UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939"

Transkrypt

1 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu 1. Do tej problematyki wrócono z chwilą powołania naczelnych władz wojskowych, po odzyskaniu niepodległości. W odradzającym się państwie polskim siły zbrojne miały do spełnienia bardzo ważną rolę. Był to oczywiście wysiłek zbrojny skierowany na wytyczenie i obronę granic. Istnienie Wojska Polskiego zapoczątkowane zostało decyzją Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia roku, a podstawowym organem planowania operacyjnego i dowodzenia był Sztab Generalny. Oddział VII Sztabu Generalnego (w marcu 1919 roku przeszedł do Ministerstwa Spraw Wojskowych) zajmował się m.in. regulaminami wojskowymi, wyszkoleniem oficerów i badaniami historyczno wojskowymi. Była Sekcja Naukowa b. Komisji Wojskowej wraz z referatem archiwalnym została podporządkowana 7 grudnia 1918 roku Oddziałowi VII Sztabu Generalnego 2. Nieco wcześniej, bo 4 listopada 1918 roku, por. dr Bronisław Pawłowski rozkazem szefa 1 Rzecznikiem idei istnienia archiwum wojskowego był kierownik Komisji Wojskowej, prof. Wacław Tokarz, który powołał zespół do opracowania wytycznych w celu utworzenia komórki zajmującej się zbieraniem i zabezpieczaniem akt. Skutkiem tych działań było utworzenie, w kwietniu 1918 roku, wydziału (inaczej zwanego referatem) archiwalnego Komisji Wojskowej. Archiwum Wojskowe. I. Powstanie i rozwój. II. Zbiory archiwum wojskowego. III. Informacje, kwerendy, poświadczenia służby, Warszawa 1937, s. 4. CAW, Zespół akt Archiwum Wojskowego I teczki: 1, 30, 58, 80, 83, Dziennik Rozporządzeń MSWojsk. nr 9/18.

2 Sztabu Generalnego został przydzielony do Sekcji Naukowej Komisji Wojskowej jako referent do spraw archiwalnych z zadaniem utworzenia instytucji archiwalnej i zebrania archiwaliów 3. W kilka dni później, 14 grudnia 1918 roku 4, w ramach Sztabu Generalnego, powstał Instytut Historyczno-Wojskowy 5, a jego referat archiwalny otrzymał nazwę Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) 6. Kierownikiem CAW został por. dr Bronisław Pawłowski 7. W skład personelu weszli ponadto: archiwiści ppor. Stanisław Winiarski, urzędnik Kazimierz Bratoszewski, pomocnicy archiwistów sierż. Eugeniusz Loewel, plut. Stanisław Massalski, urzędnik Irena Gudzachówna, Janusz Buki (słuchacz prawa), Stanisław Nowakowski (słuchacz filozofii) 8. Nieco później do pracy w CAW przyjęci zostali: dr Eugeniusz Wawrzkowicz, ppor. Józef Pomarański i ppor. dr Józef Seruga 9. Personelowi temu przypadła w udziale praca polegająca nie tylko na gromadzeniu i porządkowaniu akt, lecz również i załatwianiu kwerend osobowych. W 1919 roku Instytut Historyczno-Wojskowy wszedł w skład Departamentu V Naukowo-Szkolnego MSWojsk. jako jego sekcja 4 i w tym też roku 10 ustalona została po raz pierwszy organizacja i szczegółowe zadania dla Centralnego Archiwum Wojskowego 11. CAW powstałe w ramach Instytutu Historyczno-Wojskowego było instytucją odrębną i autonomiczną. Było również instytucją zwierzchnią nad wszystkimi 3 CAW, I Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 12/18. 5 Była to b. Sekcja Naukowa Komisji Wojskowej TRS. 6 Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 12/18 oraz CAW, I Dr Bronisław Pawłowski stanowisko kierownika CAW objął w stopniu porucznika, ale w czerwcu 1919 roku został awansowany do stopnia podpułkownika. Stało się tak dlatego, że Komisja Weryfikacyjna zaliczyła por. Pawłowskiego do oficerów starszych, ze starszeństwem od roku. Patrz: Rocznik Oficerski 1923, a także: B. W o s z c z y ń s k i, B r o n i s ł a w P a w ł o w s k i organizator i dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, (w:) Sesja naukowa poświęcona B. Pawłowskiemu w setną rocznicę urodzin, Toruń 1988, s CAW, I Archiwum Wojskowe, op. cit., s Rozk. Dzienny MSWojsk. nr 195 z dnia roku. 11 Zgodnie z rozkazem nr 195 CAW posiadało w swojej strukturze wewnętrznej 4 referaty: archiwum prasowe, akta dawne, akta formacji wschodnich, i akta wojsk Polski Odrodzonej, co było uwarunkowane zgromadzonymi już aktami (CAW, I ). Równocześnie otrzymało zadanie gromadzenia, przechowywania i porządkowania rozkazów i najważniejszych akt szczególnie organizacyjnych, operacyjnych polskich władz wojskowych, formacji wschodnich i związków polskich z czasów wojny oraz akt wojskowych z czasów dawniejszych; pozostałych na obszarze państwa polskiego dokumentów b. wojskowych władz zaborczych i okupacyjnych; wszystkich akt oddanych w depozyty, a dotyczących wojskowości polskiej; wycinków z prasy periodycznej zawierających artykuły dotyczące spraw wojskowych (CAW, I ).

3 archiwami wojskowymi i referatami archiwalnymi Dowództw Okręgów Generalnych (DOGen.) 12. Po zlikwidowaniu stanowisk referentów archiwalnych sformowane zostały referaty archiwalne przy DOG-enach oraz utworzono cztery zarządy archiwalne (nazywano je również referatami) we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Przemyślu. Zadaniem tych instytucji było zgromadzenie i zabezpieczenie akt pozostałych po zaborcach. W wydanym na tę okoliczność rozkazie czytamy, że na mocy rozkazów Sztabu Generalnego nr 36 z dnia roku i nr 9 z dnia roku Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi wszystkie akta wojskowe powstałe na ziemiach polskich wytworzone przez wojskowe władze państw zaborczych. W celu uregulowania prac nad ochroną i tymczasowym zabezpieczeniem tych materiałów rozproszonych po rozmaitych miejscowościach państwa polskiego, a zarazem odpowiedniego przygotowania ich do późniejszego przyjęcia przez to Archiwum, zarządzam co następuje: Wszystkie DOG-eny niezwłocznie wyznaczą referentów archiwalnych ewentualnie powierzą ich czynności referentom oświatowym uniwersytetów żołnierskich i wyznaczą im lokale suche, jasne, zabezpieczone od pożaru na tymczasowe składy akt 13. Najwcześniej powstał referat archiwalny we Lwowie, zorganizowany przez docenta Uniwersytetu Lwowskiego, dr. Modelskiego, który już w grudniu 1918 roku rozpoczął prace nad gromadzeniem i zabezpieczeniem akt b. władz austriackich w tym mieście. Referat ten miał największą obsadę etatową (pod koniec działalności pracowały tam 32 osoby), ale zgromadzony zasób aktowy w poważnej części został zniszczony podczas wojny polsko-ukraińskiej, o czym kierownik referatu meldował dyrektorowi CAW. Nieco później powstały referaty archiwalne w Krakowie, Przemyślu i Poznaniu. Ten ostatni zgromadził akta V Korpusu niemieckiego i jednostek jemu podległych. Po utworzeniu Zarządu Archiwalnego w Krakowie, na kontrolę pojechał dr Józef Seruga w kwietniu 1920 roku. W wyniku kontroli okazało się, że wiele akt 12 CAW, I Zob.: Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 64 z dnia roku.

4 poaustriackich sprzedano jako makulaturę lub zniszczono, zachowując tylko arkusze ewidencyjne żołnierzy. Kontrolujący zdołał uchronić od zniszczenia archiwalia sądów austriackich i część planów twierdzy Kraków. Do Poznania pojechał dyrektor Pawłowski, który stwierdził, że porządkowaniem aktów nikt się nie zajmował. Pobieżnie i dorywczo je tylko przejrzano i wydobyto z nich pewną ilość tajnych instrukcji służbowych. Do końca 1921 roku w tym referacie zgromadzono ogółem woluminów, kg akt luźnych, 600 kg książeczek wojskowych oraz różnych dokumentów personalnych 14. Referaty archiwalne przy DOG-enach, powstałe w latach w miejsce referentów archiwalnych, praktycznie były filiami Centralnego Archiwum Wojskowego. Działalność służbowa referatów archiwalnych i ich obsada etatowa została uregulowana kilkoma zarządzeniami i rozkazami MSWojsk., często sprzecznymi ze sobą. W zasobie archiwalnym CAW znajduje się dokument (projekt rozkazu dla referatów archiwalnych DOK) z dnia roku, nakazujący dowódcom Okręgów Korpusów (OK) włączenie referatów archiwalnych do kancelarii głównych OK oraz udzielenie pomocy kierownikom referatów. Pomoc ta miała polegać na odkomenderowaniu do dyspozycji kierownika referatu odpowiednio wykształconych pracowników archiwalnych, którzy mieli porządkować akta. Jednak, jak napisał w swoim sprawozdaniu kierownik referatu archiwalnego przy DOK w Krakowie, do pomocy przy porządkowaniu akt skierowano żołnierzy, którzy w ogóle nie znali się na tego typu pracach, a i oficerowie nie byli należycie przygotowani do prac archiwalnych 15. Mimo tych niedociągnięć naczelne władze wojskowe wszelkimi sposobami starały się zabezpieczyć wszystkie akta wytworzone przez wojsko polskie i wojska obce. Dowodem na to jest zarządzenie MSWojsk., w którym czytamy, że Celem nie przerywania prac nad zabezpieczeniem i porządkowaniem akt wojskowych, a specjalnie państw zaborczych, tymczasowe zarządy archiwalne należy w całości wcielić do kancelarii głównej OK. Personel zajęty obecnie w zarządach archiwalnych, w miarę możliwości, zatrzymać ten sam dla dalszej pracy w archiwum, 14 CAW, I Pismo nr L 888/21/Pf, CAW, WBH, t. 676 S.

5 nie przekraczając jednak przepisanego etatu 16. Jak wynika z tych dwóch dokumentów, w początkowym okresie działalności referatów archiwalnych zadbano o przydzielenie dla nich odpowiedniego personelu i nakazano również przygotować pomieszczenia magazynowe na akta, które powinny spełniać należyte warunki do ich przechowywania. Ten w miarę dobry stan rzeczy nie trwał długo. Następne z kolei pismo 17 omawia częściową reorganizację referatów archiwalnych i podaje ich nowy, niestety zmniejszony etat 18. W dokumencie tym nakazano z powrotem wydzielić referaty archiwalne z kancelarii głównych DOK, a personel nadetatowy powinien do 1 listopada 1922 roku wydzielić z archiwaliów materiał ewidencyjny i przekazać do poszczególnych Powiatowych Komend Uzupełnień (PKU). Po tym terminie personel nadetatowy należało zwolnić. W piśmie tym zasygnalizowano również likwidację referatów archiwalnych, bowiem ostateczna likwidacja referatów archiwalnych przeprowadzona będzie na podstawie specjalnych szczegółowych instrukcji MSWojsk. (CAW), z tym jednak, że czas jej nie może przekroczyć następujących terminów: dla referatu archiwalnego w Poznaniu i Przemyślu roku, dla referatu archiwalnego w Krakowie i Lwowie roku 19. Prace przygotowawcze do likwidacji referatów archiwalnych przy DOK trwały prawie dwa lata. 31 stycznia 1924 roku Minister Spraw Wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski podpisał pismo nakazujące likwidację tych podstawowych komórek archiwalnych 20. Dowódcy Okręgów Korpusów otrzymali zadanie, aby w miesiącach lutym i marcu dokonać podziału materiału aktowego na poszczególne działy budownictwa, rachunkowy, sanitarny, ewidencyjny i personalny. Materiał ten mieli przejrzeć szefowie służb i wybrać akta przydatne do prowadzenia spraw bieżących oraz wybrać archiwalia posiadające wartość historyczną. Akta personalne byłych 16 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 47, poz. 844 z dnia roku. 17 Pismo Oddz. I Szt. Gen. nr L 3936/org z dnia roku, CAW, WBH, t. 676 S, a także dodatek tajny nr 26, poz. 132 do Dz. Rozk. nr 42 z dnia Etat ten przewidywał następującą obsadę personalną referatów archiwalnych: kierownik major lub urzędnik wojskowy kat. III, referent kapitan lub porucznik, lub urzędnik wojskowy kat. IX X, kancelista sierż lub urzędnik cywilny kat. XI, pisarz kapral lub plutonowy, woźny cywil. 19 Zob. przypis Pismo Oddz. I Szt. Gen. nr L 12981/org., CAW, WBH, t. 676 S.

6 poddanych niemieckich, po sporządzeniu spisów, polecono rozkazem MSWojsk. przekazać do kancelarii głównych DOK, celem późniejszego oddania ich władzom niemieckim po zakończeniu rokowań pomiędzy Polską a Niemcami 21. Akta bezwartościowe (makulaturę) znajdujące się w referatach archiwalnych polecono przekazać szefom intendentury OK celem ich dalszego wykorzystania, a książki, dzienniki rozkazów itp. należało przekazać do Centralnej Biblioteki Wojskowej 22. Ostatecznie referaty archiwalne zlikwidowano 31 maja 1924 roku z jednym wyjątkiem. Otóż w miejsce referatu archiwalnego przy DOK VII (Poznań) powstało archiwum Referatu Historycznego DOK VII, przechowujące m.in. akta personalne powstańców wielkopolskich 23. Zaznaczyć należy, że referaty archiwalne, mimo stosunkowo szczupłej i niefachowej obsady etatowej, wykonały olbrzymią pracę przy zbieraniu, zabezpieczaniu, a nawet częściowym opracowaniu (Kraków) materiałów archiwalnych dotyczących polskich formacji wojskowych. Praca ta nie była łatwa ze względu na częste wyjazdy w teren, trudności transportowe oraz brak odpowiednich lokali na archiwa 24. Centralne Archiwum Wojskowe w latach nie przechodziło żadnych reorganizacji wewnętrznych. Zmieniło natomiast podległość służbową, bowiem w kwietniu 1920 roku nastąpiła reorganizacja Instytutu Historyczno- Wojskowego, który odtąd jako Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy (WINW) podlegał szefowi Oddziału III Sztabu Generalnego 25. Centralne Archiwum Wojskowe znalazło się w składzie WINW-u jako jego Wydział III, z bardzo małą obsadą etatową w stosunku do zadań jakie na CAW nałożono 26. Do bardzo ważnych zadań, wcześniej nałożonych na CAW rozkazem nr 195 z dnia roku 27, doszło jeszcze szereg 21 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 28, poz. 628 z dnia roku. 22 CAW, I CAW, I , 83 i Zob.: CAW, WBH, t. 676 S. 25 Dz. Rozk. Tajnych nr 5/ Dodatek Tajny nr 27 z dnia roku do Dz. Rozk. nr 47. Etat CAW przedstawiał się następująco: kierownik płk 1, referenci ppłk mjr 1, mjr kpt. 2, personel pomocniczy plut. 1, woźny i goniec 2 prac. cywilnych. 27 Zob. przypis 11.

7 innych, określonych w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. nr Zgodnie z tym dokumentem CAW stało się jedyną instytucją w wojsku, która miała gromadzić, przechowywać i porządkować akta wojskowe. Ponadto wszystkie urzędy, zakłady wojskowe oraz oddziały od pułku wzwyż otrzymały zadanie przesyłania do Archiwum po jednym egzemplarzu wydanych przez siebie rozkazów. Autor jest przekonany, że nie był to dobry pomysł, bowiem po pewnym czasie całość akt danej instytucji lub jednostki trafiała do CAW i tym samym Archiwum posiadało dwa egzemplarze tego samego materiału, w sztuczny sposób zapełniając regały. Również i formacje wojskowe ulegające likwidacji miały obowiązek przekazać swoje akta. Nie dziwi więc fakt, że przy tak szczupłym personelu i tak szerokim zakresie zadań, nie było mowy o planowej, metodycznie prowadzonej pracy archiwalnej, która z tego też względu miała charakter wybitnie doraźny. Było to bowiem tylko gromadzenie akt w magazynach CAW w Forcie Legionów i wydzielanie akt bez wartości historycznej. Praca ta była szczególnie ciężka, gdyż akta nadchodziły z jednostek w nieładzie, nieuporządkowane, zakurzone lub przesiąknięte wilgocią 29. Szefem wspomnianego wyżej Oddziału III Sztabu Generalnego, pod który podlegał WINW wraz z CAW, był gen. Julian Stachiewicz 30. Mimo, że trwały już prace i przygotowania do tego, by CAW było jedyną instytucją odpowiedzialną za akta wojskowe, w lipcu i sierpniu 1919 roku podjął on próbę zorganizowania pracy badawczej nad dziejami toczącej się wojny oraz zabezpieczenia materiałów archiwalnych. W tym celu zaproponował utworzenie specjalnej sekcji Historyczno- Operacyjnej (Sekcja H-O) przy tym Oddziale 31. Utworzona w sierpniu 1919 roku Sekcja H-O miała za zadanie gromadzenie i porządkowanie akt dotyczących bojów i operacji już zakończonych. 28 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 47, poz. 773 z dnia roku. 29 Archiwum wojskowe..., op. cit., s Gen. Julian Stachiewicz ur roku we Lwowie, zm roku w Warszawie, brat Wacława (również generała, w latach szefa Sztabu Głównego). Przed I wojną światową działał w polskich organizacjach wojskowo-niepodległościowych, od 1914 roku w Legionach Polskich, od 1916 roku w POW. Był bliskim współpracownikiem Piłsudskiego. W latach i od 1926 szef WBH. Od 1928 roku był sekretarzem generalnym Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski. 31 S. P o m a r a ń s k i, Gen. Julian Stachiewicz twórca archiwów Wojska Polskiego, [w:] Archeion T. XIII, Warszawa 1935, s

8 Ogólnie rzecz biorąc, przy wydaniu tego zarządzenia popełniono duży błąd w sztuce archiwalnej, bowiem w sposób sztuczny podzielono akta poszczególnych twórców na materiały operacyjne i pozostałe. Decyzja ta spowodowała duże straty, bowiem ani CAW, ani Sekcja nie zdołały w sposób należyty przeprowadzić gromadzenia akt z działań wojennych prowadzonych przez Polskę. Odmiennego zdania był Stefan Pomarański, który napisał, że dzięki tej inicjatywie stał się [gen. Stachiewicz] twórcą archiwum wojen polskich, oddał sprawie archiwalnej i historycznej tych czasów usługę pierwszorzędnej wagi ocalił dla badań naukowych wielkie ilości materiału źródłowego 32. Autor nie może zgodzić się z taką opinią. Wprowadzono bowiem sztuczny podział rzeczowy materiałów archiwalnych w zupełnym oderwaniu od struktur organizacyjnych wojska, a także bez zrozumienia sztuki archiwalnej. Na domiar złego tenże sam gen. Stachiewicz spowodował, że wydany został następny, błędny pod względem merytorycznym, rozkaz o utworzeniu Archiwum Oficerskich Dokumentów Personalnych 33. Utworzenie tego archiwum spowodowało dalszy sztuczny podział archiwaliów, które powinny znaleźć się w całości w odpowiednim dla nich miejscu czyli w Centralnym Archiwum Wojskowym. W obu przypadkach przy utworzeniu archiwum Sekcji H-O i Archiwum Oficerskich Dokumentów Personalnych naruszono podstawową zasadę archiwalną zasadę przynależności zespołowej 34. Nie był więc gen. Stachiewicz tak świetnym szefem archiwów wojskowych za jakiego uważali go jemu współcześni. Ponadto i samo opracowywanie akt w Sekcji H-O przeczyło ogólnie przyjętym zasadom archiwalnym. Jak wcześniej wspomniano, opracowano w Sekcji H-O projekt instrukcji o porządkowaniu akt według tzw. autorstwa. Zgodnie z nią opracowywanie akt prowadzono w 3 fazach: I faza układano akta według dowództw i oddziałów względnie instytucji, II faza stosowano układ akt według ich rodzaju (np. operacyjne, organizacyjne, personalne itp.), 32 Ibidem. 33 Dz. Rozk. MSWojsk. nr 36, poz. 397 z dnia roku. 34 Zasada przynależności zespołowej zasada poszanowania związku materiałów archiwalnych wchodzących w skład zespołu archiwalnego z jego twórcą, decydująca zarazem o niepodzielności tego zespołu, Polski Słownik Archiwalny, s. 90.

9 III faza układano akta chronologicznie. Taki sposób opracowywania akt wprowadził przemieszanie wszystkich zespołów ze sobą, a w rezultacie ich całkowite rozbicie 35. Rzecz dziś zupełnie nie do przyjęcia i nikt nie odważyłby się na takie rozwiązanie. Pamiętać jednak należy, że brak było w tym czasie jakichkolwiek przepisów archiwalnych, a nawet gdyby były, gen. J. Stachiewicz i tak doprowadziłby do realizacji swego projektu. Dziwić może tylko fakt, że nie było żadnej reakcji dyrektora CAW na tego rodzaju działania (nie ma śladu w źródłach), który był z wykształcenia archiwistą, studiującym tę dziedzinę wiedzy m.in. w Wiedniu. W lutym 1921 roku zakończył działalność Wydział Archiwum Legionów Polskich przy Oddziale V Sztabu Generalnego i wraz z Centralnym Urzędem Ewidencyjnym, mieszczącym się dotychczas w Piotrkowie Trybunalskim, został włączony do CAW razem z wszystkimi aktami 36. W końcu 1921 roku, jak już wcześniej wspomniano, ustalono pokojową organizację WINW-u i CAW 37. Jednak, jak na posiadany już w magazynach zasób aktowy obsada personalna była niewystarczająca, aby podołać nałożonym na instytucję obowiązkom (opracowywanie akt i załatwianie kwerend osobowych). Po zlikwidowaniu w 1924 roku referatów archiwalnych, CAW zostało dosłownie zalane aktami i praca w Archiwum ograniczała się de facto tylko do ich przyjmowania 38. Co prawda, najwyższe władze wojskowe widziały potrzebę istnienia Archiwum jako instytucji naukowej i jedynej, powołanej do gromadzenia akt w Wojsku Polskim 39, ale za tym nie szły decyzje, które spowodowałyby przyjmowanie do pracy w CAW osób z 35 CAW, I CAW, I , 30 i Zob. przypis W sierpniu 1920 roku zasób liczył fascykułów (wiązek akt) uporządkowanych, 10 wagonów, 50 skrzyń i 16 paczek akt nieuporządkowanych. W lutym 1921 roku CAW przyjęło kartotekę Centtralnego Urzędu Ewidencyjnego Legionów Polskich liczącą ok kart osobowych. CAW, I i W Dz. Rozk. MSWojsk. nr 46, poz. 955 z dnia roku nakazano, że ze względu na naukowy charakter CAW i CBW oraz ze względu na ich stałe stosunki z innymi instytucjami naukowymi zarządzam w organizacji wewnętrznej tych instytucji następującą zmianę tytułów funkcji, których winni używać stale wszyscy pracownicy niezależnie od stopni, rang wojskowych za wzorem innych archiwów i bibliotek naukowych: 1) kierownikowi III Wydziału WINW czyli CAW przysługuje tytuł dyrektora, 2) st. referentowi st. archiwariusza, 3) referentom archiwariusza, 4) st. kancelistom zastępców archiwariusza.

10 wykształceniem archiwalnym. Praktycznie więc to zarządzenie nie zmieniło sytuacji kadrowej w CAW. Instytucja w zasadzie sama borykała się ze swymi problemami. Skala tych problemów była różna począwszy od braków podstawowych urządzeń do wyposażenia pomieszczeń dla archiwistów, braku przestrzeni magazynowej, a skończywszy na braku odpowiednio (pod względem archiwalnym) wyszkolonego personelu. Autor uważa, że jako naród mieliśmy złe przyzwyczajenia do niewłaściwego obchodzenia się z aktami i można było zaobserwować nie tylko brak poszanowania akt, lecz również bardzo częste zjawisko przywłaszczanie dokumentów. Szczególnie dotyczyło to akt zdobycznych, zaś wydane rozkazy nie zawsze pomagały. Po przewrocie majowym nastąpił nowy okres w działalności sił zbrojnych, gdyż Józef Piłsudski, jako minister spraw wojskowych, przesłał wniosek do Prezydenta RP o mianowanie go przewodniczącym Ścisłej Rady Wojennej. W dwa miesiące później, roku, ukazał się dekret prezydenta mówiący m.in. o ustanowieniu urzędu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. W myśl tego dekretu szef Sztabu Generalnego podlegał Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych, a nie ministrowi spraw wojskowych. Piłsudskiemu chodziło o to, aby Sztab Generalny w razie konfliktu mógł być, bez żadnych zmian, sztabem Naczelnego Wodza. Za tymi zmianami poszły również i inne na niższych szczeblach struktur organizacyjnych wojska. Centralne Archiwum Wojskowe, które swą nazwę zachowało do czerwca 1927 roku, zostało wyłączone ze składu i podległości Wojskowego Instytutu Naukowo- Wydawniczego. Od tego momentu otrzymało nową nazwę Archiwum Wojskowe (AW). W jego skład weszło (zmiana ta była zapowiadana od 1919 roku) archiwum podręczne Biura Historycznego Sztabu Generalnego (b. archiwum Sekcji H-O Oddziału III Sztabu Generalnego) i jako całość podlegało szefowi WBH 40. Nową organizację, skład osobowy i zadania Archiwum Wojskowego ustalono Dziennikiem Rozkazów nr 34/27 w którym podano, że AW jest instytucją centralną i jednostką niesamodzielną (personel oficerski i personel cywilny Archiwum posiada 40 Dz. Rozk. nr 19, poz. 226 z dnia roku.

11 przynależność do płatnika GISZ 41. Struktura wewnętrzna AW, tak jak do tej pory, została oparta na referatach. Do roku 1927 Archiwum dzieliło się na 5 referatów: Referat I akta dawne (od najdawniejszych do powstania 1863 roku), Referat II akta związków i formacji wojskowych po powstaniu 1863 roku aż do I wojny światowej, Referat III akta operacyjne polskie, Referat IV akta wojskowe polskie bez operacyjnych, Referat V akta obce (austriackie, niemieckie i rosyjskie) 42. Od 1928 roku zmieniono strukturę wewnętrzną CAW, dokonując zmiany numeracji referatów, wprowadzając do struktury wewnętrznej kierownictwo AW oraz jeszcze jeden referat 43. Równocześnie rozkazem wewnętrznym nr 9 z dnia roku 44 utworzono Samodzielny Referat Archiwalny, będący częścią składową AW, a mieszczący się w lokalu WBH. Zadaniem tego referatu było przechowywanie, porządkowanie, brakowanie i katalogowanie akt należących do działu III Archiwum (były to akta operacyjne i mające związek z operacjami wojennymi). Referat miał przyjmować również tego typu akta z zewnątrz w imieniu dyrektora oraz dostarczać pracownikom WBH materiałów archiwalnych niezbędnych do prowadzenia prac określonych przez szefa WBH. W roku 1929, z chwilą, gdy AW zaczęło przejmować akta z lat od instytucji centralnych, utworzono Referat VII zaś Referat V przemianowano na 41 Dz. Rozk. nr 34, poz. 398 z dnia roku przewidywał dla AW następujący etat: dyrektor 1 oficer, kustosz 1 oficer, starsi archiwiści 3 oficerów, archiwiści 4 urzędników II kat., pomocnicy archiwistów 8 urzędników III kat., kierownik kancelarii 1 oficer, kanceliści 2 urzędników III kat., woźni 3 niższych funkcjonariuszy państwowych. Natomiast w Dz. Rozk. nr 5/28 (CAW, I ) etat ten zmieniono i przedstawiał się następująco: dyrektor 1 oficer, kustosz 1 oficer, starsi archiwiści 3 oficerów, archiwiści cywilni 2 pracowników cywilnych, pomocnicy archiwistów 10 pracowników cywilnych, kierownik kancelarii 1 oficer,kanceliści 2 pracowników cywilnych. Łączna liczba pracowników pozostała taka sama, jednak inaczej kształtowały się stanowiska (drugim rozkazem wprowadzono 2 zamiast 4 archiwistów cywilnych i 10 zamiast 8 pomocników archiwistów). W niecały rok później (marzec 1929 roku) pomcników archiwistów było już 14, zob.: CAW, I CAW, I Struktura AW przedstawiała się następująco: kierownictwo, referat I dział akt dawnych do 1863 roku i biblioteka, referat II dział akt formacji i związków wojskowych w okresie wojny światowej (do 1918 roku), referat III Samodzielny Referat Archiwalny akta operacyjne z okresu Polski Niepodległej (od 1918 roku), mieścił się przy WBH, referat IV akta wojskowe administracyjne (od 1918 roku), referat V akta wojskowe władz i instytucji centralnych od 1918 roku, referat VI akta wojskowe obce. CAW, I Już zresztą utworzony wcześniej, CAW, WBH, t 676 S.

12 Referat VI 45. Równocześnie zwiększono liczbę pracowników AW o 4 urzędników kat. III w grupie pomocników archiwistów 46. Zadania nałożone na Archiwum Wojskowe wspomnianym już rozkazem nr 34 z dnia roku przedstawiały się następująco: 1) gromadzenie, inwentaryzacja i przechowywanie akt, posiadających znaczenie dla historii wojskowości polskiej, a w szczególności: akt dotyczących wojskowości polskiej przed upadkiem państwa oraz w okresie powstań narodowych, akt, które dotyczą wojskowości polskiej organizacji, związków i formacji wojskowych w okresie , akt wojskowych po powstaniu państwa polskiego, akt wojsk obcych, a pozostających w związku w wojskiem polskim, 2) rejestracja akt wojskowych przechowywanych w archiwach państwowych oraz w bibliotekach państwowych, publicznych i prywatnych, 3) wydawanie katalogów akt wojskowych i wydawnictw specjalnych, 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad registraturami wojskowymi (składnicami akt) i opracowywanie dla nich przepisów i instrukcji, 5) załatwianie kwerend dla władz, urzędów i osób prywatnych z tym zastrzeżeniem, że kwerendy dla osób prywatnych opracowywane na podstawie akt tajnych mogą być załatwione po uzyskaniu zezwolenia szefa Sztabu Generalnego, 6) uwierzytelnianie i wydawanie odpisów i wyciągów z akt 47. Wspomniano tu o składnicach akt. Kierownictwo AW po zlikwidowaniu referatów archiwalnych przy DOK 48 czyniło starania o utworzenie w terenie komórek pośrednich między twórcami akt a Archiwum Wojskowym. Takie właśnie komórki pośrednie zaczęto tworzyć przy poszczególnych DOK i dla MSWojsk. od 1931 roku zgodnie z ustaleniami zawartymi w Przepisach o biurowości w wojsku (Biur 1) CAW, I Dz. Rozk. MSWojsk. nr 1, poz. 5 z dnia roku. 47 Dz. Rozk. nr 19, poz. 226 z dnia roku. 48 Zob. przypis Dz. Rozk. nr 25, poz. 318 z dnia roku.

13 Zadania składnic zostały dokładnie określone w Przepisach o przechowywaniu akt w urzędach administracji rządowej (Monitor Polski nr 2 z 1932 roku), a ponieważ AW dostosowywało się często do przepisów obowiązujących w państwowej służbie archiwalnej, można również było przyjąć je do stosowania w wojsku. We wspomnianych przepisach składnicę akt określono jako przedsionek archiwum historycznego, które przechowuje w zasadzie tylko akta kat. A. Głównym jej zadaniem jest przechowywanie akt, które nie są potrzebne do użytku bieżącego. Zauważyć jednak należy (sądząc na podstawie sprawozdań z czynności AW), że nie wszystkie zadania nałożone na Archiwum były należcie wykonywane. Odnosi się to przede wszystkim do prac typowo archiwalnych, a więc do opracowywania akt, w rezultacie czego mogą być udostępnione do badań w pracowni naukowej. Zaniedbanie tych prac było wynikiem napływu wielkiej liczby kwerend osobowych, do których angażowany był prawie cały personel AW, łącznie z pracownikami z referatów, których zadaniem było właśnie opracowywanie (porządkowanie) akt. Oprócz tego, wciąż rozwijające się Wojskowe Biuro Historyczne, otrzymujące coraz więcej zadań do wykonania, żądało pomocy ze strony archiwistów w przygotowywaniu akt do opracowań naukowo-historycznych. Te żądania poparte były autorytetem szefa WBH gen. J. Stachiewicza. Zażądał on ponadto od dyrektora AW opracowania projektu zmniejszenia napływu kwerend osobowych. Zdaniem autora, pomysł był tak samo niewykonalny i nierealny. Jaki bowiem mógł mieć wpływ dyrektor AW na ilość napływających kwerend? Ten stan rzeczy zmienił się nieco, gdy dyrektorem AW został mjr Bolesław Waligóra 50. On to właśnie zarządził z dniem roku utworzenie referatu ogólnego, którego pracownicy załatwiali tylko kwerendy osobowe, a tym samym odciążeni od tych prac zostali pracownicy innych referatów 51. Ta nowa organizacja wewnętrzna w żaden sposób nie naruszała regulaminu wewnętrznego Archiwum, a okazała się bardziej funkcjonalna, bowiem choć napływ kwerend nie zmniejszył się, to liczba spraw nie załatwionych nie zwiększała się Mjr Bolesław Waligóra przybył do AW na stanowisko kustaosza roku, a z dniem roku został wyznaczony na stanowisko dyrektora, CAW, I CAW, I Ibidem.

14 Według ustnej relacji prof. Henryka Jabłońskigo (zatrudniony został w AW pod koniec 1934 roku), dopiero po objęciu stanowiska dyrektora przez mjr. Waligórę Archiwum Wojskowe zaczęło spełniać te wszystkie zadania, do których zostało powołane 53. Choć mjr Waligóra nie miał wyższego wykształcenia, był dobrym organizatorem pracy i potrafił stworzyć dobry klimat, oraz zatrudnił w Archiwum pracowników z wyższym wykształceniem 54. W Archiwum rozpoczęto wewnętrzne szkolenie personelu, przygotowywano się do opracowania i wydania instrukcji archiwalnej oraz prowadzono prace przygotowawcze do szczegółowej inwentaryzacji zasobu, co miało dać podstawę do naukowego opracowywania akt. Wynikiem tych wszystkich prac była kolejna wewnętrzna reorganizacja AW od stycznia 1936 roku, ogłoszona rozkazem dyrektora Archiwum 55. Zadaniem Archiwum Wojskowego, jak głosił rozkaz jest gromadzenie, przechowywanie i konserwowanie akt wojskowych, mających trwałe znaczenie dla interesów państwa, historii i praw obywateli oraz udostępnianie ich do prac naukowych i służbowych lub celów związanych ze służbą wojskową. W czynnościach swych Archiwum Wojskowe stosuje się do zarządzeń szefa Wojskowego Biura Historycznego oraz przepisów archiwalnych, wydawanych przez Wydział Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po raz pierwszy w zadaniach dla AW zwrócono uwagę na konserwację akt jako jednego z ważnych czynników zachowania dla przyszłych pokoleń zgromadzonego zasobu aktowego. 53 Autor uzyskał ustną relację o AW od prof. Henryka Jabłońskiego w czerwcu 1990 roku. 54 Dowodem na to jest rozkaz wewnętrzny AW nr 5 z dnia roku, a w nim obsada personalna, gdzie wymienieni zostali: dr dr Henryk Jabłoński, Edmund Oppman, Lucjan Russyan, Kalikst Morawski, mgr Roch Morcinek (doktoryzował się w 1938 roku, po wojnie pierwszy kierownik CAW), mgr Jadwiga Majchrzakówna, mgr Marta Wierzbicka, CAW, I Tę nową organizację ogłoszono w rozkazie nr 6 (CAW, I ). Zbiory AW podzielono na: 1) akta władz wojskowych, 2) akta polskich organizacji wojskowych, 3) wszelkie inne materiały archiwalne, które nie mają charakteru urzędowego lub wymagają oddzielnej inwentaryzacji (m.in. rękopisy, szkice, plany) oraz materiały prywatne, 4) biblioteka. Natomiast podział na komórki wchodzące w skład AW przedstawiał się następująco: kierownictwo Archiwum, dział ogólny z referatem I i biblioteką, dział naukowo-archiwalny z referatami II, III, IV, V i VI, dział administracyjno-ewidencyjny z referatem ewidencyjnym i sekretariatem.

15 W rozkazie tym określono w sposób bardzo szczegółowy zadania i zakres czynności dla poszczególnych osób funkcyjnych i każdego pracownika. Znalazł się tam również swoisty kodeks postępowania archiwisty wojskowego. Czytamy w nim, że archiwista wojskowy jest strażnikiem prawdy dziejowej, zawartej w powierzonych mu dokumentach. Zadaniem jego jest porządkowanie i przechowywanie wszystkiego, co może mieć znaczenie dla historii, interesu państwa i praw obywateli i to jedynie kryterium obowiązuje go przy ocenie, porządkowaniu i brakowaniu akt. Do akt powinien odnosić się z jak największą pieczołowitością i ostrożnością 56. Archiwistom nie wolno trudnić się handlowaniem archiwaliami ani też gromadzić prywatnych zbiorów. Jeżeli zaś posiadaliby jakieś akta lub zbiory przed przystąpieniem do pracy w archiwum, byli zobowiązani do przedstawienia dokładnego ich spisu dyrektorowi. Archiwistów, co było szczególnie zaakcentowane, zobowiązywał ten rozkaz do doskonalenia się w zawodzie archiwalnym drogą pogłębiania wiedzy teoretycznej, odbycia kursu archiwalnego oraz studiowania organizacji wojska polskiego. W roku 1938 opracowano w Archiwum Wojskowym Przepis służbowy o organizacji i toku pracy AW w czasie pokoju 57. Obowiązki nałożone na Archiwum tym dokumentem określono w sposób następujący: Zadaniem Archiwum Wojskowego jest gromadzenie, przechowywanie i konserwacja materiałów archiwalnych: wojska Polski Odrodzonej, wojskowych władz okupacyjnych i zaborczych, polskich formacji wojskowych przedwojennych. Zaakceptowano również poprzednią strukturę wewnętrzną instytucji dokonując tylko niewielkich zmian 58. Natomiast zasób aktowy Archiwum podzielono (już ostatecznie) na 4 grupy: a) grupa I akta polskich związków przedwojennych, formacji polskich z okresu wojny (Legiony Polskie, Polski Korpus Posiłkowy, Polska Siła 56 Ibidem. 57 CAW, I Określono tym przepisem, że AW posiada następujący podział wewnętrzny: dyrektor, wydział ogólny, wydział naukowo-archiwalny, sekretariat.

16 Zbrojna, Armia gen. Hallera), powstań śląskich, Komisji Wojskowej TRS, Polskiej Organizacji Wojskowej. b) grupa II akta zdobyczne i wojskowych władz zaborczych. c) grupa III akta Polski Odrodzonej m.in. naczelnych władz wojskowych, związków operacyjnych i taktycznych, terytorialnych władz wojskowych, dowództw etapowych, wartowniczych, granicznych i celnych, instytucji i zakładów gospodarczych. d) grupa IV (kolekcje) rękopisów (wspomnienia, relacje, pamiętniki), materiały drukowane (wycinki prasowe, prasa), rozkazów dziennych, map, fotografii i zbiory prywatne 59. Ogólne zasady działania wojskowej służby archiwalnej opierały się na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w cywinej służbie archiwalnej. Ponadto pod koniec 1938 roku została zatwierdzona Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, której wydanie zapowiadano od chwili powstania Archiwum 60. Instrukcja weszła w życie z dniem 1 stycznia 1939 roku. Dyrektor AW podporządkowany był szefowi WBH, a także podlegał Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych MWR i OP w zakresie przestrzegania regulaminów i instrukcji archiwalnych oraz kwalifikacji personelu z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Ta ostatnia grupa pracowników AW podlegała szefowi WBH, personel cywilny Biuru Personalnemu, a całość pod względem uposażenia podlegała pod GISZ. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości akta wojskowe na któtko złożono w pałacu Pod Blachą przy Placu Zamkowym. Na przełomie lat 1920/1921 zasób Centralnego Archiwum Wojskowego przeniesiony został na ul. Zakroczymską do Fortu Legionów (dawny Fort Włodzimierza). Obiekt ten nie był przygotowany do złożenia w nim akt. Co prawda wcześniej rosyjskie władze przechowywały w nim akta, ale budynek nie nadawał się na magazyny archiwalne, bowiem panowała w nim wilgoć, brak było urządzeń do przewietrzania magazynów oraz podstawowych 59 CAW, I Instrukcja o przechowywaniu, wydzielaniu i niszczeniu akt, sygn. 1005/P.S., Warszawa,

17 urządzeń magazynowych czyli półek na akta. Z biegiem czasu, dzięki staraniom dyrektora Pawłowskiego wyremontowano cały obiekt, magazyny wyposażono w półki, a pokoje dla pracowników w niezbędny sprzęt biurowy. W rezultacie w górnej kondygnacji fortu znajdowało się 9 sal na akta, pokoje dla pracowników i pracownia naukowa. W dziewięciu salach rozmieszczono najstarsze materiały: akta Legionów Polskich, Polskiego Korpusu Posiłkowego, Polskiej Siły Zbrojnej, Korpusu Wschodniego, powstań górnośląskich, Armii gen. Hallera, sądów polowych, akta wszystkich DOK, materiały austriackie, niemieckie i władz centralnych. Natomiast w dolnej części były 32 sale na akta, w któtych rozmieszczono akta Oddziału II, rosyjskie, ukraińskie, pułków i szkół wojskowych, rozkazy dzienne, akta szpitali polowych, obozów jeńców i internowanych, a także baonów Straży Granicznej i pułków strzelców granicznych. Sale magazynowe w Forcie Legionów nazywano umownie magazynem nr 1. Magazyn nr 2 mieścił się w WBH razem z Referatem III (Samodzielnym Referatem Archiwalnym). Ponieważ CAW zgodziło się przyjąć akta z instytucji centralnych, a brak było już miejsca na ich magazynowanie, kierownictwo CAW czyniło starania o uzyskanie dodatkowych pomieszczeń oraz budowę nowego budynku dla Archiwum. Niestety, w budżecie wojskowym nie przewidywano takich wydatków, w lipcu 1931 roku przydzielono AW 7 sal na magazyny przy ul. Pokornej 12, w pobliżu Fortu Legionów. Do przyjęcia tego obiektu zmusił dyrektora AW gen. Stachiewicz, chociaż otrzymał meldunek o jego bardzo złym stanie technicznym. Jak później się okazało, akta tam umieszczone musiano przenieść do fortu. Dopiero po pewnym czasie wykonano remont i uzyskano 3 duże sale magazynowe, pracownię naukową i pokój dla pracowników 61. W tym magazynie zgromadzono m. in. akta Oddziału III i IV Sztabu Generalnego, Biura Inspekcji GISZ, wyższych szkół wojskowych, departamentów MSWojsk. i Kierownictwa Marynarki Wojennej. Ogółem w 3 magazynach AW były 43 sale na akta, które posiadały 374 stelaże i szafy z ogólną liczbą przegródek na archiwalia. Łącznie było 7020 mb półek, na których mogły być umieszczone akt CAW, I i I Archiwum Wojskowe..., op. cit., s. 19.

18 Tak wyglądało Archiwum w przededniu wybuchu II wojny światowej. Przez kilka pierwszych dni wojny AW przygotowywało się do ewakuacji. Spakowano kilkanaście skrzyń i dwoma transportami w dniu 5 września wywieziono akta z Warszawy. Jeden transport pojechał w kierunku Brześcia (tymi aktami opiekował się mjr Waligóra), a drugi transport udał się w kierunku Lublina. Za te akta odpowiedzialny był por. rez. Otokar Dąbrowski, pracownik AW 63. Ponadto w przypadku podejścia nieprzyjaciela w pobliże Archiwum, pozostałe w magazynach akta dyrektor polecił przetransportować na prawy brzeg Wisły. Jak wiadomo wykonanie tego polecenia okazało się niemożliwe. Nie wszystkie akta, które ewakuował mjr Waligóra i por. Dąbrowski, znalazły się poza granicami kraju. Część z nich uległa spaleniu podczas transportu (przy bombardowaniu), a część spalono przed przekroczeniem granicy 64. Ostatecznie tylko niewielka ilość ewakuowanych akt znalazła się w m. Baile Herculane w Rumunii. Ponieważ istniało niebezpieczeństwo odebrania Polakom tych akt, mjr Waligóra postanowił przekazać je polskim generałom, (w swojej relacji Waligóra napisał, że z tym dniem 17 listopada 1939 roku Archiwum Wojskowe przestało istnieć), którzy po pewnym czasie, poprzez Francję, przewieźli je do Londynu i do Nowego Jorku. 63 Relacja mjr. Waligóry pt. Archiwum Wojskowe od do roku, archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie, sygn. B I 12h. 64 Zob.: relacja mjr. Waligóry.

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT Zarys organizacyjny Janusz Gzyl ZESPÓŁ AKT DOWÓDZTWA ARTYLERII Z LAT 1951 1956 1. Zarys organizacyjny Opracowany na lata 1949 1955 plan rozwoju wojska, przewidywał znaczną rozbudowę artylerii zarówno naziemnej, jak i przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO Ewa Raniszewska ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1970 1982 W 1982 roku mija 35 lat od chwili ukazania się rozkazu ministra Obrony Narodowej o utworzeniu Archiwum DOW-II, które przekształcono później

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Bolesław Woszczyński Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przystąpiono do gromadzenia akt proweniencji wojskowej. Ważną w tym funkcję odegrała

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI

ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Tadeusz Wojciechowski ARCHIWA WOJSKOWE WE FRANCJI Archiwa wojskowe we Francji są wydzielone z ogólnej sieci podległej Dyrekcji Archiwów Francji (obok archiwów dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego

DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI. Początki ustawodawstwa archiwalnego Bolesław Woszczyński DEKRET ARCHIWALNY PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI Początki ustawodawstwa archiwalnego Prace związane z organizacją służby archiwalnej sięgają jeszcze okresu przed odzyskaniem niepodległości.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum

DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO ( ) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT. 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Jerzy Ciesielski DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWUM WOJSKOWEGO (1918 1939) W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA NORMATYWÓW I UDOSTĘPNIANIA AKT 1. Normatywy regulujące pracę w archiwum Dla każdej instytucji powołanej do życia określa

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne

GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO. Uwagi wstępne Ryszard Masłowski GROMADZENIE WOJSKOWEGO ZASOBU ARCHIWALNEGO Uwagi wstępne Przedmiotem artykułu są najważniejsze problemy gromadzenia wojskowego zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zbigniew Rzeszótko CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU INTENDENTURY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 Dekretem z dnia 26 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekształciła Komisję

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969

ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Zygmunt Gołębiowski ARCHIWUM POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO W LATACH 1947 1969 Materiały zgromadzone w archiwach wojskowych umożliwiają badania nad historią wojen i rozwojem siły zbrojnej w okresie pokojowym.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PPŁK BRONISŁAWA PAWŁOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH Wstęp

SPRAWOZDANIE PPŁK BRONISŁAWA PAWŁOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH Wstęp SPRAWOZDANIE PPŁK BRONISŁAWA PAWŁOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1928 Wstęp W roku jubileuszowym warto sięgnąć myślą do trudnych początków Centralnego Archiwum Wojskowego. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Zasada AKTA DEPARTAMENTU I BRONI GŁÓWNYCH I WOJSK TABOROWYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1920 1921 Zarys rozwoju organizacyjnego Departament I Broni Głównych Wojsk Taborowych powstał z dniem 1 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia nr 45/2007 Rektora UKSW z dnia 29 listopada 2007 r. REGULAMIN ARCHIWUM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Archiwum Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi wstępne

BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO. 1. Uwagi wstępne Kazimierz Banaszek BIBLIOTEKA CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO 1. Uwagi wstępne Działalność Centralnego Archiwum Wojskowego doczekała się już wielu opracowań, w których ukazano dzieje archiwum oraz szeroko

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 24 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji; etaty z wykazami zmian. 1970-1989 2 Etaty z wykazami zmian;

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU Załącznik do Zarządzenia NR 112014 Dyrektora PBP z dnia 07.11.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU

FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Leszek Kordula FILIA NR 1 ARCHIWUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU Zarys historyczny Po zakończeniu działań wojennych 1945 r. archiwistyka wojskowa po raz kolejny stanęła przed zadaniem zgromadzenia i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie

REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie REGULAMIN Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: - Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ul. KRZYWE KOŁO 7, 00-270 WARSZAWA Oddział VI Nadzoru nad AZ 635-92-42 i 43, 831-18-03 wew. 105 fax. 831-00-46 Znak sprawy: VI 402-395/11 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne

WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955. Uwagi wstępne Stanisław Grobelny WPŁYW WOJSKOWYCH PRZEPISÓW KANCELARYJNYCH I ARCHIWALNYCH NA KSZTAŁTOWANIE ZASOBU ARCHIWALNEGO W LATACH 1945 1955 Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R.

WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Czesław Tokarz WYBRANE ARCHIWALIA DOTYCZĄCE PIERWSZEGO ETAPU REORGANIZACJI POKOJOWEJ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W 1945 R. Zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym akta stanowią poważną bazę źródłową

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/13319,obchody-22-rocznicy-powstania-naszego-osrodka.html Wygenerowano: Piątek, 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

państwowy i niepaństwowy

państwowy i niepaństwowy Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne

Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO. 1. Sprawy ogólne Jan Zbieć Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO 1. Sprawy ogólne W dzisiejszych czasach archiwum spełnia ważną funkcję, jako instytucja powołana do zabezpieczania, gromadzenia, porządkowania,

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 stycznia 2003 r. Dz.U.03.4.42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292

Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Inwentar z skar bowy zespołu nr : 292 Sygn. Tytuł Daty Rodzaj dok. Liczba s/k 1 Rozkazy, zarządzenia wyższych przełożonych stanowiące podstawę organizacji i zakresu działania; etat nr 58/046; wytyczne

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDWOJENNE ARCHIWALIA W FORCIE

PRZEDWOJENNE ARCHIWALIA W FORCIE Zbigniew Rekuć Przedwojenne archiwalia w Forcie Legionów Warszawski Fort Legionów, podobnie jak wiele innych zapomnianych dotąd i zrujnowanych dawnych obiektów wojskowych, zaczyna wracać do życia. Po przejęciu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ

METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Leszek Lewandowicz METODY, FORMY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT W ARCHIWACH WOJSKOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH DOŚWIADCZEŃ Korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach wojskowych oraz metody

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SZPITALI WOJSKOWYCH Z LAT 1943 1945 Jednym z istotnych działów pracy kwatermistrzostwa ludowego Wojska Polskiego, w okresie wojny, była działalność wojskowej służby zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

WANDA KRYSTYNA ROMAN CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE

WANDA KRYSTYNA ROMAN CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE Kazimierz Banaszek WANDA KRYSTYNA ROMAN CENTRALNE ARCHIWUM WOJSKOWE 1918 1998 Obchodzące w grudniu 1998 roku osiemdziesięciolecie swego istnienia Centralne Archiwum Wojskowe zapisało wiele chlubnych kart

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Niepodległości w Warszawie

Statut. Muzeum Niepodległości w Warszawie Statut Muzeum Niepodległości w Warszawie Rozdział I Przepisy ogólne 1 Muzeum Niepodległości w Warszawie, zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucję kultury i działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym określającym strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM

CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Czesław Tokarz CHARAKTERYSTYKA AKT SAMODZIELNYCH BRYGAD ZAPOROWYCH Z LAT 1944 1945 PRZECHOWYWANYCH W CENTRALNYM ARCHIWUM WOJSKOWYM Stosunkowo liczną grupę aktową w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Uwagi ogólne

ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Uwagi ogólne Lucjan Teter ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI DZIENNIKÓW ROZKAZÓW I ROZKAZÓW DZIENNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1918 1939 1. Uwagi ogólne Dzienniki Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych wydawane od 1918 do 1939

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo