DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum"

Transkrypt

1 Jerzy Ciesielski DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Dla każdej instytucji powołanej do życia określa się odpowiednim rozkazem lub wytycznymi zadania, zakres działania i podległość służbową. Nie inaczej było również w przypadku powstania Centralnego Archiwum Wojskowego, które powołano do życia 12 grudnia 1918 roku 1. Nazwa ta przetrwała do czerwca 1927 roku, kiedy to zmieniono ją na Archiwum Wojskowe. W niecały rok później ( roku) Rozkazem Dziennym MSWojsk. nr 195 ustalono po raz pierwszy szczegółową organizację i zadania CAW, określając również sposób postępowania z aktami. W treści tego rozkazu czytamy, że registratury 2 i kancelarie urzędów przechowują u siebie wszystkie akta do czasu kiedy będą konieczne do użytku służbowego, nie dłużej jednak niż 10 lat. Kierownicy kancelarii powinni przygotować materiały i podzielić je na 3 grupy: a) które zostaną jeszcze w odnośnych kancelariach, b) które zostaną wysłane do CAW, c) które winny być zniszczone. 1 Zob. bliżej: Dz. Rozk. Wojsk, nr 12/18, grudzień Terminem tym określano dawniej składnicę akt. Zob. bliżej, Polski Słownik Archiwalny, s. 70.

2 Zastrzega się prawo kontroli rozdziału tych akt, a zwłaszcza należących do grupy c przedstawicielowi CAW 3. Po ponad dwu latach od wydania rozkazu nr 195 uzupełniono jego treść następnym, dotyczącym przekazywania akt do CAW 4. W zasadzie powtórzono w nim część treści poprzedniego rozkazu, jednak wyjaśniono, ze CAW jest instytucją gromadzącą, przechowującą i porządkującą wszystkie akta wojskowe. Nałożono na wszystkie urzędy i zakłady wojskowe oraz oddziały od pułku wzwyż obowiązek przesyłania do CAW po jednym egzemplarzu wydanych przez siebie rozkazów, a formacje ulegające rozwiązaniu zobowiązano do przekazania Archiwum wszystkich akt, o ile nie będą potrzebne innym urzędom. Ponadto do CAW w pierwszym rzędzie miały przejść przede wszystkim akta o treści operacyjnej i organizacyjnej, posiadające wartość historyczną co do których dyrekcja CAW wyda odrębną instrukcję. Jak już wcześniej wspomniano, tak się nie stało, bowiem akta operacyjne przejmowała Sekcja Historyczno-Operacyjna Oddziału III Sztabu Generalnego 5. Ponieważ Centralne Archiwum Wojskowe działało już kilka lat i posiadało swój statut oraz zakres zadań, w roku 1926 Ministerstwo Spraw Wojskowych 6 nakazało wszystkim komórkom Sztabu Generalnego przekazanie zbędnych akt do CAW. Archiwum wiedząc o dużych ilościach akt w tych komórkach i znając swoją sytuację lokalową, zaprotestowało starając się o anulowanie tego rozkazu. Po wielu interwencjach udało się odwołać rozkaz, jednak CAW zostało zobowiązane do opracowania instrukcji o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, której wydanie zapowiadano już od 1921 roku 7. W roku 1926 mjr Antoni Hniłko (kustosz CAW) opracował projekt takiej instrukcji, jednak nie została ona wprowadzona w życie. Przyczyny nie są znane, ale w Archiwum przypuszczano, że po pierwsze Oddział V Sztabu Generalnego zapowiadał wprowadzenie w życie nowych przepisów o biurowości w wojsku, a po drugie Biuro Ogólno-Administracyjne MSWojsk. prawdopodobnie nie wyraziło 3 CAW, I Dzień. Rozk. MSWojsk. nr 43, poz. 777 z dnia Gen. Julian Stachiewicz twórca archiwów Wojska Polskiego, Archeion nr XIII, Rozkaz MSWojsk. 18/26 z dnia r. 7 CAW, I

3 zgody na utworzenie składnic akt, o czym mówił projekt tej instrukcji 8. Ponieważ i w cywilnych instytucjach było dużo akt Rada Archiwalna, będąca organem doradczym Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, powołała 26 marca 1928 roku komisję do opracowania jednolitych, obowiązujących wszystkie archiwa, przepisów normujących przekazywanie akt do składnic, przechowywania ich, brakowania oraz późniejszego przejmowania tych akt przez archiwa. W skład tej komisji wszedł również mjr Hniłko. Komisja przyjęła stanowisko, że urząd przed oddaniem akt do składnicy powinien je uporządkować. Zastrzeżono również bardzo wyraźnie, że nie wolno niszczyć akt bez zezwolenia Wydziału Archiwów Państwowych. Tymczasem w 1928 roku w wojsku opracowano nowe przepisy o biurowości (Biur-1 i Biur-2) 9, do których załącznikiem była Instrukcja o składach akt 10. W tej instrukcji omówiono przechowywanie akt łącznie z określeniem ich kategorii, sposób wydzielania (niszczenia) akt oraz okresy przechowywania poszczególnych kategorii archiwaliów. Równocześnie określono rodzaje pomocy koniecznych w składach akt do rejestracji archiwaliów, sposób ich prowadzenia, terminy przekazywania akt do CAW oraz, co chyba najważniejsze, nakazano aby przekazywanie akt do CAW następowało dopiero po ich uporządkowaniu według schematu wykazu akt 11. Ponieważ komisja powołana przez Radę Archiwalną Min. WRiOP już zredagowała projekt przepisów normujących postępowanie z aktami i ukazał się on w postaci Uchwały Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 roku o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej 12, Archiwum Wojskowe otrzymało zadanie od szefa Biura Ogólno-Administracyjnego MSWojsk. 13 zgłoszenia uwag do tego projektu. Archiwum Wojskowe przedstawiło swoje uwagi wraz z nowym projektem 14, który był praktycznie rozwinięciem ogólnego rozporządzenia Rady Ministrów z 1932 roku, już wyżej wspomnianego. Do projektu opracowanego przez AW były 8 Tamże. 9 Biurowość w czasie pokoju, MSWojsk., Biuro Ogólno-Administracyjne, L.dz /28 P.S., Warszawa 1928, egzemplarz przechowywany w CAW w zespole Archiwum Wojskowe. 10 CAW, I CAW, I i Monitor Polski nr 2 z dnia Był to rozkaz MSWojsk. nr 24 z dnia CAW, I , projekt gotowy był r.

4 dostosowane odnośne postanowienia Biur-1 i Biur-2. W roku 1935 Biuro Ogólno-Administracyjne przeredagowało projekt AW i nadało mu nazwę Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt. Miała ona zastąpić dotychczasowy załącznik do Biur-1 i Biur-2. Ta redakcja w swej treści rozwijała nieco projekt AW, wprowadzając kilka nieistotnych zmian. Za to duże znaczenie miał załącznik do tej instrukcji w postaci 3-cyfrowego schematu wykazu akt. Biuro rozesłało ten projekt do instytucji wojskowych celem zaopiniowania. Opinia o tym projekcie była niejednolita, Archiwum Wojskowe zgłosiło szereg poprawek merytorycznych, dotyczących terminologii, a dyrektor AW zaznaczył że wprowadzenie Instrukcji w życie będzie możliwe tylko w przypadku rozwiązania spraw lokalowych, o które od dawna zabiega Archiwum 15. W związku z tym, że istniały dwa projekty (AW i Biura Ogólno- Administracyjnego) w dniu 17 marca 1936 roku II wiceminister (gen. Sławoj Składkowski) wydał rozkaz powołujący przy Biurze komisję pod przewodnictwem mjr Waligóry, która miała dokonać zebrania opinii o projekcie instrukcji i przedstawić gotowy projekt do dnia 1 czerwca 1936 roku 16. Komisja ta w maju i czerwcu 1936 roku odbyła 7 posiedzeń, na których w stosunku do treści drugiej edycji Instrukcji przyjęto kilka zmian: 1) przekazywanie akt z instytucji do AW będzie następowało po 5 latach (proponowano po 3 latach), 2) akta kat. B jednostki likwidowanej będą przekazywane do składnicy akt przy sztabie DOK (proponowano do AW), 3) oprócz lustracji składnic akt dokonywanych przez Wydział AP również AW musi prowadzić takie lustracje, 15 Tamże 16 W skład tej komisji weszli przedstawiciele: a) AW mjr B. Waligóra, kpt. W. Brummer, por. M. Bourdon; b) WBH kpt. S. Rogalski, kpt. Różycki; c) Gabinetu Min. Spraw Wojskowych kpt. A. Jaworski; d) Biura Inspekcji GISZ kpt. F. Skrzywanek; e) Sztabu Głównego kpt. S. Czerwonka; f) Biura Ogólno-Administracyjnego por. Sikorski; g) DOK I Redek; h) Biura Personalnego kpt. J. Rylski. Nie udało się autorowi ustalić wszystkich imion wymienionych tu osób. CAW, I oraz akta WBH, t

5 4) w składnicach akt będzie można przechowywać materiały potrzebne do pracy bieżącej nie dłużej niż 35 lat, 5) akta przeznaczone na makulaturę nie mogą być sprzedawane do papierni, lecz będą palone 17. W wyniku obrad tej komisji zredagowano trzecią wersję projektu Instrukcji, a ponieważ było jeszcze kilka uwag, na dodatkowym posiedzeniu przyjęto czwartą, ostateczną wersję projektu, którą w dniu 29 maja 1936 roku przewodniczący komisji przedstawił II wiceministrowi. W tym miejscu jest pewna niezgodność w dokumentacji źródłowej. Otóż w zachowanych materiałach archiwalnych zespołu Archiwum Wojskowe (sygn. I ) zapisano, że komisja odbywała swoje posiedzenia w maju i czerwcu, natomiast w innej teczce tego zespołu (sygn. I ) podano, że już 29 maja 1936 roku mjr Waligóra przedstawił gotowy projekt Instrukcji. Zdaniem autora, przedstawienie gotowego projektu odbyło się później niż 29 maja, bowiem tego dnia odbyło się dopiero szóste posiedzenie komisji 18, a jak już wcześniej wspomniano, posiedzeń tych było siedem i odbywały się jeszcze w czerwcu. Niemniej ten projekt przekazano do Wydziału AP Min. WR i OP, gdzie był omawiany w dniach 28 i 31 października 1936 roku 19 i został przyjęty jako obowiązujący w wojskowej służbie archiwalnej 20. Instrukcja ta była bardzo ważnym dokumentem regulującym działalność Archiwum Wojskowego. Treści merytoryczne w niej zawarte podzielono na 5 działów, obejmując nimi wszystkie procesy postępowania z aktami od chwili ich wytworzenia aż do znalezienia się w archiwum 21. Umieszczono w niej również wzory dokumentów, jakie należy prowadzić w archiwach (m.in. rejestr spisów akt, spis akt przekazanych itp.). Jak na owe czasy była to tak dobra instrukcja, że obecne nie różnią się praktycznie niczym. Nie uwzględniała jednak postępowania z aktami 17 CAW, I CAW, akta WBH, Z ramienia AW w pracach tych uczestniczył kpt. Wiktor Brummer, CAW, I CAW, I Dział I. Przechowywanie akt. Dział II. Wydzielanie akt. Dział III. Przekazywanie i niszczenie akt. Dział IV. Akta specjalne. Dział V. Postanowienia przejściowe.

6 mobilizacyjnymi (miało to zostać uregulowane odrębnymi przepisami) oraz dzieliła archiwalia personalne na akta i dokumenty personalne (w tym jedne i drugie na kat. A i B). Kierownictwo AW proponowało przed wejściem Instrukcji w życie rozwiązać sprawę pomieszczeń dla Archiwum, ustalić etaty dla kierowników składnic przy DOK (byliby wtedy zainteresowani tylko pracą w składnicach), zorganizować kurs archiwalny dla kierowników tych składnic oraz umożliwić AW wizytacje w składnicach akt wraz z wydzieleniem na ten cel kredytów 22. Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, będąca podstawowym dokumentem działania wojskowej służby archiwalnej okresu międzywojennego, nie weszła tak szybko do użytku służbowego jak się spodziewano w Archiwum Wojskowym. Zatwierdzona została dopiero 22 grudnia 1938 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1939 roku 23. Powodowało to szereg komplikacji w pracy archiwalnej, bowiem AW nie mogło przyjmować akt do swych magazynów, jak również nie mogło zatwierdzać spisów akt wydzielonych do zniszczenia 24. Po prostu AW nie miało podstaw prawnych do statutowego działania. Niemniej już w 1936 roku pracownicy AW dokonali pierwszych lustracji składnic akt przy DOK 25. W czasie lustracji okazało się, że akta w większości składnic przechowywane są w miejscach zagrażających całości zbiorów (drewniane szopy, zawilgocone piwnice), a nawet (Intendentura DOK I) w magazynie chleba przy piekarni. Opieka nad archiwaliami na ogół była dobra, stan fizyczny akt nie budził zastrzeżeń, choć zdarzało się, że akta były pogryzione przez myszy (DOK X). Stan uporządkowania akt był daleki od ideału, byli również tacy kierownicy składnic, którzy myśleli raczej o spaleniu akt niż opiece nad nimi 26. W trakcie kontroli pracownicy AW stwierdzali również przypadki, że kierownicy składnic nic nie wiedzieli o przechowywanym zasobie. 22 CAW, I Zob. egzemplarz przechowywany w CAW, w zespole Archiwum Wojskowe. 24 CAW, I Składnice akt przy DOK zaczęto formować w latach We wspomnianej lustracji brali udział: kpt. W. Brummer, kpt. J. Giergielewicz, dr H. Jabłoński, E. Oppman, L. Widerszal i mgr R. Morcinek. CAW, I i Zob. bliżej: CAW, I

7 Jak się w praktyce okazało, wspomniana wyżej lustracja, składnic akt, była pierwszą i ostatnią, bowiem w latach następnych AW nie otrzymywało kredytów na ich prowadzenie. W roku 1936 wydano drukiem (na prawach rękopisu) opracowaną w Archiwum Instrukcję pt. Zadania i metody pracy AW, a dotyczącą pracy instytucji w czasie wojny. Myślą przewodnią tej instrukcji było odciążenie sztabów od nadmiaru akt, utrudniających poruszanie się w polu w czasie działań wojennych. Zbieranie i gromadzenie akt w czasie wojny powinno odbywać się w sposób metodyczny i planowy. Proponowano w tej instrukcji aby przy wyższych dowództwach zorganizować referaty lub wydziały archiwalne, które zajęłyby się tym problemem od strony fachowej. Obsadę tych komórek stanowiłby personel kierowniczy AW lub pracownicy cywilni powołani do wojska. Komórki te troszczyłyby się również o akta zdobyczne, bowiem w przeszłości zdarzały się przypadki, że po znalezieniu przez wojska akt obcych, dowódcy jednostek nie wiedzieli jak z nimi postępować 27. W dokumencie tym omówione zostały również zadania dla Archiwum po zakończonej wojnie. Czytamy w nim, że po wojnie będzie następowała demobilizacja wojska, będą rozformowywane jednostki i Archiwum będzie zobowiązane przejąć akta tych jednostek. W związku z tym oddziały będą zobowiązane przekazać akta do składnic przy DOK, tam zostaną wstępnie uporządkowane i dopiero ze składnic przejmie je Archiwum Wojskowe. Ze swej strony AW musi być przygotowane do takich działań, tzn. mieć odpowiedni personel oraz posiadać pomieszczenia magazynowe. Przystępując do porządkowania akt po wojnie Archiwum musi pamiętać o tym, ze tuż po zakończeniu wojny będzie napływać zwiększona ilość kwerend, stąd też akta będą musiały być szybko porządkowane. Ponieważ nie weszła w życie Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, a Archiwum cały czas przyjmowało akta, w 1937 roku opracowano dodatkową Instrukcję o tymczasowym wcielaniu akt przekazywanych do AW 28. W instrukcji podano sposób przyjmowania akt, ich ewidencji i osoby odpowiedzialne za 27 CAW, I Zob. bliżej: CAW, I

8 prowadzenie wszelkiej ewidencji z tym związanej. W 1938 roku opracowano również Przepis służbowy o organizacji i toku pracy AW w czasie pokoju 29. Tym dokumentem ustalono, że służba archiwalna w wojsku opiera się na zasadach ogólnych ustalonych dla służby archiwalnej w państwie, a dyrektor AW jest odpowiedzialny przed ministrem Spraw Wojskowych za tę służbę i jest jego fachowym organem. Ustalono również, że AW podlega ministrowi WR i OP w zakresie przestrzegania regulaminów i instrukcji archiwalnych oraz kwalifikacji personelu z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Dokonano w tym dokumencie podziału akt na poszczególne grupy oraz omówiono strukturę wewnętrzną, łącznie z wyszczególnieniem obowiązków dla poszczególnych osób funkcyjnych. Bardzo wyraźnie wyeksponowano obowiązki wszystkich pracowników AW 30. Ponadto tok pracy w Archiwum Wojskowym regulowały rozkazy wewnętrzne dotyczące udostępniania akt 31, załatwiania kwerend 32, sporządzania odpisów akt i dokumentów 33, udzielania informacji o zasobie i szereg innych. 2. Udostępnianie akt Każde archiwum po zgromadzeniu i opracowaniu swego zasobu (lub jego części) może udostępniać akta do badań naukowych lub do celów służbowych. Jest zasada, stosowana również w okresie międzywojennym, że do badań udostępnia się akta już zinwentaryzowane i opracowane. W wydawnictwie wewnętrznym opracowanym w Archiwum Wojskowym w 1937 roku 34 omówiono sposób korzystania ze zbiorów. Czytamy tam, że przed przystąpieniem do poszukiwań w 29 Tamże. 30 Do obowiązków tych należało: dbałość o akta, przestrzeganie tajemnicy, podwyższanie kwalifikacji (studia historyczne), odbycie praktyki w ramach wewnętrznego kursu archiwalnego, studiowanie fachowej literatury oraz zapoznanie się z organizacją wojska. Tamże. 31 CAW, I CAW, I Zob. bliżej, Instrukcja o sporządzaniu odpisów akt i dokumentów do celów naukowych. Biblioteka podręczna CAW nr Archiwum Wojskowe..., op. cit., s. 18 i nn.

9 AW trzeba posiadać wiadomości o ustroju i systemie kancelaryjnym odnośnych urzędów wojskowych, znać ogólne zasady inwentaryzacji materiałów archiwalnych. Postulat ten jest szczególnie aktualny przy studium archiwalnym wojny polskiej, ze względu na wielką płynność organizacyjną panującą w wojsku polskim w tym okresie. Pracownicy AW wyszli naprzeciw tym potrzebom, opracowując Spis władz wojskowych polskich oraz Spis byłych oddziałów WP Bardzo ważną pomocą przy korzystaniu z akt był również referat mjr. Waligóry pt. Stan pomocy archiwalnych oraz metoda poszukiwań z uwzględnieniem szczególnych warunków w Archiwum Wojskowym 35. Autor wymienił wszystkie pomoce archiwalne znajdujące się w Archiwum i omówił je pod kątem przydatności dla korzystających z akt. Sporo wiadomości o aktach można było znaleźć w specjalnych referatach, które opracowywali i poszczególni pracownicy porządkujący zespoły akt. Ważną pomocą były również wstępy do inwentarzy zawierające skondensowane informacje ustrojowe i registraturalne o każdym zespole akt. Przykładem dobrego opracowania zespołów akt razem ze wstępem, są inwentarze do grupy I archiwaliów przechowywanych w AW 36. W inwentarzach tych są zawarte krótkie dane o czasie powstania zespołu, jego kolejnych nazwach, reorganizacjach instytucji itp. Wszystkie te pomoce były dostępne dla korzystających ze zbiorów AW w pracowni naukowej. Swoboda korzystania z akt zgromadzonych w Archiwum Wojskowym była w pewnym sensie ograniczona. Mianowicie bez przeszkód udostępniano, na ogólnie przyjętych warunkach w innych archiwach, akta z grupy I, II i częściowo IV 37. Korzystać z akt można było w pracowni w Forcie Legionów lub w pracowni na ul. Pokornej oraz pracowni referatu III AW(WBH). Zezwolenia na korzystanie z akt udzielał dyrektor AW, do którego należało wnieść podanie, wymieniając w nim przedmiot i cel badań, zaś korzystanie z akt było bezpłatne. Pracownie były czynne codziennie od 9.00 do 14.30, zaś w soboty od godz do CAW, I CAW, I Do grupy I należały akta dawne do 1863 roku włącznie, do grupy II akta związków i formacji polskich po powstaniu styczniowym, a do IV akta wojskowe polskie od 1918 r. z wyjątkiem operacyjnych.

10 W praktyce okazało się, że z akt korzystali, przy okazji je porządkując, ludzie absolutnie do tego nieprzygotowani. Chodzi tu o oficerów z Kół Pułkowych, piszących historie swoich jednostek. Całe szczęście, że prace te przerwano w związku z prowadzonym skontrum w 1936 roku 38. Archiwum Wojskowe wypożyczało również swoje akta na zewnątrz. Kwestię tą regulował rozkaz wewnętrzny nr 8 z dnia 12 listopada 1929 roku 39. Czytamy w nim, że zezwolenie na wypożyczenie jakiegokolwiek aktu poza archiwum należy do kierownika. Akta wypożyczone władzom państwowym musiały być paginowane, zaś na rewersie musiał być opisany ich stan fizyczny. Ewidencję rewersów akt wypożyczonych prowadził kustosz Archiwum, który był odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę aktami co oznaczało, że musiał przestrzegać terminów zwrotów i dokładnie śledzić ich drogę poza archiwum. Wypożyczanie akt poza AW było jedną z form ich udostępniania, jednak niekorzystną dla całości zbiorów, bowiem zdarzały się przypadki ich zagubienia, o czym zresztą pisał w swoich sprawozdaniach dyrektor Waligóra. W 1938 roku opracowano, wspomniany już wyżej Przepis służbowy o organizacji i toku pracy AW w czasie pokoju, a w nim punkt dotyczący korzystania z akt. Ustalono, że z materiałów archiwalnych korzysta się dla celów służbowych, naukowych i dla potrzeb obywateli. Po raz pierwszy znalazł się tam zapis, że AW udostępnia te materiały, których udostępnianie nie jest sprzeczne z interesami państwa lub do których dostęp nie został przez ofiarodawców zastrzeżony 40. W tym miejscu nasuwa się pytanie: a co z interesem obywateli? Przecież AW powinno chronić również dobro osób fizycznych, a wspomniany przepis nic o tym nie mówił. Ustalono również tym przepisem, że na zewnątrz akta będą wypożyczane jedynie władzom wojskowym, sądom oraz archiwom państwowym. Ponadto za odpisy z akt Archiwum mogło pobierać opłatę 41 z wyjątkiem odpisów potwierdzających służbę w wojsku polskim, polskich formacjach wojskowych i polskich organizacjach przedwojennych. Korzystający z zasobu archiwalnego, a piszący prace naukowe, zobowiązani zostali do 38 CAW, I CAW, I CAW, I Zgodnie z Dz. Ustaw nr 128 z dnia r. poz i 3.

11 przekazania dla Archiwum dwóch egzemplarzy pracy naukowej. Przyznać należy, że zainteresowanie archiwaliami wojskowymi wzrastało z każdym rokiem działalności Archiwum. Przykładem są dane o ilości osób korzystających z akt w pracowniach naukowych Kwerendy osobowe poświadczenia o przebiegu służby i pracy w wojsku Specyficzną formą udostępniania akt zgromadzonych w archiwum są odpisy lub zaświadczenie wydawane na ich podstawie, a dotyczące spraw personalnych, czyli kwerendy osobowe. Po I wojnie światowej, w której wzięły udział olbrzymie masy wojska, a i znaczna część społeczeństwa została pociągnięta do różnych świadczeń wojennych, spadł na archiwa wojskowe nieznany dawniej w tych rozmiarach obowiązek udzielania informacji, załatwiania kwerend dla władz oraz wydawania wielkiej ilości poświadczeń. Szczególnie wydawanie poświadczeń o służbie wojskowej ze względu na ich masowy charakter sprawiło Archiwum duże trudności. Problem ten w sposób znaczący wpłynął na pozostałe prace w Centralnym Archiwum Wojskowym. W pierwszych latach istnienia państwa polskiego kwerend było stosunkowo niewiele i dopiero w następnych latach, zwłaszcza kiedy stały się aktualne sprawy nabycia praw emerytalnych, napływ kwerend ciągle się zwiększał. Wzrost ten najlepiej obrazują następujące ilości: w 1919 roku było 721 kwerend, w latach kwerend 43. W sumie nie była to jeszcze wielka liczba kwerend. Prawdziwy ich nawał zaczął się w latach następnych, bowiem w 1932 roku było już ich , w 1934 roku , w 1936 roku , a w 1938 roku aż kwerend. Również archiwa cywilne w swoich sprawozdaniach przekazywały swoim władzom zwierzchnim meldunki o zwiększającej się liczbie kwerend, ale w 42 W roku 1924 korzystało z pracowni 20 osób, od lipca 1929 r. do czerwca 1930 r. 200 osób, w tym samym przedziale czasowym w latach osób, CAW, I , 46, W 1924 r. było kwerend, w , w 1926 r. 5804, a w 1927 r kwerendy. Por.: sprawozdania miesięczne w zespole Archiwum Wojskowe.

12 porównaniu z Archiwum Wojskowym były to znikome ilości 44. Ten wzrost kwerend mógłby wydawać się niezrozumiały, gdyż wojsko polskie z lat sięgało swoim stanem wyżywienia z górą ponad milion żołnierzy. Jak się okazało, znaczna część kwerend nie dotyczyła wojska polskiego, a były to podania byłych żołnierzy z formacji polskich z okresu wojny światowej 45. Zaświadczenia potwierdzające przebieg służby w b. formacjach polskich konieczne były dla władz stwierdzających wysługę lat pracy, emerytur, dla uzyskania Krzyża lub Medalu Niepodległości, a także były konieczne przy staraniach o różne stanowiska w urzędach. Tak duży napływ kwerend powodował szereg komplikacji w pracy AW. Nadmienić tu należy, że Archiwum było zobowiązane do odpowiedzi na podania w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma urzędnikowi, który sprawę załatwiał. W praktyce okazało się to niemożliwe i dyrektor Pawłowski polecił załatwiać kwerendy prawie wszystkim pracownikom instytucji, zostawiając w poszczególnych komórkach organizacyjnych tylko niezbędnych do prac przy porządkowaniu akt 46. Z taką sytuacją nie mógł zgodzić się nowy dyrektor AW mjr Waligóra i 1 listopada 1933 roku utworzył referat ogólny, który załatwiał tylko sprawy poświadczeniowe. Do tego referatu przydzielił pracowników z innych komórek, którzy nie opracowywali akt. Ta zmiana w strukturze nie spowodowała w żaden sposób naruszenia regulaminu wewnętrznego, a od tego czasu, mimo że napływ kwerend nie zmniejszył się, zauważono, że pozostałości spraw do załatwienia były ha niezmienionym poziomie 47. W roku 1934 mjr Waligóra zwrócił się do Biura Ogólno-Organizacyjnego o przydzielenie AW dodatkowych etatów tylko do załatwienia kwerend. Biuro to wyraziło zgodę na zatrudnienie 9 osób na najbliższy rok, bowiem panowała tam 44 Dla przykładu: a) Archiwum Oświecenia Publicznego w latach załatwiło kwerend, Por.: Archeion nr II, Warszawa 1927, s. 172; b) Archiwum Akt Dawnych; w roku kwerendy w roku w roku w roku a w roku , Por.: Archeion nr XIII, Warszawa 1935, s Archiwum Wojskowe..., op. cit., s CAW, I CAW, I

13 opinia, że ilość kwerend w niedalekiej przyszłości musi ulec zmniejszeniu. Gdyby te przewidywania nie sprawdziły się, to Biuro zobowiązało się przedłużyć zgodę na to zatrudnienie na następny rok 48. Ponieważ napływ spraw nie zmniejszył się i w roku następnym (wpłynęło ponad podań) mjr Waligóra zwrócił się ponownie o zezwolenie zatrudnienia 9 osób na okres 5 lat. Na tę propozycję nie wyraził zgody Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., zgodzono się natomiast przedłużyć to zatrudnienie tylko na 1 rok 49. Ponieważ i ta dodatkowa liczba osób nie wystarczała, Archiwum Wojskowe zatrudniało od 1936 roku dodatkowo średnio ponad 20 pracowników miesięcznie, opłacając ich z tzw. Funduszu Płac 50. Oprócz wcześniej wymienionego rodzaju kwerend AW załatwiało również innego rodzaju poświadczenia. W pierwszym rzędzie były to podania nadsyłane przez placówki zagraniczne oraz zrzeszenia byłych żołnierzy. Dotyczyły one głównie byłych żołnierzy b. armii gen. Hallera zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Francji. Na podstawie tych zaświadczeń byli żołnierze, zamieszkali w USA, mogli ubiegać się o obywatelstwo tego kraju, a zamieszkali we Francji, uzyskiwali możliwość nabycia praw kombatanckich oraz prawo do bezpłatnej karty pobytu we Francji 51. Archiwum Wojskowe wydawało również poświadczenia o przebiegu służby byłym żołnierzom służącym w armii austriacko-węgierskiej i rosyjskiej, chociaż przy tych ostatnich były spore trudności z uwagi na fragmentaryczność posiadanych źródeł archiwalnych. Ponadto AW wydawało poświadczenia o przebytych chorobach i leczeniu szpitalnym, zarówno na żądanie władz jak i samych zainteresowanych. Udostępniano również akta sądów polowych (tylko władzom sądowym), co było konieczne przy staraniach osób o zatarcie lub skreślenie kary. Te wszystkie poświadczenia wydawano tylko jeden raz, a otrzymujący je w przypadku wielokrotnego przedstawiania tego zaświadczenia zmuszony był posługiwać się uwierzytelnionym odpisem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami AW mogło wydawać zaświadczenia, wyciągi i odpisy na podstawie posiadanych ksiąg 48 CAW. I (sprawozdanie za lipiec 1934 czerwiec 1935 r.). 49 CAW, I (sprawozdanie za lipiec 1935 czerwiec 1936 r.). 50 CAW, I Archiwum Wojskowe..., op. cit., s. 20.

14 i akt ewidencyjnych, nie wolno było zmieniać lub uzupełniać danych na podstawie przedkładanych dowodów ani świadectw zastępczych. Zaświadczenie wydane po raz pierwszy było bezpłatne, a w przypadku gdy petent po raz drugi ubiegał się o poświadczenie musiał uiścić określoną opłatę. * * * Opracowany archiwalnie zasób aktowy w każdym archiwum jest udostępniany do badań naukowych oraz do spraw poświadczeniowych. Jest to uregulowane odpowiednimi przepisami, których na początku swego istnienia CAW nie posiadało. Z biegiem czasu zlikwidowano i tę lukę, opracowując odpowiednie instrukcje lub modyfikując opracowane wcześniej. Przy udostępnianiu swego zasobu archiwum może stosować ograniczenia, spowodowane różnymi uwarunkowaniami. Tych ograniczeń nie stosowano raczej w pierwszych latach istnienia CAW, bowiem dopiero w 1938 roku znalazł się stosowny zapis w przepisie opracowanym przez Archiwum. Sprawą bardzo ważną było również to, że udostępniano do badań tylko akta opracowane. Stanowiło to zawsze problem dla archiwów, gdyż dość często wywierane były naciski na kierownictwo, aby również udostępniać akta nieopracowane. Jest to jednak zjawisko dość niebezpieczne dla korzystających z akt, bowiem po archiwalnym opracowaniu zmieniają się sygnatury i trudno niekiedy wrócić do tej samej teczki mimo zastosowania konkordacji, czyli zestawienia starych sygnatur z nowymi.

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Leszek Lewandowicz METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach wojskowych oraz metody

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Ewa Raniszewska ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1970 1982 W 1982 roku mija 35 lat od chwili ukazania się rozkazu ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Archiwum DOW-II, które przekształcono później

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 944/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2007 roku INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI 1. CEL INSTRUKCJI 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM 3.1.Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH Źródło: http://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/ewidencje-przechowywan/149,ewidencja-przechowywanie -I-UDOSTEPNIANIE-AKT-POSTEPOWAN-SPRAWDZAJACYCH.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora-Komendanta WSOSP nr 77 z dnia 22 grudnia 2016 r. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Załącznik do Zarządzenia Nr 699/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 lipca 2014 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie

Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 35/2013 z dnia 20 września 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Staszowie I. Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych

Rozdział 3 Terminy przechowywania dokumentacji w archiwach zakładowych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012 r. /pieczątka/ I N S T R U K C J A ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Archiwum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Bytoń

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Bytoń WÓJT GMINY BYTOŃ Zarządzenie Nr 0050.138.2016 Wójta Gminy Bytoń z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania słuźby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik do zarządzenia nr 24/2009 Rektora UKSW z dnia 29 maja 2009 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dz.U. z 2010 nr 45 poz. 265 Brzmienie od 8 kwietnia 2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z dnia 9 marca 2010 r. Na podstawie art. 16 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L.

INSTRUKCJA GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE. Organizacji i zakresu działania składnicy akt P A C A N Ó W U L. GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE INSTRUKCJA Organizacji i zakresu działania składnicy akt Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej

Dz.U (R) Powoływanie do zawodowej służby wojskowej Strona 1 z 8 Numer dokumentu LexPolonica: 2210979 zmiany: 2014-03-15 Dz.U.2014.254 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji

Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji Obowiązuje od 7 września 2015 roku. Regulamin świadczenia usługi przechowywania dokumentacji Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady przechowywania przez Pocztę Polską S.A. dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU. z dnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR /12 PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU z dnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Instytutu Pamięci

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia

STATUT. Archiwum Państwowego w Białymstoku. Postanowienia ogólne. Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia STATUT Archiwum Państwowego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Archiwum Państwowe w Białymstoku utworzone zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 10 listopada 1950 r.(dz. Urz. z 1951 r.nr 1,poz. 1),

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne

ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny ZASADY POSTĘPOWANIA Z AKTAMI W KANCELARII Uwagi wstępne Zarządzaniem dokumentacją przedarchiwalną w jednostkach i instytucjach wojskowych zajmują się komórki organizacyjne zwane kancelariami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ

ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Jan Micewicz A r t y k u ł d y s k u s y j n y ROLA RZECZOWEGO WYKAZU AKT W KSZTAŁTOWANIU NARASTAJĄCEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO PROPOZYCJA OPRACOWYWANIA I STOSOWANIA W KANCELARII WOJSKOWEJ Istniejące współcześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KANCELARII SEJMIKU Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznań..2008r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Kancelaria Sejmiku, działa na podstawie: 1. Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Świątki z dnia 14 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Świątki z dnia 14 września 2016 r. Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Świątki z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA

INSTRUKCJA ARCHIWALNA Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/06 Rektora UKSW z dnia 21 lutego 2006 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE INSTRUKCJA ARCHIWALNA UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEPISÓW O OCHRONIE TAJEMNICY WOJSKOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW AKT INSTYTUCJI WOJSKOWYCH W LATACH

WPŁYW PRZEPISÓW O OCHRONIE TAJEMNICY WOJSKOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW AKT INSTYTUCJI WOJSKOWYCH W LATACH Jan Andrzej Igielski WPŁYW PRZEPISÓW O OCHRONIE TAJEMNICY WOJSKOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW AKT INSTYTUCJI WOJSKOWYCH W LATACH 1918 1939 Tajemnica wojskowa obejmuje aktualne wiadomości dotyczące spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora PCPR w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. INSTRUKCJA ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SOKOŁOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2009/2010 Rektora AWF z dnia 21.09.2010 r. REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIPNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa: - cele i zadania biblioteki - zasady wykonywania funkcji kierowniczych - strukturę

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt

SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH. 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Juliusz Malczewski SELEKCJA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH 1. Normatywy archiwalne dotyczące selekcji akt Zagadnienie selekcji wojskowych materiałów archiwalnych dotyczy głównie akt zgromadzonych w archiwach

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu

INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu z dnia 08.08.2013 r. INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu Spis

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA POŚWIADCZEŃ SŁUŻBY I PRACY W WOJSKU POLSKIM

DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA POŚWIADCZEŃ SŁUŻBY I PRACY W WOJSKU POLSKIM Henryk Fabijański DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W ZAKRESIE WYDAWANIA POŚWIADCZEŃ SŁUŻBY I PRACY W WOJSKU POLSKIM Przeprowadzania kwerend osobowych stanowi jedno z podstawowych zadań wszystkich

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 1 Załącznik do komunikatu (8) z dnia 2011-04-13 po zmianach. Stan: 1.02.2012 r. 1 ZRZĄDZNIE URZĘDMI ORGNÓW RZĄDOWEJ DMINISTRCJI ZESPOLONEJ Komórki merytoryczne oraz uszczegółowienie haseł klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo