Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!"

Transkrypt

1 Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!em Zosta!o ju" tylko 0 dni, 0 godzin, 0 minut, 0 sekund do zako#czenia sprzeda"y. Drogi Przedsi!biorco! Drogi specjalisto ds. marketingu! Usi$d% wygodnie i zobacz, co mam Ci do zaoferowania. List ten skierowany jest do osób, które stawiaj$ na rozwój firmy. Je"eli nie masz ambicji to nie czytaj mojej propozycji. Jest ona warto&ciowa tylko dla tych, którzy chc$ i&' na przód. Ja w!a&nie taki by!em, gdy zak!ada!em moj$ firm(. Chcia!em si( rozwija'. Czu!em, "e mog( wiele. Nie waha!em si( przed pog!(bianiem wiedzy na temat rozwoju firmy. Moja historia jest zupe!nie zwyczajna, mo"e nawet podobna do Twojej! Wszystko zacz(!o si( ponad cztery lata temu, gdy za!o"y!em agencj( marketingow$ Ententa. Mia!em wtedy du"o zapa!u, cho' nawet nie mia!em gdzie zarejestrowa' firmy... Nikt z rodziny nie chcia! udost(pni' mi adresu, obawiaj$c si(, "e Urz$d Skarbowy b(dzie do nas przychodzi! na kontrole! Pewnie i Ty znasz z w!asnego do&wiadczenia takie historie o trudnych pocz$tkach. W kieszeni mia!em wtedy mo"e kilkaset z!otych... A mój pierwszy system CMS, który zakupi!em na potrzeby serwisu Ententa.pl, kosztowa! 300 z! i by! totalnym niewypa!em. Wtedy my&la!em, "e wiem du"o na temat rozkr(cania nowego biznesu... Dzi&, ponad milion z!otych pó%niej, mog( powiedzie': moja wiedza by!a wtedy na poziomie podstawowym. Szkoda, "e nie mia!em przed sob$ takiej propozycji, jak$ Ty teraz widzisz, aby uczy' si( na cudzych b!(dach, a tak"e cudzych sukcesach! Je"eli jeste# rozs$dnym przedsi!biorc$ (lub samodzielnym pracownikiem marketingu) na pewno zainteresuje Ci! to Do&' szybko poczu!em, "e wiedza, któr$ wynios!em ze szkole# i studiów jest przede wszystkim teoretyczna. Nie by!a zbyt przydatna w codziennych zmaganiach z rzeczywisto&ci$. Znasz to? Biznes jest wyzwaniem, ale tak"e %ród!em, z którego uczymy si( czerpa' wiedz( i inspiracj(. Przez tych kilka lat przeczyta!em dziesi$tki tysi(cy stron i wys!ucha!em niezliczonej liczby godzin szkole# na temat marketingu, reklamy, psychologii, internetu, sprzeda"y... Wszystko to okupione by!o du"ym nak!adem czasu, ale tak"e du"ym nak!adem finansowym rz(du kilkudziesi(ciu tysi(cy z!otych, które wyda!em na szkolenia, ksi$"ki i nagrania. W ko#cu doszed!em do wniosku, "e wiele z oferowanych pozycji szkoleniowych dotycz$cych reklamy jest niezadowalaj$cych. Pewnie Ty równie" widzisz, "e zbyt wiele pomys!ów okazuje si( trudnych do zastosowania w praktyce albo nie przynosz$ oczekiwanych rezultatów. Dotarcie do informacji naprawd( przydatnych i skutecznych oznacza konieczno&' przebicia si( przez teoretyczny be!kot, który mo"e by' po pierwsze niezrozumia!y, a co gorsza nic konstruktywnego z niego dla Ciebie nie wynika. Zamiast uczy% si! na w&asnych b&!dach, skorzystaj z mojego do#wiadczenia! Ja mam ju" za sob$ liczne próby zastosowania idei podawanych w ksi$"kach, nagraniach i szkoleniach. Cz(&' z nich by!a fiaskiem, ale niektóre okaza!y si( bardzo pomocne! Po pewnym czasie próbowa!em tak"e wprowadza' w pracy ca!kowicie nowe, w!asne pomys!y i znów jedne okazywa!y si( rewelacyjne, a inne koncepcje by!y b!(dne. Ze wszystkiego wyci$ga!em wnioski. My&l(, "e lepiej b(dzie dla Ciebie je&li b(dziesz móg! uczy' si( na moich b!(dach i sukcesach, i dzi(ki temu zaoszcz(dzisz sobie i nerwów, i pieni(dzy. Rozwi$za!em dla Ciebie problem, jak skutecznie sobie radzi' na rynku. Przetestowa!em to rozwi$zanie najpierw na w!asnej skórze, aby da' Ci konkret, a nie teori(. Dzi(ki temu moja firma, agencja reklamowa Ententa, jest teraz na etapie bardzo dynamicznego rozwoju, zdobywania nowych klientów i zatrudniania nowych pracowników. Chc( Ci 1 z :49

2 pokaza' cho' cz(&' wiedzy, do&wiadcze# oraz postaw, które umo"liwi!y to mi i pomog$ osi$gn$' to Tobie. Równolegle wchodzimy na rynek mi(dzynarodowy, co daje mi cenne do&wiadczenia, które równie" chc( Tobie przekaza'. Chc( si( z Tob$ podzieli' moj$ wiedz$. To mo"e by' ostatnia taka okazja, póki jeszcze osobi&cie dzia!am na rynku polskim. Obserwacje rynku doprowadzi!y mnie i Ciebie by' mo"e te" do wniosku, "e brakuje bardzo praktycznego przewodnika po &wiecie marketingu internetowego dla ma!ych firm. Dlatego te" postanowi!em skompresowa' moj$ wiedz( do przyst(pnych rozmiarów i uzupe!ni' t( luk(. Dzi(ki temu przewodnikowi b(dziesz w stanie samodzielnie poprawi' rezultaty firmy i unikniesz wielu niepotrzebnych wpadek. Dlatego te" 15 marca 2010 opublikowa!em na blogu swojej firmy pro&b( o zadawanie nam pyta# dotycz$cych promocji i reklamy w internecie. Wypowiedzia!o si( kilkadziesi$t osób, zadaj$c w sumie oko!o 80 pyta#, z których wybra!em 47 najbardziej konkretnych i przydatnych, a nast(pnie uporz$dkowa!em je... i nagra!em swoje odpowiedzi, uprzednio dok!adnie si( do nich przygotowuj$c. Tak powsta!a Biblia promocji i reklamy w internecie, b(d$ca ostatecznym przewodnikiem po marketingu internetowym dla ka"dej ma!ej firmy. Nie polecam robienia w internecie czegokolwiek bez uprzedniego zapoznania si( z tymi nagraniami. Szczerze wspó!czuj( wszystkim przedsi(biorcom, którzy dzia!aj$ w internecie nie posiadaj$c tej wiedzy i tych do&wiadcze#, jakie ju" nied!ugo przeka"( Tobie. B(dziesz dzi(ki temu na wygranej pozycji, a Twoja konkurencja nie b(dzie wiedzia!a, co j$ trafi!o... Co dok&adnie zawiera Biblia promocji i reklamy w internecie? Odpowied% zawiera poni"sza tabela. Oprócz podejmowanych zagadnie# dowiesz si( z niej tak"e o d!ugo&ci trwania ka"dego z bloków tematycznych. Uwaga je&li jaki& temat brzmi np. Promocja zabawek drewnianych to nie oznacza, "e musisz si( zajmowa' sprzeda"$ zabawek, aby co& wynie&' z tego nagrania. Ka"dy temat omawia!em mo"liwie uniwersalnie. Na przyk!adzie powy"szego tematu zobaczysz jakie b!(dy pope!niane s$ przy projektowaniu sklepów internetowych i jak taki sklep wypromowa'. Zobaczysz jak$ w ogóle warto mie' mentalno&' przy jakiejkolwiek sprzeda"y w internecie. Ka"dy temat kryje zatem w sobie o wiele wi(cej tre&ci, ni" mo"e si( powierzchownie wydawa'. Lp Pytanie Czas 1 Wst!p 05:40 2 Jak pozna" swojego klienta 22:48 3 Jakie s# formy reklamy internetowej 18:51 4 Czy trzeba zna" ca$y wachlarz ró%nych technik 18:43 5 Czy pozycjonowanie jest jedyn# s$uszn# drog# 16:15 6 Czy mam wp$yw na pozycj! swojej firmy na li&cie wyników wyszukiwania 20:54 7 Gdzie si! reklamowa" 20:54 8 Jak si! reklamowa" 46:13 9 Jak wygenerowa" ruch na stronie 19:52 10 Jak si! promowa" przez dostarczanie wiedzy 30:06 11 Co ma najlepszy stosunek ceny do efektów 32:07 12 Reklama squeeze page 21:09 13 Reklama bloga 20:37 14 Czy zapraszanie innych firm lub osób do wspó$pracy z informacj# o firmie lub produktach to spam? Czy pro&by o zgod! na przes$anie informacji to spam? 23:17 15 Jak# konkurencj! ma Adwords alternatywy dla Google! 09:29 16 Obawa: wrzuc! 1000z$ na linki i zostan# od razu wyklikane 08:06 17 Reklama w celach komercyjnych przez osoby fizyczne - czy mo%na? 03:49 18 Czy wysoka pozycja w wyszukiwarce zale%na jest od j!zyka programowania 13:23 19 Czy warto stosowa" long tail zamiast pozycjonowania na trudne frazy 10:33 20 Czy domeny z literówkami s# legalne 08:41 21 Jak sprawi" %eby serwisy i blogi napisa$y o nas 16:32 22 Jakie elementy powinny si! znale'" na stronie internetowej 24:12 2 z :49

3 23 Narz!dzia do tworzenia kampanii wirusowych 35:45 24 Promocja zabawek drewnianych cz. 1 22:14 25 Promocja zabawek drewnianych cz. 2 29:38 26 Promocja ubezpiecze( itp. - czy tylko na spotkaniu? 32:17 27 Konkurencja podbiera Ci pomys$y, podszywa si! pod Twój wizerunek 20:50 28 Ludzie ma$o czytaj#, chc# widzie", niekoniecznie czyta" 11:51 29 Co robi" z nadmiarem pomys$ów 14:03 30 Jak by" cierpliwym i wytrwa$ym wobec efektów w ebiznesie 15:37 31 Jak odwróci" uwag! od wysokiej ceny 41:41 32 Co robi", %eby klient nie poszukiwa$ dalej 16:52 33 Jak odró%ni" si! od konkurencji 13:34 34 Jak nawi#za" interakcj! z klientem 23:54 35 Jak# form! komunikacji zastosowa", aby odwiedzaj#cy zostawiali &lad po sobie 09:38 36 Jak zmotywowa" do anga%owania si! we wspólne projekty 10:37 37 Jak uwiarygodni" swoj# firm! na tle innych 31:41 38 Jak uzyska" dobrze zaprojektowan# witryn!, z wysokim usability 27:19 39 Jakie s$owa i wyra%enia wywieraj# w reklamie najwi!kszy wp$yw 09:19 40 Jak rozpocz#" wspó$prac! z agencj# w zakresie tworzenia tekstów 19:17 41 Jak zach!ci" do czytania o czym&, czego ludzie nie znaj# 10:06 42 Jak zwraca" si! do klienta 13:05 43 Jak wyró%ni" si! w mailach 11:35 44 Prawid$owo&ci, które warunkuj# sukces promocji internetowej 21:47 45 Jak zwabi" osob! do zapisania si! na newsletter 19:06 46 Jak promowa" produkty ma$o znane lub nieznane 19:13 47 Jak oszacowa" efekt przed rozpocz!ciem kampanii 40:18 Suma: 15:33:34 Jak widzisz zakres podejmowanych problemów jest naprawd( szeroki! Spójrz jeszcze jak wygl$da Biblia promocji i reklamy w internecie od &rodka: Poni"ej zobaczysz jak wygl$da ca!y zestaw 6 p!yt DVD, o ile oczywi&cie zamówisz zestaw na DVD (do wyboru jest wersja dost(pna przez internet). Uwaga, DVD s!u"$ do ogl$dania na komputerze, nie na TV. 3 z :49

4 Podsumowuj$c, w tym programie szkoleniowym dostarcz( Ci wiedzy niezb(dnej do promowania firmy. U!atwi( Ci podejmowanie kolejnych decyzji w sprawach zwi$zanych z budowaniem pozycji i sprzeda"y Twojej firmy tak, aby odnie&' sukces i unikn$' ewentualnych b!(dów. Doradzam nie tylko jak zdobywa' nowych klientów i ich zaufanie, pokazuj( równie" jak wykorzysta' poszczególne techniki reklamy, aby by!y dla Ciebie jak najbardziej skuteczne. Dlaczego warto mie% Bibli! promocji i reklamy w internecie? Jak ju" wiesz, zdobywanie wiedzy o biznesie, metodach promocji i rozwoju firmy jest wyzwaniem czasoch!onnym i bardzo kosztownym. Dotarcie do potrzebnych informacji oznacza!o dot$d d!ugie godziny szkole# i góry przeczytanych ksi$"ek. Dlatego aby u!atwi' Tobie to zadanie, zapyta!em moich Klientów i Czytelników czego najbardziej chc$ wiedzie' o promocji i reklamie w internecie. Reakcja by!a natychmiastowa i ze wszystkich zg!osze# u!o"y!em list( bardzo pilnych 47 pyta#. Nast(pnie przygotowa!em si( i nagra!em na nie swoje odpowiedzi cz(&' z nich pewnie ju" widzia!e&, lub widzia!a&, na blogu. Tak w!a&nie powsta!a Biblia promocji i reklamy w internecie. My&l(, "e &mia!o mo"esz nazywa' ten zestaw szkoleniowy prawdziwym kompendium wiedzy o promocji i reklamie, gdy" udziela on odpowiedzi na najpilniejsze i najwa"niejsze pytania zadane mi przez moich klientów i czytelników. Teraz czas, aby& móg! zapozna' si( w pe!ni z rezultatami tego projektu, który jest owocem mojej wspó!pracy z lud%mi takimi jak Ty. Zobacz, jak pomog! Ci oszcz!dzi% du"o czasu i pieni!dzy. Pakiet nagra# pt. Biblia promocji i reklamy w internecie oznacza dla Ciebie ni"sze koszty zdobycia najpotrzebniejszej wiedzy do rozwoju firmy. Ponadto zap!acisz za ni$ mniej, ni" gdyby& musia! kupi' dziesi$tki ksi$"ek i sp(dzi' kilka weekendów na szkoleniach. Odpada czas dojazdów na szkolenia, koszty benzyny i noclegów, a co najwa"niejsze oszcz(dz( Ci b!(dów, które zd$"y!by& pope!ni' przed uko#czeniem takiej serii kursów. Biblia promocji... b(dzie dost(pna w postaci nagra# do &ci$gni(cia z internetu albo na 6 p!ytach DVD i od Ciebie zale"y, któr$ wersj( wybierzesz. Co najwa"niejsze sam zdecydujesz kiedy j$ obejrze'. Zdob(dziesz solidn$ porcj( informacji bez umawiania si( na indywidualne konsultacje. Poznasz tajniki poruszania si( w &wiecie reklamy. To bardzo wa"ne, aby& dowiedzia! si( Jak to si( robi? i dlatego zdradzam w tym materiale najwa"niejsze rzeczy, które s$ de facto istot$ sukcesu mojej w!asnej firmy! Nie licz na szcz!#cie i we' sprawy w swoje r!ce Od Ciebie zale"y przysz!o&' Twojej firmy. Wiesz te", "e od jej sukcesów zale"y to, jak b(d$ Ci( postrzega' inni ludzie, nawet Ci najbli"si. Nie daj powodów do dumy Twoim przeciwnikom i wyprzed% ich dobieraj$c odpowiedni$ strategi(. Nie stosuj ich metod, nie baw si( w konkurowanie cenami, s!owem nie tra' czasu i zdrowia na przestarza!e sposoby. Poczuj rado&' patrz$c na owoce nowej kampanii reklamowej. Aby to osi$gn$' musisz poczu', "e tego w!a&nie chcesz cieszy' si( sukcesami Twojej firmy. Pierwszym krokiem b(dzie zakup szkolenia i zapoznanie si( z nim. W materiale odnajdziesz odpowiedzi na nurtuj$ce Ci( pytania i uzyskasz praktyczne wskazówki od czego masz zacz$' budowanie pozycji i popularno&ci swojej firmy. Tak, to b(dzie pocz$tek procesu, w który b(dziesz musia! w!o"y' wysi!ek. Nie oszukujmy si!, to si! nie zrobi samo! Nikt nie rozwinie Twojej firmy za Ciebie, ani ona sama z siebie si( nie rozwinie. Ale gdy ju" Ci si( to uda uczyni' z moj$ pomoc$, to by' mo"e inni b(d$ mogli Ci( odci$"y' w zarz$dzaniu ni$, 4 z :49

5 poniewa" cz(sto celem jest zarobienie na to, aby mie' cho'by wi(cej wolnego czasu. Je"eli jeste&: w!a&cicielem lub prezesem firmy przedsi(biorc$ specjalist$ ds. marketingu wolnym strzelcem Do tego je&li prowadzisz: ma!$ firm( produkcyjn$, handlow$ lub us!ugow$, by' mo"e agencj( reklamow$ lub interaktywn$, a nawet sklep internetowy (lub planujesz go za!o"y'), to szkolenie zdecydowanie jest dla Ciebie. Biblia promocji i reklamy w internecie jest zorientowana na ma!e, ch(tne do rozwoju firmy. Nie jest to jednak szkolenie dla: du"ych korporacji osób nie planuj$cych rozpocz(cia jakichkolwiek dzia!a# w internecie poza posiadaniem wizytówki firmowej sprzedawców tylko na Allegro sprzedawców bezpo&rednich (handlowców) osób nie zajmuj$cych si( marketingiem i nie zainteresowanych marketingiem osób, które nie zamierzaj$ zastosowa' si( do wskazówek osób, które nie przes!uchaj$ nawet nagra# ludzi s$dz$cych, "e pozjadali ju" wszystkie rozumy osób licz$cych na to, "e wszystko zrobi si( samo. Opinie pierwszych klientów i osób, które przedpremierowo testowa&y Bibli! promocji i reklamy w internecie Referencje 1 w!a"cicielka wydawnictwa i sklepu internetowego Bardzo cenne jest to, "e szkolenie Biblia marketingu i reklamy w Internecie oparte jest na problemach klientów zasygnalizowanych w komentarzach na blogu, bo nie s$ to tematy wymy&lone, teoretyczne, lecz realne, z jakimi ludzie si( zmagaj$ w swojej codzienno&ci biznesowej. Z wielu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Bardzo mi si( podoba czytelna forma map my&li zastosowana w spisie tematów przemy&lany jest równie" sam sposób pogrupowania pyta# czytelników w dzia!y tematyczne. Wszystko w prezentacji oparte jest o kolejne okienka rozwijaj$ce si( w mapie my&li. Poparte kolejnymi ekranami szczegó!owo opisuj$cymi, co konkretnie po kolei robi' w danym temacie. Odbieram to jako osobist$ drog( Piotra nad rozwi$zywaniem poszczególnych problemów. Jestem zachwycona. Sta!y komentarz Piotra, rozwiewanie kolejnych w$tpliwo&ci, rozwi$zywanie dylematów przy ka"dym szczególe. Wszystkie odpowiedzi na pytania klientów s$ opracowane rewelacyjnie. Ja jednak chcia!am szczególnie podkre&li' pytanie 2, czyli Jak pozna' swojego klienta?, bo to mi ci$gle sp(dza!o do dzi& sen z powiek i czyni!am to do tej pory do&' niemrawie. By nie powiedzie', prawie w ogóle nie poznawa!am klienta, tylko zgadywa!am jego potrzeby na bazie swojego wyobra"enia o jego potrzebach. A po wyja&nieniach Piotra w kursie wiem wszystko, wszystko rozumiem i mam mnóstwo pomys!ów na poznanie wreszcie rzeczywistych potrzeb moich klientów. Tak prosto wyt!umaczone, takimi obrazowymi szczegó!owymi przyk!adami, "e mi si( wreszcie rozja&ni!o i przesta!am si( tego tematu ba'. Jestem pod wra"eniem ogromu przekazanej konkretnej wiedzy. Du"o tego, ale podane w tak przyst(pny sposób, tak hipnotycznym g!osem :-) jakby przyjaciel snu! pasjonuj$c$ opowie&'. W tych pozytywnych emocjach!atwo si( zapami(tuje materia!. A mo"na te" zrobi' sobie liczne notatki. By opracowa' w!asn$ strategi( promocji i reklamy w Internecie. Jak Piotr podkre&la, nie mo"na bra' si( za wszystko, czego si( tu dowiadujemy. Lepiej mie' bieg!o&' w kilku metodach, przez co wykszta!ca si( intuicj(, ni" by' ekspertem od wszystkiego, wiedzie', ale nie dzia!a'. To kompleksowe uj(cie tematyki prawdziwa Biblia, przyznam, "e tytu! jest bardzo adekwatny do zawarto&ci kursu :-) I dodam, "e przy takiej ilo&ci szczegó!owych, konkretnych porad mo"na nawet uzna', "e cena kursu jest niska, bo ta inwestycja, gdy zastosujemy nauki Piotra w praktyce, bardzo szybko nam si( zwróci, gdy" lawinowo wzro&nie liczba klientów :-) Dzi(kuj( ci Piotrze bardzo. 5 z :49

6 Gra"yna Dobromilska Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Referencje 2 zwyci#zca naszego konkursu, otrzyma! szkolenie jako nagrod#, w!a"ciciel sklepu internetowego (...) Co do szkolenia to rewelacja. W ostatnich kilku dniach mia!em szcz(&cie zapozna' si( ze szkoleniem video które dopiero niebawem pojawi si( na rynku. Nie jestem obdarzony umiej(tno&ciami oratorskimi ale postaram si( w kilku zdaniach przekaza' moje wra"enia. Szkolenie na tematy szalenie istotne dla wielu przedsi(biorców. ( ) Ca!o&' szkolenia to 47 filmów czyli ponad 40 najbardziej istotnych dla prowadzenie biznesu tematów zawieraj$cych konkretne porady, wskazówki, szczegó!owe instrukcje, wytyczne i sugestie. Ca!o&' to oko!o 15 godzin materia!u video. Sam spis tematów robi wra"enie i u&wiadamia jak wa"ne rzeczy zosta!y wyja&nione. Dodam tylko, "e ka"dy z tematów jest szeroko rozwijany i zawiera wiele podtematów zwi$zanych &ci&le z tym omawianym i dowiadujemy si( o wa"nych elementach, których nikt si( nie spodziewa!. Jest to co& czego na rynku polskim jeszcze nie by!o. Nie s$ to kolejne nudne wyk!ady próbuj$ce omawia' to czy tamto. Ka"dy temat przedstawiony jest od strony praktycznej. Autor konkretnie konsekwentnie omawia co dzia!a w internecie i przynosi efekty a co nie, co robi' i czego unika', jak wykona' konkretne rzeczy, a jakich nie tyka'. Wida', "e to co omawia Piotr Michalak to konkret oparty na kilkuletnim do&wiadczeniu, ci("kiej pracy, sukcesach i pora"kach jego firmy, która zebra!a to wszystko w jednym produkcie, przeanalizowa!a i stworzy!a rewelacyjne kompendium podane w doskona!ej, zrozumia!ej i ciekawej formie. Nie jestem znawc$ tematyki promocji i reklamy ale prowadz( firm( i dotychczas nie znalaz!em materia!u, który w tak prosty i roboczy sposób wyja&ni!by mi tak wiele kwestii zwi$zanych z reklam$ i promocj$ w oparciu o sprawdzone i przetestowane metody dzia!ania. Mam przed sob$ jeszcze wiele godzin tego materia!u do przestudiowania, ale ju" jestem pewien "e nie ma aktualnie na rynku do zdobycia lepszego materia!u o promocji i reklamie dla ma!ej firmy. Tak wi(c je"eli zastanawiasz si( czy warto zainwestowa' w przekazan$ w Biblii promocji i reklamy wiedz( - to odpowiadam warto. Warto bo masz szans( unikn$' niepotrzebnych, a cz(sto kosztownych b!(dów. Waldemar Zar(ba Referencje 3 w!a"ciciel agencji interaktywnej i firmy hostingowej Piotr poprosi! mnie, abym przes!ucha! jego Bibli( i napisa! opini(. Zgodzi!em si( szybko, ale jak si( potem okaza!o nie wiedzia!em co mnie czeka. Piotr postawi! mi jeden warunek mam przes!ucha' co najmniej 5 z dost(pnych 15 godzin. Nie&wiadomy pomy&la!em, "e zrobi( to w 2-4 podej&ciach po 2-3 godziny. Jak si( szybko okaza!o, by!o to dla mnie ca!kowicie nierealne. Ka"de z nagra# jest tak nasycone informacjami, "e nie by!em w stanie przes!ucha' tego ot tak po prostu. Przy!apywa!em si( raz po raz, "e robi( notatki, szperam, cofam nagranie i s!ucham ponownie - po prostu zacz$!em to przerabia', jak na studiach. Uff, przes!uchanie nieca!ych 5 godzin zaj(!o mi prawie 2 dni, a wiem, "e zrobi!em to pobie"nie. Zaskoczy!a mnie rozleg!o&' poruszanej tematyki. Niejednokrotnie Piotr zaskakiwa! mnie rzeczami, o których nie mia!em poj(cia. To koncentrat wiedzy i praktyki Piotra je&li porówna' napój do up!ywaj$cego czasu ka"d$ kropl( Biblii promocji i reklamy w internecie mo"na rozpu&ci' w szklance czystej wody, aby otrzyma' aromatyczny, smakowity napój. 6 z :49

7 Bibli( promocji i reklamy w internecie polecam ka"demu, kto chce samodzielnie zdobywa' klientów przez Internet, jak i delegowa' to zadanie ekspertom. Miros!aw Kryska Referencje 4 prawnik, w!a"ciciel firmy zajmuj$cej si# marketingiem prawniczym dla du%ych korporacji, w!a"ciciel dwóch blogów Bez owijania w bawe!n(... Kiedy pan Piotr poprosi! mnie o ocen( jego Biblii promocji i reklamy w internecie pomy&la!em, "e to kolejny kurs jakich wiele w sieci, i jakich wiele mam ju" za sob$. Powiedzia!: Panie Rafale, daj( Panu 3 dni na przes!uchanie 15 godzin materia!u. Ok, pomy&la!em, troch( ma!o czasu, ale ch(tnie to zrobi(. Kiedy w!$czy!em kurs, od razu na samym pocz$tku u&wiadomi!em sobie, z czym naprawd( mam do czynienia. Przy wiedzy Piotra, jak$ stopniowo poznawa!em s!uchaj$c i analizuj$c jego s!owa, z minuty na minut( czu!em si( dos!ownie jak pocz$tkuj$cy biznesmen. Kiedy potem, zafascynowany jego do&wiadczeniem, ko#czy!em ostatni modu! wiedzia!em ju", co zaraz zrobi(, i "e b(dzie to reorganizacja strategii marketingowej mojej firmy oraz modelu zarz$dzania. I to jak najszybciej! Jak "yj(, nie spotka!em si( z tak warto&ciowym szkoleniem! Dos!ownie masa &wiatowej wiedzy, przy wsparciu wieloletniego do&wiadczenia i rzeczywistych przyk!adów dla mnie to by!a mieszkanka pozytywnie wybuchowa! Teraz widz(, "e t$ wiedz( powinienem by! mie' na samym pocz$tku mojej drogi z e-biznesem: zaoszcz(dzi!bym pieni$dze i omin$! nietrafione decyzje. No, ale lepiej teraz ni" wcale! Dlatego jestem przekonany, "e Bibli( powinien mie' ka"dy przedsi(biorca na swoim komputerze. Rafa! Chmielewski PodwojneOpodatkowanie.pl e-marketingprawniczy.pl Referencje 5 w!a"ciciel firmy szkoleniowej i doradczej, w!a"ciciel bloga i popularnego forum Nazywam si( Pawe! Krzywor$czka. Prowadz( szkolenia z zakresu e-marketingu, prowadzenia biznesu z u"yciem Internetu. Mo"na powiedzie', "e Piotr Michalak jest dla mnie konkurencj$. To prawda. Jest jednak tak"e moim mentorem. Dlatego czytasz teraz te s!owa. "Biblia..." Piotra (ale to brzmi;-)) to co& naprawd( nowego. Powiem szczerze, "e z racji tego, co robi(, mam podobn$ wiedz( do Piotra. Podobn$ - nie tak$ sam$. Je&li mam w kilku s!owach opisa' kilkunastogodzinne szkolenie Piotra Michalaka, napisz( tak: - doskona!e uporz$dkowanie wiedzy - nie widzia!em jeszcze czego& takiego! - niezwykle klarowne, czytelne przekazywanie wiedzy - krok po kroku - Piotr zdradza wiele tajemnic, które ka"da agencja marketingowa pilnie strze"e (sam nie wiem, dlaczego to zrobi!). Dodam jeszcze jedno: tytu! szkolenia. "Biblia promocji i reklamy w Internecie". W tzw. "normalnych okoliczno&ciach" mia!bym ochot( krzykn$', "e ten tytu! to przegi(cie, "e autor ma chyba zbyt wysokie mniemanie o sobie. S!owo "Biblia" sugeruje, "e jest to kompendium wiedzy, pe!ny obraz e-marketingu i prowadzenia biznesu w Internecie. 7 z :49

8 I co& Ci powiem: ten tytu! IDEALNIE pasuje do szkolenia Piotra. IDEALNIE. Gor$co polecam. Dzi(kuj( Piotrze! Pawe! Krzywor$czka Referencje 6 w!a"cicielka portalu matematycznego, wspó!w!a"cicielka firmy dystrybucyjnej Witam, Bardzo si( ciesz(, "e Pan Piotr odwa"y! si( stworzy' takie szkolenie, tak szczegó!owe i wielop!aszczyznowe. I dzi(kuj( w imieniu przedsi(biorców internetowych. Pocz$tkowo chcia!am pobie"nie, szybko ods!ucha' czy przeskanowa' "Bibli(..." I niestety, po kilku minutach s!uchania okaza!o si(, "e jest to niemo"liwe! Wci$gn(!o mnie! Tre&ci, które Pan przekazuje, sposób opisywania danego zagadnienia, s$ tak interesuj$ce, "e nie sposób si( oderwa'! Gratuluj(! Wybrane zalety: 1. Bardzo du"a ilo&' ciekawych tematów. Od niedawna prowadz( portal internetowy Megamatma.pl i poszukiwa!am w ró"nych miejscach, informacji o marketingu internetowym. W ksi(garniach czy w necie jest mnóstwo ró"nych pozycji o marketingu i oczywi&cie jest problem co wybra'? "Biblia promocji..." jest w moim odczuciu takim kompendium wiedzy na temat promocji. Wiele z tematów jest dla mnie czym& nowym, s$ bardzo jasno i dok!adnie wyja&nione i naprawd( "rozja&niaj$ w g!owie" jak funkcjonuje reklama w internecie. Te tematy, które wydawa!o mi si(, "e znam i wiem du"o na ich temat, po przes!uchaniu ich, znalaz!am nowe rozwi$zania i dodatkowe informacje. 2. Forma szkolenia. Dla mnie, osoby pracuj$cej wiele godzin, przy komputerze, dost(p przez internet, to doskona!e rozwi$zanie. W!a&nie pisz( ten tekst i jednocze&nie s!ucham tematu nr 44. Jest to mo"liwe tylko dlatego, "e Piotr Michalak ma bardzo wyra%ny, mocny g!os i dobr$ dykcj(. Zawsze mo"na przes!ucha' kilkakrotnie ten sam temat czy wybiórczo skupi' si( na jednym z nich, a mapa my&li porz$dkuje g!ówne aspekty tematu. 3. Przekaz i styl wypowiedzi. Pozornie lu%ny i swobodny, ale z du"$ kultur$ i inteligencj$. Pan Piotr mnóstwo s!ów definiuje i t!umaczy ich pochodzenie, co dla mnie jest bardzo istotne, bo dalej s!uchaj$c tekstu w ca!o&ci go rozumiem. Jak ciekawie przedstawi!, np. to, "e proste s!owo "emotikon" pochodzi od po!$czenia s!ów emocja i ikona. Piotr Michalak pokazuje tak ró"ne rozwi$zania i metody, jednocze&nie wskazuj$c linki do przydatnych w marketingu stron, o których cz(sto nie mia!am poj(cia, a warto z nich korzysta'. 4. Efekty szkolenia Moim zdaniem sukcesem "Biblii promocji...", jest to, "e u"ytkownik wdra"a w "ycie od razu metody poznane na szkoleniu. Np. s!uchaj$c tematu 18, sprawdza!am jednocze&nie "Jak Google czyta moj$ stron(?" Zapisa!am sobie zalecenia p. Piotra, "Opisa' rysunki na swojej stronie...", czy zapisywa' i porz$dkowa' pomys!y, i wiele innych. My&l(, "e niejeden nauczyciel pozazdro&ci!by Panu Piotrowi skuteczno&ci w przekazywaniu wiedzy. Drobne Wady: - Brakuje mi tematów modu!ów w lewem menu. - Czasami pojawia si( kolorowe t!o w kwiatki, ale to kwestia gustu. Najwa"niejsze, "e to szkolenie nie ma wad typu-merytoryczne. Zatem 5+. )ycz( sukcesów i wielu "uczniów". Wielkie gratulacje, ch(tnie polec( to szkolenie swoim znajomym. Pozdrawiam Dorota Gawro#ska-Popa 8 z :49

9 Gwarancja naszej wiarygodno#ci i Twojej satysfakcji Rozumiem, "e wydanie teraz kilkuset z!otych na ten produkt mo"e w Tobie wywo!ywa' poczucie niepewno&ci. Sk$d móg!by& teraz wiedzie' i mie' 100% pewno&', "e to dobra decyzja? Takie pieni$dze nie s$ jak$& ogromn$ kwot$, od której zale"a!oby by' albo nie by' Twojej firmy. Jednocze&nie jest to kwota, która nie chodzi piechot$. Rozumiem to doskonale i dlatego wychodz( naprzeciw Twoim potrzebom i w$tpliwo&ciom. Chc( dla Ciebie uczyni' t( transakcj( totalnie pozbawion$ ryzyka. Zale"y mi przede wszystkim na Twoim sukcesie. Jestem te" w pe!ni przekonany, "e je&li wdro"ysz w "ycie moje rady, zyskasz znacznie wi(cej ni" kosztuje ten program szkoleniowy. Je&li kupisz ten produkt, potem go zastosujesz i w ci$gu maksymalnie 90 dni nie odniesiesz z niego takich korzy&ci, jakie obiecuj( - lub jeszcze wi(kszych - to nie czu!bym si( w porz$dku trzymaj$c Twoje pieni$dze, które wydasz na ten produkt. Zwró' si( prosz( wtedy do mnie, ode&lij produkt (je&li zamówisz wersj( na DVD), a ja zwróc( Ci wszystkie pieni$dze. W przypadku, je&li kupowa!e& ten produkt na firm(, poprosz( jedynie o podpisanie faktury korekty. Co wi(cej, pozwol( Ci zachowa' wszystkie bonusy, jakie otrzymasz kupuj$c ten produkt. Jak widzisz, bior( na siebie ca!e ryzyko, i jeszcze wi(cej! Damy Ci wiele je&li szybko podejmiesz decyzj(! Dla wszystkich zamawiaj$cych przewidzieli"my bonusy: Korespondencyjny kurs wysy!any poprzez pt. Uwolnij swoj$ firm# autorstwa Piotra Michalaka, który wprowadzi Ci( w tajniki budowania zaufania w&ród Twoich potencjalnych Klientów. Ponadto nauczysz si( jak my&le' strategicznie, aby Twoje dzia!ania by!y skoordynowane i konsekwentne. A konsekwencja w dzia!aniu to po!owa sukcesu. Zacznij z nasz$ pomoc$ ca!kowicie za darmo (warto&' 37 z!) Paradoks nieoczekiwanych zysków Jaya Abrahama to wyj$tkowy raport legendarnego ameryka#skiego marketera, od którego dowiesz si( jak szybko i skutecznie zarobi' mnóstwo pieni(dzy, je&li ju" prowadzisz swój biznes, oraz u&wiadomisz sobie, dlaczego i w jakim zakresie warto testowa' nowe pomys!y. Pozycja mistrza przeznaczona jest dla odwa"nych i przedsi(biorczych, mo"e ta strona Twojej osobowo&ci wci$" czeka na odkrycie? Nic nie ryzykujesz czytaj$c ten raport w formacie PDF, który pomimo niewielkiej obj(to&ci ma w sobie ogromny potencja! sprawczy. Sprawd% sam, bez dodatkowych kosztów (warto&' 27 z!) Gwarantowana zni%ka przez pierwsze 48h! Osoby, które zakupi$ produkt w ci$gu pierwszych 48h od premiery otrzymuj$ upust wysoko&ci 100 z! netto. Gwarantowane super dodatki dla najszybszych! Pierwszych 20 kupuj$cych otrzyma: Pojedyncza konsultacja poprzez dotycz$ca TWOJEGO biznesu - osobi&cie przyjrz( si( Twojej firmie i opowiem Ci, patrz$c z innej perspektywy, ze &wie"ym spojrzeniem, co mo"esz zrobi', zmieni' lub mo"e nawet przesta' robi', aby dzia!a' skuteczniej, sprzedawa' wi(cej, lepiej realizowa' swoje cele. Warto&' 200 z! netto. Jedn$ z podanych poni"ej ksi$"ek (uwaga, mamy po jednej sztuce ka"dej z nich, wi(c rozdajemy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy ). Warto&' ok z!, w zale"no&ci od ksi$"ki: Edward de Bono My&lenie lateralne. Idee na przekór schematom. Christina Evans Zarz$dzanie wiedz$. Jack Trout Trout o strategii. Marek Drzazga Systemy promocji przedsi(biorstw. Robert A. Rz$dca Negocjacje w interesach. Grzegorz Urbanek Zarz$dzanie mark$. Jerzy Altkorn Strategie marki. Ryszard K!eczek, Witold Kowal, Jaros!aw Wo%niczka Strategiczne planowanie marketingowe Ian H. Gordon Relacje z klientem. Marketing partnerski. Mike Robson Grupowe rozwi$zywanie problemów. Colin F. Hales Opakowanie jako instrument marketingu. Philip Henslowe Public Relations od podstaw. Zofia K(dzior, Kornelia Karcz Badania marketingowe w praktyce. Wojciech Wrzoska Strategie marketingowe. Al Ries, Jack Trout 22 niezmienne prawa marketingu. Jacek Kall Reklama Jim Blythe Komunikacja marketingowa. Krystyna Mazurek-*opaci#ska Orientacja na klienta w przedsi(biorstwie. Andrzej Bajdaka Internet w marketingu Regina Brady, Edward Forrest, Richard Mizerski Marketing w Internecie Harvey Mackay P!ywaj z rekinami i nie daj si( po"re'. Jacek Kall Silna marka. Istota i kierowanie. Ilona Penc-Pietrzak Analiza strategiczna w zarz$dzaniu firm$. Koncepcja i stosowanie. Robert W. Bly Wykorzystaj ka"d$ sekund(. 101 rad jak osi$gn$' sukces bez stresu. Dennis C. Carey, Marie-Caroline von Weichs Jak prowadzi' firm(. Z do&wiadcze# wybitnych dyrektorów. Czego mo"esz si! spodziewa% po wdro"eniu moich rad w "ycie? Wyobra% sobie, "e obecnie, zupe!nie hipotetycznie, Twoja firma ma miesi(czny dochód np. 10 tys. z! netto (mo"esz to 9 z :49

10 dostosowa' do swojej sytuacji), a po!ow( tej kwoty, czyli 5 tys. z!, generuje dla Ciebie internet. Je"eli przy pomocy szkolenia o&mielisz si( zainwestowa' troch( wi(cej czasu w internet, to zwi(kszysz swój dochód z internetu o cho'by 20% (co nie jest trudne zwa"ywszy cho'by na dynamicznie rosn$c$ liczb( u"ytkowników sieci) i uzyskasz dochód z internetu rz(du 6 tys. z! miesi(cznie. Oznacza to, "e ten zakup zwróci Ci si( ju" po pierwszym miesi$cu od wdro"enia cho'by paru proponowanych przeze mnie rozwi$za#! Zdaj( sobie spraw( z tego, "e tysi$c z!otych nie chodzi piechot$ i mo"esz czu' niepewno&'. Ale nie obawiaj si(! Daj( Ci pe!n$ gwarancj( na ten zakup, gdy" nie czu!bym si( w porz$dku trzymaj$c Twoje pieni$dze, gdyby zastosowanie moich rad nie przynios!o efektów. Je"eli nast$pi!aby taka sytuacja zwró' si( do mnie w ci$gu 90-dni, a otrzymasz zwrot ca!ej sumy. My&l(, "e warto przynajmniej spróbowa', a Ty? By% mo"e masz jeszcze jakie# w$tpliwo#ci Jestem tu, aby pomóc Ci podj$' w!a&ciw$ decyzj(. Je"eli czytaj$c o Biblii promocji i reklamy w internecie pomy&la!e&: Jak ja znajd! czas na obejrzenie tego wszystkiego? Przede wszystkim je&li Ty si( nie zajmiesz rozwojem Twojej firmy, to kto ma si( tym zaj$'? Je&li jednak kogo& masz, np. zatrudniasz specjalist( ds. marketingu, to kup to szkolenie tej osobie, aby realizowa!a swoje zadania jeszcze lepiej. Wyszkolenie tej osoby moimi materia!ami to prawie tak, jakby& kupi! sobie agencj( interaktywn$ ;-) Poza tym pami(taj, "e dost(p do ca!o&ci materia!u jest swobodny i mo"esz sobie podzieli' ogl$danie filmów na mniejsze jednostki. Nie musisz ogl$da' wszystkiego od razu. Mo"esz spokojnie ogl$da' szkolenie fragmentami i wdra"a' kolejne punkty w miar( ich ogl$dania. Zaplanuj sobie np. ogl$danie cho'by raz w tygodniu, przyk!adowo w sobot(, przez cho'by pó! godziny. Mo"esz uczyni' z tego program szkoleniowy, który potrwa przez nawet kilka miesi(cy, wdra"aj$c Ci( stopniowo w prezentowane przeze mnie metody, idee i tak cenne dla Ciebie do&wiadczenia! Wiedza zawarta w szkoleniu jest podzielona pomi(dzy poszczególne, konkretne pytania, dzi(ki czemu nie trzeba wszystkiego ogl$da' i wdra"a' na hura! Metoda powolnych zmian mo"e by' wr(cz najkorzystniejsza dla Ciebie, gdy" pozwoli Ci na przestawienie si( na inne my&lenie o firmie i biznesie, który prowadzisz. Jak ja sobie z tym wszystkim poradz!? Je"eli Twoja firma zatrudnia kilka osób mo"esz pewne rzeczy zleci' swoim wspó!pracownikom i pracownikom, nie musisz robi' wszystkiego sam. Z drugiej strony, je"eli to Twoja firma, to Tobie najbardziej powinno zale"e' na jej rozwoju. Czy znajd! czas na wdra"anie nowej wiedzy w "ycie? A czy je&li Ty tego czasu nie znajdziesz, kto& inny go znajdzie i rozwinie Twoj$ firm( za Ciebie? Tu znowu wracamy do poprzedniej kwestii, by' mo"e zatrudniasz specjalist( ds. marketingu to nagranie mo"esz kupi' dla swojego pracownika. Je&li odejdzie on kiedy& z pracy, znowu wykorzystasz te nagrania do wdro"enia nowej osoby! W dodatku nie musisz od razu zatrudnia' jakiego& super-specjalisty za du"e pieni$dze, wystarczy ambitna osoba z niewielkim do&wiadczeniem, która nauczy si( wszystkiego z mojego szkolenia. Poza tym pami(taj: teraz jest dobry moment na mobilizacj( i zmodyfikowanie Twojego planu tygodnia tak, aby znale%' czas na tak wa"ne rzeczy jak rozwój, marketing i promocja. Je&li b(dziesz stale robi! tylko to, co robisz w tej chwili, b(dziesz ca!y czas osi$ga' te same rezultaty! Nigdy nie pójdziesz do przodu robi$c ca!y czas to samo i rozwijaj$c si( w!asnym sumptem, bez do&wiadcze# innych osób. Dostajesz 4 lata mojego do#wiadczenia skondensowane w 15 godzinach nagrania Nauczy!em si( tego trenuj$c p!ywanie. Wcze&niej sam stara!em si( zej&' z czasem w kraulu na 50 metrów poni"ej 44 sekund. Dziwi!em si(, "e w ogóle mi si( to nie udaje. Gdy trener pokaza! mi, jakie odkrycia dokona!y si( w technice p!ywania w ostatnich dziesi(cioleciach, okaza!o si(, ze p!ywam na poziomie lat 20 ubieg!ego wieku! Nie &miej si(, p!ywa!em ju" ca!kiem nie%le, wi(kszo&' osób nie p!ywa nawet na tym poziomie ;-) W "yciu nie odkry!bym tych technik samemu. Przecie" nawet sportowcom i profesjonalistom zaj(!o to dziesi$tki lat. Tak samo b(dzie, je&li postawisz jedynie na swój w!asny umys! i uznasz, "e samemu wszystko odkryjesz. Osi$gni(cie sukcesu mo"e Ci zaj$' 80 lat :-) Lepiej skorzystaj z moich do&wiadcze# i podobnie jak ja w p!ywaniu zrób gigantyczne post(py, w tak naprawd( bardzo krótkim czasie, ucz$c si( z Biblii promocji i reklamy w internecie. 10 z :49

11 W jakich wersjach mo"esz zakupi% to najlepsze szkolenie o marketingu internetowym Szkolenie Biblia promocji i reklamy w internecie otrzymasz w wersji elektronicznej, do wielokrotnego ogl$dania w przegl$darce internetowej. Zaproponuj( Ci jednak równie" wersj( DVD (dodatkowo p!atna). Oferuj( Tobie mo"liwo&' zakupu szkolenia w tej formie, gdy" zdaj( sobie spraw( z tego, "e niektórzy lubi$ posiada' fizyczne wersje zakupionych szkole# (sam zawsze wol( dop!aci' i wybra' tak$ form(). Ponadto elegancki zestaw p!yt b(dzie znakomicie prezentowa! si( na pó!ce ;-) Uwaga, wersja DVD s!u"y równie" wy!$cznie do odtworzenia na komputerze, nie obejrzysz jej w zwyk!ym odtwarzaczu DVD pod!$czonym do TV. Chyba, "e pod!$czysz do telewizora swój komputer. Uwaga 2: Wersj( DVD b(dziemy dopiero zamawiali, gdy przekonamy si( ile osób zechce zamówi' fizyczn$ wersj( produktu. Wersj( elektroniczn$ otrzymasz zatem od razu po op!aceniu zamówienia, natomiast na wersj( DVD b(dziesz musia! poczeka' oko!o 2 do 3 tygodni. Porównaj ceny i wybierz, któr$ wersj( preferujesz! Ile zap&ac! za to szkolenie? 47 tematów nagra# z odpowiedziami na pytania naszych Czytelników i Klientów (by' mo"e równie" Twoje) ka"de nagranie trwa od oko!o 5 do 60 minut czyli!$cznie oko!o 15 godzin nagra#: Opcja 1: praktyczna i ekonomiczna wersja do obejrzenia on-line = 970z! + VAT To cena wersji podstawowej. Je"eli wolisz otrzyma' szkolenie na DVD, to do ceny wyj&ciowej nale"y doda' 300 z!: Opcja 2: elegancka wersja na p!ytach DVD w cenie = 1270z! +VAT Podane powy"ej ceny obowi$zuj$ tylko przez 7 dni, czyli do do godziny 16:00. Po up!ywie tego terminu od razu zamykamy sprzeda"! Wybierz zatem t( wersj(, która Tobie odpowiada: Opcja 1: Dost!p przez internet Cena: z$ + VAT Opcja 2: 6 p$yt DVD oraz dost!p przez internet Cena: z$ + VAT Nawet je"eli w przysz!o&ci zdecydujemy si( ponowi' dystrybucj( szkolenia, to na pewno nie w takiej cenie i nie z tak$ liczb$ bonusów! Aby zapewni' Ci dodatkowe poczucie bezpiecze#stwa, przy zakupie Biblii promocji... otrzymujesz 90-dniow$ gwarancj( na ten produkt. Kupuj$c ubrania zwykle masz 7 dni na dokonanie zwrotu, ja jednak wiem, "e mój produkt nie skurczy si( w praniu ;-) Je&li prowadzisz ma!$ firm( prawdopodobnie omówi!em tu ka"dy temat, który mo"e Ci( dotyczy'. My&l(, "e nie ma takiej mo"liwo&ci, aby ten zestaw nagra# szkoleniowych Ci nie pomóg!. Zale"y nam jednak na Twojej pe!nej satysfakcji, dlatego oferuj$c ten produkt gwarantuj(, "e je"eli nagrania nie spe!ni$ Twoich oczekiwa#, to w ci$gu 90 dni od zakupu mo"esz odes!a' produkt na adres naszej firmy (podany na stronie Po otrzymaniu przez nas przesy!ki natychmiast zwróc( Ci pieni$dze. Bez zb(dnych pyta# - chyba, "e o numer konta. W przypadku zamówienia na firm( (z faktur$ VAT) poprosimy wcze&niej jedynie o podpisanie faktury korekty. Zach(cam Ci( do skorzystania z mojej propozycji i to jak najszybciej, gdy" najszybsi dostan$ najwi(cej bonusów. Pozdrawiam, Piotr Michalak Strategie Rozwoju s.c. PS 11 z :49

12 Podsumowuj$c, chc( Ci jeszcze przypomnie', "e ja te" kiedy& by!em nowicjuszem, ale uda!o mi si(, gdy" pos!ucha!em m$drych rad osób bardziej do&wiadczonych ode mnie, szczególnie zdobywaj$c wiedz( na zachodzie, m.in. od Jay'a Abrahama, Russella Brunsona, Johna Reese, Mike'a Filsaime, Joe'a Vitale i wielu innych. Wyda!em dziesi$tki tysi(cy z!otych na szkolenia. Dzi&, uzbrojony w t$ wiedz( oraz z baga"em w!asnych do&wiadcze# - chc( pomóc Tobie. Zaufaj mojemu do&wiadczeniu. Pami(taj, "e nic nie ryzykujesz, gdy" daj( Ci 90-dniow$ gwarancj(! PPS Tak wielu z nas martwi si( o to, co nadejdzie. Zbyt cz(sto martwimy si( o finanse i przysz!o&'. Pozwól, "e pomog( Ci u&wiadomi' sobie, co mo"esz zmieni', by to zmartwienie znik!o z Twojego "ycia. S$ na &wiecie rzeczy na które mamy niewielki wp!yw, ale sukces Twojego biznesu zdecydowanie jest w Twoich r(kach. PPS Tak jak ja wierz( w to, "e zale"y Ci na m$drym zarz$dzaniu firm$, my&l(, "e w równym stopniu jeste& przekonany, "e ja mog( Ci pomóc. Nie odwlekaj tego na pó%niej, zanim b(dzie zbyt pó%no. Rzeczywisto&' rynku bywa okrutna, dlatego chc( by& si( nauczy! jak sobie z ni$ radzi' ucz si( na moim do&wiadczeniu. Bezpiecze(stwo transakcji gwarantuj$: Strategie Rozwoju Lidia Gos, Piotr Michalak s.c. Wawelska 12b/ Gda#sk NIP REGON PayU S.A. ul. Marceli#ska Pozna# NIP REGON Kapita! zak!adowy: ,00 z! wpisana do Rejestru Przedsi(biorców prowadzona przez S$d Rejonowy Pozna# - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S$dowego pod nr KRS Copyright Efnetica Wszelkie prawa zastrze!one. 12 z :49

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA:

IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje?

Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje? Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój biznes i spokojnie jeżdżą na wakacje? Twój biznes to ciągła walka? Bywają takie dni, kiedy czujesz się potwornie zmęczony, przygaszony, bezradny?

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu:... 4 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

E-MARKETING PRAWNICZY

E-MARKETING PRAWNICZY E-MARKETING PRAWNICZY Promocja kancelarii prawnej drugiej dekadzie XXI wieku Niewątpliwie żyjemy w świecie gigantycznych i bezprecedensowych zmian. Nie dotyczą one jedynie technologii, ale w ogóle globalnego

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie rozwijaj swoje

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC?

DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? DZIECKO Z FAS W SZKOLE JAK MU POMÓC? FAS alkoholowy zespó podowy, jest niepenosprawnoci ukryt, poniewa na skutek spoywania alkoholu przez matk doszo do uszkodzenia mózgu dziecka przed urodzeniem. Podstaw

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo