-c7-c) zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie zwana dalej: Umową ), pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-c7-c) zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie zwana dalej: Umową ), pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR MSP/SPA/...0QQ 3/ QOP.P.d.5 sprzedaży udziałów spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu Iffl Qja, 2015 roku, w Warszawie zwana dalej: Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa, Pana Włodzimierza Karpińskiego (zwanym dalej: Sprzedawcą") a Gdańską Stocznią Remontowa" Im. J. Piłsudskiego S.A. z siedzibą w Gdańsku i adresem: Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą opłacony w całości kapitał zakladowy w kwocie ,00 zł oraz NIP , REGON , reprezentowaną przez Pana Jacka Dorskiego, zgodnie z pełnomocnictwem notarialnym z dnia 21 maja 2015 r. Repertorium A nr 3414/2015 (zwaną dalej: Kupującym"). Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Kupującego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszej Umowie wydruku, pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, który na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2013 r. poz ze im.) stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (Identyfikator wydruku: RP/9191/39/ ). Jednocześnie Kupujący oświadcza, że dane zawarte w odpisie z rejestru przedsiębiorców KRS Kupującego są aktualne i nie uległy zmianie na dzień zawarcia Umowy. Sprzedawca i Kupujący zwani są dalej łącznie Stronami'', a każdy z nich z osobna Stroną". PREAMBUŁA ako podstawę zawarcia Umowy Strony biorą pod uwagę następujące okoliczności: 1) zawarcie w dniu 9 stycznia 2012 roku, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, umowy nr MSP/SPA/00002/00/2012 sprzedaży udziałów o wartości nominalnej wynoszącej 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) złotych każdy, stanowiących 42,02% kapitału zakładowego spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS c7-c)

2 oraz posiadającej NIP , REGON (zwanej dalej Spółką"), (zwanej dalej Umową Prywatyzacyjną"). Odpis z rejestru przedsiębiorców KR5 Spółki stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszej Umowie wydruku, pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, który na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze SqdawYrn (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) stanowi informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (Identyfikator wydruku: RP/58215/25/ ). 2) zgodnie z 5 ust. 1 i 2 Umowy Prywatyzacyjnej, Kupujący złożył Sprzedawcy nieodwołalną ofertę nabycia od Sprzedawcy wszystkich udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników w procesie nieodpłatnego nabycia (zwanych dalej Pozostałymi Udziałami"). Przeniesienie Pozostałych Udziałów zostanie dokonane nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni po zawiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę o wystąpieniu okoliczności umożliwiających Sprzedawcy dokonanie zbycia Pozostałych Udziałów i złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia Pozostałych Udziałów złożonej przez Kupującego, po cenie wynikającej z postanowień 5 ust. 2 Umowy Prywatyzacyjnej, tj. 756,61 (slownie: siedemset pięćdziesiąt sześć i 61/100) złotych za jeden udział, indeksowanej średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięczny) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o 200 punktów bazowych, tj. o 2 punkty procentowe, obliczanej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi sprzedaż Pozostałych Udziałów, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy), jednakże nie niższej niż wartość księgowa jednego udziału na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego sprzedaż Pozostałych Udziałów. 3) w dniu maja 2015 roku, Minister Skarbu Państwa złożył Kupującemu zawiadomienie o wystąpieniu okoliczności umożliwiających zbycie Pozostałych Udziałów oraz oświadczenie o przyjęciu oferty, które Kupujący otrzymał w dniu..a2... maja 2015 r. 4) zbycie udziałów następuje na podstawie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) (zwanej dalej Uokip"). Biorąc pod uwagę powyższe Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 1 1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem 167 (słownie: stu sześćdziesięciu siedmiu) Pozostałych Udzia łów, o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset i 00/100) złotych każdy, stanowiących 1,41% kapitału zakładowego Spółki. 2. Sprzedawca oświadcza, że Pozostałe Udziały stanowią udzia ły nienabyte przez uprawnionych pracowników Spółki w procesie ich nieodpłatnego nabycia lub ich spadkobierców.

3 3. Sprzedawca oświadcza, ze zgodnie z jego najlepszą wiedzą, sprzedawane przez niego Pozostałe Udzia ły. z zastrzeżeniem 2, są wolne od jakichkolwiek ograniczeń w zbywaniu lub innych obciążeń oraz nie są przedmiotem roszczeń jakichkolwiek osób trzecich Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedawcy, że zaspokoi wszelkie prawnie skuteczne roszczenia spadkobierców, wynikające lub mogące wyniknąć w przyszłości z tytułu udowodnionych praw osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia Pozostałych Udziałów. 2. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami, wynikającymi z prawa do nieodpłatnego nabycia Pozostałych Udziałów, Kupujący po zawiadomieniu przez Sprzedawcę, zobowiązuje się przystąpić do postępowania z interwencją uboczną i za zgodą stron postępowania wejść na miejsce pozwanego Sprzedawcy. 3. W wypadku braku zgody powoda, dochodzącego praw z tytułu nieodpłatnego nabycia Pozostałych Udziałów, na wejście Kupującego w miejsce pozwanego i zasądzenia przez sąd roszczenia oraz wykonania wyroku przez Skarb Państwa, Kupujący zobowiązuje się do zwrotu Sprzedawcy zasądzonego świadczenia, wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego Kupujący oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy przez Kupującego nie narusza przepisów prawa polskiego, ani postanowień jakiegokolwiek orzeczenia, decyzji, postanowienia, zezwolenia, upoważnienia lub zwolnienia wydanego przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Kupujący oświadcza, że nie polegał na wyraźnych lub domniemanych oświadczeniach lub zapewnieniach, wystosowanych lub przekazanych przez Sprzedawcę lub w jego imieniu. 3. Kupujący oświadcza, że w pełni zna stan prawny, majątkowy, finansowy i ekonomiczny Spółki na dzień podpisania Umowy. W związku z powyższym, Kupujący oświadcza, że w przyszłości nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy związanych z sytuacją prawną, finansową lub ekonomiczną Spółki. 4. Kupujący zrzeka się i nie będzie dochodzić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń, które Kupujący mógłby podnosić w związku z nieujawnieniem istotnych informacji dotyczących sytuacji prawnej, finansowej, majątkowej lub ekonomicznej Spółki. *4 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) Pozostałych Udziałów wraz ze wszystkimi, wynikającymi z nich prawami i obowiązkami. 3

4 2. Cenę jednego Pozostałego Udziału stanowi kwota 908,37 (słownie: dziewięćset osiem i 37/100) złotych. Cena jednego Pozostałego Udziału, zgodnie z 5 ust. 2 Umowy Prywatyzacyjnej, jest obliczone jako kwota 756,61 (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć i 61/100) złotych za jeden udział, indeksowana średnią ważoną za każdy roczny (12 miesięcy) okres stopy bazowej ustalonej przez Komisję Europejską opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powiększonej o 200 punktów bazowych, tj. o 2 punkty procentowe, obliczonej za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie Umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi sprzedaż Pozostałych Udzia łów, z zachowaniem kapitalizacji rocznej (12 miesięcy), jednakie nie niższej niż wartość księgowa jednego udziału na koniec roku obrotowego Spółki poprzedzającego sprzedaż Pozosta łych Udziałów. 3. Cenę zakupu Pozostałych Udziałów stanowi kwota ,79 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem i 79/100) złotych, będąca iloczynem liczby nabywanych Pozostałych Udziałów i ceny jednego Pozostałego Udziału. 4. Wykonanie Umowy przez Kupującego polegać będzie na uiszczeniu ceny zakupu Pozostałych Udziałów, określonej w ust W przypadku, gdy wartość księgowa jednego udziału wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 będzie wyższa od ceny jednego Pozosta łego Udziału, Kupujący wpłaci na rachunek Sprzedawcy różnicę pomiędzy ceną za udziały ustaloną według ich wartości księgowej a ceną zakupu Pozostałych Udziałów, o której mowa ust. 3. Zapłata kwoty różnicy nastąpi w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 bez wezwania Sprzedawcy Sprzedawca niniejszym potwierdza, że Kupujący dokonał zapłaty kwoty określonej w S 4 ust. 3, przelewem na rachunek Ministerstwa Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim 0/0 Warszawa numer Jeżeli przy realizacji przelewu, o którym mowa w ust. 1, bank realizujący przelew potrąci z kwoty Ceny Zakupu Pozostałych Udziałów jakiekolwiek kwoty tytułem opłat bankowych, Kupujący zapłaci Sprzedawcy kwotę równą opłatom bankowym z tytułu realizacji przelewu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania żądania Sprzedawcy na rachunek bankowy wskazany w ust. 1. Powyższe nie dotyczy kwot potrąconych przez bank prowadzący rachunek Sprzedawcy. 6 Przeniesienie Pozostałych Udziałów na rzecz Kupującego nastąpi z chwilą podpisania Umowy. Wraz ze zbyciem Pozostałych Udziałów na rzecz Kupującego przechodzą wszelkie wynikające z nich prawa obowiązki 4

5 2. Kupujący zobowiązuje się; że niezwłocznie po podpisaniu Umowy zawiadomi w formie pisemnej Zarząd Spółki o zawarciu Umowy i o zbyciu Pozostałych Udziałów na rzecz Kupującego oraz przed łoży kopię Umowy w celu dokonania odpowiedniego wpisu w księdze udziałów Spółki. 7 1 Umowa podlega przepisom prawa polskiego. 2. Koszty podatków i innych opłat związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy ponosi Kupujący. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności. 4. Wszelkie spory wynikłe z Umowy lub z nią związane Strony będą stara ły się rozwiązać polubownie. 5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym takie na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy. 6. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 7. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w Uokip. 8. Wszelkie zawiadomienia i korespondencję związaną z Umową należy przekazywać w formie pisemnej doręczone osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, na adres: dla Sprzedawcy. Ministerstwo Skarbu Państwa dla Kuoulacego. Gdańska Stocznia Remontowa" ul. Krucza 36 / Wspólna 6 im. J. Piłsudskiego 5.A Warszawa ul. Na Ostrowiu Gdańsk 9. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę o zmianie adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji związanej z Umową. W przypadku zaniedbania tego obowiązku zawiadomienia i korespondencję wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone. Zmiana adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji w sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy. R1,4

6 Integralna czek umowy stanowia nasteouiace załączniki: 1. Załącznik Nr 1 Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki Gdańska Stocznia Remontowa" im. J. Piłsudskiego Spółka Akcyjna wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS (Identyfikator wydruku: RP/9191/39/ ). 2. Załącznik Nr 2 Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki Morska Obsługa Radiowa Statków MORS Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KS RS (Identyfikator i swydruku: RP/58215/25/ ). dn i Q.24, i OS:4..5-fr p f.eikohnctlic.1-40 k1/ ,tr-e Wrry Podpisano: Sprzed awc : Kupujący: INIST i * Wiodzirnierz Karpiriski PELNOM RESTRUK WEGUA KAi SEKRETA U DO SPFAW GÓRNICTWA EN EGO STANU Wojciech Kowalczyk,:fYREKTOil ''JANSOW Scllid:c NACZELNIK WYD 7 pyfiek7,31-i -..-2paria nentu Przekszta łceń.".'rasnos c i Prywa łyzaqi.vojc ech Chtni."1.wski Wojciech Bielecki

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013

UMOWA Nr 11.27 - OA/2013 UMOWA Nr 127 - OA/2013 SPRZEDAŻY AKCJI spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie Spółka Akcyjna zawarta w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim za którego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.

STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R. STATUT FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS (TEKST JEDNOLITY WG STANU NA 29 CZERWCA 2015R.) Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: UMOWA PRZESYŁOWA Nr zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji

ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji ANEKS NR 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela I Programu Emisji VINSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks) do Memorandum Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem )

MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Na potrzeby Umowy przyjmuje się rozumienie użytych w niej pojęć w następujący sposób:

UMOWA ZLECENIA. Na potrzeby Umowy przyjmuje się rozumienie użytych w niej pojęć w następujący sposób: UMOWA ZLECENIA z dnia r., zawarta w Warszawie, pomiędzy: imię i nazwisko: PESEL: Adres zamieszkania: Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania): e-mail: nr telefonu kontaktowego: (dalej

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo