Bazy danych program MS ACCESS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych program MS ACCESS"

Transkrypt

1 Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1

2 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest złoŝona jest z róŝnych elementów. Bardzo waŝną częścią jest rekord, podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. Na przykład w ksiąŝce adresowej kaŝdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Bazy podzielono na: Hierarchiczne Relacyjne W bazach hierarchicznych wszystkie informacje są zapisywane w formie jednego zbioru. W takim przypadku moŝliwe jest: Sortowanie Proste wyszukiwanie danych Np. Kowalski, Jan czy teŝ Jan Kowalski we Wrocławiu. Tego typu danych nie moŝna ze sobą łączyć w bazie hierarchicznej! W relacyjnych bazach danych informacje są wprowadzane do róŝnych tabel, które stanowią jej integralną część. Dane umieszczone w kilku zbiorach mogą być ze sobą łączone. 2. TWORZENIE BAZ DANYCH Jeśli chcesz stworzyć własną komputerową ksiąŝkę adresową, powinieneś najpierw utworzyć nową bazę danych. Niech będzie to zbiór adresów. KaŜdy rekord w bazie danych odpowiada jednej pozycji w ksiąŝce adresowej, a pola z których się składa, to kolejne kategorie informacji tworzące komplet danych na temat jednej osoby. KaŜda baza danych to oddzielna tabela. Nazwy kolumn tabeli są jednocześnie nazwami pól, a kaŝdy wypełniony wiersz to jeden rekord. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 2

3 3. BUDOWA BAZ DANYCH Uruchom program MS Access Z menu wybierz Plik/Nowy W oknie dialogowym po prawej stronie ekranu zaznacz opcję Pusta baza danych W otwartym oknie dialogowym wpisz w odpowiednie pole nazwę tworzonego pliku (np. Adresy) Potwierdź zmiany naciskając Utwórz Pojawi się kolejne okno, w którym moŝna tworzyć obiekty bazy Naciśnij przycisk Tabele (jeśli nie jest juŝ zaznaczony) i wybierz sposób projektowania, np. utwórz tabelę w widoku projektu (Rys.1) Rys. 1 Okno główne zarządzania bazą danych Zatwierdź wybór klikając podwójnie myszą na tym napisie W następnym oknie wpisz w dane i określ Nazwę pola, Typ danych oraz wprowadź opis Po kliknięciu w psute pole w Typie danych pojawi się rozwijalne menu, w którym moŝesz określić jego typ Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 3

4 4. KLUCZ PODSTAWOWY BAZY DANYCH Po zakończeniu wpisywania danych, aby moŝna było w przyszłości ustawić relację pomiędzy ta tabelą a innymi tabelami baz danych, naleŝy wybrać klucz podstawowy. Naprowadź kursor na nazwę pola Nazwisko i wciśnij prawy przycisk myszy W menu kliknij na pozycję klucz podstawowy (Rys. 2) Rys. 2 Okno projektowania tabeli i ustalenia klucza podstawowego Aby zapisać bazę danych wybierasz z menu Plik/Zapisz W okienku, które się pojawi (Rys.3) wpisz nazwę tabeli Adresy Rys. 3 Okno nadania nazwy tabeli Wciśnij przycisk Ok., tabela zostanie zapisana jako element twojej bazy danych Zamknij okno Adresy: Tabela Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 4

5 5. TWORZENIE FORMULARZA (KREATORA) Utworzona przez Ciebie tabela jest na razie pusta. Zawiera tylko nazwy pól i zdefiniowane typy danych. Następnym krokiem będzie stworzenie formularza, do którego później wprowadzisz wszystkie dane. W oknie głównym programu zaznacz obiekt Formularze Z opcji dostępnych po prawej stronie okna wybierz Utwórz formularz za pomocą kreatora (Rys.4) Rys. 4 Okno główne zarządzania bazą danych Zatwierdź wybór, klikając dwukrotnie myszą na to polecenie. W oknie, które się pojawi musisz przejść przez wszystkie kroki wyborów. Najpierw dołącz pola tabeli do formularza naciśnij przycisk >>, co spowoduje automatyczne przeniesienie wszystkich pól tabeli. Jeśli chcesz to zrobić pojedynczo, zaznaczaj nazwy pól i naciskaj przycisk > (Rys. 5). Naciśnij Dalej. Rys. 5 Okno kreatora formularzy (wybór pól) Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 5

6 W tym oknie dokonasz wyboru układu, w jakim pola będą wyświetlane podczas wprowadzania danych: Wybierz wariant kolumnowy (Rys. 6) Naciśnij przycisk Dalej Rys. 6 Okno kreatora formularzy (wybór układu) MoŜesz teraz wybrać styl wyświetlania formularza. Na podglądzie moŝesz zobaczyć róŝne wersje. Następnie: Zaznacz pozycję Papier ryŝowy (Rys. 7) Rys. 7 Okno kreatora formularza (wybór stylu) Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 6

7 Naciśnij Dalej W kolejnym oknie znajduje się kilka opcji działań (Rys. 8) Rys. 8 Okno kreatora formularza (wybór tytułu i pozostałych opcji) Wybierz wersję Otwórz formularz, aby przejrzeć lub wprowadzić informacje Zmień tytuł formularza na przykład na Wprowadzanie danych Adresy Naciśnij przycisk Zakończ Na ekranie zostanie wyświetlony formularz. MoŜesz wypełnić kilka jego kart (Rys. 9). Aby przejść do wypełnienia następnego rekordu, wciśnij symbol trójkąta > na dole okna formularza. Rys. 9 Wypełniona karta (rekord tabeli) formularza danych Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 7

8 Po zakończeniu wpisywania danych zamknij okno formularza. JeŜeli chcesz sprawdzić, czy wszystko zostało wprowadzone, wówczas w oknie głównym zarządzania bazą danych (okno Adresy: Baza danych) wybierz po lewej stronie okna obiekt Tabele, a po prawej stronie obiekt Adresy (podwójne kliknięcie). Powinieneś ujrzeć wpisane rekordy w układzie tabelarycznym (Rys. 10) Rys. 10 Tabela wypełniona za pomocą formularza Tabela 6. ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH Jeśli w trakcie korzystania z bazy danych zauwaŝysz, Ŝe potrzebne będzie dodatkowe pole, nic nie szkodzi na przeszkodzie, by je dodać. MoŜe to być pole pod nazwą Uwagi o mnie, które dodasz do naszej bazy danych. Otwórz plik z bazą danych Adresy (główne okno zarządzania bazą danych) Wybierz po lewej stronie okna Obiekt Tabele Wybierz po prawej stronie okna Obiekt Adresy Na pasku menu otwartego okna wybierz opcję Projektuj MoŜesz teraz bez przeszkód dopisać w kolumnie Nazwa pola kolejną pozycję Uwagi o mnie (Rys. 11) Wciśnij pozycje Zapisz z menu Plik dodatkowe informacje zostały dopisane do twojej bazy danych Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 8

9 Rys. 11 Modyfikacja bazy danych W przypadku elektronicznej bazy danych kolejność wprowadzania rekordów do tabeli nie ma większego znaczenia, poniewaŝ w kaŝdej chwili mamy moŝliwość decydowania, w jaki sposób wszystkie informacje mają zostać posortowane. Aby to zrobić naleŝy: W oknie Adresy: Bazy danych zaznacz obiekt Tabele Otwórz tabelę Adresy Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie kolumny, np. Nazwisko Wywołaj menu kontekstowe klikając prawym klawiszem myszy Wybierz polecenie Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco Określ porządek sortowania według kolejności alfabetycznej i malejąco. Po tych operacjach w bazie wszystkie nazwiska oraz dane, które ich dotyczą, zostaną ułoŝone od A do Z. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 9

10 JeŜeli potrzebny jest ci adres znajomego, to w przypadku prostej bazy danych nie sprawi Ci to problemu. Wystarczy, ze umieścisz kursor w kolumnie Nazwisko a następnie: Wywołaj funkcję Edycja/Znajdź (Ctrl+F) W wyświetlonym oknie dialogowym (karta Znajdź) wpisz nazwisko szukanej osoby Kliknij na przycisk Znajdź następny (Rys. 12) Rys. 12 Wyszukiwanie informacji Działanie to ma sens, gdy baza zawiera duŝą ilość rekordów. Jeśli jest ich mało, wygodniej jest przeszukać bazę, zmieniając jej kolejne karty. Gdy masz juŝ gotową bazę danych, moŝesz zawarte w niej informacje wydrukować słuŝą do tego Raporty. Oto szczegółowe polecenia: W oknie głównym zarządzania bazą danych zaznacz obiekt Raporty Z menu po prawej stronie wybierz opcję Utwórz raport za pomocą kreatora W pierwszym oknie kreatora wybierz pola, które chcesz przedstawić w raporcie naciśnij przycisk Dalej W drugim oknie moŝesz zmienić lub dodać poziomy grupowania (czyli taką selekcję, która umoŝliwi grupowanie rekordów), np. według pierwszej litery nazwiska, co oznacza, Ŝe nazwiska na literę A byłyby wyświetlane w jednej grupie, a nazwiska na literę B w kolejnej. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 10

11 Jeśli chcesz wprowadzić taką selekcję naleŝy: Zaznacz pole Nazwisko Kliknij przycisk Opcje grupowania W oknie Interwały grupowania wskaŝ opcję 1 litera i kliknij OK. Jeśli podejmiesz decyzję wybierz Dalej W kolejnym oknie dokonaj wyboru porządku, w jakim mają być posortowane rekordy i naciśnij przycisk Dalej Wybierz układ raportu kolumnowy i naciśnij Dalej Wybierz styl, naciśnij Dalej W ostatnim oknie nadaj nazwę raportowi, np. Raport adresy, wybierz opcję Podgląd raportu Naciśnij przycisk Zakończ Zobaczysz następujący wygląd raportu (Rys. 13) Rys. 13 Przykładowy wygląd raportu Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 11

12 7. RELACJE MIĘDZY TABELAMI BAZY Zacznijmy od przygotowania tabel. Za przykład niech posłuŝy prosta baza danych przeznaczona do obsługi wypoŝyczalni kaset wideo. Będzie się ona składała z trzech tabel zawierających: dane o klientach, filmach oraz zamówieniach (Rys. 14). Bazę naleŝy podzielić na oddzielne tabele, aby nie powielać niepotrzebnych informacji. Tabele zawierać będą następujące dane: Tabela Filmy: Nr_filmu, Tytuł, Kategoria, Nr_kasety Tabela Klienci: Nr_klienta, Nazwisko, Imię, Adres, Miasto Tabela Zamówienia: Nr_zamówienia, Nr_filmu, Nr_klienta, Data_wypoŜyczenia, data_zwrotu. Nadaj odpowiednie typy danych, tak jak na rys. 14. ZauwaŜ, Ŝe kaŝde okno tabeli zostało wywołane i zmniejszone (jak okna folderów w systemie Windows), by zobaczenie wszystkich tabel było łatwiejsze. Rys. 14 Trzy tabele bazy Wypożyczalnia Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 12

13 Stworzyłeś trzy tabele, aby ułatwić i usprawnić działanie bazy. Chcąc umieścić w jednej tabeli dane o filmach i wypoŝyczających je klientach, za kaŝdym razem naleŝy powtarzać informacje dotyczące adresu zamieszkania kaŝdej osoby. Następnym etapem po stworzeniu tabel jest powiązanie ich relacjami. Warto dowiedzieć się czegoś o rodzajach relacji, jakie mogą występować między tabelami. Oto następujące rodzaje relacji: Jeden do wielu: jedno z powiązanych pól jest kluczem podstawowym Jeden do jednego: oba powiązane pola są kluczami podstawowymi Wiele do wielu: są to dwie relacje jeden do wielu, połączone trzecią tabela, której klucz podstawowy składa się z dwóch pól kluczy obcych z dwóch pozostałych tabel Relacje tworzymy przez dopasowanie danych w polach kluczowych zwykle są to pola o tej samej nazwie w obu tabelach. Okno relacji znajdziemy zaznaczając opcje Narzędzia/Relacje. Tworzenie relacji odbywa się poprzez przeciągnięcie pola kluczowego z jednej tabeli do pola kluczowego w drugiej tabeli. UkaŜe się okno edytowania relacji. Kiedy okno Relacji pokaŝe się na ekranie, wówczas: Klikając lewym przyciskiem myszy, chwyć kolejno obiekty Tabele: Filmy, Zamówienia i Klienci z okna głównego zarządzania bazą danych i przeciągnij je na pulpit okna Relacje Chwyć lewym przyciskiem myszy pola Nr_filmu w tabeli Filmy i przeciągnij je w obszar pola o tej samej nazwie w tabeli Zamówienia UkaŜe się pytanie o typ relacji pozostaw taka, jaka jest. Typ jeden do wielu oznacza, Ŝe jeden rekord z tabeli Filmy moŝe być łączony z wieloma rekordami z tabeli Zamówienia Następnie kliknij przycisk Utwórz i powtórz wykonanie czynności, wybierając tym razem pole o nazwie Nr_klienta znajdujące się w tabelach Klienci i Zamówienia W efekcie powiązania tabele złoŝą siew relacyjna bazę danych (Rys. 15) Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 13

14 Rys. 15 Tworzenie relacji między tabelami Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 14

15 8. TWORZENIE KWERENDY Kwerenda pozwala na zadawanie pytań dotyczących danych prezentowanych w bazie i na uzyskanie odpowiedzi na te pytania. Kwerenda zbiera dane z rozmaitych tabel bazy, aby móc przedstawić uŝytkownikowi konkretny zbiór danych, na przykład: nazwiska osób, które wypoŝyczyły dany film. Budowanie kwerendy polega na wybraniu pól, w których znajdują się interesujące nas informacje oraz na definiowaniu kryteriów ich wyszukiwania. Kwerendy buduje się z pól tabel lub innych kwerend wchodzących w skład bazy danych. Dzięki nim moŝliwe jest przeglądanie, zmienianie i analizowanie informacji. MoŜna je równieŝ uŝywać jako źródła raportów dotyczących danych. Istnieją następujące rodzaje kwerend: Wybierająca: słuŝy do zbierania i wyświetlania informacji z tabel, sumowania rekordów itp KrzyŜowa: wyświetla wartości sumowane z jednego pola w tabeli i na podstawie jednego zestawu danych grupuje je na dwóch stronach arkusza Funkcjonalna: wprowadza zmiany w wielu rekordach za pomocą jednej procedury. WyróŜnia się cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych: nasuwająca, aktualizująca, dołączająca i tworząca tabele. MS Access moŝe automatycznie utworzyć kwerendę, co ułatwia i przyśpiesza pracę. Budowanie kwerend wymaga podjęcia decyzji, których tabel lub których kwerend chce się uŝyć jako źródła danych. NaleŜy pamiętać o ustaleniu kryteriów budowania kwerend. Na podstawie przykładu wypoŝyczalni kaset video przystąpimy do tworzenia kwerend umoŝliwiających wyszukanie w bazie informacji, których w danej chwili będziesz potrzebował. W tym celu w oknie bazy danych przejdź do obiektu Kwerendy, a następnie: Kliknij przycisk Nowy, aby otworzyć okno udostępniające narzędzia do tworzenia kwerend W wyświetlonym oknie Nowa kwerenda zaznacz pozycję o nazwie Utwórz kwerendę w widoku projektu Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 15

16 Tym razem nie trzeba korzystać z pomocy kreatora, poniewaŝ samodzielnie, od podstaw chcesz zbudować własną kwerendę. Na koniec naciśnij OK. Na ekranie pojawi się Kwerenda1: Kwerenda wybierająca. Zanim zbudujesz nową kwerendę z zakładki Tabele, w oknie dialogowym Pokazywanie tabeli musisz wybrać te, z których naleŝy uzyskać informacje. Twoja baza danych jest bardzo prosta składa się z trzech podstawowych tabel danych, zaznacz je kolejno i kliknij przycisk Dalej. Kiedy wszystkie tabele (trzy) pojawią się w oknie kwerenda1, w oknie Pokazywanie tabeli kliknij przycisk Zakończ. Wstawione tabele są juŝ ze sobą powiązane. Relacje te pokazują linie łączące odpowiednie pola: Nr_filmu oraz Nr_klienta w tabelach Filmy i Klienci z odpowiednimi polami o tych samych nazwach tabeli Zamówienia (Rys. 16). Rys. 16 Okno Kwerenda1 :Kwerenda wybierająca Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 16

17 ZałóŜmy, Ŝe twoja kwerenda będzie słuŝyła w celu wyszukiwania danych na temat danego tytułu filmu oraz osób, które go wypoŝyczyły: Z tabeli Filmy wybierz pole Tytuł Z tabeli Klienci wybierz Nazwisko i Imię Z tabeli Zamówienia wybierz Data_wypoŜyczenia i Data_zwrotu Aby wybrać kolejno wymienione pola, kliknij Nan ich obszar lewym przyciskiem myszy, przytrzymaj i przeciągnij w kolejne pola tabeli znajdujące się poniŝej (dolna część okna Kwerenda_wypoŜyczalnia) (Rys. 17). W kolejnych kolumnach w wierszu Pole pojawią się nazwy przeniesionych pozycji a pod nimi nazwy tabel, z których pochodzą. Rys. 17 Okno po stworzeniu kwerendy Aby program wyszukał film z tekstem Potop w tytule w wierszu Kryteria pierwszej kolumny musisz wpisać Potop i naciśnij klawisz Enter. MS Access automatycznie poprawi składnię wyraŝenia, dodając znaki cudzysłowu Gdy klikniesz na pasku narzędzi przycisk Uruchom, oznaczony czerwonym wykrzyknikiem, na ekranie pojawi się okno z tabelą i rezultatami wyszukiwania. Aby powrócić do okna projektu kwerendy, wybierz na pasku menu polecenie Widok/Widok projektu. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 17

18 9. SPOSÓB KORZYSTANIA Z KWEREND Spróbuj odnaleźć wszystkie tytuły filmów, które nie zostały jeszcze zwrócone do wypoŝyczalni: Usuń tytuł Potop (zaznacz słowo i wciśnij Delete w klawiaturze) W kolumnie Data_zwrotu w wierszu Kryteria wprowadź tekst Is Null oznaczający puste pole Gdy uruchomisz kwerendę, wówczas pojawi się tabelka z niezwróconymi jeszcze filmami, a wiec takimi, w których wprowadzono datę wypoŝyczenia, lecz brak jest daty zwrotu (Rys. 18). Rys. 18 Wynik działania kwerenda po wprowadzeniu kryterium Is Null Spróbuj zmodyfikować kwerendę tak, aby móc się dowiedzieć, kto do tej pory nie zwrócił filmu lub w przeszłości zbyt długo przetrzymywał kasety. Jeśli masz problem, spróbuj prześledzić poniŝszy opis: Przejdź do pierwszej wolnej kolumny w oknie Kwerenda_wypoŜyczalnia W jej wnętrzu kliknij prawym przyciskiem myszy wywołasz menu kontekstowe Następnie wybierz pozycję Sumy W wierszu Pole (w wybranej kolumnie) wpisz: ([Zamówienia].[Data_zwrotu])- ([Zamówienia].[Data_wypoŜyczenia]) w nawiasach kwadratowych wpisuje się nazwy tabel Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 18

19 Wpisane wyraŝenie oblicza czas (odejmuje od daty zwrotu datę wypoŝyczenia, dlatego zawiera znak odejmowania), przez jaki klienci byli w posiadaniu wypoŝyczonych filmów. Następnie: Kliknij pole Podsumowanie (ukazało się ono w momencie wyboru z listy pomocniczej opcji Sumy) w wybranej na początku kolumnie W dostępnej liście zaznacz pozycję WyraŜenie Po uruchomieniu kwerendy ukaŝą się poszukiwane informacje. 10. MINIBAZY DANYCH W PROGRAMIE MS EXCEL Do przygotowania bazy danych wykorzystać moŝesz arkusz kalkulacyjny MS Excel. PosłuŜą temu dwie funkcje programu i prezentowane poniŝej dwa przykłady. Chcesz stworzyć elektroniczny notatnik, który będzie zawierać informacje o znajomych i wypoŝyczonych im filmach, grach lub ksiąŝkach. Pamiętaj, aby przed załoŝeniem bazy danych dokładnie przemyśleć jej strukturę. Tworzenie mini bazy danych zilustruje, jak z duŝej ilości róŝnorodnych informacji wybrać najbardziej istotne. Po uruchomieniu programu: W pierwszym wierszu wpisz nazwy nagłówków poszczególnych pól danych Do komórki A1 wprowadź Nazwisko Do komórki B1 wprowadź Imię Dodaj pola: Miasto, Ulica, Numer telefonu, Notatki (Rys. 19). Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 19

20 Rys. 19 Okno programu wprowadzanie danych do nagłówka Kliknij na komórkę A1 Z paska menu wybierz polecenie: Dane/Formularz W oknie, które się pojawi (Rys. 20) kliknij przycisk OK. Rys. 20 Okno użycia pierwszego wiersza zaznaczenia jako etykiet, nie danych W ten sposób potwierdzisz, Ŝe komórki pierwszego wiersza mają słuŝyć do oznaczenia pól danych w masce. Przed sobą masz okno maski wprowadzania, poprzez którą wpisywanie nowych informacji odbywa się łatwo: Wprowadź dane (Rys. 21) Za pomocą klawisza Tab przejdź do kolejnych pól maski Jeśli chcesz przejść do kolejnego rekordu bazy, aby wpisać kolejne informacje, wciśnij Enter lub kliknij przycisk Nowy Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 20

21 Rys. 21 Okno maski wprowadzania Po wprowadzeniu danych opuść okno maski kliknięciem przycisku Zamknij Wszystkie informacje moŝna równieŝ wpisywać w komórkach arkusza (Rys. 22), jeśli chcesz powrócić do okna maski, kliknij jedną z wypełnionych juŝ komórek i wywołaj polecenie Dane/Formularz Rys. 22 Okno arkusza z danymi Maska danych słuŝy takŝe do szybkiego wyszukiwania informacji. W tym celu naleŝy kliknąć w niej na przycisk Kryteria i wybranym polu wpisać ciąg znaków, które chce się odnaleźć. Niech to będzie np. Kowal w polu Nazwisko (Rys. 23). PóźniejnaleŜy kliknąć przycisk Znajdź następny. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 21

22 Rys. 23 Okno maski wprowadzania wyszukiwanie informacji MoŜne się zdarzyć iŝ w twojej bazie danych będzie więcej osób o identycznym nazwisku. W takim przypadku naleŝy uzupełnić kryteria wyszukiwania o dodatkowe informacje jeśli wiesz, Ŝ poszukiwany Kowal mieszka w Gdyni, to wystarczy wpisać w pole Miasto wyraz Gdynia. Po dokonaniu pierwszych wpisów do bazy danych moŝesz ją sformatować dodać obramowanie, dostosować wymiary kolumn do zawartych w nich treści, wprowadzić kolory. Wszystko po to, by wygląd bazy danych był estetyczny (Rys. 24). Rys. 24 Okno arkusza baz danych po przykładowym sformatowaniu Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 22

23 Niezwykle szybko moŝemy równieŝ odnajdywać informacje bezpośrednio z poziomu arkusza danych. Wyobraź sobie, Ŝe pracujesz w sekretariacie szkoły i dysponujesz danymi o uczniach twojej szkoły (Rys. 25). Rys. 25 Okno programu z przykładowym fragmentem arkusza z danymi uczniów Twoim zadaniem jest wydrukować listy uczniów tylko z klasy 2A i jedynie chłopców. Aby wykonać to zadanie, Otwórz plik: lista_uczniów.xls a następnie: Z paska menu wywoła polecenie Dane/Filtr/Autofiltr W wierszu nagłówka, przy kaŝdej jego opcji, pojawią się małe przyciski opatrzone strzałkami Kliknij przycisk, który znajduje się przy polu Klasa Spowoduje to wyświetlenie listy zawartości z wszystkich rekordów. Gdy wybierzesz 2A, w arkuszu zostaną wyświetlone tylko te rekordy, w których dana wartość występuje. To jednak nie koniec. Musisz powtórzyć te czynności, zaznaczając przycisk ze strzałka w polu Płeć i wybrać oznaczenie m jak męŝczyzna. Na ekranie pozostaną dane, które miałeś uzyskać (Rys.26). Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 23

24 Rys. 26 Okno z bazą danych w trakcie wyboru właściwego rekordu 11. POLECENIA KONTROLNE Omów budowę baz danych Wyjaśnij do czego słuŝy klucz podstawowy Wymień rodzaje relacji zachodzących miedzy tabelami baz danych Utwórz w programie MS Access bazę danych uczniów twojej klasy. Baza powinna zawierać: informacje o imieniu, nazwisku, adresie, telefonie. Do bazy spróbuj wprowadzić kwerendy, które pokaŝą relacje zachodzące między rekordami bazy. Otwórz plik programu MS Word Zadanie.doc i wykonaj polecenia. Ćwiczenie na zaliczenie wykonanie projektu bazy danych na zadany temat: np. biblioteka. Praca w zespołach dwuosobowych. Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 24

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu:

Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Przygotowanie formularza do wypożyczenia filmu: Stworzony przez nas formularz powinien spełniać pewne wymagania, które umożliwią pracownikowi szybkie przeszukiwanie bazy danych. Zaprojektowany formularz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb

ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb ACCESS 2007 Tworzymy bazę danych plik: filmoteka.accdb TABELE Zakładka tworzenie grupa tabele szablony tabel tabela projekt tabeli (najlepsza metoda) Tabela Gatunek (tabela słownikowa) Przełączyć na widok

Bardziej szczegółowo

Bazy danych TERMINOLOGIA

Bazy danych TERMINOLOGIA Bazy danych TERMINOLOGIA Dane Dane są wartościami przechowywanymi w bazie danych. Dane są statyczne w tym sensie, że zachowują swój stan aż do zmodyfikowania ich ręcznie lub przez jakiś automatyczny proces.

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część pierwsza Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów. Przygotowanie treści dokumentu głównego. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych.

MS Access - bazy danych. MS Access - bazy danych. Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Pomoc dla Lektury - ćwiczenie 1. Wykorzystaj kreator kwerend i utwórz zapytanie dla tabeli Lektury z kryterium b* (wielkość liter bez znaczenia)

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij przycisk OK. W polu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

1. GRAFICZNY INTERFEJS U

1. GRAFICZNY INTERFEJS U Spis treści 1. GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA...3 1.1. OBSŁUGA PROGRAMU...3 1.2. EKRAN PO URUCHOMIENIU PROGRAMU...5 1.3. OPIS MENU PROGRAMU...5 1.3.1. Menu Plik...5 1.3.2. Menu Przegląd...6 1.3.3. Menu

Bardziej szczegółowo

Pola wielowartościowe Edytowanie relacji Wprowadzanie przykładowych danych

Pola wielowartościowe Edytowanie relacji Wprowadzanie przykładowych danych Pola wielowartościowe Skoro w jednym filmie gra wielu aktorów, a ten sam aktor występuje w wielu filmach należy skorzystać z relacji typu wiele do wielu. Aby połączyć tabele Film i Aktor: 1. Wyświetl projekt

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe)

Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Bazy danych Kwerendy wybierające (operacje logiczne, zapytania, pola obliczeniowe) Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. W bazach danych służą do tego celu zapytania,

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają...

10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... 1 z 23 2010-09-17 17:58 MS Access - bazy danych 10. Jak to zrobić - Ćwiczenia dla tych co zaczynają... Ćwiczenie 1. Uruchom aplikacje MS Access. Zaznacz pole opcji Pusta baza danych programu Access, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Klucz podstawowy dla tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz podstawowy. pozostawiając pole A dres puste.

Klucz podstawowy dla tabeli można zdefiniować tylko jeden klucz podstawowy. pozostawiając pole A dres puste. Tabele Podstawowymi obiektami relacyjnymi baz danych są tabele. Każda tabela składa się z kolumn i wierszy, na przecięciu których znajdują się pola. Poszczególne wiersze przechowują informację o kolejnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter147/1_wygodne_formanty.zip :: Trik 1. Obsługa rejestrów za pomocą pól wyboru :: Trik 2. Rozbudowa obliczeń w tabeli przestawnej :: Trik 3. Lista dat późniejszych o określoną liczbę miesięcy :: Trik 4. Przypisywanie cen do towarów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;-

wprowadzania: wejdź do kreatora i wybierz Kod Pocztowy: 00-000;;- TABELE 1. Zaprojektuj następujące tabele: Pamiętaj! aby kaŝdorazowo ustawić klucz podstawowy i zapisać tabelę pod właściwą nazwą. tbwojewodztwo pole typ komentarz IdWoj Autonumerowanie Województwo Text

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 1. Treść zajęć: Zapoznanie z podstawowymi funkcjami programu Enterprise Architect (tworzenie nowego projektu, korzystanie z podstawowych narzędzi programu itp.). Enterprise

Bardziej szczegółowo

MS Access - bazy danych

MS Access - bazy danych MS Access - bazy danych Ćwiczenia - dla tych co zaczynają... Pamiętaj o następujących zasadach tworzenia struktury bazy danych: baza danych to zbiór informacji na określony temat - niech nazwa pola odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TI - Bazy TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1 TI - Bazy Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007

1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 1. TWORZENIE BAZY DANYCH W MS ACCESS 2007 MS Access jest Systemem Zarządzania Bazą Danych. System zarządzania bazą danych jest pośrednikiem (buforem) pomiędzy programami użytkowymi, użytkownikiem końcowym

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE ACCESS PODSTAWOWY 2013 MICROSOFT ACCESS - PODSTAWY Program Access jest systemem zarządzania bazami danych. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji. W programie Access

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010)

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań filtrujących,

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23

Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie pliku... 23 Spis treści Szybki start... 4 Podstawowe informacje opis okien... 6 Plik... 7 Okna... 8 Aktywny scenariusz... 9 Oblicz scenariusz... 10 Lista zmiennych... 11 Wartości zmiennych... 12 Lista scenariuszy/lista

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Moduł 5 - Bazy danych

Moduł 5 - Bazy danych Moduł 5 - Bazy danych 5.1. Rozumienie istoty baz danych 5.1.1. Kluczowe pojęcia 5.1.1.1 Rozumienie pojęcia: bazy danych Baza danych pojęcie komputerowe oznaczające zbiór informacji dotyczących określonego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie Accessa 2010

Uruchamianie Accessa 2010 Uruchamianie Accessa 2010 Po zainstalowaniu Accessa 2010 możesz rozpocząć budowę nowej bazy danych lub pracować z bazą, która została utworzona wcześniej. Dwa najprostsze sposoby uruchamiania programu

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo