DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum"

Transkrypt

1 Jerzy Ciesielski DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Dla każdej instytucji powołanej do życia określa się odpowiednim rozkazem lub wytycznymi zadania, zakres działania i podległość służbową. Nie inaczej było również w przypadku powstania Centralnego Archiwum Wojskowego, które powołano do życia 12 grudnia 1918 roku 1. Nazwa ta przetrwała do czerwca 1927 roku, kiedy to zmieniono ją na Archiwum Wojskowe. W niecały rok później ( roku) Rozkazem Dziennym MSWojsk. nr 195 ustalono po raz pierwszy szczegółową organizację i zadania CAW, określając również sposób postępowania z aktami. W treści tego rozkazu czytamy, że registratury 2 i kancelarie urzędów przechowują u siebie wszystkie akta do czasu kiedy będą konieczne do użytku służbowego, nie dłużej jednak niż 10 lat. Kierownicy kancelarii powinni przygotować materiały i podzielić je na 3 grupy: a) które zostaną jeszcze w odnośnych kancelariach, b) które zostaną wysłane do CAW, c) które winny być zniszczone. 1 Zob. bliżej: Dz. Rozk. Wojsk, nr 12/18, grudzień Terminem tym określano dawniej składnicę akt. Zob. bliżej, Polski Słownik Archiwalny, s. 70.

2 Zastrzega się prawo kontroli rozdziału tych akt, a zwłaszcza należących do grupy c przedstawicielowi CAW 3. Po ponad dwu latach od wydania rozkazu nr 195 uzupełniono jego treść następnym, dotyczącym przekazywania akt do CAW 4. W zasadzie powtórzono w nim część treści poprzedniego rozkazu, jednak wyjaśniono, ze CAW jest instytucją gromadzącą, przechowującą i porządkującą wszystkie akta wojskowe. Nałożono na wszystkie urzędy i zakłady wojskowe oraz oddziały od pułku wzwyż obowiązek przesyłania do CAW po jednym egzemplarzu wydanych przez siebie rozkazów, a formacje ulegające rozwiązaniu zobowiązano do przekazania Archiwum wszystkich akt, o ile nie będą potrzebne innym urzędom. Ponadto do CAW w pierwszym rzędzie miały przejść przede wszystkim akta o treści operacyjnej i organizacyjnej, posiadające wartość historyczną co do których dyrekcja CAW wyda odrębną instrukcję. Jak już wcześniej wspomniano, tak się nie stało, bowiem akta operacyjne przejmowała Sekcja Historyczno-Operacyjna Oddziału III Sztabu Generalnego 5. Ponieważ Centralne Archiwum Wojskowe działało już kilka lat i posiadało swój statut oraz zakres zadań, w roku 1926 Ministerstwo Spraw Wojskowych 6 nakazało wszystkim komórkom Sztabu Generalnego przekazanie zbędnych akt do CAW. Archiwum wiedząc o dużych ilościach akt w tych komórkach i znając swoją sytuację lokalową, zaprotestowało starając się o anulowanie tego rozkazu. Po wielu interwencjach udało się odwołać rozkaz, jednak CAW zostało zobowiązane do opracowania instrukcji o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, której wydanie zapowiadano już od 1921 roku 7. W roku 1926 mjr Antoni Hniłko (kustosz CAW) opracował projekt takiej instrukcji, jednak nie została ona wprowadzona w życie. Przyczyny nie są znane, ale w Archiwum przypuszczano, że po pierwsze Oddział V Sztabu Generalnego zapowiadał wprowadzenie w życie nowych przepisów o biurowości w wojsku, a po drugie Biuro Ogólno-Administracyjne MSWojsk. prawdopodobnie nie wyraziło 3 CAW, I Dzień. Rozk. MSWojsk. nr 43, poz. 777 z dnia Gen. Julian Stachiewicz twórca archiwów Wojska Polskiego, Archeion nr XIII, Rozkaz MSWojsk. 18/26 z dnia r. 7 CAW, I

3 zgody na utworzenie składnic akt, o czym mówił projekt tej instrukcji 8. Ponieważ i w cywilnych instytucjach było dużo akt Rada Archiwalna, będąca organem doradczym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, powołała 26 marca 1928 roku komisję do opracowania jednolitych, obowiązujących wszystkie archiwa, przepisów normujących przekazywanie akt do składnic, przechowywania ich, brakowania oraz późniejszego przejmowania tych akt przez archiwa. W skład tej komisji wszedł również mjr Hniłko. Komisja przyjęła stanowisko, że urząd przed oddaniem akt do składnicy powinien je uporządkować. Zastrzeżono również bardzo wyraźnie, że nie wolno niszczyć akt bez zezwolenia Wydziału Archiwów Państwowych. Tymczasem w 1928 roku w wojsku opracowano nowe przepisy o biurowości (Biur-1 i Biur-2) 9, do których załącznikiem była Instrukcja o składach akt 10. W tej instrukcji omówiono przechowywanie akt łącznie z określeniem ich kategorii, sposób wydzielania (niszczenia) akt oraz okresy przechowywania poszczególnych kategorii archiwaliów. Równocześnie określono rodzaje pomocy koniecznych w składach akt do rejestracji archiwaliów, sposób ich prowadzenia, terminy przekazywania akt do CAW oraz, co chyba najważniejsze, nakazano aby przekazywanie akt do CAW następowało dopiero po ich uporządkowaniu według schematu wykazu akt 11. Ponieważ komisja powołana przez Radę Archiwalną Min. WRiOP już zredagowała projekt przepisów normujących postępowanie z aktami i ukazał się on w postaci Uchwały Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 roku o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej 12, Archiwum Wojskowe otrzymało zadanie od szefa Biura Ogólno-Administracyjnego MSWojsk. 13 zgłoszenia uwag do tego projektu. Archiwum Wojskowe przedstawiło swoje uwagi wraz z nowym projektem 14, który był praktycznie rozwinięciem ogólnego rozporządzenia Rady Ministrów z 1932 roku, już wyżej wspomnianego. Do projektu opracowanego przez AW były 8 Tamże. 9 Biurowość w czasie pokoju, MSWojsk., Biuro Ogólno-Administracyjne, L.dz /28 P.S., Warszawa 1928, egzemplarz przechowywany w CAW w zespole Archiwum Wojskowe. 10 CAW, I CAW, I i Monitor Polski nr 2 z dnia Był to rozkaz MSWojsk. nr 24 z dnia CAW, I , projekt gotowy był r.

4 dostosowane odnośne postanowienia Biur-1 i Biur-2. W roku 1935 Biuro Ogólno-Administracyjne przeredagowało projekt AW i nadało mu nazwę Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt. Miała ona zastąpić dotychczasowy załącznik do Biur-1 i Biur-2. Ta redakcja w swej treści rozwijała nieco projekt AW, wprowadzając kilka nieistotnych zmian. Za to duże znaczenie miał załącznik do tej instrukcji w postaci 3-cyfrowego schematu wykazu akt. Biuro rozesłało ten projekt do instytucji wojskowych celem zaopiniowania. Opinia o tym projekcie była niejednolita, Archiwum Wojskowe zgłosiło szereg poprawek merytorycznych, dotyczących terminologii, a dyrektor AW zaznaczył że wprowadzenie Instrukcji w życie będzie możliwe tylko w przypadku rozwiązania spraw lokalowych, o które od dawna zabiega Archiwum 15. W związku z tym, że istniały dwa projekty (AW i Biura Ogólno- Administracyjnego) w dniu 17 marca 1936 roku II wiceminister (gen. Sławoj Składkowski) wydał rozkaz powołujący przy Biurze komisję pod przewodnictwem mjr Waligóry, która miała dokonać zebrania opinii o projekcie instrukcji i przedstawić gotowy projekt do dnia 1 czerwca 1936 roku 16. Komisja ta w maju i czerwcu 1936 roku odbyła 7 posiedzeń, na których w stosunku do treści drugiej edycji Instrukcji przyjęto kilka zmian: 1) przekazywanie akt z instytucji do AW będzie następowało po 5 latach (proponowano po 3 latach), 2) akta kat. B jednostki likwidowanej będą przekazywane do składnicy akt przy sztabie DOK (proponowano do AW), 3) oprócz lustracji składnic akt dokonywanych przez Wydział AP również AW musi prowadzić takie lustracje, 15 Tamże 16 W skład tej komisji weszli przedstawiciele: a) AW mjr B. Waligóra, kpt. W. Brummer, por. M. Bourdon; b) WBH kpt. S. Rogalski, kpt. Różycki; c) Gabinetu Min. Spraw Wojskowych kpt. A. Jaworski; d) Biura Inspekcji GISZ kpt. F. Skrzywanek; e) Sztabu Głównego kpt. S. Czerwonka; f) Biura Ogólno-Administracyjnego por. Sikorski; g) DOK I Redek; h) Biura Personalnego kpt. J. Rylski. Nie udało się autorowi ustalić wszystkich imion wymienionych tu osób. CAW, I oraz akta WBH, t

5 4) w składnicach akt będzie można przechowywać materiały potrzebne do pracy bieżącej nie dłużej niż 35 lat, 5) akta przeznaczone na makulaturę nie mogą być sprzedawane do papierni, lecz będą palone 17. W wyniku obrad tej komisji zredagowano trzecią wersję projektu Instrukcji, a ponieważ było jeszcze kilka uwag, na dodatkowym posiedzeniu przyjęto czwartą, ostateczną wersję projektu, którą w dniu 29 maja 1936 roku przewodniczący komisji przedstawił II wiceministrowi. W tym miejscu jest pewna niezgodność w dokumentacji źródłowej. Otóż w zachowanych materiałach archiwalnych zespołu Archiwum Wojskowe (sygn. I ) zapisano, że komisja odbywała swoje posiedzenia w maju i czerwcu, natomiast w innej teczce tego zespołu (sygn. I ) podano, że już 29 maja 1936 roku mjr Waligóra przedstawił gotowy projekt Instrukcji. Zdaniem autora, przedstawienie gotowego projektu odbyło się później niż 29 maja, bowiem tego dnia odbyło się dopiero szóste posiedzenie komisji 18, a jak już wcześniej wspomniano, posiedzeń tych było siedem i odbywały się jeszcze w czerwcu. Niemniej ten projekt przekazano do Wydziału AP Min. WR i OP, gdzie był omawiany w dniach 28 i 31 października 1936 roku 19 i został przyjęty jako obowiązujący w wojskowej służbie archiwalnej 20. Instrukcja ta była bardzo ważnym dokumentem regulującym działalność Archiwum Wojskowego. Treści merytoryczne w niej zawarte podzielono na 5 działów, obejmując nimi wszystkie procesy postępowania z aktami od chwili ich wytworzenia aż do znalezienia się w archiwum 21. Umieszczono w niej również wzory dokumentów, jakie należy prowadzić w archiwach (m.in. rejestr spisów akt, spis akt przekazanych itp.). Jak na owe czasy była to tak dobra instrukcja, że obecne nie różnią się praktycznie niczym. Nie uwzględniała jednak postępowania z aktami 17 CAW, I CAW, akta WBH, Z ramienia AW w pracach tych uczestniczył kpt. Wiktor Brummer, CAW, I CAW, I Dział I. Przechowywanie akt. Dział II. Wydzielanie akt. Dział III. Przekazywanie i niszczenie akt. Dział IV. Akta specjalne. Dział V. Postanowienia przejściowe.

6 mobilizacyjnymi (miało to zostać uregulowane odrębnymi przepisami) oraz dzieliła archiwalia personalne na akta i dokumenty personalne (w tym jedne i drugie na kat. A i B). Kierownictwo AW proponowało przed wejściem Instrukcji w życie rozwiązać sprawę pomieszczeń dla Archiwum, ustalić etaty dla kierowników składnic przy DOK (byliby wtedy zainteresowani tylko pracą w składnicach), zorganizować kurs archiwalny dla kierowników tych składnic oraz umożliwić AW wizytacje w składnicach akt wraz z wydzieleniem na ten cel kredytów 22. Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, będąca podstawowym dokumentem działania wojskowej służby archiwalnej okresu międzywojennego, nie weszła tak szybko do użytku służbowego jak się spodziewano w Archiwum Wojskowym. Zatwierdzona została dopiero 22 grudnia 1938 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1939 roku 23. Powodowało to szereg komplikacji w pracy archiwalnej, bowiem AW nie mogło przyjmować akt do swych magazynów, jak również nie mogło zatwierdzać spisów akt wydzielonych do zniszczenia 24. Po prostu AW nie miało podstaw prawnych do statutowego działania. Niemniej już w 1936 roku pracownicy AW dokonali pierwszych lustracji składnic akt przy DOK 25. W czasie lustracji okazało się, że akta w większości składnic przechowywane są w miejscach zagrażających całości zbiorów (drewniane szopy, zawilgocone piwnice), a nawet (Intendentura DOK I) w magazynie chleba przy piekarni. Opieka nad archiwaliami na ogół była dobra, stan fizyczny akt nie budził zastrzeżeń, choć zdarzało się, że akta były pogryzione przez myszy (DOK X). Stan uporządkowania akt był daleki od ideału, byli również tacy kierownicy składnic, którzy myśleli raczej o spaleniu akt niż opiece nad nimi 26. W trakcie kontroli pracownicy AW stwierdzali również przypadki, że kierownicy składnic nic nie wiedzieli o przechowywanym zasobie. 22 CAW, I Zob. egzemplarz przechowywany w CAW, w zespole Archiwum Wojskowe. 24 CAW, I Składnice akt przy DOK zaczęto formować w latach We wspomnianej lustracji brali udział: kpt. W. Brummer, kpt. J. Giergielewicz, dr H. Jabłoński, E. Oppman, L. Widerszal i mgr R. Morcinek. CAW, I i Zob. bliżej: CAW, I

7 Jak się w praktyce okazało, wspomniana wyżej lustracja, składnic akt, była pierwszą i ostatnią, bowiem w latach następnych AW nie otrzymywało kredytów na ich prowadzenie. W roku 1936 wydano drukiem (na prawach rękopisu) opracowaną w Archiwum Instrukcję pt. Zadania i metody pracy AW, a dotyczącą pracy instytucji w czasie wojny. Myślą przewodnią tej instrukcji było odciążenie sztabów od nadmiaru akt, utrudniających poruszanie się w polu w czasie działań wojennych. Zbieranie i gromadzenie akt w czasie wojny powinno odbywać się w sposób metodyczny i planowy. Proponowano w tej instrukcji aby przy wyższych dowództwach zorganizować referaty lub wydziały archiwalne, które zajęłyby się tym problemem od strony fachowej. Obsadę tych komórek stanowiłby personel kierowniczy AW lub pracownicy cywilni powołani do wojska. Komórki te troszczyłyby się również o akta zdobyczne, bowiem w przeszłości zdarzały się przypadki, że po znalezieniu przez wojska akt obcych, dowódcy jednostek nie wiedzieli jak z nimi postępować 27. W dokumencie tym omówione zostały również zadania dla Archiwum po zakończonej wojnie. Czytamy w nim, że po wojnie będzie następowała demobilizacja wojska, będą rozformowywane jednostki i Archiwum będzie zobowiązane przejąć akta tych jednostek. W związku z tym oddziały będą zobowiązane przekazać akta do składnic przy DOK, tam zostaną wstępnie uporządkowane i dopiero ze składnic przejmie je Archiwum Wojskowe. Ze swej strony AW musi być przygotowane do takich działań, tzn. mieć odpowiedni personel oraz posiadać pomieszczenia magazynowe. Przystępując do porządkowania akt po wojnie Archiwum musi pamiętać o tym, ze tuż po zakończeniu wojny będzie napływać zwiększona ilość kwerend, stąd też akta będą musiały być szybko porządkowane. Ponieważ nie weszła w życie Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, a Archiwum cały czas przyjmowało akta, w 1937 roku opracowano dodatkową Instrukcję o tymczasowym wcielaniu akt przekazywanych do AW 28. W instrukcji podano sposób przyjmowania akt, ich ewidencji i osoby odpowiedzialne za 27 CAW, I Zob. bliżej: CAW, I

8 prowadzenie wszelkiej ewidencji z tym związanej. W 1938 roku opracowano również Przepis służbowy o organizacji i toku pracy AW w czasie pokoju 29. Tym dokumentem ustalono, że służba archiwalna w wojsku opiera się na zasadach ogólnych ustalonych dla służby archiwalnej w państwie, a dyrektor AW jest odpowiedzialny przed ministrem Spraw Wojskowych za tę służbę i jest jego fachowym organem. Ustalono również, że AW podlega ministrowi WR i OP w zakresie przestrzegania regulaminów i instrukcji archiwalnych oraz kwalifikacji personelu z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Dokonano w tym dokumencie podziału akt na poszczególne grupy oraz omówiono strukturę wewnętrzną, łącznie z wyszczególnieniem obowiązków dla poszczególnych osób funkcyjnych. Bardzo wyraźnie wyeksponowano obowiązki wszystkich pracowników AW 30. Ponadto tok pracy w Archiwum Wojskowym regulowały rozkazy wewnętrzne dotyczące udostępniania akt 31, załatwiania kwerend 32, sporządzania odpisów akt i dokumentów 33, udzielania informacji o zasobie i szereg innych. 2. Udostępnianie akt Każde archiwum po zgromadzeniu i opracowaniu swego zasobu (lub jego części) może udostępniać akta do badań naukowych lub do celów służbowych. Jest zasada, stosowana również w okresie międzywojennym, że do badań udostępnia się akta już zinwentaryzowane i opracowane. W wydawnictwie wewnętrznym opracowanym w Archiwum Wojskowym w 1937 roku 34 omówiono sposób korzystania ze zbiorów. Czytamy tam, że przed przystąpieniem do poszukiwań w 29 Tamże. 30 Do obowiązków tych należało: dbałość o akta, przestrzeganie tajemnicy, podwyższanie kwalifikacji (studia historyczne), odbycie praktyki w ramach wewnętrznego kursu archiwalnego, studiowanie fachowej literatury oraz zapoznanie się z organizacją wojska. Tamże. 31 CAW, I CAW, I Zob. bliżej, Instrukcja o sporządzaniu odpisów akt i dokumentów do celów naukowych. Biblioteka podręczna CAW nr Archiwum Wojskowe..., op. cit., s. 18 i nn.

9 AW trzeba posiadać wiadomości o ustroju i systemie kancelaryjnym odnośnych urzędów wojskowych, znać ogólne zasady inwentaryzacji materiałów archiwalnych. Postulat ten jest szczególnie aktualny przy studium archiwalnym wojny polskiej, ze względu na wielką płynność organizacyjną panującą w wojsku polskim w tym okresie. Pracownicy AW wyszli naprzeciw tym potrzebom, opracowując Spis władz wojskowych polskich oraz Spis byłych oddziałów WP Bardzo ważną pomocą przy korzystaniu z akt był również referat mjr. Waligóry pt. Stan pomocy archiwalnych oraz metoda poszukiwań z uwzględnieniem szczególnych warunków w Archiwum Wojskowym 35. Autor wymienił wszystkie pomoce archiwalne znajdujące się w Archiwum i omówił je pod kątem przydatności dla korzystających z akt. Sporo wiadomości o aktach można było znaleźć w specjalnych referatach, które opracowywali i poszczególni pracownicy porządkujący zespoły akt. Ważną pomocą były również wstępy do inwentarzy zawierające skondensowane informacje ustrojowe i registraturalne o każdym zespole akt. Przykładem dobrego opracowania zespołów akt razem ze wstępem, są inwentarze do grupy I archiwaliów przechowywanych w AW 36. W inwentarzach tych są zawarte krótkie dane o czasie powstania zespołu, jego kolejnych nazwach, reorganizacjach instytucji itp. Wszystkie te pomoce były dostępne dla korzystających ze zbiorów AW w pracowni naukowej. Swoboda korzystania z akt zgromadzonych w Archiwum Wojskowym była w pewnym sensie ograniczona. Mianowicie bez przeszkód udostępniano, na ogólnie przyjętych warunkach w innych archiwach, akta z grupy I, II i częściowo IV 37. Korzystać z akt można było w pracowni w Forcie Legionów lub w pracowni na ul. Pokornej oraz pracowni referatu III AW(WBH). Zezwolenia na korzystanie z akt udzielał dyrektor AW, do którego należało wnieść podanie, wymieniając w nim przedmiot i cel badań, zaś korzystanie z akt było bezpłatne. Pracownie były czynne codziennie od 9.00 do 14.30, zaś w soboty od godz do CAW, I CAW, I Do grupy I należały akta dawne do 1863 roku włącznie, do grupy II akta związków i formacji polskich po powstaniu styczniowym, a do IV akta wojskowe polskie od 1918 r. z wyjątkiem operacyjnych.

10 W praktyce okazało się, że z akt korzystali, przy okazji je porządkując, ludzie absolutnie do tego nieprzygotowani. Chodzi tu o oficerów z Kół Pułkowych, piszących historie swoich jednostek. Całe szczęście, że prace te przerwano w związku z prowadzonym skontrum w 1936 roku 38. Archiwum Wojskowe wypożyczało również swoje akta na zewnątrz. Kwestię tą regulował rozkaz wewnętrzny nr 8 z dnia 12 listopada 1929 roku 39. Czytamy w nim, że zezwolenie na wypożyczenie jakiegokolwiek aktu poza archiwum należy do kierownika. Akta wypożyczone władzom państwowym musiały być paginowane, zaś na rewersie musiał być opisany ich stan fizyczny. Ewidencję rewersów akt wypożyczonych prowadził kustosz Archiwum, który był odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę aktami co oznaczało, że musiał przestrzegać terminów zwrotów i dokładnie śledzić ich drogę poza archiwum. Wypożyczanie akt poza AW było jedną z form ich udostępniania, jednak niekorzystną dla całości zbiorów, bowiem zdarzały się przypadki ich zagubienia, o czym zresztą pisał w swoich sprawozdaniach dyrektor Waligóra. W 1938 roku opracowano, wspomniany już wyżej Przepis służbowy o organizacji i toku pracy AW w czasie pokoju, a w nim punkt dotyczący korzystania z akt. Ustalono, że z materiałów archiwalnych korzysta się dla celów służbowych, naukowych i dla potrzeb obywateli. Po raz pierwszy znalazł się tam zapis, że AW udostępnia te materiały, których udostępnianie nie jest sprzeczne z interesami państwa lub do których dostęp nie został przez ofiarodawców zastrzeżony 40. W tym miejscu nasuwa się pytanie: a co z interesem obywateli? Przecież AW powinno chronić również dobro osób fizycznych, a wspomniany przepis nic o tym nie mówił. Ustalono również tym przepisem, że na zewnątrz akta będą wypożyczane jedynie władzom wojskowym, sądom oraz archiwom państwowym. Ponadto za odpisy z akt Archiwum mogło pobierać opłatę 41 z wyjątkiem odpisów potwierdzających służbę w wojsku polskim, polskich formacjach wojskowych i polskich organizacjach przedwojennych. Korzystający z zasobu archiwalnego, a piszący prace naukowe, zobowiązani zostali do 38 CAW, I CAW, I CAW, I Zgodnie z Dz. Ustaw nr 128 z dnia r. poz i 3.

11 przekazania dla Archiwum dwóch egzemplarzy pracy naukowej. Przyznać należy, że zainteresowanie archiwaliami wojskowymi wzrastało z każdym rokiem działalności Archiwum. Przykładem są dane o ilości osób korzystających z akt w pracowniach naukowych Kwerendy osobowe poświadczenia o przebiegu służby i pracy w wojsku Specyficzną formą udostępniania akt zgromadzonych w archiwum są odpisy lub zaświadczenie wydawane na ich podstawie, a dotyczące spraw personalnych, czyli kwerendy osobowe. Po I wojnie światowej, w której wzięły udział olbrzymie masy wojska, a i znaczna część społeczeństwa została pociągnięta do różnych świadczeń wojennych, spadł na archiwa wojskowe nieznany dawniej w tych rozmiarach obowiązek udzielania informacji, załatwiania kwerend dla władz oraz wydawania wielkiej ilości poświadczeń. Szczególnie wydawanie poświadczeń o służbie wojskowej ze względu na ich masowy charakter sprawiło Archiwum duże trudności. Problem ten w sposób znaczący wpłynął na pozostałe prace w Centralnym Archiwum Wojskowym. W pierwszych latach istnienia państwa polskiego kwerend było stosunkowo niewiele i dopiero w następnych latach, zwłaszcza kiedy stały się aktualne sprawy nabycia praw emerytalnych, napływ kwerend ciągle się zwiększał. Wzrost ten najlepiej obrazują następujące ilości: w 1919 roku było 721 kwerend, w latach kwerend 43. W sumie nie była to jeszcze wielka liczba kwerend. Prawdziwy ich nawał zaczął się w latach następnych, bowiem w 1932 roku było już ich , w 1934 roku , w 1936 roku , a w 1938 roku aż kwerend. Również archiwa cywilne w swoich sprawozdaniach przekazywały swoim władzom zwierzchnim meldunki o zwiększającej się liczbie kwerend, ale w 42 W roku 1924 korzystało z pracowni 20 osób, od lipca 1929 r. do czerwca 1930 r. 200 osób, w tym samym przedziale czasowym w latach osób, CAW, I , 46, W 1924 r. było kwerend, w , w 1926 r. 5804, a w 1927 r kwerendy. Por.: sprawozdania miesięczne w zespole Archiwum Wojskowe.

12 porównaniu z Archiwum Wojskowym były to znikome ilości 44. Ten wzrost kwerend mógłby wydawać się niezrozumiały, gdyż wojsko polskie z lat sięgało swoim stanem wyżywienia z górą ponad milion żołnierzy. Jak się okazało, znaczna część kwerend nie dotyczyła wojska polskiego, a były to podania byłych żołnierzy z formacji polskich z okresu wojny światowej 45. Zaświadczenia potwierdzające przebieg służby w b. formacjach polskich konieczne były dla władz stwierdzających wysługę lat pracy, emerytur, dla uzyskania Krzyża lub Medalu Niepodległości, a także były konieczne przy staraniach o różne stanowiska w urzędach. Tak duży napływ kwerend powodował szereg komplikacji w pracy AW. Nadmienić tu należy, że Archiwum było zobowiązane do odpowiedzi na podania w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma urzędnikowi, który sprawę załatwiał. W praktyce okazało się to niemożliwe i dyrektor Pawłowski polecił załatwiać kwerendy prawie wszystkim pracownikom instytucji, zostawiając w poszczególnych komórkach organizacyjnych tylko niezbędnych do prac przy porządkowaniu akt 46. Z taką sytuacją nie mógł zgodzić się nowy dyrektor AW mjr Waligóra i 1 listopada 1933 roku utworzył referat ogólny, który załatwiał tylko sprawy poświadczeniowe. Do tego referatu przydzielił pracowników z innych komórek, którzy nie opracowywali akt. Ta zmiana w strukturze nie spowodowała w żaden sposób naruszenia regulaminu wewnętrznego, a od tego czasu, mimo że napływ kwerend nie zmniejszył się, zauważono, że pozostałości spraw do załatwienia były ha niezmienionym poziomie 47. W roku 1934 mjr Waligóra zwrócił się do Biura Ogólno-Organizacyjnego o przydzielenie AW dodatkowych etatów tylko do załatwienia kwerend. Biuro to wyraziło zgodę na zatrudnienie 9 osób na najbliższy rok, bowiem panowała tam 44 Dla przykładu: a) Archiwum Oświecenia Publicznego w latach załatwiło kwerend, Por.: Archeion nr II, Warszawa 1927, s. 172; b) Archiwum Akt Dawnych; w roku kwerendy w roku w roku w roku a w roku , Por.: Archeion nr XIII, Warszawa 1935, s Archiwum Wojskowe..., op. cit., s CAW, I CAW, I

13 opinia, że ilość kwerend w niedalekiej przyszłości musi ulec zmniejszeniu. Gdyby te przewidywania nie sprawdziły się, to Biuro zobowiązało się przedłużyć zgodę na to zatrudnienie na następny rok 48. Ponieważ napływ spraw nie zmniejszył się i w roku następnym (wpłynęło ponad podań) mjr Waligóra zwrócił się ponownie o zezwolenie zatrudnienia 9 osób na okres 5 lat. Na tę propozycję nie wyraził zgody Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., zgodzono się natomiast przedłużyć to zatrudnienie tylko na 1 rok 49. Ponieważ i ta dodatkowa liczba osób nie wystarczała, Archiwum Wojskowe zatrudniało od 1936 roku dodatkowo średnio ponad 20 pracowników miesięcznie, opłacając ich z tzw. Funduszu Płac 50. Oprócz wcześniej wymienionego rodzaju kwerend AW załatwiało również innego rodzaju poświadczenia. W pierwszym rzędzie były to podania nadsyłane przez placówki zagraniczne oraz zrzeszenia byłych żołnierzy. Dotyczyły one głównie byłych żołnierzy b. armii gen. Hallera zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Francji. Na podstawie tych zaświadczeń byli żołnierze, zamieszkali w USA, mogli ubiegać się o obywatelstwo tego kraju, a zamieszkali we Francji, uzyskiwali możliwość nabycia praw kombatanckich oraz prawo do bezpłatnej karty pobytu we Francji 51. Archiwum Wojskowe wydawało również poświadczenia o przebiegu służby byłym żołnierzom służącym w armii austriacko-węgierskiej i rosyjskiej, chociaż przy tych ostatnich były spore trudności z uwagi na fragmentaryczność posiadanych źródeł archiwalnych. Ponadto AW wydawało poświadczenia o przebytych chorobach i leczeniu szpitalnym, zarówno na żądanie władz jak i samych zainteresowanych. Udostępniano również akta sądów polowych (tylko władzom sądowym), co było konieczne przy staraniach osób o zatarcie lub skreślenie kary. Te wszystkie poświadczenia wydawano tylko jeden raz, a otrzymujący je w przypadku wielokrotnego przedstawiania tego zaświadczenia zmuszony był posługiwać się uwierzytelnionym odpisem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami AW mogło wydawać zaświadczenia, wyciągi i odpisy na podstawie posiadanych ksiąg 48 CAW. I (sprawozdanie za lipiec 1934 czerwiec 1935 r.). 49 CAW, I (sprawozdanie za lipiec 1935 czerwiec 1936 r.). 50 CAW, I Archiwum Wojskowe..., op. cit., s. 20.

14 i akt ewidencyjnych, nie wolno było zmieniać lub uzupełniać danych na podstawie przedkładanych dowodów ani świadectw zastępczych. Zaświadczenie wydane po raz pierwszy było bezpłatne, a w przypadku gdy petent po raz drugi ubiegał się o poświadczenie musiał uiścić określoną opłatę. * * * Opracowany archiwalnie zasób aktowy w każdym archiwum jest udostępniany do badań naukowych oraz do spraw poświadczeniowych. Jest to uregulowane odpowiednimi przepisami, których na początku swego istnienia CAW nie posiadało. Z biegiem czasu zlikwidowano i tę lukę, opracowując odpowiednie instrukcje lub modyfikując opracowane wcześniej. Przy udostępnianiu swego zasobu archiwum może stosować ograniczenia, spowodowane różnymi uwarunkowaniami. Tych ograniczeń nie stosowano raczej w pierwszych latach istnienia CAW, bowiem dopiero w 1938 roku znalazł się stosowny zapis w przepisie opracowanym przez Archiwum. Sprawą bardzo ważną było również to, że udostępniano do badań tylko akta opracowane. Stanowiło to zawsze problem dla archiwów, gdyż dość często wywierane były naciski na kierownictwo, aby również udostępniać akta nieopracowane. Jest to jednak zjawisko dość niebezpieczne dla korzystających z akt, bowiem po archiwalnym opracowaniu zmieniają się sygnatury i trudno niekiedy wrócić do tej samej teczki mimo zastosowania konkordacji, czyli zestawienia starych sygnatur z nowymi.

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII Uwagi wstępne Zarządzaniem dokumentacją przedarchiwalną w jednostkach i instytucjach wojskowych zajmują się komórki organizacyjne zwane kancelariami

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji

Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady przechowywania przez Pocztę Polską S.A. dokumentacji

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 370 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: ZARZĄDZENIE NR 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. 1 1. Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie udostępnia nieodpłatnie przechowywane materiały archiwalne dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne

ISTRUKCJA. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach. Rozdział I Postanowienia ogólne ISTRUKCJA w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja określa organizację i zakres działania archiwum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 1. Postanowienia wstępne..... 3 2. Lokal składnicy akt i jego wyposażenie.......

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO*

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* 1. Początki Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów nr 199 z dn. 16.08.1955

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Wersja archiwalna Informacje ogólne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu stanowią: - Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990

KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 Tomasz Kukowski KOMITET WOJEWÓDZKI POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ W ELBLĄGU Z LAT [ 1945- ] 1975-1990 WSTĘP DO INWENTARZA 1. Dzieje ustrojowe twórcy. Ustawa sejmowa z dnia 28 maja 1975 r., a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego Załącznik Nr 1 do decyzji Dyrektora CAW Nr 42 z dnia 27 marca 2015 r. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego 1 1. Materiały archiwalne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych w instytucjach Ewa Perłakowska (NDAP) Wrocław 2009 Wprowadzenie Literatura - wybór J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 4. dokumenty rekrutacyjne formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formularza rekrutacyjnego,

1. Definicje. 4. dokumenty rekrutacyjne formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formularza rekrutacyjnego, REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I ZASAD UDZIAŁU W PROJEKCIE KIERUNEK ADAPTACJA (EDYCJA II) WSPARCIE STUDENTÓW BIAŁOSTOCKICH UCZELNI WYŻSZYCH POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW NIE BĘDĄCYCH PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres Instrukcji... 3 2. Podział akt na kategorie archiwalne... 4 3. Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Elżbieta Wyrzykowska BAZY DANYCH FUNKCJONUJĄCE W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM W Centralnym Archiwum Wojskowym prace nad komputeryzacją zasobu archiwalnego rozpoczęto w 1991 r., kiedy zakupiono pierwszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej

INFORMACJA. główny efekt pracy biurowej INFORMACJA główny efekt pracy biurowej Praca biurowa Zespół czynności technicznych występujących w procesie obiegu informacji, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania i zarządzania firmą. Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 1 Organizator programu VIII edycja Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Problematyka gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej projektów unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Joanna Kapitan Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 35 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 7/05/06 INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ I. Ustalenia wstępne 1 1. Instrukcja niniejsza określa zasady i tryb postępowania z

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG:

Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: Urządzenia ewidencyjne i rejestry wykorzystywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych COSSG: - Dziennik korespondencji wchodzącej - Dziennik korespondencji wychodzącej - Rejestr faxów wchodzących

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz.

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz. Opracował: Dariusz Brzozowski SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdziła: Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor Henryk Szych Data: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp

KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH. 1. Wstęp Andrzej Bartnik KSZTAŁTOWANIE NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH 1. Wstęp Centralne Archiwum Wojskowe w swojej działalności zawsze czuło się odpowiedzialne za prawidłowe kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ

SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Bolesław Woszczyński SYSTEMATYKA ZESPOŁÓW AKT W PRAKTYCE ARCHIWALNEJ Problematyka archiwalna łączy się zawsze z pojęciem zespołu, który jak pisze K. Konarski jest kamieniem węgielnym archiwistyki 1. Tworzy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE PP-396/0241/07 DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia

Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu. Kierunki kształcenia Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Kierunki kształcenia Technik archiwista (archiwista dokumentów elektronicznych, pracownik

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA WOJSKOWEGO STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA WOJSKOWEGO STUDIUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH Zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, gen. bryg. Andrzej SZYMONIKA w dn. 31.10.2007 r. (Załącznik nr 1 do decyzji Dyrektora DNiSzW nr 40 z dn. 31.10.2007 r.) SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002),

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002), 1. WSTĘP W odróżnieniu od informacji niejawnych, których ochrona i tryb udostępniania określa szczegółowo ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Polityka małych kroków przy przejściu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na EZD XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Siemianowice Śląskie 22-24 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie

Regulamin Działalności Rady Rodziców. Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie Regulamin Działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gdańsku Brzeźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTYNUOWANIA NAUKI

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTYNUOWANIA NAUKI PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ZASADY WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KONTYNUOWANIA NAUKI w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH IM. ZIEMI TUCHOLSKIEJ W TUCHOLI 1 Podstawa prawna działania: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Pedagogicznej oraz tryb zwoływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IZBY RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN IZBY RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do protokołu nr 3-2006/2010 zabrania ZG SEP w dn. 7.09.2006r. REGULAMIN IZBY RZECZOZNAWCÓW STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1. Postanowienia ogólne 1.1.Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Dyrektora BPG Biesiekierz z dnia 18.09.2014 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku W związku z wprowadzeniem w urzędzie systemu EZD jako podstawowego narzędzia do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH Regulamin Organizacyjny przyjęto na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2007 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych należących do Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin korzystania z materiałów, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Orzechowska

Agnieszka Orzechowska Agnieszka Orzechowska Polskie ustawodawstwo wojskowe w świetle akt grupy zespołów Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych z lat 1926 1939 Problematyka związana z ustawodawstwem wojskowym Drugiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia 2 lipca 2015r.r. ZARZĄDZENIE NR 12/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE z dnia 2 lipca 2015r.r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w dziale księgowości Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 27.03.2015 r.

Uzasadnienie. 27.03.2015 r. 27.03.2015 r. Uzasadnienie I. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego. Projekt ustawy ma na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo