Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!"

Transkrypt

1 Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!em Zosta!o ju" tylko 0 dni, 0 godzin, 0 minut, 0 sekund do zako#czenia sprzeda"y. Drogi Przedsi!biorco! Drogi specjalisto ds. marketingu! Usi$d% wygodnie i zobacz, co mam Ci do zaoferowania. List ten skierowany jest do osób, które stawiaj$ na rozwój firmy. Je"eli nie masz ambicji to nie czytaj mojej propozycji. Jest ona warto&ciowa tylko dla tych, którzy chc$ i&' na przód. Ja w!a&nie taki by!em, gdy zak!ada!em moj$ firm(. Chcia!em si( rozwija'. Czu!em, "e mog( wiele. Nie waha!em si( przed pog!(bianiem wiedzy na temat rozwoju firmy. Moja historia jest zupe!nie zwyczajna, mo"e nawet podobna do Twojej! Wszystko zacz(!o si( ponad cztery lata temu, gdy za!o"y!em agencj( marketingow$ Ententa. Mia!em wtedy du"o zapa!u, cho' nawet nie mia!em gdzie zarejestrowa' firmy... Nikt z rodziny nie chcia! udost(pni' mi adresu, obawiaj$c si(, "e Urz$d Skarbowy b(dzie do nas przychodzi! na kontrole! Pewnie i Ty znasz z w!asnego do&wiadczenia takie historie o trudnych pocz$tkach. W kieszeni mia!em wtedy mo"e kilkaset z!otych... A mój pierwszy system CMS, który zakupi!em na potrzeby serwisu Ententa.pl, kosztowa! 300 z! i by! totalnym niewypa!em. Wtedy my&la!em, "e wiem du"o na temat rozkr(cania nowego biznesu... Dzi&, ponad milion z!otych pó%niej, mog( powiedzie': moja wiedza by!a wtedy na poziomie podstawowym. Szkoda, "e nie mia!em przed sob$ takiej propozycji, jak$ Ty teraz widzisz, aby uczy' si( na cudzych b!(dach, a tak"e cudzych sukcesach! Je"eli jeste# rozs$dnym przedsi!biorc$ (lub samodzielnym pracownikiem marketingu) na pewno zainteresuje Ci! to Do&' szybko poczu!em, "e wiedza, któr$ wynios!em ze szkole# i studiów jest przede wszystkim teoretyczna. Nie by!a zbyt przydatna w codziennych zmaganiach z rzeczywisto&ci$. Znasz to? Biznes jest wyzwaniem, ale tak"e %ród!em, z którego uczymy si( czerpa' wiedz( i inspiracj(. Przez tych kilka lat przeczyta!em dziesi$tki tysi(cy stron i wys!ucha!em niezliczonej liczby godzin szkole# na temat marketingu, reklamy, psychologii, internetu, sprzeda"y... Wszystko to okupione by!o du"ym nak!adem czasu, ale tak"e du"ym nak!adem finansowym rz(du kilkudziesi(ciu tysi(cy z!otych, które wyda!em na szkolenia, ksi$"ki i nagrania. W ko#cu doszed!em do wniosku, "e wiele z oferowanych pozycji szkoleniowych dotycz$cych reklamy jest niezadowalaj$cych. Pewnie Ty równie" widzisz, "e zbyt wiele pomys!ów okazuje si( trudnych do zastosowania w praktyce albo nie przynosz$ oczekiwanych rezultatów. Dotarcie do informacji naprawd( przydatnych i skutecznych oznacza konieczno&' przebicia si( przez teoretyczny be!kot, który mo"e by' po pierwsze niezrozumia!y, a co gorsza nic konstruktywnego z niego dla Ciebie nie wynika. Zamiast uczy% si! na w&asnych b&!dach, skorzystaj z mojego do#wiadczenia! Ja mam ju" za sob$ liczne próby zastosowania idei podawanych w ksi$"kach, nagraniach i szkoleniach. Cz(&' z nich by!a fiaskiem, ale niektóre okaza!y si( bardzo pomocne! Po pewnym czasie próbowa!em tak"e wprowadza' w pracy ca!kowicie nowe, w!asne pomys!y i znów jedne okazywa!y si( rewelacyjne, a inne koncepcje by!y b!(dne. Ze wszystkiego wyci$ga!em wnioski. My&l(, "e lepiej b(dzie dla Ciebie je&li b(dziesz móg! uczy' si( na moich b!(dach i sukcesach, i dzi(ki temu zaoszcz(dzisz sobie i nerwów, i pieni(dzy. Rozwi$za!em dla Ciebie problem, jak skutecznie sobie radzi' na rynku. Przetestowa!em to rozwi$zanie najpierw na w!asnej skórze, aby da' Ci konkret, a nie teori(. Dzi(ki temu moja firma, agencja reklamowa Ententa, jest teraz na etapie bardzo dynamicznego rozwoju, zdobywania nowych klientów i zatrudniania nowych pracowników. Chc( Ci 1 z :49

2 pokaza' cho' cz(&' wiedzy, do&wiadcze# oraz postaw, które umo"liwi!y to mi i pomog$ osi$gn$' to Tobie. Równolegle wchodzimy na rynek mi(dzynarodowy, co daje mi cenne do&wiadczenia, które równie" chc( Tobie przekaza'. Chc( si( z Tob$ podzieli' moj$ wiedz$. To mo"e by' ostatnia taka okazja, póki jeszcze osobi&cie dzia!am na rynku polskim. Obserwacje rynku doprowadzi!y mnie i Ciebie by' mo"e te" do wniosku, "e brakuje bardzo praktycznego przewodnika po &wiecie marketingu internetowego dla ma!ych firm. Dlatego te" postanowi!em skompresowa' moj$ wiedz( do przyst(pnych rozmiarów i uzupe!ni' t( luk(. Dzi(ki temu przewodnikowi b(dziesz w stanie samodzielnie poprawi' rezultaty firmy i unikniesz wielu niepotrzebnych wpadek. Dlatego te" 15 marca 2010 opublikowa!em na blogu swojej firmy pro&b( o zadawanie nam pyta# dotycz$cych promocji i reklamy w internecie. Wypowiedzia!o si( kilkadziesi$t osób, zadaj$c w sumie oko!o 80 pyta#, z których wybra!em 47 najbardziej konkretnych i przydatnych, a nast(pnie uporz$dkowa!em je... i nagra!em swoje odpowiedzi, uprzednio dok!adnie si( do nich przygotowuj$c. Tak powsta!a Biblia promocji i reklamy w internecie, b(d$ca ostatecznym przewodnikiem po marketingu internetowym dla ka"dej ma!ej firmy. Nie polecam robienia w internecie czegokolwiek bez uprzedniego zapoznania si( z tymi nagraniami. Szczerze wspó!czuj( wszystkim przedsi(biorcom, którzy dzia!aj$ w internecie nie posiadaj$c tej wiedzy i tych do&wiadcze#, jakie ju" nied!ugo przeka"( Tobie. B(dziesz dzi(ki temu na wygranej pozycji, a Twoja konkurencja nie b(dzie wiedzia!a, co j$ trafi!o... Co dok&adnie zawiera Biblia promocji i reklamy w internecie? Odpowied% zawiera poni"sza tabela. Oprócz podejmowanych zagadnie# dowiesz si( z niej tak"e o d!ugo&ci trwania ka"dego z bloków tematycznych. Uwaga je&li jaki& temat brzmi np. Promocja zabawek drewnianych to nie oznacza, "e musisz si( zajmowa' sprzeda"$ zabawek, aby co& wynie&' z tego nagrania. Ka"dy temat omawia!em mo"liwie uniwersalnie. Na przyk!adzie powy"szego tematu zobaczysz jakie b!(dy pope!niane s$ przy projektowaniu sklepów internetowych i jak taki sklep wypromowa'. Zobaczysz jak$ w ogóle warto mie' mentalno&' przy jakiejkolwiek sprzeda"y w internecie. Ka"dy temat kryje zatem w sobie o wiele wi(cej tre&ci, ni" mo"e si( powierzchownie wydawa'. Lp Pytanie Czas 1 Wst!p 05:40 2 Jak pozna" swojego klienta 22:48 3 Jakie s# formy reklamy internetowej 18:51 4 Czy trzeba zna" ca$y wachlarz ró%nych technik 18:43 5 Czy pozycjonowanie jest jedyn# s$uszn# drog# 16:15 6 Czy mam wp$yw na pozycj! swojej firmy na li&cie wyników wyszukiwania 20:54 7 Gdzie si! reklamowa" 20:54 8 Jak si! reklamowa" 46:13 9 Jak wygenerowa" ruch na stronie 19:52 10 Jak si! promowa" przez dostarczanie wiedzy 30:06 11 Co ma najlepszy stosunek ceny do efektów 32:07 12 Reklama squeeze page 21:09 13 Reklama bloga 20:37 14 Czy zapraszanie innych firm lub osób do wspó$pracy z informacj# o firmie lub produktach to spam? Czy pro&by o zgod! na przes$anie informacji to spam? 23:17 15 Jak# konkurencj! ma Adwords alternatywy dla Google! 09:29 16 Obawa: wrzuc! 1000z$ na linki i zostan# od razu wyklikane 08:06 17 Reklama w celach komercyjnych przez osoby fizyczne - czy mo%na? 03:49 18 Czy wysoka pozycja w wyszukiwarce zale%na jest od j!zyka programowania 13:23 19 Czy warto stosowa" long tail zamiast pozycjonowania na trudne frazy 10:33 20 Czy domeny z literówkami s# legalne 08:41 21 Jak sprawi" %eby serwisy i blogi napisa$y o nas 16:32 22 Jakie elementy powinny si! znale'" na stronie internetowej 24:12 2 z :49

3 23 Narz!dzia do tworzenia kampanii wirusowych 35:45 24 Promocja zabawek drewnianych cz. 1 22:14 25 Promocja zabawek drewnianych cz. 2 29:38 26 Promocja ubezpiecze( itp. - czy tylko na spotkaniu? 32:17 27 Konkurencja podbiera Ci pomys$y, podszywa si! pod Twój wizerunek 20:50 28 Ludzie ma$o czytaj#, chc# widzie", niekoniecznie czyta" 11:51 29 Co robi" z nadmiarem pomys$ów 14:03 30 Jak by" cierpliwym i wytrwa$ym wobec efektów w ebiznesie 15:37 31 Jak odwróci" uwag! od wysokiej ceny 41:41 32 Co robi", %eby klient nie poszukiwa$ dalej 16:52 33 Jak odró%ni" si! od konkurencji 13:34 34 Jak nawi#za" interakcj! z klientem 23:54 35 Jak# form! komunikacji zastosowa", aby odwiedzaj#cy zostawiali &lad po sobie 09:38 36 Jak zmotywowa" do anga%owania si! we wspólne projekty 10:37 37 Jak uwiarygodni" swoj# firm! na tle innych 31:41 38 Jak uzyska" dobrze zaprojektowan# witryn!, z wysokim usability 27:19 39 Jakie s$owa i wyra%enia wywieraj# w reklamie najwi!kszy wp$yw 09:19 40 Jak rozpocz#" wspó$prac! z agencj# w zakresie tworzenia tekstów 19:17 41 Jak zach!ci" do czytania o czym&, czego ludzie nie znaj# 10:06 42 Jak zwraca" si! do klienta 13:05 43 Jak wyró%ni" si! w mailach 11:35 44 Prawid$owo&ci, które warunkuj# sukces promocji internetowej 21:47 45 Jak zwabi" osob! do zapisania si! na newsletter 19:06 46 Jak promowa" produkty ma$o znane lub nieznane 19:13 47 Jak oszacowa" efekt przed rozpocz!ciem kampanii 40:18 Suma: 15:33:34 Jak widzisz zakres podejmowanych problemów jest naprawd( szeroki! Spójrz jeszcze jak wygl$da Biblia promocji i reklamy w internecie od &rodka: Poni"ej zobaczysz jak wygl$da ca!y zestaw 6 p!yt DVD, o ile oczywi&cie zamówisz zestaw na DVD (do wyboru jest wersja dost(pna przez internet). Uwaga, DVD s!u"$ do ogl$dania na komputerze, nie na TV. 3 z :49

4 Podsumowuj$c, w tym programie szkoleniowym dostarcz( Ci wiedzy niezb(dnej do promowania firmy. U!atwi( Ci podejmowanie kolejnych decyzji w sprawach zwi$zanych z budowaniem pozycji i sprzeda"y Twojej firmy tak, aby odnie&' sukces i unikn$' ewentualnych b!(dów. Doradzam nie tylko jak zdobywa' nowych klientów i ich zaufanie, pokazuj( równie" jak wykorzysta' poszczególne techniki reklamy, aby by!y dla Ciebie jak najbardziej skuteczne. Dlaczego warto mie% Bibli! promocji i reklamy w internecie? Jak ju" wiesz, zdobywanie wiedzy o biznesie, metodach promocji i rozwoju firmy jest wyzwaniem czasoch!onnym i bardzo kosztownym. Dotarcie do potrzebnych informacji oznacza!o dot$d d!ugie godziny szkole# i góry przeczytanych ksi$"ek. Dlatego aby u!atwi' Tobie to zadanie, zapyta!em moich Klientów i Czytelników czego najbardziej chc$ wiedzie' o promocji i reklamie w internecie. Reakcja by!a natychmiastowa i ze wszystkich zg!osze# u!o"y!em list( bardzo pilnych 47 pyta#. Nast(pnie przygotowa!em si( i nagra!em na nie swoje odpowiedzi cz(&' z nich pewnie ju" widzia!e&, lub widzia!a&, na blogu. Tak w!a&nie powsta!a Biblia promocji i reklamy w internecie. My&l(, "e &mia!o mo"esz nazywa' ten zestaw szkoleniowy prawdziwym kompendium wiedzy o promocji i reklamie, gdy" udziela on odpowiedzi na najpilniejsze i najwa"niejsze pytania zadane mi przez moich klientów i czytelników. Teraz czas, aby& móg! zapozna' si( w pe!ni z rezultatami tego projektu, który jest owocem mojej wspó!pracy z lud%mi takimi jak Ty. Zobacz, jak pomog! Ci oszcz!dzi% du"o czasu i pieni!dzy. Pakiet nagra# pt. Biblia promocji i reklamy w internecie oznacza dla Ciebie ni"sze koszty zdobycia najpotrzebniejszej wiedzy do rozwoju firmy. Ponadto zap!acisz za ni$ mniej, ni" gdyby& musia! kupi' dziesi$tki ksi$"ek i sp(dzi' kilka weekendów na szkoleniach. Odpada czas dojazdów na szkolenia, koszty benzyny i noclegów, a co najwa"niejsze oszcz(dz( Ci b!(dów, które zd$"y!by& pope!ni' przed uko#czeniem takiej serii kursów. Biblia promocji... b(dzie dost(pna w postaci nagra# do &ci$gni(cia z internetu albo na 6 p!ytach DVD i od Ciebie zale"y, któr$ wersj( wybierzesz. Co najwa"niejsze sam zdecydujesz kiedy j$ obejrze'. Zdob(dziesz solidn$ porcj( informacji bez umawiania si( na indywidualne konsultacje. Poznasz tajniki poruszania si( w &wiecie reklamy. To bardzo wa"ne, aby& dowiedzia! si( Jak to si( robi? i dlatego zdradzam w tym materiale najwa"niejsze rzeczy, które s$ de facto istot$ sukcesu mojej w!asnej firmy! Nie licz na szcz!#cie i we' sprawy w swoje r!ce Od Ciebie zale"y przysz!o&' Twojej firmy. Wiesz te", "e od jej sukcesów zale"y to, jak b(d$ Ci( postrzega' inni ludzie, nawet Ci najbli"si. Nie daj powodów do dumy Twoim przeciwnikom i wyprzed% ich dobieraj$c odpowiedni$ strategi(. Nie stosuj ich metod, nie baw si( w konkurowanie cenami, s!owem nie tra' czasu i zdrowia na przestarza!e sposoby. Poczuj rado&' patrz$c na owoce nowej kampanii reklamowej. Aby to osi$gn$' musisz poczu', "e tego w!a&nie chcesz cieszy' si( sukcesami Twojej firmy. Pierwszym krokiem b(dzie zakup szkolenia i zapoznanie si( z nim. W materiale odnajdziesz odpowiedzi na nurtuj$ce Ci( pytania i uzyskasz praktyczne wskazówki od czego masz zacz$' budowanie pozycji i popularno&ci swojej firmy. Tak, to b(dzie pocz$tek procesu, w który b(dziesz musia! w!o"y' wysi!ek. Nie oszukujmy si!, to si! nie zrobi samo! Nikt nie rozwinie Twojej firmy za Ciebie, ani ona sama z siebie si( nie rozwinie. Ale gdy ju" Ci si( to uda uczyni' z moj$ pomoc$, to by' mo"e inni b(d$ mogli Ci( odci$"y' w zarz$dzaniu ni$, 4 z :49

5 poniewa" cz(sto celem jest zarobienie na to, aby mie' cho'by wi(cej wolnego czasu. Je"eli jeste&: w!a&cicielem lub prezesem firmy przedsi(biorc$ specjalist$ ds. marketingu wolnym strzelcem Do tego je&li prowadzisz: ma!$ firm( produkcyjn$, handlow$ lub us!ugow$, by' mo"e agencj( reklamow$ lub interaktywn$, a nawet sklep internetowy (lub planujesz go za!o"y'), to szkolenie zdecydowanie jest dla Ciebie. Biblia promocji i reklamy w internecie jest zorientowana na ma!e, ch(tne do rozwoju firmy. Nie jest to jednak szkolenie dla: du"ych korporacji osób nie planuj$cych rozpocz(cia jakichkolwiek dzia!a# w internecie poza posiadaniem wizytówki firmowej sprzedawców tylko na Allegro sprzedawców bezpo&rednich (handlowców) osób nie zajmuj$cych si( marketingiem i nie zainteresowanych marketingiem osób, które nie zamierzaj$ zastosowa' si( do wskazówek osób, które nie przes!uchaj$ nawet nagra# ludzi s$dz$cych, "e pozjadali ju" wszystkie rozumy osób licz$cych na to, "e wszystko zrobi si( samo. Opinie pierwszych klientów i osób, które przedpremierowo testowa&y Bibli! promocji i reklamy w internecie Referencje 1 w!a"cicielka wydawnictwa i sklepu internetowego Bardzo cenne jest to, "e szkolenie Biblia marketingu i reklamy w Internecie oparte jest na problemach klientów zasygnalizowanych w komentarzach na blogu, bo nie s$ to tematy wymy&lone, teoretyczne, lecz realne, z jakimi ludzie si( zmagaj$ w swojej codzienno&ci biznesowej. Z wielu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Bardzo mi si( podoba czytelna forma map my&li zastosowana w spisie tematów przemy&lany jest równie" sam sposób pogrupowania pyta# czytelników w dzia!y tematyczne. Wszystko w prezentacji oparte jest o kolejne okienka rozwijaj$ce si( w mapie my&li. Poparte kolejnymi ekranami szczegó!owo opisuj$cymi, co konkretnie po kolei robi' w danym temacie. Odbieram to jako osobist$ drog( Piotra nad rozwi$zywaniem poszczególnych problemów. Jestem zachwycona. Sta!y komentarz Piotra, rozwiewanie kolejnych w$tpliwo&ci, rozwi$zywanie dylematów przy ka"dym szczególe. Wszystkie odpowiedzi na pytania klientów s$ opracowane rewelacyjnie. Ja jednak chcia!am szczególnie podkre&li' pytanie 2, czyli Jak pozna' swojego klienta?, bo to mi ci$gle sp(dza!o do dzi& sen z powiek i czyni!am to do tej pory do&' niemrawie. By nie powiedzie', prawie w ogóle nie poznawa!am klienta, tylko zgadywa!am jego potrzeby na bazie swojego wyobra"enia o jego potrzebach. A po wyja&nieniach Piotra w kursie wiem wszystko, wszystko rozumiem i mam mnóstwo pomys!ów na poznanie wreszcie rzeczywistych potrzeb moich klientów. Tak prosto wyt!umaczone, takimi obrazowymi szczegó!owymi przyk!adami, "e mi si( wreszcie rozja&ni!o i przesta!am si( tego tematu ba'. Jestem pod wra"eniem ogromu przekazanej konkretnej wiedzy. Du"o tego, ale podane w tak przyst(pny sposób, tak hipnotycznym g!osem :-) jakby przyjaciel snu! pasjonuj$c$ opowie&'. W tych pozytywnych emocjach!atwo si( zapami(tuje materia!. A mo"na te" zrobi' sobie liczne notatki. By opracowa' w!asn$ strategi( promocji i reklamy w Internecie. Jak Piotr podkre&la, nie mo"na bra' si( za wszystko, czego si( tu dowiadujemy. Lepiej mie' bieg!o&' w kilku metodach, przez co wykszta!ca si( intuicj(, ni" by' ekspertem od wszystkiego, wiedzie', ale nie dzia!a'. To kompleksowe uj(cie tematyki prawdziwa Biblia, przyznam, "e tytu! jest bardzo adekwatny do zawarto&ci kursu :-) I dodam, "e przy takiej ilo&ci szczegó!owych, konkretnych porad mo"na nawet uzna', "e cena kursu jest niska, bo ta inwestycja, gdy zastosujemy nauki Piotra w praktyce, bardzo szybko nam si( zwróci, gdy" lawinowo wzro&nie liczba klientów :-) Dzi(kuj( ci Piotrze bardzo. 5 z :49

6 Gra"yna Dobromilska Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Referencje 2 zwyci#zca naszego konkursu, otrzyma! szkolenie jako nagrod#, w!a"ciciel sklepu internetowego (...) Co do szkolenia to rewelacja. W ostatnich kilku dniach mia!em szcz(&cie zapozna' si( ze szkoleniem video które dopiero niebawem pojawi si( na rynku. Nie jestem obdarzony umiej(tno&ciami oratorskimi ale postaram si( w kilku zdaniach przekaza' moje wra"enia. Szkolenie na tematy szalenie istotne dla wielu przedsi(biorców. ( ) Ca!o&' szkolenia to 47 filmów czyli ponad 40 najbardziej istotnych dla prowadzenie biznesu tematów zawieraj$cych konkretne porady, wskazówki, szczegó!owe instrukcje, wytyczne i sugestie. Ca!o&' to oko!o 15 godzin materia!u video. Sam spis tematów robi wra"enie i u&wiadamia jak wa"ne rzeczy zosta!y wyja&nione. Dodam tylko, "e ka"dy z tematów jest szeroko rozwijany i zawiera wiele podtematów zwi$zanych &ci&le z tym omawianym i dowiadujemy si( o wa"nych elementach, których nikt si( nie spodziewa!. Jest to co& czego na rynku polskim jeszcze nie by!o. Nie s$ to kolejne nudne wyk!ady próbuj$ce omawia' to czy tamto. Ka"dy temat przedstawiony jest od strony praktycznej. Autor konkretnie konsekwentnie omawia co dzia!a w internecie i przynosi efekty a co nie, co robi' i czego unika', jak wykona' konkretne rzeczy, a jakich nie tyka'. Wida', "e to co omawia Piotr Michalak to konkret oparty na kilkuletnim do&wiadczeniu, ci("kiej pracy, sukcesach i pora"kach jego firmy, która zebra!a to wszystko w jednym produkcie, przeanalizowa!a i stworzy!a rewelacyjne kompendium podane w doskona!ej, zrozumia!ej i ciekawej formie. Nie jestem znawc$ tematyki promocji i reklamy ale prowadz( firm( i dotychczas nie znalaz!em materia!u, który w tak prosty i roboczy sposób wyja&ni!by mi tak wiele kwestii zwi$zanych z reklam$ i promocj$ w oparciu o sprawdzone i przetestowane metody dzia!ania. Mam przed sob$ jeszcze wiele godzin tego materia!u do przestudiowania, ale ju" jestem pewien "e nie ma aktualnie na rynku do zdobycia lepszego materia!u o promocji i reklamie dla ma!ej firmy. Tak wi(c je"eli zastanawiasz si( czy warto zainwestowa' w przekazan$ w Biblii promocji i reklamy wiedz( - to odpowiadam warto. Warto bo masz szans( unikn$' niepotrzebnych, a cz(sto kosztownych b!(dów. Waldemar Zar(ba Referencje 3 w!a"ciciel agencji interaktywnej i firmy hostingowej Piotr poprosi! mnie, abym przes!ucha! jego Bibli( i napisa! opini(. Zgodzi!em si( szybko, ale jak si( potem okaza!o nie wiedzia!em co mnie czeka. Piotr postawi! mi jeden warunek mam przes!ucha' co najmniej 5 z dost(pnych 15 godzin. Nie&wiadomy pomy&la!em, "e zrobi( to w 2-4 podej&ciach po 2-3 godziny. Jak si( szybko okaza!o, by!o to dla mnie ca!kowicie nierealne. Ka"de z nagra# jest tak nasycone informacjami, "e nie by!em w stanie przes!ucha' tego ot tak po prostu. Przy!apywa!em si( raz po raz, "e robi( notatki, szperam, cofam nagranie i s!ucham ponownie - po prostu zacz$!em to przerabia', jak na studiach. Uff, przes!uchanie nieca!ych 5 godzin zaj(!o mi prawie 2 dni, a wiem, "e zrobi!em to pobie"nie. Zaskoczy!a mnie rozleg!o&' poruszanej tematyki. Niejednokrotnie Piotr zaskakiwa! mnie rzeczami, o których nie mia!em poj(cia. To koncentrat wiedzy i praktyki Piotra je&li porówna' napój do up!ywaj$cego czasu ka"d$ kropl( Biblii promocji i reklamy w internecie mo"na rozpu&ci' w szklance czystej wody, aby otrzyma' aromatyczny, smakowity napój. 6 z :49

7 Bibli( promocji i reklamy w internecie polecam ka"demu, kto chce samodzielnie zdobywa' klientów przez Internet, jak i delegowa' to zadanie ekspertom. Miros!aw Kryska Referencje 4 prawnik, w!a"ciciel firmy zajmuj$cej si# marketingiem prawniczym dla du%ych korporacji, w!a"ciciel dwóch blogów Bez owijania w bawe!n(... Kiedy pan Piotr poprosi! mnie o ocen( jego Biblii promocji i reklamy w internecie pomy&la!em, "e to kolejny kurs jakich wiele w sieci, i jakich wiele mam ju" za sob$. Powiedzia!: Panie Rafale, daj( Panu 3 dni na przes!uchanie 15 godzin materia!u. Ok, pomy&la!em, troch( ma!o czasu, ale ch(tnie to zrobi(. Kiedy w!$czy!em kurs, od razu na samym pocz$tku u&wiadomi!em sobie, z czym naprawd( mam do czynienia. Przy wiedzy Piotra, jak$ stopniowo poznawa!em s!uchaj$c i analizuj$c jego s!owa, z minuty na minut( czu!em si( dos!ownie jak pocz$tkuj$cy biznesmen. Kiedy potem, zafascynowany jego do&wiadczeniem, ko#czy!em ostatni modu! wiedzia!em ju", co zaraz zrobi(, i "e b(dzie to reorganizacja strategii marketingowej mojej firmy oraz modelu zarz$dzania. I to jak najszybciej! Jak "yj(, nie spotka!em si( z tak warto&ciowym szkoleniem! Dos!ownie masa &wiatowej wiedzy, przy wsparciu wieloletniego do&wiadczenia i rzeczywistych przyk!adów dla mnie to by!a mieszkanka pozytywnie wybuchowa! Teraz widz(, "e t$ wiedz( powinienem by! mie' na samym pocz$tku mojej drogi z e-biznesem: zaoszcz(dzi!bym pieni$dze i omin$! nietrafione decyzje. No, ale lepiej teraz ni" wcale! Dlatego jestem przekonany, "e Bibli( powinien mie' ka"dy przedsi(biorca na swoim komputerze. Rafa! Chmielewski PodwojneOpodatkowanie.pl e-marketingprawniczy.pl Referencje 5 w!a"ciciel firmy szkoleniowej i doradczej, w!a"ciciel bloga i popularnego forum Nazywam si( Pawe! Krzywor$czka. Prowadz( szkolenia z zakresu e-marketingu, prowadzenia biznesu z u"yciem Internetu. Mo"na powiedzie', "e Piotr Michalak jest dla mnie konkurencj$. To prawda. Jest jednak tak"e moim mentorem. Dlatego czytasz teraz te s!owa. "Biblia..." Piotra (ale to brzmi;-)) to co& naprawd( nowego. Powiem szczerze, "e z racji tego, co robi(, mam podobn$ wiedz( do Piotra. Podobn$ - nie tak$ sam$. Je&li mam w kilku s!owach opisa' kilkunastogodzinne szkolenie Piotra Michalaka, napisz( tak: - doskona!e uporz$dkowanie wiedzy - nie widzia!em jeszcze czego& takiego! - niezwykle klarowne, czytelne przekazywanie wiedzy - krok po kroku - Piotr zdradza wiele tajemnic, które ka"da agencja marketingowa pilnie strze"e (sam nie wiem, dlaczego to zrobi!). Dodam jeszcze jedno: tytu! szkolenia. "Biblia promocji i reklamy w Internecie". W tzw. "normalnych okoliczno&ciach" mia!bym ochot( krzykn$', "e ten tytu! to przegi(cie, "e autor ma chyba zbyt wysokie mniemanie o sobie. S!owo "Biblia" sugeruje, "e jest to kompendium wiedzy, pe!ny obraz e-marketingu i prowadzenia biznesu w Internecie. 7 z :49

8 I co& Ci powiem: ten tytu! IDEALNIE pasuje do szkolenia Piotra. IDEALNIE. Gor$co polecam. Dzi(kuj( Piotrze! Pawe! Krzywor$czka Referencje 6 w!a"cicielka portalu matematycznego, wspó!w!a"cicielka firmy dystrybucyjnej Witam, Bardzo si( ciesz(, "e Pan Piotr odwa"y! si( stworzy' takie szkolenie, tak szczegó!owe i wielop!aszczyznowe. I dzi(kuj( w imieniu przedsi(biorców internetowych. Pocz$tkowo chcia!am pobie"nie, szybko ods!ucha' czy przeskanowa' "Bibli(..." I niestety, po kilku minutach s!uchania okaza!o si(, "e jest to niemo"liwe! Wci$gn(!o mnie! Tre&ci, które Pan przekazuje, sposób opisywania danego zagadnienia, s$ tak interesuj$ce, "e nie sposób si( oderwa'! Gratuluj(! Wybrane zalety: 1. Bardzo du"a ilo&' ciekawych tematów. Od niedawna prowadz( portal internetowy Megamatma.pl i poszukiwa!am w ró"nych miejscach, informacji o marketingu internetowym. W ksi(garniach czy w necie jest mnóstwo ró"nych pozycji o marketingu i oczywi&cie jest problem co wybra'? "Biblia promocji..." jest w moim odczuciu takim kompendium wiedzy na temat promocji. Wiele z tematów jest dla mnie czym& nowym, s$ bardzo jasno i dok!adnie wyja&nione i naprawd( "rozja&niaj$ w g!owie" jak funkcjonuje reklama w internecie. Te tematy, które wydawa!o mi si(, "e znam i wiem du"o na ich temat, po przes!uchaniu ich, znalaz!am nowe rozwi$zania i dodatkowe informacje. 2. Forma szkolenia. Dla mnie, osoby pracuj$cej wiele godzin, przy komputerze, dost(p przez internet, to doskona!e rozwi$zanie. W!a&nie pisz( ten tekst i jednocze&nie s!ucham tematu nr 44. Jest to mo"liwe tylko dlatego, "e Piotr Michalak ma bardzo wyra%ny, mocny g!os i dobr$ dykcj(. Zawsze mo"na przes!ucha' kilkakrotnie ten sam temat czy wybiórczo skupi' si( na jednym z nich, a mapa my&li porz$dkuje g!ówne aspekty tematu. 3. Przekaz i styl wypowiedzi. Pozornie lu%ny i swobodny, ale z du"$ kultur$ i inteligencj$. Pan Piotr mnóstwo s!ów definiuje i t!umaczy ich pochodzenie, co dla mnie jest bardzo istotne, bo dalej s!uchaj$c tekstu w ca!o&ci go rozumiem. Jak ciekawie przedstawi!, np. to, "e proste s!owo "emotikon" pochodzi od po!$czenia s!ów emocja i ikona. Piotr Michalak pokazuje tak ró"ne rozwi$zania i metody, jednocze&nie wskazuj$c linki do przydatnych w marketingu stron, o których cz(sto nie mia!am poj(cia, a warto z nich korzysta'. 4. Efekty szkolenia Moim zdaniem sukcesem "Biblii promocji...", jest to, "e u"ytkownik wdra"a w "ycie od razu metody poznane na szkoleniu. Np. s!uchaj$c tematu 18, sprawdza!am jednocze&nie "Jak Google czyta moj$ stron(?" Zapisa!am sobie zalecenia p. Piotra, "Opisa' rysunki na swojej stronie...", czy zapisywa' i porz$dkowa' pomys!y, i wiele innych. My&l(, "e niejeden nauczyciel pozazdro&ci!by Panu Piotrowi skuteczno&ci w przekazywaniu wiedzy. Drobne Wady: - Brakuje mi tematów modu!ów w lewem menu. - Czasami pojawia si( kolorowe t!o w kwiatki, ale to kwestia gustu. Najwa"niejsze, "e to szkolenie nie ma wad typu-merytoryczne. Zatem 5+. )ycz( sukcesów i wielu "uczniów". Wielkie gratulacje, ch(tnie polec( to szkolenie swoim znajomym. Pozdrawiam Dorota Gawro#ska-Popa 8 z :49

9 Gwarancja naszej wiarygodno#ci i Twojej satysfakcji Rozumiem, "e wydanie teraz kilkuset z!otych na ten produkt mo"e w Tobie wywo!ywa' poczucie niepewno&ci. Sk$d móg!by& teraz wiedzie' i mie' 100% pewno&', "e to dobra decyzja? Takie pieni$dze nie s$ jak$& ogromn$ kwot$, od której zale"a!oby by' albo nie by' Twojej firmy. Jednocze&nie jest to kwota, która nie chodzi piechot$. Rozumiem to doskonale i dlatego wychodz( naprzeciw Twoim potrzebom i w$tpliwo&ciom. Chc( dla Ciebie uczyni' t( transakcj( totalnie pozbawion$ ryzyka. Zale"y mi przede wszystkim na Twoim sukcesie. Jestem te" w pe!ni przekonany, "e je&li wdro"ysz w "ycie moje rady, zyskasz znacznie wi(cej ni" kosztuje ten program szkoleniowy. Je&li kupisz ten produkt, potem go zastosujesz i w ci$gu maksymalnie 90 dni nie odniesiesz z niego takich korzy&ci, jakie obiecuj( - lub jeszcze wi(kszych - to nie czu!bym si( w porz$dku trzymaj$c Twoje pieni$dze, które wydasz na ten produkt. Zwró' si( prosz( wtedy do mnie, ode&lij produkt (je&li zamówisz wersj( na DVD), a ja zwróc( Ci wszystkie pieni$dze. W przypadku, je&li kupowa!e& ten produkt na firm(, poprosz( jedynie o podpisanie faktury korekty. Co wi(cej, pozwol( Ci zachowa' wszystkie bonusy, jakie otrzymasz kupuj$c ten produkt. Jak widzisz, bior( na siebie ca!e ryzyko, i jeszcze wi(cej! Damy Ci wiele je&li szybko podejmiesz decyzj(! Dla wszystkich zamawiaj$cych przewidzieli"my bonusy: Korespondencyjny kurs wysy!any poprzez pt. Uwolnij swoj$ firm# autorstwa Piotra Michalaka, który wprowadzi Ci( w tajniki budowania zaufania w&ród Twoich potencjalnych Klientów. Ponadto nauczysz si( jak my&le' strategicznie, aby Twoje dzia!ania by!y skoordynowane i konsekwentne. A konsekwencja w dzia!aniu to po!owa sukcesu. Zacznij z nasz$ pomoc$ ca!kowicie za darmo (warto&' 37 z!) Paradoks nieoczekiwanych zysków Jaya Abrahama to wyj$tkowy raport legendarnego ameryka#skiego marketera, od którego dowiesz si( jak szybko i skutecznie zarobi' mnóstwo pieni(dzy, je&li ju" prowadzisz swój biznes, oraz u&wiadomisz sobie, dlaczego i w jakim zakresie warto testowa' nowe pomys!y. Pozycja mistrza przeznaczona jest dla odwa"nych i przedsi(biorczych, mo"e ta strona Twojej osobowo&ci wci$" czeka na odkrycie? Nic nie ryzykujesz czytaj$c ten raport w formacie PDF, który pomimo niewielkiej obj(to&ci ma w sobie ogromny potencja! sprawczy. Sprawd% sam, bez dodatkowych kosztów (warto&' 27 z!) Gwarantowana zni%ka przez pierwsze 48h! Osoby, które zakupi$ produkt w ci$gu pierwszych 48h od premiery otrzymuj$ upust wysoko&ci 100 z! netto. Gwarantowane super dodatki dla najszybszych! Pierwszych 20 kupuj$cych otrzyma: Pojedyncza konsultacja poprzez dotycz$ca TWOJEGO biznesu - osobi&cie przyjrz( si( Twojej firmie i opowiem Ci, patrz$c z innej perspektywy, ze &wie"ym spojrzeniem, co mo"esz zrobi', zmieni' lub mo"e nawet przesta' robi', aby dzia!a' skuteczniej, sprzedawa' wi(cej, lepiej realizowa' swoje cele. Warto&' 200 z! netto. Jedn$ z podanych poni"ej ksi$"ek (uwaga, mamy po jednej sztuce ka"dej z nich, wi(c rozdajemy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy ). Warto&' ok z!, w zale"no&ci od ksi$"ki: Edward de Bono My&lenie lateralne. Idee na przekór schematom. Christina Evans Zarz$dzanie wiedz$. Jack Trout Trout o strategii. Marek Drzazga Systemy promocji przedsi(biorstw. Robert A. Rz$dca Negocjacje w interesach. Grzegorz Urbanek Zarz$dzanie mark$. Jerzy Altkorn Strategie marki. Ryszard K!eczek, Witold Kowal, Jaros!aw Wo%niczka Strategiczne planowanie marketingowe Ian H. Gordon Relacje z klientem. Marketing partnerski. Mike Robson Grupowe rozwi$zywanie problemów. Colin F. Hales Opakowanie jako instrument marketingu. Philip Henslowe Public Relations od podstaw. Zofia K(dzior, Kornelia Karcz Badania marketingowe w praktyce. Wojciech Wrzoska Strategie marketingowe. Al Ries, Jack Trout 22 niezmienne prawa marketingu. Jacek Kall Reklama Jim Blythe Komunikacja marketingowa. Krystyna Mazurek-*opaci#ska Orientacja na klienta w przedsi(biorstwie. Andrzej Bajdaka Internet w marketingu Regina Brady, Edward Forrest, Richard Mizerski Marketing w Internecie Harvey Mackay P!ywaj z rekinami i nie daj si( po"re'. Jacek Kall Silna marka. Istota i kierowanie. Ilona Penc-Pietrzak Analiza strategiczna w zarz$dzaniu firm$. Koncepcja i stosowanie. Robert W. Bly Wykorzystaj ka"d$ sekund(. 101 rad jak osi$gn$' sukces bez stresu. Dennis C. Carey, Marie-Caroline von Weichs Jak prowadzi' firm(. Z do&wiadcze# wybitnych dyrektorów. Czego mo"esz si! spodziewa% po wdro"eniu moich rad w "ycie? Wyobra% sobie, "e obecnie, zupe!nie hipotetycznie, Twoja firma ma miesi(czny dochód np. 10 tys. z! netto (mo"esz to 9 z :49

10 dostosowa' do swojej sytuacji), a po!ow( tej kwoty, czyli 5 tys. z!, generuje dla Ciebie internet. Je"eli przy pomocy szkolenia o&mielisz si( zainwestowa' troch( wi(cej czasu w internet, to zwi(kszysz swój dochód z internetu o cho'by 20% (co nie jest trudne zwa"ywszy cho'by na dynamicznie rosn$c$ liczb( u"ytkowników sieci) i uzyskasz dochód z internetu rz(du 6 tys. z! miesi(cznie. Oznacza to, "e ten zakup zwróci Ci si( ju" po pierwszym miesi$cu od wdro"enia cho'by paru proponowanych przeze mnie rozwi$za#! Zdaj( sobie spraw( z tego, "e tysi$c z!otych nie chodzi piechot$ i mo"esz czu' niepewno&'. Ale nie obawiaj si(! Daj( Ci pe!n$ gwarancj( na ten zakup, gdy" nie czu!bym si( w porz$dku trzymaj$c Twoje pieni$dze, gdyby zastosowanie moich rad nie przynios!o efektów. Je"eli nast$pi!aby taka sytuacja zwró' si( do mnie w ci$gu 90-dni, a otrzymasz zwrot ca!ej sumy. My&l(, "e warto przynajmniej spróbowa', a Ty? By% mo"e masz jeszcze jakie# w$tpliwo#ci Jestem tu, aby pomóc Ci podj$' w!a&ciw$ decyzj(. Je"eli czytaj$c o Biblii promocji i reklamy w internecie pomy&la!e&: Jak ja znajd! czas na obejrzenie tego wszystkiego? Przede wszystkim je&li Ty si( nie zajmiesz rozwojem Twojej firmy, to kto ma si( tym zaj$'? Je&li jednak kogo& masz, np. zatrudniasz specjalist( ds. marketingu, to kup to szkolenie tej osobie, aby realizowa!a swoje zadania jeszcze lepiej. Wyszkolenie tej osoby moimi materia!ami to prawie tak, jakby& kupi! sobie agencj( interaktywn$ ;-) Poza tym pami(taj, "e dost(p do ca!o&ci materia!u jest swobodny i mo"esz sobie podzieli' ogl$danie filmów na mniejsze jednostki. Nie musisz ogl$da' wszystkiego od razu. Mo"esz spokojnie ogl$da' szkolenie fragmentami i wdra"a' kolejne punkty w miar( ich ogl$dania. Zaplanuj sobie np. ogl$danie cho'by raz w tygodniu, przyk!adowo w sobot(, przez cho'by pó! godziny. Mo"esz uczyni' z tego program szkoleniowy, który potrwa przez nawet kilka miesi(cy, wdra"aj$c Ci( stopniowo w prezentowane przeze mnie metody, idee i tak cenne dla Ciebie do&wiadczenia! Wiedza zawarta w szkoleniu jest podzielona pomi(dzy poszczególne, konkretne pytania, dzi(ki czemu nie trzeba wszystkiego ogl$da' i wdra"a' na hura! Metoda powolnych zmian mo"e by' wr(cz najkorzystniejsza dla Ciebie, gdy" pozwoli Ci na przestawienie si( na inne my&lenie o firmie i biznesie, który prowadzisz. Jak ja sobie z tym wszystkim poradz!? Je"eli Twoja firma zatrudnia kilka osób mo"esz pewne rzeczy zleci' swoim wspó!pracownikom i pracownikom, nie musisz robi' wszystkiego sam. Z drugiej strony, je"eli to Twoja firma, to Tobie najbardziej powinno zale"e' na jej rozwoju. Czy znajd! czas na wdra"anie nowej wiedzy w "ycie? A czy je&li Ty tego czasu nie znajdziesz, kto& inny go znajdzie i rozwinie Twoj$ firm( za Ciebie? Tu znowu wracamy do poprzedniej kwestii, by' mo"e zatrudniasz specjalist( ds. marketingu to nagranie mo"esz kupi' dla swojego pracownika. Je&li odejdzie on kiedy& z pracy, znowu wykorzystasz te nagrania do wdro"enia nowej osoby! W dodatku nie musisz od razu zatrudnia' jakiego& super-specjalisty za du"e pieni$dze, wystarczy ambitna osoba z niewielkim do&wiadczeniem, która nauczy si( wszystkiego z mojego szkolenia. Poza tym pami(taj: teraz jest dobry moment na mobilizacj( i zmodyfikowanie Twojego planu tygodnia tak, aby znale%' czas na tak wa"ne rzeczy jak rozwój, marketing i promocja. Je&li b(dziesz stale robi! tylko to, co robisz w tej chwili, b(dziesz ca!y czas osi$ga' te same rezultaty! Nigdy nie pójdziesz do przodu robi$c ca!y czas to samo i rozwijaj$c si( w!asnym sumptem, bez do&wiadcze# innych osób. Dostajesz 4 lata mojego do#wiadczenia skondensowane w 15 godzinach nagrania Nauczy!em si( tego trenuj$c p!ywanie. Wcze&niej sam stara!em si( zej&' z czasem w kraulu na 50 metrów poni"ej 44 sekund. Dziwi!em si(, "e w ogóle mi si( to nie udaje. Gdy trener pokaza! mi, jakie odkrycia dokona!y si( w technice p!ywania w ostatnich dziesi(cioleciach, okaza!o si(, ze p!ywam na poziomie lat 20 ubieg!ego wieku! Nie &miej si(, p!ywa!em ju" ca!kiem nie%le, wi(kszo&' osób nie p!ywa nawet na tym poziomie ;-) W "yciu nie odkry!bym tych technik samemu. Przecie" nawet sportowcom i profesjonalistom zaj(!o to dziesi$tki lat. Tak samo b(dzie, je&li postawisz jedynie na swój w!asny umys! i uznasz, "e samemu wszystko odkryjesz. Osi$gni(cie sukcesu mo"e Ci zaj$' 80 lat :-) Lepiej skorzystaj z moich do&wiadcze# i podobnie jak ja w p!ywaniu zrób gigantyczne post(py, w tak naprawd( bardzo krótkim czasie, ucz$c si( z Biblii promocji i reklamy w internecie. 10 z :49

11 W jakich wersjach mo"esz zakupi% to najlepsze szkolenie o marketingu internetowym Szkolenie Biblia promocji i reklamy w internecie otrzymasz w wersji elektronicznej, do wielokrotnego ogl$dania w przegl$darce internetowej. Zaproponuj( Ci jednak równie" wersj( DVD (dodatkowo p!atna). Oferuj( Tobie mo"liwo&' zakupu szkolenia w tej formie, gdy" zdaj( sobie spraw( z tego, "e niektórzy lubi$ posiada' fizyczne wersje zakupionych szkole# (sam zawsze wol( dop!aci' i wybra' tak$ form(). Ponadto elegancki zestaw p!yt b(dzie znakomicie prezentowa! si( na pó!ce ;-) Uwaga, wersja DVD s!u"y równie" wy!$cznie do odtworzenia na komputerze, nie obejrzysz jej w zwyk!ym odtwarzaczu DVD pod!$czonym do TV. Chyba, "e pod!$czysz do telewizora swój komputer. Uwaga 2: Wersj( DVD b(dziemy dopiero zamawiali, gdy przekonamy si( ile osób zechce zamówi' fizyczn$ wersj( produktu. Wersj( elektroniczn$ otrzymasz zatem od razu po op!aceniu zamówienia, natomiast na wersj( DVD b(dziesz musia! poczeka' oko!o 2 do 3 tygodni. Porównaj ceny i wybierz, któr$ wersj( preferujesz! Ile zap&ac! za to szkolenie? 47 tematów nagra# z odpowiedziami na pytania naszych Czytelników i Klientów (by' mo"e równie" Twoje) ka"de nagranie trwa od oko!o 5 do 60 minut czyli!$cznie oko!o 15 godzin nagra#: Opcja 1: praktyczna i ekonomiczna wersja do obejrzenia on-line = 970z! + VAT To cena wersji podstawowej. Je"eli wolisz otrzyma' szkolenie na DVD, to do ceny wyj&ciowej nale"y doda' 300 z!: Opcja 2: elegancka wersja na p!ytach DVD w cenie = 1270z! +VAT Podane powy"ej ceny obowi$zuj$ tylko przez 7 dni, czyli do do godziny 16:00. Po up!ywie tego terminu od razu zamykamy sprzeda"! Wybierz zatem t( wersj(, która Tobie odpowiada: Opcja 1: Dost!p przez internet Cena: z$ + VAT Opcja 2: 6 p$yt DVD oraz dost!p przez internet Cena: z$ + VAT Nawet je"eli w przysz!o&ci zdecydujemy si( ponowi' dystrybucj( szkolenia, to na pewno nie w takiej cenie i nie z tak$ liczb$ bonusów! Aby zapewni' Ci dodatkowe poczucie bezpiecze#stwa, przy zakupie Biblii promocji... otrzymujesz 90-dniow$ gwarancj( na ten produkt. Kupuj$c ubrania zwykle masz 7 dni na dokonanie zwrotu, ja jednak wiem, "e mój produkt nie skurczy si( w praniu ;-) Je&li prowadzisz ma!$ firm( prawdopodobnie omówi!em tu ka"dy temat, który mo"e Ci( dotyczy'. My&l(, "e nie ma takiej mo"liwo&ci, aby ten zestaw nagra# szkoleniowych Ci nie pomóg!. Zale"y nam jednak na Twojej pe!nej satysfakcji, dlatego oferuj$c ten produkt gwarantuj(, "e je"eli nagrania nie spe!ni$ Twoich oczekiwa#, to w ci$gu 90 dni od zakupu mo"esz odes!a' produkt na adres naszej firmy (podany na stronie Po otrzymaniu przez nas przesy!ki natychmiast zwróc( Ci pieni$dze. Bez zb(dnych pyta# - chyba, "e o numer konta. W przypadku zamówienia na firm( (z faktur$ VAT) poprosimy wcze&niej jedynie o podpisanie faktury korekty. Zach(cam Ci( do skorzystania z mojej propozycji i to jak najszybciej, gdy" najszybsi dostan$ najwi(cej bonusów. Pozdrawiam, Piotr Michalak Strategie Rozwoju s.c. PS 11 z :49

12 Podsumowuj$c, chc( Ci jeszcze przypomnie', "e ja te" kiedy& by!em nowicjuszem, ale uda!o mi si(, gdy" pos!ucha!em m$drych rad osób bardziej do&wiadczonych ode mnie, szczególnie zdobywaj$c wiedz( na zachodzie, m.in. od Jay'a Abrahama, Russella Brunsona, Johna Reese, Mike'a Filsaime, Joe'a Vitale i wielu innych. Wyda!em dziesi$tki tysi(cy z!otych na szkolenia. Dzi&, uzbrojony w t$ wiedz( oraz z baga"em w!asnych do&wiadcze# - chc( pomóc Tobie. Zaufaj mojemu do&wiadczeniu. Pami(taj, "e nic nie ryzykujesz, gdy" daj( Ci 90-dniow$ gwarancj(! PPS Tak wielu z nas martwi si( o to, co nadejdzie. Zbyt cz(sto martwimy si( o finanse i przysz!o&'. Pozwól, "e pomog( Ci u&wiadomi' sobie, co mo"esz zmieni', by to zmartwienie znik!o z Twojego "ycia. S$ na &wiecie rzeczy na które mamy niewielki wp!yw, ale sukces Twojego biznesu zdecydowanie jest w Twoich r(kach. PPS Tak jak ja wierz( w to, "e zale"y Ci na m$drym zarz$dzaniu firm$, my&l(, "e w równym stopniu jeste& przekonany, "e ja mog( Ci pomóc. Nie odwlekaj tego na pó%niej, zanim b(dzie zbyt pó%no. Rzeczywisto&' rynku bywa okrutna, dlatego chc( by& si( nauczy! jak sobie z ni$ radzi' ucz si( na moim do&wiadczeniu. Bezpiecze(stwo transakcji gwarantuj$: Strategie Rozwoju Lidia Gos, Piotr Michalak s.c. Wawelska 12b/ Gda#sk NIP REGON PayU S.A. ul. Marceli#ska Pozna# NIP REGON Kapita! zak!adowy: ,00 z! wpisana do Rejestru Przedsi(biorców prowadzona przez S$d Rejonowy Pozna# - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S$dowego pod nr KRS Copyright Efnetica Wszelkie prawa zastrze!one. 12 z :49

I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa" firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy!

I pokazujemy jak unikn! b#$dów, które mog! kosztowa firm$ dziesi!tki lub setki tys. z#, niwecz!c jednocze%nie lata Twojej pracy! Ujawniamy dzi! 8 sekretów marketingu internetowego dla firm, które zmieniaj" stron# internetow" w automat do generowania przychodów, zamówie$ i klientów I pokazujemy jak unikn!" b#$dów, które mog! kosztowa"

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka

Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Praktyczny Biznesowy Kurs DVD + książka Od Pomysłu do Pieniędzy to praktyczny kurs DVD + książka podręcznik, który opracowałem na bazie kilkunastu lat moich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami.

AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD S CEM poznajemy podstawowe umiej tno ci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. AKADEMIA NAJLEPSZYCH RODZICÓW POD SCEM poznajemy podstawowe umiejtnoci, których potrzebujemy aby by dobrymi rodzicami. Bycie rodzicem jest czym wydawaoby si prostym i naturalnym, ale jednoczenie nie ma

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci

Andrzej Wojtal. Tajna wiedza o zarabianiu. w sieci Andrzej Wojtal Tajna wiedza o zarabianiu w sieci Copyright by Andrzej Wojtal & e-bookowo Projekt okładki: Jarosław Drążek ISBN 978-83-7859-040-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl

Bardziej szczegółowo

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie

Twój Salon Kosmetyczny na. Twój doradca w internecie Twój Salon Kosmetyczny na Twój doradca w internecie Czy prowadzisz już fanpage na Facebook Swojego salonu? TAK NIE Sprawdź na kolejnych slajdach czy wszystkie elementy są przez ciebie dobrze przygotowanie

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

TANIE ZAKUPY NA CAŁYM ŚWIECIE. PORADNIK SUPERKUPCA

TANIE ZAKUPY NA CAŁYM ŚWIECIE. PORADNIK SUPERKUPCA Przemysław Mielcarski: Tanie zakupy na całym świecie 2 Przemysław Mielcarski TANIE ZAKUPY NA CAŁYM ŚWIECIE. PORADNIK SUPERKUPCA Copyright by Przemysław Mielcarski & e-bookowo 2009 Grafika i projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz

Rozmowa z lekarzem. Talking With Your Doctor. Twój zespó opieki zdrowotnej. Twój lekarz Rozmowa z lekarzem Talking With Your Doctor Twój zespó opieki zdrowotnej Stawiajc czoo rakowi, bdziesz mia / miaa do czynienia z caym zespoem odpowiednio wyszkolonych ludzi. Kada z tych osób posiada jakie

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Plan prezentacji: Forum Społeczne CASE 25 kwietnia 2003 Prezentacja wyników bada Praca dla młodych i Młodzi w pracy zrealizowanych w latach

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY Po dzisiejszej lekcji będziesz wiedział: Jak zacząć pracę nad swoją własną witryną Co ma wspólnego autobus ze stroną internetową Na jakie aspekty techniczne powinieneś

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Sporządzili: Właściciele serwisu/administratorzy: Mateusz Łangowski oraz Karolina Meyer

Oferta współpracy. Sporządzili: Właściciele serwisu/administratorzy: Mateusz Łangowski oraz Karolina Meyer Oferta współpracy Sporządzili: Właściciele serwisu/administratorzy: Mateusz Łangowski oraz Karolina Meyer Chojnice 2017 1 Oferta współpracy Wśród rosnącej liczby firm i usług czasem trudno odnaleźć tę,

Bardziej szczegółowo

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany NA KAŻDE SPOTKANIE Z KLIENTEM BĄDŹ BARDZO... 5 Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany Jeśli codzienne uczyłbyś się, myślał i planował czas, mógłbyś rozwinąć i wykorzystać siłę,

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Finanse dla sprytnych Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. mgr Paweł Giełda O czym bdziemy dzisiaj mówi? 1.Czym jest spryt? 2.Czym jest inteligencja? 3. Iluzja. 4. Czym s finanse? 5.W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych.

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych. Witaj! W poprzedniej części pisałem o tym jak ważne jest to, aby strona internetowa wyposażona była w odpowiednie narzędzia do zbierania adresów e-mail potencjalnych klientów. Zebrana w ten sposób baza

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale:

Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: lex.blog Chcesz mieć profesjonalny Blog w swojej kancelarii ale: - nie masz czasu, - wiedzy i doświadczenia w promocji biznesu prawniczego, - nie masz czasu ani ochoty na naukę obsługi tego narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie!

Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! 0 Witam Cię serdecznie! Gratuluję Ci dołączenia do grupy ambitnych ludzi, którzy chcą świadomie wytyczać cele i konsekwentnie realizować swoje plany. Dziękuję Ci za zaufanie! Od 17 lat wspieram innych

Bardziej szczegółowo

Kompilacja image z CVS

Kompilacja image z CVS Kompilacja image z CVS Tworzenie image na Dreamboxa nie jest tajemnic, a opis czynnoci, jakie naley wykona, aby stworzy własny soft mona znale na wikszoci niemieckich stron traktujcych o Dreamboxach. Kto

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Usługa. brief. headway.pl

Usługa. brief. headway.pl Usługa brief Nasza misja Właścicielu małej firmy, nie musisz się znać na Internecie aby czerpać z niego korzyści. Zrobimy za Ciebie w sieci wszystko co niezbędne, gwarantując Twoją satysfakcję...lub, zwrócimy

Bardziej szczegółowo

GetWeb Twoja firma w Internecie

GetWeb Twoja firma w Internecie GetWeb Twoja firma w Internecie Spis treści: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Czy wiesz, że możesz wykorzystać Internet w biznesie? Dlaczego akurat strona internetowa? Czym jest strona internetowa dla firmy?

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax

Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax Dodatek do ksiki Funkcjonalno stron internetowych (Mark Pearrow, wyd. Helion 2002) Test funkcjonalnoci strony firmowej korporacji Xolax Wstp Oto plan testów strony firmowej korporacji Xolax. Składa si

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

1. LEPSZE ZROZUMIENIE WŁASNEGO JA, ODNALEZIENIE OSOBISTEJ HIERARCHII WARTOCI

1. LEPSZE ZROZUMIENIE WŁASNEGO JA, ODNALEZIENIE OSOBISTEJ HIERARCHII WARTOCI PLANNER APLIKANTA Jeli mylisz o swojej przyszłoci zawodowej z pewnoci zauwayłe ju, e istniej ludzie, którzy weszli na rynek pracy wrcz piewajco i tacy, dla których odnalezienie swojego miejsca na ciekach

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81)

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81) Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-301 Lublin ul. Fabryczna 3/2/11 tel./fax (0-81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Lublin

Bardziej szczegółowo

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO

Szybki rozwój biznesu online. Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Przemek Szczęch wita na dzisiejszej prezentacji pt. Szybki rozwój biznesu online Czyli jak wystrzelić w biznesie GVO Kim jestem, i moja historia od początku.. Wszystko zaczęło się od TWRPS Ebizneskurs.pl

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU Oferta reklamowa dla Klientów Portalu 2017 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ NA PORTALU Lubisz mieć kontrolę nad własnym biznesem. Pragniesz by Twój biznes rozrastał się i przodował w rankingach. Lubisz czytać

Bardziej szczegółowo

Nasz klient, nasz Pan?

Nasz klient, nasz Pan? przemyślane rozwiązania Nasz klient, nasz Pan? Nazwa przykładowego klienta Nie Propozycja ściemniaj! współpracy Co podać? 5 powodów dla których miałbym tu coś zamówić Mniejszy lub większy kryzys spotka

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

CONTENT MARKETING W POLSCE

CONTENT MARKETING W POLSCE CONTENT MARKETING W POLSCE wyniki badania internautów ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU OLGIERD CYGAN DIGITAL ONE FILMTERACTIVE 2014 CM CONTENT MARKETING jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a w

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie rm. Zasada 7: interaktywna komunikacja. Piotr Fulma«ski. April 22, 2015

Zarz dzanie rm. Zasada 7: interaktywna komunikacja. Piotr Fulma«ski. April 22, 2015 Zarz dzanie rm Zasada 7: interaktywna komunikacja Piotr Fulma«ski Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Zawodowa w Pªocku, Polska April 22, 2015 Table of contents Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji

Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji 2012 Strategia e-marketingowa jak tworzyć koncepcję promocji Adam Pioch Planowanie marketingowe e-usługi Łódź, 04 października 2012 Strategia Strategia to przewidywanie spraw najważniejszych, mających

Bardziej szczegółowo

Jak zarobić ponad 10 tysięcy złotych w dwa miesiące? PORADNIK

Jak zarobić ponad 10 tysięcy złotych w dwa miesiące? PORADNIK Jak zarobić ponad 10 tysięcy złotych w dwa miesiące? PORADNIK Witam, na wstępnie chciałbym zaznaczy ć to, że wykupienie poradniku za cen ę Koszt wysłania SMS wynosi 25,00 z ł (30,75 z ł brutto) jest to

Bardziej szczegółowo

Brandle.pl. Jak stworzyć kampanię?

Brandle.pl. Jak stworzyć kampanię? Brandle.pl Jak stworzyć kampanię? Czym jest kampania Brandle? Kampania to po prostu zbiór zasad. Najczęściej wiąże się z konkretnym celem, jaki chcesz zrealizować dla swojej firmy. Jeśli się zastanowisz

Bardziej szczegółowo

CONTRACT KILLER 3 PL [BETA]

CONTRACT KILLER 3 PL [BETA] Data: [data] Mi?dzy [moja nazwa firmy] i [nazwa klienta] Podsumowanie: Do?o?ymy wszelkich stara?, aby spe?ni? Twoje oczekiwania i wymagania, ale wa?ne jest, by wszystko by?o dok?adnie spisane,?eby?my mogli

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne.

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne. Dokument ródłowy: SME Panel konsultacje nt. reklamy wprowadzajcej w błd oraz nieuczciwych praktyk marketingowych, dotyczcych relacji midzy przedsibiorstwami. Jaki jest cel Ankiety przeprowadzanej wród

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Agata Chmielewska. I jestem uzależniona od zakupów internetowych.

Nazywam się Agata Chmielewska. I jestem uzależniona od zakupów internetowych. Nazywam się Agata Chmielewska. I jestem uzależniona od zakupów internetowych. W branży e-commerce i marketingu internatowym pracuję od 10 lat i nie ma dnia bym nie robiła zakupów w Internecie. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic Prowadzcy: Dominika Kpska Kamil Pietrasik Gliwice, 05.06.2012 Harmonogram webinarium 1. Telekonferencje HaloNet

Bardziej szczegółowo

Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY

Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacje 3D, wizualizacja produktów XXI wieku OFERTA WSPÓŁPRACY We wrześniu 2010 r. portal Ceneo.pl przeprowadził wśród sklepów ankietę, z której wynika, że 64% Klientów boi się zaufać sklepom internetowym,

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy I Egzamin maturalny z matematyki 7 Zadanie 6. (6 Zadanie. (6 Źródło: CKE 5 (PP), zad. 6. Dane s zbiory liczb rzeczywistych: A : B : 8 6 Zapisz w postaci przedziaów

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

tydzień 2: unikalna pozycja

tydzień 2: unikalna pozycja brand ach pionierów program uniqalna tydzień 2: unikalna pozycja archetika. brand ach pionierów Strona 1 Wprowadzenie uniqalnej podróży część kolejna! Mając świadomość na temat tego jaki jest fundament

Bardziej szczegółowo

2 SZABLONY ROZMÓW SPOTKAŃ Z KLIENTAMI

2 SZABLONY ROZMÓW SPOTKAŃ Z KLIENTAMI SKUTECZNA SPRZEDAŻ I UMAWIANIE SPOTKAŃ PRZEZ TELEFON 2 SZABLONY ROZMÓW DO UMAWIANIA SPOTKAŃ Z KLIENTAMI www.izakrejcapawski.pl Witaj! Umawianie spotkań przez telefon potrafi dać w kość! Dziesiątki telefonów

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40

Oferta pozycjonowania strony internetowej. Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 Oferta pozycjonowania strony internetowej Barbara Woś b.wos@s90.pl 698-833-065 32-725-39-40 O NAS Naszą główną usługą jest pozycjonowanie stron internetowych (SEO). Nasi specjaliści posiadają 7 letnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać klientów?"

Gdzie szukać klientów? Gdzie szukać klientów?" Każda firma potrzebuje nowych klientów. Stale napływający nowi klienci to woda na młyn każdego biznesu. Jeśli brakuje ich w Twojej firmie to koniecznie zbadaj potencjał rynku na

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat

Strony WWW Pozycjonowanie CRM. Administracja stron. Care Protection. Tworzymy Twój świat Strony WWW Pozycjonowanie CRM Care Protection Administracja stron Tworzymy Twój świat Kim jesteśmy? Tworzymy i pozycjonujemy strony internetowe. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół profesjonalnych grafików

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 006/007 fdsrterdgdf Kod ucznia Kod szkoły... piecztka WKK Dzie Miesic Rok D A T A U R O D Z E N I A U C Z N I A KONKURS PRZEDMIOTOWY MATEMATYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW

ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW ARGUMENTOWANIE W SYTUACJACH SPRZEDA?OWYCH I POZYSKIWANIE KLIENTÓW DZI?KI UDZIA?OWI W SZKOLENIU: Szkolenie otwarte b?dziesz potrafi? zbudowa? wiele skutecznych argumentów, dowiesz si?, jak spo?ród kilku

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo