TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE"

Transkrypt

1 TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo Zakładka Rachunek Serwis informacyjny Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct Najczęściej zadawane pytania Porady techniczne Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers? Jak podpisad umowę rachunku rzeczywistego TMS Direct? 29

2 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct. Po zalogowaniu się do platformy istnieje możliwośd wyboru szablonu obszaru roboczego Multiplatforma, który jest standardowo ułożonym obszarem roboczym. Aby powrócid do standardowych ustawieo platformy należy wybrad Plik, a następnie Nowy. Każdą zakładkę można usunąd z obszaru roboczego klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę zakładki i wybierając Usuo widok. Dodawanie zakładek głównych odbywa się poprzez wybranie menu Widok, a następnie kliknięcie opcji Dodaj Widok. Po chwili pojawi się pusta zakładka z nazwą Nowy widok. Nazwę można zmienid poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Przejrzyj właściwości. 1

3 Układanie obszaru roboczego od podstaw. Aby dodad zakładkę z cenami instrumentów należy wybrad menu Narzędzia i kliknąd Ceny i transakcje. Pojawi się wtedy panel, do którego można dodad interesujące nas instrumenty. Aby dodad interesujące nas instrumenty należy wybrad Narzędzia, a następnie Eksplorator instrumentów. Po otwarciu okna z eksploratorem należy wpisad nazwę instrumentu w pole Wyszukaj, np. EURUSD, a następnie kliknąd lewym przyciskiem myszy na ten instrument, przeciągnąd go na pole Cen i transakcji i puścid przycisk myszy. Można też rozwijad listę instrumentów klikając na symbol plusa znajdującego się obok grup instrumentów i wtedy wybierad bezpośrednio z listy. 2

4 Dodawanie wykresów. Aby dodad wykres należy wybrad menu Narzędzia, a następnie Wykresy, wtedy pojawi się pole z wykresem. Wygodnym rozwiązaniem jest utworzenie oddzielnego widoku lub kilku widoków, w których można zamieścid interesujące nas wykresy. Wykres może byd rozciągany i zwężany w pionie oraz w poziomie, należy wtedy kliknąd na oś cenową lub czasową i w zależności od potrzeb rozszerzyd lub zawęzid wykres. Objaśnienie wykresów. Na pasku menu podręcznego kolejno od lewej znajdują się: pole wyboru instrumentu, który ma byd wyświetlany na wykresie interwał czasowy wykresu typ wykresu kursory obsługujące wykresy wskaźniki analizy technicznej przyciski podglądu otwartych pozycji i złożonych zleceo 3

5 2. Praca z wykresami. TMS Direct dostarcza użytkownikom interaktywny system wykresów, dzięki którym praca na platformie staje się szybsza i intuicyjna. Parę wykresów jednocześnie? Aby przywoład dodatkowy wykres na naszym obszarze roboczym wystarczy wejśd do Narzędzi i wybrad Wykresy. Postacie wykresów. Przywoływane wykresy pojawiają się na platformie w postaci Zakładek lub Paneli. Wykres w tzw. Zakładce. 4

6 Wykres w postaci Panelu ustawiony w dolnej części platformy. Przejście wykresu z jednej postaci na drugą. Aby zamienid zakładkę na panel i odwrotnie należy nacisnąd prawy przycisk myszki przy samej zakładce bądź górnej krawędzi panelu i zaznaczyd/odznaczyd Panel. 5

7 Przykładowe wykresy w postaci układu paneli. Za pomocą paneli możemy stworzyd złożony układ wykresów obrazujący interesujące nas zachowania cen wybranych instrumentów z uwzględnieniem wskaźników analizy technicznej. Panele są niezależne dlatego każdy można zmodyfikowad na inny sposób. Tworzenie układu paneli. 6

8 Panele ustawiamy na ekranie za pomocą tzw. Pilota. Panele przesuwamy przytrzymując górną krawędź lewym przyciskiem myszy. Najeżdżając odpowiednio kursorem na wybrany przycisk w pilocie automatycznie zaznacza się niebiesko szary cieo sugerujący gdzie panel zostanie umiejscowiony po opuszczeniu lewego przycisku myszki. Panel obok/w panelu. Kolejny wykres dodamy w ten sam sposób. Tym razem możemy umiejscowid nowy wykres w utworzonym wcześniej panelu (panel w panelu). Najpierw wykres pojawi się jako szara zakładka na dole przywołanego wcześniej panelu. Wystarczy najechad kursorem i przyciskając lewym przyciskiem myszki lekko przesunąd, a wykres pojawi się w oddzielnym panelu. 7

9 Korzystając z powyższego schematu można stworzyd ciekawe, a co bardziej przydatne zestawienia wykresów niezależnie czy interesujemy się jednym instrumentem i pragniemy obserwowad go np. w różnych przedziałach czasowych czy inwestujemy na kilku rynkach jednocześnie. Jedynym ogranicznikiem jest wielkośd ekranu komputera. 8

10 3. Zawieranie transakcji. Panel transakcyjny można wywoład: 1. Wybierając menu Rynek walutowy (kontrakty futures lub CFD w zależności od pożądanego instrumentu), a następnie pole Transakcje. 2. Bezpośrednio z okna wykresu klikając prawym przyciskiem myszy i wybrad pole Transakcji. 9

11 Aby dokonad transakcji na rynku walutowym należy najpierw określid parę walutową z rozwijanej listy instrumentów oraz określid kwotę transakcji. Następnie wystarczy kliknąd na jeden z dwóch przycisków pokazujących aktualne rynkowe ceny sprzedaży lub kupna. Kwota transakcji oznacza wielkośd otwieranej pozycji. Często przyjmuje się kwotę transakcji opiewającą na jednostek czyli tzw. jeden lot. Minimalna ilośd na której można dokonad transakcji kupna bądź sprzedaży to 1/20 lota czyli 5000 jednostek. UWAGA W okienku Kwota można samemu wpisad interesującą nas kwotę transakcji. Wystarczy kliknąd lewym przyciskiem myszy na proponowaną przez platformę kwotę i wpisad dobrowolną ilośd jednostek (minimum 5000). wypukłe i gotowe do zawarcia transakcji. Przed zawarciem transakcji proszę się upewnid, że opcja włącz dokonywanie transakcji jest zaznaczona. Jeśli przyciski z cenami rynkowymi są wklęsłe, oznacza to, że dokonywanie transakcji jest wyłączone. Po włączeniu tej opcji przyciski stają się Wyłączone dokonywanie transakcji Włączone dokonywanie transakcji 10

12 4. Składanie zleceo. Składanie zleceo powiązanych (dla otwartej pozycji). Składanie zleceo typu stop lub limit do otwartych pozycji możliwe jest za pomocą: 1. Zakładki Rachunek, a następnie z okna Otwarte pozycje wybrad odpowiednią ikonę dla zlecenia typu Pobierz zysk ( ) i typu Stop strata ( ). 2. Z okna wykresu, odpowiedniego dla aktualnie otwartej pozycji, wybrad ikonę na wykresie ( ) pokazującą miejsce otwarcia pozycji, następnie dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy. Jeżeli ikona nie jest widoczna, należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd przycisk podglądu otwartych pozycji ( ). 11

13 W oknie Zlecenia forex można wybrad typ zlecenia (limit bądź stop) dla otwartej pozycji zaznaczając ikonę w pustych okienkach ( ). Dla zleceo można wybrad odpowiedni okres ważności zleceo: Zlecenie jednodniowe (Zlecenie ważne do kooca dnia) GTC (Zlecenie ważne do momentu odwołania przez inwestora) GDT (Zlecenie ważne do określonego przez inwestora terminu) Opcjonalnie zaznaczony jest typ GTC. Dodatkowo w przypadku zlecenia stop loss można wybrad konkretny typ zlecenia tak jak przedstawia rysunek. Szczegółowy opis typów zleceo stop dostępnych na platformie TMS Direct można znaleźd w rozdziale Typy zleceo. 12

14 Platforma TMS Direct oferuje również składanie zleceo otwarcia pozycji z limitem ceny. Można to zrobid wybierając menu rynek walutowy (bądź kontrakty futures czy CFD w zależności od instrumentu), a następnie opcję Zlecenia. Drugim sposobem aby wywoład okno zleceo jest naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na obszar wykresu i wybrad opcję Zlecenia. 13

15 Okno zleceo daje także możliwośd zawarcia powiązanego zlecenia typu stop loss i pobierz zysk do oczekującego zlecenia. Zlecenia powiązane będą aktywowane wyłącznie w momencie realizacji zlecenia otwarcia pozycji. Aby złożyd zlecenia powiązane należy po ustawieniu parametrów zlecenia zaznaczyd opcję If done i następnie po rozwinięciu się okna zleceo ustawid parametry dla zleceo typu stop loss i pobierz zysk postępując zgodnie ze wskazówkami na stronie 12. Aby zobaczyd na obszarze wykresu złożone zlecenia należy na pasku menu podręcznego zaznaczyd ikonę. W tym momencie na obszarze wykresu zaznaczone są poziomy dla otwartych zleceo typu stop oraz typu limit. 14

16 Aby zmienid parametry złożonych zleceo należy z zakładki Rachunek w module złożone zlecenia zaznaczyd odpowiednie zlecenie dla danego instrumentu, a następnie wybrad opcję Zmieo zlecenie. Klikając na opcję Anuluj zlecenie można anulowad złożone zlecenie dla wybranego instrumentu. Również można to zrobid poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na odpowiednią ikonę złożonego zlecenia ( bądź ) z obszaru wykresu, a następnie w oknie zleceo zmienid pożądane parametry. UWAGA Proszę pamiętad, aby przy zmianie parametrów złożonych zleceo dokonywanie transakcji było włączone. 15

17 5. Zakładka Rachunek. Kolumna Zestawienie gotówki i pozycji Kwota niezrealizowanych pozycji otwartych (Niezrealizowany zysk/strata z otwartych pozycji.) Koszt zamknięcia pozycji (Koszt zamknięcia pozycji, np. prowizje i opłaty.) Kwota rozliczenia otwartych pozycji (z uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji) (Łączny wynik na nierozliczonych pozycjach (tj. z bieżącej wyceny do rynku) przeliczony na walutę bazową rachunku.) Saldo rachunku (Aktualna wartośd zaksięgowanych środków finansowych na koncie.) Saldo rejestru operacyjnego (Bieżąca wartośd rachunku, łącząca stan gotówkowy, kwota rozliczenia otwartych pozycji (z uwzględnieniem kosztu zamknięcia pozycji) oraz kwoty niezaksięgowane.) Kolumna Zestawienie depozytów zabezpieczających Wymagany depozyt zabezpieczający (Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie pozycji wystawionej na ryzyko, które odpowiada zestawieniu otwartych pozycji netto wycenionej zgodnie z zasadami rynkowymi stosowanymi przez Partnera Zagranicznego.) 16

18 Wolne środki pieniężne (Fundusze pozostałe po odjęciu wymaganego depozytu zabezpieczającego od salda rejestru operacyjnego.) Globalna pozycja wystawiona na ryzyko kursowe (netto) (Suma wartości nominalnej bieżących pozycji wymieniona na walutę bazową rachunku.) Pokrycie na ekspozycję na ryzyko (Procentowy udział Salda Rejestru Operacyjnego w stosunku do Globalnej pozycji wystawionej na ryzyko.) Poziom wykorzystania środków (Stosunek Depozytu Zabezpieczającego do Salda Rejestru Operacyjnego. Pokazuje ile procent środków na rachunku wykorzystywane jest pod depozyt.) UWAGA W oknie Otwarte pozycje oznaczenie jako kwadrat oznacza, że wszystkie pozycje na danym instrumencie są zamknięte. Do momentu rozliczenia zamkniętych pozycji (koniec dnia roboczego), każda transakcja wycenia się na bieżąco do aktualnej ceny rynkowej i jest widoczna po rozwinięciu danego instrumentu poprzez symbol plusa. 17

19 6. Serwis informacyjny. Platforma TMS Direct oferuje również poza analizą wykresów, bardzo szerokie wsparcie merytoryczne w postaci profesjonalnego serwisu informacyjnego, analiz rynkowych oraz rekomendacji TMS Alerts. Aby otworzyd kartę zawierającą Analizy i Serwis informacyjny należy z zakładki Analizy i Strategie wybrad opcję Analizy TMS Brokers. 18

20 7. Typy zleceo dostępnych na platformie TMS Direct. ZLECENIE PO CENIE RYNKOWEJ Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Kupno bądź sprzedaż danego instrumentu po aktualnej cenie rynkowej. W przypadku gdy rynek jest zamknięty zlecenie zostanie zrealizowane po pierwszej cenie transakcyjnej. ZLECENIE Z LIMITEM CENY Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Otwieranie pozycji lub realizacja zysku po określonej cenie. Przykład: Zamierzasz kupid EURUSD gdy rynek spadnie do poziomu 1,2500. Zlecenie kupna z limitem po 1,2500 zrealizuje się gdy cena osiągnie 1,2500. ZLECENIE STOP Dostępny instrument: Forex, CFD, Futures Definicja: Zlecenia typu Stop stosowane są w przypadkach gdy chcemy zabezpieczyd pozycje przed niepożądanymi stratami w przypadku gdy rynek zmienia się w kierunku przeciwnym do posiadanej pozycji. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie Stop zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. ZLECENIE TYPU STOP IF BID Dostępny instrument: Forex Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę.bid określonego w zleceniu poziomu ceny Przykład: Otworzyłeś długą pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop If Bid na poziomie 1,2650. Oznacza to, że jeśli cena bid spadnie do poziomu 1,2650 zlecenie zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. 19

21 ZLECENIE TYPU STOP IF OFFERED Dostępny instrument: Forex Definicja: Zawarcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale dopiero po dotknięciu przez cenę określonego w zleceniu poziomu ceny ask. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na parze EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie typu Stop If Offered na poziomie 1,2750. Oznacza to, że jeśli cena ask wzrośnie do poziomu 1,2750 zlecenie zrealizuje się i pozycja na parze EURUSD zostanie zamknięta. STOP KROCZĄCY Dostępny instrument: Forex, CFD Definicja: Zlecenie stop z ceną która podąża za rynkiem na korzyśd klienta. Pomaga inwestorowi ograniczyd stratę jednocześnie pozwalając rosnąd zyskownej pozycji. Przykład: Otworzyłeś krótką pozycję na EURUSD po cenie 1,2700. Ustawiasz zlecenie stop kroczący z różnicą cenową 20 pips i krokiem przesunięcia 5 pips. Oznacza to, że jeśli cena rynkowa spadnie o 5 pipsów stop kroczący również obniży się o 5 pips. Jeśli cena spadnie o 2 pipsy, wówczas stop kroczący pozostanie bez zmian. W momencie gdy cena rynkowa zacznie zwyżkowad i wzrośnie o 20 pipsów, zlecenie stop kroczący zostanie zrealizowane gdyż ustawiłeś różnicę cenową na poziomie 20 pipsów. STOP KROCZĄCY IF BID Dostępny instrument: Forex Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy cena bid na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki. STOP KROCZĄCY IF OFFERED Dostępny instrument: Forex Definicja: Zlecenie typu Stop podążające za rynkiem zgodnie z otwartą pozycją, aktywowane gdy cena ask na rynku osiągnie założone w zleceniu warunki. 20

22 8. Najczęściej zadawane pytania. 1. Słownik podstawowych pojęd: BID - cena (kurs) po której dana waluta jest kupowana przez kwotującego, a jednocześnie jest ceną po której klient sprzedaje. OFFER cena (kurs) po której dana waluta jest sprzedawana przez kwotującego, a jednocześnie jest ceną po której klient kupuje. FIGURA wartośd zmiany ceny waluty równa 100 pipsom, np. 1 grosz, 1 cent. DUŻA FIGURA wartośd zmiany ceny waluty równa 10 figurom. SPREAD tzw. widełki cenowe, różnica pomiędzy ceną sprzedaży i kupna. Przykład: 0, pips = 1 punkt, 0, pipsów lub 10 pkt, 0, pipsów jedna figura, 0, figur duża figura. MARGIN CALL - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego transakcję wykonaną przy zastosowaniu dźwigni finansowej. ROLLOVER przedłużenie daty wygaśnięcia kontraktu na kolejny okres z jednoczesnym uaktualnieniem ceny otwarcia pozycji o wartośd punktów swapowych. SPOT Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą tradycyjnie za dwa dni robocze. Podstawowy typ transakcji zawieranych na rynku walutowym. FORWARD Kupno / Sprzedaż jednej waluty w zamian za inną z dostawą na dzieo ustalony pomiędzy stronami transakcji. 2. Co to jest pips? Pip (ang. Price Interest ( Point jest to minimalna wartośd o jaką może zmienid się cena waluty zwykle szósta najmniej znacząca cyfra w kursie walutowym. Większośd par walutowych kwotuje się do czterech miejsc za przecinkiem czyli zmiana kursu pewnej pary z na oznaczałoby zmianę o jednego pipsa. W celu obliczenia wartości jednego pipsa dla danej pozycji używa się następującej formuły. 21

23 Przykład: Para walutowa EURUSD kwotowana jest do czterech (a czasami nawet pięd) miejsc po przecinku dlatego też mnożymy kwotę pozycji przez wartośd jednego pipsa, inaczej USD. Czyli dla kontraktu EURUSD, jeden pips wynosiłby 10 USD. Z kolei dla kontraktu USDJPY, jeden pips byłby równy 1000 JPY ponieważ USDJPY kwotowany jest tylko do dwóch miejsc po przecinku (1 pips = 0.01 JPY). 3. Jakie produkty są dostępne na platformie TMS Direct? TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i CFD oferta liczy łącznie ponad instrumentów finansowych: Forex: 160 par walutowych Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne Futures: około 500 kontraktów Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych 4. Co to jest para walutowa? Para walutowa jest to podstawowy instrument rynku Forex, znany również jako tzw. cross, np. EURUSD Kiedy inwestujesz na rynku Forex, zawsze zawierasz transakcje na pewnych parach walut. Wszelkie transakcje chociażby na przykładzie pary EURUSD oznacza innymi słowy, że kupujemy jedną walutę a drugą z kolei sprzedajemy. Czyli, jeśli kupujesz euro to jednocześnie płacisz za nie w dolarach. Z kolei jeżeli sprzedajesz euro, to otrzymujesz dolary. Przykład: EUR / USD 1,47379 / 1,47404 waluta bazowa waluta niebazowa 1,47379 po tyle kwotujący chce kupid (BID) 1,47404 po tyle kwotujący chce sprzedad (OFFER / ASK) 5. Co to jest depozyt? Inwestowanie na rynku Forex rozliczane przez różnice kursowe stwarza możliwośd kupowania i sprzedawania aktywów o dużo większej wartości niż gotówka zgromadzona na rachunku inwestora. Transakcje tego typu są realizowane w oparciu o depozyt zabezpieczający, który daje gwarancję wypłacalności inwestora w przypadku niekorzystnej dla niego ceny. Praktyką rynkową jest stosunkowo niska wartośd wymaganego depozytu w stosunku do wartości transakcji (czyli zastosowanie mechanizmu dźwigni finansowej). 6. Co to są punkty swapowe? Otwarte pozycje walutowe spot podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzieo roboczy, o ile do kooca dnia pozycja nie zostanie zamknięta. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny otwarcia pozycji. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej oraz kosztu utrzymania niezrealizowanego wyniku. 22

24 Od standardowych zasad swapowania mogą występowad odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja. 7. Co to są zlecenia powiązane? Zlecenia powiązane to zlecenia połączone ze sobą celowo w ramach strategii inwestycyjnej inwestora. Dostępnych jest parę rodzajów zleceo powiązanych. Największą popularnością cieszą się zlecenia typu "If Done" (po polsku "jeśli wykonano") i "O.C.O" (z ang. "One Cancels Other" czyli "jeden anuluje drugi"). W przypadku zlecenia If Done aktywacja zlecenia następuje wówczas gdy spełniono powiązany warunek. Przykładowo, możesz złożyd zlecenie typu limit by kupid EURUSD a następnie, gdy to zlecenie zostanie wykonane, posiadad oczekujące zlecenie sprzedaży typu limit po wyższej cenie. W przypadku zleceo powiązanych komendą "One Cancels Other" wykonanie jednego zlecenia automatycznie anuluje pozostałe. Komenda O.C.O. jest często zawarta w przypadku powiązanych zleceo limit i stop loss wokół otwartej już pozycji w tym przypadku również wykonanie jednego ze zleceo automatycznie anuluje drugie. 8. W jakich godzinach można inwestowad na rynku Forex? Platforma TMS Direct umożliwia inwestowanie na rynku Forex w jego pełnych godzinach: od Poniedziałku od godziny 05:00 lokalnego czasu w Sydney ( Niedziela 19:00 GMT) do Piątku do godz. 17:00 czasu lokalnego w Nowym Jorku ( Piątek 22:00 GMT). 9. Co to jest minimalny próg transakcji? Jest to inaczej najmniejsza kwota, po której inwestor może dokonad transakcji bez płacenia prowizji. W przypadku transakcji walutowych poniżej tego progu pobierana jest prowizja w wysokości 10 USD. 10. Co to jest CFD? CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract For Differences). To pochodny instrument finansowy rynku pozagiełdowego, którego zmiana ceny odpowiada dokładnie zmianie ceny instrumentu bazowego. Jest instrumentem niewystandaryzowanym. CFD stworzono dla odwzorowania tradycyjnego handlu akcjami na rynku instrumentów pochodnych, z tym że inwestor kupując CFD nie staje się udziałowcem w kapitale spółki. 11. Kiedy mogę handlowad kontraktami CFD? Kontrakty CFD na akcje notowane są w tych samych godzinach w których odbywa się handel na światowych rynkach akcji. Natomiast CFD na Indeksy w zależności od specyfikacji danego kontraktu. 12. Co to jest kontrakt terminowy Futures? Kontrakt terminowy to umowa kupna lub sprzedaży pewnych aktywów (zwykle instrumentów finansowych lub towarów) w określonym czasie w przyszłości i po określonej cenie. Specyfikacja kontraktu określa, na jaką ilośd instrumentu bazowego opiewa kontrakt. Kontrakt terminowy Futures jest instrumentem pochodnym. Oznacza to, że jego cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu 23

25 bazowego na który opiewa kontrakt. Zawierając kontrakt terminowy inwestor nie opłaca całej jego wartości, lecz wnosi depozyt zabezpieczający stanowiący określony ułamek jego wartości. Giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu: nominał i waluta kontraktu, termin wygaśnięcia, poziomy depozytów: początkowego i zabezpieczającego,, pips) minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub schemat nazewnictwa kontraktów. Oznaczenie kontraktu zawiera w sobie informacje o: instrumencie bazowym na który opiewa kontrakt, miesiącu i roku wygaśnięcia kontraktu, typ kontraktu (opcjonalnie). PRZYKŁAD: Kontrakt typu mini na amerykaoski indeks giełdowy S&P500 wygasający w grudniu 2008 ma oznaczenie ESZ8, gdzie: E oznacza że jest to typ kontraktu E mini (kontrakt o mniejszej wartości dla inwestorów indywidualnych), S jest oznaczeniem indeksu na który opiewa kontrakt, w tym przypadku jest to S&P500, Z jest oznaczeniem miesiąca w którym wygasa kontrakt (zgodnie z ogólnie przyjętym kodem),.( 2008 (tu: oznacza rok, w którym wygasa kontrakt 8 Miesiące wygasania kontraktów: F styczeo, G luty, H marzec, J kwiecieo, K maj, M czerwiec, N lipiec, Q sierpieo, U wrzesieo, V październik, X listopad, Z grudzieo. 13. Co to jest depozyt wstępny i depozyt właściwy w przypadku kontraktów Futures? Otwarcie pozycji długiej bądź krótkiej kontraktu Futures wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego. Wysokośd depozytów zabezpieczających poszczególnych kontraktów terminowych Futures ustalane są przez władze rynku regulowanego na którym odbywa się obrót. Depozyt wstępny (ang. initial margin) to minimalna kwota wymagana przy otwarciu pozycji. Zwykle wynosi od 6 do 8 procent wartości kontraktu. Depozyt właściwy (ang. maintenance margin) to utrzymania danego kontraktu. minimalna wartośd środków niezbędna do 14. Czy istnieje możliwośd używania platformy TMS Direct na różnych komputerach używając tego samego loginu oraz hasła? - (dotyczy rachunku rzeczywistego) 24

26 Mogą Paostwo zainstalowad platformę TMS Direct na kilku różnych komputerach oraz używad tego samego loginu i hasła. Na przykład, żeby dokonywad transakcji na laptopie należy zainstalowad aplikację TMS Direct oraz skopiowad z komputera klucz bezpieczeostwa (gdzie został on po raz pierwszy wygenerowany oraz zapisany). Należy pamiętad o tym, że nie można byd zalogowanym jednocześnie na kilku komputerach. 15. Co należy wykonad, aby zainstalowad TMS Direct na innym komputerze? 1. Ściągnąd i zainstalowad TMS Direct. 2. Zalogowad się wykorzystując przydzielony numer ID (login) oraz hasło wybrane podczas rejestracji. 3. Podczas pierwszego logowania pojawi się instrukcja jak wygenerowad klucz bezpieczeostwa, następnie należy kliknąd OK. 4. Otworzy się okienko Zarządzanie Kluczami, pozwalające założyd klucz bezpieczeostwa dla Paostwa systemu. 5. Następnie załadowad klucz zapasowy 6. Wprowadzid lokalizację (dysk i folder) gdzie znajduje się kopia zapasowa Paostwa klucza, w tym celu naciśnij przycisk Otwórz i wybierz lokalizację zapasowego klucza bezpieczeostwa. 7. Wprowadzid hasło, które będą Paostwo używad do ochrony klucza i następnie nacisnąd Next. 8. Następnie pojawi się okno informujące, że z powodzeniem klucz został skopiowany na ten komputer. Następnie należy wcisnąd Ok, aby zamknąd to okno. 16. Czy mogę mied dostęp do rachunku bez instalacji platformy TMS Direct? Dostęp do rachunku możliwy jest również poprzez przeglądarkę Internet Explorer (TMS WebDirect) oraz telefon komórkowy z dostępem do internetu (TMS MobiDirect). Więcej szczegółów można znaleźd na stronie w zakładce Platformy. 17. Czy na platformie TMS MiniDirect są dostępne rekomendacje TMS Alerts? Rekomendacje TMS Alerts dostępne są wyłącznie poprzez platformę TMS Direct. Aby skorzystad z bezpłatnych rekomendacji TMS Alerts należy otworzyd rachunek rzeczywisty TMS Direct. 18. Czy połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest bezpieczne? Połączenie pomiędzy TMS Direct, a Klientem jest dobrze zabezpieczona poprzez użycie Microsoft CrytoAPI i Microsoft Base Cryptographic Provider. Każdy algorytm szyfrujący wykorzystuje RSA do wymiany kluczy publicznych i szyfrowanie strumieniowe RC4 z kluczem 128 bitowym. TMS Direct wykorzystuje prywatne i publiczne klucze uwierzytelniające użytkowników, które wygenerowane są przez aplikację TMS Direct. Klucze publiczne są przechowywane na serwerze transakcyjnym TMS Brokers, a klucz prywatny przechowywany jest na komputerze Klienta. Prywatny klucz może mied długośd 512 lub 1024 bitów, co praktycznie nie pozwala na jego złamanie. Przy właściwym zarządzaniu korzystaniem z ID (login) oraz hasła, klient może byd całkowicie pewien, że dobrze ochroni go to przed nadużyciami na jego rachunku przez osoby trzecie. 25

27 9. Porady techniczne. TMS Direct działa na następujących systemach operacyjnych: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 Windows 2003 Server Windows Vista SP1 Microsoft.Net Framework ("dot-net") 2.0 SP1 musi byd zainstalowany na Paostwa komputerze, aby prawidłowo działała platforma TMS Direct. W przypadku systemu Windows Vista należy mied zainstalowany.net Framework w wersji 3.5 TMS Direct działa na wielu narodowych wersjach systemu Windows, m.in. w następujących językach: polski francuski niemiecki bułgarski angielski włoski rosyjski TMS Direct jest tak zaprojektowany, aby działad nawet za zaporą sieciową. TMS Direct próbuje automatycznie wykrywad właściwe ustawienia połączenia internetowego korzystając z ustawieo Internet Explorera. Jeśli maja Paostwo problemy i znajdują się za zaporą sieciową lub serwerem proxy, należy sprawdzid ze swoim Administratorem sieci, czy następujące porty są otwarte: port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty. Ten port jest używany do instalowania oraz wyświetlania stron internetowych w platformie TMS Direct. port 1001 musi byd otwarty aby mied dostęp do serwera symulacyjnego: mitssimul.iitech.dk (adres IP: ) i rzeczywistego serwera: mitslive.iitech.dk (adres IP: ). Ten port jest używany do bezpiecznego połączenia z serwerem transakcyjnym. Skąd wiemy, że posiadamy zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct? Zawsze mają Paostwo zainstalowaną najnowszą wersję TMS Direct. Ilekrod włączają Paostwo TMS Direct, system automatycznie sprawdza dostępnośd nowych aktualizacji i informuje kiedy są one dostępne. Aktualizacje można zainstalowad natychmiast lub poczekad na bardziej odpowiedni moment. Platforma komunikuje się z serwerem transakcyjnym przy pomocy różnych portów TCP. Platforma próbuje automatycznie wykryd poprawne ustawienia połączenia korzystając z ustawieo przeglądarki Internet Explorer. Jeżeli występują problemy podczas używania platformy i jesteś za zaporą firewall lub serwerem Proxy, sprawdź ze swoim administratorem sieci, czy dane porty są ustawione jak poniżej: Dla najlepszej wydajności: Port 1001 powinien byd otwarty na zaporze firewall / serwerze proxy z dostępem do mitssimul.iitech.dk (Adres IP ).j Ten port jest używany do szyfrowanej komunikacji z serwerem transakcyjnym. 26

28 Port HTTP (port 80 lub 8080) musi byd otwarty, ten port jest używany przez program do pobierania aktualizacji oraz do wyświetlania stron webowych w platformie. 10. Dlaczego warto otworzyd rachunek właśnie w DM TMS Brokers? O NAS Dom Maklerski TMS Brokers S.A. jest pierwszym licencjonowanym podmiotem specjalizującym się w rynku FOREX w Polsce. Jesteśmy liderem zarówno w zakresie doradztwa walutowego jak i pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami Futures i CFD na światowych rynkach długu, akcji, indeksów giełdowych oraz surowców. HISTORIA Założycielem firmy jest Treasury Management Services Sp.z o.o. - pierwsza w Polsce niebankowa instytucja doradztwa i pośrednictwa na rynku walutowym, działająca od 1997 roku. Korzenie firmy sięgają rynku francuskiego kooca lat 1980-tych. W kwietniu 2004 r. Dom Maklerski TMS Brokers S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, tak więc spełniamy wszelkie wymogi prawne obowiązujące na terenie kraju i podlegamy organom nadzoru finansowego. Gwarantuje to wysoką jakośd świadczonych usług jak również bezpieczeostwo zawieranych transakcji. DOSTĘPNE INSTRUMENTY TMS Direct umożliwia dostęp do rynku walutowego poprzez kontrakty typu spot, opcje, kontrakty typu forward jak również do różnorodnej gamy innych produktów. Łącznie z kontraktami Futures i CFD oferta liczy łącznie ponad instrumentów finansowych: Forex: 160 par walutowych Surowce: ropa, złoto, srebro, kawa i inne Futures: około 500 kontraktów Giełdy Światowe: kontrakty CFD na około 25 głównych indeksów Rynki akcji: około 5000 kontraktów CFD na akcje spółek zagranicznych ATUTY PLATFORMY Oprogramowanie transakcyjne, z którego korzystamy w ramach TMS Direct, zdobywa co roku nagrody za najlepszy produkt finansowy w swojej kategorii w konkursie organizowanym przez magazyn Euromoney oraz FxWeek. Nasze oprogramowanie zdecydowanie wygrywa ze światowymi liderami rynku finansowego Citi Bank, UBS, czy Deutsche Bank. Ważną zaletą platformy jest to iż można oglądad wykresy we wszystkich formach: świeczkowej, barowej, liniowej; dane historyczne można uzyskiwad do 20 lat wstecz. REKOMENDACJE DLA KLIENTÓW W ramach platformy TMS Direct oferujemy kompleksowy model obsługi Klienta. Każdy klient otrzymuje: codzienny komentarz walutowy (poranny, popołudniowy) codzienny komentarz giełdowy tygodniowy komentarz walutowy 27

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TMS Direct v.2 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS

PLATFORMA TMS Direct v.2 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS PLATFORMA TMS Direct v.2 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS 1 Platforma TMS Direct v.2 to Profesjonalne narzędzie przeznaczone do inwestowania (lub/i zabezpieczania ryzyka) Dostęp do rynku walutowego, surowców,

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

bo bezpieczeństwo kapitału to kluczowa sprawa.

bo bezpieczeństwo kapitału to kluczowa sprawa. WSTĘP Fritz Exchange to wygodna w użytkowaniu, prosta w obsłudze i korzystna dla kieszeni platforma wymiany walut. Od teraz szybko, łatwo i bezpiecznie nie wychodząc z domu możesz dokonad transakcji walutowej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DIF FREEDOM

PLATFORMA DIF FREEDOM PLATFORMA DIF FREEDOM Pełna wersja platformy jest to program na komputer z oprogramowaniem Windows,( link do programu zostaje udostępniony po wypełnieniu formularza konta demo). Dodatkowe możliwości poniżej:

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl JAK OBRACAĆ AKCJAMI

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Platforma BPH Inwestor

Platforma BPH Inwestor Platforma BPH Inwestor Prezentacja przeznaczona jest dla Klientów i potencjalnych Klientów firmy CMC Markets właściciela platformy transakcyjnej BPH Inwestor. 1/18 Agenda Platforma BPH Inwestor CFD i FOREX

Bardziej szczegółowo

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders)

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO i zlecenia powiązane (attached orderd) Funkcjonalność Non-FIFO (FIFO first in, first out; pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) pozwoli

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ 1. Rodzaje zleceń 2. Sposoby składania zleceń na platformie Alior Trader

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Zarządzanie zleceniami i pozycjami SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 1. Rodzaje zleceń... 2 1) Zlecenie typu market... 2 2) Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ Ściągnięcie oraz instalacja oprogramowania dla aplikacji mobilnej...3 Notowania...11

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KB AUTODEALING 1. Wymagania systemowe 1.1. Sprzęt... 3 1.2. Oprogramowanie... 3 1.3. Informacje ogólne... 3 2. Parametryzacja przeglądarki 2.1. Blokowanie wyskakujących okienek...

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE Z CFD NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank A/S Headquarters Philip Heymans Allé 15 DK - 2900 Hellerup, Denmark Phone: Saxo Bank +45 3977 Polska 4000 Fax: Nowy +45

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA. W WERSJI NA ANDROID/iOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA. W WERSJI NA ANDROID/iOS INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ Ściągnięcie oraz instalacja oprogramowania dla aplikacji mobilnej... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 4 2.1 Menu dolne... 4 2.1.1 Notowania...4

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE FOREX NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank A/S Headquarters Philip Heymans Allé 15 DK - 2900 Hellerup, Denmark Phone: Saxo Bank +45 3977 Polska 4000 Fax: Nowy +45

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo