Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw"

Transkrypt

1 luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str lat Dzieła Lasek str. 10 Jak ustrzec się przed grypą str.13

2 W NUMERZE Strona 2-4 Budżet Gminy Izabelin na 2011 r. Strona 5 IV sesja rady Gminy Izabelin V kadencji Strona 6 Oświadczenie Wójta Gminy Izabelin Strona 7 Prace nad projektem systemu odwodnienia gminy Izabelin Regulamin konsultacji społecznych Strona 8 Okiem mieszkańca SZKKOT 2011 Szkolny Konkurs Talentów Strona 9 Edukacja szansą na lepszą przyszłość Ważne zmiany w edukacji najmłodszych Strona 10 Stulecie Dzieła Lasek Strona 11 Koncert Zimowy Gwiazdka z Varsovią Zmiana trasy 714 Strona 12 Lokalna Grupa Działania Mocne Uderzenie Klub Mam Strona 13 Jak ustrzec się przed grypą Bezpłatna szkoła rodzenia Strona 14 Finał konkursów bożonarodzeniowych Występ kabaretu Ani Mru Mru Strona 15 Zwiastuny imprez i pracownie CKI Strona 15 Podatki Strona Ogłoszenia i reklamy Okładka: Kampinoski Park Narodowy przy ul. Tetmajera. Fot. J. Marciniak Budżet Gminy Izabelin na 2011 r. Budżet jest najważniejszym dla gminy i jej mieszkańców dokumentem, który opiera się na przewidywanych wpływach i wydatkach, jakich spodziewa się gmina w danym roku. Jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, stanowi podstawę jawnej i samodzielnej gospodarki nansowej. W oparciu o plany nansowe budżetu, zadania na rzecz mieszkańców naszej gminy realizowane są w sposób planowy. Podstawowe wielkości budżetowe przedstawia poniższe zestawienie: Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Podstawowe wielkości budżetowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów Źródła finansowania deficytu: kredyty obligacje wolne środki Jakie są źródła dochodów gminy Izabelin? BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK Nasza gmina uzyskuje dochody z wielu różnych źródeł. Największe wpływy uzyskujemy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób zycznych i prawnych (43,1%) oraz z podatków i opłat lokalnych (18,2%). Na poziom dochodów gminy mają również wpływ niewielkie kwoty np. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (0,11%) czy opłat za posiadanie psów (0,034%). Największym źródłem dochodów własnych budżetu gminy Izabelin są udziały w podatku dochodowym od osób zycznych. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy rozliczają swój PIT roczny w Urzędzie Skarbowym Bielany mają znaczący udział w rozwoju naszej gminy. W ostatnich latach odnotowujemy jednak znaczący spadek wielkości dochodów z tego tytułu. Na ten stan rzeczy ma wpływ kilka aspektów. Po pierwsze wahania stabilności gospodarczej w kraju, co niewątpliwie miało nastąpić po załamaniu się rynku kapitałowego na świecie pod koniec 2009 r. Po drugie obniżenie skali podatkowej, szczególnie zniesienie trzeciego 40% progu i tym samym zmniejszenie dochodów budżetu państwa, co w konsekwencji zmniejszyło źródło podstawowych dochodów gminy. WAŻNE TELEFONY Urząd Gminy tel POLICJA 997 tel STRAŻ POŻARNA 998 OSP Izabelin tel OSP Laski tel POGOTOWIE 999 Ośrodek Zdrowia tel Specjalistyczna Przychodnia Lekarska JUNIPERUS tel Gabinet Stomatologiczny PLUS tel POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 tel , tel POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MOKRE ŁĄKI tel POGOTOWIE GAZOWE 992 POCZTA tel APTEKI: Apteka Izabelin, tel Apteka Przy Poczcie, tel Apteka Kampinoska, tel Pogotowie weterynaryjne: tel , tel Listy do Sąsiada miesięcznik Gminy Izabelin Adres redakcji: Izabelin, ul. Matejki 21, tel , fax /15 Redaguje zespół w składzie: Iwona Mazurek, Janusz Marciniak, Beata Jagodzińska, Karolina Dubaniewicz korekta. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń; zastrzega sobie prawo skrótów w publikowanych listach i treściach. Gazeta jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Reklamy i ogłoszenia przyjmujemy do końca każdego miesiąca. Numer konta: PKO BP S.A II O/W-wa Skład: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Druk: ERGO BTL s.c. w Warszawie, ul. Szkoły Orląt 4 2

3 Z ŻYCIA GMINY BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł Struktura wydatków budżetowych wg kierunków kwota udział udziały w podatkach państwowych ,1% dochody z majątku gminy ,9% pozostałe dochody ,3% subwencja ogólna ,6% podatki i opłaty lokalne ,2% dotacje celowe ,6% środki na dofinansowanie projektów ,3% współfinansowanych z UE kwota udział Transport i łączność zł 6,6% Gospodarka mieszkaniowa zł 4,6% Administracja publiczna zł 12,0% Oświata i wychowanie zł 27,2% Pomoc społeczna zł 5,8% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 27,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 5,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zł 2,2% Pozostałe zł 9,6% BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł Struktura wydatków budżetowych wg kierunków 16,3% 5,0% 2,2% 9,6% 6,6% 4,6% 12,0% 3,6% 43,1% 18,2% 13,6% 2,3% 2,9% udziały w podatkach państwowych dochody z majątku pozostałe dochody subwencja ogólna podatki i opłaty lokalne dotacje celowe środki UE 27,0% 5,8% transport i łączność administracja publiczna pomoc społeczna kultura pozostałe 27,2% gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie gospodarka komunalna bezpieczeństwo publiczne i ppoż Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK nej i wodociągowej. Istotną pozycję w budżecie zajmują również wydatki związane z dokończeniem modernizacji ulicy 3 Maja czy płatność dotycząca zakupu pożarniczego samochodu bojowego. Wydatki bieżące stanowią 72,77% wydatków ogółem, a majątkowe stanowią 27,23% wydatków ogółem. BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK Wydatki majątkowe łącznie zł Jakie są kierunki wydatków gminy Izabelin? W obliczu wahań koniunktury gospodarczej w kraju, w naszej gminie konieczne jest również oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Zaplanowane wydatki w budżecie 2011 roku służą zapewnieniu sprawnego bieżącego funkcjonowania oraz rozwoju naszej gminy. Największy udział w strukturze wydatków budżetowych mają wydatki dotyczące ochrony środowiska, w tym rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (obie pozycje stanowią w sumie 54,2% wydatków budżetu ogółem). W ramach wydatków bieżących planuje się zapewnienie środków m.in. na remonty i utrzymanie dróg, do nansowanie kosztów komunikacji autobusowej, aktualizację dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, opiekę społeczną oraz wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a także do nansowanie działalności kulturalnej i sportowej. W ramach wydatków majątkowych najwyższą pozycję zajmuje rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyj planowane w tys. zł wykonane w tys. zł Drogi publiczne zł 3,7% Gospodarka mieszkaniowa zł 5,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zł 5,2% Oświata i wychowanie zł 4,3% Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł 79,1% Kultura fizyczna i sport zł 1,6% Pozostałe zł 0,6% 79,1% Wydatki majątkowe drogi publiczne gospodarka mieszkaniowa kultura fizyczna i sport pozostałe 0,6% 3,7% 5,2% kwota 5,5% 4,3% 1,6% bezpieczeństwo publiczne oświata i wychowanie gospodarka komunalna udział BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK 3

4 Z ŻYCIA GMINY Przeprowadzając analizę wzrostu dochodów i wydatków na przestrzeni kilku ostatnich lat, można zauważyć tempo rozwoju gminy. Średni procentowy wzrost dochodów w latach wynosi 5,5%, natomiast średni procentowy wzrost wydatków wynosi 9,8%. Różnica wskaźników wynika ze wzrostu wydatków inwestycyjnych, na które gmina pozyskuje środki zewnętrzne w postaci kredytów, pożyczek i obligacji. Inwestycje gminne są nie tylko instrumentem kształtowania koniunktury gospodarczej gminy, ale i tworzą trwałe wartości wpływające zarówno na warunki gospodarowania i rozwoju infrastruktury, jak i poziom warunków życia mieszkańców (rozwój społeczny). Dochody i wydatki gminy w latach BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2011 ROK dochody wydatki Realizacja przyjętego budżetu na 2011 r. to zadanie trudne, ale w pełni realne przede wszystkim po stronie dochodów. Planowane wydatki oparliśmy na dochodach własnych, środkach unijnych i innych środkach pozyskiwanych z zewnątrz. Najważniejsze cele realizujące wizję nowoczesnej gminy w 2011 r. to: 1) rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego, 2) budowa systemu odwodnień w miejscach najbardziej narażonych na podtapianie, 3) wprowadzenie zintegrowanego systemu odbioru odpadów przejęcie od mieszkańców tego obowiązku. ad 1) Dalsze podłączenia nowych użytkowników posesji do systemu kanalizacyjnego uwarunkowane są bardzo pilną potrzebą rozbudowy oczyszczalni ścieków. Nasza gmina bez istniejącego wsparcia nansowego funduszy zewnętrznych nie jest w stanie samodzielnie tej inwestycji realizować. Czynimy starania, by zadanie to znalazło się na liście projektów kluczowych dla województwa mazowieckiego. Dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków szacowane jest na około 30 mln zł. Wnioskowana kwota środków unijnych wynosi zł, a koszt całego projektu to zł. Pozostałe zł to szacunek kosztów dla obszarów obecnie niezabudowanych. Pozyskanie funduszy z listy projektów kluczowych to wariant optymistyczny i program pożądany. Rozstrzygnięcia w tej sprawie spodziewane są do końca kwietnia br. Wariant minimalny to pozyskanie pieniędzy na rozbudowę samej oczyszczalni ścieków i tu możemy liczyć na środki z PROW Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie maksymalna do pozyskania kwota będzie wynosiła 4 mln zł. Jest prawdopodobne, że Zarząd Województwa może zwery kować listy już zatwierdzonych projektów do realizacji po wykonaniu przez bene cjentów (gminy) tzw. studiów wykonalności. Na taką wery kację jednak najwcześniej można liczyć dopiero w 2012 roku. Reasumując, musimy tę rozbudowę rozpocząć najpóźniej w drugiej połowie tego roku, tak aby rozbudowana oczyszczalnia rozpoczęła pracę najdalej we wrześniu 2012 r. i by rozruch nowego obiektu oczyszczalni odbył się w sprzyjających warunkach pogodowych to bardzo ważne dla stabilizacji pracy oczyszczalni. ad 2) Rok 2010, a także tegoroczna zima nauczyły nas pokory wobec natury. Pokazywaliśmy i sygnalizowaliśmy potrzebę pilnego rozwiązania tego problemu w kampanii wyborczej. Ten problem musimy rozwiązać koncepcyjnie i projektowo w marcu w pierwszej połowie tego roku. Zapowiedziałem na spotkaniu z mieszkańcami, że po podsumowaniu nansowym 2010 r. w marcu będziemy dysponowali kwotą około zł. na ten cel zł. to kwota daleko niewystarczająca, a koszty budowy całkowitego systemu odwodnień mogą przekroczyć kwotę 5 mln zł. Zamierzamy na komisjach rady gminy w marcu i być może w kwietniu dokonać gruntownej analizy pilności wydatków w całym budżecie tak, by kwotę zł. powiększyć. Potrzeba budowy sprawnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i odwodnień to bardzo pilna sprawa na poziomie państwa. Rząd RP poprzez urzędy marszałkowskie i inne instytucje zapowiada uruchomienie na te cele środków nansowych m.in. w PROW. Będziemy aplikować o każde takie pieniądze. Mam nadzieję, że uda nam się na ten cel wydać w br. ponad 1 mln zł. Kolejność realizacji ustalimy z radnymi po wysłuchaniu opinii projektanta i ekspertów, tak by pomóc największej liczbie mieszkańców. W następnych latach budżetowych 2012 i 2013 musimy utrzymać ten priorytet. ad 3) Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów jest konieczne. Obliguje nas do tego wynik referendum gminnego. Otrzymaliśmy od Państwa zwrotną ankietę dotyczącą zagospodarowania odpadów zielonych. Niestety mamy zwrot wypełnionej ankiety od co piątego gospodarstwa domowego, potraktujmy te wyniki jako reprezentacyjne dla całej gminy. Przechodzimy teraz do fazy organizacyjnej i przygotowania SIWZ (specy kacji istotnych warunków zamówienia) na wyłonienie w drodze przetargu operatora czy operatorów obsługujących system. Utrzymamy dotychczas dobrze działające akcje odbioru gabarytów co najmniej 2 razy w roku, akcję odbioru elektrosprzętów i odpadów niebezpiecznych, czyli przeterminowanych leków i baterii. Określenie kosztów miesięcznych, jakie ma ponosić statystyczny mieszkaniec gminy będzie możliwe dopiero po przetargu. Jeśli z przetargu wynikałaby cena znacząco wyższa od wcześniej deklarowanych, będziemy musieli rozstrzygać czy powtarzamy przetarg czy dokonujemy dopłaty z budżetu. Szanowni Państwo, nasz samorząd podejrzewany jest o niechęć i zaniechania prac nad Studium Rozwoju i Kierunków Zagospodarowania Gminy. Pisałem wielokrotnie o tym, że w planach rządu i parlamentu jest uchwalanie nowej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (miała być gotowa w I połowie 2010 r.) Zapowiadałem na komisjach rady gminy, że jeżeli w marcu br. prace nad nową ustawą nie będą zaawansowane, rozpoczniemy prace nad zmianą studium pod rządami obecnie obowiązującej ustawy. Na drugim planie sytuujemy budowę nowych dróg lub gruntowną modernizację już istniejących. Na pilną modernizację czekają następujące drogi gminne: Tetmajera i Chodkiewicza w Izabelinie oraz Wieczorka, Brzozowa i Wolffa w Laskach. Planujemy wspólnie z powiatem dokończyć modernizację następujących dróg: 3 Maja, Sierakowską i Sienkiewicza. Mam nadzieję, że inne drobne, ale ważne dla naszych mieszkańców inicjatywy, jak place zabaw czy tor deskorolkowy dla młodzieży także uda się zrealizować. Szukamy i będziemy szukali zewnętrznych źródeł nansowania we wszystkich obszarach aktywności gminy. Mimo trudnych czasów jesteśmy optymistami i uważamy, że zrealizujemy wszystkie zaplanowane zadania. Marta Wojtachnio Skarbnik Gminy Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin 4

5 IV sesja Rady Gminy Izabelin V kadencji 26 stycznia 2011 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Izabelin. Najważniejszym punktem porządku obrad była Uchwała budżetowa gminy Izabelin na 2011 r. RADNI RADY GMINY IZABELIN V KADENCJI Andrzej Adamski, Laski tel , ; Marek Brochocki, Izabelin tel ; Edward Ciećwierz, Truskaw tel , , Grażyna Fluder-Wasilewska, Sieraków tel , ; g. Marek Gizmajer, Izabelin tel ; Franciszek Górecki, Izabelin tel , ; Elżbieta Grohman, Hornówek tel , Andrzej Jabłoński, Truskaw tel , ; Sławomir Kraszewski, Laski tel ; Jerzy Pietrzak, Hornówek tel , ; Małgorzata Piekarska, Hornówek tel ; Piotr Roszkiewicz, Laski tel ; Piotr Rzeźnicki, Mościska tel , ; Tomasz Urbański, Izabelin B tel ; Grażyna Zielińska, Izabelin tel , ; Z ŻYCIA GMINY Obrady IV sesji Rady Gminy Izabelin poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pietrzak. Na sesji obecnych było 13 radnych. Nieobecni byli: Elżbieta Grohman (KK) oraz Andrzej Jabłoński (radny niezależny). Radni wysłuchali sprawozdań z posiedzeń komisji rady gminy, które odbyły się między sesjami. Głównymi tematami poruszanymi w komisjach były: uchwała budżetowa i podtopienia nieruchomości na terenie gminy. Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski złożył sprawozdanie z prac urzędu gminy między sesjami. Zreferował efekty swoich starań, których celem jest pozyskanie - nansowania zewnętrznego na rozbudowę oczyszczalni ścieków, przedstawił możliwość pozyskania funduszy unijnych poprzez umieszczenie projektu rozbudowy naszej oczyszczalni na liście projektów kluczowych dla województwa mazowieckiego. Poinformował zebranych, że dodatkowo planuje wystąpić o do nansowanie z innych funduszy unijnych. Wójt zrelacjonował też wizytę naszych władz samorządowych u metropolity warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza. Poza tym, krótko przedstawił ofertę zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy typu LED. Inwestycja ta może znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej i zmniejszyć wysokość opłat za oświetlenie ulic. Wójt poinformował też zebranych o statystykach policyjnych, które świadczą o tym, że gmina Izabelin jest najbezpieczniejszym miejscem w całym Powiatowym Garnizonie Warszawskim, wyjaśnił też przyczyny wyłączeń prądu na terenie gminy, które były konieczne by przeprowadzić prace konserwacyjne i poprawiające stan energetyki na naszym terenie. Głównym tematem, któremu wójt poświęcił najwięcej czasu były: sytuacja hydrologiczna w gminie, podtopienia i powstający projekt odwodnienia podmokłych terenów. Nie bez wpływu na sytuację były też roztopy i opady deszczu oraz przedostanie się hektolitrów wody opadowej do systemu kanalizacyjnego. Kompleksowy projekt budowy sieci odprowadzającej wodę z terenu gminy będzie gotowy w połowie marca br. Zostanie przedstawiony pod obrady Radzie Gminy Izabelin na następnej sesji. Co do sytuacji kryzysowej Wójt poinformował, że akcja ratowania dobytku mieszkańców wymagała wyjątkowo trudnych decyzji i ogromnego nakładu pracy. Zagrożona była Oczyszczalnia Ścieków Mokre Łąki. W gminie są już gotowe dwa projekty odwodnienia terenów w Laskach i Truskawiu. Ich realizacja będzie możliwa, gdy tylko pogoda pozwoli na rozpoczęcie prac w terenie. Po wysłuchaniu sprawozdania wójta, rada gminy przeszła do omawiania projektu wieloletniej prognozy nansowej na lata oraz budżetu gminy na 2011 r. Temat obszernie referowała Skarbnik Gminy Marta Wojtachnio. Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy nansowej gminy Izabelin na lata została przyjęta 13 głosami za. Również jednomyślnie przyjęto Uchwałę budżetową gminy Izabelin na rok 2011, Nr IV/15/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. Po wcześniejszych dyskusjach na posiedzeniach komisji, jednogłośnie przyjęto też Uchwałę rady gminy Nr IV/17/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych. Radni wysłuchali prezentacji przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem. Przystąpienie gminy Izabelin do tego stowarzyszenia umożliwia pozyskanie funduszy z UE w ramach PROW oraz innych, unijnych instrumentów nansowych. Uchwała rady gminy Nr IV/16/11 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do LGD Między Wisłą a Kampinosem w ramach programu LEADER została przyjęta przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się. Do kontaktów z LGD wyznaczono Andrzeja Dziekańskiego wiceprezesa Klubu Sportowego Ryś i działacza samorządowego. Kolejną uchwałą, którą rada gminy przyjęła jednomyślnie była Uchwała Nr IV/18 /11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych. Na jej mocy radni, którzy opuszczą posiedzenia rady gminy z uzasadnionych powodów nie będą obciążani potrąceniami diet. Ostatnie głosowania, które odbyły się podczas IV sesji Rady Gminy Izabelin dotyczyły propozycji zmiany godzin, w których obraduje rada gminy. Pod głosowanie poddano trzy propozycje godzinowe: 10.00, i W głosowaniu ustalono, że godzina rozpoczęcia posiedzeń rady gminy pozostanie bez zmian (godz ). W czasie przeznaczonym na pytania i wolne wnioski głos zajęli m.in.: sołtys Hornówka Beata Pilaszek w sprawie rowów odwodnieniowych oraz Małgorzata Wiśniewska, która poruszyła kilka tematów m.in.: bezpieczeństwa oraz porządku i organizacji ruchu w rejonie szkoły, zaproponowała też by zachęcić rodziców, odwożących dzieci do szkoły, aby parkowali samochody przed urzędem gminy. Dyskusja toczyła się również na temat kondycji rowów odwadniających oraz opłat za wywóz szamba. Kolejna, V sesja Rady Gminy Izabelin została wyznaczona na dzień 23 marca br. (środa), na godz Odbędzie się, jak zwykle, w sali konferencyjnej (p. 124, II piętro) Centrum Kultury Izabelin. A. Skwara 5

6 Z ŻYCIA GMINY Oświadczenie Wójta Gminy Izabelin Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W nocy z 14 na 15 stycznia 2011 roku w wyniku ocieplenia i opadów deszczu wystąpiło w naszej gminie zjawisko podtapiania znacznej ilości terenu, w tym także nieruchomości mieszkańców. Ilość wody roztopowej, która znalazła się w systemie kanalizacji sanitarnej przekroczyła możliwości przepompowywania jej systemem przepompowni do oczyszczalni ścieków. Służby komunalne uruchomiły wywóz beczkowozami nadmiernych ilości wód z najbardziej obciążonych przepompowni. Mimo to, w przepompowni zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Langiewicza i Rynkowej w Izabelinie wystąpiło zjawisko wybijania wody na ulice i, w konsekwencji, powstawania potężnego rozlewiska, które bezpośrednio zagroziło sąsiednim nieruchomościom zabudowanym. Zjawisko przepełnienia występowało także w prawie wszystkich pozostałych przepompowniach, ale z uwagi na lokalizację przepompowni przy Langiewicza, która jest ostatnią na trasie z Lasek przez Izabelin B i C do oczyszczalni, tutaj problem był najpoważniejszy. Służby dyżurne Gminnego Przedsiębiorstwa Wod-Kan, zgodnie z obowiązującymi procedurami powiadomiły mnie o narastającym zagrożeniu, a ja odbierając jednocześnie coraz bardziej alarmujące sygnały od mieszkańców o podtopieniach zagrażających ich domostwom uruchomiłem działanie zespołu ds. kryzysowych. W pierwszej kolejności zareagowały ochotnicze straże z Lasek i Izabelina pod bezpośrednim kierownictwem płk. Edwarda Gierskiego, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Z rozeznania strażaków, doświadczonych i przygotowanych do podejmowania podobnych działań ratowniczych, wyniknęła konieczność natychmiastowego odpompowania wody wypływającej z przepompowni przy Langiewicza. Powiadomiony przez służby o sytuacji, zaakceptowałem powyższe działanie. Następnie zespół kryzysowy, który zebrał się w urzędzie gminy i który przeanalizował informacje otrzymane od Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu oraz naszych ochotniczych jednostek, a także od gminnych służb komunalnych, podjął kolejne decyzje, polegające między innymi na wezwaniu do współpracy wszystkich dostępnych przewoźników, dysponujących beczkowozami. Z uwagi na to, że problem podtopień dotknął wszystkie gminy w powiecie warszawskim zachodnim, do dyspozycji służb w Izabelinie stanęło czterech przewoźników (w sobotę), a w niedzielę 16 stycznia dołączył do tej grupy jeszcze jeden. Od chwili uruchomienia działań kryzysowych do ich zakończenia, to jest do godzin wieczornych dnia 17 stycznia (poniedziałek), o kolejności i sposobie usuwania poszczególnych zagrożeń, a także o sposobie wykorzystania pozostających w dyspozycji zespołu sprzętu i ludzi, decydował dowodzący działaniami operacyjnymi płk Edward Gierski w ścisłej współpracy ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Woda z zalewanych nieruchomości oraz urządzeń kanalizacyjnych usuwana była w miarę możliwości beczkowozami, odpompowywana, lub czasami nawet odprowadzana kopanymi w tym celu rowami. Ja, informowany na bieżąco o rozwoju sytuacji, w żadnym momencie nie widziałem konieczności zmiany podejmowanych w ten sposób decyzji i je akceptowałem. Po ustąpieniu bezpośrednich zagrożeń stało się możliwe przystąpienie do oceny poniesionych w wyniku kryzysu strat oraz kosztów prowadzonych działań. Pobrane zostały do badań próbki wody z przepompowni w Izabelinie, z rozlewiska w lesie przy ul. Rynkowej oraz z rowu przy ul. Ptasińskiego w Truskawiu, czyli z tych miejsc, w których szczególnie wystąpiła możliwość skażenia środowiska, jako że w lesie, wraz z odpompowywaną wodą, znalazła się także pewna ilość rozwodnionych ścieków bytowych. Aktualne wyniki badań nie wskazują na skażenie środowiska związkami chemicznymi, a wyniki badań na obecność bakterii i pasożytów będą znane za około miesiąc. W przypadku, gdy zostanie potwierdzone skażenie w tym zakresie, zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu. Opisane powyżej, podejmowane w stanie wyższej konieczności i w pełni uzasadnione działania ratownicze możliwe były jedynie dzięki o arnej i wytężonej pracy strażaków- -ochotników, naszych sąsiadów. Ci młodzi, bezinteresowni mężczyźni, wyposażeni przez gminę w sprzęt, który potra ą wykorzystać z pełnym profesjonalizmem, poświęcili dla naszej wspólnej sprawy wiele godzin swojego wolnego czasu. Niektórzy z nich w tych dniach kryzysu pracowali nawet po 30 godzin bez przerwy. Szanowni Strażacy. Druhowie. Dziękuję za Wasze poświęcenie. Podobnie, jak większość mieszkańców gminy Izabelin, Wasz trud oceniam jako imponujący przykład zaangażowania społecznego. Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski Przedstawiając powyższe oświadczenie pragnę dodać także kilka słów mniej o cjalnie. Otóż działanie w sytuacji kryzysowej pociąga czasem za sobą konieczność podejmowania decyzji wiążących się z poświęceniem mienia o mniejszej wartości dla ratowania wartości większej. Wiedzą to ci, którzy na co dzień mają do czynienia z pożarami, ratownictwem drogowym, czy z coraz częściej nawiedzającymi nasz kraj powodziami. W przypadku kryzysu, który w styczniu dotknął naszą gminę, należało postępować właśnie tak, jak to robiliśmy. Nawet, jeśliby groziło to ograniczonym skażeniem środowiska (ale proszę pamiętać, że skażenia takiego nie stwierdzono), to w pierwszej kolejności mamy zawsze obowiązek ratować wartości najcenniejsze. Takie działanie jest logiczne i zgodne z prawem, a przedstawianie tego jako przestępstwo, czego świadkami byliśmy, choćby oglądając niedawne programy telewizji TVN 24, należy odbierać jako dopuszczanie się manipulacji opinią publiczną. Z wyrazami szacunku Witold Malarowski A P E L D O M I E S Z K A Ń C Ó W GPWiK Mokre Łąki apeluje do mieszkańców gminy Izabelin o powstrzymanie się od wypompowywania i spuszczania wody z zalanych terenów do kanalizacji. Odprowadzanie wody z zalanych terenów do kanalizacji jest zabronione. Nie wolno odpompowywać wody z piwnic i innych zalanych pomieszczeń do systemu kanalizacyjnego. Zakazane jest też podnoszenie pokryw studzienek ulicznych. Technologia Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki nie jest przystosowana do odbioru wody opadowej. Nadmiar wody dopływający do oczyszczalni może doprowadzić do wypłukania osadu. Kultury bakteryjne wykorzystywane w tej technologii mogą ulec zniszczeniu. Nasze przepompownie nie są w stanie przepompować tak dużej ilości wody, co doprowadza do wybijania ścieków ze studzienek ulicznych i przykanalików na posesjach oraz do wybijania ścieków z sanitariatów w domach. Ten, kto wpuszcza wodę opadową do kanalizacji, przyczynia się do zalewania sąsiadów. Odprowadzanie wody opadowej, zalegającej na zalanych terenach, do kanalizacji grozi konsekwencjami prawnymi i jest karane wysokimi grzywnami (nawet do zł). Zarząd GPWiK Mokre Łąki Wojciech Zakościelny, Andrzej Rzeźnicki 6

7 Prace nad projektem systemu odwodnienia gminy Izabelin Prace nad koncepcyjnym projektem systemu odprowadzenia wody opadowej z terenu gminy Izabelin rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. W połowie marca koncepcja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Izabelin. Do realizacji gotowe są już projekty odwodnień części terenów w Laskach i Truskawiu. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami W piątek, 21 stycznia br. odbyło się spotkanie wójta z mieszkańcami gminy Izabelin, poświęcone aktualnej sytuacji w gminie związanej z zalewaniem nieruchomości przez wody opadowe. W spotkaniu brało udział ok. 150 mieszkańców. Obecni byli również przedstawiciele Rady Gminy Izabelin, pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele GPWiK Mokre Łąki, hydrolog i projektant systemu odwodnień, który powstaje na zlecenie gminy. Spotkanie było okazją do przedstawienia mieszkańcom stanu zaawansowania prac projektowych oraz ich zasięgu. Temat ten referował wójt i projektant systemu. Projekt koncepcji odwodnienia gminy Izabelin powstaje już od zeszłego roku. Jego wykonanie wymaga czasu. Umowa wiążąca projektanta z gminą wyznacza termin zakończenia prac na r. Wójt przedstawił zebranym również zarys kosztów, jakie gmina będzie musiała ponieść na budowę systemu odwodnień. W tym roku w budżecie gminy na odwodnienia przeznaczone będzie minimum pół miliona zł. Są również czynione starania pozyskania dodatkowych funduszy zewnętrznych na ten cel. Zaawansowanie prac projektowych Powstający w urzędzie gminy projekt systemu odwodnień to duże przedsięwzięcie, niełatwe do realizacji od strony technicznej. Budowa odwodnień rozpocznie się jeszcze w tym roku w miejscach, które są najbardziej zagrożone. Mamy już gotowe rozwiązanie dla ulic: Wieczorka, Brzozowej i Sezamkowej w Laskach. Projekt ten powstał jako pierwszy jeszcze w 2010 r., a prace przy jego realizacji rozpoczną się jak tylko pozwoli na to pogoda. Trwają przygotowania do prac w rejonie rowów: opaskowego i północnego w Truskawiu. W trakcie opracowywania jest koncepcja dotycząca odwodnienia Hornówka. Woda z ulic: Sadowej, Rolnej, Szkolnej i Pietkiewicza zostanie odprowadzona przez ulice: Kurowskiego i jedną z ul. Poprzecznych (IX, X lub XI), a następnie przepustem pod ul. Lipkowską do Kanału Zaborowskiego. Wykonanie odwodnień rejonu ulic Zakątnej, Działkowej i Szczerej wymaga opracowania geodezyjnego. Trwają analizy możliwości odprowadzenia wody opadowej z Izabelina B. Odwodnienia wymagają tu ulice: Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Rzędziana i Kołłątaja. W Laskach z rejonu ulic Wolffa i Słonecznej woda zostanie odprowadzona do KPN lub do Kanału Zaborowskiego przez Klaudyn. Woda z terenów graniczących ze Starymi Babicami powinna znaleźć ujście do Kanału Zaborowskiego. W Izabelinie C woda opadowa zostanie odprowadzona ulicami: Langiewicza, Krasińskiego i Rynkową. Poważnym problemem jest końcowy odcinek ul. Tetmajera. W tym rejonie Z ŻYCIA GMINY odtworzeniu uległ strumyk, który zalewa drogę i pobliskie posesje oraz przez studzienki dostaje się do systemu kanalizacyjnego. Odbiornikami wody z terenu Mościsk są: Kanał Zaborowski i Rów Wólczyński. Cieki te wymagają stałej konserwacji. Stan rowów odwodnieniowych Poważnym utrudnieniem w obecnej sytuacji jest to, że większość rowów, które powinny odprowadzać wodę z naszej gminy leży na terenach, którymi gmina nie włada (tereny prywatne, należące do KPN i gminy Stare Babice). O stan Kanału Zaborowskiego powinien dbać Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Niestety zaniedbania na tym polu są duże. Kanał ten nie był konserwowany od kilkunastu lat i wymaga pilnego udrożnienia, a na niektórych odcinkach nawet prac odtworzeniowych. Zdecydowana większość rowów odwodnieniowych biegnie po terenach prywatnych i należących do KPN. Rowy te są w bardzo złym stanie. Na niektórych odcinkach są w zaniku i wymagają odtworzenia. Gmina nie ma podstawy prawnej, by pokrywać koszty utrzymania odwodnień, którymi nie włada. Nie ma też podstawy prawnej do tego, by zabronić grodzenia i zasypywania rowów biegnących po gruntach prywatnych. Aby utrzymać drożność cieków wodnych, które umożliwią nam odwodnienie podmokłych terenów gminy, trzeba przeprowadzić szereg rozmów z właścicielami prywatnych gruntów, przedstawicielami KPN i przedstawicielami innych instytucji odpowiedzialnych za stan rowów. A. Skwara Regulamin konsultacji społecznych Rada Gminy Izabelin, podczas styczniowej sesji, jednogłośnie uchwaliła przyjęcie Regulaminu konsultacji społecznych. Wprowadzenie nowych zasad poszerza możliwości partycypacji podmiotów społecznych i mieszkańców gminy w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności, ułatwia też każdemu wyrażenie swojej opinii. Nowy regulamin określa zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami podczas uzgadniania projektów prawa miejscowego i w innych ważnych dla gminy sprawach. Przepisów tego regulaminu nie stosuje się, jeżeli obowiązek konsultacji i zasady ich przeprowadzania określone są w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z regulaminem, konsultacje obligatoryjne dotyczące projektów aktów prawa miejscowego, odbywać się będą poprzez: umieszczenie projektu prawa miejscowego do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej udostępnienie projektu do wglądu w wersji papierowej we właściwej komórce organizacyjnej urzędu. W konsultacjach tych mogą brać udział organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 3 z dn. 24 kwietnia 2003 r. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), które złożą wniosek o konsultacje projektu na odpowiednim formularzu w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin. Regulamin wprowadza też możliwość konsultacji fakultatywnych w innych ważnych dla gminy sprawach, które odbywać się mogą poprzez: zorganizowanie zebrania dyskusyjnego z mieszkańcami, podczas którego możliwe jest przeprowadzenie głosowania; badania ankietowe. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez inne formy ogłoszeń wskazane przez właściwy organ gminy. Informacja o wynikach konsultacji będzie przedstawiana radzie gminy i podawana do publicznej wiadomości przez wójta. Regulamin konsultacji społecznych powstał w ramach programu pt. Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach. Jest to projekt realizowany ze środków unijnych (EFS) we współpracy Związku Gmin Wiejskich, Związku Miast Polskich i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzięki przystąpieniu do tego programu gmina Izabelin otrzymuje specjalistyczne wsparcie oraz narzędzia, które mają nam pomóc w podniesieniu jakości pracy urzędu. A. Skwara 7

8 Z ŻYCIA GMINY Okiem mieszkańca Na spotkaniu zorganizowanym przez wójta Malarowskiego w dniu 21 stycznia 2011 roku, my mieszkańcy mogliśmy dowiedzieć się, co zostanie zrobione, aby wody zalewające nasze domy zostały odprowadzone przez system odwodnień. Owszem, spotkanie było potrzebne. Przyszłam na nie, bo bliskie mi są sprawy gminy, ale też dlatego, że problem podtopień dotyczy i mojej posesji. Rozgoryczenie poszkodowanych mieszkańców jest duże. Jednak może warto byłoby się zastanowić, w jaki sposób my mieszkańcy naszej, podobno tak ukochanej, gminy możemy przyczynić się do tego, aby szkody wynikłe z zalewania wodą były mniejsze. Mieszkam w Hornówku od 20 lat i pamiętam, że posesje położone przy ulicach: Szkolnej, Boiskowej, Szczerej, Działkowej i Kurowskiego róg Pietkiewicza, szczególnie w okresie wiosennym miały problem z podtopieniami. Woda zalewała ten teren w różnym stopniu, jedne działki mniej inne bardziej. Przeważnie, gdy zaświeciło słońce, woda szybko znikała i nie robiła tylu szkód co teraz. Problem zaczął narastać w miarę rozbudowy Hornówka. Na ten stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn, m.in.: nieszczelne szamba, odprowadzenia wody deszczowej do gruntu poprzez wpuszczanie rynien w studnie chłonne i podnoszenie terenu bez zgody odpowiednich urzędów. Jeżeli do wysokiego poziomu wód gruntowych dodamy wpuszczane do gruntu: zawartości nieszczelnych szamb (ok. 10 m 3 nieczystości płynnych każdego miesiąca), wodę deszczową spływającą rynnami z dachów (ok litrów z 1 m 2 dachu każdego miesiąca) i wodę odpływającą z podwyższonych terenów mamy to, co mamy. O tej porze roku nie ma siły, aby woda szybko została wchłonięta przez rośliny lub wyparowała. W niektórych miejscach rowy odwadniające były zasypywane, a nawet niwelowane, bo właściciele gruntu chcieli mieć dodatkowy kawałek ogródka. Struktura gruntu na terenie naszej gminy jest zróżnicowana. W niektórych miejscach jest piach, w innych ił. W piach woda szybko wsiąka i znika. Ił nie przepuszcza tak łatwo wody. Na tym podłożu tworzą się kałuże, które mogą stać naprawdę długo. Hornówek jest w dużej części położony na nieprzepuszczalnym podłożu. Wysoki poziom wód gruntowych pogarsza jeszcze tę sytuację. Z całą odpowiedzialnością podpisuję się pod tym co napisałam. Znane mi są przypadki omijania prawa przez mieszkańców naszej gminy, którzy mają nieszczelne szamba, budują bez pozwoleń studnie chłonne, do których odprowadzają wodę z rynien, czy też podnoszą poziom terenu działek ponad dozwolone prawem możliwości. Myślę, że najwyższy czas, by zaprzestać szukania winnych za zaistniałą sytuację na zewnątrz. Myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się, co i w jaki sposób może zrobić sam, by dodatkowo nie przyczyniać się do zalewania sąsiadów. Jeśli ktoś z Państwa czuje się urażony tym co napisałam to przepraszam, ale taka jest prawda. Myślę, że każdy z nas powinien dążyć do polepszenia warunków życia w naszej gminie, nie obciążając całą odpowiedzialnością tylko urzędników. My też jesteśmy gospodarzami naszej gminy, a nie tylko swoich gospodarstw. Jolanta Kordaczuk-Saidi SZKKOT 2011 IV edycja Szkolnego Konkursu Talentów w Zespole Szkół w Izabelinie Dnia 5 lutego 2011 r. już po raz czwarty w Zespole Szkół w Izabelinie odbył się Szkolny Konkurs Talentów, mający na celu poznanie naszych uczniów od strony ich zdolności i zainteresowań. Uczniowie prezentowali to, co potra ą robić najlepiej. Podziwialiśmy talenty muzyczne, plastyczne, sprawnościowe i intelektualne, jak chociażby 7-letni znawca stolic państw świata, albo 10-letni wirtualny budowniczy. Imprezie tej towarzyszyły wielkie emocje, zarówno wykonawców, widzów, jurorów, jak i rodziców. Konkurs z nagrodami odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Jurorzy przyznawali swoje punkty poszczególnym wykonawcom. Po ich obliczeniu wspólnie wyłoniono zwycięzców. W kategorii klas I-III zwyciężyli: I miejsce Nina Wójcik z kl. 2c (śpiew), II miejsce Gaweł Trojanowski z kl. 2c (śpiew i akompaniament), III miejsce Norbert Szarpak z kl. 3b (taniec break dance). Ponadto wyróżnienia w grupie młodszej otrzymali: Angelika Malitek, Szymon Kałużny, Mikołaj Kałuża, Marysia Piątek, Marta Mazurek i Milena Starnowska. W kategorii klas IV-VI zwyciężyli: I miejsce Katarzyna Świderska z kl. 4c (gimnastyka artystyczna), II miejsce Zuzanna Nikołajuk z kl. 5d (gra na pianinie), III miejsce Jaśmina Nowicka z kl. 6d (gra na skrzypcach). Wyróżnienia otrzymali: Kacper Tyrała, Jakub Wasilewski, Bartosz Siński, Marysia Mączyńska, Julia Helman, Michał Grzyb, Krzysztof Żak, Magda Kusy, Zuzanna Olszewska, Karolina Małkowska, Ewelina Szymańska i Julia Tądera- -Bielecka. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, bowiem poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy, a trzeba było wybrać tylko najlepszych. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę publiczności. W grupie młodszej zdobył ją śpiewający tercet z klasy 1b w składzie: Olga Dutkiewicz, Angelika Błaszczyk i Marcelina Zatorska, a w grupie klas IV-VI tańczący tercet z klasy 4d w składzie: Kacper Tyrała, Jakub Wasilewski i Bartosz Siński Do konkursu zgłosiło się również kilkoro gimnazjalistów, lecz ze względu na małą ilość osób występujących w tej kategorii wiekowej przyznano tylko nagrodę publiczności, którą otrzymał duet gitarowy: Wojtek Biegas i Krzysztof Król uczniowie kl. 2ga. Organizatorami konkursu po raz kolejny byli pani Barbara Psuja oraz pan Bartek Kornatowski nauczyciele naszej szkoły, opiekunowie samorządu uczniowskiego, którzy i tym razem stanęli na wysokości zadania i perfekcyjnie przygotowali całą imprezę. Dekoracje wraz z uczniami wykonała pani Agata Czunikin-Krasowicka. W tym roku widzowie mogli oglądać artystów nie tylko na scenie, ale również na telebimie. Dla głodnych i spragnionych otwarta była kawiarenka ze słodkościami oraz napojami pod opieką pani Lidii Kośmińskiej i klasy VI d. Zadowalające jest to, że coraz więcej uczniów chce prezentować swoje umiejętności przed publicznością. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć, szczególnie uczniom, bo to oni stworzyli niepowtarzalny klimat. Do zobaczenia za rok w V edycji! Elżbieta Olejnik 8 Fot. Ryszard Górka

9 EDUKACJA Edukacja szansą na lepszą przyszłość Od stycznia 2010 roku w Zespole Szkół w Izabelinie realizowany jest projekt Edukacja szansą na lepszą przyszłość, współ- nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Właśnie zakończył się kolejny semestr programu. Od września 2010 roku gimnazjaliści biorą udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, chemii i zyki w sumie w całym półroczu odbyły się 144 godziny takich zajęć. Uczniowie korzystają z zakupionego na potrzeby realizacji projektu sprzętu multimedialnego i pomocy naukowych, co podnosi atrakcyjność lekcji i umożliwia gimnazjalistom samodzielne wykonywanie doświadczeń. W styczniu 2011 roku, w ramach zajęć, przeprowadzony został dla uczestników projektu konkurs wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W swoich grupach zwyciężyli: Adrianna Jurska, Damian Dudek, Aleksandra Juszczak i Piotr Kurek. Mamy nadzieję, że cenne nagrody, m.in. ipody i gadżety komputerowe, zachęcą ucz- niów do dalszej pracy i zwiększą ich motywację. Będą oni mogli jeszcze raz spróbować swoich sił w kolejnych zmaganiach konkursowych, które zaplanowane są na czerwiec 2011 roku. Poza dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestnicy projektu biorą też udział w wycieczkach edukacyjnych. W listopadzie 2010 roku uczniowie odwiedzili warszawskie Muzeum Techniki, w którym odbyły się lekcje muzealne. Klasy II uczestniczyły w zajęciach Od Słońca do żarówki, a klasy III w zajęciach Ciekawa zyka. Niezwykle atrakcyjnym punktem wycieczki było niedawno otwarte Centrum Nauki Kopernik. Uczniom bardzo podobały się interaktywne eksponaty pogrupowane w różnych galeriach tematycznych tj. Strefa światła, Świat w ruchu czy Człowiek i środowisko. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik to doskonały sposób, aby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumieć prawa nauki i jednocześnie świetnie się bawić. Przed uczniami uczestniczącymi w programie jeszcze jeden semestr nauki. Oprócz dodatkowych zajęć z matematyki, chemii i zyki, gimnazjaliści wezmą udział w kolejnej wycieczce edukacyjnej i wakacyjnej zielonej szkole. Liczymy na to, że realizacja projektu Edukacja szansą na lepszą przyszłość nie tylko spowoduje osiąganie przez uczniów lepszych wyników w nauce przedmiotów ścisłych, ale przede wszystkim przekona ich, że warto rozwijać się w tym kierunku, a nauka może być przydatna i jednocześnie ciekawa. Ryszard Górka Fot. Ryszard Górka Ważne zmiany w edukacji najmłodszych Jeszcze w roku szkolnym 2008/2009 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej podejmowały siedmiolatki, a dzieci sześcioletnie były objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w zerówkach. 1 września 2009 roku umożliwiono odpowiednio przygotowanym sześciolatkom rozpoczęcie nauki w klasie I. Rok szkolny 2011/2012 to ostatni rok, w którym rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w roku 2005) mogą zadecydować, czy swoje pociechy posłać do klasy I szkoły podstawowej, czy do oddziału przedszkolnego. Natomiast dzieci pięcioletnie (urodzone w roku 2006) już od 1 września 2011 roku zostaną objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) Na terenie gminy funkcjonują dwa gminne przedszkola w Laskach przy ul. 3 Maja oraz w Izabelinie C przy ul. Kościuszki. Dziecko ma prawo do bezpłatnej edukacji przedszkolnej w zakresie obowiązkowej podstawy programowej i może przebywać w gminnych przedszkolach pod opieką nauczycielek od godz do godz Przedszkola są jednak czynne od godz do i w tym czasie przedszkolak ma zapewnioną opiekę nauczycielki oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych za te usługi rodzice muszą jednak zapłacić. Rozliczanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w zakresie oferty ponadpodstawowej od roku szkolnego 2011/2012 będzie odbywać się na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych między przedszkolem a rodzicem. Rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 trwa od 15 lutego do 31 marca. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 18 kwietnia. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych gminnych przedszkoli będzie można składać do wójta gminy Izabelin. Dzieci sześcioletnie W roku szkolnym 2009/2010 do klas pierwszych przyjęliśmy 8 sześciolatków. W roku szkolnym 2010/2011 utworzyliśmy dwa oddziały klas pierwszych, do których uczęszczają wyłącznie sześciolatki w sumie 45 dzieci. W okresie przejściowym do roku 2012, w którym obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie sześciolatki funkcjonować będą jeszcze oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, ale z innym programem niż w dotychczasowych zerówkach. Do roku 2009 dzieci sześcioletnie rozpoczynały naukę czytania, pisania i liczenia w zerówce. Wraz z obniżeniem wieku szkolnego zadania te zostały zawarte w programie I klasy szkoły podstawowej. Obecnie nauczyciele przedszkolni kształtują jedynie gotowość dziecka do opanowania umiejętności czytania i pisania. Forma nauki w oddziale przedszkolnym i w klasie I nie różni się w pierwszych miesiącach zajęć dominuje nauka poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, wspomagające rozwój uczenia się, sale dydaktyczne podzielone są na dwie strefy: edukacyjną i rekreacyjną. Klasę I i oddział przedszkolny różni natomiast realizowana podstawa programowa, a co za tym idzie to, co potra ą dzieci po zakończeniu każdego z tych odmiennych etapów edukacyjnych. Wymagania edukacyjne dla I klasy przewidują również naukę języka obcego oraz zajęcia komputerowe. Dzieci w razie potrzeby są pod stałą opieką logopedy, pedagoga, psychologa, prowadzone są także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna. Z pomocą pielęgniarki przeprowadza się również pro laktykę w zakresie m.in. szczotkowania jamy ustnej, pierwszej pomocy, a dodatkowo, przy współpracy z policją zajęcia związane z bezpieczeństwem. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych w roku szkolnym 2006/2007 ich kształcenie zostało przeniesione do oddzielnego, położonego w urokliwym miejscu budynku, w którym realizowany jest wyłącznie pierwszy etap kształcenia uczniów edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III). W rozbudowanej szkole, obok nowej sali gimnastycznej i węzła żywieniowego, stworzono sektor dla przyjęcia sześciolatków w warunkach przedszkolnych bezpieczna przestrzeń dla dzieci najmłodszych, oddzielne sale dydaktyczne z tarasami, oddzielne szatnie i sanitariaty. Na wczesne lata szkolne przypada złoty wiek motoryczności dziecka, dlatego szkolny plac zabaw dostosowany jest do wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój siły i wytrzymałości mięśniowej a wszystko to na specjalnej bezpiecznej powierzchni, amortyzującej ewentualne upadki. Podejmowane w gminie działania czynią nasze placówki oświatowe miejscami bezpiecznymi i przyjaznymi dla najmłodszych. Pełny tekst artykułu znajduje się na gminnej stronie w zakładce Wiadomości -> Edukacja. Źródło: MEN Anita Mamczur 9

10 Z ŻYCIA GMINY Stulecie Dzieła Niewidomych Matki Elżbiety Róży Czackiej Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Hrabianka Róża Czacka, prawnuczka Tadeusza Czackiego, urodziła się w Białej Cerkwi na terenie dzisiejszej Ukrainy 22 października 1876 r. (zm r. w Laskach). W wieku 22 lat utraciła wzrok. Za namową dra Bolesława Gepnera postanowiła zająć się niewidomymi w Polsce. Pierwszym krokiem w realizacji tego postanowienia było powołanie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie. Zebranie założycielskie odbyło się jesienią 1910 r., a rejestracja przez władze carskie nastąpiła 11 maja 1911 r. W celu zdobycia o arnego personelu dla realizacji tworzącego się Dzieła w 1918 r. powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W 1922 r. rozpoczęła, z udziałem młodego ziemianina Antoniego Marylskiego, budowę Zakładu w podwarszawskich Laskach. Do współpracy zaprosiła ks. Władysława Korniłowicza. W ten sposób powstało Dzieło Matki Elżbiety Czackiej, zwane również Dziełem Niewidomych. W skład Dzieła weszły trzy grupy osób: niewidomi, siostry zakonne i pracownicy świeccy. Dzieło nazwano Triuno ze względu na cel (oddawanie chwały Trójcy Przenajświętszej) oraz ze względu na wspomniane trzy grupy współpracujące w tym Dziele. Matka Elżbieta Czacka (imię Elżbieta przyjęła jako imię zakonne) jeszcze przed powołaniem Towarzystwa nawiązała współpracę z najlepiej zorganizowanymi ośrodkami szkolenia niewidomych w Europie. Natomiast ks. Władysław Korniłowicz nawiązał kontakt z wiodącymi ośrodkami myśli chrześcijańskiej. Dzięki temu Laski stały się nie tylko kuźnią nowoczesnej ty opedagogiki i rehabilitacji zawodowej niewidomych, ale również szkołą neotomizmu i odnowy liturgicznej w Polsce. Pod koniec lat trzydziestych w Laskach pobierało naukę w szkole powszechnej i gimnazjum ponad 180 uczniów (dzieci i młodzieży). Podczas II wojny światowej zakład w Laskach uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W okresie Powstania Warszawskiego służył jako szpital i schronienie dla powstańców oraz napływającej ze stolicy ludności. Okres po wojnie to czas intensywnej odbudowy przy ogromnym wsparciu Polonii zagranicznej, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Mimo utrudnień ze strony władz Polski Ludowej, Dzieło nadal rozwijało się. Duże znaczenie miała przyjaźń Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie było to wsparcie materialne, ale duchowe. Przyjaźń ta miała swój początek jeszcze w czasach wojennych, gdy późniejszy Prymas Tysiąclecia był kapelanem w zakładzie. W Laskach swoisty azyl znajdowali ludzie z opozycji, prześladowani przez władze komunistyczne. Istotne znaczenie wspierające miały też wizyty żon prezydentów: Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, królowej Norwegii i innych. Szkolenie i rewalidacja niewidomych rozwijały się dynamicznie. Dzięki Laskom wprowadzono w Polsce nowoczesną amerykańską metodę posługiwania się długą białą laską, naukę widzenia z wykorzystaniem resztek wzroku i inne. Obecnie zakład działający pod nazwą Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Róży Czackiej posiada następujące placówki: dział wczesnego wspomagania niewidomego dziecka w Laskach i Gdańsku-Sobieszewie, przedszkole, dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technikum informatyczne, technikum masażu, szkołę policealną, szkołę muzyczną I stopnia oraz warsztaty rehabilitacji zawodowej, kształcące niewidomych w wielu zawodach. Ośrodek na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej posiada placówki dla niewidomych z lekkim upośledzeniem umysłowym. We wszystkich placówkach kształci się obecnie około 280 uczniów, a wczesnym rozwojem niewidomego dziecka objętych jest ponad 250 dzieci i ich rodzin. Ponadto Towarzystwo prowadzi inne placówki działające na rzecz niewidomych: lię Ośrodka w Rabce, Dom Dziecka Niewidomego w Warszawie, Ośrodek Rehabilitacyjno- -Wypoczynkowy w Gdańsku-Sobieszewie, Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Niewidomych Kobiet w Żułowie i Dom dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach. Na terenie Lasek znajdują się: biblioteki brajlowska, czarnodrukowa, publikacji multimedialnych i książek nagranych na kasetach, dział wydawnictw dla niewidomych, dział ty ologii (nauka zajmująca się niewidomymi ich rozwojem, edukacją i rehabilitacją). Towarzystwo jako jedyna placówka w Polsce prowadzi dział dla absolwentów, który ostatnio realizuje projekty unijne w ramach programu Kapitał Ludzki. Dział ten zajmuje się nie tylko zatrudnieniem niewidomych, ale również niesieniem pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, współpracując z duszpasterstwem niewidomych przy kościele św. Marcina na Starym Mieście w Warszawie. Absolwentami Lasek są: laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych Edwin Kowalik, wybitny pianista jazzowy Janusz Skowron, prof. matematyki Jan Krępa, dr zyki jądrowej Andrzej Adamczyk, pisarz Jerzy Szczygieł, poeta Andrzej Bartyński i wielu innych zasłużonych dla nauki i kultury polskiej. W Laskach mamy zatrudnione 64 osoby niepełnosprawne, w tym 15 osób niewidomych. Ten piękny bilans stulecia Dzieła Matki Elżbiety Czackiej byłby niemożliwy, gdyby nie ogromny wkład wielu ludzi, którzy poświęcili swe życie temu Dziełu oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy całym sercem i posiadanym mieniem wspierali Dzieło. Wszystkim składam gorące podziękowanie. Władysław Gołąb Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi wszystkich zainteresowanych zapraszamy po dalsze informacje na nasze strony: 10

11 Z ŻYCIA GMINY KONCERT ZIMOWY W wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach 20 stycznia, w Roku Jubileuszowym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych, odbył się Koncert Zimowy. Był to koncert półroczny Szkoły Muzycznej I stopnia im. Edwina Kowalika w Laskach. Odbył się przy pomocy i udziale osób zaangażowanych w program wolontariacko-sponsoringowy rmy Siemens. Impreza rozpoczęła się o godzinie na Dużej Sali domu św. Stanisława. Już dużo wcześniej na salę zaczęli przybywać uczniowie oraz zaproszeni goście. W napięciu czekano na rozpoczęcie! Koncert zainaugurowała Dyrektor Szkoły Muzycznej pani Beata Dąbrowska, która przywitała przybyłych gości, przedstawiła zaangażowanych w przygotowania wolontariuszy, a także zapoznała słuchaczy z programem koncertu. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi pan Władysław Gołąb prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i pan Piotr Grocholski dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na Koncercie Zimowym swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Szkoły oraz Ogniska Muzycznego. W programie imprezy znalazły się bardziej i mniej znane utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, kompozycje instrumentalne i wokalne, solowe i zespołowe. Jako pierwsza wystąpiła uczennica klasy altówki Nikola Weber, która wykonała preludium Grażyny Bacewicz. Na fortepianie akompaniowała jej pani Magdalena Adamczyk. Następnie usłyszeliśmy 2 utwory fortepianowe: menuet G-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Kamila Wiśniewskiego oraz etiudę e-moll Izaaka Berkowicza współczesnego kompozytora rosyjskiego, zagraną przez Dominika Poncyleusza. Po nich wystąpiła dyplomantka z klasy etu Magda Pochopień, która przy akompaniamencie swojej pani profesor, Hanny Szablewskiej, zagrała utwór Camilla Saint-Saëns a Łabędź. Kolejnym wykonawcą był Mieczysław Bąk. Wraz z panią Magdaleną Adamczyk akompaniującą na fortepianie, zagrał na skrzypcach znane Hallelujah Leonarda Cohena. Następnie zostaliśmy wprowadzeni w nastrój zadumy piękną piosenką pod tytułem Bardzo cicha noc w wykonaniu Dominika Strzelca, któremu na fortepianie akompaniował Maksymilian Chlewiński. Wzruszające słowa Jacka Cygana: Jakie morza dzielą nas? Pustynia, czas czy mrok? Zapada w nas bardzo cicha noc W ilu domach będzie dziś Puste miejsce blisko drzwi?... sprawiły, że świąteczna jeszcze atmosfera udzieliła się wszystkim słuchaczom. Później mieliśmy okazję usłyszeć słynne już laseckie trio: Maksymilian Chlewiński fortepian, Oskar Słodkowski gitara basowa oraz Damian Osiewak perkusja. Chłopcy wykonali utwór Miles a Davis a All blues. Po nim wystąpił zespół Kwiaty świętego Maksymiliana, który zaprezentował kompozycję wokalno-instrumentalną z Taizè: Laudate Dominum oraz preludium e-moll Fryderyka Chopina w instrumentalnym opracowaniu pani Svietłany Politowskiej. Na koniec koncertu zaśpiewał Chór Szkoły i Ogniska Muzycznego pod kierownictwem pani Martyny Drabik-Dziedziczak. Chór wykonał szereg polskich kolęd. Były to między innymi znane Wśród nocnej ciszy, Przybieżeli do Betlejem i Mędrcy świata w bardzo ciekawym opracowaniu pani Martyny oraz mniej popularne Anieli w niebie śpiewają, czy też Zaśpiewam Jezuskowi. Wszyscy artyści otrzymali gromkie brawa. Gorąco im gratulujemy! Do organizacji Koncertu Zimowego w znacznej mierze przyczyniło się około 16 wolontariuszy, którzy aktywnie włączyli się w przygotowania. Dziękujemy wszystkim za ich zaangażowanie! Ewa Fil Fot. Janusz Marciniak Gwiazdka z Varsovią Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Varsovia 13 stycznia br. wystąpił przed uczniami Szkoły Podstawowej w Izabelinie z programem Gwiazdka z Varsovią. Zespół liczy 40 osób dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 18 lat. Menadżerem, autorem pomysłu i koncepcji programowej jest Jarosław Janiak. Spektakl składał się z dwóch części: ludowej (kompozycje tańców i przyśpiewek z różnych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Mazowsza) oraz świątecznej Kolędy i Pastorałki Polskie. W części ludowej mali artyści wykonali m.in. utwory: Na Wawel, Polka Mazurka, Ojczyzna, Wilanów, Służew, Warszawianka cóż to za dzieweczka, Przekupka i Poleczki Warszawskie, Suita Krakowska. W części świątecznej znalazły się znane polskie kolędy: Bóg się rodzi, Dzisiaj w Betlejem, Gdy śliczna Panna. Koncert sprawił wiele przyjemności zarówno widzom, jak i występującym. Wspaniałe jest to, że dzieci dzieciom potra ą dać tyle radości. Iwona Mazurek CZYTAMY DZIECIOM Zmiana trasy linii autobusu linii 714 Gmina Izabelin prowadzi rozmowy z ZTM na temat warunków utrzymania kursów autobusu linii 714 w zmody kowanym wariancie przebiegu trasy omijającym gminę Stare Babice i prowadzącym prosto z Truskawia ulicą 3 Maja, przez Mościska do skrzyżowania ulic Estrady i Radiowej, a następnie ulicami Estrady i Lazurową, do węzła komunikacyjnego przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Taka zmiana byłaby najkorzystniejsza dla naszych mieszkańców, ponieważ zapewniłaby wygodny transport, do ul. Górczewskiej, z terenu całej gminy. Impulsem do podjęcia rozmów z ZTM była zapowiedź gminy Stare Babice, która planuje wprowadzenie zmian w komunikacji autobusowej na swoim terenie. Najprawdopodobniej w konsekwencji tych zmian nasza gmina będzie zmuszona ponosić całe koszty utrzymania linii 714. Daje to nam możliwość podejmowania decyzji o przebiegu trasy tej linii w najkorzystniejszym dla mieszkańców gminy Izabelin wariancie. Informacje o wynikach prowadzonych rozmów będą podawane na stronie oraz w Listach do Sąsiada. W każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie czytane są książki dla dzieci. Zapraszamy do słuchania baśni, bajek, wierszy, legend, opowiadań. A. Skwara 23 lutego 2011 będziemy czytać dzieciom fragmenty książki Janoscha Miś i Tygrysek chodzą po mieście. 11

12 Z ŻYCIA GMINY Lokalna Grupa Działania MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego promuje go i wykorzystuje lokalne zasoby. Powstaje jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Często określa się LGD jako swoistą miniagencję rozwoju lokalnego. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, para i, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, rm, spółdzielni itp., a także np. przedstawiciele poszczególnych miejscowości. Istniejące LGD działają dla rozwoju konkretnych obszarów geogra cznych, turystycznych, przyrodniczych. Zajmują się problematyką gospodarczą, społeczną, kulturalną, działają na rzecz ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego, rozwoju gmin itp. Poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów np. bezrobocia. W czasie obrad IV sesji Rady Gminy Izabelin, która odbyła się 26 stycznia 2011, radni podjęli uchwałę Rady Gminy Nr IV/16/11 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem w ramach programu Leader. Uchwała została przyjęta przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się. Rada gminy wyznaczyła też reprezentanta gminy do spraw kontaktów z LGD. Na sesji obecny był Paweł Białecki, prezes LGD, który opowiedział o historii i specy ce stowarzyszenia. Udzielił też odpowiedzi na pytania zadane przez radnych. Dzięki przystąpieniu Izabelina do Lokalnej Grupy Działania mieszkańcy uzyskali możliwość pozyskiwania środków nansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz skorzystania ze szkoleń i spotkań informacyjnych prowadzonych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania. Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem została utworzona na mocy art. 15 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 427) jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Swoim działaniem aktualnie obejmuje obszar siedmiu gmin: Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice i Izabelin. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez członków Lokalnej Grupy Działania określa misję i wizję LGD. Misja LGD: Lokalna Grupa Działania Między Wisłą a Kampinosem działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji społeczności lokalnej oraz wykorzystania i upowszechniania walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w celu stworzenia miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów. Wizja LGD: Obszar LGD Między Wisłą a Kampinosem to obszar mający status rozpoznawalnego regionu turystyczno-rekreacyjnego Mazowsza, oferującego dogodne warunki do osiedlania się, wypoczynku, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zachowujący dziedzictwo kulturowe i otwarty na współpracę. Ze środków Osi Leader skorzystać mogą różni bene cjenci osoby zyczne, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby prawne gminy, organizacje pozarządowe, spółki, spółdzielnie itp., a także para e. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktowania się z biurem Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem, które znajduje się w Czosnowie przy ul. Gminnej 6, tel./fax w godz mail: Janusz Marciniak Mocne uderzenie Wieczorem 21 stycznia br. w Centrum Kultury Izabelin zabrzmiały ostre dźwięki gitar elektrycznych i mocne perkusyjne rytmy. Było rockowo, metalowo, a przede wszystkim młodzieżowo. A to za sprawą naszych lo- kalnych zespołów, które jak na rockmanów przystało ćwiczą gdzieś w domowych piwnicach czy garażach i wreszcie zechcieli się ujawnić izabelińskiej publiczności na dużej scenie. Aby podziwiać talent swoich rówieśników, przyjechała nawet młodzież z Warszawy. Zagrały trzy zespoły: Úplné zatmĕní, Mind the Gap i Royal Rogue. Cieszymy się, że młodzi ludzie rozwijają swoje pasje i gorąco im kibicujemy. Kto wie, może są wśród nich przyszłe gwiazdy polskiej muzyki rockowej i kiedyś w jednym z wywiadów wspomną swoje początki na scenie Centrum Kultury Izabelin? Karolina Dubaniewicz 12

13 ZDROWIE Czy warto chronić przed grypą siebie i innych? Grypa jest chorobą sezonową. Najwięcej zachorowań obserwujemy każdego roku w styczniu i lutym. Również tym razem, jak co roku o tej porze, rośnie szybko liczba zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym na grypę oraz jej najcięższą odmianę antygenową grypę A(H1N1). Służby medyczne przypominają: W większości przypadków choroba przebiega łagodnie. Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających dolegliwości jest wystarczający. Nie zaleca się jednak stosowania preparatów kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) zwłaszcza u dzieci. Nie lekceważ grypy przy wystąpieniu takich objawów jak gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu. W przypadku nasilenia objawów zwłaszcza wystąpienia duszności niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Nieskomplikowane przypadki grypy mogą być diagnozowane przez lekarzy wyłącznie na podstawie objawów klinicznych i wymagają tylko leczenia objawowego (łagodzenia objawów). Leczenie antywirusowe zaleca się osobom, u których ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest większe (kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do 2-go roku życia oraz pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i krążenia, osoby z otyłością, powyżej 65 r. ż., z zaburzoną odpornością). Cięższy przebieg choroby mogą sugerować następujące objawy: gorączka powyżej 38,5 C, trwająca dłużej niż 2 dni duszność spoczynkowa obecność krwi w plwocinie znaczne osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości obniżenie ciśnienia krwi odwodnienie prowadzące do skąpomoczu. Wymagają one konsultacji lekarskiej, celem ustalenia wskazań do ewentualnego leczenia szpitalnego. Najczęściej zadawane pytania: Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę? Zaszczep siebie i swoją rodzinę przygotowaną specjalnie na ten sezon szczepionką. Przestrzegaj zasad higieny oddychania w czasie kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką jednorazową. Poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwość częstego mycia rąk. Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe twoje dłonie nie zostaną skażone wirusem. W środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Unikaj bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi podróżnymi. Unikaj masowych zgromadzeń. Zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń. Wreszcie zaszczepiłem się, a mimo to zachorowałem. Zrozumiałem, że szczepienie nie miało sensu i dlatego już się więcej nie szczepię. Myślę, że przyczyną zakażenia górnych dróg oddechowych był w tym przypadku nie wirus grypy, tylko zupełnie inny wirus. Szczegółowe badanie lekarskie pozwoliłoby wykazać różnicę pomiędzy taką infekcją wirusową układu oddechowego, a grypą sezonową. Jeśli zaszczepię się w tym roku, to czy będę musiał szczepić się już co roku? Nie będziesz musiał, chociaż myślę że powinieneś. Konieczność stosowania co roku nowej, aktualnej szczepionki na dany sezon wynika ze zmienności antygenowej wirusa. Układ immunologiczny człowieka, nie przygotowany do nadejścia grypy sezonowej przez aktualną szczepionkę, nie obroni się przed inwazją nowych wirusów, które mogą różnić się znacznie od wirusów grypy z poprzednich sezonów. Wirusa grypy, w odróżnieniu od innych wirusów układu oddechowego odróżnia: cięższy przebieg choroby, większa ilość powikłań, dłuższa absencja w pracy. Oczywiste koszta społeczne choroby uzasadniają jedyną formę jej zapobiegania szczepienie. Dlaczego więc szczepienia przeciw grypie są tak słabo rozpowszechnione w Polsce, w porównaniu z innymi krajami zachodniej Europy? Tylko poprzez powszechną akceptację corocznych szczepień moglibyśmy ochronić siebie i innych przed zachorowaniem, a kraj przed epidemią grypy sezonowej. Dr nauk med. WITOLD GALCZAK Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Internistyczno-Pediatryczna JUNIPERUS Bezpłatna szkoła rodzenia dla mieszkanek gminy Izabelin Od 2007 roku mieszkanki naszej gminy za niewielką opłatą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach szkoły rodzenia. Kursy były organizowane na zlecenie gminy i w znacznym stopniu również przez gminę nansowane. Mimo iż NZOZ Lecznica Chorób Kobiecych z końcem ubiegłego roku zakończył działalność na terenie gminy, szkoła rodzenia nadal funkcjonuje, z tą różnicą, że mieszkanki gminy mogą korzystać z zajęć nieodpłatnie gmina w całości pokrywa koszty organizacji kursów. Program szkoły rodzenia jest autorskim programem dyplo- mowanej położnej Jagny Szulc-Kamińskiej. Na kurs składa się osiem spotkań trwających po ok. 2 godz. Mała liczebność grup oraz miła atmosfera zajęć umożliwiają indywidulane podejście do każdego z uczestników. W zajęciach mogą wziąć udział kobiety w ciąży wraz z partnerami, jednak pojawienie się z osobą towarzyszącą nie jest obowiązkowe. Wiosenny kurs ruszy w połowie marca. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tematyki poruszanej w szkole rodzenia można uzyskać na gminnej stronie internetowej w zakładce Wiadomości -> Zdrowie lub w trakcie dyżurów położnej w punkcie konsultacyjnym przy ul. Tetmajera 3a we wtorki w godz , pod numerem tel. (22) Na stronie internetowej będą również pojawiać się aktualne informacje dotyczące możliwości ponownego uruchomienia przychodni ginekologicznej na naszym terenie. Obecnie władze gminy nadal poszukują rozwiązań, które przyczyniłyby się do jak najszybszego zapewnienia mieszkankom opieki ginekologicznej na miejscu, w Izabelinie. Anita Mamczur Gmina Izabelin poszukuje lekarza ginekologii z drugim stopniem specjalizacji, który poprowadziłby gabinet ginekologiczny na terenie gminy w ramach kontraktu z NFZ. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Izabelin. 13

14 KULTURA Finał konkursów bożonarodzeniowych w CKI Już po raz dziewiąty w Centrum Kultury Izabelin odbył się Izabeliński Konkurs Kolęd Śpiewajmy i grajmy Małemu. 23 stycznia po południu sala koncertowa zapełniła się młodymi uczestnikami konkursu oraz kibicującą im publicznością. Minął już wprawdzie miesiąc od świąt Bożego Narodzenia, ale wciąż jeszcze można było śpiewać kolędy i miło było znów poczuć świąteczną atmosferę, zwłaszcza że spadł piękny śnieg. Ponad dwudziestu uczestników w wieku od 6 do ok. 18 lat walczyło o nagrodę w konkursie. Usłyszeliśmy wykonania nie tylko wokalne, ale również instrumentalne i wokalno-instrumentalne. Konkursowicze śpiewali często z towarzyszeniem fortepianu, a niektórzy nawet sami sobie akompaniowali. Publiczności szczególnie spodobał się 12-osobowy zespół Kwiaty świętego Maksymiliana z Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Młodzież, przygotowana przez panią Swietłanę Politowską, zaprezentowała kolędy w nowych, ciekawych aranżacjach. Kilkuosobowej grupie śpiewającej towarzyszył rozbudowany zespół instrumentalny: gitara elektryczna, basowa, fortepian, klawisze i perkusja. Zespół tak się spodobał, że musiał bisować. Został też doceniony przez jury. Podczas przesłuchań odbyło się także rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego Boże Narodzenie 2010, na który nadesłano aż 92 prace, nie tylko z naszej gminy, ale również ze szkoły w Lublinie oraz z zaprzyjaźnionej z nami litewskiej gminy Mickuny. Koordynatorem obu konkursów jest od samego początku pani Hanna Kwietniewska. W trakcie obrad jury wystąpiły dzieci z grupy 0 1 z Gminnego Przedszkola w Izabelinie z przedstawieniem Dziewczynka z zapałkami i w ten sposób umiliły uczestnikom konkursu oczekiwanie na werdykt. Komisja w składzie: Małgorzata Marczewska, Jarosław Gąsiorek i Juliusz Rogulski z uwagi na różnice wiekowe, stopień trudności i rodzaj aranżacji zgłoszonych do konkursu postanowiła potraktować konkurs jako rodzaj przesłuchania w różnych kategoriach. Szczególnie wyróżniono wspomniany zespół Kwiaty świętego Maksymiliana z wyrazami uznania dla solisty Dominika Strzelca oraz Kasię i Kacpra Świderskich. Magdalenie, Julii i Zuzannie Sternickim, Laurze Krzywickiej, Weronice Starczynowskiej, Agnieszce Żukowskiej, Magdalenie Banaszek, Klaudii i Zuzannie Ogórek oraz Jagodzie Kosyło i Idze Szymańskiej serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej pracy nad rozwojem swoich talentów. Występujący zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. Cele naszych konkursów to przede wszystkim kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek oraz promocja solistów i zespołów artystycznych. Karolina Dubaniewicz W kuluarach zadaliśmy uczestnikom konkursu kilka pytań: Karolina Dubaniewicz: Występowałaś dziś razem z siostrami. Czy kolędujecie w domu, w gronie rodzinnym? Magdalena Sternicka (17 lat): Tak, czasami. Rok temu i wcześniej spotykaliśmy się też z przyjaciółmi, żeby wspólnie śpiewać kolędy. KD: Który raz bierzecie udział w naszym konkursie? MS: Drugi. Poprzednio uczestniczyłyśmy w nim pięć lat temu. KD: Masz jakąś ulubioną kolędę? MS: Tak, najbardziej lubię chyba Bóg się rodzi. KD: Często koncertujecie? Zespół Kwiaty świętego Maksymiliana : Raz częściej, raz rzadziej. Niedługo, w szkole w Zakładzie dla Niewidomych będziemy mieli koncert, na którym zagramy m.in. standardy jazzowe. KD: Czy wszyscy jesteście po szkole muzycznej? KśM: Niektórzy po szkole, a niektórzy po ognisku muzycznym. KD: Czy braliście już kiedyś udział w naszym konkursie kolęd? KśM: Tak, uczestniczymy w nim już drugi raz. KD: Śpiewałaś dziś z koleżankami w kwartecie. Czy to był Wasz debiut w tym składzie? Laura Krzywicka (13 lat): Tak, pierwszy raz występujemy we cztery. KD: Lubicie śpiewać kolędy? LK: Tak, bo wprowadzają w taki miły, świąteczny nastrój. KD: Czy weźmiecie udział w konkursie w przyszłym roku? LK: Myślę, że tak, bo chyba całkiem nieźle nam poszło. Czerń czy biel? Występ kabaretu Ani Mru Mru w CKI 30 stycznia br. w Centrum Kultury Izabelin wystąpił dwukrotnie (o godz i o godz ) kabaret Ani Mru Mru. To już kolejny występ kabaretowy w naszej gminie. Poprzednio gościliśmy Kabaret Moralnego Niepokoju, którego spektakle (również dwa pod rząd) zapełniły salę koncertową Centrum Kultury Izabelin po brzegi. Historia lubi się powtarzać, więc i tym razem mieliśmy komplet widzów. Łącznie na obu przedstawieniach bawiło się ok. 700 osób! Marcin Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek zaprezentowali swój nowy program Czerń czy biel. Przebierali się za Indian, policjantów, budowlańców i rozśmieszali publiczność do łez. Do jednego ze skeczów zapraszali nawet widzów. Motywem przewodnim były tytułowe kolory: czerń i biel, symbolizujące zło i dobro, które toczą ze sobą odwieczną walkę. Ani Mru Mru to czołówka współczesnych kabaretów. Dość powiedzieć, że tydzień po występie w Izabelinie (7 lutego br.) podczas gali 14. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia kabaret otrzymał Specjalną Nagrodę Programu 2 z rąk dyrektora TVP 2 Rafała Rastawieckiego. Występy kabaretowe cieszą się wśród mieszkańców Izabelina dużą popularnością. Dlatego już wkrótce (3 marca o godz. 19:30) zapraszamy na kabaret Łowcy.B. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w pokoju 128 na I piętrze Centrum Kultury Izabelin, tel Karolina Dubaniewicz 14

15 ZWIASTUNY IMPREZ 15

16 OGŁOSZENIA Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych powstaje na mocy Ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i na podstawie Uchwały Nr XXXII/288/09 Rady Gminy Izabelin z 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na rok Zobowiązani są go płacić właściciele samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony. Należność jest płatna w dwóch ratach, w terminach: I rata do 15 lutego i II rata do 15 września każdego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał. Zgłoszenia do podatku dokonuje się na formularzach deklaracji na podatek od środków transportowych (druk DT-1) i na załączniku do deklaracji DT-1 (druk DT-1/A). Druki te można pobrać z internetu: lub z pokoju 101 w Urzędzie Gminy Izabelin. Wysokość opłat jest ustalana według stawek podatkowych dla każdego rodzaju pojazdu z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej, roku produkcji, liczby osi, liczby miejsc i zawieszenia. Podatek należy wpłacić bezpośrednio na konto: gmina Izabelin PKO BP S.A.II O/ W-WA Wypełnione dokumenty (deklaracje) należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub przesłać pocztą na adres: gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, Izabelin. Ulgi w wymiarze podatku wynikają z ustawy regulującej podatek i są przyznawane na indywidualny wniosek podatnika na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa tj. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin. Opłata za posiadanie psa Roczna opłata za posiadanie psa w gminie Izabelin wynosi 30 zł. Obowiązek wniesienia opłaty spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Należność trzeba wpłacić w terminie do 31 marca danego roku, bez wezwania, bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Izabelin (gmina Izabelin PKO BP S.A. II O/Warszawa nr ) lub poprzez sołtysa. Mieszkaniec, który został właścicielem psa po 31 marca powinien wnieść opłatę w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku opłaty. Obowiązek ten wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności jego powstania. Opłat od posiadania psów nie pobiera się od: przedstawicieli konsulatów, dyplomatów oraz osób z nimi zrównanych na mocy ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami Polski i nie mają stałego miejsca zameldowania. Z opłaty tej zwolnione są też osoby niepełnosprawne oraz powyżej 65 roku życia i podatnicy podatku rolnego posiadający gospodarstwo rolne. Zasady wnoszenia opłaty za posiadanie psa w gminie Izabelin określa Uchwała Rady Gminy nr XXXII/289/09 z dn. 25 listopada 2009 r. W sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok, zgodnie z Ustawą z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj. (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). INFORMACJI UDZIELA: Referat Księgowości Podatkowej Urzędu Gminy Izabelin pok. 101, I piętro, tel Zebranie Koła Miłośników Wędkarstwa Zarząd Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie zawiadamia, że w dniu 15 marca 2011 roku o godz w Centrum Kultury Izabelin w sali 124 odbędzie się zebranie członków koła. Obecność obowiązkowa. Prezes Zarządu Franciszek Górecki Izabelin, ul. Sienkiewicza 54, tel , Profesjonalnie z gwarancją! H. Szczepanik, Referat Księgowości Podatkowej Gminy Izabelin JĘZYK NIEMIECKI, każdy poziom korepetycje, konwersacje, tłumaczenia tel Diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych: - laserowe operacje żylaków, - skleroterapia, - klasyczne zabiegi usuwania żylaków. Dermatologia lecznicza i kosmetyczna: - laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień, - likwidacja przebarwień, - rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dłoni, - zabiegi Retises CT, - kosmeceutyki, peelingi. Szeroki zakres badań USG-Doppler. Specjalne pakiety promocyjne na zabiegi dermatologii estetycznej. Sprzedaż produktów uciskowych (pończochy, rajstopy, rękawy). Zadzwoń: lub NZOZ Klinika w Klaudynie ul. K. Kurpińskiego 15, Klaudyn 16

17 OGŁOSZENIA Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie (kobiety oraz mężczyzn) do udziału w projekcie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie CENTRUM DZWONI Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, zamieszkujące teren miasta stołecznego Warszawa lub powiat warszawski zachodni,niepracujące. W szczególności zapraszamy osoby, które utraciły pracę z winy pracodawcy. W ramach projektu odbędą się: Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych Zajęcia praktyczne i staże zawodowe na otwartym rynku pracy Konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym Będziemy Cię wspierać w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia Usługi Krawieckie Wenus tel Nowa Siedziba: ul. 3 Maja 68 Więcej informacji pod numerem telefonu oraz na stronie internetowej ww.centrumdzwoni.pl Projekt współ nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA PRACA Uczciwa, niepaląca, 39-letnia kobieta z samochodem chętnie zaopiekuje się dzieckiem. Angielski dobry w mowie. Doświadczenie z własnym dzieckiem. Tel , Poszukujemy osób do biura nieruchomości w Izabelinie w charakterze doradcy klienta. Barbara Niedzielak profesjonalne osuszanie budynków - wzmacnianie konstrukcji - izolacje przeciwwodne - wieloletnie doświadczenie Tel Kom Warszawa, ul. Słomińskiego 1 Usługi remontowe glazura terakota, gipsy, malowanie; osobiście; tel.: ; ODZIEŻ UŻYWANA Posezonowa wyprzeda od 20% do 50% stycznia 2011 r. pon-pt: sobota Izabelin, ul. Kościuszki 14, , a p e x Profilaktyka Usuwanie kamienia nazębnego - skaling Profilaktyka - przy użyciu Usuwanie kamienia ultradźwięków nazębnego - skaling Gabinet Stomatologiczny Klaudiusz Maroszyński Gabinet Lekarz Stomatologiczny dentysta Klaudiusz Izabelin Maroszyński ul. Lekarz Siemiradzkiego dentysta 6a Tel. Izabelin ul. Siemiradzkiego 6a Stomatologia Tel zachowawcza Leczenie próchnicy Stomatologia zębów stałych zachowawcza w znieczuleniu 18

19 OGŁOSZENIA W styczniowym numerze Listów do Sąsiada reklama gabinetu Stomatologicznego Plus, z winy redakcji, ukazała się z błędnym numerem telefonu stacjonarnego. Przepraszamy Biuro Usług Księgowych KODA Agnieszka Kopeć ul. Pietkiewicza 25, Izabelin Tel Profesjonalna obsługa rm Rozliczenia podatkowe PIT, CIT, VAT, ZUS ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE AUDOR mgr inż. Dorota Cieślak tel , BIURO RACHUNKOWE PRZYJAZNA KSIĘGOWOŚĆ Obsługa rm w zakresie księgowości oraz kadr i płac ul. Poziomkowa 10, Hornówek/Izabelin Tel PIERWSZE 2 MIESIĄCE RABAT 50% ROZLICZAMY PIT-Y ZA 2010 ROK 19

20

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 3479 UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,88 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/494/2013 z 23 grudnia 2013r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet?

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet? BUDŻET 2014 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok, a także przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/276/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2009r.

Uchwała Nr XLII/276/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2009r. Uchwała Nr XLII/276/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XL/268/08 z dnia 12.12.2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015

Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015 Wykonanie budżetu Gminy Kościelisko za rok 2015 Budżet Gminy na rok 2015 Uchwała Nr III/24/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Planowane dochody 31.215.042 zł Planowane wydatki 31.765.042 zł Planowany deficyt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r.

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r. Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/ 41 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 21.12.2015 r. PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r. Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości: Wyszczególnienie Plan na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XXIV/525/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku

Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 29 października 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 6417 UCHWAŁA NR XXIX/300/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo