Generator testów Biochemia wer / Strona: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generator testów 1.3.1 Biochemia wer. 1.0.5 / 14883078 Strona: 1"

Transkrypt

1 Przedmiot: Biochemia Nazwa testu: Biochemia wer Nr testu Klasa: zaoczni_2007 IBOS Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli! 1. Do aminokwasów aromatycznych zalicza się A) G, P oraz S B) L, I oraz V C) Y, F oraz W D) A, L oraz T E) Q oraz N F) D oraz E 2. W przypadku anemii sierpowatej A) wyraźnie zmieniona jest struktura trzecio- i czwartorzędowa hemoglobiny B) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa jednego z łańcuchów hemoglobiny płodowej C) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcuchów alfa i beta hemoglobiny D) brakuje jednej z czterech cząsteczek hemu w hemoglobinie E) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcucha beta hemoglobiny F) nieznacznie zmieniona jest sekwencja aminokwasowa łańcucha alfa hemoglobiny 3. Termin gen odnosi się do A) części chromosomu z rozplecionymi nićmi DNA B) szeregu odcinków kodujących oddzielonych od siebie intronami C) odcinka DNA lub sekwencji nukleotydów, która koduje jakiś funkcjonalny produkt białkowy D) długiego odcinka DNA i związanych z nim białek E) fragmentu chromosomu zawierającego sekwencje palindromowe F) odcinka DNA podlegającemu mutacjom 4. W warunkach fizjologicznych insulina występuje w postaci A) tetrameru B) pentameru C) monomeru D) trimeru E) dimeru F) heksameru 5. Usuwanie primera i jego zastępowanie analogiczną sekwencją deoksyrybonukleotydową przeprowadzane jest przy udziale enzymu A) helikazy B) fosfodiesterazy C) primazy D) jest to proces spontaniczny, zachodzący bez udziału enzymów E) polimerazy F) ligazy 6. W cząsteczce DNA nici przebiegają względem siebie w sposób A) semikonserwatywny B) ortogonalny C) antyrównoległy D) spiralny E) równoległy F) drabinkowy 7. Miejsce, w którym nici DNA są rozplatane podczas replikacji, zwane jest A) fragmentami Okazaki B) widełkami replikacyjnymi C) operonem D) widełkami helikalnymi E) operatorem F) promotorem 8. Według klasyfikacji Creightona wyróżnia się A) 6 poziomów strukturalnych białek B) 3 poziomy strukturalne białek C) 5 poziomów strukturalnych białek D) 8 poziomów strukturalnych białek E) 2 poziomy strukturalne białek F) 4 poziomy strukturalne białek 9. Cała informacja genetyczna u bakterii zawarta jest A) w RNA B) wyłącznie w pojedynczym chromosomie C) w jednej z nici DNA tworzącego chromosomy D) w kolistym chromosomie oraz w jednym lub wielu plazmidach E) w dwóch bliźniaczych chromosomach Generator testów Biochemia wer / Strona: 1

2 F) w genach znajdujących się na kilku chromosomach 10. Nowa nić DNA, syntetyzowana na matrycy nici ukierunkowanej od końca 3' do 5' nazywana jest A) otwartą ramką odczytu B) nicią wiodącą C) widełkami replikacyjnymi D) primerem E) nicią opóźnioną F) fragmentem Okazaki 11. W procesie replikacji kolejne nukleotydy przyłączane są do nowej nici DNA za pomocą A) wiązań fosfodiestrowych B) oddziaływań hydrofobowych C) wiązań disiarczkowych D) mostków solnych E) wiązań wodorowych F) wiązań peptydowych 12. Łańcuch beta jest przykładem struktury A) pierwszorzędowej B) czwartorzędowej C) trzeciorzędowej D) ponaddrugorzędowej E) domenowej F) drugorzędowej 13. Beta-kartka może powstać z A) beta-łańcuchów ułożonych wyłącznie równolegle względem siebie B) beta-łańcuchów ułożonych skośnie względem siebie C) beta-łańcuchów ułożonych wyłącznie antyrównolegle względem siebie D) fragmentów łańcucha białkowego, wśród których m.in. występuje konformacja beta-łańcucha E) beta-łańcuchów ułożonych równolegle lub antyrównolegle względem siebie F) beta-łańcuchów ułożonych prostopadle względem siebie 14. W przyrodzie występuje A) 22 rodzaje aminokwasów B) ponad 96 rodzajów aminokwasów C) 20 rodzajów aminokwasów D) 21 rodzajów aminokwasów E) 24 rodzaje aminokwasów F) 23 rodzaje aminokwasów 15. Podobna funkcja biologiczna białek A) nie ma związku z ich strukturą przestrzenną B) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna C) obserwowana jest jedynie w przypadku enzymów D) świadczy o ich wspólnym pochodzeniu filogenetycznym E) może być związana z ich podobieństwem strukturalnym F) zawsze wiąże się z dużym podobieństwem ich sekwencji aminokwasowej 16. Białka wirusowe A) są prostymi białkami o bardzo niewielkich rozmiarach B) nie mają wiązań peptydowych C) nie zawierają elementów regularnej struktury drugorzędowej D) mogą mieć bardzo duże rozmiary i złożoną strukturę w porównaniu z białkami organizmów wyższych E) nie posiadają struktury trzeciorzędowej F) nie ulegają denaturacji 17. Łączenie fragmentów Okazaki odbywa się przy udziale enzymu A) helikazy B) ligazy C) polimerazy D) jest to proces spontaniczny, zachodzący bez udziału enzymów E) primazy F) fosfodiesterazy 18. Niezmienną częścią składową we wszystkich cząsteczkach DNA jest A) długość cząsteczki B) liczba wiązań wodorowych między odpowiadającymi sobie nukleotydami C) łańcuch cukrowo-fosforanowy D) udział procentowy poszczególnych rodzajów zasad azotowych E) stosunek par A-T do par G-C F) posiadanie jednego N-końca i jednego C-końca przez każdą nić 19. Biokatalizatory, to synonim A) białek zasocjowanych z błoną komórkową B) kwasów nukleinowych C) neurotransmiterów D) hormonów Generator testów Biochemia wer / Strona: 2

3 E) enzymów F) witamin 20. Do aminokwasów zasadowych zalicza się A) A, L oraz T B) D oraz E C) L, I oraz V D) K oraz R E) Q oraz N F) W, P oraz S 21. Do aminokwasów hydrofobowych zalicza się A) L, I oraz V B) A, L oraz T C) K, R oraz H D) D oraz E E) W, P oraz S F) Q oraz N 22. Strukturę beta-zgięcia tworzy krótka sekwencja A) 3-4 aminokwasów B) 4-8 aminokwasów C) 4-5 aminokwasów D) 3-6 aminokwasów E) 3-5 aminokwasów F) 4-6 aminokwasów 23. Niektóre białka nie posiadają A) mostków disiarczkowych B) struktury drugorzędowej C) grup karbonylowych D) wiązań peptydowych E) struktury trzeciorzędowej F) punktu izoelektrycznego 24. Wiązanie peptydowe tworzą atomy H, N, C oraz O A) przy czym atom węgla określany jest jako węgiel beta B) leżące w jednej płaszczyźnie C) przy czym atom węgla określany jest jako węgiel alfa D) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna E) nieleżące w jednej płaszczyźnie F) gdzie atomy O i H tworzą grupę hydroksylową 25. Anemia sierpowata A) jest chorobą wywołaną przez hypowitaminozę B) jest chorobą odzwierzecą, której nosicielem jest sierpówka C) jest chorobą o podłożu genetycznym D) jest chorobą objawiającą się brakiem krzepliwości krwi E) jest chorobą wywołaną przez hiperwitaminozę F) jest chorobą spowodowaną niedoborem żelaza w organizmie 26. Proces replikacji rozpoczyna się w chromosomie bakteryjnym w miejscu występowania specyficznej sekwencji nukleotydowej, określanej jako A) promotor B) operon C) primer D) enhancer E) origin F) replikon 27. Białka złożone to takie białka, które zawierają A) wiele form izomerycznych B) komponentę niebiałkową C) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna D) łańcuch białkowy o złożonej strukturze ponaddrugorzędowej E) więcej niż jeden łańcuch polipeptydowy F) więcej niż jeden rodzaj aminokwasu 28. W alfa helisie powtarzalna jednostka strukturalna zawiera A) 3.5 reszty aminokwasowej B) 3.6 reszty aminokwasowej C) 3.4 reszty aminokwasowej D) 4 reszty aminokwasowe E) 3 reszty aminokwasowe F) 3.2 reszty aminokwasowej 29. Nowa nić DNA, syntetyzowana na matrycy nici ukierunkowanej od końca 5' do 3' nazywana jest A) otwartą ramką odczytu B) widełkami replikacyjnymi Generator testów Biochemia wer / Strona: 3

4 C) nicią wiodącą D) primerem E) plazmidem F) nicią opóźnioną 30. Tymina różni się od uracylu tym, że A) nie zawiera jednej grupy hydroksylowej, która występuje w uracylu B) zawiera jedną grupę aminową, która nie występuje w uracylu C) zawiera jedną grupę hydroksylową, która nie występuje w uracylu D) nie zawiera jednej grupy metylowej, która występuje w uracylu E) zawiera jedną grupę metylową, która nie występuje w uracylu F) nie zawiera jednej grupy aminowej, która występuje w uracylu 31. Inicjacja syntezy nowej nici DNA katalizowana jest za pomocą A) primazy B) helikazy C) ligazy D) polimerazy DNA E) transferazy F) nukleazy 32. Przeciwciała stanowią grupę białek A) o podobnej strukturze, lecz różnych funkcjach B) o odmiennej strukturze i funkcji C) o podobnej charakterystyce u zwierząt, roślin i bakterii D) enzymatycznych E) o podobnej strukturze i funkcji F) o podobnej funkcji lecz różnych strukturach 33. Chromosom u bakterii występuje w formie A) długiego łańcucha sekwencji wyłącznie kodujących B) pałeczkowatej struktury zbudowanej z DNA i białek C) liniowej D) kolistej E) luźnej struktury niezwiązanej z żadną błoną F) plazmidów 34. Puryny zbudowane są z dwóch sprzężonych ze sobą pierścieni, zawierających heteroatomy azotu w liczbie A) 1 B) 4 C) 3 D) 5 E) 6 F) Tylko niektóre białka posiadają A) strukturę czwartorzędową B) wiązania peptydowe C) strukturę drugorzędową D) strukturę pierwszorzędową E) sekwencję trzeciorzędową F) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 36. Istotne cechy strukturalne DNA, wpływające na ukształtowanie i przebieg procesu replikacji to: A) zwinięcie helikalne i charakter kwasowy cząsteczki B) stosunek par A-T do G-C C) komplementarność i antyrównoległość D) występowanie intronów i eksonów E) istnienie wolnych końców 3' i 5' F) niezmienność obu łańcuchów cukrowo-fosforanowych 37. Polimeraza DNA może syntetyzować nową nić A) tylko w kierunku od 3' do 5' końca B) tylko w kierunku od 5' do 3' końca C) tylko w odcinkach zawierających sekwencje kodujące D) tylko w obecności ligazy E) w dowolnym kierunku F) tylko w obecności ATP 38. Podczas procesu replikacji kierunek odczytywania wzorcowej (macierzystej) nici DNA odbywa się w kierunku A) wyłącznie od końca 3' do 5' B) wyłącznie od końca 5' do 3' C) w obu kierunkach D) jedna z wzorcowych nici starej cząsteczki DNA odczytywana jest w kierunku 5' do 3', a druga w przeciwnym E) u organizmów eukariotycznych przeciwnie niż u organizmów prokariotycznych F) w jednym, ściśle określonym kierunku, ale tylko dla DNA jądrowego 39. W nukleotydach DNA organiczne zasady azotowe połączone są z pentozą wiązaniem utworzonym między A) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 5' pentozy Generator testów Biochemia wer / Strona: 4

5 B) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 2' pentozy C) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 1' pentozy D) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 5' pentozy E) azotem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 2' pentozy F) węglem pierścienia heterocyklicznego zasady organicznej i węglem 1' pentozy 40. W podwójnej nici DNA adenina jednej nici zawsze łączy się z tyminą drugiej nici, a guanina z cytozyną. Ta reguła określana jest jako A) reguła komplementarności B) multiple alignment C) reguła konserwatywności D) reguła wykluczania E) pairwise alignment F) prawo wyboru 41. Układ czterech helis typu "helical bundle" jest przykładem struktury A) domenowej B) pierwszorzędowej C) ponaddrugorzędowej D) trzeciorzędowej E) drugorzędowej F) czwartorzędowej 42. DNA jest polimerem deoksyrybonukleotydów, w skład których wchodzi 5-węglowy cukier: A) 1'-deoksyryboza B) 5'-deoksyryboza C) 3'-deoksyryboza D) 2'-deoksyryboza E) 4'-deoksyryboza F) 6'-deoksyryboza 43. Primer, jest to A) część składowa genu B) połowa dimeru C) krótki odcinek RNA D) miejsce w chromosomie, w którym rozpoczyna się proces replikacji E) krótki odcinek DNA F) enzym 44. Do aminokwasów siarkowych zalicza się A) W, P oraz S B) Q oraz N C) A, L oraz T D) L, I oraz V E) D oraz E F) M oraz C 45. Podczas przebiegu replikacji DNA powstają A) aminoacylo-trna B) trójfosforany nukleozydów C) wolne deoksyrybonukleotydy D) wyłącznie nowe nici DNA E) nowe białka jako produkty ekspresji genu F) DNA i RNA 46. Proces reprodukcji komórek i materiału genetycznego ma charakter A) komplementarny B) konserwatywny C) antyrównoległy D) binarny E) synergistyczny F) mozaikowy 47. Końce 5' i 3' nici DNA lub RNA identyfikowane są A) poprzez występowanie grupy metylowej modyfikującej wyłącznie koniec 3' nici B) według przyłączonych rodzajów grup funkcyjnych (fosforanowa na końcu 3' i hydroksylowa na końcu 5') stanowiących zakończenie łańcucha C) poprzez występowanie grupy acetylowej modyfikującej wyłącznie koniec 3' nici D) poprzez występowanie grupy acetylowej modyfikującej wyłącznie koniec 5' nici E) poprzez występowanie grupy metylowej modyfikującej wyłącznie koniec 5' nici F) według przyłączonych rodzajów grup funkcyjnych (fosforanowa na końcu 5' i hydroksylowa na końcu 3') stanowiących zakończenie łańcucha 48. Mostki disiarczkowe odgrywają istotną rolę w stabilizacji struktury A) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna B) pierwszorzędowej C) domenowej D) trzeciorzędowej i czwartorzędowej Generator testów Biochemia wer / Strona: 5

6 E) drugorzędowej F) ponaddrugorzędowej 49. Kierunek syntezy nowej nici DNA odbywa się A) jedna z nici nowej cząsteczki DNA syntetyzowana jest w kierunku 5' do 3', a druga w przeciwnym B) w jednym, ściśle określonym kierunku, ale tylko dla DNA jądrowego C) u organizmów eukariotycznych przeciwnie niż u organizmów prokariotycznych D) w obu kierunkach E) wyłącznie od końca 3' do 5' F) wyłącznie od końca 5' do 3' 50. Dwie nici cząsteczki DNA połączone są ze sobą za pomocą A) wiązań 3',5'-fosfodiestrowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi B) mostków disiarczkowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi C) wiązań kowalencyjnych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi D) wiązań wodorowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi E) wiązań 1',5'-fosfodiestrowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi F) wiązań glikozydowych utworzonych między komplementarnymi zasadami azotowymi 51. Ogólną strukturę pirymidyn stanowi heterocykliczny pierścień zawierający A) 6 atomów azotu B) 5 atomów azotu C) 1 atom azotu D) 4 atomy azotu E) 3 atomy azotu F) 2 atomy azotu 52. Do aminokwasów kwaśnych zalicza się A) W, P oraz S B) L, I oraz V C) A, L oraz T D) D oraz E E) K oraz R F) Q oraz N 53. Beta-zgięcie jest przykładem struktury A) pierwszorzędowej B) ponaddrugorzędowej C) drugorzędowej D) czwartorzędowej E) trzeciorzędowej F) domenowej 54. W procesie replikacji kolejne nukleotydy przyłączane są do nowej nici DNA przy udziale enzymu A) helikazy B) nukleazy C) fosfodiesterazy D) ligazy E) polimerazy F) transferazy 55. Układ "klucza greckiego" jest przykładem struktury A) ponaddrugorzędowej B) czwartorzędowej C) domenowej D) drugorzędowej E) pierwszorzędowej F) trzeciorzędowej 56. Struktura spinki do włosów (hairpin) jest przykładem struktury A) ponaddrugorzędowej B) pierwszorzędowej C) czwartorzędowej D) domenowej E) trzeciorzędowej F) drugorzędowej 57. W pojedynczej nici DNA poszczególne deoksyrybonukleotydy połączone są ze sobą wiązaniami A) 3',5'-fosfodiestrowymi B) 1',5'-fosfodiestrowymi C) wodorowymi D) 3',5'-glikozydowymi E) 1',5'-glikozydowymi F) disiarczkowymi 58. Do syntezy nowej nici DNA w procesie replikacji wykorzystywane są wolne A) trójfosforany nukleotydów B) monofosforany nukleozydów C) cykliczne nukleotydy Generator testów Biochemia wer / Strona: 6

7 D) nukleotydy E) trójfosforany nukleozydów F) nukleozydy 59. Topologia mostków disiarczkowych w białkach jest elementem struktury A) trzeciorzędowej B) domenowej C) czwartorzędowej D) pierwszorzędowej E) ponaddrugorzędowej F) drugorzędowej 60. Synteza DNA ma charakter A) ciągły B) antyrównoległy C) konserwatywny D) dyskretny E) semikonserwatywny F) nieciągły 61. Aminokwas jest to związek organiczny zawierający A) wiązanie peptydowe B) grupę aminową i grupę karboksylową C) grupę aminową i grupę hydroksylową D) grupę aminową i grupę kwasową E) co najmniej jedną grupę karboksylową F) co najmniej jedną grupę aminową 62. Warunkiem rozpoczęcia procesu replikacji jest rozplecenie nici DNA, dokonywane przez A) nukleazy B) helikazy C) primazy D) replikazy E) polimerazy F) histony 63. Struktura przestrzenna białka A) jest zawsze zwinięta helikalnie B) jest zmienna i przyjmuje różne konformacje przestrzenne C) jest zawsze stabilizowana mostkami disiarczkowymi D) jest liniowa E) może się zmieniać jedynie na skutek obecności czynników niebiałkowych jak np. jony metali F) jest zawsze sztywna i niezmienna, co jest warunkiem jego stabilności w ustroju 64. Alfa-helisa jest przykładem struktury A) trzeciorzędowej B) czwartorzędowej C) drugorzędowej D) domenowej E) ponaddrugorzędowej F) pierwszorzędowej 65. Fragment nici opóźnionej tworzonej w procesie replikacji, złożonej z primeru i krótkiego łańcucha deoksyrybonukleotydowego nazywany jest A) plazmidem B) nicią wiodącą C) fragmentem Okazaki D) genem E) nicią macierzystą F) otwartą ramką odczytu 66. Termin chromosom odnosi się do A) całego DNA, jaki występuje w komórce B) DNA zbudowanego z intronów i eksonów C) łańcucha DNA złożonego z sekwencji kodujących D) odcinka DNA lub sekwencji nukleotydów, która koduje jakiś funkcjonalny produkt białkowy E) pałeczkowatych struktur występujących w jądrze komórkowym F) długiego łańcucha genów i związanych z nim białek 67. Insulina jest niewielkim białkiem horomonalnym A) nieposiadającym struktury pierwszorzędowej B) nieposiadającym struktury czwartorzędowej C) posiadającym strukturę czwartorzędową D) nieposiadającym struktury trzeciorzędowej E) posiadającym aktywne centrum katalityczne F) nieposiadającym struktury drugorzędowej Generator testów Biochemia wer / Strona: 7

Generator testów bioinformatyka wer / Strona: 1

Generator testów bioinformatyka wer / Strona: 1 Przedmiot: wyklad monograficzny Nazwa testu: bioinformatyka wer. 1.0.6 Nr testu 10469906 Klasa: 5 IBOS Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli! 1. Aminokwas jest to związek organiczny zawierający A) grupę

Bardziej szczegółowo

Kwasy Nukleinowe. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu

Kwasy Nukleinowe. Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Kwasy Nukleinowe Kwasy nukleinowe są biopolimerami występującymi w komórkach wszystkich organizmów. Wyróżnia się dwa główne typy kwasów nukleinowych: Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) Kwasy rybonukleinowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 14 Biosynteza białek

Wykład 14 Biosynteza białek BIOCHEMIA Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka semestr III Wykład 14 Biosynteza białek WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej.

Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej. Wprowadzenie DNA i białka W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej. Białka: łańcuchy złożone z aminokwasów (kilkadziesiąt kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 Kwasy nukleinowe: budowa, synteza i ich rola w syntezie białek

Wykład 12 Kwasy nukleinowe: budowa, synteza i ich rola w syntezie białek BIOCHEMIA Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka semestr III Wykład 12 Kwasy nukleinowe: budowa, synteza i ich rola w syntezie białek WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C MATERIAŁ GENETYCZNY KOMÓRKI BIOSYNTEZA BIAŁEK MATERIAŁ GENETYCZNY KOMÓRKI Informacja genetyczna - instrukcje kierujące wszystkimi funkcjami komórki lub organizmu zapisane jako określone, swoiste sekwencje

Bardziej szczegółowo

Geny i działania na nich

Geny i działania na nich Metody bioinformatyki Geny i działania na nich prof. dr hab. Jan Mulawka Trzy królestwa w biologii Prokaryota organizmy, których komórki nie zawierają jądra, np. bakterie Eukaryota - organizmy, których

Bardziej szczegółowo

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier. ID Testu: F5679R8 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Na indywidualne cechy danego osobnika ma (maja) wpływ A. wyłacznie czynniki środowiskowe. B. czynniki środowiskowe i materiał genetyczny. C. wyłacznie

Bardziej szczegółowo

Generator testów Biochemia wer / Strona: 1

Generator testów Biochemia wer / Strona: 1 Przedmiot: Biochemia Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli! Nazwa testu: Biochemia wer. 1.0.4 Nr testu 14702843 Klasa: 3 IBOS 1. Insulina jest niewielkim białkiem horomonalnym A) nieposiadającym struktury

Bardziej szczegółowo

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe Promotory genu Promotor bliski leży w odległości do 40 pz od miejsca startu transkrypcji, zawiera kasetę TATA. Kaseta TATA to silnie konserwowana sekwencja TATAAAA, występująca w większości promotorów

Bardziej szczegółowo

Prokariota i Eukariota

Prokariota i Eukariota Prokariota i Eukariota W komórkach organizmów żywych ilość DNA jest zazwyczaj stała i charakterystyczna dla danego gatunku. ILOŚĆ DNA PRZYPADAJĄCA NA APARAT GENETYCZNY WZRASTA WRAZ Z BARDZIEJ FILOGENETYCZNIE

Bardziej szczegółowo

etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy

etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy Temat: Białka Aminy Pochodne węglowodorów zawierające grupę NH 2 Wzór ogólny amin: R NH 2 Przykład: CH 3 -CH 2 -NH 2 etyloamina Aminy mają właściwości zasadowe i w roztworach kwaśnych tworzą jon alkinowy

Bardziej szczegółowo

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą byd wykorzystywane przez jego Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Replikacja DNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Replikacja DNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Replikacja DNA Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Replikacja DNA jest bardzo złożonym procesem, w którym biorą udział setki

Bardziej szczegółowo

Numer pytania Numer pytania

Numer pytania Numer pytania KONKURS BIOLOGICZNY ZMAGANIA Z GENETYKĄ 2016/2017 ELIMINACJE SZKOLNE I SESJA GENETYKA MOLEKULARNA KOD UCZNIA. IMIĘ i NAZWISKO. DATA... GODZINA.. Test, który otrzymałeś zawiera 20 pytań zamkniętych. W każdym

Bardziej szczegółowo

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :. Zadanie 1 Przeanalizuj schemat i wykonaj polecenia. a. Wymień cztery struktury występujące zarówno w komórce roślinnej,

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów Eksparesja genów TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów Przepisywanie informacji genetycznej z makrocząsteczki DNA na mniejsze i bardziej funkcjonalne cząsteczki pre-mrna Polimeraza RNA ETAP I Inicjacja

Bardziej szczegółowo

Kwasy nukleinowe i białka

Kwasy nukleinowe i białka Metody bioinformatyki Kwasy nukleinowe i białka prof. dr hab. Jan Mulawka Kwasy nukleinowe DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy jest to należący do kwasów nukleinowych wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny,

Bardziej szczegółowo

Aminokwasy, peptydy i białka. Związki wielofunkcyjne

Aminokwasy, peptydy i białka. Związki wielofunkcyjne Aminokwasy, peptydy i białka Związki wielofunkcyjne Aminokwasy, peptydy i białka Aminokwasy, peptydy i białka: - wiadomości ogólne Aminokwasy: - ogólna charakterystyka - budowa i nazewnictwo - właściwości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ

WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ WPROWADZENIE DO GENETYKI MOLEKULARNEJ Replikacja organizacja widełek replikacyjnych Transkrypcja i biosynteza białek Operon regulacja ekspresji genów Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk REPLIKACJA

Bardziej szczegółowo

DNA musi współdziałać z białkami!

DNA musi współdziałać z białkami! DNA musi współdziałać z białkami! Specyficzność oddziaływań między DNA a białkami wiążącymi DNA zależy od: zmian konformacyjnych wzdłuż cząsteczki DNA zróżnicowania struktury DNA wynikającego z sekwencji

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Wykład 4 Jak działają geny?

Bardziej szczegółowo

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A... 1. Zadanie (0 2 p. ) Porównaj mitozę i mejozę, wpisując do tabeli podane określenia oraz cyfry. ta sama co w komórce macierzystej, o połowę mniejsza niż w komórce macierzystej, gamety, komórki budujące

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta

Bioinformatyka Laboratorium, 30h. Michał Bereta Laboratorium, 30h Michał Bereta mbereta@pk.edu.pl www.michalbereta.pl Zasady zaliczenia przedmiotu Kolokwia (3 4 ) Ocena aktywności i przygotowania Obecność Literatura, materiały Bioinformatyka i ewolucja

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Wykład 5 Droga od genu do

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Chromosomy - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?) Wstęp do biologii 2. TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?) Jerzy Dzik Instytut Paleobiologii PAN Instytut Zoologii UW 2015 WSPÓLNE WŁAŚCIWOŚCI dzisiejszych organizmów procesy życiowe katalizowane

Bardziej szczegółowo

Czy żywność GMO jest bezpieczna?

Czy żywność GMO jest bezpieczna? Instytut Żywności i Żywienia dr n. med. Lucjan Szponar Czy żywność GMO jest bezpieczna? Warszawa, 21 marca 2005 r. Od ponad połowy ubiegłego wieku, jedną z rozpoznanych tajemnic życia biologicznego wszystkich

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz.

Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz. Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz. 1 ROZDZIAŁ 1. KOMÓRKI WPROWADZENIE 1 Jedność i różnorodność komórek 1

Bardziej szczegółowo

Generator testów Bioinformatyka wer / 0 Strona: 1

Generator testów Bioinformatyka wer / 0 Strona: 1 Przedmiot: Nazwa przedmiotu Nazwa testu: Bioinformatyka wer. 1.0.6 Nr testu 0 Klasa: V zaoczne WNB UZ Odpowiedzi zaznaczamy TYLKO w tabeli! 1. Analiza porównawcza białek zwykle zaczyna się na badaniach

Bardziej szczegółowo

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Mikrosatelitarne sekwencje DNA Mikrosatelitarne sekwencje DNA Małgorzata Pałucka Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym 27.09.2012

Bardziej szczegółowo

Struktura DNA i chromatyny. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Struktura DNA i chromatyny. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura DA i chromatyny. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie podziału komórkowego (mitozy) chromosomy są wiernie

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Podstawy

Biologia Molekularna Podstawy Biologia Molekularna Podstawy Budowa DNA Budowa DNA Zasady: Purynowe: adenina i guanina Pirymidynowe: cytozyna i tymina 2 -deoksyryboza Grupy fosforanowe Budowa RNA Budowa RNA Zasady: purynowe: adenina

Bardziej szczegółowo

Budowa i rola DNA. 1. Cele lekcji. a) Wiadomości. b) Umiejętności. 2. Metoda i forma pracy. 3. Środki dydaktyczne. Metadane scenariusza

Budowa i rola DNA. 1. Cele lekcji. a) Wiadomości. b) Umiejętności. 2. Metoda i forma pracy. 3. Środki dydaktyczne. Metadane scenariusza Metadane scenariusza Budowa i rola DNA 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy związków chemicznych budujących cząsteczkę DNA i wie, jak są ze sobą powiązane, wie, jak wygląda model przestrzenny

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna genu - replikacja

Biologia molekularna genu - replikacja Biologia molekularna genu - replikacja Funkcje informacji genetycznej Replikacja powielanie genomu, utrzymywanie stabilności genomu Ekspresja Odczytywanie informacji, niezbędne do funkcjonowania komórki

Bardziej szczegółowo

Nukleozydy, Nukleotydy i Kwasy Nukleinowe

Nukleozydy, Nukleotydy i Kwasy Nukleinowe Nukleozydy, Nukleotydy i Kwasy Nukleinowe Materiały pomocnicze do wykładu Kwasy Nukleinowe dla studentów kierunku Chemia, specjalność: Chemia Bioorganiczna: Opracował: Krzysztof Walczak Gliwice 2011 Materiały

Bardziej szczegółowo

Podstawy biologiczne - komórki. Podstawy biologiczne - cząsteczki. Model komórki eukariotycznej. Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej

Podstawy biologiczne - komórki. Podstawy biologiczne - cząsteczki. Model komórki eukariotycznej. Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej Wykład 1: Podstawy bioinformatyki Wydział Informatyki PB Podstawy biologiczne - komórki Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek komórka jest skomplikowanym systemem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią Biologia II rok ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE KSENOBIOTYKÓW Z DNA

ODDZIAŁYWANIE KSENOBIOTYKÓW Z DNA Wydział Chemiczny olitechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Biochemia DDZIAŁYWAIE KSEBITYKÓW Z DA Struktura DA DA, kwas deoksyrybonukleinowy, może być docelowym miejscem działania ksenobiotyku

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów Zawartość 139585 Wstęp 1. Historia wirusologii 2. Klasyfikacja wirusów 3. Struktura cząstek wirusowych 3.1. Metody określania struktury cząstek wirusowych 3.2. Budowa cząstek wirusowych o strukturze helikalnej

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny organizmów. Rola enzymów w przemianach metabo- licznych.

Skład chemiczny organizmów. Rola enzymów w przemianach metabo- licznych. Skład chemiczny organizmów. Rola enzymów w przemianach metabo- licznych. WODA Woda jest składnikiem wszystkich organizmów. Zawartość wody w komórkach i w całym organizmie zmienia się z jego wiekiem i nasileniem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

4.1 Hierarchiczna budowa białek

4.1 Hierarchiczna budowa białek Spis treści 4.1 ierarchiczna budowa białek... 51 4.1.1 Struktura pierwszorzędowa... 51 4.1.2 Struktura drugorzędowa... 53 4.1.3 Struktura trzeciorzędowa... 60 4.1.4 Rodzaje oddziaływań stabilizujących

Bardziej szczegółowo

Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA)

Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA) Peptydowe kwasy nukleinowe (PNA) Normalny przekaz informacji genetycznej w komórce następuje według ogólnie przyjętego schematu: informacja zawarta w DNA jest przepisywana na informacyjne RNA (proces transkrypcji)

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej. Piotr Krzywda Gr. 10B2

Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej. Piotr Krzywda Gr. 10B2 Zastosowanie teorii węzłów w biologii molekularnej Piotr Krzywda Gr. 10B2 Na początku trochę biologii. Biologia molekularna Biologia molekularna jest to dziedzina nauki z pogranicza kilku nauk biologicznych,

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja i obróbka RNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Transkrypcja i obróbka RNA. Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Transkrypcja i obróbka RNA Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centralny dogmat biologii molekularnej: sekwencja DNA zostaje

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Seminarium 1 część 1 Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Genom człowieka Genomem nazywamy całkowitą ilość DNA jaka

Bardziej szczegółowo

1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów.

1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów. mrna 1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów. GGA CGC GCT replikacja CCT GCG CGA transkrypcja aminokwasy trna antykodony

Bardziej szczegółowo

2015-11-18. DNA i RNA ENZYMY MODYFIKUJĄCE KOŃCE CZĄSTECZEK. DNA i RNA. DNA i RNA

2015-11-18. DNA i RNA ENZYMY MODYFIKUJĄCE KOŃCE CZĄSTECZEK. DNA i RNA. DNA i RNA Fosfataza alkaliczna CIP Calf Intestine Phosphatase- pochodzenie: jelito cielęce BAP Bacterial Alcaline Phosphatase- pochodzenie: E. coli SAP Shrimp Alcaline Phosphatase- pochodzenie: krewetki Pandalus

Bardziej szczegółowo

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2. W wyniku podziału komórki powstaje komórka potomna, która ma o połowę mniej DNA od komórki macierzystej i jest o połowę mniejsza. Aby komórka potomna była zdolna do kolejnego podziału musi osiągnąć rozmiary

Bardziej szczegółowo

Marek Kudła. Rybozymy. RNA nośnik informacji i narzędzie katalizy enzymatycznej

Marek Kudła. Rybozymy. RNA nośnik informacji i narzędzie katalizy enzymatycznej Marek Kudła Rybozymy RNA nośnik informacji i narzędzie katalizy enzymatycznej Właściwości RNA umożliwiają ce kataliz ę enzymatyczną Możliwo ść tworzenia skomplikowanej struktury II i III rzędowej przez

Bardziej szczegółowo

Plan działania opracowała Anna Gajos

Plan działania opracowała Anna Gajos Plan działania 15.09-15.10 opracowała Anna Gajos Jakie zagadnienia trzeba opanować z następujących działów: 1. Budowa chemiczna organizmów. 2. Budowa i funkcjonowanie komórki 3. Cykl komórkowy 4. Metabolizm

Bardziej szczegółowo

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Zalety w porównaniu z analizą trankryptomu: analiza transkryptomu komórki identyfikacja mrna nie musi jeszcze oznaczać

Bardziej szczegółowo

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl Ogół przemian biochemicznych, które zachodzą w komórce składają się na jej metabolizm. Wyróżnia się dwa antagonistyczne procesy metabolizmu: anabolizm i katabolizm. Szlak metaboliczny w komórce, to szereg

Bardziej szczegółowo

TEORIA WĘZŁÓW ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII MAGDA BILUT GR. 10B2

TEORIA WĘZŁÓW ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII MAGDA BILUT GR. 10B2 TEORIA WĘZŁÓW ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII MAGDA BILUT GR. 10B2 Teoria węzłów nie ma stałego miejsca w programie studiów. Stanowi raczej pewien przerywnik między poważniejszymi kawałkami matematyki, niż

Bardziej szczegółowo

2. Produkty żywnościowe zawierające białka Mięso, nabiał (mleko, twarogi, sery), jaja, fasola, bób (rośliny strączkowe)

2. Produkty żywnościowe zawierające białka Mięso, nabiał (mleko, twarogi, sery), jaja, fasola, bób (rośliny strączkowe) BIAŁKA 1. Funkcja białek w organizmie Budulcowa mięśnie (miozyna), krew (hemoglobina, fibrynogen), włosy (keratyna), skóra, chrząstki, ścięgna (kolagen), białka współtworzą wszystkie organelle komórkowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU KSZTAŁT BIAŁEK. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. III. Karty pracy. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Nowoczesne systemy ekspresji genów Nowoczesne systemy ekspresji genów Ekspresja genów w organizmach żywych GEN - pojęcia podstawowe promotor sekwencja kodująca RNA terminator gen Gen - odcinek DNA zawierający zakodowaną informację wystarczającą

Bardziej szczegółowo

... Zadanie 7 (2 pkt.). Antykodon wskazuje strzałka oznaczona literą... Opisz funkcję pełnioną przez antykodon w trna.

... Zadanie 7 (2 pkt.). Antykodon wskazuje strzałka oznaczona literą... Opisz funkcję pełnioną przez antykodon w trna. Zadanie 1. (2 pkt.) W tabeli przedstawiono kodony kodu genetycznego. Poniżej przedstawiono dwie sekwencje nukleotydów w mrna. Ustal czy koduja takie same czy inne odcinki polipeptydów. Uzasadnij jednym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY GENETYKI ... Zadanie 7 (2 pkt.). Antykodon wskazuje strzałka oznaczona literą... Opisz funkcję pełnioną przez antykodon w trna.

PODSTAWY GENETYKI ... Zadanie 7 (2 pkt.). Antykodon wskazuje strzałka oznaczona literą... Opisz funkcję pełnioną przez antykodon w trna. Zadanie 1. (2 pkt.) W tabeli przedstawiono kodony kodu genetycznego. Poniżej przedstawiono dwie sekwencje nukleotydów w mrna. Ustal czy koduja takie same czy inne odcinki polipeptydów. Uzasadnij jednym

Bardziej szczegółowo

Badanie składników kwasów nukleinowych

Badanie składników kwasów nukleinowych Badanie składników kwasów nukleinowych Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu poznanie niektórych reakcji barwnych charakterystycznych dla kwasów nukleinowych. Na ćwiczeniu zostaną wykonane reakcje pozwalające

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ 1. Gen to odcinek DNA odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego ZMAGANIA Z GENETYKĄ [2017/2018]

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego ZMAGANIA Z GENETYKĄ [2017/2018] Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego ZMAGANIA Z GENETYKĄ [2017/2018] 1. Organizatorzy konkursu. Iwona Paprzycka nauczyciel biologii VI Liceum

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna

Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Wybrane techniki badania białek -proteomika funkcjonalna Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich (lub prawie wszystkich) białek komórkowych Zalety analizy proteomu w porównaniu z analizą trankryptomu:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii

Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii Zastosowanie Teorii Węzłów w biologii Julia Radwan-Pragłowska Gr. 10B2 Elementy Teorii Węzłów 1 Plan prezentacji 1. Definicje w teorii węzłów 2. Zastosowanie teorii węzłów w biologii DNA wprowadzenie Enzymy

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny Lifescience dla licealistów 2015

Test kwalifikacyjny Lifescience dla licealistów 2015 Test kwalifikacyjny Lifescience dla licealistów 2015 Imię nazwisko (pseudonim): 1. Daltonizm (d) jest cechą recesywną sprzężoną z płcią. Rudy kolor włosów (r) jest cechą autosomalną i recesywną w stosunku

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych

Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych Konstrukcja wektora plazmidowego DNA do klonowania genów i/lub wektora plazmidowego do sekrecji w bakteriach mlekowych Łukasz Tranda Promotor: doc. dr hab. Jacek Bardowski, IBB Promotor: dr hab. Edward

Bardziej szczegółowo

Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu

Zarys biologii molekularnej genu. Replikacja i stabilność genomu Zarys biologii molekularnej genu Replikacja i stabilność genomu 1 Pionierskie doświadczenia Griffiths Bakterie zawerają czynnik transformujący, zdolny do przekazania informacji z żywych bakterii do martwych

Bardziej szczegółowo

Biomolekuły (3) Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. piątek, 7 listopada 2014 Biofizyka

Biomolekuły (3) Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. piątek, 7 listopada 2014 Biofizyka Wykład 3 Biomolekuły (3) Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 1 Monomery i Polimery (1) Biomolekuły dzielimy na 4 klasy: białka kwasy nukleinowe wielocukry

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Biologia Molekularna z Biotechnologią =============================================================================================== Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii Katedra Biologii i Genetyki Medycznej Przedmiot: Katedra Biologii Molekularnej Biologia

Bardziej szczegółowo

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Czym jest życie? metabolizm + informacja (replikacja) 2 Cząsteczki organiczne mog y powstać w atmosferze pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Metody bioinformatyki. Ekspresja genów. prof. dr hab. Jan Mulawka

Metody bioinformatyki. Ekspresja genów. prof. dr hab. Jan Mulawka Metody bioinformatyki Ekspresja genów prof. dr hab. Jan Mulawka Genetyczny skład prawie wszystkich komórek somatycznych organizmów wielokomórkowych jest identyczny. Fenotyp (swoistość tkankowa lub komórkowa)

Bardziej szczegółowo

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych

Hybrydyzacja kwasów nukleinowych Hybrydyzacja kwasów nukleinowych Jaka jest lokalizacja tego genu na chromosomie? Jakie jest jego sąsiedztwo? Hybrydyzacja - powstawanie stabilnych struktur dwuniciowych z cząsteczek jednoniciowych o komplementarnych

Bardziej szczegółowo

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Pegaz WYMAGANIA EGZAMINACYJNE ROK SZKOLNY 2015/2016 Semestr jesienny TYP SZKOŁY: liceum ogólnokształcące PRZEDMIOT: biologia SEMESTR: II LICZBA GODZIN W SEMESTRZE: 15 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania biologii

Bardziej szczegółowo

Slajd 1. Slajd 2. Proteiny. Peptydy i białka są polimerami aminokwasów połączonych wiązaniem amidowym (peptydowym) Kwas α-aminokarboksylowy aminokwas

Slajd 1. Slajd 2. Proteiny. Peptydy i białka są polimerami aminokwasów połączonych wiązaniem amidowym (peptydowym) Kwas α-aminokarboksylowy aminokwas Slajd 1 Proteiny Slajd 2 Peptydy i białka są polimerami aminokwasów połączonych wiązaniem amidowym (peptydowym) wiązanie amidowe Kwas α-aminokarboksylowy aminokwas Slajd 3 Aminokwasy z alifatycznym łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13 Przedmowa do wydania czternastego... 13 Częściej stosowane skróty... 15 1. Wiadomości wstępne... 19 1.1. Rys historyczny i pojęcia podstawowe... 19 1.2. Znaczenie biochemii w naukach rolniczych... 22 2.

Bardziej szczegółowo

protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.)

protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.) Białka 1 protos (gr.) pierwszy protein/proteins (ang.) cząsteczki życia materiał budulcowy materii ożywionej oraz wirusów wielkocząsteczkowe biopolimery o masie od kilku tysięcy do kilku milionów jednostek

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcja białek (I mgr)

Struktura i funkcja białek (I mgr) Struktura i funkcja białek (I mgr) Dr Filip Jeleń fj@protein.pl http://www.protein.pl/ Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer Biochemia Carl Branden, John Tooze Introduction to Protein Structure

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania: Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii obowiązujący w roku szkolnym 2012/13 r. w VIII LO realizowany przez nauczycieli przedmiotu Justynę Baranowską, Mirosławę Drażniuk,

Bardziej szczegółowo

Profaza I wykształcenie się wrzeciona podziałowego, kondensacja chromatyny do chromosomów jest długa i składa się z 5 stadiów:

Profaza I wykształcenie się wrzeciona podziałowego, kondensacja chromatyny do chromosomów jest długa i składa się z 5 stadiów: Cykl komórkowy Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego

Bardziej szczegółowo

Budowa aminokwasów i białek

Budowa aminokwasów i białek Biofizyka Ćwiczenia 1. E. Banachowicz Zakład Biofizyki Molekularnej IF UAM http://www.amu.edu.pl/~ewas Budowa aminokwasów i białek E.Banachowicz 1 Ogólna budowa aminokwasów α w neutralnym p α N 2 COO N

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Od atomów do komórek

Wykład 1. Od atomów do komórek Wykład 1. Od atomów do komórek Skład chemiczny komórek roślinnych Składniki mineralne (nieorganiczne) - popiół Substancje organiczne (sucha masa) - węglowodany - lipidy - kwasy nukleinowe - białka Woda

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko...kl...

Imię i nazwisko...kl... Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN GENETYKA GR. A Imię i nazwisko...kl.... 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b) biochemia c)

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcje białek

Budowa i funkcje białek Budowa i funkcje białek Białka Wszystkie organizmy zawierają białko Każdy organizm wytwarza własne białka Podstawowe składniki białek - aminokwasy Roślinne mogą wytwarzać aminokwasy ze związków nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Geny, a funkcjonowanie organizmu

Geny, a funkcjonowanie organizmu Geny, a funkcjonowanie organizmu Wprowadzenie do genów letalnych Geny kodują Białka Kwasy rybonukleinowe 1 Geny Występują zwykle w 2 kopiach Kopia pochodząca od matki Kopia pochodząca od ojca Ekspresji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek:

Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek: Budowa komórkowa Zadanie 1 (1 pkt) Uzasadnij, za pomocą jednego argumentu, że: lizosomy są grabarzami obumarłych składników cytoplazmy lub całych komórek. Zadanie 2 (2 pkt.) W komórkach roślinnych i zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Węglowodany (Cukry) Część 3. Związki wielofunkcyjne

Węglowodany (Cukry) Część 3. Związki wielofunkcyjne Węglowodany (Cukry) Część 3 Związki wielofunkcyjne Glikozydy Monosacharydy Ryboza, Deoksyryboza: - wzory - funkcje biologiczne, pochodne Disacharydy Sacharoza, Celobioza, Maltoza,Laktoza - wzór - właściwości

Bardziej szczegółowo

Elementy teorii węzłów w biologii molekularnej. Katarzyna Kukuła gr. 10 B2

Elementy teorii węzłów w biologii molekularnej. Katarzyna Kukuła gr. 10 B2 Elementy teorii węzłów w biologii molekularnej Katarzyna Kukuła gr. 10 B2 Odkrycie DNA James Watson i Francis Crick w 1953 roku dokonali przełomowego dla medycyny odkrycia budowy cząsteczki DNA. W 1962

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii

Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Repetytorium z wybranych zagadnień z chemii Mol jest to liczebność materii występująca, gdy liczba cząstek (elementów) układu jest równa liczbie atomów zawartych w masie 12 g węgla 12 C (równa liczbie

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości.

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości. Cele: Utrwalenie pojęć związanych z budową komórki;

Bardziej szczegółowo

CHEMIA 12. Wzorcem konfiguracji względnej H C * OH HO C * H (odmiany L i D) jest aldehyd glicerynowy CH 2 OH CH 2 OH

CHEMIA 12. Wzorcem konfiguracji względnej H C * OH HO C * H (odmiany L i D) jest aldehyd glicerynowy CH 2 OH CH 2 OH INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy do matury i rekrutacji na studia medyczne Rok 2017/2018 www.medicus.edu.pl tel. 501 38 39 55 CHEMIA 12 SACHARYDY. AMINOKWASY I BIAŁKA. IZOMERIA OPTYCZNA. IZOMERIA OPTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Enzymy katalizatory biologiczne

Enzymy katalizatory biologiczne Enzymy katalizatory biologiczne Kataliza zjawisko polegające na obniżeniu energii aktywacji reakcji i zwiększeniu szybkości reakcji chemicznej i/lub skierowaniu reakcji na jedną z termodynamicznie możliwych

Bardziej szczegółowo

Markery klasy II -Polimorfizm fragmentów DNA (na ogół niekodujących): - RFLP - VNTR - RAPD

Markery klasy II -Polimorfizm fragmentów DNA (na ogół niekodujących): - RFLP - VNTR - RAPD Marker genetyczny- polimorficzna cecha jakościowa organizmu, którą charakteryzuje proste dziedziczenie (mendlowskie) oraz którą można dokładnie identyfikować metodami analitycznymi. Markery klasy I - Antygeny

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji biologii w kl. III gimnazjum

Konspekt lekcji biologii w kl. III gimnazjum Konspekt lekcji biologii w kl. III gimnazjum Jolanta Paziewska ZSO Nr3 w Leopoldowie Dział programu: Dziedziczność i zmienność genetyczna Temat lekcji: DNA jako nośnik informacji genetycznej 1 godz. lekcyjna

Bardziej szczegółowo