyłączanie pszczególnych elementów mapy, linijka, selektr pjedynczy, selektr bszarwy, Mżliwść cfnięcia kreślnej liczby peracji dtyczy ryswania dwlnych krzywych na mapie Mżliwść etykietwania pszczególnych elementów mapy. zbieranie lgów z trasy wraz z infrmacjami dtyczącymi czasu, prędkści i parametrów drgi pisywanych przez peratra. Mżliwść nanszenia przez Operatra kmentarzy: dźwiękwych/głswych, piswych (text), szkiców na mapie (ryswanie dwlnych krzywych), kreślanie stpnia pewnści, dkładnści zebranych infrmacji, wstawianie biektów z datą ich rzeczywisteg ddania d użytku, zaznaczania hiptetycznych rzwiązań. Opcje zliczania statystyk i zbirczych raprtów dnśnie zbieranych danych. Mduły kmunikacji z Navig w trakcie prac dtyczących zbierania danych. (tzw pwiadmienia, które mgą być generwane w bie strny), Mduł pwinien umżliwiać selekcję raprtów na: zawierające zmianę gemetrii/nwą gemetrię elementu mapweg, zawierające jedynie zmianę atrybutu/atrybutów elementu mapweg. 1.9 Internetwy Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych Mduł d grmadzenia pzyskanych danych mapwych ma pełnić funkcję serwera kmunikacyjneg zarówn z mbilnymi aplikacjami d zbierania danych mapwych, jak i kmunikacji z serwerem bazdanwym zasbów mapwych Wniskdawcy. W zakresie kmunikacji z aplikacjami mbilnymi mduł będzie realizwał funkcje: Udstępniania najnwszej wersji aplikacji mbilnych d pbrania bądź autmatycznej aktualizacji z pzimu tych aplikacji. Udstępniania d pbrania przez aplikację najnwszych tabeli słwnikwych definiujących zakres mżliwych atrybutów d pisywania każdeg rdzaju pzyskiwanych danych mapwych), Udstępniana części zasbów mapwych, mających pełnić rle pdkładów, na których nanszne aktualizwane dane. 11

12 Udstępniania kreślnym Kperantm zdefiniwanych dla nich zakresów prac zbierania danych mapwych. Zbierania z aplikacji mbilnych raprtów aktualizacyjnych (nwe dane) jak i raprtów i statystyk zbirczych d daneg Operatra. Generwanie pwiadmień d kreślneg Kperanta lub wręcz peratra, który zbiera dane w danych reginie i czasie. Odbieranie takich pwiadmień d Operatrów. W zakresie definiwania prac, słwników i bróbki danych mduł będzie realizwał funkcje: Interfejs d umieszczania na serwerze nwych plików aplikacji mbilnych i pwiadamiania mżliwści jej aktualizacji. Interfejs d definiwania słwników atrybutów piswych dla pszczególnych kategrii danych mapwych. Interfejs d ddawania niektórych zasbów pdkładów mapwych dla Kperanta lub peratra z zawężeniem zakresu (terytrialneg, czasweg, tematyczneg) ich użytkwania. Interfejs d definiwania zakresu prac (terytrialnie, czasw, przedmitw) dla pszczególnych Kperantów. Interfejs d zbierania raprtów aktualizacyjnych, ich analizy, łączenia w większe grupy i rdzaje danych, weryfikacji jakściwej i ilściwej, zatwierdzania danych d włączenia d zasbu bazdanweg Wniskdawcy. Interfejs d pbierania statystyk i raprtów zbirczych, weryfikacji, pdliczania wyknanych prac dla celów statystycznych jak i wyceny. Interfejs d wysyłania i dbierania pwiadmień d/d Operatrów i Kperantów. Interfejs d kńcweg nadpisania zatwierdznych danych mapwych na serwerze bazdanwym Navig. W zakresie kmunikacji z serwerem bazdanwym Navig mduł będzie realizwał funkcje: nadpisywania zatwierdznych nwych danych mapwych na serwerze mapwym wraz ddatkwymi meta infrmacjami dtyczącymi czasu, miejsca, pdmitu, itp ich pzyskiwania. 12

13 1.10 Mduł bazdanwy Relacyjna baza danych (serwer bazdanwy) ma stanwić rzwinięcie istniejącej bazy danych mapwych. Umżliwi płączenie pdzielnych bszarami pwiatów elementów mapwych w jedną spójną bazę. W związku z tym, że becnie dane mapwe firmy Navig przechwywane są jak gebaza persnalna zarządzana pprzez narzędzie desktpwe ArcMap (dstawca ESRI) lgicznym wydaje się wykrzystanie ArcGIS Server a jak narzędzia umżliwiająceg dstęp d danych zgrmadznych na serwerze i funkcji GIS zarówn całemu przedsiębirstwu jak i zewnętrznym pdwyknawcm. Równcześnie firma rzważa parciu prgramwania serwerweg OpenSurcwe narzędzie PstGIS, zakupując wznwienia prgramwania ArcDesktp na kmputerach peratrów map. W ramach budwy mdułu należy wyróżnić następujące zadania d wyknania: mergwanie (łączenie) i migracja bazy danych, analiza, update i unifikacja elementów mapwych i ich atrybutów, prgramwanie narzędzi weryfikujących pprawnść aktualizwanej bazy danych w parciu becnie wykrzystywane standardy i narzędzia Internetwy Mduł udstępniania danych mapwych Mduł udstępniania danych mapwych ma pełnić funkcje kmunikacji między firmą Navig a klientami bizneswymi w zakresie udstępniania nwych wersji prgramwania raz danych mapwych według dpwiednieg cyklu aktualizacji dla każdeg klienta. W zakresie przygtwywania aktualizacji dla klientów mduł będzie spełniał funkcje: Wgrywania na serwer zaktualizwanej wersji prgramwania dla klienta według infrmacji prdukcie jaki psiada klient. Infrmwania klienta wystawieniu nwej wersji aktualizacji przez wysłanie wiadmści . Pbierania najnwszej wersji prgramwania raz dwóch pprzednich wersji archiwalnych. W zakresie wystawiania zaktualizwanych danych mapwych raz prduktów Navig mduł będzie psiadał: Interfejs ddawania aktualizacji danych mapwych i prduktów wspólnych dla grupy klientów. Interfejs ddawania aktualizacji danych mapwych i prduktów dedykwanych dla wybranych klientów. Interfejs pbierania aktualizacji. 13

14 1.12 Internetwy Mduł d zgłaszania uwag d Klientów i Dstawców Mduł zgłaszania błędów dtyczących danych mapwych raz prduktów ma pełnić funkcje kmunikacyjne między firmą Navig a klientami krzystającymi z danych mapwych raz prduktów Navig. W zakresie kmunikacji klientów z firmą Navig dtyczącej zgłaszania uwag dtyczących danych mapwych mduł będzie realizwał funkcje: Ddawania uwag dtyczących knkretnych lkalizacji z pdziałem na rdzaje raz typy zgłszeń. Przeglądania listy statusów zgłszeń uwag dtyczących mapy. Aktualizwania statusów wyknania (lub drzucenia) zmian zaprpnwanych przez klientów. Kmentwania zgłszeń, dzięki czemu będzie dstępne archiwum kmentarzy dtyczące współpracy między klientem a Navig w ramach zgłszenia. W zakresie definiwania błędów, uwag i prpzycji zmian w danych mapwych mduł będzie psiadał: Interfejs ddawania nwych zgłszeń składający się z mapy raz frmularzy zawierających uszczegółwine infrmacje zgłszeniu wraz z mżliwścią załączenia plików. Interfejs d definiwania słwników atrybutów piswych dla pszczególnych rdzaj i typów błędów danych mapwych. Interfejs d przeglądania listy zgłszeń i statusu ich realizacji. Interfejs d kmunikacji między Navig i klientem. W zakresie definiwania błędów, uwag i prpzycji zmian dtyczących prduktów Navig mduł będzie realizwał funkcje: Ddawania uwag dtyczących knkretnych prduktów. Przeglądania listy dstępnych dla klienta prduktów (niektóre prdukty są spersnalizwane pd wymagania wybranych klientów Navig). Aktualizwania statusów wyknania (lub drzucenia) zmian zaprpnwanych przez klientów. Kmentwania zgłszeń, dzięki czemu będzie dstępne archiwum kmentarzy dtyczące współpracy między klientem a Navig w ramach zgłszenia. 14

15 1.13 Internetwy Mduł Administracyjny Systemu Najbardziej skmplikwany mduł, zaprjektwany, sknfigurwany i zaprgramwany pd specyfikę firmy. Stanwi mduł nadrzędny sprawujący kntrlę nad: mechanizmami twrzenia indywidualnych knt dla każdeg klienta biznesweg (z rzdzieleniemna pszczególne sby, uprawnine d dstępu), pracwnika Navig, Z lecenibircy (z rzdzieleniem na pszczególne sby uprawnine d dstępu); nadawanie każdemu kntu zakresu współpracy, uprawnień, ram czaswych, wskaźników ilściwych i ilściwych; rejestrwanie ptwierdzenia wyknania zaplanwanych czynnści wraz z ew. kmunikacją mailwą z użytkwnikiem, zwalnianie mżliwści realizacji prcesów zależnych d tych już wyknanych i zakńcznych. system przypminania i pwiadmień kniecznści pdejmwania czynnści związanych z uzupełnianiem, pprawianie czy dstarczaniem danych, system rejestracji kmentarzy d zdarzenia bu strn; zapisywałby pełną i szczegółwą histrię zdarzeń i prcesów. Zaimplementwanie elektrnicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT jest rzwiązaniem innwacyjnym w tej branży i pzwli jeszcze bardziej autmatyzwać przepływy danych raz w znacznym zakresie wyeliminuje tradycyjny bieg dkumentów. Pzwli t jeszcze na włączenie firmy d międzynardwej rdziny firm wyższej kulturze biznesu i kmunikacji. Zintegrwany system mdułów prcesów charakteryzuje zaleta jaką jest autmatyzacja, a tym samym ptymalizacja zachdzących prcesów bizneswych. Wyski stpień niezawdnści i bezpieczeństwa systemu B2B minimalizuje d zera mżliwść awarii, a tym samym przerwania prcesów B2B i przestju firmy i jej kperantów częst kara za późnienia jest bardz wyska i stanwi zagrżenie kntynuwania współpracy. Przyspieszenie i uniezależnienie prcesów d człwieka pzwala szybciej pdejmwać decyzje, jest kluczwą sprawą w dzisiejszych czasach i pzwala pszerzać sieć kperantów bez twrzenia przerstu persnalneg, który jest największym ksztem firm. Pzwala również w nwy bardziej efektywny spsób spjrzeć na transakcje d tej pry niepłacalne lub niskiej marżwści. Niniejszy prjekt ma realizwać następujące cele nadrzędne w firmie: Autmatyzacja przepływu danych w dtychczaswej współpracy i rganizacji firmy, infrmacje przesyłane są tradycyjnymi kanałami: faks, telefn, , pczta, sptkanie. Są t pwlne, kszttwórcze metdy kmunikacji wyskiej absrpcji ludzkiej pracy, a c najgrsze generujące infrmację w frmie niebrabialnej, nie nadającej się d razu d bróbki i współdzielenia. 15

16 Prpnwane przez nas d wdrżenia rzwiązania infrmatyczne w pstaci innwacyjneg systemu B2B rzwiąże te prblemy umżliwiając wszystkim, każdej prze i z każdeg miejsca niegraniczny dstęp d danych ujednlicnym frmacie i strukturze, Skrócenie czasu wszystkich prcesów pprzez wyeliminwanie tradycyjnych metd kmunikacji, ingerencji człwieka, a przede wszystkim pwlnych prcedur partych na ręcznym wypełnianiu papierwych dkumentów. Eliminację zbędnych prcesów nwa rganizacja wyeliminuje pewne czynnści w biegu dkumentów, gdyż zstanie z nich wyeliminwany człwiek, a zstaną wyknane przez system w tle lub też zastąpią je inne, Większe bezpieczeństw danych tradycyjne metdy transferu danych raz spsób ich przechwywania nie zabezpieczają danych przed kradzieżą, niepwłanym dstępem lub też zdarzeniami lswymi. Dpier nwczesna platfrma sftwarwa parta na szyfrwaniu i systemach zabezpieczeń w płączeniu z nwczesną centralną platfrmą sprzętwą, z najwyższym standardem zabezpieczeń w pełnym zakresie daje gwarancję bezpieczeństwa danych firm i ich partnerów. Nwe efektywniejsze prcedury rganizacyjne rzprszenie pszczególnych prcesów zarządczych i administracyjnych partnerów, sprawia, że cdzienna praca wyknywana jest wg własnych prcedur i kmplikuje wspólne relacje i uniemżliwia efektywną współpracę. Innwacyjny system B2B wprwadzi nwą rganizację, parametryzując i ujednlicając pszczególne prcesy na każdym etapie kntaktów bizneswych zachdzących pmiędzy firmami, Obniżenie ksztów administracyjn-biurwych nwy system eliminując w większści przypadków papierwe dkumenty raz tradycyjne spsby kmunikacji drastycznie zmniejszy wydatki na materiały biurwe, pmieszczenia d archiwizacji dkumentów, na sby d wypełniania i bróbki stsu tradycyjnych dkumentów raz bniży rachunki za telefny, fax, przesyłki pcztwe etc. Wzrst brtów i rentwnści sprzedaży usprawnienie i ujednlicenie systemu całej sieci kperantów umżliwi pszerzenie ferty prduktwej, zwiększenie efektywnści sprzedaży raz dalszy rzwój w parciu nwe prdukty i nwych partnerów bizneswych. Przy nwym systemie płacalne dla firmy będą transakcje pmijane, jak realizacja małych zamówień i dmówienia. Zwiększenie knkurencyjnści i eliminacja zagrżeń kmplekswy innwacyjny system zarządczy pzwli wyprzedzić knkurencję, pprzez lepszą efektywnść prcesów bizneswych, wyższe standardy pracy wewnątrz i na zewnątrz raz szybszą i pełniejszą analizę prcesów bizneswych pzwalającą przewidzieć zagrżenia i szanse, przez c firma ma mżliwść eliminacji tych pierwszych i wykrzystania tych drugich. 16

17 Uzyskanie wystandaryzwaneg i jednznaczneg kanału kmunikacji - wdrżenie elektrnicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT pzwli na wyeliminwanie w praktyce pmyłek i błędów w kmunikatach, dkumentach i wiadmściach wymienianych z partnerami i związanych, z tym ksztów raz usprawni dalszą integrację z innymi partnerami. Nwczesny system pracwany na ptrzeby teg prjektu zaspki wszystkie zdiagnzwane ptrzeby zarówn Wniskdawcy jak i partnerów graniczając kszty i pdnsząc rentwnść działań bizneswych, c dprwadzi d zwrtu nakładów raz dalszeg dynamiczneg rzwju całej grupy kperantów. 17

18 2 Prawa autrskie d przedmitu ferty Oferent jest nazywany niżej Wyknawcą 1 Wyknawca świadcza, iż Przedmit Oferty będą stanwiły dpwiedni ryginalny utwór alb prgram kmputerwy w rzumieniu ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych pdlegające chrnie prawn-autrskiej na pdstawie przepisów tej ustawy. 2 Wyknawca świadcza pnadt, że na pdstawie art. 8 lub art. 12 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych alb na pdstawie umów zawartych z sbami uprawninymi, przysługują mu bądź przysługiwać mu będą w dniu przeniesienia na Zamawiająceg praw autrskich d Przedmitu Oferty wszelkie prawa majątkwe, w szczególnści autrskie prawa majątkwe, d Przedmitu Oferty dstarczaneg Zamawiającemu (Przedmit Oferty jest zwany dalej łącznie Utwrami ), na plach eksplatacji pzwalających na prawidłwe wyknanie umwy zawartej z Zamawiającym. 3 Wyknawca gwarantuje, że wszelkie Utwry pwstałe w wyknaniu lub w związku z wyknaniem umwy, c d których Wyknawca przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, będą, w chwili przeniesienia tych praw, wlne d wad prawnych. 4 Wyknawca: 4.1 zezwala na niewskazywanie swjeg imienia i nazwiska przy krzystaniu z Utwrów, c d których przensi prawa majątkwe autrskie na Zamawiająceg przy czym zezwlenie t dtyczy tak krzystania przez Zamawiająceg jak i przez sby trzecie (tj. Zamawiający ma praw g udzielić dwlnej sbie trzeciej lub przenieść na nią t praw); 4.2 udziela zezwlenia na sprządzanie, krzystanie raz rzprządzanie utwrami zależnymi w stsunku d Utwrów, c d których przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, przy czym zezwlenie t dtyczy tak Zamawiająceg jak i sób trzecich (tj. Zamawiający ma praw g udzielić dwlnej sbie trzeciej lub przenieść na nią t praw). 5 Pnadt, w przypadku nabycia przedmitwych praw d Utwrów d sób trzecich, Wyknawca zapewnia że sby te udzieliły zezwleń, których mwa w ust.4.1 pwyżej z prawem udzielania takich, dalszych, zezwleń sbm trzecim. 6 Wyknawca świadcza także, że: 6.1 Utwry nie są lub dpwiedni najpóźniej w dniu przeniesienia praw majątkwych 18

19 6.2 autrskich d nich na Zamawiająceg nie będą w żaden spsób graniczne na rzecz sób trzecich lub w inny spsób krzystanie z nich lub rzprządzanie nimi nie będzie graniczne; 6.3 Utwry pwstałe w wyknaniu lub w związku z wyknaniem niniejszej umwy, c d których Wyknawca przensi na Zamawiająceg prawa majątkwe autrskie, będą wyknane przy użyciu materiałów własnych, t jest c d których Wyknawca psiada majątkwe prawa autrskie lub jest uprawniny d krzystania na innej pdstawie. 7 Wyknawca udziela Zamawiającemu niegraniczneg w czasie i miejscu raz niedwłalneg a także niegasnąceg na wypadek śmierci pełnmcnictwa d wyknywania w jeg imieniu autrskich praw sbistych d Utwrów, c d których przenszne są na Zamawiająceg prawa autrskie z prawem udzielania dalszeg pełnmcnictwa w tym zakresie sbm trzecim, na które przeniesie n majątkwe prawa autrskie lub udzieli im licencji. Pełnmcnictw, którym mwa w niniejszym ustępie bejmuje również zgdę na wyknywanie autrskich praw sbistych w zakresie wprwadzania zmian w Utwrach raz twrzenia ich pracwań (utwrów zależnych) raz praw d złżenia świadczenia zezwleniu na sprządzanie, rzprządzanie i krzystanie z tych pracwań. Przedmitwe pełnmcnictw jest udzielane bez kniecznści składania ddatkwych świadczeń, w chwili przedstawienia Utwru lub jeg części d dbiru Zamawiająceg. 8 Wyknawca, z dniem przedstawienia Utwru lub jeg części d dbiru Zamawiająceg przensi na Zamawiająceg, bezwarunkw i niezwłcznie, wszelkie prawa majątkwe d teg Utwru jak całści, jak i pszczególnych jeg części, w tym majątkwe prawa autrskie na plach eksplatacji znanych w chwili teg przeniesienia, w szczególnści zaś na plach eksplatacji kreślnych w art. 50 raz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 luteg 1994 r. prawie autrskim i prawach pkrewnych. 9 Pla eksplatacji kreślne w ust.8 in fine niniejszeg paragrafu bejmują w szczególnści: wpisanie d pamięci kmputera; udstępnienie za pśrednictwem sieci kmputerwych, w tym Internetu, Intranetu i Extranetu; utrwalanie i zwielkrtnianie za pmcą zapisu magnetyczneg, zapisu elektrniczneg, zapisu cyfrweg lub jakąklwiek inną techniką; krzystanie ze zwielkrtninych egzemplarzy; publiczne wyknanie lub wyknywanie; wystawienie, wyświetlenie, dtwrzenie, a także publiczne udstępnienie całści lub części w taki spsób, aby każdy mógł mieć d nieg dstęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wyłączne używanie i wykrzystywanie we wszelkiej działalnści Zamawiająceg lub sób trzecich, w tym marketingwej i 19

20 10 reklamwej; nadawanie za pmcą wizji przewdwej, bezprzewdwej raz za pśrednictwem satelity; wprwadzanie d brtu, użyczanie lub najem ryginału lub egzemplarzy kpii; wydawanie i rzpwszechnianie; dtwarzanie i reemitwanie; użyczanie lub najem ryginałów raz innych egzemplarzy; tłumaczenie, przystswywanie, zmiany układu lub wprwadzanie jakichklwiek innych zmian. 11 W wypadku ujawnienia nweg pla eksplatacji, nieznaneg w dniu przenszenia na Zamawiająceg przedmitwych praw majątkwych autrskich, mająceg znaczenie dla Zamawiająceg, Strny zmienią niniejszą umwę, ddając pstanwienie, na mcy któreg Wyknawca przeniesie na Zamawiająceg przedmitwe prawa także na tym wskazanym przez Zamawiająceg plu eksplatacji, za uzgdniną między Strnami kwtę w wyskści 1,00 (słwnie: jeden) złtych brutt. 12 Zamawiający ma praw wprwadzania zmian w Utwrach i ich dwlnej mdyfikacji według własneg uznania. Wyknawca niniejszym udziela niedwłalneg zezwlenia na krzystanie i rzprządzanie przez Zamawiająceg z pracwań Utwrów w szczególnści tłumaczenia, przeróbki, adaptacji i innych stanwiących przedmit drębneg prawa autrskieg. Wyknawca jedncześnie przensi na Zamawiająceg praw d udzielania zezwleń na mdyfikwanie, krzystanie i rzprządzanie przez inne pdmity z pracwań Utwrów pzwalając także na przeniesienie tych uprawnień na sby trzecie. 13 Wyknawca zbwiązuje się d pwstrzymywania się d wyknywania w stsunku d Zamawiająceg raz d sób trzecich autrskich praw sbistych d Utwrów kreślnych w niniejszym paragrafie, c d których przensi na Zamawiająceg autrskie prawa majątkwe raz zbwiązuje się uzyskać identyczne zbwiązania innych twórców tych Utwrów (jeżeli tacy będą np. pdwyknawców Wyknawcy). 14 Zamawiający zapłaci Wyknawcy wynagrdzenie za przeniesienie przedmitwych praw zgdnie z pstanwieniami umwy zawartej w wyniku złżenia ferty. Wynagrdzenie t bejmuje wszystkie pla eksplatacji kreślne w niniejszej umwie, na których prawa są przenszne. Wraz z przeniesieniem autrskich praw majątkwych i w ramach wynagrdzenia, którym mwa w zdaniu pprzedzającym, przenszne jest również praw własnści d egzemplarza nśnika na którym dstarczn Utwór/ry. 15 Wyknawca wyda Zamawiającemu Kdy Źródłwe niezwłcznie p przeniesieniu na Zamawiająceg przedmitwych praw. Wyknawca gwarantuje dstarczenie pełnych Kdów Źródłwych jakści pwszechnie przyjętej w branży IT. 20

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo