Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia r. z późn. zmianami

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Andrespolu, zwana dalej Taryfą, dotyczy prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu od: osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz działalność zarobkową na własny rachunek w tym rolników rezydentów i nierezydentów, będących klientami Banku. 2. Stawki prowizji lub opłat zawarte w Taryfie podawane są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 3. Użyte w Taryfie określenie Bank/BS należy rozumieć, jako Bank Spółdzielczy w Andrespolu. 4. Opłaty i prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku, pobiera sie od wpłacającego poprzez wpłatę w gotówce w kasie lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy rachunku bankowego. 5. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 8. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach (UWAGA: zapis nie dotyczy konsumentów). 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank kurierskie i telekomunikacyjne. 11. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu. I Klienci Indywidualni TAB. 1 Pakiety TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy. TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe. TAB. 4 Pozostałe rachunki do których umowy zostały zawarte przed r TAB. 5 Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave.. II Klienci Instytucjonalni TAB.1 Pakiety. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych... TAB. 4 Pozostałe rachunki do których umowy zostały zawarte przed 01 lipca 2013r... III Kredyty i pożyczki pieniężne oraz gwarancje i poręczenia TAB.1 Kredyty gotówkowe. TAB.2 Kredyty hipoteczne.. TAB.3 Kredyty dla podmiotów gospodarczych TAB.4 Gwarancje, poręczenia, awale.. IV Karty kredytowe TAB.1. Karta kredytowa Visa Credit, Visa Gold, MasterCard Credit. TAB.2. Karta kredytowa Visa Business Credit, Visa Business Credit Gold. V Inne opłaty

4 I. KLIENCI INDYWIDUALNI - RACHUNKI TAB. 1 Pakiety Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet Młodzieżowy Stawka Pakiet Standardowy Pakiet Prestiżowy 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 2 zł/0 zł 2)2a) 4 zł/0 zł 2)17) 9zł/0 zł 2)17) 2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wydanie koperty z hasłem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł dostępu Wydanie listy haseł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowych blokada listy haseł jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł w Internet Banking 3.2 System Informacyjny SMS: opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu IB) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,35 zł 0,35 zł 0 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie PLN 4) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł z rachunku w walucie EUR, za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł USD 5) 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie Internet Banking za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł w Systemie Internet za przelew 0,00 zł 0zł/0,80zł 6) 0 zł/0,80zł 6) Banking 5.3 Przelew zewnętrzny za przelew 30 zł 30 zł 30 zł w systemie SORBNET w placówce Banku/w systemie Internet Banking 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: Pomiędzy rachunkami od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł polecenie wypłaty 4

5 a) z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji min. 40 zł, max. 150 zł b) z dyspozycją dotyczącą od transakcji kosztów "OUR" 7) min. 50 zł, max. 150 zł min. 40 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł 6.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie niestandardowym 8) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 6.3 Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) 6.6 Zryczałtowane pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6.7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zlecenie stałe od transakcji max. 100 zł od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł za zlecenie 75 zł + max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + za zlecenia 50 zł 50 zł 50 zł od transakcji 75 zł + 75 zł + min. 40 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł 7.1 realizacja zlecenia stałego za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 75 zł + 75 zł Realizacja z rachunku za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł Posiadacza 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, Master Card PayPass 9.1 Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 9.3 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 9.4 Użytkowanie karty: miesięcznie 0 zł 0 zł/5zł 15) 0 zł/5zł 15) 9.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 9.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 11) w innych bankomatach w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5

6 9.6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 16) od transakcji 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł od transakcji 3% min 10 zł 3% min 10 zł 3% min 10 zł od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł jednorazowo zł zł zł 9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie 12) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 9.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 9.9 Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 9.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 8 zł 8 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 9.12 Cash back dla karty wydanej w ramach Umowy od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 9.13 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł miesiąc kalendarzowy 10.2 duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł miesięcznego w placówce Banku 13) 10.3 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł dwutygodniowy wysłany pocztą 13) 10.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 13) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za bieżący rok 14 ): 11.1 za każde rozpoczęte 10 za dokument 10 zł 10 zł 10 zł pozycji do 50 pozycji włącznie 11.2 powyżej 50 pozycji za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 12. Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań (np.. dotacja) za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 6

7 13.2 z innymi bankami lub innymi instytucjami 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie Pakietu za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty. 2) Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą 0 zł., gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach pakietu wynosi odpowiednio: a) dla Pakietu Młodzieżowego 500 PLN b) dla Pakietu Standardowego 2000 PLN c) dla Pakietu Prestiżowego 5000 PLN 2a) Pakiet zwolniony z opłaty za prowadzenie rachunku do dnia r. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 5) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej EUR dziennie (lub jej równowartość w innej walucie) należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł od kwoty przewyższającej EUR (lub jej równowartość w innej walucie). W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł kwoty awizowanej. 6) Opłata za przelewy wynosi 0 zł odpowiednio: a) dla Pakietu Standardowego 5 szt. W miesiącu b) dla Pakietu Prestiżowego 15 szt. W miesiącu 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 13) Na życzenie Klienta. 14) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiedni o 100% stawki podstawowej, tj. wymienionych w pkt i ) Opłata jest pobiera jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie mniej niż 300 zł. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym karta jest wydana. Przy rozliczeniu transakcji brana jest pod uwagę data obciążenia rachunku. 16) Wypłata gotówki jest możliwa w wybranym banku uczestniczącym w systemie VISA. 17) Opłata za Pakiet dla Umów zawartych w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. przez okres 9 miesięcy od założenia rachunku wynosi 0 zł. Miesiąc w którym został założony rachunek traktowany jest jako pełny miesiąc. TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 1. Opłata za prowadzenie miesięcznie 6 zł rachunku 2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 3.2 Wypłata gotówkowa 1) za wypłatę 0 zł 7

8 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny za przelew 0 zł w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny za przelew 2,50 zł w systemie ELIXIR w placówce Banku 4.3 Przelew zewnętrzny za przelew 30 zł w systemie SORBNET w placówce Banku 5. Przelewy zagraniczne 5.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami od transakcji 30 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA od transakcji 15 zł polecenie wypłaty a) z dyspozycją dotyczącą od transakcji min. 40 zł, max. 150 zł kosztów "BEN" lub "SHA" b) z dyspozycją dotyczącą kosztów "OUR" 2) od transakcji min. 40 zł, max. 150 zł 5.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 3) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 80 zł 5.3 Skup przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji 15 zł polecenia wypłaty z od transakcji max. 100 zł dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 5.4 Zwrot niepodjętej kwoty od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł przekazu 5.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) za zlecenie 75 zł Zryczałtowane za zlecenie 50 zł pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 5.7 Zmiany/korekty/odwołania od transakcji 75 zł + zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6. Zlecenie stałe 6.1 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 1,50 zł 6.2 Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 1,50 zł zlecenia stałego 7. Polecenie zapłaty 7.1 Realizacja z rachunku za zlecenie 1 zł Posiadacza 7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za jednorazowo 0 zł miesiąc kalendarzowy 8.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 6) za wyciąg 5 zł 8

9 8.3 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ za wyciąg 5 zł dwutygodniowy wysłany pocztą 6) 8.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 6) za dokument 5 zł 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za bieżący rok 7) : 9.1 za każde rozpoczęte 10 za dokument/ 10 zł pozycji do 50 pozycji włącznie zestawienie 9.2 powyżej 50 pozycji za dokument/ 50 zł 10. Przyjęcie lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci zestawienie za dokument 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytu lub innych zobowiązań (np. dotacja) za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 11.2 z innymi bankami lub innymi instytucjami 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków 13. opłata za powiadomienie SMS jednorazowo jednorazowo miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 15 zł 50 zł 20 zł 0,35 zł 14. Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 5 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 5.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 3)Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Na życzenie Klienta. 7) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiedni o 100% stawki podstawowej, tj. wymienionych w pkt. 9.1 i 9.2 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy Stawka Rachunek oszczędnościowy dla PKZP/ Rad Rodziców 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 4 zł 1)2) 3. System SMS opłata za powiadomienie SMS za każdy SMS wysłany przez Bank 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł Rachunek oszczędnościowy w walucie 9

10 miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 4. Telefoniczna usługa na hasło 3) 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0,3% nie mniej niż 4 zł 13) 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4)4a) pierwsza wypłata od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł kolejna wypłata od kwoty 8 zł 0 zł 0 zł 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 5) 0 zł 0 zł w systemie Internet - 0 zł 6) za przelew 0 zł 5) 6.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 8 zł 0 zł w Systemie Internet za przelew 8 zł - - Banking 6) 6.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł - 7. Przelewy zagraniczne 7.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji zł SEPA od transakcji zł polecenie wypłaty a) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji - - min. 40 zł, max. 150 zł b) z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 7) od transakcji - - min. 50 zł, max. 150 zł 7.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie niestandardowym 8) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji zł 7.3 Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji - - max. 100 zł 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 7.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 9) 7.6 Zryczałtowane pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7.7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie od transakcji - - max. 100 zł za zlecenie zł + za zlecenie zł od transakcji zł + 10

11 Klienta 8. Wyciąg z rachunku bankowego: 8.1 wyciąg miesięczny, za jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł miesiąc kalendarzowy 8.2 duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł miesięcznego w placówce Banku 11) 8.3 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł dwutygodniowy wysłany pocztą 11) 8.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 11) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za bieżący rok 12) : 9.1 za każde rozpoczęte 10 za dokument 10 zł 10 zł 10 pozycji do 50 pozycji włącznie 9.2 powyżej 50 pozycji za dokument 50 zł 50 zł Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 15 zł - 15 zł 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytu lub innych zobowiązań (np.. dotacja) za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł - 0 zł 11.2 z innymi bankami jednorazowo 50 zł - 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł - 20 zł 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pakietów. 3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4a) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej EUR dziennie (lub jej równowartość w innej walucie) należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł od kwoty przewyższającej EUR (lub jej równowartość w innej walucie). W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł kwoty awizowanej. 5) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Dostępne dla posiadaczy Pakietów 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) Na życzenie Klienta. 12) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiedni o 100% stawki podstawowej, tj. wymienionych w pkt. 9.1 i ) prowizji nie pobiera się od Posiadacza rachunku oraz Pełnomocnika. 11

12 TAB. 4 Pozostałe rachunki do których umowy zostały zawarte przed r Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki oszczędnościow o-rozliczeniowe POL-konto, POL-konto VIP, Junior, Student Stawka Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych 1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 6 zł 4 zł 0 zł 2. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking: dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł wysłanie hasła dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł Wydanie listy haseł jednorazowo 0 zł 0 zł - jednorazowych blokada listy haseł w Internet Banking jednorazowo 10 zł 10 zł System Informacyjny SMS: opłata za powiadomienie SMS (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu IB) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla Rad Rodziców 3.3 Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0,3% nie mniej niż 4 zł 13) 4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie PLN 3) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł z rachunku w walucie EUR, za wypłatę 0 zł 0 zł - USD 4) 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie Internet Banking za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 2,50 zł 2,50 zł 0 zł w Systemie Internet Banking za przelew 0,80 zł 0,80 zł Przelew zewnętrzny za przelew 30 zł 30 zł 30 zł w systemie SORBNET w placówce Banku/w systemie Internet Banking 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: 12

13 6.1.1 Pomiędzy rachunkami od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł polecenie wypłaty a) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji min. 40 zł, max. 150 zł min. 40 zł, max. 150 zł min. 40 zł, max. 150 zł b) z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 5) od transakcji min. 50 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł 6.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie niestandardowym 6) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 6.3 Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji max. 100 zł max. 100 zł max. 100 zł 6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) 6.6 Zryczałtowane pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 6.7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 7. Zlecenie stałe za zlecenie 75 zł + 75 zł + za zlecenia 50 zł 50 zł 50 zł od transakcji 75 zł + 75 zł realizacja zlecenia stałego za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 7.2 modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł zlecenia stałego 8. Polecenie zapłaty 8.1 Realizacja z rachunku za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł Posiadacza 8.2 Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł polecenia zapłaty 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana 9.1 Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł Wznowienie karty jednorazowe 0 zł Użytkowanie karty: miesięcznie 0 zł/5 zł 14) Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł Transakcje gotówkowe: we wskazanych od transakcji 0 zł - - bankomatach Grupy BPS i innych krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 9 ) w innych bankomatach od transakcji 5 zł zł + 75 zł + 13

14 w kraju w bankomatach akceptujących kartę za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki od transakcji 3% min. 10 zł - - od transakcji 5 zł - - od transakcji 3% min 10 zł - - od transakcji 5 zł - - jednorazowo zł - - za granicą po utracie karty 9.7 Sprawdzanie salda w od transakcji 0 zł - - bankomacie 10) 9.8 Powtórne generowanie wysyłka PIN na wniosek Klienta 9.9 Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 9.11 Czasowe zablokowanie/odblokowani e karty od transakcji 8 zł - - jednorazowo 0 zł - - jednorazowo 0 zł - - jednorazowo 0 zł Cash back dla karty od 2 zł - - wydanej w ramach transakcji Umowy 9.13 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł miesiąc kalendarzowy 10.2 duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł miesięcznego w placówce Banku 11) 10.3 wyciąg dzienny/ za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 11) 10.4 Sporządzenie kopii za dokument 5 zł 5 zł 5 zł wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 11) 11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za bieżący rok 12) : 11.1 za każde rozpoczęte 10 za dokument 10 zł 10 zł 10 zł pozycji do 50 pozycji włącznie 11.2 powyżej 50 pozycji za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 12. Przyjęcie, zmiana 8) lub za dokument 15 zł 15 zł - odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytu lub innych zobowiązań (np.. dotacja) za każdą zawartą umowę: 14

15 13.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 13.2 z innymi bankami lub innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 14. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej EUR dziennie (lub jej równowartość w innej walucie) należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł od kwoty przewyższającej EUR (lub jej równowartość w innej walucie). W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł kwoty awizowanej. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) nie dotyczy zmiany danych osobowych zapisobiorcy. 9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 11) Na życzenie Klienta. 12) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiedni o 100% stawki podstawowej, tj. wymienionych w pkt i ) Prowizji nie pobiera się od Posiadacza rachunku oraz Pełnomocnika. 14) Opłata jest pobiera jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie mniej niż 300 zł. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym karta jest wydana. Przy rozliczeniu transakcji brana jest pod uwagę data obciążenia rachunku. TAB. 5 Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 1) jednorazowo 10 zł 4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 1) jednorazowo 10 zł 5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej miesięcznie 3,50 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 2) od transakcji 0 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek jednorazowo 8 zł Użytkownika 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek jednorazowo 0 zł Użytkownika 9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 12. Ubezpieczenie karty - Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 2) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 15

16 L.p. II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI-RACHUNKI TAB. 1 Pakiety Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet na Dobry Początek Pakiet Wygodny Stawka Pakiet Komfortowy Pakiet Agro Pakiet Wspólnota 1. Opłata za Pakiet 1) miesięcznie 0zł 2) 20 zł 35 zł 4 zł 20 zł 2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) jednorazowo 3.1 bieżącego w ramach Pakietu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 pomocniczego (w tym walutowe) w ramach Pakietu 3) miesięcznie 0 - pierwszy rachunek 15 zł - kolejne 0 - pierwszy rachunek 15 zł - kolejne 0 - pierwsze 2 rachunki 15 zł -kolejne 0 - pierwszy rachunek 15 zł - kolejne 0 - pierwszy rachunek 15 zł - kolejne 4. Likwidacja Pakietu w ciągu 90 jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł dni od otwarcia 5. Elektroniczne Kanały Dostępu 5.1 System Internet Banking (IB):* dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie koperty z hasłem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostępu wydanie listy haseł jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł jednorazowych blokada listy haseł w Internet Banking na wniosek Klienta jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5.2 System Internet Banking dla Firm (IBF):** abonament miesięczny miesięcznie 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł wydanie pierwszego etokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kolejnego etokena jednorazowo 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł Pierwsza instalacja u Klienta jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł przez pracownika Banku Wizyta pracownika Banku na jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł życzenie Klienta blokada dostępu/certyfikatu na jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł wniosek Klienta 5.3 Home Banking opłata instalacyjna jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł abonament miesięczny miesięcznie 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5.4 System Informacyjny SMS: ilość darmowych powiadomień miesięcznie 0 szt 5 szt 20 szt 5 szt 5 szt SMS w miesiącu kalendarzowym opłata za powiadomienie SMS zbiorczo za każdy SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł poza limitem(nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu IB/IBF) wysłany przez Bank 5.5 Telefoniczna usługa na hasło 4) miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 6.1 Wpłata gotówkowa na rachunek w walucie PLN od kwoty min 4 zł min 4 zł min 4 zł min 4 zł min 4 zł 16

17 6.1.2 na rachunku w walucie EUR, USD od kwoty 6.2 Wpłata gotówkowa w formie od kwoty zamkniętej w walucie PLN 6.3 Wpłata gotówkowa poprzez od kwoty wrzutnię nocną 6.4 Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie PLN 5) od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł z rachunku w walucie EUR, USD 6) 6a) od kwoty min 10 zł min 10 zł min 10 zł min 10zł min 10 zł 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w Systemie Internet Banking za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w Systemie Internet Banking dla za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł firm w Systemie Home Banking za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł w Systemie Internet Banking za przelew 1,00 zł 0zł/1zł 7) 0zł/1zł 7) 1,00 zł 1,00 zł w Systemie Internet Banking dla za przelew 1,00 zł 0zł/1zł 7) 0zł/1zł 7) 1,00 zł 1,00 zł firm w Systemie Home Banking za przelew - 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej zł za przelew 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł w kwocie niższej niż zł za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 8.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: Pomiędzy rachunkami od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA od transakcji 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł polecenie wypłaty a) z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji min. 40 zł, max. 150zł b) z dyspozycją dotyczącą od transakcji kosztów "OUR" 8) min. 50 zł, max. 150zł min. 40 zł, max. 150zł min. 50 zł, max. 150zł min. 40 zł, max. 150zł min. 50 zł, max. 150zł min. 40 zł, max. 150zł min. 50 zł, max. 150zł min. 40 zł, max. 150zł min. 50 zł, max. 150zł 8.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie niestandardowym 9) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 8.3 Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub od transakcji SHA max. 100zł max. 100zł max. 100zł max. 100zł 8.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 8.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klient 10) za zlecenie 100 zł + 0,15% min. 20 zł, max. 100zł 100 zł + 0,15% min. 20 zł, max. 100zł 100 zł + max. 100zł 0,15% 0,15% min. 20zł, min. 20 zł, max.100zł max. 100zł 100 zł zł + 17

18 8.6 Zryczałtowane pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8.7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta za zlecenia 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł od transakcji 100 zł zł zł zł zł + 9. Zlecenie stałe 9.1 realizacja zlecenia stałego za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 9.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł stałego 10. Polecenie zapłaty 10.1 Realizacja z rachunku Posiadacza 10.2 Odmowa polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku 10.3 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 11. Czeki krajowe za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 11.1 wydanie czeków za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 11.2 potwierdzenie czeku za czek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 11.3 inkaso czeku za czek 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 0,5% min. 10 zł 11.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 12. Karta płatnicza Visa Business Debetowa, Master Card Business Pay Pass 12.1 Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna 0 zł - 2 pierwsze karty 30 zł - kolejna 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna 12.2 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 12.3 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna 0 zł - pierwsza karta 30 zł 0 zł 2 pierwsze karty 30 zł 0 zł - pierwsza karta 30 zł 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna 0 zł - pierwsza karta 30 zł - kolejna - kolejna - kolejna - kolejna 12.4 Użytkowanie karty: miesięcznie 0zł/6zł 12) 0zł/6zł 12) 0zł/6zł 12) 0zł/6zł 12) 0zł/6zł 2) 12.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Grupy BPS i innych krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 13) w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% min 10 zł 3% min. 10 zł 3% min10 zł 3% min10 zł 3% min10 zł w punktach akceptujących kartę od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł w kraju w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% min10 zł 3% min10 zł 3% min10 zł 3% min10 zł 3% min10 zł w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.7 Sprawdzanie salda w bankomacie 14) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

19 12.8 Powtórne generowanie i wysyłka od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł PIN na wniosek Klienta 12.9 Zmiana danych Użytkownika od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł karty Awaryjna wypłata gotówki za jednorazowo zł zł zł zł zł granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za jednorazowo zł zł zł zł zł granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 13. Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab.3 wg Tab. 3 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/rachunek. 2) Przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o Pakiet. Następnie według opłat dla Pakietu Wygodny, albo Pakietu Agro. 3) Zwolnione z opłaty są rachunki pomocnicze w PLN otwierane dla Klientów Banku w celu rozliczeń kredytów w konsorcjach bankowych, oraz dla Klientów Banku posiadających kredyty pomostowe i technologiczne. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Klient zobowiązany jest do zgłaszania wypłaty gotówki: a) w Centrali, Oddziałach i Filii Banku w wysokości przekraczającej zł, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 30zł, od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 30zł. b) w pozostałych Punktach Obsługi Klienta Banku w wysokości przekraczającej zł, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 30zł, od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 30zł. 6) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej EUR dziennie (lub jej równowartość w innej walucie) należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł od kwoty przewyższającej EUR (lub jej równowartość w innej walucie). W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł kwoty awizowanej. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00 6a) nie pobiera się opłaty min. 10zł od wypłaty kwoty 3000,00 EUR dziennie i poniżej, lub równowartość tej kwoty w innej walucie 7) Opłata za przelewy w miesiącu kalendarzowym wynosi 0 zł z rachunku bieżącego odpowiednio: a) dla Pakietu Wygodnego 5 szt. w miesiącu b) dla Pakietu Komfortowego 20 szt. w miesiącu 8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 8.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 9) Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 11) skreślony 12) Opłata jest pobierana jeżeli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w danym miesiącu kalendarzowym wyniesie mniej niż 300zł. Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym karta została wydana 13) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 14) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. * Internet Banking (IB) dla podmiotów gospodarczych, w których sposób reprezentacji jest jednoosobowy ** Internet Banking dla firm (IBF) dla podmiotów gospodarczych, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy 19

20 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek bieżący w PLN Rachune k pomocnic zy w PLN Rachunek walutowy w EUR lub USD Stawka Rachune k Rolniczy w PLN Rachunek lokaty terminowej Zamknięty Mieszkani owy Rachunek Powiernicz y 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 20 zł 20 zł 1) 20 zł 20 zł 0 zł Wg Umowy z Klientem 2. Prowadzenie rachunku 2) miesięcznie 20 zł 20 zł 1) 20 zł 4 zł 0 zł Wg Umowy z Klientem 3. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Elektroniczne kanały dostępu: 4.1 System SMS -opłata za powiadomienie SMS 4.2 Telefoniczna usługa na hasło 4.3 dostęp do systemu Internet Banking 4.4 wydanie koperty z hasłem dostępu do systemu Internet Banking 5. Wpłaty i wypłaty miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł - 0 zł miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - 0 zł miesięcznie zł jednorazowo zł 5.1 Wpłata gotówkowa od kwoty - - min 4 zł min 4zł min 4 zł 5.2. Wpłata gotówkowa w od kwoty formie zamkniętej min 5zł 5.3 Wpłata gotówkowa od kwoty poprzez wrzutnię nocną 5.4 Wypłata gotówkowa 3) od kwoty 0 zł 0 zł min 10 zł 4) 0 zł Przelewy krajowe 6.1 Przelew wewnętrzny w za przelew 3 zł 3 zł - 3 zł 0 zł - placówce Banku 6.2 Przelew zewnętrzny w placówce Banku w systemie ELIXIR: za przelew 4 zł 4 zł _ 4 zł 8 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w kwocie wyższej lub równej zł w kwocie niższej niż zł 7. Przelewy zagraniczne 7.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym: za przelew 15 zł 15 zł - 15 zł 15 zł - za przelew 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł pomiędzy rachunkami od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - - walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA od transakcji 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł polecenie wypłaty 4a) 20

21 a) z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" od transakcji min. 40 zł, max. 150zł b) z dyspozycją dotyczącą od transakcji kosztów "OUR" 5) min. 50 zł, max. 150zł 7.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie niestandardowym 6) min. 40 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł min. 40zł, max.150zł min. 50zł, max.150zł min. 40 zł, max. 150 zł min. 50 zł, max. 150 zł w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z krajowych i zagranicznych: SEPA od transakcji 13 zł 13 zł 13 zł 13 zł polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 7.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 7) 7.6 Zryczałtowane pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7.7 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 8. Zlecenia stałe od transakcji max. 100 zł od transakcji max. 100zł za zlecenie 100 zł + max. 100 zł max. 100 zł 100 zł + max. 100 zł max.100zł 100 zł + max. 100 zł max. 100zł 100 zł za zlecenie 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł - - od transakcji 100 zł zł zł zł realizacja zlecenia stałego za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł _ 1,50 zł modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 9. Polecenie zapłaty za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł _ 1,50 zł Realizacja z rachunku za zlecenie 1 zł 1 zł _ 1 zł - - Posiadacza 9.2 Odmowa polecenia za zlecenie 3 zł 3 zł _ 3 zł - - zapłaty z powodu braku środków na rachunku 9.3 Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie 3 zł 3 zł _ 3 zł - - polecenia zapłaty 10. Czeki krajowe wydanie czeków za czek 1 zł 1 zł - 1 zł potwierdzenie czeku za czek 15 zł 15 zł - 15 zł inkaso czeku za czek 0,5% 0,5% - 0,5% - - min. 10 zł min. 10 zł min. 10 zł 10.4 Przyjęcie lub odwołanie zgłoszenie o utracie czeków jednorazowo 10 zł 10 zł - 10 zł Inne czynności _ wg. Tab. 3 wg. Tab. 3 wg. Tab. 3 wg. Tab. 3 wg. Tab. 3 wg. Tab. 3 1) Zwolnione z opłaty są rachunki pomocnicze w PLN otwierane dla Klientów Banku w celu rozliczeń kredytów w konsorcjach bankowych, oraz dla Klientów Banku posiadających kredyty pomostowe i technologiczne. 2) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 21

22 3) Klient zobowiązany jest do zgłaszania wypłaty gotówki: a) w Centrali, Oddziałach i Filii Banku w wysokości przekraczającej zł, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 30zł, od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 30zł. b) w pozostałych Punktach Obsługi Klienta Banku w wysokości przekraczającej zł, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 30zł, od kwoty przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 30zł. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej EUR dziennie (lub jej równowartość w innej walucie) należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł od kwoty przewyższającej EUR (lub jej równowartość w innej walucie). W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% nie mniej niż 30 zł kwoty awizowanej. Realizacja wypłaty nastąpi w uzgodnionym terminie po godz. 12:00 4a) nie pobiera się opłaty min. 10zł od wypłaty kwoty 3000,00 EUR dziennie i poniżej, lub równowartość tej kwoty w innej walucie 5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 6) Opłatę wyszczególnioną w pkt pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 8) skreślony TAB. 3 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata za wyciąg z rachunku bankowego: 1.2 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł listem zwykłym częściej niż raz za przesyłkę 5 zł w miesiącu listem poleconym - za każdą przesyłkę za przesyłkę 15 zł 1.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju listem zwykłym - za każdą za przesyłkę 10 zł przesyłkę listem poleconym - za każdą przesyłkę za przesyłkę 20 zł 2. Duplikat wyciągu na życzenie za wyciąg 10 zł klienta 3. wydanie kopii lub wtórników za dokument 10 zł dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji przekazu 1) 4. Historia rachunku za stronę 5 zł 5. Za wydanie na wniosek Klienta: 5.1 opinii bankowej lub innego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty itp. 5.2 opinii bankowej o jego sytuacji finansowej lub innego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i kredytu/wysokość salda/obroty itp. za dokument za dokument 20 zł 50 zł 6. Za wydanie na wniosek Klienta kserokopii: 6.1 umowy z Bankiem za dokument 15 zł 6.2 karty wzorów podpisów za dokument 10 zł 22

23 7. Dokonanie blokady środków na rachunkach lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań (np.. dotacja) za każdą zawartą umowę: 7.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 7.2 z innymi bankami lub innymi jednorazowo 50 zł instytucjami 8. Potwierdzenie wykonania blokady jednorazowo 20 zł środków 9. Za realizację tytułu wykonawczego, za każdą przekazana kwotę 0,50% min. 10 zł max. 100zł oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 2) 10. Ustanowienie 3) /odwołanie/zmiana jednorazowo 10 zł pełnomocnictwa 11. Za wysłanie upomnień/wezwań za monit 22 zł (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 12. Opłata za zmianę karty wzorów jednorazowo 15 zł podpisów 13. Portfele do wrzutni za portfel 0 zł 14. Prowadzenie rachunku płatności masowych miesięcznie 1) Na życzenie Klienta. 2) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 3) nie pobiera się opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa w przypadku rachunków bankowych otwieranych dla nowych Klientów Banku. zgodnie z umową TAB. 4 Pozostałe rachunki do których umowy zostały zawarte przed 01 lipca 2013r. Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek bieżący w PLN Rachunek pomocniczy w PLN Rachunek walutowy w EUR lub USD 1. Otwarcie rachunku 1) jednorazowo 20 zł 20 zł 2) 20 zł 15 zł 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 20 zł 20 zł 2) 20 zł 4 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System Internet Banking (IB):* dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie koperty z hasłem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł dostępu Wydanie lub wysłanie listy jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł haseł jednorazowych blokada listy haseł w Internet Banking jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 3.2 System Internet Banking dla Firm (IBF):** abonament miesięczny miesięcznie 60zł 3) 60zł 3) 60zł 3) 60zł 3) wydanie pierwszego etokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kolejnego etokena jednorazowo 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł Pierwsza instalacja u Klienta jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł przez pracownika Banku Wizyta pracownika Banku na jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł życzenie Klienta 3.3 Home Banking Rachunek Rolniczy w PLN 23

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, listopad 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 81/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 06.06.2017r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA CZERWIEC 2017 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2017 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo