Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 31a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu Nr 28 Ministra Skarbu państwa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 uchyla się ust. 4; 2) w 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Departament prowadzi rejestr aukcji, który zawiera: ; 3) w 7 uchyla się ust. 3 4; 4) w 8 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) zastrzeżenie, że za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego wskazanego w zaproszeniu. ; 5) w 11 w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) przekazuje drogą elektroniczną na adres zaproszenie z projektem umowy zbycia akcji wraz z tłumaczeniem na język angielski, w celu udostępnienia na stronie podmiotowej biuletynu Informacji publicznej Ministra Skarbu państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu państwa; ; 6) w 11 w ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) przekazuje drogą elektroniczną na adres zaproszenie z projektem umowy zbycia akcji wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, do publikacji na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego, w przypadku aukcji elektronicznej; ; 7) w 11 uchyla się ust. 3; 1) Minister Skarbu państwa kieruje działem administracji rządowej Skarb państwa, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu państwa (Dz. U. poz. 1262). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 589 i 612.

2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2 poz. 12 8) w 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oraz w przypadku braku zgłoszeń, komisja aukcyjna sporządza komunikat zawierający informacje w tym zakresie, a następnie, po akceptacji przez dyrektora departamentu lub zastępcę dyrektora departamentu, przekazuje go drogą elektroniczną na adres do publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. ; 9) w 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zamknięcie aukcji następuje w chwili upływu podstawowego czasu jej trwania pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji zostanie złożone nowe postąpienie aukcja zostaje automatycznie przedłużona. Aukcja kończy się, gdy w ciągu 5 minut nie zostanie złożone żadne postąpienie. ; 10) w 29 uchyla się ust. 5; 11) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 12) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński

3 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 3 poz. 12 WZÓR Załączniki do zarządzenia Nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. (poz. 12) Załącznik Nr 1 Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie zbycia akcji/udziałów * spółki... z siedzibą w... Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych/ na okaziciela serii:,,... * /udziałów* w liczbie... dla jednego nabywcy 1), o wartości nominalnej... złotych każda/każdy *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w... (zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ) i adresem: ul....,..., zarejestrowaną pod numerem KRS..., o Numerze Identyfikacji Podatkowej... zwanej dalej Spółką. Przedmiotem działalności Spółki jest... Cena wywoławcza pakietu... Akcji/Udziałów * wynosi... zł (słownie:...). Cena wywoławcza za jedną Akcję/Udział * wynosi... zł (słownie:...). Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet... Akcji/Udziałów * określa się na... zł (słownie:... ). Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie... minut. Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków * w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów*, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Akcji/ Udziałów *, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej Umową Zbycia Akcji/Udziałów *. *** Zbywca zawiera w zaproszeniu informacje o Spółce, której Akcje/Udziały są zbywane, stanowiące dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji/Udziałów lub wskazanie miejsca i terminu, w których osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą zapoznać się z takimi informacjami. ** Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; 2) REGON; 1) Przez jednego nabywcę rozumie się także konsorcjum złożone z dwóch lub więcej podmiotów.

4 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 4 poz. 12 3) NIP; 4) adres ; 5) adres korespondencyjny; 6) numer telefonu; 7) numer faxu; 8) dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wadium ma zostać zwrócone; 9) dołączony projekt umowy zbycia Akcji/Udziałów *, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia Akcji/Udziałów * ; 10) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna: a) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności, c) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 11) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, b) dane osoby/osób * uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem, c) dane osoby/osób * uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 12) oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji: * a) nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, d) wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, e) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, g) nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej. Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

5 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 5 poz. 12 Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) pokój nr..., w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj do dnia.... Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis: Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji/udziałów * spółki... Nie otwierać Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) w Ministerstwie Skarbu Państwa Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium. Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia. Aukcja odbędzie się w dniu..., o godzinie..., w sali nr... w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6 w Warszawie. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa. Wadium w wysokości... zł (słownie:...) co stanowi...% ceny wywoławczej Akcji/Udziałów * należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w banku......, w terminie do dnia... Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie stawił się na aukcji ustnej, a także żaden z obecnych na aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji zbywca może zażądać dołączenia do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji weksla własnego, opatrzonego klauzulą bez protestu, wystawionego przez podmiot zainteresowany udziałem w aukcji, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością ceny wywoławczej a wniesionym wadium, tytułem kwoty gwarancyjnej należytego wykonania zobowiązania polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy zbycia akcji stanowiących przedmiot aukcji, w przypadku gdy wystawca weksla zaoferuje najwyższą cenę. *** Umowa Zbycia Akcji/Udziałów* zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do... dni(a) od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów *, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr..., prowadzony w banku...

6 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 6 poz. 12 Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie Akcji/Udziałów * wymaga: 1) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców; 2) zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów * pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/ Udziałów * a całkowitą ceny Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów *. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/Udziałów * a całkowitą ceną Akcji/Udziałów *. Umowa Zbycia Akcji/Udziałów * zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Akcje/Udziały * w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów *, o treści określonej w projekcie umowy zbycia Akcji/Udziałów udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. * Niepotrzebne skreślić. ** Zakres udzielanych informacji określa się z uwzględnieniem specyfiki spółki, której akcje/udziały są zbywane oraz ilości zbywanych akcji/udziałów. *** W zależności od potrzeb dokonać stosownej modyfikacji tekstu zaproszenia albo skreślić

7 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 7 poz. 12 Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI/ UDZIAŁÓW*... z siedzibą w... zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana..., zwanym dalej Sprzedawcą a (w przypadku, gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba prawna) *... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w... i adresem: ul....,..., NIP., REGON, kapitał zakładowy w wysokości... (gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka kapitałowa), opłacony w (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka akcyjna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., reprezentowaną przez..., uprawnionego/ych * do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi * załącznik nr 1 do Umowy, zwanym(i)* dalej Kupującym. (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba fizyczna) *... (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul...., PESEL..., NIP..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr...paszportem seria... nr... *, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym(i) * dalej Kupującym. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem... (słownie:...) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela serii:... * o numerach: od... do /udziałów *, o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda/y *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w..., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., zwanej dalej Spółką, z zastrzeżeniem, że... (słownie:...) akcji/udziałów * Spółki o wartości nominalnej... (słownie:...) zło-

8 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 8 poz. 12 tych każdy, stanowiące do...% kapitału zakładowego Spółki zostanie udostępnionych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom Spółki/uprawnionym pracownikom Spółki oraz rolnikom lub rybakom ***. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy; 2. Sprzedawca oświadcza, że, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprzedawane przez niego Akcje/Udziały *, o których mowa w ust. 3, są wolne od jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu lub innych obciążeń oraz nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich; 3. W dniu... w dzienniku..., zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zostało ogłoszone zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ustnej dotyczącej zbycia... (słownie:...) należących do Skarbu Państwa akcji zwykłych imiennych / na okaziciela * serii:..., o numerach od... do.../udziałów*, stanowiących... % kapitału zakładowego Spółki, zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ; 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w następstwie przeprowadzonej aukcji ustnej nr, przedmiotem której było zbycie Akcji/Udziałów*, o którym mowa w ust. 3, w wyniku której, Kupujący zaoferował najwyższą cenę. Strony zgodnie postanawiają co następuje: 1 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Akcje/Udziały *. 2. Cena zbywanej/ego jednej/ego Akcji/Udziału * wynosi... (słownie:... ) złotych, zwaną dalej Ceną Jednej Akcji. 3. Całkowita cena zbycia Akcji/Udziałów * wynosi... (słownie:...) złotych i jest równa iloczynowi Ceny Jednej Akcji/ Udziału * i liczby nabywanych Akcji/Udziałów * przez Kupującego Sprzedawca potwierdza, że Kupujący dokonał zapłaty kwoty określonej w 1 ust. 3, pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium w kwocie... (słownie:...) złotych, tj. kwoty... (słownie:...) przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w... numer Sprzedawca niniejszym potwierdza otrzymanie kwoty stanowiącej całkowitą cenę zbycia Akcji/Udziałów *. 3 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy, poprzez wydanie Kupującemu dokumentu Akcji, co Kupujący potwierdzi poprzez złożenie pisemnego pokwitowania na dokumencie Umowy. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym)* 1. przeniesienie Akcji na Kupującego wymaga złożenia przez Sprzedawcę dyspozycji wydania Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych (zwanym dalej Depozytem ) prowadzonym przez... z siedzibą w..., ul.... (zwanego dalej Depozytariuszem ). 2. Sprzedawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi dyspozycję stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, aby Depozytariusz wydał Kupującemu Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie. 3. Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi pisemne upoważnienie, aby Depozytariusz odebrał w imieniu Kupującego Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie.

9 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 9 poz. 12 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * 1. przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy przez wydanie Kupującemu przez Sprzedawcę dokumentu Akcji oraz złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o przeniesieniu Akcji na Kupującego wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, które stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 2. Odbiór dokumentu Akcji Kupujący potwierdzi poprzez złożenie na dokumencie Umowy pisemnego pokwitowania. 3. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po przeniesieniu Akcji na Kupującego zawiadomi w formie pisemnej zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o wydaniu Akcji Kupującemu, oraz wystąpi z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze akcyjnej Spółki. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym) * 1. przeniesienie na Kupującego Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez z siedzibą w... przy i adresem: ul....,..., zwanym dalej Depozytariuszem, nastąpi zgodnie z art. 339 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 350 Kodeksu cywilnego, poprzez złożenie przez Sprzedawcę, w dniu podpisania Umowy, oświadczenia o przeniesieniu Akcji na Kupującego wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, które stanowi załącznik nr 3 do Umowy, oraz zawiadomienie Depozytariusza przez Sprzedawcę, które stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 2. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po przeniesieniu Akcji na Kupującego zawiadomi o tym fakcie, w formie pisemnej, zarząd Spółki oraz wystąpi z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze akcyjnej Spółki. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są udziały) * 1. Zbycie Udziałów na rzecz Kupującego nastąpi z chwilą podpisania Umowy. Wraz ze zbyciem Udziałów na rzecz Kupującego przechodzą wszelkie wynikające z nich prawa i obowiązki. 2. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po zawarciu Umowy zawiadomi w formie pisemnej zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o zbyciu Udziałów na rzecz Kupującego oraz przedłoży kopię Umowy w celu dokonania odpowiedniego wpisu w księdze udziałów Spółki. 4 *** 1. Kupujący oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy przez Kupującego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek orzeczenia, decyzji, postanowienia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kupujący oświadcza, że nie polegał na wyraźnych lub domniemanych oświadczeniach lub zapewnieniach, wystosowanych lub przekazanych przez Sprzedawcę lub w jego imieniu. 3. Kupujący oświadcza, że w pełni zna stan prawny, majątkowy, finansowy i ekonomiczny Spółki, opiera się przy podejmowaniu decyzji o zakupie Akcji/Udziałów * wyłącznie na posiadanej wiedzy o Spółce. W związku z powyższym Kupujący zrzeka się i zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, które mógłby podnosić w związku z nieujawnieniem istotnych informacji dotyczących sytuacji prawnej, majątkowej, finansowej lub ekonomicznej Spółki. 4. Kupujący zobowiązuje się do nabycia, na warunkach określonych w Umowie, akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/oraz rolników lub rybaków w procesie nieodpłatnego nabycia (zwanych dalej Pozostałymi Akcjami/Udziałami * ) zaoferowanych przez Sprzedawcę w terminie 3 lat od dnia wygaśnięcia praw do nieodpłatnego nabycia, w terminie 60 dni od dnia ich zaoferowania przez Sprzedawcę. 5. Zakup Pozostałych Akcji/Udziałów * zostanie dokonany za cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych Pozostałych Akcji/Udziałów i Ceny Jednej Akcji/Udziału *, indeksowanej średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o... punktów bazowych, tj. o... punkty procentowe, obliczanej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Pozostałych Akcji/ Udziałów *, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy), jednakże nie niższej niż wartość księgowa jednej Akcji/ Udziału * na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego zbycie Pozostałych Akcji/Udziałów *. 6. przeniesienie Pozostałych Akcji/Udziałów * nastąpi na zasadach określonych w 1 3, stosowanych odpowiednio, po zapłacie ceny, o której mowa w ust. 5.

10 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 10 Poz Umowa podlega przepisom prawa polskiego. 2. Koszty podatków i innych opłat związanych z zawarciem i realizacją Umowy ponosi Kupujący Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej (w przypadku gdy przedmiotem zbycia są udziały formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) *, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy. 6. Za zobowiązania wynikające z Umowy, Kupujący ponoszą odpowiedzialność solidarną. * (postanowienie właściwe w przypadku, gdy po stronie Kupującego występuje więcej niż jeden podmiot). 7. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 9. Wszelkie zawiadomienia i korespondencję związaną z Umową należy przekazywać w formie pisemnej osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, na adres: dla Sprzedawcy: dla Kupującego: Ministerstwo Skarbu Państwa... ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa 10. Każda ze Stron pisemnie poinformuje drugą Stronę o zmianie adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji związanej z Umową. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, zawiadomienia i korespondencję wysyłane pod dotychczasowy adres, uważa się za doręczone. Załączniki: 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego albo zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/kserokopia dowodu osobistego oraz ewentualne pełnomocnictwo. 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. 3. Dyspozycja wydania Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela znajdujące się w depozycie Spółki, domu maklerskiego lub innego podmiotu upoważnionego) * /Oświadczenie Sprzedawcy o przeniesieniu Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne) *. 4. Zawiadomienie Depozytariusza o przeniesieniu Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne znajdujące się w depozycie Spółki, domu maklerskiego lub innego podmiotu upoważnionego) *. Podpisano: Sprzedawca: Kupujący: (Podpisy notarialnie poświadczone jeśli przedmiotem Umowy są udziały)* Kwitując równocześnie odbiór odcinków zbiorowych Akcji (w przypadku gdy wydawane są akcje znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * * Niepotrzebne skreślić. ** W przypadku, gdy są to akcje na okaziciela niepotrzebne skreślić. *** W zależności od potrzeb przedmiotowy paragraf zamieścić, zmodyfikować albo skreślić.

11 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 11 Poz. 12 Załącznik Nr 3 do umowy zbycia akcji (dane podmiotu, który przechowuje akcje) DYSPOZYCJA WYDANIA AKCJI Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Skarbu Państwa, w związku z umową zbycia z dnia... roku, której przedmiotem jest.. należących do Skarbu Państwa akcji na okaziciela serii o numerach od.. do.. o wartości nominalnej... zł (słownie:...) każda spółki z siedzibą. ( Akcje ), znajdujących się w depozycie prowadzonym przez. ( Depozytariusz ), składam dyspozycję wydania Akcji na rzecz... ( Kupujący ), do czego niniejszym umocowuję Depozytariusza. Potwierdzeniem wykonania przez Depozytariusza niniejszej dyspozycji, jest wydanie przez Depozytariusza imiennego zaświadczenia depozytowego dla Kupującego, potwierdzającego, że na moment jego wystawienia Kupujący jest właścicielem Akcji (miejscowość i data) Minister Skarbu Państwa

12 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 12 Poz. 12 Załącznik Nr 3 do umowy zbycia akcji... OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AKCJI IMIENNYCH Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Skarbu Państwa, na podstawie art. 339 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przenoszę... akcji imiennych... serii... o numerach: od... do..., o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą z siedzibą w..., wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami na (miejscowość i data) Minister Skarbu Państwa

13 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 13 Poz. 12 Załącznik Nr 4 do umowy zbycia akcji... (miejscowość i data) dane podmiotu, który przechowuje akcje) ZAWIADOMIENIE O PRZENIESIENIU AKCJI IMIENNYCH Działając na podstawie art. 339 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 350 Kodeksu cywilnego, niniejszym zawiadamiam, że w dniu... r....: 1) pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa ( Sprzedawca ), a... ( Kupujący ), zawarta została umowa, której przedmiotem jest zbycie należących do Sprzedawcy... akcji imiennych serii... o numerach od... do... o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda, w spółce pod firmą... z siedzibą w..., zdeponowanych w... z siedzibą w... ( Akcje ); 2) Sprzedawca złożył Kupującemu oświadczenie o przeniesieniu Akcji na Kupującego.... Sprzedawca

14 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 14 Poz. 12 WZÓR Załącznik Nr 2 Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie elektronicznej w sprawie zbycia akcji/udziałów * spółki... z siedzibą w... Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych/ na okaziciela serii:,,... * /udziałów* w liczbie... dla jednego nabywcy1), o wartości nominalnej... złotych każda/każdy *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą. z siedzibą w... (zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ) i adresem: ul....,..., zarejestrowaną pod numerem KRS..., o Numerze Identyfikacji Podatkowej... zwanej dalej Spółką. Aukcja prowadzona będzie jawnie przy pomocy systemu aukcyjnego na stronie internetowej pod adresem..... Przedmiotem działalności Spółki jest... Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków * w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów*, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Akcji/ Udziałów *, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej Umową Zbycia Akcji/Udziałów *. *** Zbywca zawiera w zaproszeniu informacje o Spółce, której Akcje/Udziały są zbywane, stanowiące dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji/Udziałów lub wskazanie miejsca i terminu, w których osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą zapoznać się z takimi informacjami z zachowaniem wymogów określonych w 22 ust. 2 oraz 28 ust. 2 rozporządzenia. ** Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń teleinformatycznych 1) Uczestnicy aukcji dopuszczeni do udziału w niej otrzymają od drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi serwisu aukcyjnego, w tym zasady uczestniczenia w aukcji elektronicznej oraz login i hasło dostępu do serwisu. 2) Dla uczestników aukcji dopuszczanych do udziału w niej.. przeprowadzi szkolenie na podstawie zgłoszenia zainteresowania szkoleniem drogą elektroniczną. 3) Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania następujących urządzeń informatycznych: a) komputer klasy.....; 1) Przez jednego nabywcę rozumie się także konsorcjum złożone z dwóch lub więcej podmiotów

15 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 15 Poz. 12 b) system operacyjny.; c) sprawne łącze internetowe; d) przeglądarka.... Sposób postępowania w toku aukcji 1) Cena wywoławcza pakietu.. Akcji/Udziałów * wynosi... zł (słownie:...). 2) Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet.. Akcji/Udziałów * określa się na... zł (słownie:...). 3) Uczestnicy aukcji zaproszeni do udziału w niej, składają w trakcie aukcji kolejne postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.. pod adresem. 4) postąpienia podlegają automatycznej klasyfikacji na postawie ceny. 5) postąpienie złożone w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży kolejne postąpienie. 6) W toku aukcji system na bieżąco udostępnia wszystkim uczestnikom aukcji informacje o: a) pozycji złożonych przez nich postąpień; b) liczbie uczestników aukcji; c) minimalnej wartości postąpienia; d) uczestniku aukcji, który w danym momencie zaoferował najwyższą cenę. 7) Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację uczestnika aukcji. Harmonogram poszczególnych etapów aukcji 1) Zbywca przewiduje aukcję jednoetapową, a czas jej trwania wynosi: a) 60 minut, jeżeli w okresie pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie; b) jeżeli w okresie ostatnich 5 minut aukcji zostanie złożone nowe postąpienie, to czas trwania aukcji zostanie wydłużony o 5 minut od momentu złożenia tego postąpienia (czas trwania dogrywki). Ilość dogrywek jest nieograniczona. 2) Czas trwania aukcji odnosi się do czasu serwera podanego na stronie. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; 2) REGON; 3) NIP; 4) adres ; 5) adres korespondencyjny; 6) numer telefonu; 7) numer faxu; 8) dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zwrócone ma zostać wadium; 9) dołączony projekt umowy zbycia akcji/udziałów, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia akcji/udziałów; 10) upoważnienie do składania postąpień wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ; 11) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna: a) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

16 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 16 Poz. 12 b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności, c) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 12) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, b) dane osoby/osób * uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem, c) dane osoby/osób * uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 12 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 13) oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji: * a) nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, d) wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, e) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, g) nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej. Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) pokój nr...., w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj do dnia....

17 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 17 Poz. 12 Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis: Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji/udziałów* spółki... Nie otwierać Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) w Ministerstwie Skarbu Państwa Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium. Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia. Wadium w wysokości...zł (słownie:... co stanowi...% ceny wywoławczej Akcji/Udziałów * należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w banku..., w terminie do dnia... Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów* oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie uczestniczył w aukcji elektronicznej, a także żaden z uczestniczących w aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji zbywca może zażądać dołączenia do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji weksla własnego, opatrzonego klauzulą bez protestu, wystawionego przez podmiot zainteresowany udziałem w aukcji, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością ceny wywoławczej a wniesionym wadium, tytułem kwoty gwarancyjnej należytego wykonania zobowiązania polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy zbycia akcji stanowiących przedmiot aukcji, w przypadku gdy wystawca weksla zaoferuje najwyższą cenę. *** Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej 1) Termin otwarcia aukcji elektronicznej wyznacza się na.r. o godz... 2) Zbywca przewiduje aukcję elektroniczna jednoetapową z dogrywkami. Czas trwania dogrywki wynosi 5 minut, a ilość dogrywek jest nieograniczona. 3) Zamknięcie aukcji nastąpi w dniu..r. o godz... jeżeli pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie. 4) Jeżeli w okresie pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji zostanie złożone nowe postąpienie, to termin zamknięcia aukcji zostanie przesunięty o 5 minut od momentu złożenia tego postąpienia (czas trwania pierwszej dogrywki). Analogicznie w przypadkach następnych dogrywek. 5) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta, jeżeli w kolejnym okresie 5 minut nie nastąpi złożenie nowego postąpienia. 6) po zamknięciu aukcji elektronicznej, komisja aukcyjna ustala termin podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów*. 7) Czas trwania aukcji odnosi się do czasu serwera podanego na stronie.. Miejsce, warunki i termin podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * Umowa Zbycia Akcji/Udziałów* zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do... dni(a) od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów *, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr..., prowadzony w banku......

18 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 18 Poz. 12 Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów* nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie Akcji/Udziałów * wymaga: 1) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców; 2) zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów * pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/ Udziałów * a całkowitą ceny Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów *. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/Udziałów * a całkowitą ceną Akcji/Udziałów *. Umowa Zbycia Akcji/Udziałów * zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Akcje/Udziały * w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów *, o treści określonej w projekcie umowy zbycia Akcji/Udziałów udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa. * Niepotrzebne skreślić. ** Zakres udzielanych informacji określa się z uwzględnieniem specyfiki spółki, której akcje/udziały są zbywane oraz ilości zbywanych akcji/udziałów. *** W zależności od potrzeb dokonać stosownej modyfikacji tekstu zaproszenia albo skreślić.

19 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 19 Poz. 12 Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI/ UDZIAŁÓW*... z siedzibą w... zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana..., zwanym dalej Sprzedawcą a (w przypadku, gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba prawna) *... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w... i adresem: ul....,..., NIP., REGON, kapitał zakładowy w wysokości... (gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka kapitałowa), opłacony w (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka akcyjna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., reprezentowaną przez..., uprawnionego/ych * do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi * załącznik nr 1 do Umowy, zwanym(i)* dalej Kupującym. (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba fizyczna) *... (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul...., PESEL..., NIP..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr...paszportem seria... nr... *, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym(i) * dalej Kupującym. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem... (słownie:...) akcji zwykłych imiennych / na okaziciela serii:... * o numerach: od... do /udziałów *, o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda/y *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w..., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., zwanej dalej Spółką, z zastrzeżeniem, że... (słownie:...) akcji/udziałów * Spółki o wartości nominalnej... (słownie:...) zło-

20 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 20 Poz. 12 tych każdy, stanowiące do...% kapitału zakładowego Spółki zostanie udostępnionych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom Spółki/uprawnionym pracownikom Spółki oraz rolnikom lub rybakom***. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy; 2. Sprzedawca oświadcza, że, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprzedawane przez niego Akcje/Udziały*, o których mowa w ust. 3, są wolne od jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu lub innych obciążeń oraz nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich; 3. W dniu... w dzienniku..., zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zostało ogłoszone zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ustnej dotyczącej zbycia... (słownie:...) należących do Skarbu Państwa akcji zwykłych imiennych / na okaziciela * serii:..., o numerach od... do.../udziałów*, stanowiących... % kapitału zakładowego Spółki, zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ; 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w następstwie przeprowadzonej aukcji elektronicznej nr, przedmiotem której było zbycie Akcji/Udziałów *, o którym mowa w ust. 3, w wyniku której, Kupujący zaoferował najwyższą cenę. Strony zgodnie postanawiają co następuje: 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Akcje/Udziały* Cena zbywanej/ego jednej/ego Akcji/Udziału * wynosi... (słownie:... ) złotych, zwaną dalej Ceną Jednej Akcji. 3. Całkowita cena zbycia Akcji/Udziałów * wynosi... (słownie:...) złotych i jest równa iloczynowi Ceny Jednej Akcji/ Udziału* i liczby nabywanych Akcji/Udziałów * przez Kupującego Sprzedawca potwierdza, że Kupujący dokonał zapłaty kwoty określonej w 1 ust. 3, pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium w kwocie... (słownie:...) złotych, tj. kwoty... (słownie:...) przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w... numer Sprzedawca niniejszym potwierdza otrzymanie kwoty stanowiącej całkowitą cenę zbycia Akcji/Udziałów *. 3 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * Przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy, poprzez wydanie Kupującemu dokumentu Akcji, co Kupujący potwierdzi poprzez złożenie pisemnego pokwitowania na dokumencie Umowy. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym) * 1. przeniesienie Akcji na Kupującego wymaga złożenia przez Sprzedawcę dyspozycji wydania Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych (zwanym dalej Depozytem ) prowadzonym przez... z siedzibą w..., ul.... (zwanego dalej Depozytariuszem ). 2. Sprzedawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi dyspozycję stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, aby Depozytariusz wydał Kupującemu Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie. 3. Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi pisemne upoważnienie, aby Depozytariusz odebrał w imieniu Kupującego Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie.

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki Truck Center Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce - Nowiny Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI EADS PZL Warszawa Okęcie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki AUTOSAN S.A. z siedzibą w Sanoku

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki AUTOSAN S.A. z siedzibą w Sanoku BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://bip.msp.gov.pl/bip/przeksztalcenia-wlasnos/oferty-prywatyzacyjne/8323,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w -aukcji-w-sprawie-zbycia-akcji-spolki-autosan-sa.html

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o - zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki SUPON USŁUGI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Zielonogórskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Spółki Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach Projekt umowy sprzedaży zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o.

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa Sp. z o.o. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku - zaproszenie do udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Pralnia Centralna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli

Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do aukcji w sprawie nabycia udziałów spółki PKS Nowa Sól sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 18 lutego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji Strona znajduje się w archiwum. Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie - zaproszenie do udziału w aukcji Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej w sprawie nabycia udziałów spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Handlowe ELMET w Goleniowie Sp. z o.o. Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna/11506,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w-aukcjiw-sprawie-nabycia-akcjiudzialow-spolek-p.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR)

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Spółki ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żychlinie (WZÓR) zawarta w dniu... roku, w (zwana dalej Umową ) pomiędzy: Gminą Żychlin (99-320

Bardziej szczegółowo

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://bip.msp.gov.pl/bip/przeksztalcenia-wlasnos/oferty-prywatyzacyjne/3545,zaproszenie-do-wziecia-udzialu-w -aukcji-w-sprawie-nabycia-akcji-spolek-kopalnia-.html

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów spółek: Kuźnia GLINIK Sp. z o.o., Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o., Walcownia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki Rema S.A. z siedzibą w Reszlu Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do dnia 26 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/SPA/..QQQ4/100/2016. sprzedaży udziałów spółki. pomiędzy:

UMOWA NR MSP/SPA/..QQQ4/100/2016. sprzedaży udziałów spółki. pomiędzy: / UMOWA NR MSP/SPA/..QQQ4/100/2016 sprzedaży udziałów spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Piotrkowie Trybunalskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Warszawska Fabryka Dźwigów Translift Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania Ofert upływa w dniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki REMA S.A. z siedzibą w Reszlu

Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki REMA S.A. z siedzibą w Reszlu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji spółki REMA S.A. z siedzibą w Reszlu Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji do dnia 25 marca 2013 roku. Aukcja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Meble Emilia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

,,,c19. Rejestrze Sqdowym (Dz. Li. z 2013 r., poz. 1203, ze zm.) stanowi informację odpowiadającą odpisowi

,,,c19. Rejestrze Sqdowym (Dz. Li. z 2013 r., poz. 1203, ze zm.) stanowi informację odpowiadającą odpisowi UMOWA NR MSP/SPA/ 910Q6,5pcip,Q4p--- sprzedaży udziałów sisółki Zakłady Mechaniczne CHEMITEX" Spółka z ograniczono odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu zawarta w dniu 2 ~Ka 2015 roku, w Warszawie (zwana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zbycia akcji MKS Cracovia SSA. Umowa zbycia akcji

Wzór umowy zbycia akcji MKS Cracovia SSA. Umowa zbycia akcji Umowa zbycia akcji Umowa zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy: 1. Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, reprezentowaną przez..., a zwaną

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 r.o godzinie 14.00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. o.o. z siedzibą w Łodzi Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji w sprawie nabycia akcji/udziałów Spółek: Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Wełnianego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji

Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Struktura odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Na podstawie 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 114,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji

OGŁOSZENIE Publiczne Zaproszenie do Negocjacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

I ł 2. 1 1 3. 1 1 4. I 1

I ł 2. 1 1 3. 1 1 4. I 1 ? UMOWA NR MSP/5PAP)0/3/00/205 sprzedaży akcji spółki LUMEL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zawarta w Warszawie, w dniu if- 3-205 roku (zwana dalej Umową") pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

-c7-c) zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie zwana dalej: Umową ), pomiędzy:

-c7-c) zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie zwana dalej: Umową ), pomiędzy: UMOWA NR MSP/SPA/...0QQ 3/ QOP.P.d.5 sprzedaży udziałów spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2010 r., o godzinie 14.00.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 OGŁOSZENIE o sprzedaży o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 1. Cena wywoławcza 16 000,00 zł brutto. 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki BUDEXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MOP

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MOP Sygn. akt. VIII GUp 2/13/S Warunki konkursu na wybór nabywcy ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ MOP Podłęże (działalność gastronomiczna przy autostradzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Termin składania ofert upływa w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE ZBYCIA AKCJI MESKO S.A. W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA RZECZ SPÓŁKI Ja. (imiona i nazwisko). (imię ojca) (seria i numer dowodu osobistego)..... (PESEL) Zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku

Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 lutego 2016 ROKU Śrem, dnia 20 stycznia 2016 roku Niniejszy dokument obejmuje: I. Informację w przedmiocie zwołania

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Aleje Jerozolimskie numer 91, 02 001 Warszawa, posiadającej NIP: 521-35-11-744, REGON 141699367, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada do sprzedaży nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu wraz ze szczegółowymi warunkami, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia pakietu akcji spółki działającej pod firmą Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Arenda Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2011 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981.

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), wpisanej

Bardziej szczegółowo

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania],

1. [imię i nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, adres zamieszkania], UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW Niniejsza Umowa Sprzedaży Udziałów (zwana w dalszej części Umową ) została podpisana w [miejscowość] dnia [data] roku (zwana w dalszej części Datą Umowy ) przez i pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTER SKARBU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Minister

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności nr 115 lok. 2, 00 140 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017 Warszawa, 24 marca 2017 roku

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2017 Warszawa, 24 marca 2017 roku X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) przy ul. Powstańców Śląskich 54,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o.

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/oferta-prywatyzacyjna/7945,zaproszenie-do-przetargu-publicznego-na -nabycie-udzialow-spolki-przedsiebiorstwo.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /.../... zawarta w Poznaniu, w dniu... (zwana dalej Umową ) pomiędzy:

UMOWA NR /.../... zawarta w Poznaniu, w dniu... (zwana dalej Umową ) pomiędzy: UMOWA NR /.../... sprzedaży udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej Spółką ) zawarta w Poznaniu, w dniu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. Termin składania pisemnych

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Sygn. akt. VIII GUp 2/13/S Warunki konkursu na wybór nabywcy NIERUCHOMOŚCI UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Położonej w miejscowości Gaj, przy ul. Zadziele I. Przedmiot sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na nabycie akcji: Dolnośląskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych DOFAMA S.A. oraz Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A. Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Z SIEDZIBĄ W LEGNICY I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

1. Oferta nabycia udziałów powinna się składać z następujących części:

1. Oferta nabycia udziałów powinna się składać z następujących części: Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom przetargu oraz szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać składana oferta nabycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Dostawa licencji na oprogramowanie

Licytacja L Dostawa licencji na oprogramowanie Licytacja L-150-2017 - Dostawa licencji na oprogramowanie Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2017 - Dostawa licencji na oprogramowanie I. Dane zamawiającego Nazwa: Powiat Poznański - Magdalena Zajączek, Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Sygn. akt. VIII GUp 2/13/S Warunki konkursu na wybór nabywcy ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO POLSKIE JADŁO S. A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Położonej w Kolonii Poczesnej przy ul. Katowickiej

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym UMOWA LOCK-UP zawarta w [miejscowość] pomiędzy: HubStyle S.A. z siedzibą w [ ], adres: [ ], ulica [ ], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [ ] zł, kapitał wpłacony [ ] zł), zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie Zarząd UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna.

Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Strona znajduje się w archiwum. Nieograniczony pisemny przetarg publiczny na nabycie akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA Spółka Akcyjna. Termin składania ofert upływa 10 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty. Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z dnia REGULAMIN I. Słownik pojęć Spółka Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), przy ulicy Kolejowej 75, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo