Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 31a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1 W zarządzeniu Nr 28 Ministra Skarbu państwa z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 uchyla się ust. 4; 2) w 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Departament prowadzi rejestr aukcji, który zawiera: ; 3) w 7 uchyla się ust. 3 4; 4) w 8 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 7) zastrzeżenie, że za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego wskazanego w zaproszeniu. ; 5) w 11 w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) przekazuje drogą elektroniczną na adres zaproszenie z projektem umowy zbycia akcji wraz z tłumaczeniem na język angielski, w celu udostępnienia na stronie podmiotowej biuletynu Informacji publicznej Ministra Skarbu państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu państwa; ; 6) w 11 w ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) przekazuje drogą elektroniczną na adres zaproszenie z projektem umowy zbycia akcji wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, do publikacji na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego, w przypadku aukcji elektronicznej; ; 7) w 11 uchyla się ust. 3; 1) Minister Skarbu państwa kieruje działem administracji rządowej Skarb państwa, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu państwa (Dz. U. poz. 1262). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz oraz z 2014 r. poz. 589 i 612.

2 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2 poz. 12 8) w 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oraz w przypadku braku zgłoszeń, komisja aukcyjna sporządza komunikat zawierający informacje w tym zakresie, a następnie, po akceptacji przez dyrektora departamentu lub zastępcę dyrektora departamentu, przekazuje go drogą elektroniczną na adres do publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. ; 9) w 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zamknięcie aukcji następuje w chwili upływu podstawowego czasu jej trwania pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie. Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji zostanie złożone nowe postąpienie aukcja zostaje automatycznie przedłużona. Aukcja kończy się, gdy w ciągu 5 minut nie zostanie złożone żadne postąpienie. ; 10) w 29 uchyla się ust. 5; 11) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia; 12) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2 Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński

3 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 3 poz. 12 WZÓR Załączniki do zarządzenia Nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. (poz. 12) Załącznik Nr 1 Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie ustnej w sprawie zbycia akcji/udziałów * spółki... z siedzibą w... Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych/ na okaziciela serii:,,... * /udziałów* w liczbie... dla jednego nabywcy 1), o wartości nominalnej... złotych każda/każdy *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w... (zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ) i adresem: ul....,..., zarejestrowaną pod numerem KRS..., o Numerze Identyfikacji Podatkowej... zwanej dalej Spółką. Przedmiotem działalności Spółki jest... Cena wywoławcza pakietu... Akcji/Udziałów * wynosi... zł (słownie:...). Cena wywoławcza za jedną Akcję/Udział * wynosi... zł (słownie:...). Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet... Akcji/Udziałów * określa się na... zł (słownie:... ). Postąpienia ceny, uczestnicy aukcji zgłaszać będą w formie ustnej. W przypadku niezgłaszania przez uczestników aukcji postąpień kolejne wywołania najwyższej ceny będą następowały w odstępach maksymalnie... minut. Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków * w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów*, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Akcji/ Udziałów *, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej Umową Zbycia Akcji/Udziałów *. *** Zbywca zawiera w zaproszeniu informacje o Spółce, której Akcje/Udziały są zbywane, stanowiące dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji/Udziałów lub wskazanie miejsca i terminu, w których osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą zapoznać się z takimi informacjami. ** Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; 2) REGON; 1) Przez jednego nabywcę rozumie się także konsorcjum złożone z dwóch lub więcej podmiotów.

4 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 4 poz. 12 3) NIP; 4) adres ; 5) adres korespondencyjny; 6) numer telefonu; 7) numer faxu; 8) dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wadium ma zostać zwrócone; 9) dołączony projekt umowy zbycia Akcji/Udziałów *, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia Akcji/Udziałów * ; 10) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna: a) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności, c) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 11) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, b) dane osoby/osób * uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem, c) dane osoby/osób * uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 11 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 12) oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji: * a) nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, d) wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, e) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, g) nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej. Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille.

5 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 5 poz. 12 Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) pokój nr..., w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj do dnia.... Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis: Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji/udziałów * spółki... Nie otwierać Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) w Ministerstwie Skarbu Państwa Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium. Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia. Aukcja odbędzie się w dniu..., o godzinie..., w sali nr... w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/ Wspólna 6 w Warszawie. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa. Wadium w wysokości... zł (słownie:...) co stanowi...% ceny wywoławczej Akcji/Udziałów * należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w banku......, w terminie do dnia... Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie stawił się na aukcji ustnej, a także żaden z obecnych na aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji zbywca może zażądać dołączenia do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji weksla własnego, opatrzonego klauzulą bez protestu, wystawionego przez podmiot zainteresowany udziałem w aukcji, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością ceny wywoławczej a wniesionym wadium, tytułem kwoty gwarancyjnej należytego wykonania zobowiązania polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy zbycia akcji stanowiących przedmiot aukcji, w przypadku gdy wystawca weksla zaoferuje najwyższą cenę. *** Umowa Zbycia Akcji/Udziałów* zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do... dni(a) od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów *, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr..., prowadzony w banku...

6 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 6 poz. 12 Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie Akcji/Udziałów * wymaga: 1) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców; 2) zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów * pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/ Udziałów * a całkowitą ceny Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów *. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/Udziałów * a całkowitą ceną Akcji/Udziałów *. Umowa Zbycia Akcji/Udziałów * zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Akcje/Udziały * w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów *, o treści określonej w projekcie umowy zbycia Akcji/Udziałów udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. * Niepotrzebne skreślić. ** Zakres udzielanych informacji określa się z uwzględnieniem specyfiki spółki, której akcje/udziały są zbywane oraz ilości zbywanych akcji/udziałów. *** W zależności od potrzeb dokonać stosownej modyfikacji tekstu zaproszenia albo skreślić

7 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 7 poz. 12 Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI/ UDZIAŁÓW*... z siedzibą w... zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana..., zwanym dalej Sprzedawcą a (w przypadku, gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba prawna) *... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w... i adresem: ul....,..., NIP., REGON, kapitał zakładowy w wysokości... (gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka kapitałowa), opłacony w (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka akcyjna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., reprezentowaną przez..., uprawnionego/ych * do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi * załącznik nr 1 do Umowy, zwanym(i)* dalej Kupującym. (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba fizyczna) *... (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul...., PESEL..., NIP..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr...paszportem seria... nr... *, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym(i) * dalej Kupującym. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem... (słownie:...) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela serii:... * o numerach: od... do /udziałów *, o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda/y *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w..., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., zwanej dalej Spółką, z zastrzeżeniem, że... (słownie:...) akcji/udziałów * Spółki o wartości nominalnej... (słownie:...) zło-

8 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 8 poz. 12 tych każdy, stanowiące do...% kapitału zakładowego Spółki zostanie udostępnionych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom Spółki/uprawnionym pracownikom Spółki oraz rolnikom lub rybakom ***. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy; 2. Sprzedawca oświadcza, że, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprzedawane przez niego Akcje/Udziały *, o których mowa w ust. 3, są wolne od jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu lub innych obciążeń oraz nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich; 3. W dniu... w dzienniku..., zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zostało ogłoszone zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ustnej dotyczącej zbycia... (słownie:...) należących do Skarbu Państwa akcji zwykłych imiennych / na okaziciela * serii:..., o numerach od... do.../udziałów*, stanowiących... % kapitału zakładowego Spółki, zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ; 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w następstwie przeprowadzonej aukcji ustnej nr, przedmiotem której było zbycie Akcji/Udziałów*, o którym mowa w ust. 3, w wyniku której, Kupujący zaoferował najwyższą cenę. Strony zgodnie postanawiają co następuje: 1 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Akcje/Udziały *. 2. Cena zbywanej/ego jednej/ego Akcji/Udziału * wynosi... (słownie:... ) złotych, zwaną dalej Ceną Jednej Akcji. 3. Całkowita cena zbycia Akcji/Udziałów * wynosi... (słownie:...) złotych i jest równa iloczynowi Ceny Jednej Akcji/ Udziału * i liczby nabywanych Akcji/Udziałów * przez Kupującego Sprzedawca potwierdza, że Kupujący dokonał zapłaty kwoty określonej w 1 ust. 3, pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium w kwocie... (słownie:...) złotych, tj. kwoty... (słownie:...) przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w... numer Sprzedawca niniejszym potwierdza otrzymanie kwoty stanowiącej całkowitą cenę zbycia Akcji/Udziałów *. 3 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy, poprzez wydanie Kupującemu dokumentu Akcji, co Kupujący potwierdzi poprzez złożenie pisemnego pokwitowania na dokumencie Umowy. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym)* 1. przeniesienie Akcji na Kupującego wymaga złożenia przez Sprzedawcę dyspozycji wydania Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych (zwanym dalej Depozytem ) prowadzonym przez... z siedzibą w..., ul.... (zwanego dalej Depozytariuszem ). 2. Sprzedawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi dyspozycję stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, aby Depozytariusz wydał Kupującemu Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie. 3. Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi pisemne upoważnienie, aby Depozytariusz odebrał w imieniu Kupującego Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie.

9 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 9 poz. 12 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * 1. przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy przez wydanie Kupującemu przez Sprzedawcę dokumentu Akcji oraz złożenie przez Sprzedawcę oświadczenia o przeniesieniu Akcji na Kupującego wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, które stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 2. Odbiór dokumentu Akcji Kupujący potwierdzi poprzez złożenie na dokumencie Umowy pisemnego pokwitowania. 3. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po przeniesieniu Akcji na Kupującego zawiadomi w formie pisemnej zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o wydaniu Akcji Kupującemu, oraz wystąpi z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze akcyjnej Spółki. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym) * 1. przeniesienie na Kupującego Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez z siedzibą w... przy i adresem: ul....,..., zwanym dalej Depozytariuszem, nastąpi zgodnie z art. 339 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 350 Kodeksu cywilnego, poprzez złożenie przez Sprzedawcę, w dniu podpisania Umowy, oświadczenia o przeniesieniu Akcji na Kupującego wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, które stanowi załącznik nr 3 do Umowy, oraz zawiadomienie Depozytariusza przez Sprzedawcę, które stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 2. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po przeniesieniu Akcji na Kupującego zawiadomi o tym fakcie, w formie pisemnej, zarząd Spółki oraz wystąpi z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze akcyjnej Spółki. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są udziały) * 1. Zbycie Udziałów na rzecz Kupującego nastąpi z chwilą podpisania Umowy. Wraz ze zbyciem Udziałów na rzecz Kupującego przechodzą wszelkie wynikające z nich prawa i obowiązki. 2. Kupujący zobowiązuje się, że niezwłocznie po zawarciu Umowy zawiadomi w formie pisemnej zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o zbyciu Udziałów na rzecz Kupującego oraz przedłoży kopię Umowy w celu dokonania odpowiedniego wpisu w księdze udziałów Spółki. 4 *** 1. Kupujący oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy przez Kupującego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek orzeczenia, decyzji, postanowienia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kupujący oświadcza, że nie polegał na wyraźnych lub domniemanych oświadczeniach lub zapewnieniach, wystosowanych lub przekazanych przez Sprzedawcę lub w jego imieniu. 3. Kupujący oświadcza, że w pełni zna stan prawny, majątkowy, finansowy i ekonomiczny Spółki, opiera się przy podejmowaniu decyzji o zakupie Akcji/Udziałów * wyłącznie na posiadanej wiedzy o Spółce. W związku z powyższym Kupujący zrzeka się i zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, które mógłby podnosić w związku z nieujawnieniem istotnych informacji dotyczących sytuacji prawnej, majątkowej, finansowej lub ekonomicznej Spółki. 4. Kupujący zobowiązuje się do nabycia, na warunkach określonych w Umowie, akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/oraz rolników lub rybaków w procesie nieodpłatnego nabycia (zwanych dalej Pozostałymi Akcjami/Udziałami * ) zaoferowanych przez Sprzedawcę w terminie 3 lat od dnia wygaśnięcia praw do nieodpłatnego nabycia, w terminie 60 dni od dnia ich zaoferowania przez Sprzedawcę. 5. Zakup Pozostałych Akcji/Udziałów * zostanie dokonany za cenę stanowiącą iloczyn liczby nabywanych Pozostałych Akcji/Udziałów i Ceny Jednej Akcji/Udziału *, indeksowanej średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o... punktów bazowych, tj. o... punkty procentowe, obliczanej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zbycie Pozostałych Akcji/ Udziałów *, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy), jednakże nie niższej niż wartość księgowa jednej Akcji/ Udziału * na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego zbycie Pozostałych Akcji/Udziałów *. 6. przeniesienie Pozostałych Akcji/Udziałów * nastąpi na zasadach określonych w 1 3, stosowanych odpowiednio, po zapłacie ceny, o której mowa w ust. 5.

10 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 10 Poz Umowa podlega przepisom prawa polskiego. 2. Koszty podatków i innych opłat związanych z zawarciem i realizacją Umowy ponosi Kupujący Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej (w przypadku gdy przedmiotem zbycia są udziały formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) *, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy. 6. Za zobowiązania wynikające z Umowy, Kupujący ponoszą odpowiedzialność solidarną. * (postanowienie właściwe w przypadku, gdy po stronie Kupującego występuje więcej niż jeden podmiot). 7. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 9. Wszelkie zawiadomienia i korespondencję związaną z Umową należy przekazywać w formie pisemnej osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, na adres: dla Sprzedawcy: dla Kupującego: Ministerstwo Skarbu Państwa... ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa 10. Każda ze Stron pisemnie poinformuje drugą Stronę o zmianie adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji związanej z Umową. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, zawiadomienia i korespondencję wysyłane pod dotychczasowy adres, uważa się za doręczone. Załączniki: 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego albo zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/kserokopia dowodu osobistego oraz ewentualne pełnomocnictwo. 2. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. 3. Dyspozycja wydania Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela znajdujące się w depozycie Spółki, domu maklerskiego lub innego podmiotu upoważnionego) * /Oświadczenie Sprzedawcy o przeniesieniu Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne) *. 4. Zawiadomienie Depozytariusza o przeniesieniu Akcji (w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje imienne znajdujące się w depozycie Spółki, domu maklerskiego lub innego podmiotu upoważnionego) *. Podpisano: Sprzedawca: Kupujący: (Podpisy notarialnie poświadczone jeśli przedmiotem Umowy są udziały)* Kwitując równocześnie odbiór odcinków zbiorowych Akcji (w przypadku gdy wydawane są akcje znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * * Niepotrzebne skreślić. ** W przypadku, gdy są to akcje na okaziciela niepotrzebne skreślić. *** W zależności od potrzeb przedmiotowy paragraf zamieścić, zmodyfikować albo skreślić.

11 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 11 Poz. 12 Załącznik Nr 3 do umowy zbycia akcji (dane podmiotu, który przechowuje akcje) DYSPOZYCJA WYDANIA AKCJI Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Skarbu Państwa, w związku z umową zbycia z dnia... roku, której przedmiotem jest.. należących do Skarbu Państwa akcji na okaziciela serii o numerach od.. do.. o wartości nominalnej... zł (słownie:...) każda spółki z siedzibą. ( Akcje ), znajdujących się w depozycie prowadzonym przez. ( Depozytariusz ), składam dyspozycję wydania Akcji na rzecz... ( Kupujący ), do czego niniejszym umocowuję Depozytariusza. Potwierdzeniem wykonania przez Depozytariusza niniejszej dyspozycji, jest wydanie przez Depozytariusza imiennego zaświadczenia depozytowego dla Kupującego, potwierdzającego, że na moment jego wystawienia Kupujący jest właścicielem Akcji (miejscowość i data) Minister Skarbu Państwa

12 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 12 Poz. 12 Załącznik Nr 3 do umowy zbycia akcji... OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AKCJI IMIENNYCH Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Skarbu Państwa, na podstawie art. 339 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przenoszę... akcji imiennych... serii... o numerach: od... do..., o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą z siedzibą w..., wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami i obowiązkami na (miejscowość i data) Minister Skarbu Państwa

13 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 13 Poz. 12 Załącznik Nr 4 do umowy zbycia akcji... (miejscowość i data) dane podmiotu, który przechowuje akcje) ZAWIADOMIENIE O PRZENIESIENIU AKCJI IMIENNYCH Działając na podstawie art. 339 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 350 Kodeksu cywilnego, niniejszym zawiadamiam, że w dniu... r....: 1) pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa ( Sprzedawca ), a... ( Kupujący ), zawarta została umowa, której przedmiotem jest zbycie należących do Sprzedawcy... akcji imiennych serii... o numerach od... do... o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda, w spółce pod firmą... z siedzibą w..., zdeponowanych w... z siedzibą w... ( Akcje ); 2) Sprzedawca złożył Kupującemu oświadczenie o przeniesieniu Akcji na Kupującego.... Sprzedawca

14 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 14 Poz. 12 WZÓR Załącznik Nr 2 Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie prowadzonej w formie elektronicznej w sprawie zbycia akcji/udziałów * spółki... z siedzibą w... Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, kod pocztowy: Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 31a w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia akcji zwykłych imiennych/ na okaziciela serii:,,... * /udziałów* w liczbie... dla jednego nabywcy1), o wartości nominalnej... złotych każda/każdy *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą. z siedzibą w... (zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ) i adresem: ul....,..., zarejestrowaną pod numerem KRS..., o Numerze Identyfikacji Podatkowej... zwanej dalej Spółką. Aukcja prowadzona będzie jawnie przy pomocy systemu aukcyjnego na stronie internetowej pod adresem..... Przedmiotem działalności Spółki jest... Uczestnik aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę zobowiązany będzie do nabycia akcji/udziałów * nienabytych przez uprawnionych pracowników/uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków * w procesie nieodpłatnego udostępniania akcji/udziałów*, przewidzianego w Ustawie, na warunkach określonych w umowie zbycia Akcji/ Udziałów *, udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanej dalej Umową Zbycia Akcji/Udziałów *. *** Zbywca zawiera w zaproszeniu informacje o Spółce, której Akcje/Udziały są zbywane, stanowiące dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji/Udziałów lub wskazanie miejsca i terminu, w których osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą zapoznać się z takimi informacjami z zachowaniem wymogów określonych w 22 ust. 2 oraz 28 ust. 2 rozporządzenia. ** Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników aukcji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń teleinformatycznych 1) Uczestnicy aukcji dopuszczeni do udziału w niej otrzymają od drogą elektroniczną bezpłatne instrukcje obsługi serwisu aukcyjnego, w tym zasady uczestniczenia w aukcji elektronicznej oraz login i hasło dostępu do serwisu. 2) Dla uczestników aukcji dopuszczanych do udziału w niej.. przeprowadzi szkolenie na podstawie zgłoszenia zainteresowania szkoleniem drogą elektroniczną. 3) Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania następujących urządzeń informatycznych: a) komputer klasy.....; 1) Przez jednego nabywcę rozumie się także konsorcjum złożone z dwóch lub więcej podmiotów

15 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 15 Poz. 12 b) system operacyjny.; c) sprawne łącze internetowe; d) przeglądarka.... Sposób postępowania w toku aukcji 1) Cena wywoławcza pakietu.. Akcji/Udziałów * wynosi... zł (słownie:...). 2) Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet.. Akcji/Udziałów * określa się na... zł (słownie:...). 3) Uczestnicy aukcji zaproszeni do udziału w niej, składają w trakcie aukcji kolejne postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej.. pod adresem. 4) postąpienia podlegają automatycznej klasyfikacji na postawie ceny. 5) postąpienie złożone w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży kolejne postąpienie. 6) W toku aukcji system na bieżąco udostępnia wszystkim uczestnikom aukcji informacje o: a) pozycji złożonych przez nich postąpień; b) liczbie uczestników aukcji; c) minimalnej wartości postąpienia; d) uczestniku aukcji, który w danym momencie zaoferował najwyższą cenę. 7) Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację uczestnika aukcji. Harmonogram poszczególnych etapów aukcji 1) Zbywca przewiduje aukcję jednoetapową, a czas jej trwania wynosi: a) 60 minut, jeżeli w okresie pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie; b) jeżeli w okresie ostatnich 5 minut aukcji zostanie złożone nowe postąpienie, to czas trwania aukcji zostanie wydłużony o 5 minut od momentu złożenia tego postąpienia (czas trwania dogrywki). Ilość dogrywek jest nieograniczona. 2) Czas trwania aukcji odnosi się do czasu serwera podanego na stronie. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji powinno być sporządzone w języku polskim i powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji; 2) REGON; 3) NIP; 4) adres ; 5) adres korespondencyjny; 6) numer telefonu; 7) numer faxu; 8) dołączony dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który zwrócone ma zostać wadium; 9) dołączony projekt umowy zbycia akcji/udziałów, którego treść udostępniona została na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa parafowany przez osoby odpowiednio uprawnione do reprezentowania podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji, przy podpisaniu umowy zbycia akcji/udziałów; 10) upoważnienie do składania postąpień wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ; 11) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba fizyczna: a) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

16 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 16 Poz. 12 b) pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu osoby fizycznej występuje inna osoba fizyczna lub podmiot, sporządzone w formie przewidzianej dla dokonania czynności, c) w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 12) w przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w aukcji jest osoba prawna: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, b) dane osoby/osób * uprawnionych do uczestnictwa w aukcji wraz z pełnomocnictwem, c) dane osoby/osób * uprawnionych do reprezentowania podmiotu przy podpisywaniu umowy w sytuacji, gdy będzie to inna osoba niż określona w pkt 12 lit. b wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie przewidzianej dla dokonania czynności, d) informację o sposobie finansowania zakupu Akcji/Udziałów * ; 13) oświadczenia, iż podmiot zainteresowany udziałem w aukcji: * a) nie zalega z uiszczeniem podatków albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) wywiązał się z dotychczasowych umów prywatyzacyjnych oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, d) wywiązał się z innych umów zawartych ze Skarbem Państwa oraz że nie jest stroną sporów sądowych w tym zakresie, e) nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, f) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, g) nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej. Dokumenty określone w zaproszeniu, składane w formie pisemnej, powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie będącym stroną tej Konwencji, winny mieć dodatkowo dołączone apostille. Dokumenty urzędowe, w rozumieniu Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzone na podstawie prawa obowiązującego w państwie niebędącym stroną tej Konwencji, winny zostać przedłożone po uprzedniej legalizacji. Wydanie apostille lub sporządzenie legalizacji nie jest wymagane w zakresie w którym umowa dwustronna lub wielostronna, którą jest związana Rzeczpospolita Polska, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniła z legalizacji dokumenty w sprawach objętych zakresem tych umów. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać w formie pisemnej w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w kancelarii ogólnej Ministerstwa Skarbu Państwa, bądź w sekretariacie Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) pokój nr...., w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu, tj do dnia....

17 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 17 Poz. 12 Na kopercie należy odpowiednio umieścić napis: Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji dotyczącej nabycia akcji/udziałów* spółki... Nie otwierać Zgłoszenie przekazać do sekretariatu Departamentu... (właściwego w zakresie prowadzenia procesów prywatyzacji w trybie aukcji ogłoszonej publicznie) w Ministerstwie Skarbu Państwa Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji nie zostanie przyjęte w przypadku braku powyższego napisu lub braku imienia, nazwiska i adresu lub nazwy (firmy) i siedziby podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji ogłoszonej publicznie lub braku adresu korespondencyjnego lub w przypadku niezachowania terminu składania zgłoszeń lub niezachowania terminu wniesienia wadium. Brak załączenia dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w ww. pkt 8 lub lub parafowanego projektu umowy, o którym mowa w ww. pkt 9 do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia. Wadium w wysokości...zł (słownie:... co stanowi...% ceny wywoławczej Akcji/Udziałów * należy wnieść przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa, prowadzony w banku..., w terminie do dnia... Za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Ministerstwa Skarbu Państwa wskazanego w niniejszym zaproszeniu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy podmiot, który zaoferował najwyższą cenę, uchyla się od podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów* oraz w przypadku, gdy zrezygnuje z udziału w aukcji po upływie terminu do składania zgłoszeń. Wadium nie podlega zwrotowi również w przypadku, gdy podmiot dopuszczony do udziału w aukcji nie uczestniczył w aukcji elektronicznej, a także żaden z uczestniczących w aukcji uczestników nie zaoferował ceny wywoławczej. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji zbywca może zażądać dołączenia do zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji weksla własnego, opatrzonego klauzulą bez protestu, wystawionego przez podmiot zainteresowany udziałem w aukcji, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością ceny wywoławczej a wniesionym wadium, tytułem kwoty gwarancyjnej należytego wykonania zobowiązania polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy zbycia akcji stanowiących przedmiot aukcji, w przypadku gdy wystawca weksla zaoferuje najwyższą cenę. *** Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej 1) Termin otwarcia aukcji elektronicznej wyznacza się na.r. o godz... 2) Zbywca przewiduje aukcję elektroniczna jednoetapową z dogrywkami. Czas trwania dogrywki wynosi 5 minut, a ilość dogrywek jest nieograniczona. 3) Zamknięcie aukcji nastąpi w dniu..r. o godz... jeżeli pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji nie zostanie złożone nowe postąpienie. 4) Jeżeli w okresie pomiędzy 55 a 60 minutą aukcji zostanie złożone nowe postąpienie, to termin zamknięcia aukcji zostanie przesunięty o 5 minut od momentu złożenia tego postąpienia (czas trwania pierwszej dogrywki). Analogicznie w przypadkach następnych dogrywek. 5) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta, jeżeli w kolejnym okresie 5 minut nie nastąpi złożenie nowego postąpienia. 6) po zamknięciu aukcji elektronicznej, komisja aukcyjna ustala termin podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów*. 7) Czas trwania aukcji odnosi się do czasu serwera podanego na stronie.. Miejsce, warunki i termin podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * Umowa Zbycia Akcji/Udziałów* zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do... dni(a) od dnia wpłaty kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów *, pomniejszonej o kwotę wpłaconą jako wadium przelewem bankowym na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa nr..., prowadzony w banku......

18 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 18 Poz. 12 Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów* nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku gdy nabycie Akcji/Udziałów * wymaga: 1) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru koncentracji przedsiębiorców; 2) zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych uczestnik aukcji który zaoferował najwyższą cenę, powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, wystąpić do właściwych organów o wydanie powyższych decyzji. W takim przypadku wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przekazania Ministrowi Skarbu Państwa powyższych decyzji. Wpłata kwoty równej całkowitej cenie Akcji/Udziałów * może nastąpić również poprzez wpłatę kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów * pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/ Udziałów * a całkowitą ceny Akcji/Udziałów * nastąpi w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wpłaty kwoty równej cenie wywoławczej Akcji/Udziałów *. W takim przypadku, bieg terminu na zawarcie Umowy Zbycia Akcji/Udziałów * rozpoczyna się z dniem wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między ceną wywoławczą Akcji/Udziałów * a całkowitą ceną Akcji/Udziałów *. Umowa Zbycia Akcji/Udziałów * zostanie zawarta w Ministerstwie Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, po potwierdzeniu zapłaty ceny za Akcje/Udziały * w komórce organizacyjnej Ministerstwa Skarbu Państwa właściwej w sprawach budżetu i finansów. Przybicie następuje w chwili podpisania Umowy Zbycia Akcji/Udziałów *, o treści określonej w projekcie umowy zbycia Akcji/Udziałów udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez Ministra Skarbu Państwa. * Niepotrzebne skreślić. ** Zakres udzielanych informacji określa się z uwzględnieniem specyfiki spółki, której akcje/udziały są zbywane oraz ilości zbywanych akcji/udziałów. *** W zależności od potrzeb dokonać stosownej modyfikacji tekstu zaproszenia albo skreślić.

19 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 19 Poz. 12 Treść umowy zbycia akcji: UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI/ UDZIAŁÓW*... z siedzibą w... zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana..., zwanym dalej Sprzedawcą a (w przypadku, gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba prawna) *... (firma/nazwa nabywcy) z siedzibą w... i adresem: ul....,..., NIP., REGON, kapitał zakładowy w wysokości... (gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka kapitałowa), opłacony w (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest spółka akcyjna), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla... w...,..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., reprezentowaną przez..., uprawnionego/ych * do reprezentacji zgodnie z załączonym odpisem z rejestru (lub pełnomocnictwem, sporządzonym we właściwej formie, w przypadku, gdy jest to osoba/osoby działające na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez osoby uprawnione do reprezentacji), stanowiącym/cymi * załącznik nr 1 do Umowy, zwanym(i)* dalej Kupującym. (w przypadku gdy nabywcą akcji/udziałów jest osoba fizyczna) *... (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul (imiona i nazwisko), zamieszkałym w... przy ul...., PESEL..., NIP..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr...paszportem seria... nr... *, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy (a w przypadku, gdy jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), zwanym(i) * dalej Kupującym. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną. Z uwagi na to, że: 1. Sprzedawca jest właścicielem... (słownie:...) akcji zwykłych imiennych / na okaziciela serii:... * o numerach: od... do /udziałów *, o wartości nominalnej... (słownie:...) złotych każda/y *, stanowiących... % kapitału zakładowego spółki pod firmą... z siedzibą w..., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., zwanej dalej Spółką, z zastrzeżeniem, że... (słownie:...) akcji/udziałów * Spółki o wartości nominalnej... (słownie:...) zło-

20 Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 20 Poz. 12 tych każdy, stanowiące do...% kapitału zakładowego Spółki zostanie udostępnionych nieodpłatnie uprawnionym pracownikom Spółki/uprawnionym pracownikom Spółki oraz rolnikom lub rybakom***. Odpis z rejestru przedsiębiorców Spółki stanowi załącznik nr 2 do Umowy; 2. Sprzedawca oświadcza, że, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprzedawane przez niego Akcje/Udziały*, o których mowa w ust. 3, są wolne od jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu lub innych obciążeń oraz nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich; 3. W dniu... w dzienniku..., zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zostało ogłoszone zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ustnej dotyczącej zbycia... (słownie:...) należących do Skarbu Państwa akcji zwykłych imiennych / na okaziciela * serii:..., o numerach od... do.../udziałów*, stanowiących... % kapitału zakładowego Spółki, zwanych dalej Akcjami / Udziałami * ; 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w następstwie przeprowadzonej aukcji elektronicznej nr, przedmiotem której było zbycie Akcji/Udziałów *, o którym mowa w ust. 3, w wyniku której, Kupujący zaoferował najwyższą cenę. Strony zgodnie postanawiają co następuje: 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Akcje/Udziały* Cena zbywanej/ego jednej/ego Akcji/Udziału * wynosi... (słownie:... ) złotych, zwaną dalej Ceną Jednej Akcji. 3. Całkowita cena zbycia Akcji/Udziałów * wynosi... (słownie:...) złotych i jest równa iloczynowi Ceny Jednej Akcji/ Udziału* i liczby nabywanych Akcji/Udziałów * przez Kupującego Sprzedawca potwierdza, że Kupujący dokonał zapłaty kwoty określonej w 1 ust. 3, pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium w kwocie... (słownie:...) złotych, tj. kwoty... (słownie:...) przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w... numer Sprzedawca niniejszym potwierdza otrzymanie kwoty stanowiącej całkowitą cenę zbycia Akcji/Udziałów *. 3 (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, znajdujące się w depozycie Ministra Skarbu Państwa) * Przeniesienie Akcji na Kupującego nastąpi w dniu podpisania Umowy, poprzez wydanie Kupującemu dokumentu Akcji, co Kupujący potwierdzi poprzez złożenie pisemnego pokwitowania na dokumencie Umowy. (postanowienie właściwe w przypadku, gdy przedmiotem zbycia są akcje na okaziciela, zdeponowane w Spółce, domu maklerskim lub w innym podmiocie do tego upoważnionym) * 1. przeniesienie Akcji na Kupującego wymaga złożenia przez Sprzedawcę dyspozycji wydania Akcji znajdujących się w depozycie papierów wartościowych (zwanym dalej Depozytem ) prowadzonym przez... z siedzibą w..., ul.... (zwanego dalej Depozytariuszem ). 2. Sprzedawca oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi dyspozycję stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, aby Depozytariusz wydał Kupującemu Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie. 3. Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania Umowy przekaże Depozytariuszowi pisemne upoważnienie, aby Depozytariusz odebrał w imieniu Kupującego Akcje oraz dokonał rejestracji przeniesienia Akcji na Kupującego w ewidencji papierów wartościowych prowadzonej w Depozycie.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo