1. Rynek Forex. a) Opis rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rynek Forex. a) Opis rynku"

Transkrypt

1

2 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania dla aktywnych inwestorów. b) Zalety Rynku Forex Łatwy dostęp dzięki dostępowi przez Internet oraz rozwojowi technologii informatycznych, coraz szersze grono osób inwestuje na tym rynku. Wysoka płynność rynek Forex jest największym na świecie rynkiem finansowym, na którym średnie dzienne obroty w 2010 roku wynosiły ponad 4 biliony dolarów. Dzięki dużej liczbie transakcji i znacznym obrotom na rynku, możliwe jest kupowanie i sprzedawanie walut bez obaw, że nie znajdzie się odpowiedniego popytu lub podaży. Niskie koszty transakcyjne rynek Forex charakteryzuje się niskimi kosztami transakcyjnymi w porównaniu z wartością transakcji. W przypadku platformy Alior Trader koszt transakcji to prowizja od zajętej pozycji, która wynosi jedynie 0,045% wartości transakcji (przy przenoszeniu rachunku od innego brokera FX). Możliwość zarobku zarówno na spadkach, jak i wzrostach w odróżnieniu od większości rynków, rynek Forex pozwala zarabiać zarówno na spadkach, jak i na wzrostach cen (w tym przypadku kursów walut). Jeżeli spodziewasz się, że cena danej waluty z pary wzrośnie kup ją; jeśli spodziewasz się spadku sprzedaj. W ten sposób możesz zarabiać niezależnie od sytuacji na rynku. Dźwignia aby zawierać transakcje na rynku Forex, nie musisz posiadać środków w wysokości całej wartości transakcji wystarczy jej ułamek. Daje Ci to możliwość skorzystania z tzw. efektu dźwigni, który może przyczynić się do zwielokrotnienia wyniku inwestycyjnego. Możliwość handlu 24 godziny na dobę w przypadku tradycyjnych giełd transakcje zawierać możesz wyłącznie w ściśle wyznaczonych godzinach obrotu. Na rynku Forex nie ma takich ograniczeń transakcje mogą być zawierane 24 godziny na dobę, od 23:00 w niedzielę do 23:00 w piątek (czasu CET, czyli czasu warszawskiego). Z czego to wynika? Gdy w Polsce jest godzina 23:00 w niedzielę, zaczynają działać rynki finansowe strefy Pacyfiku (Australia, Nowa Zelandia, Japonia). Gdy te kończą pracę, otwierane są rynki europejskie. W czasie trwania sesji europejskiej otwiera się rynek amerykański. Gdy w Polsce jest godzina 23:00 w poniedziałek, kończy się handel na rynku amerykańskim i jednocześnie ponownie otwierane są rynki w Azji. Taki schemat powtarza się pięć razy w tygodniu, aż do godziny 23:00 w piątek czasu warszawskiego.

3 2. Podstawowe pojęcia a) Kwotowania ceny walut W przypadku rynku Forex zawsze mówimy o cenie jednej waluty względem innej, czyli jedna waluta określa cenę drugiej. Na przykład kurs dolara wyrażony w złotych w postaci USD/PLN = 3,3050 oznacza, że 1 dolar jest wart 3,3050 zł. Waluta, zapisana po lewej stronie pary (w powyższym przykładzie USD) to waluta bazowa, a waluta znajdująca się po prawej stronie (tu: PLN) to waluta kwotowana. Kursy większości najważniejszych walut podawane są z dokładnością do piątego miejsca po przecinku (np. EUR/USD = 1,36773). Wyjątkiem są pary walutowe z japońskim jenem (JPY) oraz węgierskim forintem (HUF), których ceny podawane są z dokładnością do trzech miejsc po przecinku (np. USD/JPY = 77,413). b) Pips Pips jest podstawową jednostką zmiany cen na rynku Forex - znajduje się 4 miejsca po przecinku w kwotowaniu (0,0001). Wyjątkiem są pary walutowe z japońskim jenem oraz węgierskim forintem, dla których pips jest jednostką znajdującą się 2 miejsca po przecinku (0,01). c) Spread Kursy par walutowych podawane są w postaci dwóch cen: kupna (Bid) i sprzedaży (Ask). Różnica pomiędzy ceną sprzedaży (Ask) oraz ceną kupna (Bid) jest określana mianem spreadu. Kwotowanie pary walutowej EUR/USD, gdzie cena Bid wynosi 1,36242, natomiast cena Ask wynosi 1,36253, oznacza, że inwestor może kupić 1 euro po 1,36253 dolara (kupujemy po kursie sprzedaży) lub sprzedać 1 euro za 1,36242 dolara (sprzedajemy po kursie kupna). Spread w takiej sytuacji jest równy 1,1 pipsa (1, ,36242 = 0,00011). d) Otwarcie pozycji Na rynku Forex otwarcie pozycji oznacza kupno lub sprzedaż wybranej waluty na określonych warunkach. Pozycja długa to kupno, a pozycja krótka sprzedaż. Jeżeli przewidujesz wzrost kursu, otwierasz pozycję długą (kupujesz), jeżeli natomiast przewidujesz spadek kursu, zajmujesz pozycję krótką (sprzedajesz). e) Zamknięcie pozycji Zamknięcie pozycji to transakcja przeciwna do otwarcia danej pozycji. Jeśli zatem otworzyliśmy pozycję długą, zamknięcie jej oznacza sprzedaż kupionej waluty jeśli od czasu otwarcia pozycji kurs tej waluty wzrósł, zrealizowany został zysk, a jeśli spadł, poniesiona została strata. Z kolei zamknięcie krótkiej pozycji oznacza kupno wcześniej sprzedanej waluty jeśli od czasu jej sprzedaży kurs spadł, odnotowujemy zysk, a jeśli wzrósł, ponieśliśmy stratę. Aby uniknąć ryzyka poniesienia dużej straty, inwestor może stosować

4 zlecenia Stop Loss i Take Profit, ustalając poziomy kursów, przy których nastąpi automatyczne zamknięcie pozycji. (Uwaga! Na platformie Alior Trader możliwe jest otwarcie pozycji przeciwstawnej do wcześniej otwartej. Dlatego wykonanie transakcji przeciwnej do otwarcia pozycji nie musi oznaczać jej zamknięcia aby zamknąć wybraną pozycję należy skorzystać z opcji Zamknij pozycję ). f) Depozyt zabezpieczający (Margin) W związku z możliwością skorzystania ze wspomnianego wcześniej efektu dźwigni finansowej, inwestor nie musi posiadać na rachunku całej kwoty, na którą opiewa transakcja, a jedynie pewien ułamek jej wartości, zwany depozytem zabezpieczającym (ang. margin). Często jest to 1-2% wartości transakcji. Oznacza to, że mając 1000 USD możemy zawierać transakcje, stanowiące nawet 100-krotność tej kwoty! Od wielkości wymaganego depozytu bezpośrednio zależy moc efektu dźwigni finansowej im mniejszy jest wymagany depozyt zabezpieczający, tym większa dźwignia, z której można skorzystać. g) Lot Na rynku Forex podstawową jednostką miary wartości transakcji jest lot, który równy jest jednostek waluty bazowej. Zawierając transakcję kupna o wolumenie 1 lot na parze EUR/USD inwestor kupuje euro za dolary. h) Swap Swap to obciążenie bądź uznanie rachunku, wynikające z różnicy stóp procentowych w krajach walut z danej pary. i) Margin Call Jest to komunikat, pojawiający się po przekroczeniu określonego poziomu salda rachunku w stosunku do depozytu zabezpieczającego. Komunikat ten jest wezwaniem do zasilenia rachunku dodatkowymi środkami oraz ostrzeżeniem dla inwestora, że w krótkim czasie jego środki mogą być niewystarczające do utrzymania wszystkich otwartych pozycji. j) Stop Out Jest to poziom salda rachunku, przy przekroczeniu którego następuje anulowanie oczekujących zleceń na rachunku klienta oraz zamknięcie pozycji inwestora. Poziom ten zależny jest od wielkości depozytu zabezpieczającego. Pozycje zamykane są wg zasady FIFO (First In - First Out), tzn. w kolejności, w jakiej były otwierane. Dzieje się tak aż do momentu, kiedy saldo rachunku osiągnie odpowiedni poziom w stosunku do depozytu wymaganego do utrzymania otwartych pozycji.

5 3. Przykład transakcji a) Obliczanie depozytu wymaganego do otwarcia pozycji Jak wspomniano powyżej, zawarcie transakcji na rynku Forex wymaga wniesienia depozytu zabezpieczającego. Najczęściej depozyt wymagany do otwarcia pozycji jest równy 1% wartości pozycji. Wartość tego depozytu obliczana jest w następujący sposób: Wartość nominalna pozycji (w walucie kwotowanej) x 1%=depozyt Jeżeli wartość pozycji wyrażona jest w innej walucie niż waluta rachunku, na którym ma być zawarta transakcja, otrzymany wynik należy przeliczyć wg kursu pary walutowej, złożonej z waluty kwotowanej oraz waluty rachunku. Na przykład: jeżeli inwestor posiada rachunek prowadzony w złotych i zawiera transakcję o wolumenie 1 lot, na parze EUR/USD przy kursie sprzedaży 1,36000, to depozyt wymagany do otwarcia pozycji wynosi: x 1,36000 x 1% = 1360 USD Kolejnym krokiem jest przeliczenie tej kwoty przez kurs sprzedaży USD/PLN. Jeżeli wynosi on np. 3,23000, to depozyt wymagany do otwarcia pozycji wyniesie: 1360 x 3,23=4392,8 PLN b) Obliczanie prowizji od transakcji Od transakcji, zawieranych za pośrednictwem platformy Alior Trader, Biuro Maklerskie Alior Banku pobiera prowizję w wysokości 0,005% wartości transakcji (wg stanu na r.). Wartość prowizji od danej transakcji oblicza się w następujący sposób: Wolumen x Kurs pary walutowej x 0,005% W ten sposób obliczona zostanie wartość prowizji, wyrażona w walucie kwotowanej. Aby wartość tę wyrazić w walucie rachunku należy przeliczyć ją wg kursu pary walutowej, gdzie jedną z walut jest waluta rachunku, a drugą waluta bazowa pary, na której zawarta jest transakcja. Na przykład: jeżeli zawierasz transakcję o wolumenie 1 lot ( jednostek waluty bazowej) na parze EUR/USD po cenie 1,37000, prowizja wyniesie: x 1,37 x 0,005% = 6,85 USD Jeżeli Twój rachunek prowadzony jest w złotych, otrzymany wynik należy przeliczyć na złote po kursie sprzedaży USD/PLN. Jeżeli ten kurs wynosi 3,23000, prowizja wyniesie: 6,85 x 3,23=22,13 PLN

6 W powyższym przykładzie inwestor zawiera zatem transakcję na kwotę euro i z tego tytułu płaci prowizję w wysokości jedynie ok. 22 zł! c) Obliczanie wysokości zysku/straty Załóżmy, że inwestor kupuje 1 lot USD/PLN po kursie 3,16300, czyli kupuje dolarów za złotych. Poziom depozytu zabezpieczającego, ustalony przez brokera, wynosi 1%, co oznacza, że inwestor, posiadający rachunek prowadzony w złotych, musi posiadać na tym rachunku depozyt zabezpieczający w wysokości 3163 PLN, aby móc otworzyć taką pozycję. Po pewnym czasie kurs rośnie o 100 pipsów, osiągając poziom 3, Inwestor zamyka pozycję po tym kursie. Ile zarobił inwestor? Zysk/strata inwestora to różnica pomiędzy wartością sprzedaży, a wartością kupna danej pary walutowej, a więc: PLN PLN = PLN Innym sposobem jest pomnożenie liczby zarobionych pipsów przez wartość jednego pipsa. 1 pips wart jest: (wolumen) x 0,0001 PLN (jeden pips wyrażony w PLN) = 10 PLN Tak więc zmiana ceny o 100 pipsów (gdzie każdy wart jest 10 PLN), pozwoli Inwestorowi zarobić 1000 PLN. Zasadą jest, że 1 pips w przypadku transakcji o wolumenie 1 lot ( jednostek waluty bazowej) wart jest 10 jednostek waluty kwotowanej (z wyjątkiem japońskiego jena oraz węgierskiego forinta).

7 4. Platforma Alior Trader podstawowe elementy platformy a) Panel Szczegóły rachunku Panel Rachunek jest narzędziem, pozwalającym na weryfikację stanu rachunku użytkownika. Prezentuje on szczegółowe informacje, dotyczące salda rachunku, wniesionego depozytu oraz w przypadku posiadania na rachunku otwartych pozycji poziomów Margin Call oraz Stop Out. Pokazana jest tu także informacja o Niezrealizowanym Z/S potencjalnym zysku lub stracie, jaki osiągnąłbyś, jeśli w danym momencie zamknąłbyś pozycję (wartość ta nie uwzględnia prowizji). b) Panel Wykres Dzięki wykresowi inwestor może przeglądać historię kwotowań wybranego instrumentu za dowolny okres i na wybranych interwałach czasowych. Panel wyposażony jest w wiele przydatnych narzędzi, wykorzystywanych do analizy technicznej począwszy od narzędzi do rysowania na wykresie, a skończywszy na szerokiej gamie wskaźników.

8 c) Panel Złóż zlecenie Za pośrednictwem panelu Złóż zlecenie użytkownik może zdefiniować warunki zlecenia. Panel ten zawiera także sekcję informacyjną, prezentującą dane, dotyczące poziomu swapów, wartości nominalnej transakcji oraz depozytu wymaganego do otwarcia pozycji o zdefiniowanych parametrach. d) Panel Zlecenia bieżące W panelu Zlecenia bieżące prezentowane są wszystkie aktywne zlecenia, złożone przez klienta. Widoczne są w nim szczegóły każdego zlecenia, takie jak wolumen transakcji, strona transakcji (kupno lub sprzedaż), typ zlecenia (zlecenie z limitem otwarcia Limit bądź zlecenia typu Market, wykonywane po najlepszej cenie na rynku), poziomy Stop Loss (SL zlecenie obronne, mające na celu obronę inwestora przed nadmierną stratą w przypadku spadku kursu) i Take Profit (TP zlecenie realizujące określony przez inwestora zysk w przypadku wzrostu kursu). Bezpośrednio z tego panelu możemy w prosty sposób modyfikować limity Stop Loss i Take Profit wystarczy kliknąć komórkę z danym parametrem, aby pojawiło się okno modyfikacji zlecenia. Aby anulować zlecenie, wystarczy dwukrotnie kliknąć w wierszu tego zlecenia, a następnie kliknąć OK, gdy system poprosi o potwierdzenie anulowania zlecenia.

9 e) Panel Otwarte pozycje W panelu Otwarte pozycje prezentowane są informacje na temat wszystkich aktualnie otwartych pozycji na rachunku inwestora. W panelu znaleźć można informacje zarówno na temat szczegółów otwarcia pozycji ID pozycji, Data/Czas otwarcia, cena otwarcia ( Otwarto po ), Prowizja pobrana przy otwarciu pozycji, Swapy jak i warunków zamknięcia pozycji (poziomy Stop Loss i Take Profit) oraz bieżący wynik na danej pozycji (Niezrealizowany Zysk/Strata). 5. Zasilenie rachunku Alior Trader Aby rozpocząć inwestowanie na rynku Forex za pośrednictwem platformy Alior Trader, należy zasilić rachunek inwestycyjny. Inwestorzy posiadający konto osobiste w Alior Banku mogą to zrobić w ciągu kilku minut w systemie bankowości internetowej. Aby zasilić rachunek Alior Trader w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku: 1) Zaloguj się do systemu. 2) Wejdź w zakładkę Płatności -> Przelewy. 3) Wybierz sekcję Przelew własny. 4) Wybierz rachunek, z którego mają być przelane środki, w polu Przelew na rachunek wybierz rachunek Alior Trader, na którym chcesz inwestować. 5) Wpisz kwotę oraz tytuł płatności (dowolny). 6) Kliknij opcję Zatwierdź przelew.

10 6. Zawieranie transakcji na platformie Alior Trader otwarcie pozycji 1) Otwórz panel Złóż zlecenie. 2) Wybierz instrument, na którym chcesz zawrzeć transakcję. 3) Wprowadź szczegóły zlecenia. Sugerujemy wprowadzenie warunków zamknięcia pozycji (poziom Stop Loss). 4) W zależności od tego, jaką pozycję chcesz zająć, kliknij K, aby kupić daną parę walutową, lub S, aby ją sprzedać. 5) Pojawi się monit z prośbą o weryfikację warunków zlecenia. Jeżeli wszystko się zgadza, kliknij Tak, aby złożyć zlecenie. 6) Jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane pojawi się w panelu Otwarte pozycje, natomiast jeżeli będzie oczekiwało na realizację do momentu spełnienia określonych przez Ciebie warunków realizacji (np. limit), będziesz mógł je odnaleźć w panelu Zlecenia bieżące.

11 7. Zamknięcie pozycji na platformie Alior Trader Każda otwarta pozycja jest widoczna w panelu Otwarte pozycje. Aby zamknąć dowolną pozycję, wystarczy dwukrotne kliknięcie na wierszu pozycji. Zostanie wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie zamknięcia pozycji. W celu potwierdzenia, należy kliknąć OK. Chcesz wiedzieć więcej? Załóż rachunek DEMO na stronie Wraz z danymi dostępowymi do platformy otrzymasz obszerną instrukcję, zawierającą m.in. informacje o różnych sposobach analizowania trendów na rynku walutowym. Jeśli chcesz zacząć zarabiać, przyjdź do dowolnego oddziału Alior Banku lub załóż rzeczywisty rachunek Alior Trader bez wychodzenia z domu! (http://trader.aliorbank.pl). Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń na numer infolinii Biura Maklerskiego i dowiedz się więcej!