I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!"

Transkrypt

1 Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Propozycja ograniczona czasowo. Zosta!o ju" tylko: 0 godzin0 minut0 sekund Chc# zamówi$ Jak to si# dzieje, "e strony jednych firm przynosz% olbrzymie zyski, a inne pozostaj% niezauwa"one? Marketing internetowy czasem opiera si# na ma!o znanych informacjach, stanowi%cych tajemnic# specjalistów i agencji interaktywnych. Ka"dy jednak mo"e pozna$ techniki, dzi#ki którym strona WWW odniesie sukces. Oferujemy Sekrety marketingu internetowego dla firm, dostarczany na p!ycie DVD z nagraniami wideo. S% to prezentacje z podk!adem g!osowym, przeznaczone do odtworzenia na komputerze. Nagrania zawieraj%!%cznie ponad 3,5 godziny (219 minut) tajemnic dost#pnych do tej pory wy!%cznie dla specjalistów marketingu internetowego. Zobacz jak firmy pope!niaj" kardynalne b!#dy, kosztuj"ce dziesi"tki tys. z! Na co dzie& widzimy, jak ma!e, 'rednie i du"e firmy realizuj% swoje plany w internecie bez niezb#dnej wiedzy. Skutkuje to przyk!adowo tym, "e: Wydaj% na linki sponsorowane o kilkadziesi%t procent wi#cej ni" mog!yby, uzyskuj%c ten sam (lub nawet lepszy) efekt. Pozycjonuj% swoj% stron# internetow% przestarza!ymi metodami, co prowadzi do tego, "e strona zupe!nie znika z wyników wyszukiwania......albo koszt linków sponsorowanych podwaja si#......lub te" traci si# du"o czasu i pieni#dzy na metody, które nie przynosz% zupe!nie "adnego skutku. Zamawiaj% hosting w firmie, której serwery nie nadaj% si# do utrzymywania serwisu firmowego, co skutkuje tym, "e serwis dzia!a nieprawid!owo, wolno si#!aduje, cz#sto si# zawiesza itd. Podejmuj% decyzje na podstawie tylko jednego lub dwóch wska(ników statystyk internetowych, przez co decyzje te prowadz% do b!#dnych wniosków i dalszego marnotrawstwa 'rodków. Niezawodnych metod dzia!ania w sieci nie da si# po prostu wymy'li$. Informacje, zawarte w nagraniach Sekrety marketingu internetowego dla firm, wynikaj% z naszego do'wiadczenia. Jako praktycy, znamy funkcjonowanie Internetu "od kuchni". Przekazujemy wiadomo'ci na temat technik, z których korzystaj% profesjonalni twórcy serwisów. Ujawniamy, jakich b!#dów nale"y unika$. Demaskujemy fa!szywe przekonania na temat powszechnie wykorzystywanych narz#dzi. Przekonania te cz#sto powoduj%, "e przedsi#biorcy i specjali'ci ds. marketingu wydaj% ci#"kie pieni%dze, i sp#dzaj% d!ugie godziny, wdra"aj%c nieskuteczne techniki! 1 z :51

2 "Sekrety marketingu internetowego dla firm" opracowane zosta!y przez Piotra Michalaka (na zdj#ciu), w!a'ciciela agencji interaktywnej Efnetica, na co dzie& obs!uguj%cej zarówno ma!e firmy, jak i du"e przedsi#biorstwa (Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze& Ergo Hestia S.A., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.). Efnetica uczestniczy!a do tej pory w tworzeniu lub rozwijaniu 11 portali spo!eczno'ciowych, co czyni j% liderem rynku web 2.0 w Polsce. Piotr Michalak jest wspó!autorem dwóch bestsellerów pt. "Sztuka pisania perswazyjnych tekstów" oraz "Marketing wirusowy w internecie", które ukaza!y si# nak!adem wydawnictwa Onepress. Wspólnie z wydawnictwem Z!ote My'li promowa! w polskim internecie ameryka&skiego autora Joe Vitale, czyni%c jego ksi%"k# "Hipnotyczny Marketing" najszybciej sprzedaj%c% si# publikacj% w historii wydawnictwa. Prowadzi! równie" projekt re-designu strony firmowej In-Tech Polska, dzi#ki któremu firma zanotowa!a dziesi#ciokrotny wzrost ilo'ci zapyta& ofertowych ze strony internetowej. Do jego sukcesów równie" mo"na zaliczy$ wiod%c% pozycj# oprogramowania FUMP na rynku systemów do marketingu. Konkretne powody - dlaczego wtajemniczamy skutecznie Aby skorzysta$ z naszej propozycji, nie trzeba zna$ si# na sieci WWW. Nie zanudzamy technicznymi szczegó!ami, przydatnymi tylko programistom czy administratorom. Naszym celem jest przekazanie tajników skutecznego dzia!ania. Pokazujemy jak sprawi$, aby biznes pewnie funkcjonowa! na rynku internetowym. Przekazujemy wiedz# mened"ersk%, czyli tak%, która pomaga podejmowa$ skuteczne decyzje, zleca$ wykonywanie zada& technicznych podwykonawcom i wspó!pracownikom, a tak"e ocenia$ ich prac#. Zazwyczaj firmy posiadaj% ju" stron# WWW, ale nie s% pewne, jak mo"na zwi#kszy$ jej popularno'$. A mo"e dopiero teraz chc% wykorzysta$ w pe!ni szanse, jakie stwarza Internet. Aby wykorzysta$ dost#pne dzi#ki Internetowi szanse potrzebna jest wiedza mi#dzy innymi o wyszukiwarkach, domenach, hostingu, statystykach internetowych i modelach biznesowych wyst#puj%cych w Sieci WWW. I w!a'nie te tematy porusza - i rozk!ada na cz#'ci pierwsze - zestaw "Sekrety marketingu internetowego dla firm". Co zawieraj" Sekrety marketingu internetowego dla firm? Oto, jak wygl%daj% nagrania z prezentacjami kursu: 2 z :51

3 Gdy skorzystasz z tej oferty, dowiesz si# m.in.: Modu! 1: Jak - tak naprawd" - dzia!a pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google To, czy strona b#dzie odwiedzana, zale"y w du"ej mierze od!atwo'ci jej odnalezienia. W ramach Sekretów... przygl%damy si# mechanizmom dzia!ania najwa"niejszej w Polsce wyszukiwarki - Google - posiadaj%cej ponad 90% udzia!ów w rynku. Obserwujemy, jak zmienia!y si# mechanizmy dzia!ania Google na przestrzeni lat i które z nich maj% obecnie najwi#ksze znaczenie dla pozycji strony internetowej Twojej firmy. Czy warto kupowa$ linki? Czym s% precle? A mo"e warto dodawa$ stron# do katalogów? O metodach skutecznego pozycjonowania kr%"y wiele mitów. S!uchacze Sekretów... poznaj% naprawd# skuteczne rozwi%zania, a tak"e dowiedz% si#, jak je wykorzysta$ w praktyce biznesowej. Modu! 2: Na czym Google zarabia miliardy dolarów - i jak wykorzysta# ten model biznesowy w swojej firmie Model biznesowy najpopularniejszej wyszukiwarki 'wiata mo"e zastanawia$... Przecie" wyniki wyszukiwania nic nie kosztuj%. Jednak Google to jedna z najbogatszych firm na 'wiecie. Poza wyszukiwark%, firma ta udost#pnia m.in. nowoczesn% technologi# map internetowych (Google Maps), innowacyjny system poczty elektronicznej (Gmail), najpopularniejszy serwis wideo (YouTube), kalendarz internetowy (Google Calendar), program do zarz%dzania zdj#ciami (Picasa) i wiele, wiele innych. Jednak do sporej cz#'ci z tych projektów Google dok!ada pieni%dze, kupuj%c drogie technologie wraz z firmami ich twórców, udost#pniaj%c wielkiej rzeszy ludzi darmowe us!ugi i inwestuj%c w projekty pozbawione modelu biznesowego. Google reprezentuje specyficzny model budowania zysku, bardzo cz#sto stosowany przez firmy odnosz%ce sukcesy w Internecie. Warto pozna$ to podej'cie i w miar# mo"liwo'ci zastosowa$ w swojej firmie. W tym nagraniu wyja'niamy, na czym to podej'cie polega. Modu! 3: Jak ustawi# pierwsz$ kampani" linków sponsorowanych Linki sponsorowane to dla niektórych bran" wr#cz podstawowa metoda promocji w Internecie. Jest to równie" absolutnie podstawowa, i tak naprawd# jedyna skuteczna metoda sprawdzenia fraz kluczowych - w celu ustalenia, 3 z :51

4 czy w ogóle warto si# na nie pozycjonowa$. Jakby tego by!o ma!o, za pomoc% linków sponsorowanych mo"na sprawdzi$, czy wprowadzany przez nas na rynek produkt ma szans# odnie'$ sukces - czy klienci go rozumiej%, czy rynek jest dostatecznie du"y, 'wiadomy rozwi%zania i ch!onny. Niektóre firmy zajmuj%ce si# linkami sponsorowanymi zarabiaj% du"e pieni%dze na klientach nie'wiadomych sposobu funkcjonowania tej metody promocji. Dodatkowo, im mniej 'wiadomy klient tym trudniej mu wykorzysta$ linki sponsorowane w sposób skuteczny, nawet je'li organizuje je zewn#trzna firma. Warto zobaczy$, jak ustawia si# linki sponsorowane dzi#ki temu mo"na ustawia$ je samemu, lub zleci$ firmie zewn#trznej w sposób bardziej 'wiadomy i odnie'$ sukces. Modu! 4: Od czego zale%y pozycja i koszt linków sponsorowanych jak zwi"kszy# pozycj", jednocze&nie zmniejszaj$c koszty Bez tej wiedzy zlecanie linków sponsorowanych, czy to pracownikowi, czy firmie zewn#trznej, zupe!nie nie ma sensu. Nie ka"dy wie, "e w linkach sponsorowanych mo"na jednocze'nie mniej p!aci$ za klikni#cie i wy'wietla$ si# wy"ej od konkurencji, która zap!aci!a wi#cej od nas! Jak to osi%gn%$? Przekazujemy absolutnie niezb#dn% wiedz# dla ka"dej osoby prowadz%cej firm# lub zajmuj%cej si# jej marketingiem. Modu! 5: Zaawansowane statystyki internetowe na co szczególnie zwraca# uwag" Zauwa"yli'my, "e wielu u"ytkowników statystyk internetowych Analytics interpretuje jedynie cz#'$ ich wyników... Czasem bardzo niewielk% cz#'$. Tymczasem wyniki musz% by$ interpretowane razem, w powi%zaniu ze sob%. Dopiero wtedy mo"na w pe!ni zrozumie$, co tak naprawd# dzieje si# na stronie internetowej. W tym module prezentujemy znane i mniej znane mierniki oraz uczymy jak nale"y je rozumie$, aby skutecznie rozwija$ stron# internetow%. Modu! 6: Tajniki hostingu Jakie ograniczenia mo"e narzuci$ swoim klientom firma hostingowa? Co wchodzi w sk!ad us!ug hostingowych? Na co nale"y uwa"a$? Na wi#kszo'$ z tych pyta& przedsi#biorcy i specjali'ci ds. marketingu nie potrafi% do ko&ca odpowiedzie$. Niestety mgliste wyobra"enie o tym, na ile profesjonalna jest nasza firma hostingowa, to pierwszy krok do k!opotów: padaj%cych serwerów, braku dost#pu do strony internetowej, braku kopii zapasowych i awarii. Projekt strony internetowej to nie wszystko - pami#tajmy, "e trzeba jeszcze umie'ci$ j% na serwerze. I tu ka"dy b!%d mo"e drogo kosztowa$, a na przedsi#biorstwa czeka sporo pu!apek. Ujawniamy, jak ich unikn%$ i na co koniecznie trzeba zwróci$ uwag# przy wyborze hostingu. Modu! 7: Jak zarabia# w Internecie Internet przyniós! przedsi#biorcom szereg nowych, nietypowych modeli biznesowych. Do tej pory nie istnia!y one w 'wiecie pozainternetowym, zwanym w "argonie Internetu: "w realu". Trzeba te modele biznesowe pozna$, aby porusza$ si# po Internecie z otwartymi oczami. Bez tej wiedzy biznes internetowy sprowadza si# do metody prób i b!#dów, a przecie" lepiej zna$ metody ju" sprawdzone. Pokazujemy nawet, po cz#'ci jako ciekawostk#, modele nieetyczne - aby dok!adnie wiedzie$ czego unika$ i na co uwa"a$. Modu! 8: Domeny jak si" na nich zarabia i które s$ godne uwagi Domen jest coraz mniej. Nowozak!adane firmy i serwisy internetowe maj% coraz wi#ksze problemy z dobraniem odpowiedniej nazwy, która b#dzie mia!a woln% domen#. Z czego wynika taki stan rzeczy? Jak w!a'ciciele domen na nich zarabiaj%? Jakie domeny nale"y kupowa$? Jak% powinny mie$ ko&cówk#? Czy jest sens kupowa$ wszystkie dost#pne domeny z nazw% firmy i op!aca$ je co roku? Tylko dzi#ki temu modu!owi mo"na oszcz#dzi$ kilka tysi#cy z!otych, które wydane zosta!yby na nietrafione zakupy domenowe. Opinie Gra%yna Dobromilska, wydawnictwo Bardzo cenny jest ten twój kurs, Piotrze, du"o si# nauczy!am. Jestem zachwycona :-) 4 z :51

5 Doskona!y wyk!ad. Wszystko podane bardzo przyst#pnym j#zykiem, a przyk!ady s% barwne i pobudzaj% wyobra(ni#. Pierwsza cz#'$ o pozycjonowaniu rzeczywi'cie obala wiele mitów, daje 'wietne wskazówki. Zdj#!a te" ze mnie obaw#, "e zaniedbuj# marketing, bo nie korzystam z us!ug pozycjonerów. Pokazuje bowiem, "e wspó!czesny sposób dzia!ania Google jest nastawiony na nagradzanie wysoko etycznych dzia!a& wobec klienta i wynagradza nas w postaci wysokich miejsc w wynikach wyszukiwania po prostu za dostarczanie mu jak najlepszych, obszernych tre'ci. Oczywi'cie, metody poprawienia swojej pozycji w sposób etyczny poprzez Google AdWords te" s% znakomicie i dok!adnie opisane. Fakt, "e mia!am wynaj%$ firm# do pozycjonowania, ale chcia!am najpierw przeczyta$ odpowiedni% ksi%"k#, aby co' o tym wiedzie$. Ci%gle nie mia!am czasu, bo by!y pilniejsze sprawy firmowe do realizacji. A po twoim wyk!adzie wiem wszystko i wiem, jak to zrobi$ samodzielnie. Dzi#ki :-) Du"o mówisz tak"e o zarabianiu w sieci, co jest dla ka"dego z nas tak"e bardzo wa"ne. Przyk!ady s% znowu, znakomite i liczne. Rewelacja i przebój rynkowy :-) Tak"e cena jest rozs%dna. Bonusy gratisy Wszystkim nabywcom Sekretów marketingu internetowego dla firm dodajemy: Bonus 1: Do!ywotni dost"p do zamkni"tego forum dyskusyjnego. Umo"liwia prowadzenie owocnych dyskusji z osobami ju" wtajemniczonymi. Tylko konkretni ludzie biznesu, otwarci na zdobywanie warto'ciowego do'wiadczenia, aktywni w Internecie jest si# kogo poradzi$! Warto&#: 197 z! netto - gratis! Bonus 2: Wywiad dwóch Piotrów : Piotr Michalak w krzy"owym ogniu pyta& Piotra Organisty na temat marketingu internetowego. Ponad 40 minut materia!u, konkretne odpowiedzi na praktyczne pytania wa"ne dla ka"dej firmy. Wywiad na p!ycie CD-audio oraz dodatkowo mo"liwo'$ 'ci%gni#cia MP3 z naszej strony. Warto&#: 97 z! netto - gratis! Bonus 3: 4 p#yty CD-audio (3,5 godziny) z zawarto$ci% Sekretów marketingu internetowego dla firm. Do przes!uchania np. w samochodzie. Dodatkowo mo"liwo'$ 'ci%gni#cia MP3 z naszej strony. Rekomendujemy szczególnie do powtórki, a tak"e dla osób, które lubi% s!ucha$ audiobooków oraz podró"uj%cych samochodem lub kolej%. Uwaga - nagrania nie zawieraj% jednego modu!u: Jak ustawi$ pierwsz% kampani# linków sponsorowanych, poniewa" kluczow% rol# w nim odgrywa obraz (zrzuty ekranu prezentuj%ce zak!adanie kampanii). Warto&#: 97 z! netto - gratis! Bonus 4: Transkrypt z nagra& w postaci PDF do $ci%gni"cia na naszej stronie, oraz na p#ycie z "Sekretami...". Doskona!e zarówno do powtórki, jak i dla osób, które preferuj% czytanie ni" s!uchanie. Warto&#: 47 z! netto - gratis! 5 z :51

6 90-dniowa gwarancja satysfakcji Sekrety marketingu internetowego dla firm zawieraj% cenn% wiedz# na temat tajemnic sieci WWW. Wszystkie informacje zosta!y dobrane tak, by umo"liwi$ ich praktyczne zastosowanie w dzia!aniach firmy. Gwarantujemy satysfakcj# z zakupu. Je"eli jednak nagrania nie spe!ni% Twoich oczekiwa&, w ci%gu 90 dni od zakupu mo"esz odes!a$ produkt na adres naszej firmy (podany na stronie Po otrzymaniu przez nas przesy!ki natychmiast zwracamy pieni%dze. Bez zb#dnych pyta& - chyba, "e o numer konta. W przypadku zamówienia na firm# (z faktur% VAT) poprosimy wcze'niej jedynie o podpisanie faktury korekty. Licencja Licencja Sekretów marketingu internetowego dla firm obejmuje wykorzystanie nagra& szkoleniowych we w!asnej firmie, dla dowolnej ilo'ci osób. Zamawiaj%c ten produkt wyra"asz akceptacj# tego postanowienia. Je"eli planujesz wykorzysta$ te materia!y do wyszkolenia osób spoza Twojej firmy, mo"esz zamówi$ wi#cej sztuk produktu. Przy zakupach powy"ej 5 sztuk mo"emy zaoferowa$ dodatkowe zni"ki - skontaktuj si# z nami. 6 z :51

7 Ile kosztuj" Sekrety marketingu internetowego dla firm i jak je zamówi$? A ile powinny kosztowa$ Sekrety marketingu internetowego dla firm? Podsumujmy co otrzymasz - i oszacujmy: P!yta DVD-ROM do odtworzenia na komputerze. Na p!ycie dok!adnie 8 modu!ów, w sumie ponad 3,5 godziny nagra& wideo. Wy!%cznie praktyczna wiedza, przekazana przez do'wiadczonego praktyka biznesu internetowego. Warto'$ godziny czasu w!a'ciciela agencji interaktywnej wycenia si# na kwot# 300 z! netto. Warto'$ nagra& w przeliczeniu powinna wynie'$ 1050 z! netto. Wywiad Piotra Michalaka z Piotrem Organist$ (na p!ycie CD-audio oraz dodatkowo MP3 do 'ci%gni#cia), zawieraj%cy praktyczne rady i wskazówki dotycz%ce problemów firm dzia!aj%cych w Internecie warto'$ 97 z! netto. Dost"p do zamkni"tego forum z mo"liwo'ci% wymiany do'wiadcze& warto'$ 197 z! netto. Nagrania audio Sekretów marketingu internetowego dla firm na 4 p!ytach CD z dodatkow% mo"liwo'ci% 'ci%gni#cia MP3, idealny do s!uchania w podró"y lub po godzinach pracy warto'$ 97 z! netto. Transkrypt z nagra' Sekretów marketingu internetowego dla firm w postaci pliku PDF, dobry do powtórki, do przekazania pracownikowi lub dla osób preferuj%cych czytanie ni" s!uchanie warto'$ 47 z! netto. W sumie pakiet Sekretów marketingu internetowego dla firm, wraz z czterema bonusami, jest warty 1488 z! netto. Same bonusy warte s% 438 z! netto, to jednak dajemy gratis. Same Sekrety marketingu internetowego dla firm s% warte 1050 z! netto. Czy jednak za tak" kwot# b#dziemy je oferowa$? Oczywi'cie, "e nie. Twoja inwestycja w pakiet Sekretów marketingu internetowego dla firm na p!ycie DVD-ROM, zawieraj%cej ponad 3,5 godziny nagra& wideo, wraz ze wszystkimi bonusami, wyniesie teraz tylko 247 z! netto (301,34 z! brutto, z 22% VAT)! Firmy regularnie wydaj% kwoty o takiej wysoko'ci na wydatki, które przynosz% wielokrotnie mniejsze korzy'ci. Za 247 z! netto mo"na kupi$ najta&sz% drukark# albo pojedyncze krzes!o. W przeci#tnej klasy aucie taka kwota starczy na jedno lub dwa tankowania paliwa. Jednak nigdy nie osi%gniesz takiego zysku z drukarki biurowej, krzes!a czy baku paliwa, co z zestawu Sekretów marketingu internetowego dla firm! Ograniczenia Kwota 247 z! netto jest zatem 'miesznie ma!% inwestycj% w porównaniu z korzy'ciami, które mo"na odnie'$ dzi#ki zdobytej wiedzy. Wprowadzamy jednak kilka ogranicze&, aby zach#ci$ Ci# do szybkiego podj#cia decyzji: Po pierwsze: Taka okazja nie b#dzie trwa!a wiecznie, wr#cz przeciwnie - trwa tylko i wy!%cznie do momentu oficjalnego i definitywnego zamkni#cia sprzeda"y za XX dni XX godzin XX minut XX sekund. Potem zdejmujemy ten produkt z rynku i nie b#dzie mo"na w ogóle go kupi$. Po drugie: Poza terminowym ograniczeniem sprzeda"y, wprowadzamy równie" ograniczenie ilo'ciowe. "Sekrety marketingu internetowego dla firm" wydali'my jedynie w 300 zestawach. Kiedy one zostan% zamówione - zamykamy sprzeda". Po trzecie: W przysz!o'ci by$ mo"e zrobimy reedycj# i b#dziemy oferowa$ ten produkt ponownie po wy"szej cenie - a by$ mo"e nie uczynimy tego nigdy, ograniczaj%c liczb# osób wtajemniczonych. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podj#li'my, ale jakakolwiek by ona nie by!a - bardziej op!aca Ci si# zainwestowa$ w "Sekrety marketingu internetowego dla firm" ju" teraz. Tym bardziej, "e wiedza wdra"ana w praktyk# procentuje - a najwi#kszy zysk osi%gniesz dzia!aj%c ju" dzi', a nie w bli"ej nieokre'lonej przysz!o'ci. Zamów zatem ju% teraz! Z powy"szych powodów radzimy - zamów zestaw Sekrety marketingu internetowego dla firm ju" teraz! Do ceny produktu doliczamy koszty przesy!ki w wysoko'ci 15 z! netto. P!atno'ci nale"y dokona$ poprzez internetowy system p!atno'ci.pl. Kliknij prosz# w poni"szy przycisk, aby z!o"y$ zamówienie: Chc# zamówi$ Propozycja ograniczona czasowo. Zosta!o ju" tylko: 0 7 z :51

8 godzin0 minut0 sekund W razie pyta&, prosimy o kontakt. Osoby niezdecydowane zach#camy powtórnie gwarancj% satysfakcji. Nie ma nic do stracenia, mo"na tylko zyska$! Bezpiecze&stwo transakcji gwarantuj": Strategie Rozwoju Lidia Gos, Piotr Michalak s.c. Wawelska 12b/ Gda&sk NIP REGON PayU S.A. ul. Marceli&ska Pozna& NIP REGON Kapita! zak!adowy: ,00 z! wpisana do Rejestru Przedsi#biorców prowadzona przez S%d Rejonowy Pozna& - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S%dowego pod nr KRS Copyright Efnetica Wszystkie prawa zastrze"one. 8 z :51

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO)

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH (SEO) Nasza oferta różni się od ofert innych firm pozycjonujących. W Polsce firmy pozycjonujące strony przygotowują zestaw słów kluczowych pod które przygotowują pozycjonowanie.

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Paweł Borowski. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji:

Paweł Borowski. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji: Instalacja Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Zmieniony 05.03.2006. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji: - Je?li nie masz miejsca na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Usługa. brief. headway.pl

Usługa. brief. headway.pl Usługa brief Nasza misja Właścicielu małej firmy, nie musisz się znać na Internecie aby czerpać z niego korzyści. Zrobimy za Ciebie w sieci wszystko co niezbędne, gwarantując Twoją satysfakcję...lub, zwrócimy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT PAKIET STARTOWY FACEBOOK. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT PAKIET STARTOWY FACEBOOK. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI FACEBOOK, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Pakiet startowy polecamy Klientom, którzy nie posiadaj¹ jeszcze konta firmowego na Facebooku i tak naprawdê dopiero rozpoczynaj¹

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę?

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę? Oferta pozycjonowania stron internetowych Czym jest pozycjonowanie SEO Marketing? FAQ pozycjonowania Pytanie: Co to jest pozycjonowanie strony? Odpowiedź: Pozycjonowanie jest to zbiór czynności mających

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 Oferta pozycjonowania strony internetowej Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 O NAS Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi specjaliści posiadają 7 letnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW

ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW DZI?KI UDZIA?OWI W SZKOLENIU: Szkolenie otwarte b?dziesz potrafi? zbudowa? wiele skutecznych argumentów, dowiesz si?, jak spo?ród kilku

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat Strony WWW Pozycjonowanie CRM Care Protection Administracja stron Tworzymy Twój świat Kim jesteśmy? Tworzymy i pozycjonujemy strony internetowe. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół profesjonalnych grafików

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik

Spis Treści. 1. Wprowadzenie. 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Dlaczego warto wykorzystywać linki sponsorowane? 3. Zasady współpracy. 4. Cennik 5. Korzyści płynące ze współpracy z nami? 6. Słownik Wprowadzenie Popularność linków sponsorowanych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y

serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y Pokaż się tam, gdzie wszyscy szukają w Google! Ponad 90% użytkowników korzysta

Bardziej szczegółowo

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy.

Travelplaner. Koncepcja serwisu internetowego. prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium autor: Marek Słowiski markowy. Travelplaner Koncepcja serwisu internetowego prezentacja i pomysł przedstawiony na innowatorium 01.02.2007 autor: Marek Słowiski markowy.net http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pl/ Cele Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska

Ogólnopolskie Badanie Assistance. Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Ogólnopolskie Badanie Assistance Przeprowadzone na zlecenie Europ Assistance Polska Agenda Informacje o badaniu Wyniki szczegóowe Posiadanie ubezpiecze assistance Korzystanie z usug assistance Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry

Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry 12.08.2015 Pytania do UMWL o port lotniczy w Babimoście koło Zielonej Góry Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Szanowny Panie, czy mozna dosta wizualizacj terminalu

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY!

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZDOBYWAĆ SZCZYTY! nr.: 1 OD ROKU 2001 PRZEWODNIK PO USŁUDZE: Pozycjonowania UWAGA! Płacisz jedynie za pozycje 1 10 w Pozycjonowaniu Organicznym Ciągłym opłaty uzależnione są jedynie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Postarajmy się przeanalizować koszty pozycjonowania stron internetowych oraz odpowiedzieć na pytanie: czy inwestycja w tę usługę jest opłacalna?

Postarajmy się przeanalizować koszty pozycjonowania stron internetowych oraz odpowiedzieć na pytanie: czy inwestycja w tę usługę jest opłacalna? Pozycjonowanie stało się niezbędnym elementem prowadzenia działalności biznesowej, której efekty pośrednio lub bezpośrednio zależą od dostępności oferty dla milionów internautów. Praktycznie geometryczny

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

I. OKRESLENIE POTRZEB II. PRZEDSTAWIENIE PAKIETÓW NAZWA PROJEKTU

I. OKRESLENIE POTRZEB II. PRZEDSTAWIENIE PAKIETÓW NAZWA PROJEKTU I. OKRESLENIE POTRZEB NAZWA PROJEKTU 1. Do czego ma służyć Twoja nowa strona WWW? 2. Jakiej branży ma dotyczyć projekt? 3. Jakich trzech bazowych kolorów mamy użyć: 4. Na kiedy ma być gotowa strona WWW?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski Oferta kompleksowej promocji na portalu Tel. 668 206 470 Tel. 668 206 480 www.smakizpolski.com.pl biuro@smakizpolski.com.pl O nas to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY

DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY DEDYKOWANE SZKOLENIA I DORADZTWO MŚP / NGO / INSTYTUCJE KULTURY Kliknij i wybierz interesującą Cię tematykę: Social media naucz się budować i zarządzać społecznościami. Web development zbuduj serwis, którego

Bardziej szczegółowo

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapita"owej

Rzetelno!% i wiarygodno!% skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej grupy kapitaowej MBA 3/2010 Artykuy 65 Master of Business Administration 3/2010 (104): s. 65 72, ISSN 1231-0328, Copyright by Akademia Leona Komi"skiego Rzetelno% i wiarygodno% skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Zapytanie ofertowe

ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Zapytanie ofertowe Mnumi Sp. z o. o. ul. Puławska 233/B5, 02-715 Warszawa NIP: 5213572556 REGON: 142478480 Warszawa, 30.06.2015r. Zapytanie ofertowe Mnumi Sp. z o. o., w związku z realizacją projektu Eksport szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci Andrzej Wojtal Tajna wiedza o zarabianiu w sieci Copyright by Andrzej Wojtal & e-bookowo Projekt okładki: Jarosław Drążek ISBN 978-83-7859-040-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-03-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo