I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!"

Transkrypt

1 Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Propozycja ograniczona czasowo. Zosta!o ju" tylko: 0 godzin0 minut0 sekund Chc# zamówi$ Jak to si# dzieje, "e strony jednych firm przynosz% olbrzymie zyski, a inne pozostaj% niezauwa"one? Marketing internetowy czasem opiera si# na ma!o znanych informacjach, stanowi%cych tajemnic# specjalistów i agencji interaktywnych. Ka"dy jednak mo"e pozna$ techniki, dzi#ki którym strona WWW odniesie sukces. Oferujemy Sekrety marketingu internetowego dla firm, dostarczany na p!ycie DVD z nagraniami wideo. S% to prezentacje z podk!adem g!osowym, przeznaczone do odtworzenia na komputerze. Nagrania zawieraj%!%cznie ponad 3,5 godziny (219 minut) tajemnic dost#pnych do tej pory wy!%cznie dla specjalistów marketingu internetowego. Zobacz jak firmy pope!niaj" kardynalne b!#dy, kosztuj"ce dziesi"tki tys. z! Na co dzie& widzimy, jak ma!e, 'rednie i du"e firmy realizuj% swoje plany w internecie bez niezb#dnej wiedzy. Skutkuje to przyk!adowo tym, "e: Wydaj% na linki sponsorowane o kilkadziesi%t procent wi#cej ni" mog!yby, uzyskuj%c ten sam (lub nawet lepszy) efekt. Pozycjonuj% swoj% stron# internetow% przestarza!ymi metodami, co prowadzi do tego, "e strona zupe!nie znika z wyników wyszukiwania......albo koszt linków sponsorowanych podwaja si#......lub te" traci si# du"o czasu i pieni#dzy na metody, które nie przynosz% zupe!nie "adnego skutku. Zamawiaj% hosting w firmie, której serwery nie nadaj% si# do utrzymywania serwisu firmowego, co skutkuje tym, "e serwis dzia!a nieprawid!owo, wolno si#!aduje, cz#sto si# zawiesza itd. Podejmuj% decyzje na podstawie tylko jednego lub dwóch wska(ników statystyk internetowych, przez co decyzje te prowadz% do b!#dnych wniosków i dalszego marnotrawstwa 'rodków. Niezawodnych metod dzia!ania w sieci nie da si# po prostu wymy'li$. Informacje, zawarte w nagraniach Sekrety marketingu internetowego dla firm, wynikaj% z naszego do'wiadczenia. Jako praktycy, znamy funkcjonowanie Internetu "od kuchni". Przekazujemy wiadomo'ci na temat technik, z których korzystaj% profesjonalni twórcy serwisów. Ujawniamy, jakich b!#dów nale"y unika$. Demaskujemy fa!szywe przekonania na temat powszechnie wykorzystywanych narz#dzi. Przekonania te cz#sto powoduj%, "e przedsi#biorcy i specjali'ci ds. marketingu wydaj% ci#"kie pieni%dze, i sp#dzaj% d!ugie godziny, wdra"aj%c nieskuteczne techniki! 1 z :51

2 "Sekrety marketingu internetowego dla firm" opracowane zosta!y przez Piotra Michalaka (na zdj#ciu), w!a'ciciela agencji interaktywnej Efnetica, na co dzie& obs!uguj%cej zarówno ma!e firmy, jak i du"e przedsi#biorstwa (Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze& Ergo Hestia S.A., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.). Efnetica uczestniczy!a do tej pory w tworzeniu lub rozwijaniu 11 portali spo!eczno'ciowych, co czyni j% liderem rynku web 2.0 w Polsce. Piotr Michalak jest wspó!autorem dwóch bestsellerów pt. "Sztuka pisania perswazyjnych tekstów" oraz "Marketing wirusowy w internecie", które ukaza!y si# nak!adem wydawnictwa Onepress. Wspólnie z wydawnictwem Z!ote My'li promowa! w polskim internecie ameryka&skiego autora Joe Vitale, czyni%c jego ksi%"k# "Hipnotyczny Marketing" najszybciej sprzedaj%c% si# publikacj% w historii wydawnictwa. Prowadzi! równie" projekt re-designu strony firmowej In-Tech Polska, dzi#ki któremu firma zanotowa!a dziesi#ciokrotny wzrost ilo'ci zapyta& ofertowych ze strony internetowej. Do jego sukcesów równie" mo"na zaliczy$ wiod%c% pozycj# oprogramowania FUMP na rynku systemów do marketingu. Konkretne powody - dlaczego wtajemniczamy skutecznie Aby skorzysta$ z naszej propozycji, nie trzeba zna$ si# na sieci WWW. Nie zanudzamy technicznymi szczegó!ami, przydatnymi tylko programistom czy administratorom. Naszym celem jest przekazanie tajników skutecznego dzia!ania. Pokazujemy jak sprawi$, aby biznes pewnie funkcjonowa! na rynku internetowym. Przekazujemy wiedz# mened"ersk%, czyli tak%, która pomaga podejmowa$ skuteczne decyzje, zleca$ wykonywanie zada& technicznych podwykonawcom i wspó!pracownikom, a tak"e ocenia$ ich prac#. Zazwyczaj firmy posiadaj% ju" stron# WWW, ale nie s% pewne, jak mo"na zwi#kszy$ jej popularno'$. A mo"e dopiero teraz chc% wykorzysta$ w pe!ni szanse, jakie stwarza Internet. Aby wykorzysta$ dost#pne dzi#ki Internetowi szanse potrzebna jest wiedza mi#dzy innymi o wyszukiwarkach, domenach, hostingu, statystykach internetowych i modelach biznesowych wyst#puj%cych w Sieci WWW. I w!a'nie te tematy porusza - i rozk!ada na cz#'ci pierwsze - zestaw "Sekrety marketingu internetowego dla firm". Co zawieraj" Sekrety marketingu internetowego dla firm? Oto, jak wygl%daj% nagrania z prezentacjami kursu: 2 z :51

3 Gdy skorzystasz z tej oferty, dowiesz si# m.in.: Modu! 1: Jak - tak naprawd" - dzia!a pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google To, czy strona b#dzie odwiedzana, zale"y w du"ej mierze od!atwo'ci jej odnalezienia. W ramach Sekretów... przygl%damy si# mechanizmom dzia!ania najwa"niejszej w Polsce wyszukiwarki - Google - posiadaj%cej ponad 90% udzia!ów w rynku. Obserwujemy, jak zmienia!y si# mechanizmy dzia!ania Google na przestrzeni lat i które z nich maj% obecnie najwi#ksze znaczenie dla pozycji strony internetowej Twojej firmy. Czy warto kupowa$ linki? Czym s% precle? A mo"e warto dodawa$ stron# do katalogów? O metodach skutecznego pozycjonowania kr%"y wiele mitów. S!uchacze Sekretów... poznaj% naprawd# skuteczne rozwi%zania, a tak"e dowiedz% si#, jak je wykorzysta$ w praktyce biznesowej. Modu! 2: Na czym Google zarabia miliardy dolarów - i jak wykorzysta# ten model biznesowy w swojej firmie Model biznesowy najpopularniejszej wyszukiwarki 'wiata mo"e zastanawia$... Przecie" wyniki wyszukiwania nic nie kosztuj%. Jednak Google to jedna z najbogatszych firm na 'wiecie. Poza wyszukiwark%, firma ta udost#pnia m.in. nowoczesn% technologi# map internetowych (Google Maps), innowacyjny system poczty elektronicznej (Gmail), najpopularniejszy serwis wideo (YouTube), kalendarz internetowy (Google Calendar), program do zarz%dzania zdj#ciami (Picasa) i wiele, wiele innych. Jednak do sporej cz#'ci z tych projektów Google dok!ada pieni%dze, kupuj%c drogie technologie wraz z firmami ich twórców, udost#pniaj%c wielkiej rzeszy ludzi darmowe us!ugi i inwestuj%c w projekty pozbawione modelu biznesowego. Google reprezentuje specyficzny model budowania zysku, bardzo cz#sto stosowany przez firmy odnosz%ce sukcesy w Internecie. Warto pozna$ to podej'cie i w miar# mo"liwo'ci zastosowa$ w swojej firmie. W tym nagraniu wyja'niamy, na czym to podej'cie polega. Modu! 3: Jak ustawi# pierwsz$ kampani" linków sponsorowanych Linki sponsorowane to dla niektórych bran" wr#cz podstawowa metoda promocji w Internecie. Jest to równie" absolutnie podstawowa, i tak naprawd# jedyna skuteczna metoda sprawdzenia fraz kluczowych - w celu ustalenia, 3 z :51

4 czy w ogóle warto si# na nie pozycjonowa$. Jakby tego by!o ma!o, za pomoc% linków sponsorowanych mo"na sprawdzi$, czy wprowadzany przez nas na rynek produkt ma szans# odnie'$ sukces - czy klienci go rozumiej%, czy rynek jest dostatecznie du"y, 'wiadomy rozwi%zania i ch!onny. Niektóre firmy zajmuj%ce si# linkami sponsorowanymi zarabiaj% du"e pieni%dze na klientach nie'wiadomych sposobu funkcjonowania tej metody promocji. Dodatkowo, im mniej 'wiadomy klient tym trudniej mu wykorzysta$ linki sponsorowane w sposób skuteczny, nawet je'li organizuje je zewn#trzna firma. Warto zobaczy$, jak ustawia si# linki sponsorowane dzi#ki temu mo"na ustawia$ je samemu, lub zleci$ firmie zewn#trznej w sposób bardziej 'wiadomy i odnie'$ sukces. Modu! 4: Od czego zale%y pozycja i koszt linków sponsorowanych jak zwi"kszy# pozycj", jednocze&nie zmniejszaj$c koszty Bez tej wiedzy zlecanie linków sponsorowanych, czy to pracownikowi, czy firmie zewn#trznej, zupe!nie nie ma sensu. Nie ka"dy wie, "e w linkach sponsorowanych mo"na jednocze'nie mniej p!aci$ za klikni#cie i wy'wietla$ si# wy"ej od konkurencji, która zap!aci!a wi#cej od nas! Jak to osi%gn%$? Przekazujemy absolutnie niezb#dn% wiedz# dla ka"dej osoby prowadz%cej firm# lub zajmuj%cej si# jej marketingiem. Modu! 5: Zaawansowane statystyki internetowe na co szczególnie zwraca# uwag" Zauwa"yli'my, "e wielu u"ytkowników statystyk internetowych Analytics interpretuje jedynie cz#'$ ich wyników... Czasem bardzo niewielk% cz#'$. Tymczasem wyniki musz% by$ interpretowane razem, w powi%zaniu ze sob%. Dopiero wtedy mo"na w pe!ni zrozumie$, co tak naprawd# dzieje si# na stronie internetowej. W tym module prezentujemy znane i mniej znane mierniki oraz uczymy jak nale"y je rozumie$, aby skutecznie rozwija$ stron# internetow%. Modu! 6: Tajniki hostingu Jakie ograniczenia mo"e narzuci$ swoim klientom firma hostingowa? Co wchodzi w sk!ad us!ug hostingowych? Na co nale"y uwa"a$? Na wi#kszo'$ z tych pyta& przedsi#biorcy i specjali'ci ds. marketingu nie potrafi% do ko&ca odpowiedzie$. Niestety mgliste wyobra"enie o tym, na ile profesjonalna jest nasza firma hostingowa, to pierwszy krok do k!opotów: padaj%cych serwerów, braku dost#pu do strony internetowej, braku kopii zapasowych i awarii. Projekt strony internetowej to nie wszystko - pami#tajmy, "e trzeba jeszcze umie'ci$ j% na serwerze. I tu ka"dy b!%d mo"e drogo kosztowa$, a na przedsi#biorstwa czeka sporo pu!apek. Ujawniamy, jak ich unikn%$ i na co koniecznie trzeba zwróci$ uwag# przy wyborze hostingu. Modu! 7: Jak zarabia# w Internecie Internet przyniós! przedsi#biorcom szereg nowych, nietypowych modeli biznesowych. Do tej pory nie istnia!y one w 'wiecie pozainternetowym, zwanym w "argonie Internetu: "w realu". Trzeba te modele biznesowe pozna$, aby porusza$ si# po Internecie z otwartymi oczami. Bez tej wiedzy biznes internetowy sprowadza si# do metody prób i b!#dów, a przecie" lepiej zna$ metody ju" sprawdzone. Pokazujemy nawet, po cz#'ci jako ciekawostk#, modele nieetyczne - aby dok!adnie wiedzie$ czego unika$ i na co uwa"a$. Modu! 8: Domeny jak si" na nich zarabia i które s$ godne uwagi Domen jest coraz mniej. Nowozak!adane firmy i serwisy internetowe maj% coraz wi#ksze problemy z dobraniem odpowiedniej nazwy, która b#dzie mia!a woln% domen#. Z czego wynika taki stan rzeczy? Jak w!a'ciciele domen na nich zarabiaj%? Jakie domeny nale"y kupowa$? Jak% powinny mie$ ko&cówk#? Czy jest sens kupowa$ wszystkie dost#pne domeny z nazw% firmy i op!aca$ je co roku? Tylko dzi#ki temu modu!owi mo"na oszcz#dzi$ kilka tysi#cy z!otych, które wydane zosta!yby na nietrafione zakupy domenowe. Opinie Gra%yna Dobromilska, wydawnictwo Bardzo cenny jest ten twój kurs, Piotrze, du"o si# nauczy!am. Jestem zachwycona :-) 4 z :51

5 Doskona!y wyk!ad. Wszystko podane bardzo przyst#pnym j#zykiem, a przyk!ady s% barwne i pobudzaj% wyobra(ni#. Pierwsza cz#'$ o pozycjonowaniu rzeczywi'cie obala wiele mitów, daje 'wietne wskazówki. Zdj#!a te" ze mnie obaw#, "e zaniedbuj# marketing, bo nie korzystam z us!ug pozycjonerów. Pokazuje bowiem, "e wspó!czesny sposób dzia!ania Google jest nastawiony na nagradzanie wysoko etycznych dzia!a& wobec klienta i wynagradza nas w postaci wysokich miejsc w wynikach wyszukiwania po prostu za dostarczanie mu jak najlepszych, obszernych tre'ci. Oczywi'cie, metody poprawienia swojej pozycji w sposób etyczny poprzez Google AdWords te" s% znakomicie i dok!adnie opisane. Fakt, "e mia!am wynaj%$ firm# do pozycjonowania, ale chcia!am najpierw przeczyta$ odpowiedni% ksi%"k#, aby co' o tym wiedzie$. Ci%gle nie mia!am czasu, bo by!y pilniejsze sprawy firmowe do realizacji. A po twoim wyk!adzie wiem wszystko i wiem, jak to zrobi$ samodzielnie. Dzi#ki :-) Du"o mówisz tak"e o zarabianiu w sieci, co jest dla ka"dego z nas tak"e bardzo wa"ne. Przyk!ady s% znowu, znakomite i liczne. Rewelacja i przebój rynkowy :-) Tak"e cena jest rozs%dna. Bonusy gratisy Wszystkim nabywcom Sekretów marketingu internetowego dla firm dodajemy: Bonus 1: Do!ywotni dost"p do zamkni"tego forum dyskusyjnego. Umo"liwia prowadzenie owocnych dyskusji z osobami ju" wtajemniczonymi. Tylko konkretni ludzie biznesu, otwarci na zdobywanie warto'ciowego do'wiadczenia, aktywni w Internecie jest si# kogo poradzi$! Warto&#: 197 z! netto - gratis! Bonus 2: Wywiad dwóch Piotrów : Piotr Michalak w krzy"owym ogniu pyta& Piotra Organisty na temat marketingu internetowego. Ponad 40 minut materia!u, konkretne odpowiedzi na praktyczne pytania wa"ne dla ka"dej firmy. Wywiad na p!ycie CD-audio oraz dodatkowo mo"liwo'$ 'ci%gni#cia MP3 z naszej strony. Warto&#: 97 z! netto - gratis! Bonus 3: 4 p#yty CD-audio (3,5 godziny) z zawarto$ci% Sekretów marketingu internetowego dla firm. Do przes!uchania np. w samochodzie. Dodatkowo mo"liwo'$ 'ci%gni#cia MP3 z naszej strony. Rekomendujemy szczególnie do powtórki, a tak"e dla osób, które lubi% s!ucha$ audiobooków oraz podró"uj%cych samochodem lub kolej%. Uwaga - nagrania nie zawieraj% jednego modu!u: Jak ustawi$ pierwsz% kampani# linków sponsorowanych, poniewa" kluczow% rol# w nim odgrywa obraz (zrzuty ekranu prezentuj%ce zak!adanie kampanii). Warto&#: 97 z! netto - gratis! Bonus 4: Transkrypt z nagra& w postaci PDF do $ci%gni"cia na naszej stronie, oraz na p#ycie z "Sekretami...". Doskona!e zarówno do powtórki, jak i dla osób, które preferuj% czytanie ni" s!uchanie. Warto&#: 47 z! netto - gratis! 5 z :51

6 90-dniowa gwarancja satysfakcji Sekrety marketingu internetowego dla firm zawieraj% cenn% wiedz# na temat tajemnic sieci WWW. Wszystkie informacje zosta!y dobrane tak, by umo"liwi$ ich praktyczne zastosowanie w dzia!aniach firmy. Gwarantujemy satysfakcj# z zakupu. Je"eli jednak nagrania nie spe!ni% Twoich oczekiwa&, w ci%gu 90 dni od zakupu mo"esz odes!a$ produkt na adres naszej firmy (podany na stronie Po otrzymaniu przez nas przesy!ki natychmiast zwracamy pieni%dze. Bez zb#dnych pyta& - chyba, "e o numer konta. W przypadku zamówienia na firm# (z faktur% VAT) poprosimy wcze'niej jedynie o podpisanie faktury korekty. Licencja Licencja Sekretów marketingu internetowego dla firm obejmuje wykorzystanie nagra& szkoleniowych we w!asnej firmie, dla dowolnej ilo'ci osób. Zamawiaj%c ten produkt wyra"asz akceptacj# tego postanowienia. Je"eli planujesz wykorzysta$ te materia!y do wyszkolenia osób spoza Twojej firmy, mo"esz zamówi$ wi#cej sztuk produktu. Przy zakupach powy"ej 5 sztuk mo"emy zaoferowa$ dodatkowe zni"ki - skontaktuj si# z nami. 6 z :51

7 Ile kosztuj" Sekrety marketingu internetowego dla firm i jak je zamówi$? A ile powinny kosztowa$ Sekrety marketingu internetowego dla firm? Podsumujmy co otrzymasz - i oszacujmy: P!yta DVD-ROM do odtworzenia na komputerze. Na p!ycie dok!adnie 8 modu!ów, w sumie ponad 3,5 godziny nagra& wideo. Wy!%cznie praktyczna wiedza, przekazana przez do'wiadczonego praktyka biznesu internetowego. Warto'$ godziny czasu w!a'ciciela agencji interaktywnej wycenia si# na kwot# 300 z! netto. Warto'$ nagra& w przeliczeniu powinna wynie'$ 1050 z! netto. Wywiad Piotra Michalaka z Piotrem Organist$ (na p!ycie CD-audio oraz dodatkowo MP3 do 'ci%gni#cia), zawieraj%cy praktyczne rady i wskazówki dotycz%ce problemów firm dzia!aj%cych w Internecie warto'$ 97 z! netto. Dost"p do zamkni"tego forum z mo"liwo'ci% wymiany do'wiadcze& warto'$ 197 z! netto. Nagrania audio Sekretów marketingu internetowego dla firm na 4 p!ytach CD z dodatkow% mo"liwo'ci% 'ci%gni#cia MP3, idealny do s!uchania w podró"y lub po godzinach pracy warto'$ 97 z! netto. Transkrypt z nagra' Sekretów marketingu internetowego dla firm w postaci pliku PDF, dobry do powtórki, do przekazania pracownikowi lub dla osób preferuj%cych czytanie ni" s!uchanie warto'$ 47 z! netto. W sumie pakiet Sekretów marketingu internetowego dla firm, wraz z czterema bonusami, jest warty 1488 z! netto. Same bonusy warte s% 438 z! netto, to jednak dajemy gratis. Same Sekrety marketingu internetowego dla firm s% warte 1050 z! netto. Czy jednak za tak" kwot# b#dziemy je oferowa$? Oczywi'cie, "e nie. Twoja inwestycja w pakiet Sekretów marketingu internetowego dla firm na p!ycie DVD-ROM, zawieraj%cej ponad 3,5 godziny nagra& wideo, wraz ze wszystkimi bonusami, wyniesie teraz tylko 247 z! netto (301,34 z! brutto, z 22% VAT)! Firmy regularnie wydaj% kwoty o takiej wysoko'ci na wydatki, które przynosz% wielokrotnie mniejsze korzy'ci. Za 247 z! netto mo"na kupi$ najta&sz% drukark# albo pojedyncze krzes!o. W przeci#tnej klasy aucie taka kwota starczy na jedno lub dwa tankowania paliwa. Jednak nigdy nie osi%gniesz takiego zysku z drukarki biurowej, krzes!a czy baku paliwa, co z zestawu Sekretów marketingu internetowego dla firm! Ograniczenia Kwota 247 z! netto jest zatem 'miesznie ma!% inwestycj% w porównaniu z korzy'ciami, które mo"na odnie'$ dzi#ki zdobytej wiedzy. Wprowadzamy jednak kilka ogranicze&, aby zach#ci$ Ci# do szybkiego podj#cia decyzji: Po pierwsze: Taka okazja nie b#dzie trwa!a wiecznie, wr#cz przeciwnie - trwa tylko i wy!%cznie do momentu oficjalnego i definitywnego zamkni#cia sprzeda"y za XX dni XX godzin XX minut XX sekund. Potem zdejmujemy ten produkt z rynku i nie b#dzie mo"na w ogóle go kupi$. Po drugie: Poza terminowym ograniczeniem sprzeda"y, wprowadzamy równie" ograniczenie ilo'ciowe. "Sekrety marketingu internetowego dla firm" wydali'my jedynie w 300 zestawach. Kiedy one zostan% zamówione - zamykamy sprzeda". Po trzecie: W przysz!o'ci by$ mo"e zrobimy reedycj# i b#dziemy oferowa$ ten produkt ponownie po wy"szej cenie - a by$ mo"e nie uczynimy tego nigdy, ograniczaj%c liczb# osób wtajemniczonych. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podj#li'my, ale jakakolwiek by ona nie by!a - bardziej op!aca Ci si# zainwestowa$ w "Sekrety marketingu internetowego dla firm" ju" teraz. Tym bardziej, "e wiedza wdra"ana w praktyk# procentuje - a najwi#kszy zysk osi%gniesz dzia!aj%c ju" dzi', a nie w bli"ej nieokre'lonej przysz!o'ci. Zamów zatem ju% teraz! Z powy"szych powodów radzimy - zamów zestaw Sekrety marketingu internetowego dla firm ju" teraz! Do ceny produktu doliczamy koszty przesy!ki w wysoko'ci 15 z! netto. P!atno'ci nale"y dokona$ poprzez internetowy system p!atno'ci.pl. Kliknij prosz# w poni"szy przycisk, aby z!o"y$ zamówienie: Chc# zamówi$ Propozycja ograniczona czasowo. Zosta!o ju" tylko: 0 7 z :51

8 godzin0 minut0 sekund W razie pyta&, prosimy o kontakt. Osoby niezdecydowane zach#camy powtórnie gwarancj% satysfakcji. Nie ma nic do stracenia, mo"na tylko zyska$! Bezpiecze&stwo transakcji gwarantuj": Strategie Rozwoju Lidia Gos, Piotr Michalak s.c. Wawelska 12b/ Gda&sk NIP REGON PayU S.A. ul. Marceli&ska Pozna& NIP REGON Kapita! zak!adowy: ,00 z! wpisana do Rejestru Przedsi#biorców prowadzona przez S%d Rejonowy Pozna& - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S%dowego pod nr KRS Copyright Efnetica Wszystkie prawa zastrze"one. 8 z :51

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój 1 Wadysaw Marek Kolasa 1. Wstp Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój Biblioteki cyfrowe, jakkolwiek s zjawiskiem stosunkowo modym, maj za sob dug i rozbudowan histori. Wprawdzie ich rozwój w

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje?

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje? Twój biznes to ciągła walka? Bywają takie dni, kiedy czujesz się potwornie zmęczony, przygaszony, bezradny?

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Wynik Jakości od A do Z

Wynik Jakości od A do Z Wynik Jakości od A do Z Krótki przewodnik dla reklamodawców Google AdWords By Przemysław Modrzewski AdWords Certified Trainer www.marketinglab.pl Drogi czytelniku, Ciszę się, że skorzystałeś z możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii podróy

Rozwój technologii podróy Wstp W cigu najbliszych pitnastu lat przewonicy bd stosowa obecne i nowe technologie ukierunkowane na klienta w celu optymalizacji wszystkich etapów podróy konsumentów, od rezerwacji a do przylotu na miejsce

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo