Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 13 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kierowca Zawodowiec realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizatorem projektu (Beneficjentem) Kierowca Zawodowiec jest Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych z siedzibą w Lublinie ul. Narutowicza 61, Lublin 3. Biuro projektu prowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego. 4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżet państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, ul Witosa 86, Kielce 5. Okres realizacji projektu: r. do r. 6. Zasięg projektu: woj. świętokrzyskie. 7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych przynajmniej 20 przedsiębiorstw oraz 70 osób w nich pracujących spełniających kryteria Uczestnika Poddziałania POKL, o których mowa w 5. 2 Definicje 1. Definicje odnoszące się do niniejszego regulaminu: a) Projekt : tj. projekt zatytułowany Kierowca Zawodowiec realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL /13 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Akademickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych; b) Organizator : tj. Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych; c) Operator pomocy publicznej : tj. podmiot który udziela pomocy de minimis, czyli Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Edukacyjnych. d) Pomoc publiczna pomoc de minimis : tj. uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598);

2 e) Uczestnik projektu : tj. osoba samo zatrudniona, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo 1, które posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego. f) Uczestnik szkoleń : tj. osoby, które biorą udział w szkoleniu organizowanym w ramach Projektu, tj. osoby samozatrudnione, kadra zarządzająca oraz oddelegowani pracownicy mikro małych i średnich przedsiębiorstw będących uczestnikami projektu; 3 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje do wyboru jedno ze szkoleń: kurs prawa jazdy w kat. C, kurs prawa jazdy w kat. E, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy lub kurs prawa jazdy w kat. D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób 4 Ogólne zasady rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów: a) I etap - rekrutacja Uczestników Projektu, polegający na złożeniu przez przedsiębiorcę do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami wskazanymi w 5 ust. 2, b) II etap weryfikacja dostarczonych dokumentów stworzenie listy Przedsiębiorców, którzy spełniają wszystkie kryteria formalne, niezbędne do ubiegania się o wsparcie. c) III etap - rekrutacja uczestników szkoleń. 2. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej: oraz w Biurze Projektu oraz drogą mailową. 3. Kandydaci na Uczestników Projektu, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. 4. Kwalifikowalność kandydatów na Uczestników Projektu oraz poprawność dokumentacji zgłoszeniowej weryfikowana jest przez Menadżera projektu lub Asystenta menadżera na etapie przyjmowania Formularza Zgłoszeniowego do Projektu oraz w trakcie obrad Komisji Rekrutacyjnej, 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą min 2 osoby. 6. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w sposób ciągły przez okres , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do lub do skutecznego zrekrutowania co najmniej 20 mikroprzedsiębiorców/samozatrudnionych, małych lub średnich przedsiębiorstw Uczestników Projektu oraz 70 osób (10 K i 60 M) Uczestników Szkoleń. 7. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 1 Zgodnie z definicją małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (art. 1 6) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, m.in.: 1) średnie przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; 2) małe przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; 3) mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

3 8. Kwalifikowalność przedsiębiorstw będzie weryfikowana w oparciu o złożone dokumenty rekrutacyjne. 9. O udziale w projekcie, w przypadku przedsiębiorstw spełniających kryteria uczestnictwa, decydować będzie data dostarczenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych. 5 Zasady kwalifikowania Uczestników Projektu 1. Zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami i stwierdzeniu, że spełnione są wszystkie warunki uczestnictwa, tj.: -przedsiębiorstwo spełnia kryterium wielkości (samozatrudnieni, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa lub średnie przedsiębiorstwa) zgodnie z definicją, -przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą lub posiada siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego, -przedsiębiorstwo nie przekroczyło limitu pomocy publicznej przeznaczonej dla przedsiębiorstwa, oraz nie korzystało ze wsparcia w ramach projektów z poddziałania przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w ramach branż: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej, sanatoryjno zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej 2. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie (osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną) do Biura Projektu następujących dokumentów: - Umowa z przedsiębiorcą Zał. 1 - Karta zgłoszenia, Zał. 2 - Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa Zał. 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Zał. 4 - Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, Zał. 5 - Oświadczenie o miejscu prowadzenie działalności gospodarczej, Zał. 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu pracowników delegowanych na szkolenie oraz o wykonywaniu pracy na terenie województwa świętokrzyskiego, Zał. 7 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. Zał. 8 - Oświadczenie o nieotrzymywaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów Kwalifikowanych Zał. 8a - Oświadczenie dotyczące niekorzystanie ze wsparcia w zakresie projektów z poddziałania Zał.9 - Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej Zał.10 - Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez komisję europejską Zał.11 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej Zał.12 - Dane instytucji objętej wsparciem oraz jej pracowników Uczestników Szkoleń Zał.13 Regulamin uczestnictwa w kursie Zał.14 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Zał.15 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (dowód osobisty do wglądu) Zał.16 - Oświadczenie Uczestnika o prawdziwości danych i zgodzie na ich przetwarzanie,

4 Zał.17 - Ksero świadectwa szkolnego uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela Zał.18 - Ksero prawa jazdy uczestnika z datą i czytelnym podpisem właściciela, Zał Zaświadczenia poświadczające otrzymaną pomoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych Zał Kopia KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy 3. Dokumenty zgłoszeniowe w postaci formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami składane są raz w trakcie trwania projektu oraz każdorazowo przy zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w projekcie (aktualizacja danych). 4. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 5. W przypadku złożenia niekompletnych lub niepoprawnych pod względem formalnym dokumentów zgłoszeniowych do uczestnictwa w projekcie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej wzywa się do ich uzupełnienia. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożony został poprawny formularz zgłoszeniowy. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy oznacza rezygnację z uczestnictwa w projekcie. 6. Dopuszcza się poprawianie oczywistych pomyłek w formularzu zgłoszeniowym do projektu weryfikowalnych na podstawie dostarczonych dodatkowych dokumentów. 7. Złożenie poprawnego pod względem formalnym formularza zgłoszeniowego do projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie ostateczna decyzja należy do Komisji Rekrutacyjnej. 8. O zakwalifikowaniu kandydatów na poszczególne szkolenia decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Zasady kwalifikowania uczestników szkoleń 1. Podstawą w procesie rekrutacji uczestników szkoleń jest stwierdzenie braku przeszkód do wzięcia udziału w projekcie (wymogi formalne), 2. Proces rekrutacji na szkolenia składa się z następujących etapów: a) złożenia poprawnie wypełnionego Indywidualnego Formularza Zgłoszeniowego na szkolenie przez pracownika przedsiębiorstwa b) złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, potwierdzonego przez pracodawcę c) złożenie oświadczenia potwierdzającego miejsce zamieszkania d) złożenie kserokopii prawa jazdy (potwierdzenie posiadania kat. B) e) złożenie kserokopii świadectwa szkolnego (potwierdzenie wykształcenia) f) prac Komisji Rekrutacyjnej mających na celu zakwalifikowanie kandydatów do udziału w szkoleniach, g) sporządzenie listy uczestników szkolenia. 3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników poszczególnych grup szkoleniowych kolejne zgłoszenia będą rejestrowane na liście rezerwowej i/lub kwalifikowane do kolejnych edycji odpowiedniego szkolenia. 4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej przez uczestnika szkolenia 6. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy szkoleniowej. Podpisanie umowy szkoleniowej przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo

5 6 Uczestnicy Szkolenia 1. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie niżej wskazane warunki: a. osoby pełnoletnie (powyżej 21 roku życia dla osób uczestniczących w kursie kierowców samochodów ciężarowych, 23 rok życia dla osób uczestniczących w kursie kierowców autobusów), b. osoby posiadające prawo jazdy kat. B od minimum 2 lat, c. osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, których udział w projekcie został zgłoszony przez pracodawcę, d. osoby zameldowane lub pracujące na terenie woj. świętokrzyskiego, e. osoby posiadające co najmniej wykształcenie podstawowe, f. osoby, które przejdą pozytywnie stosowne badania lekarskie, g. osoby samozatrudnione lub pracujące w mikroprzedsiębiorstwach, małych przedsiębiorstwach, średnich przedsiębiorstwach, których pracodawca posiada jednostkę organizacyjną na terenie woj. świętokrzyskiego, h. osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w następujących branżach: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, turystycznej, hotelowej sanatoryjno zdrowotnej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej, handlowej. 7 Organizacja usług 1.Pełny cykl szkoleniowy obejmuje do wyboru: a) kurs prawa jazdy w kat. C b) kurs prawa jazdy w kat. E c) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy lub a) kurs prawa jazdy w kat. D b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób Każdy z powyższych etapów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Poszczególne etapy szkolenia kończą się egzaminem państwowym, teoretycznym oraz praktycznym, organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 2. Szkolenie składające się z części teoretycznej i praktycznej odbywać się będzie w grupach 15- osobowych w formie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela). Szczegółowy harmonogram znajduje w siedzibie biura projektu. 3. Miejsce realizacji szkolenia: certyfikowany ośrodek na terenie województwa świętokrzyskiego. 4.Wszystkie zajęcia będą realizowane poza godzinami i miejscem pracy uczestników. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 5. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymują: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie. 6. Uczestnicy kursów mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zameldowania i zatrudnienia Uczestnika. Uczestnik może przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 weekend danej formy wsparcia.

6 Powstały koszt będzie wówczas pomnożony przez liczbę obecności w okresie trwania danej formy wsparcia. Bilety przejazdowe to: bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS lub komunikacji prywatnej na danej trasie. W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu na przejechanej trasie. W tym celu Uczestnik przedstawia stosowne oświadczenie o wykorzystaniu samochodu, na dostarczonym przez organizatora formularzu (wraz ze wskazanymi tam załącznikami) z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg pisemnej informacji uzyskanej od przewoźnika). Zwrot kosztów dojazdu wynosi maksymalnie 800,00 pln/osoba. Zwrot kosztów obejmuje maksymalnie 50% uczestników tj. 30 osób z kursu przewozu rzeczy oraz 5 osób z kursu przewozu osób. Zwrot kosztów dojazdów przysługiwał będzie osobom zamieszkującym najdalej od miejsca szkolenia. Beneficjent po dokonaniu weryfikacji odległości: miejsce zamieszkania-miejsce szkolenia, dokona wyboru osób, którym zostanie przyznany zwrot kosztów przejazdów. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu Projektu, najpóźniej do dnia r. (daty zakończenia Projektu). 9. Każdy Uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w minimum 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do poszczególnych egzaminów, kończących kolejne etapy kursu. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione. Za czas nieobecności uważa się również czas, w którym mimo stawienia się uczestnika na szkolenie, nie może uczestniczyć on w zajęciach z przyczyn leżących po jego stronie. 11. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności. Maksymalna dopuszczalna procentowa absencja uczestników 20% godzin nieobecności. 12. Przekroczenie dozwolonej nieobecności będzie wiązało się z niemożnością otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zwrotem przez Uczestnika kosztów poniesionych przez Organizatora szkolenia (por. 11 punkt 6 niniejszego Regulaminu) 13. Uczestnik zobowiązuje się do co najmniej jednokrotnego, poza opłaconym w ramach kursu, podejścia do egzaminu państwowego w zakresie odbytego w ramach kursu szkolenia 14. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 15. Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej otrzymują wsparcie niewykorzystane przez osoby, które zastąpiły. 16. Uczestnik szkolenia obowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu. 8 Pomoc de minimis 1. Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych realizując projekt Kierowca Zawodowiec jest Beneficjentem pomocy, a zarazem podmiotem udzielającym pomocy de minimis tzw. Operatorem. 2. Szkolenie organizowane w ramach projektu Kierowca Zawodowiec objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w

7 ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych dokumentów wspólnotowych wymienionych. 3. Przedsiębiorstwo ubiegające się o uczestnictwo w projekcie na etapie rekrutacji składa wraz z formularzem zgłoszeniowym załączniki wymienione w 5, niezbędne do zweryfikowania możliwości udzielenia przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych pomocy de minimis. 4. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, Akademickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych przysługuje od uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego przed sadem właściwym dla siedziby Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. 5. Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych w związku z pełnieniem funkcji Operatora pomocy de minimis realizuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej tj.: a) zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy publicznej na etapie rekrutacji beneficjenta pomocy do projektu (np. zweryfikowanie czy beneficjentowi pomocy może być udzielona pomoc publiczna, czy pomoc nie jest udzielana na działalność wykluczoną ze wsparcia, czy beneficjent pomocy spełnia kryterium wielkości przedsiębiorstwa, czy zostały spełnione przesłanki dotyczące efektu zachęty i załączona stosowna analiza, czy beneficjent pomocy nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej itp.), b) zapewnienia zgodności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu ze stanem faktycznym, c) kontrolowania i monitorowania sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosowanymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona, d) podania beneficjentowi pomocy numeru referencyjnego programu pomocowego, na podstawie, którego jest udzielana pomoc (numery dostępne na stronie internetowej UOKIK), e) przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy oraz udostępnienie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie Prezesa UOKIK, f) w przypadku występowania w projekcie pomocy de minimis wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. g) w przypadku, gdy beneficjent nie wykorzysta w całości kwoty przyznanej pomocy de minimis wydania korekty zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy. 6. Operator ma możliwość kontroli dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach składanych przez uczestników w trakcie kontroli projektu. 7. Po zakończeniu procesu rekrutacji każdy z przedsiębiorców jest zobligowany do podpisania umowy 8. Podpisanie umowy przez przedsiębiorstwo jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez Przedsiębiorstwo, zgodnie z zapisami projektu. 9. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

8 9 Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej (utrata zatrudnienia, zmiana zatrudnienia, itp.). 4. Uczestnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi to konieczny warunek do otrzymania wsparcia w ramach Projektu. 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane wyłącznie do wywiązania się Organizatora z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej. 10 Obowiązki i odpowiedzialność Uczestników 1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: a. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu b. Punktualne przychodzenie na zajęcia c. Rzetelne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów d. Przystępowanie do egzaminów końcowych e. Poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w 9 2. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu organizatora szkolenia i jego podwykonawców oraz za szkodę na osobie wyrządzoną w związku z uczestnictwem w szkoleniu, powstałą z jego winy. 11 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. Dopuszczalna jest rezygnacja Uczestnika Projektu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie udziału w szkoleniu. Rezygnacja w tej formie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, musi jednak zostać zgłoszona organizatorowi. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub

9 pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu oraz uczestniczenia w szkoleniu pod wypływem alkoholu. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w szkoleniu lub skreślenia z listy Uczestników zgodnie z punktem 4 niniejszego paragrafu lub przekroczenia limitu nieobecności (por. 7 pkt.12) Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu pełnych kosztów przedmiotowego szkolenia w wysokości 9 550,00 pln (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.) kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja wstępna przewozu rzeczy, lub w wysokości 9 080,00 pln (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100 gr.) kurs prawa jazdy D i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu osób.. 12 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Akademickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin wchodzi w życie w dniu r.

10

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy. Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy. Postanowienia ogólne Załącznik nr 14 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kurs Kierowcy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie Pogłębianie kwalifikacji 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pogłębianie kwalifikacji realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11

Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Twój kierunek rozwoju UDA-POKL.08.01.01-30-164/11 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Twój kierunek rozwoju opracowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie KREATYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Firma z pozytywną energią realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora

REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora REGULAMIN PROJEKTU Uprawnienia energetyczne dla instalatora 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Uprawnienia energetyczne dla instalatora realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: "Nowa Szansa. 1 Postanowienia ogólne. 2 - Zakres wsparcia. 3 - Uczestnicy Projektu

Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: Nowa Szansa. 1 Postanowienia ogólne. 2 - Zakres wsparcia. 3 - Uczestnicy Projektu Regulamin / Zasady udziału w Projekcie: "Nowa Szansa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Nowa Szansa realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli

Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Regulamin udziału w projekcie Szkoła bliższa prawu rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1. beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim UDA-POKL.06.01.01-18-197/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI

REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI REGULAMIN PROJEKTU EFEKTYWNI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EFEKTYWNI realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Szybka reakcja 01.12.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szybka reakcja realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU Wykwalifikowani-konkurencyjni 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wykwalifikowani-konkurencyjni, realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! Regulamin uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wracam do pracy! współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLNE KLUBY SIATKARSKIE DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI!,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Nowoczesne kadry Objaśnienia skrótów i używanych terminów: EFS Europejski Fundusz Społeczny PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik projektu osoba

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Obierzmy nową drogę! UDA-POKL /11

Obierzmy nową drogę! UDA-POKL /11 ze środków Unii Europej REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Obierzmy nową drogę! UDA-POKL.08.01.02-24-087/11 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Obierzmy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym

REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym REGULAMIN PROJEKTU Multifachowcy w sektorze transportowym 1 Pojęcia Ilekroć w niniejszym Regulaminie projektu jest mowa o: 1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt realizowany przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na kobiety współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE. Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE. Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja UDA-POKL/8.1.2/A1/1/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Twarda kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla rynku pracy

Edukacja dla rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Edukacja dla rynku pracy realizowanym w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

Zakres wsparcia jest sprecyzowany w 5 niniejszego regulaminu.

Zakres wsparcia jest sprecyzowany w 5 niniejszego regulaminu. REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI Ze zmianami od dnia 28.08.2012r. 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nowe kwalifikacje- nowe możliwości, realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Wersja 0 z dn. 00203 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: ) Projekt

Bardziej szczegółowo

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR.01.02.02-10-0017/15 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

Ruszyć z miejsca! aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ POKL /12

Ruszyć z miejsca! aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ POKL /12 Numer ewidencyjny uczestnika - REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Ruszyć z miejsca! aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ POKL.06.01.01-06-079/12 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU TRENER

REGULAMIN PROJEKTU TRENER REGULAMIN PROJEKTU PROFESJON@LNY TRENER 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie PROFESJON@LNY TRENER realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY. realizowanym przez

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY. realizowanym przez REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanym przez POWIAT CHOSZCZEŃSKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CHOSZCZNIE 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości realizowanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PERSPEKTYWA 2012

REGULAMIN PROJEKTU PERSPEKTYWA 2012 REGULAMIN PROJEKTU PERSPEKTYWA 2012 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie PERSPEKTYWA 2012 realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji w Projekcie Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Regulamin projektu. Gmina Stegna- rozwój usług społecznych Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regulamin projektu Gmina Stegna- rozwój usług społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OTWARCI NA JĘZYK OTWARCI NA PRACĘ realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego.

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego. REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Sieć możliwości, realizowanym przez Powiat namysłowski/powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Zawód poszukiwany nowe kwalifikacje UDA-POKL.08.01.02-10-002/11. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Zawód poszukiwany nowe kwalifikacje UDA-POKL.08.01.02-10-002/11. 1 Postanowienia ogólne Strona1 REGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: Zawód poszukiwany nowe kwalifikacje UDA-POKL.08.01.02-10-002/11 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zawód

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo